Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner"

Transkript

1 Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 2 Banktur til Bergen SIDE 8 Valdres Eiendomskontor SIDE 3 Bankregnskaper SIDE God påske! FOTO: Paul Smit/IMAGO Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

2 2 TERRA TJENESTEPENSJON Siste frist hos oss uten etableringskostnader Planlegger du nå, kan du realisere dine drømmer. Gå alderdommen trygt i møte med TERRA Tjenestepensjon. Alle bedrifter med ansatte må i løpet av året få på plass obligatorisk tjenestepensjon her er det da snakk om minstesparing på 2 % av lønn over 1G. Vi er mange som kan levere pensjon og alle bedrifter har fått tilbud om dette fra flere leverandører. Hvorfor mener vi da at bedrifter i Valdres bør kjøpe dette hos oss? Vi er vel den eneste lokale tilbyder av obligatorisk tjenestepensjon her i Valdres, våre konkurrenter er mer sentrale tilbydere Har bedriften spørsmål kan den ta kontakt med noen man kjenner Når de ansatte etter hvert vil ha spørsmål om ordningen så er det enklere å ta kontakt med noen de kjenner lokalt i Valdres Vi leverer tjenestepensjon uten etableringskostnader Vi har enkle rutiner for administrasjon av ordningen etter at den er etablert Er sparing på 2% av lønn tilstrekkelig? Ved en årslønn på kr er minstesparing kr ,-. Her er en tabell som viser utbetaling ut fra alder og avkastning: Alder Årslønn Årlig sparing Antall år til år år år år Sparebeløp v/3 % avk. Sparebeløp v/6 % avk. Sparebeløp v/10 % avk. For unge arbeidstakere så vil dette kunne bli en brukbar pensjon når en også har en så langsiktig sparehorisont at midlene kan stå i aksjefond hele spareperioden. For den som har kort tid igjen til en blir pensjonist blir denne tilleggspensjonen nokså liten. Det er derfor viktig å tenke tilleggssparing enten ved at de ansatte foretar sparing gjennom tjenestepensjonsordningen eller at de selv inngår avtale med sin bank om mnd. trekk. Vår erfaring er at mange bedrifter sitter på gjerdet og venter når alle skal ha dette på plass fra 01.07, så kan dette bli vanskelig i praksis. Vårt tips er derfor ta kontakt nå så kan avtalen komme på plass i god tid på forhånd med oppstart fra Frode Berg Øystre Slidre Sparebank Tlf Toril Strand Etnedal Sparebank Tlf Ivar Aas Vang Sparebank Tlf Merete Kvame Vestre Slidre Sparebank Tlf Gunnar Hamre Salgskontor Fagernes Tlf Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

3 3 Velkommen til Valdres Eiendomskontor AS Går du i tanker om å realisere hyttedrømmen? Ta kontakt med Valdres Eiendomskontor AS Terra Valdres. Vi er størst på fritidseiendom i Valdres! Meglerne er lokalkjent i området og hjelper deg med å finne akkurat den hytta eller fritidsboligen du er på jakt etter. Vi ønsker deg velkommen som kunde hos oss! Du finner oss i sentrum av Fagernes. God påske! Bak fra venstre: Are Berg, Berit Helle, Sigurd Bang og Øyvind Dahle. Foran fra venstre: Oddny Fystro og Ingunn Møller Meisdalen. Valdres Eiendomskontor Tlf i samarbeid med Advokatfirmaet Sigurd Bang

4 4 Etnedal Sparebanks 95. driftsår - nok et godt år for banken! Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land kommune. Vi har som mål at vi skal tilby våre kunder minst like gode produkter innen bank, skade- og personforsikring, fonds- og verdipapirhandel og eiendom som våre konkurrenter Styrets kommentar til årsregnskapet I Etnedal Sparebank kan vi se tilbake på et aktivt år. Selv om veksten er moderat, har det vært stor aktivitet på de fleste områder. Dette gir et godt resultat. Resultatet på 3,5 mill. kroner etter skatt utgjør 1,01 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Veksten i 2005 bidro til at egenkapitalen ble redusert fra 15,5 prosent i 2004 til 15,4 prosent i Økningen i utlånene er større enn innskuddsveksten og innskuddsdekningen har derfor gått ned fra 87,7 prosent i 2004 til 82,5 prosent i Behovet for ekstern funding er dermed økt. Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Kundene skal oppleve banken som så dyktig, nær og hjelpsom at de foretrekker vår bank i alle livets faser. Gjennom god lønnsomhet og god soliditet skal banken være en attraktiv partner for kundene. På den måten skal banken bidra til vekst og utvikling i vårt nærområde. Regnskapstall Forvaltningskapitalen var 366,6 millioner kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 56,4 millioner kroner. De samlede innskudd fra kunder var 272,8 millioner kroner. Innskudd fra kunder utgjør nå 74,6 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 26,7 millioner kroner. De samlede utlån til kunder var på 330,9 millioner kroner. Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2005, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 121,3 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2005 behandlet 656 lånesaker og innvilget 123 millioner kroner i nye lån og garantier. Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 24,04 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 3,73 millioner kroner, eller 1,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2004 var henholdsvis 5 millioner kroner og 1,49 %. Inngått på tidligere avskrevne tap er bokført med kroner. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Driftsresultatet de 5 siste år: (tall i millioner kroner) Disponering av overskuddet Resultat før skatt er 4,62 millioner kroner. Årets skattekostnad er kroner. Dette gir et årsoverskudd på 3,53 millioner kroner, eller 1,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Etnedal Sparebanks Regnskapskontor ble solgt til Inregnico AS den 1. oktober Utsiktene for år 2006 Den sterke økonomiske veksten som Norge opplevde i 2005 vil trolig vedvare også i Investeringstakten i fastlandsbedriftene er på vei opp og oljeinvesteringene er ventet å øke fra et allerede høyt nivå. Rentenivået ventes å øke moderat, men pengepolitikken vil trolig virke ekspansivt på økonomien i En økt rente vil bidra til å dempe veksten i det private konsumet og prisveksten på boliger. Tall for igangsatte boliger taler for lavere boliginvesteringer. God vekst i økonomien over tid og høy kapasitetsutnytting taler for lavere ledighet. Det er imidlertid knyttet stor grad av usikkerhet om oljeprisen og utviklingen internasjonalt for norsk økonomi. Kronekurs og renteutvikling ute vil i stor grad være styrende for den norske renteutvikling. Den samlede situasjonen for husholdningene er god. Selv om utlånsveksten til husholdningen har vært høy og til dels svært høy de senere årene, antas risikoen ved utlån til denne sektoren fortsatt å være lav. Lønnsomheten i foretakene er god. Lyse utsikter internasjonalt og høyt aktivitetsnivå taler fortsatt for god inntjeningsevne i bedriftene. Samlet sett ser kredittrisikoen ved utlån til foretakssektoren fortsatt ut til å være lav. Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press mot bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Valdres Sparebankgruppe og Terra-Gruppen AS. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Salget av forsikringsprodukter, fondsog spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte. Deres arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Vi vil spesielt bemerke at vi undervurderte tidsbruken i forbindelse med omleggingen til ny EDB plattform høsten Det har vært en stor utfordring for en liten bank. Det oppleves som at tidsrammene for prosjektet har vært for kort. Dette har medført mye ekstraarbeid, spesielt i forhold til regnskap og kontrollrutiner. Styret er meget godt fornøyde med den innsats de ansatte har vist i denne prosessen. Styret vil derfor benytte anledningen til å takke de ansatte i Etnedal Sparebank for den positive holdningen som er blitt vist i Vi vil også takke våre kunder for tålmodigheten Styret vil takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Fullstendig årsberetning med regnskap er utlagt i bankens lokaler. ETNEDAL SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeldogegenkapital Resultat for regnskapsåret Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Overført til sparebankens fond Annen gjeld Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier Rentebytteavtale Etnedal, den 31. desember 2005 / 9. mars 2006 I STYRET FOR ETNEDAL SPAREBANK Knut Ole Gladhaug Åge Kleven Anbjørg Byfuglien Toril Ruud Kjell Jørgen Fjeld Signe Marit Jøranli styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig Tlf E-post:

5 5 Vang Sparebank 2005 I 2005 ble første fritidsleilighet solgt i Vang kommune! Vang Sparebank er avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked for å lykkes. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Reiselivet i Vang har et stort potensial spesielt mot vest. Utfordringen ligger i å satse på framtidsretta prosjekter som vil komme flest mulig til gode ble året første leiligheten i fritidsmarkedet ble solgt i Vang. Det er stor utbygging av hytter og leiligheter (kalde senger), der flere aktører er inne og gjør en god jobb. På Eidsbugarden har det skjedd mye i 2005, der Eidsbugarden Hotell blant annet er under renovering og skal være klar til sommersesongen Ubyggingen på Filefjell og i andre områder i kommunen vil ha positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet og sunne lokale bedrifter som igjen betyr mye for Vang Sparebank og Vang kommune. Med mer kjennskap til Vang, vil dette markedet kunne få en fortsatt vekst. Flere områder står nå i startgropa for videre utvikling og salg av hyttetomter og leiligheter. Vang Sparebank Vang Sparebank driver tradisjonell lokalbankvirksomhet i Vang kommune. Med lavere rentemarginer er vi helt avhengig av en forsvarlig vekst og å øke andre inntekter. Hovedmål: Vang Sparebank skal oppleves av våre kunder som et godt alternativ i forhold til bank og forsikringsprodukter sammen med våre samarbeidspartnere, Valdres Sparebankgruppe og Terra Gruppen as. Informasjon: Vang Sparebank ønsker å ha en så åpen informasjonspolitikk som mulig til tillitsmannsapparatet og de øvrige som måtte ha behov for dette. Dette for å skape forståelse for de endringer og rammebetingelser som en liten lokalbank må forholde seg til. Styrets kommentarer til årsoppgjøret: Styret har gjennom 2005 benyttet det planverktøy som var vedtatt for Dette har vært et godt og praktisk verktøy for den enkelte ansatte, administrasjon og styret. Man må allikevel bemerke at man hadde undervurdert tidsbruken i forbindelse med implementering av ny EDB plattform høsten Årsresultat: Vang Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på mill. kroner mot 3,.176 mill. kroner i Eidsbugarden hotell åpner sommeren ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,749 3,394 3,422 3,176 3, Total rentenetto har gått ned fra 2,86 % i 2004 til 2,59 % i 2005 Overskuddsdisponeringer: Styret forslår at bankens overskudd på kr ,- disponeres med avsetninger på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr overføres til sparebankenes fond. Balanse: Forvaltningskapitalen siste år har hatt en økning på 8,4 % til kroner ,- Egenkapitalen inkludert årets resultat er ved årsskiftet på 73,6 mill. kroner. Sum egenkapital utgjorde 19,4 % av forvaltningskapitalen per Lån: Brutto utlån økte siste året med 17,4 mill. kroner eller 6,3 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 87,5 % av de totale utlån. Vi har i tillegg plassert 9,3 mill. kroner i Terra Boligkreditt i 2005, dette er utelukkende 1. prioritets boliglån. Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder har hatt en god vekst med 23,8 mill. kroner eller 8,6 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 69,4 % av de totale innskudd. Det offentlige sto for 13,8 % av innskuddene i Takk: Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte i året som har gått, spesielt i forbindelse med konvertering til ny EDB plattform. Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i For fullstendig årsmelding og regnskap, ta kontakt med Vang Sparebank på telefon VANG SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier 2 15 Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeldogegenkapital Resultat for regnskapsåret Innskudd fra kunder Annen gjeld Overført til sparebankens fond Forpliktelser Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier VANG, den 31. desember 2005 / 9. mars 2006 I STYRET FOR VANG SPAREBANK Tor Jørstad Ola Jørgen Veflen Leif Sørum Gerd Svien Marken Arne Wangensteen Arne Pålsrud styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig Tlf E-post:

6 6 Vestre Slidre Sparebanks 145. rekneskapsår Eit brukbart resultat - styrka eigenkapital Resultat Det gode resultatet og den begrensa veksten i forvaltning førde til at banken sin eigenkapital vart styrka. Kapitaldekningsprosenten auka frå 16,36 til 17,65% Renteoppgangen som starta i 2005 førte til at banken fekk litt bedre avkastning og dermed større rentenetto. Det ser ut som om renteoppgangen vil halda fram også i Men det er viktig for banken å skaffe seg andre inntekter i form av provisjonar og gebyr. Salg av produkt som ikkje inngår i balansa gjev banken gode ekstrainntekter. Dette gjeld spesielt forsikring, fond og pensjonsprodukt. Vekst Styret har hatt som mål å begrense veksten i utlån. Derfor vart utlånsveksten berre 1,9%, og totale utlån er 403 mill. Innskota vaks med 2,6% til 418 mill kr. Totalt har banken lånt ut 97mill. kr siste året. Det har vore bra byggeaktivitet med 78 nye hytter og 4 bolighus i kommunen. Mykje av utlåna går til å finansiere bolig. Spesielt til kundar som flytter til Oslo og kjøper leiligheit. Det er og innvilga mange lån til næringsverksemd. Av bankens samla utlån er 35% til næringsformål og 65% til private kundar. Ny datasentral - sdc I oktober vart all databehandling i banken flytta over til det danske selskapet SDC. Dette vart ei stor påkjenning for både kundar og tilsette. Vi må derfor be om årsaking til våre kundar for alle vanskar dette førde med seg i ei overgangsperiode. Denne flyttinga skal i framtida gjera oss bedre i stand til å takle nye krav om rapportering til myndigheitene, og sikre gode og driftsstabile løysingar i framtida til akseptable kostnader. GÅVEUTDELING Kr ,- Måndagstreff kr Røn Ungdomsklubb Slidre 4H Ungdom mot narkotika Valdres Johmsborg Grendehus Høyne Grendehus Kvamshall Grendehus Ristetun Grendehus Skrøvik grendahus Vestre Slidre Folkemusikk- og danselag Slidre Grendelag Lomen Sundagsskule Slidre Sokneråd barne- og ungdarbeid Lomen Sokneråd til omvisn. i Stavkyrkja Prosjektgruppa Pilegrimsveg V. Slidre Jeger og Fiskarlag Plassen Aktivitetssenter Valdres MS-forening Empty Snowboardklubb Valdres Handicaplag Mental Helse Valdres V.Slidre Pensjonistlag Sponsormidlar utbetalt i VESTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av rekneskapen for år rekneskapsår FULLSTENDIG ÅRSREKNESKAP MED NOTAR, ÅRSMELDING OG MELDING FRÅ REVISOR LIGG TIL GJENNOMSYN I BANKEN RESULTATREKNESKAP (Beløp i 1000 kr) BALANSE PR (Beløp i 1000 kr) Eigendelar: Renteinntekter og liknande inntekter Kontantar og fordringar på sentralbankar Rentekostnader og liknande kostnader Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån og fordringar på kundar Andre driftsinntekter Immatrielle eiendeler Andre driftskostnader Varige driftsmidler Tap på utlån og garantiar Aksjar/andeler/obligasjoner Tap/gevinst på verdipapir Andre eiendeler/periodiseringer Skatt på ordinært resultat Sum eiendeler Resultat for regnskapsåret Gjeldogeigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til Sparebankens fond Innskot frå og gjeld til kundar Avsett til gåver Anna gjeld Forpliktelser Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar SLIDRE, 22.mars 2006 I STYRET FOR VESTRE SLIDRE SPAREBANK Joan Toftlund Homme Nils Anmarkrud Gunnar Hauge Marit Kvåle Ole Sigurd Skaran Marit Kårstad Belgum Tlf E-post:

7 7 Øystre Slidre Sparebanks 137. driftsår Resultatet for 2005 prega av overgang til ny datasentral Øystre Slidre Sparebank driv tradisjonell bankverksemd med hovedsete i Øystre Slidre kommune. Øystre Slidre Sparebank har hovudkontor på Heggenes og filial på Beitostølen. Etter styrets vurdering er forutsetningane for framleis drift tilstades, og årsrekneskapen for 2005 er sett opp under den forutsetning. Styrets kommentar til årsrekneskapen Forvaltningskapitalen i Øystre Slidre Sparebank har i 2005 auka med kr frå kr til kr , det vil seie 12,76%. Brutto utlån til kundar har auka med kr eller 7,56%. Utlånsveksten var om lag som budsjettert. Innskot frå kundar auka med kr eller 14,13%. Sum innskot frå kundar var gjennom heile året litt større enn budsjettert. Årets overskot er på kr som er 0,65% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Både i kroner og prosent er resultatet dårlegare enn i Netto rente- og provisjonsinntekter var i 2005 på 2,76 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital, mot 2,92% i Netto andre driftsinntekter er uendra i høve til i 2004, medan driftskostnader har auka med kr Av dette beløpet reknar vi med at om lag kr er kostnader i samband med skifte av dataleverandør. Sparebankens fond er no på kr Dette er 13,23% av forvaltningskapitalen. Styret meiner at GÅVER 2006 Rogne Idrettslag Solhaug Samfunnshus Rogne og Volbu Musikklag Øystre Slidre Skulemusikk Trudvang Skyttarlag Valdres Plankekøyrarlag Valdres Skyttersamlag Ungdomsutvalget Øystre Slidre Jeger og Fiskeforening Øystre Slidre Røde Kors Hjelpekorps Øystre Slidre Skiskyttarlag Øystre Slidre Skyttarlag Elevrådet ved Midtre Hegge Skule Elevrådet ved Rogne Skule Elevrådet ved Volbu Skule Rødrussen Ungdom Mot Narkotika Fram U.L Mental Helse Valdres N.F.U Øystre Slidre Lokallag Valdres Handikaplag Valdres MS-forening Valdres Mållag Øystre Slidre Folkeakademiet Øystre Slidre Husflidslag Øystre Slidre Røde Kors Besøksteneste SUM Til disp. i styret Totalt Øystre Slidre Sparebank har god soliditet. Styret kjenner elles ikkje til forhold som er viktige for å vurdere bankens stilling og resultat som ikkje går fram av resultatrekneskap eller balanse. Øystre Slidre Sparebank påverkar ikkje det ytre miljøet vesentleg med forureining. Styrets framlegg til resultatdisponering Årets overskot er kr , og styret foreslår at dette blir disponert slik: Til gåver kr Til bankens fond kr Kapitaldekningen Kapitaldekningen er ved nyttår utrekna til 22,94%. Øystre Slidre Sparebank har difor god margin til lovkravet som er 8%. Dagleg drift Øystre Slidre Sparebank har, sidan vi gikk over til å bruke elektronisk databehandling, hatt avtale med Fellesdata AS, seinare EDB ASA, om utføring av datatenester. Dei siste åra er denne avtalen administrert av Terra- Gruppen AS. I 2004 vart denne avtalen sagt opp, og ny avtale er inngått med det danske dataselskapet Sparekassernes Data Central (SDC) Konvertering til nytt system, som skjedde den 22. oktober 2005, har i stor grad påvirka bankens daglege drift. Driftskvaliteten har i perioder ikkje vore som forventa korkje for sjølvbeteningssystema eller for bankens interne system. Terra-Gruppen A/S Terra-Gruppen A/S er eigd av meir enn 80 norske sparebankar med over 200 filialar over heile landet. Øystre Slidre Sparebank er aksjonær i og medlem av Terra-Gruppen A/S. Kjøp og sal av aksjar, aksjefond, obligasjonsfond og liknande verdipapir blir utført i samarbeid med Terra Fonds ASA. Forsikringsprodukt blir formidla av Terra Skadeforsikring A/S og Terra Livsforsikring A/S. Takk for innsats og samarbeid I 2005 er det lagt ned ein betydeleg ekstrainnsats frå alle tilsette i samband med overgangen til ny dataleverandør. Styret vil difor takke kvar enkelt av bankens tilsette og tillitsvalde for innsatsen og den positive haldninga som er vist gjennom Til kundane våre, gamle og nye, rettar vi også ein takk for den tillit og oppslutning som er vist banken vår i det året vi har lagt bak oss. Vi vil også takke kundane våre for den ekstra tolmod og forståing som er vist oss i samband med overgangen til nytt datasystem. ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av årsrekneskapen for år rekneskapsår DET FULLSTENDIGE ÅRSOPPGJØRET OG MELDINGA FRÅ REVISOR KAN EIN FÅ VED Å HENVENDE SEG TIL BANKEN RESULTATREKNESKAP (Beløp i 1000 kr) BALANSE PR (Beløp i 1000 kr) Eigendelar: Renteinntekter og liknande inntekter Kontantar og krav på sentralbankar Rentekostnader og liknande kostnader Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån og krav på kundar Netto andre driftsinntekter Overtekne eigendelar 70 Driftskostnader Obligasjonar Tap på utlån og garantiar Aksjar/andelar og grunnfondsbevis Vinst på verdipapir Andre eigendelar Skatt på ordinært resultat Sum eigendelar Resultat for rekneskapsåret Gjeldogeigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til gåver Innskot frå og gjeld til kundar Overført til Sparebankens fond Annan gjeld Avsetjingar for påkomne kostnader og ansvar Sparebankens fond Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar HEGGENES, 15.mars 2006 I STYRET FOR ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Bjørn Rørhus Arnstein Alund Torgeir Daleng Per Einar Gullaksen Berit Aspaas Müller Gudbrand Dahle Formann Banksjef Tlf E-post:

8 BANKTUR TIL BERGEN juni 2006 Oppland Arrangement A/S har i år lagt opp banktur for oss til byen mellom de 7 fjell. De fleste kjenner byen fra før, men Bergen er en opplevelsesrik by med bl.a. Torvallmenningen, Fisketorget, Bryggen, Fløibanen og Akvariet. Det er også lagt inn en hyggelig og interessant utflukt til Øygarden, en øygruppe som strekker seg nordvestover ut mot storhavet. Under oppholdet i Bergen skal vi bo på Comfort Hotell Holberg, som ligger meget sentralt i byen. Det blir 2 hele ettermiddager til disposisjon for å utforske byen på egen hånd. Det blir en 4-dagers tur med et innholdsrikt program. Vi nevner bl.a.: Guidet tur i byen og omegn Utflukt til Øygarden Besøke Kystmuseet For de som ønsker det, blir det mulighet til å ta Flåmsbanen og Bergensbanen til Voss for kr 195,00. Pris for turen er kr 3.850,00 pr. person i dobbeltrom (tillegg for enkeltrom kr 850,00), og inkl. følgende: Reisen i moderne turistbuss 3 overnattinger 3 frokoster 4 middager Utflukter og omvisninger Ta kontakt med oss hvis du ønsker det fullstendige programmet. Ønsker du å være med på denne turen, kan du melde deg på ved å fylle ut påmeldingsblanketten nedenfor og levere/sende den til din bank, eller kontakte oss på en annen måte. Fullstendig program blir sendt deg ved påmelding. Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank PÅMELDINGSFRIST 2. MAI 2006 FOTO: Paul Smit/IMAGO FOTO: Bergen Reiselivslag/ Oddleiv Apneseth Påmeldingskupong - sendes/leveres i din bank innen 2. mai 2006 Hvis to deltakere, skriv på begges navn. JA, jeg/vi vil bli med banken på tur til Bergen, den juni Navn: Adresse: Postnr./sted Telefon: Kryss av for: dobbeltrom* enkeltrom (tillegg kr 850,-) Kryss av for: ønsker å ta Flåmsbanen ønsker ikke å ta Flåmsbanen * Notér hvem du skal dele rom med. Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank Ungdomsforsikring - svært billig startpakke Skadeforsikring er ikke det produktet som interesserer de unge mest. Derfor har Terra satt sammen en gunstig startpakke for ungdom som skal ut på egne ben, som dekker det vanligste denne aldersgruppen trenger: Innboforsikring med forsikringssum kr ,- Innbo Pluss, som dekker uhell i hjemmet og skader som skyldes flytting med egen bil, inntil kroner Reiseforsikring med avbestillingsforsikring, som dekker spesielle aktiviteter som for eksempel fjellklatring, rafting, offpist og halfpipekjøring Ulykkesforsikring, medisinsk invaliditet omfattes med inntil ,- Valgfri tilleggsforsikring: Bærbar PC med verdi inntil ,- Prisen for denne pakka er 2500 kroner pr. år. Dette gir en rabatt på over 700 kroner i forhold til om dekningene skal kjøpes hver for seg. Snakk med oss i banken om dette, så skal vi hjelpe deg å finne en løsning som passer ditt forsikringsbehov. Innstikk i avisa Valdres fredag 7. april Trykk og lay-out Valdres og Valdres Trykkeri as.

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere God påske! Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere Sparing i fond side 2 Valdres Eiendomskontor nå med i Terra Eiendomsmegling side 3 Bankregnskaper side

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Terra har slått an SIDE 2 Nyheter om kort SIDE 2 Siste årsregnskap fra bankene SIDE 4 til 7 Banktur til Karlstad SIDE

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Styrets rapport. 1. kvartal 2013

Styrets rapport. 1. kvartal 2013 Styrets rapport 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gudbrandsdal Styrets rapport for første kvartal 2013 Side 1 Hovedtall / Oppsummering SpareBank 1 Gudbrandsdal regnskap (morbank) Beløp i mill. kroner 1Q 2013

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KOMMENTARER TIL KVARTALSRAPPORTEN 4. KVARTAL /FORLØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 DRIFTSRESULTATET Fana Sparebank kan legge frem et godt resultat for 2005. Et

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2010 3. kvartal 2010 Bank. Forsikring. Og deg. 2 Kvartalsrapport 2010 DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt pr. 3. kvartal er på 34,2 mill. kr som tilsvarer 1,23 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30. 6.2011

Delårsrapport Pr. 30. 6.2011 Delårsrapport Pr. 30. 6.2011 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2010 31.12.2009 Resultat før skatt 11.342 15.041 12.381 27.297 23.201 Brutto utlån til

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer