Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap"

Transkript

1 Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank

2 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN OG PENSJON SAMTIDIG... I det nye pensjons-systemet kan du faktisk ta ut pensjon frå du er 62 år sjøl om du fortset i full jobb. Frå 2010 får vi ei folketrygd med heilt andre valgmuligheter enn i dag, mange er nok ikkje heilt klar over kva for alternativ som åpnar seg. Hvis du er opptaken av å få ut pensjonspengane frå folketrygda tidligast mulig så vil du kunne ta ut pensjon frå du er 62 år og likevel kunne fortsetja i full jobb utan avkorting i pensjonen. I dag er det sterke begrensningar på kor mykje pensjonistar kan tene ved sida av pensjonen men dette blir altså heilt borte fra Det er likevel viktig å vera klar over at dei som vel å ta ut pensjon og slutte i jobb frå dei er 62 år vil få ca. 25 % mindre i årleg pensjon enn dei som fortset til dei er 67 eller opp mot 40 % mindre hvis du hadde fortsatt til du er 70 år. Eksempel: Forutsetning: person født etter 1963 (ny ordning) Pensjon ved ulik pensjonsavgang Lønn 62 år 67 år 70 år For mange kan det likevel vera aktuelt å ta ut pensjon fra 62 år og så kanskje jobbe litt mindre for å fylle opp «gapet» til fortsatt 100 % inntekt. Alle år teller I dagens folketrygd er det slik at du må ha hatt inntekt (over 1G) i 40 år og det er dei 20 beste åra som blir lagt til grunn for utregning av pensjonen. I det nye systemet er det slik at alle år vil telle, altså det skal lønne seg å jobbe lengst mulig for å få best pensjon. Det er kun lønn opp til 7,1G ( ) som teller og opptjening blir på 1,35 % av den årlige inntekten. Arbeid i 30 år medfører da ca. 40 % av inntekt i pensjon, 40 års arbeid ca. 54 %. Omsorg for egne barn vil også telle med som pensjonsgrunnlag tilsvarende lønn 4,5G ( i inntil 6 år pr. barn). Kven gjeld nye folketrygda for Personer født før 1943 blir ikkje omfatta av nye ordninga. Personer født kan gå av ved 62 år og jobbe så mykje dei ynskjer ved sida av, men fortsatt gamle ordninga med 40 års opptjening der dei 20 beste åra teller. Personer født får kombinasjon av gamal og ny ordning, nærmare ny ordning til yngre du er. For personar født etter 1963 gjelder kun ny ordning, altså fyrste mulige pensjonisten her ved 62 år blir i AFP Årets store tema i lønnsforhandlingane mellom NHO og LO er avtalefesta førtidspensjon. I utgangspunktet var tanken i den nye pensjonsreformen at med fleksibel pensjonsalder fra 62 år for alle kunne AFP-ordninga legges ned. AFP-ordninga vart avtala mellom partane for mange år sidan der tanken var at «slitarane» på fabrikkgulvet eller i helsevesenet skulle kunne gå av tidligare med pensjon. I praksis har det vel blitt slik at alle yrkessgrupper har nytta seg av denne muligheten dette sjølv om dei er i stand til å jobbe vidare. Fordi pensjonen ved AFP er litt større enn den vil bli for dei som sluttar ved 62 år etter nye pensjonsforslaget, er LO i dag ikkje interessert i at AFP skal bli nedlagt. Kva utfallet fra årets forhandlingar blir er p.t. uklart, men det kan vel gå dit at det blir ei todelt ordning: Dei som sluttar med AFP får litt bedre pensjon men kan da ikkje jobbe som dei ynskjer ved sida av utan avkorting i pensjonen Dei som vel å slutte etter nye pensjonsordninga vil få litt mindre pensjon men kan da jobbe som dei vil utan avkorting i pensjonen. Sparing til pensjon Det er i det nye skatteforliket også bestemt at det innføres ei ny skattestimulert individuell spareordning. Det kan da spares inntil kr pr. år og med 28 % skattefradrag av spart beløp. Sparing kvar månad Vi anbefaler uansett alle å setja av ein mnd. sum med sparehorisont pensjon uavhengig av skattereglar og pensjonssystem. Hvis du starter å spare kr. 500 pr. mnd. når du er 42 år vil du etter 20 år ha på din pensjonskonto ca. kr forutsatt 8 % avkastning. Dermed har du større fleksibilitet når du er 62 år uavhengig av korleis reglane for folketrygd er på dette tidspunktet. Gunnar Hamre

3 3 Bruk fantasien lag ditt eget kort! Det morsomme med valgfri design er at kortet blir mer personlig og ikke lik alle andre! sier Knut Olav DOKKEN ATELIÈR OG KUNSTSMIE Er et enkeltmannsforetak som holder til i Lomen. Produksjonen er delt i to med kunst/kunstnerisk utsmykking og tradisjonell smiing. Se: Nå kan du selv bestemme utseende på bankkortet ditt! Velg ett bilde av barna, kjæledyret, bilen eller favorittbilde du ønsker å ha på kortet ditt. Kanskje har du debetkort i firmaet også som du ønsker å lage litt spesielt? Besøk din banks hjemmeside og logg deg inn på valgfri design. Her kan du lese om fremgangsmåte samt retningslinjer for bruk av bilder. Hvert bilde vil bli gjennomgått for å se om det samsvarer med bankens profil og regler. En av våre kunder har gjort det! Knut Olav Dokken, kunde i Vestre Slidre Sparebank, har designet to kort selv. Ett til firmaet og ett privat. Kom innom i banken så kan vi hjelpe deg i gang! Det er enkelt å lage sitt eget kort! Du kan laste ned bilder fra din egen PC eller velge noen av de bildene banken har lagt ut i sitt galleri. Du kan leke med bilder for å få ditt spesielle kort. Det kan du gjøre ved å forandre og redigere. Du kan rotere eller speilvende de, samt at du kan flytte bildene rundt på kortet. Bildene kan også forstørres og forminskes. TERRA KORT AS utvikler, markedsfører og utsteder kreditt- og betalingskort for alle bankene i Terra-Gruppen AS. Terra Kort AS har også ansvar for drift av bankenes debetkort.

4 4 Øystre Slidre Sparebank BRA RESULTAT OG STYRKA EIGENKAPITAL ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK driv tradisjonell bankverksemd med hovedsete i Øystre Slidre kommune. Øystre Slidre Sparebank har hovudkontor på Heggenes og filial på Beitostølen. Etter styrets vurdering er forutsetningane for framleis drift tilstades, og årsrekneskapen for 2007 er sett opp under den forutsetning. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen i Øystre Slidre Sparebank har i 2007 gått ned med kr frå kr til kr , det vil seie 0,04%. Utlån Brutto utlån til kundar har auka med kr eller 5,97%. Utlånsveksten var om lag som budsjettert. Innskot frå kundar Innskot frå kundar gikk ned med kr eller 0,88%. Sum innskot frå kundar er mindre enn budsjettert. Resultat for året Årets overskot er kr som er 0,34% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Både i kroner og prosent er resultatet dårlegare enn i Netto rente- og provisjonsinntekter var i 2007 på 2,67 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital, mot 2,61% i Netto andre driftsinntekter er redusert med kr i høve til i 2006, og sum driftskostnader er redusert med kr Eigenkapital Sparebankens fond er no på kr Dette er 13,59% av forvaltningskapitalen. Styret meiner at Øystre Slidre Sparebank har god soliditet. Terra-Gruppen AS Finanskonsernet Terra-Gruppen AS er eigd av 78 sjølvstendige og lokalt forankra norske sparebankar med over 200 filialar over heile landet. Øystre Slidre Sparebank er ein av eigarane i Terra-Gruppen AS. Ved hjelp av Terra-Gruppens produktselskap kan vi tilby kundane våre fleire konkurransedyktige produkt. Dei viktegaste er bustadslån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort frå Terra Kort, skadeforsikring frå Terra Skadeforsikring, livsforsikring frå Terra Liv, fond og obligatorisk tenestepensjon frå Terra Fondsforvaltning, samt leasing og salgspantelån frå Terra Finans. Terra-Gruppen har også ansvaret for å utføre ei rekke fellesoppgåver på vegne av Terrabankane. Det gjeld mellom anna innkjøp av tenester og produkt innanfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestenester som merkevarebygging og kommunikasjon. Valdres Sparebankgruppe DA Valdres Sparebankgruppe DA har forretningskontor på Fagernes saman med Valdres Eiendomskontor A/S. Deltakarane i Valdres Sparebankgruppe DA er Etnedal Sparebank, Vang Sparebank, Vestre Slidre Sparebank og Øystre Slidre Sparebank med 25% på kvar. Valdres Sparebankgruppe DA har formidling av forsikring som hovudverksemd. I tillegg er Valdres Sparebankgruppe DA eit organ der bankane samarbeider om annonsering, marknadsføringstiltak, opplæring og elles ymse tidsaktuelle prosjekt. Valdres Sparebankgruppe DA har to tilsette. Valdres Eiendomskontor A/S Øystre Slidre Sparebank eig Valdres Eiendomskontor A/S saman med dei 3 andre sparebankane i Valdres Sparebankgruppe DA. Ved dette kan vi tilby kundane våre og andre hjelp innan omsetning av alle typer eigedommar. Valdres Eiendomskontor A/S som er lokalisert på Fagernes, er med i eigedomsmeklarkjeda Terra Eiendomsmegling. Takk for innsats og samarbeid Bak resultatet for 2007 ligg summen av enkeltprestasjonar og laginnsats. Styret vil difor takke kvar enkelt av bankens tilsette og tillitsvalde for innsatsvilje, positiv haldning og godt arbeid gjennom Til bankens kundar, gamle og nye, retter vi også ein takk for den tillit og oppslutning som er vist banken i det året som vi no har lagt bak oss. GÅVER Arken dagsenter kr 1 000,- Beito Skytterlag kr 4 000,- Elevrådet ved Volbu skule kr 2 000,- Foreldrerådet/arb. utv. ØSBUS kr 2 000,- Heggebø barnehage kr 2 000,- Heggebø Skule kr 2 000,- Melleheim Ungdomslag kr 3 000,- Mental Helse Valdres kr 1 000,- N F U Øystre Slidre lokallag kr 1 000,- Rogne IL kr ,- Rogne Skulekrins (N Rogne Skule) kr 1 000,- Skattebu Kvinne- og familielag kr 1 000,- Styret for Beito grendehus kr 1 000,- Sælshagane Gråtassforening kr 1 000,- Trudvang Skyttarlag kr 4 000,- Ung i Valdres kr 3 000,- Valdres MS forening kr 1 000,- Valdres plankekjøyrarlag Beitostølen kr 3 000,- Valdresrussen kr 1 000,- Valdres Skyttarsamlag ungutv kr 2 000,- Øystre Slidre Bygdekvinnelag kr 1 000,- Øystre Slidre Husflidslag kr 1 000,- Øystre Slidre JFF kr 3 000,- Øystre Slidre Musikkorps kr 2 000,- Øystre Slidre Pensjonistlag kr 1 000,- Øystre Slidre Røde Kors kr 4 000,- Øystre Slidre Sanglag kr 2 000,- Øystre Slidre Seniordans kr 1 000,- Øystre Slidre Skiskyttarlag kr 3 000,- Øystre Slidre Skulemusikk kr ,- Øystre Slidre Skyttarlag kr 4 000,- Øystre S. Spel- og Dansarlag kr 2 000,- Til saman kr ,- Til disp for styret kr ,- Totalt kr ,- Resultatdisponering Årets overskot er kr , og dette blir disponert slik: Til gåver kr Til bankens fond kr Personalet Det har i 2007 vore utført 13,2 årsverk i banken. Ved årsskiftet hadde banken 13 tilsette, 10 kvinner og 3 menn. Av desse er to personar midlertidig i deltidsstilling og ein person permanent i deltidsstilling. ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av årsrekneskapen for rekneskapsår Det fullstendige årsoppgjeret og meldinga frå revisor kan ein få ved å venda seg til banken Resultatrekneskap Balanse pr (Beløp i heile 1000 kr.) (Beløp i heile 1000 kr.) Renteinntekter og liknande inntekter EIGENDELAR Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og krav på sentralbankar Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Netto andre driftsinntekter Netto utlån og krav på kundar Driftskostnader Obligasjonar Tap på utlån og garantiar Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Tap / vinst på verdipapir Andre eigendelar Skatt på ordinært resultat SUM EIGENDELAR Resultat for rekneskapsåret GJELD OG EIGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til gåver Innskot frå og gjeld til kundar Overført til Spareankens fond Annan gjeld Avsetjingar for påkomne kostnader og ansvar Sparebankens fond SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Heggenes, 20. februar 2008 I styret for ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Garantiar Arnstein Alund Bjørn Rørhus Torgeir Daleng Per Einar Gullaksen Berit Aspaas Müller Gudbrand Dahle formann banksjef

5 5 Vang Sparebank VINJEROCK ER MED PÅ Å SIKRE FREMTIDIG UTVIKLING FOR VANG KOMMUNE VANG SPAREBANK er avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked for å lykkes. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Reiselivet i Vang har et stort potensiale.utfordringen ligger i å satse på framtidsretta prosjekter som vil komme flest mulig til gode. Etter to år med Vinjerock, det første arrangert i kjempevær, og det andre i regn og litt kulde blir en viktig milepæl for denne aktiviteten. Her er det viktig at alle gode krefter slår ring rundt disse unge idealistene. På den måten vil dette arrangementet ha livets rett i mange år framover og sette Vang Kommune på kartet for alle generasjoner. Styrets kommentarer til årsoppgjøret Styret har gjennom 2007 benyttet det planverktøy som var vedtatt for 2007 og de justeringer som måtte til i forbindelse med vedtaket om at forstanderskapet gikk imot en fusjon. Det er brukt mye tid i styret og blant de ansatte i 2007 på å tilpasse seg Basel 2. På slutten av året ble det en del negativ fokus i forbindelse med Terra Securities, samt at det ble merarbeid for alle. På bakgrunn av den generelle finansuroen måtte styret og administrasjon en periode ha sterkere fokus på likviditeten til banken. Vi har i løpet av høsten forsterket fundingen til banken. Styret er meget fornøyd med den innsats de ansatte viser. Vi hadde i løpet av 2006 fått flere nye kunder. Trenden her fortsetter, også i 2007, noe vi føler er en bekreftelse på at alle har utført en god jobb. Styret har arbeidet bevisst med å fokusere på å øke andre inntekter og se på kostnadene. Tallene i regnskapet viser at vi har en god utvikling selv med store avskrivninger på obligasjonsporteføljen og investeringene i IT plattformen. Årsresultat Vang Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på mill. kroner mot mill. kroner i Total rentenetto har gått opp fra 2,88% i 2006 til 3,22% i Overskuddsdisponeringen Styret foreslår at bankens overskudd på kr ,- disponeres med avsetninger på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr overføres til sparebankenes fond som inngår i bankens egenkapital. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte i året som har gått. Året har vær fylt med både forventninger og skuffelser for ansatte og administrasjonen. Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for at man har hatt fokus på de mål som var satt og ikke minst de resultater som er skapt i løpet av Styret beklager at banksjef Arne Wangensteen har valgt å si opp sin stilling, men ønsker å takke han for den jobben som er gjort de siste fem årene. Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i GAVEUTDELING 2007, kr : Idrett: Fjellblom IL kr 6.000,- Vang IL kr 6.000,- Jotunheimen IL kr 6.000,- Høre og Ryfoss IL kr 6.000,- FK Vang kr 6.000,- Vang Skytterlag kr 4.000,- Vang Helsesportlag kr 3.000,- Vang Jeger- og fiskerlag kr 2.000,- Sang og musikk: Fjellblom Musikklag kr 6.000,- Vang skole og ungdomskorps kr 6.000,- Vang Barnegospel kr 3.000,- Høre Mannskor kr 1.000,- Vang Sanglag kr 1.000,- Øye & Fjellblom Sanglag kr 1.000,- Valdreskvelven kr 1.000,- VANG SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt på våre nettsider. RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Innskudd fra kunder Annen gjeld Overført til sparebankens fond Forpliktelser Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier VANG, den 31. desember 2007 / 14.februar 2008 I STYRET FOR VANG SPAREBANK Øvrige lag og foreninger: Grindaheim Røde Kors Hjelpekorps kr 3.000,- Høre Rode Kors Hjelpekorps kr 3.000,- Åsvang 4H kr 3.000,- Skjold 4H kr 2.000,- Vang Pensjonistlag kr 3.000,- Laget for funksjonshemma i Vang kr 2.000,- Torpe Aktivitetssenter kr 2.000,- Vang Revmatikerforening kr 2.000,- Ryfoss Misjonshus kr 1.000,- Vang Søndagsskule kr 1.000,- Vang Bygdekvinnelag, bruredrakta kr 1.000,- Vang Folkeakademi kr 1.000,- Vang Historielag kr 1.000,- Ryfoss Vel kr 1.000,- Vang Mållag kr 1.000,- Tor Jørstad Ola Jørgen Veflen Leif Sørum Marianne B Berge Arne Wangensteen Arne Pålsrud styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig

6 6 Vestre Slidre Sparebank EIT GODT ÅR MED SOLID OVERSKOT VESTRE SLIDRE SPAREBANKS 147. rekneskapsår har vore eit godt år med solid overskot. RESULTAT Driftsresultat før tap er kr som utgjer 1,37% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. For 2006 var det 0,99%. Resultat for rekneskapsåret er kr mot kr for Styret er godt nøgde med dette resultatet som er det største overskotet i kroner i banken si historie. Etter styret si vurdering er den økonomiske situasjonen for banken god. Styret stadfestar at føresetnaden for fortsatt drift er til stades. VEKST Styret har hatt som mål å begrense veksten i utlån. Derfor vart utlånsveksten 7,3%, og totale utlån er 459,8 mill. Innskota voks med 8,7% til 458,3 mill kr. Totalt har banken lånt ut 122 mill. kr siste året. Det har vore bra byggeaktivitet med 55 nye hytter og 3 bolighus i kommunen. Mykje av utlåna går til å finansiere bolig. Spesielt til kundar som flytter til Oslo og kjøper leiligheit. Det er og innvilga mange lån til næringsverksemd. Av bankens samla utlån er 33% til næringsformål og 67% til private kundar. STIGANDE RENTER Norges Bank sette opp renta sju gonger og har varsla at denne stigninga vil stoppe opp i Vår bank aukar renta tilsvarande, men endringa skjer noko seinare på grunn av varslingsfristen. Den stigande renta gjer at banken får bedre avkastning på overskotskapitalen og rentenettoen aukar. Den har gått opp frå 2,77% til 3,0%. EIGENKAPITAL Banken sin eigenkapital er solid og utgjer 65 mill. Kapitaldekningsprosenten, som utgjer 18,5%, har gått litt ned siste året. Kravet er at kapitaldekningsprosenten skal utgjera minst 8%. Soliditeten til banken er derfor svært god. GÅVEUTDELING 2007, kr 75000: Slidre Grendelag kr Kvamshall Grendahus kr Johmsborg Grendahus kr Ristetun Grendahus kr Skrøvik Grendahus kr Slidre Sokneråd barne- og ungdomsarbeid kr Vestre S. Folkemusikkog danselag kr Valdres Snøscooterklubb kr Høre Røde Kors kr Storhaug Søndagsskole kr Valdres MS-forening kr Mental Helse Valdres kr Ung i Valdres kr V.Slidre Jeger og Fiskarlag kr V.Slidre Helsesportlag kr Vestre Slidre Historielag kr Plassen Aktivitetssenter kr Slidrespretten kr Vestre Slidre Pensjonistlag kr V.Slidre Seniordans kr Til Styret sin disposisjon kr Sponsormidlar utbetalt i 2007: kr VESTRE SLIDRE SPAREBANK UTDRAG AV REKNESKAPEN FOR REKNESKAPSÅR. FULLSTENDIG ÅRSREKNESKAP MED NOTAR, ÅRSMELDING OG MELDING FRÅ REVISOR LIGG TIL GJENNOMSYN I BANKEN. Resultatrekneskap.(Beløp i 1.000) Balanse pr (beløp i 1.000) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar: Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og fordringar på sentralbankar Netto rente- og kredittprov.inntekter Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Andre driftsinntekter Netto utlån og fordringar på kundar Andre driftskostnader Overtatte eiendelar Tap på utlån og garantiar Immatrielle eiendelar Tap/gevinst på verdipapir Varige driftsmidlar Skatt på ordinært resultat Aksjar/andeler/obligasjoner Resultat for rekneskapsåret Andre eiendelar/periodiseringar Overført til Sparebankens fond Gjeld og eigenkapital Sum eiendeler Avsett til gåver Gjeld til kredittinstitusjonar Slidre, I styret for Vestre Slidre Sparebank. Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Forpliktelsar Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Aaste Månum Ødegaard Nils Anmarkrud Gunnar Hauge Marit Kvåle Ole S. Skaran Marit Kårstad Belgum banksjef regnskapsansvarlig

7 7 Etnedal Sparebank ET GODT ÅR FOR BANKEN ETNEDAL SPAREBANK DRIFTSÅR Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land kommune. Banken kan se tilbake på et aktivt år, og en tilfredsstillende vekst i forvaltningskapitalen med 20,5 prosent. Etnedal Sparebank Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Kundene skal oppleve banken som så dyktig, nær og hjelpsom at de foretrekker vår bank i alle livets faser. Gjennom god lønnsomhet og god soliditet skal banken være en attraktiv partner for kundene. På den måten skal banken bidra til vekst og utvikling i vårt nærområde. Regnskapet Forvaltningskapitalen har økt med 83,6 millioner kroner til 491,2 millioner kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 64,7 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 13,2 % av forvaltningskapitalen den Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 22,06 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. De samlede innskudd fra kunder var 332,5 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 46 millioner kroner. å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Ikke minst skyldes dette nye myndighetskrav og EU-tilpasninger. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Kontoret på Dokka gir gode muligheter for at Etnedal Sparebank kan utvikle seg i et marked med større potensiale enn det vi har i egen kommune. Salget av forsikringsprodukter, fonds- og spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Takk Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle ansatte i året som har gått, og styret vil få takke for den positive holdningen som er blitt vist i Styret og banksjef vil takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Fullstendig årsberetning med regnskap er utlagt i bankens lokaler. BARN OG UNGDOM Bruflat Syndagsskole Eldorado Etnedal Barneteater Fridom Ungdomslag Juniorgjengen Sør-Etnedal Barnehage Ung i Valdres SANG OG MUSIKK Bruflat Sangkor Dokka Musikkorps Honning & Rigabalsam IDRETT Rundløype Steinsetbygda Torpa Ski Valdres Skyttersamlag ungd.utvalg Vest-Torpa U.L. Skigruppe GRENDEHUS/ VELFORENINGER: AL Skogtun Bjørktun Grendehus Bruflat Menighetshus Byfuglia Grendehus Fjellsbygda Grendehus Granumsbygda Vel Nord-Etnedal Grendelag DIVERSE LAG OG ORGANISASJONER Bruflat Badstue Bruflat Sokneråd Bureiseminne Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag Etnedal Historielag Etnedal Husflidslag Etnedal Jeger- og Fiskeforening Etnedal Mållag Etnedal Pensjonistlag Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Seniordans Etnedal Turlag Etnesenndammen v/dugnadsgjengen Kyrkjevarden NFU Etnedal/ Sør-Aurdal Mental Helse Valdres Pårørendegruppa Etnedalsheimen Tysklandsbrigadens Veteranfor. Valdres 500 Valdres MS-forening Foreningen Nye Valdresbanen SUM GAVEUTDELING 2007: Til disposisjon: De samlede utlån til kunder var på 395,9 millioner kroner, som er en økning fra fjoråret på 35,7 millioner kroner. I tillegg er samlet låneportefølje på 15,8 millioner kroner plassert i Terra Boligkreditt AS. Etnedal Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på 4,1 millioner kroner i Av dette er kr avsatt til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Etnedal Sparebank har på enkelte områder fordeler av å samarbeide med andre sparebanker. Her kan nevnes kompetanseheving, innkjøpssamarbeid, samt utvikling av infrastruktur og finansielle produkter. Sammen med mange andre sparebanker har Etnedal Sparebank eierinteresser i Terra-Gruppen AS som skal være med å løse slike oppgaver for banken. Utsiktene for år 2008 Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press på bankens rentemargin, som igjen medfører krav om ETNEDAL SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Overført til sparebankens fond Annen gjeld Avsatt til gaver Egenkapital Etnedal, den 31. desember februar 2008 Sum gjeld og egenkapital Garantier Rentebytteavtale Åge Kleven Toril Ruud Per Ole Lunde Kai Egil Bachér Signe Marit Jøranli styreleder nestleder styremedlem styremedlem regnskapsansvarlig

8 ENKEL TILGANG TIL KONTO MED SMSBANK Dialogen i SMSbank er basert på tekstmeldingar. Det gjer det enkelt for deg å få rask tilbakemelding om kontiane dine. SMSbank kan nyttast dersom du har TeleBank-avtale med banken din og samtidig har tilgang til ein mobiltelefon. Personleg kode er den same som i TeleBank. SMSbank gir deg enkelt tilgang til saldo og dei siste bevegelsar, overføring av pengar mellom eigne konti, oversikt over forfall på dine konti og endring av personleg kode. Meldingane du nyttar til dette finn du til høgre. Tips: Meldingane kan lagrast som malar på mobiltelefonen, noko som vil gjera det enklare og til dømes spørja om saldo på konto. NB! Ikkje lagre koda i malen!!! Ta kontakt med banken din allereie i dag dersom du ikkje har TeleBank-avtale, så hjelper vi deg i gang... Med SMSbank får du tilgang til følgjande tenester: - Disponibelt beløp og siste bevegelsar på konto (S); S (mellomrom) KONTONUMMER (mellomrom) PERSONLEG KODE - Overføring mellom eigne konti (O); O (mellomrom) FRÅ KONTONUMMER (mellomrom) TIL KONTONUMMER (mellomrom) BELØP I HEILE KRONER (mellomrom) PERSONLEG KODE - Oversikt over betalinger til forfall (F); F (mellomrom) KONTONUMMER (mellomrom) PERSONLEG KODE - Endring av personleg kode (E); E (mellomrom) KONTONUMMER (mellomrom) GAMMAL KODE (mellomrom) NY KODE MELDINGANE SENDAST TIL 26120

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer