Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport pr. 31. mars 2010"

Transkript

1 Delårsrapport pr. 31. mars 2010

2 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i bankens årsregnskap for år Det er ingen endring i kredittrisikoprofilen i perioden. Resultat Berg Sparebank fikk 1.kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 6,7 mill. mot NOK 6,4 mill. samme periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjorde resultatet 1,28 % mot 1,25 % i Resultatet er påvirket av en redusert rentenetto som følge av gradvis økende fundingkostnader, redusert avkastning på bankens frie egenkapital og økt konkurranse på lån og innskudd. Bankens driftskostnader og tap på utlån er noe høyere enn på samme tid i fjor. I positiv retning trekker gevinst på salg av anleggsaksjer. Etter beregnet skatt ble resultatet NOK 4,9 mill. som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,81 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble NOK 10,9 mill. mot NOK 11,3 mill i samme periode i fjor. I forhold til GFK falt rentenettoen med 0,13 % -poeng til 2,08 %. Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjorde NOK 2,3 mill. mot NOK 2,1 mill. samme periode i fjor, en økning på 13,5 %. Økningen tilskrives økt salg av bankens produkter og tjenester. Netto kursgevinst/tap er NOK 0,9 mill., en reduksjon på NOK 1,0 mill. fra Reduksjonen skyldes lavere avkastning på bankens portefølje av rentepapirer og øvrige verdipapirer. Driftskostnadene økte siste 12 måneder med 5,9 %, og utgjorde pr NOK 9,1 mill. I forhold til GFK er kostnadene økt fra 1,68 % til 1,73 %. Kostnadsøkningen er i hovedsak relatert til økte personalkostnader som følge av økt bemanning. I tillegg kan banken bokføre en kursgevinst på NOK 1,8 mill etter salg av anleggsaksjer. Tap på utlån Netto tap på utlån er bokført med NOK 0,9 mill. Individuelle nedskrivninger er redusert med NOK 2,9 mill., primært som følge av konstatering av tap. Bankens gruppenedskrivninger er redusert med NOK 0,1 mill. Samlede nedskrivninger utgjør 1,02 % av brutto utlån. Balansen Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 1. kvartal NOK mill., en økning med NOK 2 mill. eller 0,11 % fra samme tidspunkt i fjor. Innskudd fra kunder er redusert siste 12 måneder med NOK 50,2 mill. eller 3,51 % og utgjorde pr NOK mill. Innskuddsdekningen har falt fra 83,01 % til 76,93 %. Brutto utlån økte siste 12 måneder med NOK 70,9 mill. og utgjorde NOK 1.792,5 mill. ved kvartalsskiftet. Utlånsveksten siste 12 måneder er på 4,12 %. I tillegg var det pr innvilget lån for NOK 159,7 mill. som er plassert i Terra Boligkreditt. Samlet utlånsvekst inklusive Terra Boligkreditt er 8,04 %. Mislighold Brutto misligholdte engasjementer over 30 dager er NOK 65,3 mill pr Brutto misligholdte engasjement over 90 dager pr er NOK 22,1 mill mot NOK 32,6 mill pr Fra skal mislighold ansees å foreligge når en termin ikke er betalt innen 30 dager etter forfall. Ved årsskiftet ble mislighold rapportert pr 90 dager etter forfall. NOK 37,4 mill av totalt mislighold gjelder 3 større enkeltengasjement. Overfor disse har banken iverksatt konkrete tiltak, og vi forventer ikke tap av vesenlig art utover det som allerede er nedskrevet på disse engasjementene. Banken har en løpende oppfølgning av misligholdte engasjementer, og tiltak som inkasso og inndrivelse/tvangssalg iverksettes når andre tiltak ikke fører frem. Kapitaldekning Kapitaldekning pr var % mot 16,99 % på samme tidspunkt i fjor. Driftsresultatet etter 1. kvartal er ikke medtatt i beregningen. Delårsregnskapet er ikke revidert.

3 Likviditet Bankens likviditetspolicy gir rammer for å sikre at likviditetsrisikoen til enhver tid er under kontroll og iht definert risikotoleranse. Likviditetspolicyen legger grunnlaget for hvordan banken skal håndtere likviditeten med tanke på plassering og funding. Basert på dette har vi bygget opp en likviditetsportefølje som sammen med oppgjørskreditt og trekkrettigheter sikrer banken likviditet til minimum 1 års normal drift. Likviditetsbuffer Innstående på oppgjørskonto DnBNOR Ubenyttet kontokreditt DnBNOR Ledig låneramme Terra Boligkreditt Trekkfasilitet Obligasjoner og rentebærende verdipapirer Pengemarkedsfond Aksjer og verdipapirer med variabel avkastning Totalt Deponert som sikkerhet for F-lån Norges Bank Forfall ekstern funding neste 12 måneder Netto ledig likviditet Budsjettert utlånsvekst neste 12 måneder Netto likviditetsoverskudd utover 1 år drift Bortfall av 10% av innskuddsporteføljen Netto likviditetsoverskudd etter bortfall av 10% innskudd Utsiktene for resten av året Starten på året er preget av lav vekst og et avventende næringsliv med hensyn til investeringer og igangsetting av nye prosjekter. Signalene fra Norges Bank etter siste rentemøte er at styringsrenten skal settes gradvis opp, men noe senere enn tidligere prognostisert. Dette med bakgrunn i at inflasjonen og aktivitetsnivået kan en tid bli noe lavere enn vi ventet. Hvis Norges Banks nye prognose legges til grunn vil bankens rentenetto for 2010 bli noe lavere enn budsjettert. I tillegg presses marginene av gradvis dyrere funding og sterk konkurranse om kundene. Med et resultatmessig godt 1.kvartal forventer styret på tross av endrede budsjettforutsetninger et tilfredsstillende resultat for Halden, 22. april 2010 I styret for BERG SPAREBANK Helge Bjørneby Anne Vik Heidi A. Johansen Simen Mo Styreleder Bjørn Brevig Lars-Jørgen Olsen Jørn Berg Banksjef

4 Etter 1. kvartal 2010 Beløp i kr. RESULTATREGNSKAP Hele kv kv Rente- og lignende inntekter Rente- og lignende kostnader Netto rente- og kredittprov.innt Sum utbytte av aksjer og grunnf Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Lønn og generelle adm.kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Gevinst/ tap salg anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skatt på ordinært resultat Resultat av ord. drift etter skatt Endring i % Siste BALANSE mndr. Kvartal Kontanter, Norges Bank ,0-66,3 Fordring på kredittinstitusjoner ,5-24,7 Brutto utlån til kunder ,1-0,4 - Nedskrivninger ,7-14,1 Netto utlån til kunder ,9-0,2 Overtatte eiendeler ,0 0,0 Obl. og andre renteb. verdipapirer ,3 0,0 Aksjer og grunnfondsbevis ,8-1,1 Eierinteresser i konsernselskap ,4 0,0 Immaterielle eiendeler ,5-30,1 Varige driftsmidler ,9 14,4 Andre eiendeler ,9-9,4 Ikke pål kostn./opptj. Inntekter ,6 14,2 Sum eiendeler ,1-2,0 Gjeld til kredittinstitusjoner ,7 0,0 Innskudd fra kunder ,5-3,5 Obligasjonsgjeld ,0 0,0 Annen gjeld ,6-38,4 Pål. kostn./mottatt ikke optj.innt ,7 73,9 Avsetn. pål.kostn./forpliktelser ,2 0,5 Ansvarlig lånekapital ,0 0,0 Frie fond/udisponert overskudd ,8 2,5 Sum gjeld og egenkapital ,1-2,0 Gjennomsnittlig forvaltning Kapitaldekningsprosent* 18,04 16,99 18,32 Kostnadsprosent 60,92 56,27 48,08 Egenkapitalrentabilitet 9,81 10,32 8,71 *Driftsresultat etter 1. kvartal er ikke medtatt i beregningen.

5 Misligholdte engasjementer: Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Med misligholdte engasjementer forstås engasjementer hvor hele eller deler av engasjementet har vært misligholdt i 90 dager eller mer. Totalengasjementet rapporteres som misligholdt. Tapsutsatte, ikke misligholdte lån: Tapsutsatte ikke misligholdte lån Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjementer Tapsavsetninger: Individuelle nedskrivninger pr. 1/ Konstatert tap i perioden hvor det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning Økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 + Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av tidligere individuelle nedskrivninger i periode = Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger pr. 1/ Periodens økning i gruppenedskrivninger = Gruppenedskrivninger Tap på utlån: Endring individuelle nedskrivninger Endring gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap på engasjement hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Konstatert tap i perioden som det ikke er avsatt for Inngått på tidligere konstatert tap Tap på utlån Kontaktpersoner ift bankens delårsrapport: Banksjef Jørn Berg / Controller Reidun Nygaard / Sentralbord: Faks: e-post: Web:

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer