Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap"

Transkript

1 Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank

2 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN OG PENSJON SAMTIDIG... I det nye pensjons-systemet kan du faktisk ta ut pensjon frå du er 62 år sjøl om du fortset i full jobb. Frå 2010 får vi ei folketrygd med heilt andre valgmuligheter enn i dag, mange er nok ikkje heilt klar over kva for alternativ som åpnar seg. Hvis du er opptaken av å få ut pensjonspengane frå folketrygda tidligast mulig så vil du kunne ta ut pensjon frå du er 62 år og likevel kunne fortsetja i full jobb utan avkorting i pensjonen. I dag er det sterke begrensningar på kor mykje pensjonistar kan tene ved sida av pensjonen men dette blir altså heilt borte fra Det er likevel viktig å vera klar over at dei som vel å ta ut pensjon og slutte i jobb frå dei er 62 år vil få ca. 25 % mindre i årleg pensjon enn dei som fortset til dei er 67 eller opp mot 40 % mindre hvis du hadde fortsatt til du er 70 år. Eksempel: Forutsetning: person født etter 1963 (ny ordning) Pensjon ved ulik pensjonsavgang Lønn 62 år 67 år 70 år For mange kan det likevel vera aktuelt å ta ut pensjon fra 62 år og så kanskje jobbe litt mindre for å fylle opp «gapet» til fortsatt 100 % inntekt. Alle år teller I dagens folketrygd er det slik at du må ha hatt inntekt (over 1G) i 40 år og det er dei 20 beste åra som blir lagt til grunn for utregning av pensjonen. I det nye systemet er det slik at alle år vil telle, altså det skal lønne seg å jobbe lengst mulig for å få best pensjon. Det er kun lønn opp til 7,1G ( ) som teller og opptjening blir på 1,35 % av den årlige inntekten. Arbeid i 30 år medfører da ca. 40 % av inntekt i pensjon, 40 års arbeid ca. 54 %. Omsorg for egne barn vil også telle med som pensjonsgrunnlag tilsvarende lønn 4,5G ( i inntil 6 år pr. barn). Kven gjeld nye folketrygda for Personer født før 1943 blir ikkje omfatta av nye ordninga. Personer født kan gå av ved 62 år og jobbe så mykje dei ynskjer ved sida av, men fortsatt gamle ordninga med 40 års opptjening der dei 20 beste åra teller. Personer født får kombinasjon av gamal og ny ordning, nærmare ny ordning til yngre du er. For personar født etter 1963 gjelder kun ny ordning, altså fyrste mulige pensjonisten her ved 62 år blir i AFP Årets store tema i lønnsforhandlingane mellom NHO og LO er avtalefesta førtidspensjon. I utgangspunktet var tanken i den nye pensjonsreformen at med fleksibel pensjonsalder fra 62 år for alle kunne AFP-ordninga legges ned. AFP-ordninga vart avtala mellom partane for mange år sidan der tanken var at «slitarane» på fabrikkgulvet eller i helsevesenet skulle kunne gå av tidligare med pensjon. I praksis har det vel blitt slik at alle yrkessgrupper har nytta seg av denne muligheten dette sjølv om dei er i stand til å jobbe vidare. Fordi pensjonen ved AFP er litt større enn den vil bli for dei som sluttar ved 62 år etter nye pensjonsforslaget, er LO i dag ikkje interessert i at AFP skal bli nedlagt. Kva utfallet fra årets forhandlingar blir er p.t. uklart, men det kan vel gå dit at det blir ei todelt ordning: Dei som sluttar med AFP får litt bedre pensjon men kan da ikkje jobbe som dei ynskjer ved sida av utan avkorting i pensjonen Dei som vel å slutte etter nye pensjonsordninga vil få litt mindre pensjon men kan da jobbe som dei vil utan avkorting i pensjonen. Sparing til pensjon Det er i det nye skatteforliket også bestemt at det innføres ei ny skattestimulert individuell spareordning. Det kan da spares inntil kr pr. år og med 28 % skattefradrag av spart beløp. Sparing kvar månad Vi anbefaler uansett alle å setja av ein mnd. sum med sparehorisont pensjon uavhengig av skattereglar og pensjonssystem. Hvis du starter å spare kr. 500 pr. mnd. når du er 42 år vil du etter 20 år ha på din pensjonskonto ca. kr forutsatt 8 % avkastning. Dermed har du større fleksibilitet når du er 62 år uavhengig av korleis reglane for folketrygd er på dette tidspunktet. Gunnar Hamre

3 3 Bruk fantasien lag ditt eget kort! Det morsomme med valgfri design er at kortet blir mer personlig og ikke lik alle andre! sier Knut Olav DOKKEN ATELIÈR OG KUNSTSMIE Er et enkeltmannsforetak som holder til i Lomen. Produksjonen er delt i to med kunst/kunstnerisk utsmykking og tradisjonell smiing. Se: Nå kan du selv bestemme utseende på bankkortet ditt! Velg ett bilde av barna, kjæledyret, bilen eller favorittbilde du ønsker å ha på kortet ditt. Kanskje har du debetkort i firmaet også som du ønsker å lage litt spesielt? Besøk din banks hjemmeside og logg deg inn på valgfri design. Her kan du lese om fremgangsmåte samt retningslinjer for bruk av bilder. Hvert bilde vil bli gjennomgått for å se om det samsvarer med bankens profil og regler. En av våre kunder har gjort det! Knut Olav Dokken, kunde i Vestre Slidre Sparebank, har designet to kort selv. Ett til firmaet og ett privat. Kom innom i banken så kan vi hjelpe deg i gang! Det er enkelt å lage sitt eget kort! Du kan laste ned bilder fra din egen PC eller velge noen av de bildene banken har lagt ut i sitt galleri. Du kan leke med bilder for å få ditt spesielle kort. Det kan du gjøre ved å forandre og redigere. Du kan rotere eller speilvende de, samt at du kan flytte bildene rundt på kortet. Bildene kan også forstørres og forminskes. TERRA KORT AS utvikler, markedsfører og utsteder kreditt- og betalingskort for alle bankene i Terra-Gruppen AS. Terra Kort AS har også ansvar for drift av bankenes debetkort.

4 4 Øystre Slidre Sparebank BRA RESULTAT OG STYRKA EIGENKAPITAL ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK driv tradisjonell bankverksemd med hovedsete i Øystre Slidre kommune. Øystre Slidre Sparebank har hovudkontor på Heggenes og filial på Beitostølen. Etter styrets vurdering er forutsetningane for framleis drift tilstades, og årsrekneskapen for 2007 er sett opp under den forutsetning. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen i Øystre Slidre Sparebank har i 2007 gått ned med kr frå kr til kr , det vil seie 0,04%. Utlån Brutto utlån til kundar har auka med kr eller 5,97%. Utlånsveksten var om lag som budsjettert. Innskot frå kundar Innskot frå kundar gikk ned med kr eller 0,88%. Sum innskot frå kundar er mindre enn budsjettert. Resultat for året Årets overskot er kr som er 0,34% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Både i kroner og prosent er resultatet dårlegare enn i Netto rente- og provisjonsinntekter var i 2007 på 2,67 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital, mot 2,61% i Netto andre driftsinntekter er redusert med kr i høve til i 2006, og sum driftskostnader er redusert med kr Eigenkapital Sparebankens fond er no på kr Dette er 13,59% av forvaltningskapitalen. Styret meiner at Øystre Slidre Sparebank har god soliditet. Terra-Gruppen AS Finanskonsernet Terra-Gruppen AS er eigd av 78 sjølvstendige og lokalt forankra norske sparebankar med over 200 filialar over heile landet. Øystre Slidre Sparebank er ein av eigarane i Terra-Gruppen AS. Ved hjelp av Terra-Gruppens produktselskap kan vi tilby kundane våre fleire konkurransedyktige produkt. Dei viktegaste er bustadslån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort frå Terra Kort, skadeforsikring frå Terra Skadeforsikring, livsforsikring frå Terra Liv, fond og obligatorisk tenestepensjon frå Terra Fondsforvaltning, samt leasing og salgspantelån frå Terra Finans. Terra-Gruppen har også ansvaret for å utføre ei rekke fellesoppgåver på vegne av Terrabankane. Det gjeld mellom anna innkjøp av tenester og produkt innanfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestenester som merkevarebygging og kommunikasjon. Valdres Sparebankgruppe DA Valdres Sparebankgruppe DA har forretningskontor på Fagernes saman med Valdres Eiendomskontor A/S. Deltakarane i Valdres Sparebankgruppe DA er Etnedal Sparebank, Vang Sparebank, Vestre Slidre Sparebank og Øystre Slidre Sparebank med 25% på kvar. Valdres Sparebankgruppe DA har formidling av forsikring som hovudverksemd. I tillegg er Valdres Sparebankgruppe DA eit organ der bankane samarbeider om annonsering, marknadsføringstiltak, opplæring og elles ymse tidsaktuelle prosjekt. Valdres Sparebankgruppe DA har to tilsette. Valdres Eiendomskontor A/S Øystre Slidre Sparebank eig Valdres Eiendomskontor A/S saman med dei 3 andre sparebankane i Valdres Sparebankgruppe DA. Ved dette kan vi tilby kundane våre og andre hjelp innan omsetning av alle typer eigedommar. Valdres Eiendomskontor A/S som er lokalisert på Fagernes, er med i eigedomsmeklarkjeda Terra Eiendomsmegling. Takk for innsats og samarbeid Bak resultatet for 2007 ligg summen av enkeltprestasjonar og laginnsats. Styret vil difor takke kvar enkelt av bankens tilsette og tillitsvalde for innsatsvilje, positiv haldning og godt arbeid gjennom Til bankens kundar, gamle og nye, retter vi også ein takk for den tillit og oppslutning som er vist banken i det året som vi no har lagt bak oss. GÅVER Arken dagsenter kr 1 000,- Beito Skytterlag kr 4 000,- Elevrådet ved Volbu skule kr 2 000,- Foreldrerådet/arb. utv. ØSBUS kr 2 000,- Heggebø barnehage kr 2 000,- Heggebø Skule kr 2 000,- Melleheim Ungdomslag kr 3 000,- Mental Helse Valdres kr 1 000,- N F U Øystre Slidre lokallag kr 1 000,- Rogne IL kr ,- Rogne Skulekrins (N Rogne Skule) kr 1 000,- Skattebu Kvinne- og familielag kr 1 000,- Styret for Beito grendehus kr 1 000,- Sælshagane Gråtassforening kr 1 000,- Trudvang Skyttarlag kr 4 000,- Ung i Valdres kr 3 000,- Valdres MS forening kr 1 000,- Valdres plankekjøyrarlag Beitostølen kr 3 000,- Valdresrussen kr 1 000,- Valdres Skyttarsamlag ungutv kr 2 000,- Øystre Slidre Bygdekvinnelag kr 1 000,- Øystre Slidre Husflidslag kr 1 000,- Øystre Slidre JFF kr 3 000,- Øystre Slidre Musikkorps kr 2 000,- Øystre Slidre Pensjonistlag kr 1 000,- Øystre Slidre Røde Kors kr 4 000,- Øystre Slidre Sanglag kr 2 000,- Øystre Slidre Seniordans kr 1 000,- Øystre Slidre Skiskyttarlag kr 3 000,- Øystre Slidre Skulemusikk kr ,- Øystre Slidre Skyttarlag kr 4 000,- Øystre S. Spel- og Dansarlag kr 2 000,- Til saman kr ,- Til disp for styret kr ,- Totalt kr ,- Resultatdisponering Årets overskot er kr , og dette blir disponert slik: Til gåver kr Til bankens fond kr Personalet Det har i 2007 vore utført 13,2 årsverk i banken. Ved årsskiftet hadde banken 13 tilsette, 10 kvinner og 3 menn. Av desse er to personar midlertidig i deltidsstilling og ein person permanent i deltidsstilling. ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av årsrekneskapen for rekneskapsår Det fullstendige årsoppgjeret og meldinga frå revisor kan ein få ved å venda seg til banken Resultatrekneskap Balanse pr (Beløp i heile 1000 kr.) (Beløp i heile 1000 kr.) Renteinntekter og liknande inntekter EIGENDELAR Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og krav på sentralbankar Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Netto andre driftsinntekter Netto utlån og krav på kundar Driftskostnader Obligasjonar Tap på utlån og garantiar Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Tap / vinst på verdipapir Andre eigendelar Skatt på ordinært resultat SUM EIGENDELAR Resultat for rekneskapsåret GJELD OG EIGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til gåver Innskot frå og gjeld til kundar Overført til Spareankens fond Annan gjeld Avsetjingar for påkomne kostnader og ansvar Sparebankens fond SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Heggenes, 20. februar 2008 I styret for ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Garantiar Arnstein Alund Bjørn Rørhus Torgeir Daleng Per Einar Gullaksen Berit Aspaas Müller Gudbrand Dahle formann banksjef

5 5 Vang Sparebank VINJEROCK ER MED PÅ Å SIKRE FREMTIDIG UTVIKLING FOR VANG KOMMUNE VANG SPAREBANK er avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked for å lykkes. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Reiselivet i Vang har et stort potensiale.utfordringen ligger i å satse på framtidsretta prosjekter som vil komme flest mulig til gode. Etter to år med Vinjerock, det første arrangert i kjempevær, og det andre i regn og litt kulde blir en viktig milepæl for denne aktiviteten. Her er det viktig at alle gode krefter slår ring rundt disse unge idealistene. På den måten vil dette arrangementet ha livets rett i mange år framover og sette Vang Kommune på kartet for alle generasjoner. Styrets kommentarer til årsoppgjøret Styret har gjennom 2007 benyttet det planverktøy som var vedtatt for 2007 og de justeringer som måtte til i forbindelse med vedtaket om at forstanderskapet gikk imot en fusjon. Det er brukt mye tid i styret og blant de ansatte i 2007 på å tilpasse seg Basel 2. På slutten av året ble det en del negativ fokus i forbindelse med Terra Securities, samt at det ble merarbeid for alle. På bakgrunn av den generelle finansuroen måtte styret og administrasjon en periode ha sterkere fokus på likviditeten til banken. Vi har i løpet av høsten forsterket fundingen til banken. Styret er meget fornøyd med den innsats de ansatte viser. Vi hadde i løpet av 2006 fått flere nye kunder. Trenden her fortsetter, også i 2007, noe vi føler er en bekreftelse på at alle har utført en god jobb. Styret har arbeidet bevisst med å fokusere på å øke andre inntekter og se på kostnadene. Tallene i regnskapet viser at vi har en god utvikling selv med store avskrivninger på obligasjonsporteføljen og investeringene i IT plattformen. Årsresultat Vang Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på mill. kroner mot mill. kroner i Total rentenetto har gått opp fra 2,88% i 2006 til 3,22% i Overskuddsdisponeringen Styret foreslår at bankens overskudd på kr ,- disponeres med avsetninger på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr overføres til sparebankenes fond som inngår i bankens egenkapital. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte i året som har gått. Året har vær fylt med både forventninger og skuffelser for ansatte og administrasjonen. Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for at man har hatt fokus på de mål som var satt og ikke minst de resultater som er skapt i løpet av Styret beklager at banksjef Arne Wangensteen har valgt å si opp sin stilling, men ønsker å takke han for den jobben som er gjort de siste fem årene. Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i GAVEUTDELING 2007, kr : Idrett: Fjellblom IL kr 6.000,- Vang IL kr 6.000,- Jotunheimen IL kr 6.000,- Høre og Ryfoss IL kr 6.000,- FK Vang kr 6.000,- Vang Skytterlag kr 4.000,- Vang Helsesportlag kr 3.000,- Vang Jeger- og fiskerlag kr 2.000,- Sang og musikk: Fjellblom Musikklag kr 6.000,- Vang skole og ungdomskorps kr 6.000,- Vang Barnegospel kr 3.000,- Høre Mannskor kr 1.000,- Vang Sanglag kr 1.000,- Øye & Fjellblom Sanglag kr 1.000,- Valdreskvelven kr 1.000,- VANG SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt på våre nettsider. RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Innskudd fra kunder Annen gjeld Overført til sparebankens fond Forpliktelser Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier VANG, den 31. desember 2007 / 14.februar 2008 I STYRET FOR VANG SPAREBANK Øvrige lag og foreninger: Grindaheim Røde Kors Hjelpekorps kr 3.000,- Høre Rode Kors Hjelpekorps kr 3.000,- Åsvang 4H kr 3.000,- Skjold 4H kr 2.000,- Vang Pensjonistlag kr 3.000,- Laget for funksjonshemma i Vang kr 2.000,- Torpe Aktivitetssenter kr 2.000,- Vang Revmatikerforening kr 2.000,- Ryfoss Misjonshus kr 1.000,- Vang Søndagsskule kr 1.000,- Vang Bygdekvinnelag, bruredrakta kr 1.000,- Vang Folkeakademi kr 1.000,- Vang Historielag kr 1.000,- Ryfoss Vel kr 1.000,- Vang Mållag kr 1.000,- Tor Jørstad Ola Jørgen Veflen Leif Sørum Marianne B Berge Arne Wangensteen Arne Pålsrud styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig

6 6 Vestre Slidre Sparebank EIT GODT ÅR MED SOLID OVERSKOT VESTRE SLIDRE SPAREBANKS 147. rekneskapsår har vore eit godt år med solid overskot. RESULTAT Driftsresultat før tap er kr som utgjer 1,37% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. For 2006 var det 0,99%. Resultat for rekneskapsåret er kr mot kr for Styret er godt nøgde med dette resultatet som er det største overskotet i kroner i banken si historie. Etter styret si vurdering er den økonomiske situasjonen for banken god. Styret stadfestar at føresetnaden for fortsatt drift er til stades. VEKST Styret har hatt som mål å begrense veksten i utlån. Derfor vart utlånsveksten 7,3%, og totale utlån er 459,8 mill. Innskota voks med 8,7% til 458,3 mill kr. Totalt har banken lånt ut 122 mill. kr siste året. Det har vore bra byggeaktivitet med 55 nye hytter og 3 bolighus i kommunen. Mykje av utlåna går til å finansiere bolig. Spesielt til kundar som flytter til Oslo og kjøper leiligheit. Det er og innvilga mange lån til næringsverksemd. Av bankens samla utlån er 33% til næringsformål og 67% til private kundar. STIGANDE RENTER Norges Bank sette opp renta sju gonger og har varsla at denne stigninga vil stoppe opp i Vår bank aukar renta tilsvarande, men endringa skjer noko seinare på grunn av varslingsfristen. Den stigande renta gjer at banken får bedre avkastning på overskotskapitalen og rentenettoen aukar. Den har gått opp frå 2,77% til 3,0%. EIGENKAPITAL Banken sin eigenkapital er solid og utgjer 65 mill. Kapitaldekningsprosenten, som utgjer 18,5%, har gått litt ned siste året. Kravet er at kapitaldekningsprosenten skal utgjera minst 8%. Soliditeten til banken er derfor svært god. GÅVEUTDELING 2007, kr 75000: Slidre Grendelag kr Kvamshall Grendahus kr Johmsborg Grendahus kr Ristetun Grendahus kr Skrøvik Grendahus kr Slidre Sokneråd barne- og ungdomsarbeid kr Vestre S. Folkemusikkog danselag kr Valdres Snøscooterklubb kr Høre Røde Kors kr Storhaug Søndagsskole kr Valdres MS-forening kr Mental Helse Valdres kr Ung i Valdres kr V.Slidre Jeger og Fiskarlag kr V.Slidre Helsesportlag kr Vestre Slidre Historielag kr Plassen Aktivitetssenter kr Slidrespretten kr Vestre Slidre Pensjonistlag kr V.Slidre Seniordans kr Til Styret sin disposisjon kr Sponsormidlar utbetalt i 2007: kr VESTRE SLIDRE SPAREBANK UTDRAG AV REKNESKAPEN FOR REKNESKAPSÅR. FULLSTENDIG ÅRSREKNESKAP MED NOTAR, ÅRSMELDING OG MELDING FRÅ REVISOR LIGG TIL GJENNOMSYN I BANKEN. Resultatrekneskap.(Beløp i 1.000) Balanse pr (beløp i 1.000) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar: Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og fordringar på sentralbankar Netto rente- og kredittprov.inntekter Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Andre driftsinntekter Netto utlån og fordringar på kundar Andre driftskostnader Overtatte eiendelar Tap på utlån og garantiar Immatrielle eiendelar Tap/gevinst på verdipapir Varige driftsmidlar Skatt på ordinært resultat Aksjar/andeler/obligasjoner Resultat for rekneskapsåret Andre eiendelar/periodiseringar Overført til Sparebankens fond Gjeld og eigenkapital Sum eiendeler Avsett til gåver Gjeld til kredittinstitusjonar Slidre, I styret for Vestre Slidre Sparebank. Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Forpliktelsar Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Aaste Månum Ødegaard Nils Anmarkrud Gunnar Hauge Marit Kvåle Ole S. Skaran Marit Kårstad Belgum banksjef regnskapsansvarlig

7 7 Etnedal Sparebank ET GODT ÅR FOR BANKEN ETNEDAL SPAREBANK DRIFTSÅR Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land kommune. Banken kan se tilbake på et aktivt år, og en tilfredsstillende vekst i forvaltningskapitalen med 20,5 prosent. Etnedal Sparebank Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Kundene skal oppleve banken som så dyktig, nær og hjelpsom at de foretrekker vår bank i alle livets faser. Gjennom god lønnsomhet og god soliditet skal banken være en attraktiv partner for kundene. På den måten skal banken bidra til vekst og utvikling i vårt nærområde. Regnskapet Forvaltningskapitalen har økt med 83,6 millioner kroner til 491,2 millioner kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 64,7 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 13,2 % av forvaltningskapitalen den Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 22,06 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. De samlede innskudd fra kunder var 332,5 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 46 millioner kroner. å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Ikke minst skyldes dette nye myndighetskrav og EU-tilpasninger. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Kontoret på Dokka gir gode muligheter for at Etnedal Sparebank kan utvikle seg i et marked med større potensiale enn det vi har i egen kommune. Salget av forsikringsprodukter, fonds- og spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Takk Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle ansatte i året som har gått, og styret vil få takke for den positive holdningen som er blitt vist i Styret og banksjef vil takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Fullstendig årsberetning med regnskap er utlagt i bankens lokaler. BARN OG UNGDOM Bruflat Syndagsskole Eldorado Etnedal Barneteater Fridom Ungdomslag Juniorgjengen Sør-Etnedal Barnehage Ung i Valdres SANG OG MUSIKK Bruflat Sangkor Dokka Musikkorps Honning & Rigabalsam IDRETT Rundløype Steinsetbygda Torpa Ski Valdres Skyttersamlag ungd.utvalg Vest-Torpa U.L. Skigruppe GRENDEHUS/ VELFORENINGER: AL Skogtun Bjørktun Grendehus Bruflat Menighetshus Byfuglia Grendehus Fjellsbygda Grendehus Granumsbygda Vel Nord-Etnedal Grendelag DIVERSE LAG OG ORGANISASJONER Bruflat Badstue Bruflat Sokneråd Bureiseminne Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag Etnedal Historielag Etnedal Husflidslag Etnedal Jeger- og Fiskeforening Etnedal Mållag Etnedal Pensjonistlag Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Seniordans Etnedal Turlag Etnesenndammen v/dugnadsgjengen Kyrkjevarden NFU Etnedal/ Sør-Aurdal Mental Helse Valdres Pårørendegruppa Etnedalsheimen Tysklandsbrigadens Veteranfor. Valdres 500 Valdres MS-forening Foreningen Nye Valdresbanen SUM GAVEUTDELING 2007: Til disposisjon: De samlede utlån til kunder var på 395,9 millioner kroner, som er en økning fra fjoråret på 35,7 millioner kroner. I tillegg er samlet låneportefølje på 15,8 millioner kroner plassert i Terra Boligkreditt AS. Etnedal Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på 4,1 millioner kroner i Av dette er kr avsatt til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Etnedal Sparebank har på enkelte områder fordeler av å samarbeide med andre sparebanker. Her kan nevnes kompetanseheving, innkjøpssamarbeid, samt utvikling av infrastruktur og finansielle produkter. Sammen med mange andre sparebanker har Etnedal Sparebank eierinteresser i Terra-Gruppen AS som skal være med å løse slike oppgaver for banken. Utsiktene for år 2008 Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press på bankens rentemargin, som igjen medfører krav om ETNEDAL SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Overført til sparebankens fond Annen gjeld Avsatt til gaver Egenkapital Etnedal, den 31. desember februar 2008 Sum gjeld og egenkapital Garantier Rentebytteavtale Åge Kleven Toril Ruud Per Ole Lunde Kai Egil Bachér Signe Marit Jøranli styreleder nestleder styremedlem styremedlem regnskapsansvarlig

8 ENKEL TILGANG TIL KONTO MED SMSBANK Dialogen i SMSbank er basert på tekstmeldingar. Det gjer det enkelt for deg å få rask tilbakemelding om kontiane dine. SMSbank kan nyttast dersom du har TeleBank-avtale med banken din og samtidig har tilgang til ein mobiltelefon. Personleg kode er den same som i TeleBank. SMSbank gir deg enkelt tilgang til saldo og dei siste bevegelsar, overføring av pengar mellom eigne konti, oversikt over forfall på dine konti og endring av personleg kode. Meldingane du nyttar til dette finn du til høgre. Tips: Meldingane kan lagrast som malar på mobiltelefonen, noko som vil gjera det enklare og til dømes spørja om saldo på konto. NB! Ikkje lagre koda i malen!!! Ta kontakt med banken din allereie i dag dersom du ikkje har TeleBank-avtale, så hjelper vi deg i gang... Med SMSbank får du tilgang til følgjande tenester: - Disponibelt beløp og siste bevegelsar på konto (S); S (mellomrom) KONTONUMMER (mellomrom) PERSONLEG KODE - Overføring mellom eigne konti (O); O (mellomrom) FRÅ KONTONUMMER (mellomrom) TIL KONTONUMMER (mellomrom) BELØP I HEILE KRONER (mellomrom) PERSONLEG KODE - Oversikt over betalinger til forfall (F); F (mellomrom) KONTONUMMER (mellomrom) PERSONLEG KODE - Endring av personleg kode (E); E (mellomrom) KONTONUMMER (mellomrom) GAMMAL KODE (mellomrom) NY KODE MELDINGANE SENDAST TIL 26120

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Terra har slått an SIDE 2 Nyheter om kort SIDE 2 Siste årsregnskap fra bankene SIDE 4 til 7 Banktur til Karlstad SIDE

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 2 Banktur til Bergen SIDE 8 Valdres Eiendomskontor SIDE 3 Bankregnskaper SIDE 4 5 6

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere God påske! Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere Sparing i fond side 2 Valdres Eiendomskontor nå med i Terra Eiendomsmegling side 3 Bankregnskaper side

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2010 3. kvartal 2010 Bank. Forsikring. Og deg. 2 Kvartalsrapport 2010 DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt pr. 3. kvartal er på 34,2 mill. kr som tilsvarer 1,23 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2010 Halvårsrapport 2010 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2010 Halvårsrapport 30.06.2010 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat etter første halvår før avsetninger er på 43 mill.

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2008 Halvårsrapport 2008 Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2008 3 Halvårsrapport 30.06.2008 DRIFTSRESULTATET Resultatet av ordinær drift før skatt pr. 30.06.2008 viser et overskudd

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer