Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner"

Transkript

1 Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 2 Banktur til Bergen SIDE 8 Valdres Eiendomskontor SIDE 3 Bankregnskaper SIDE God påske! FOTO: Paul Smit/IMAGO Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

2 2 TERRA TJENESTEPENSJON Siste frist hos oss uten etableringskostnader Planlegger du nå, kan du realisere dine drømmer. Gå alderdommen trygt i møte med TERRA Tjenestepensjon. Alle bedrifter med ansatte må i løpet av året få på plass obligatorisk tjenestepensjon her er det da snakk om minstesparing på 2 % av lønn over 1G. Vi er mange som kan levere pensjon og alle bedrifter har fått tilbud om dette fra flere leverandører. Hvorfor mener vi da at bedrifter i Valdres bør kjøpe dette hos oss? Vi er vel den eneste lokale tilbyder av obligatorisk tjenestepensjon her i Valdres, våre konkurrenter er mer sentrale tilbydere Har bedriften spørsmål kan den ta kontakt med noen man kjenner Når de ansatte etter hvert vil ha spørsmål om ordningen så er det enklere å ta kontakt med noen de kjenner lokalt i Valdres Vi leverer tjenestepensjon uten etableringskostnader Vi har enkle rutiner for administrasjon av ordningen etter at den er etablert Er sparing på 2% av lønn tilstrekkelig? Ved en årslønn på kr er minstesparing kr ,-. Her er en tabell som viser utbetaling ut fra alder og avkastning: Alder Årslønn Årlig sparing Antall år til år år år år Sparebeløp v/3 % avk. Sparebeløp v/6 % avk. Sparebeløp v/10 % avk. For unge arbeidstakere så vil dette kunne bli en brukbar pensjon når en også har en så langsiktig sparehorisont at midlene kan stå i aksjefond hele spareperioden. For den som har kort tid igjen til en blir pensjonist blir denne tilleggspensjonen nokså liten. Det er derfor viktig å tenke tilleggssparing enten ved at de ansatte foretar sparing gjennom tjenestepensjonsordningen eller at de selv inngår avtale med sin bank om mnd. trekk. Vår erfaring er at mange bedrifter sitter på gjerdet og venter når alle skal ha dette på plass fra 01.07, så kan dette bli vanskelig i praksis. Vårt tips er derfor ta kontakt nå så kan avtalen komme på plass i god tid på forhånd med oppstart fra Frode Berg Øystre Slidre Sparebank Tlf Toril Strand Etnedal Sparebank Tlf Ivar Aas Vang Sparebank Tlf Merete Kvame Vestre Slidre Sparebank Tlf Gunnar Hamre Salgskontor Fagernes Tlf Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank

3 3 Velkommen til Valdres Eiendomskontor AS Går du i tanker om å realisere hyttedrømmen? Ta kontakt med Valdres Eiendomskontor AS Terra Valdres. Vi er størst på fritidseiendom i Valdres! Meglerne er lokalkjent i området og hjelper deg med å finne akkurat den hytta eller fritidsboligen du er på jakt etter. Vi ønsker deg velkommen som kunde hos oss! Du finner oss i sentrum av Fagernes. God påske! Bak fra venstre: Are Berg, Berit Helle, Sigurd Bang og Øyvind Dahle. Foran fra venstre: Oddny Fystro og Ingunn Møller Meisdalen. Valdres Eiendomskontor Tlf i samarbeid med Advokatfirmaet Sigurd Bang

4 4 Etnedal Sparebanks 95. driftsår - nok et godt år for banken! Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land kommune. Vi har som mål at vi skal tilby våre kunder minst like gode produkter innen bank, skade- og personforsikring, fonds- og verdipapirhandel og eiendom som våre konkurrenter Styrets kommentar til årsregnskapet I Etnedal Sparebank kan vi se tilbake på et aktivt år. Selv om veksten er moderat, har det vært stor aktivitet på de fleste områder. Dette gir et godt resultat. Resultatet på 3,5 mill. kroner etter skatt utgjør 1,01 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Veksten i 2005 bidro til at egenkapitalen ble redusert fra 15,5 prosent i 2004 til 15,4 prosent i Økningen i utlånene er større enn innskuddsveksten og innskuddsdekningen har derfor gått ned fra 87,7 prosent i 2004 til 82,5 prosent i Behovet for ekstern funding er dermed økt. Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Kundene skal oppleve banken som så dyktig, nær og hjelpsom at de foretrekker vår bank i alle livets faser. Gjennom god lønnsomhet og god soliditet skal banken være en attraktiv partner for kundene. På den måten skal banken bidra til vekst og utvikling i vårt nærområde. Regnskapstall Forvaltningskapitalen var 366,6 millioner kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 56,4 millioner kroner. De samlede innskudd fra kunder var 272,8 millioner kroner. Innskudd fra kunder utgjør nå 74,6 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 26,7 millioner kroner. De samlede utlån til kunder var på 330,9 millioner kroner. Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2005, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 121,3 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2005 behandlet 656 lånesaker og innvilget 123 millioner kroner i nye lån og garantier. Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 24,04 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 3,73 millioner kroner, eller 1,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2004 var henholdsvis 5 millioner kroner og 1,49 %. Inngått på tidligere avskrevne tap er bokført med kroner. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Driftsresultatet de 5 siste år: (tall i millioner kroner) Disponering av overskuddet Resultat før skatt er 4,62 millioner kroner. Årets skattekostnad er kroner. Dette gir et årsoverskudd på 3,53 millioner kroner, eller 1,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Etnedal Sparebanks Regnskapskontor ble solgt til Inregnico AS den 1. oktober Utsiktene for år 2006 Den sterke økonomiske veksten som Norge opplevde i 2005 vil trolig vedvare også i Investeringstakten i fastlandsbedriftene er på vei opp og oljeinvesteringene er ventet å øke fra et allerede høyt nivå. Rentenivået ventes å øke moderat, men pengepolitikken vil trolig virke ekspansivt på økonomien i En økt rente vil bidra til å dempe veksten i det private konsumet og prisveksten på boliger. Tall for igangsatte boliger taler for lavere boliginvesteringer. God vekst i økonomien over tid og høy kapasitetsutnytting taler for lavere ledighet. Det er imidlertid knyttet stor grad av usikkerhet om oljeprisen og utviklingen internasjonalt for norsk økonomi. Kronekurs og renteutvikling ute vil i stor grad være styrende for den norske renteutvikling. Den samlede situasjonen for husholdningene er god. Selv om utlånsveksten til husholdningen har vært høy og til dels svært høy de senere årene, antas risikoen ved utlån til denne sektoren fortsatt å være lav. Lønnsomheten i foretakene er god. Lyse utsikter internasjonalt og høyt aktivitetsnivå taler fortsatt for god inntjeningsevne i bedriftene. Samlet sett ser kredittrisikoen ved utlån til foretakssektoren fortsatt ut til å være lav. Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press mot bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Valdres Sparebankgruppe og Terra-Gruppen AS. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Salget av forsikringsprodukter, fondsog spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte. Deres arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Vi vil spesielt bemerke at vi undervurderte tidsbruken i forbindelse med omleggingen til ny EDB plattform høsten Det har vært en stor utfordring for en liten bank. Det oppleves som at tidsrammene for prosjektet har vært for kort. Dette har medført mye ekstraarbeid, spesielt i forhold til regnskap og kontrollrutiner. Styret er meget godt fornøyde med den innsats de ansatte har vist i denne prosessen. Styret vil derfor benytte anledningen til å takke de ansatte i Etnedal Sparebank for den positive holdningen som er blitt vist i Vi vil også takke våre kunder for tålmodigheten Styret vil takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Fullstendig årsberetning med regnskap er utlagt i bankens lokaler. ETNEDAL SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeldogegenkapital Resultat for regnskapsåret Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Overført til sparebankens fond Annen gjeld Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier Rentebytteavtale Etnedal, den 31. desember 2005 / 9. mars 2006 I STYRET FOR ETNEDAL SPAREBANK Knut Ole Gladhaug Åge Kleven Anbjørg Byfuglien Toril Ruud Kjell Jørgen Fjeld Signe Marit Jøranli styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig Tlf E-post:

5 5 Vang Sparebank 2005 I 2005 ble første fritidsleilighet solgt i Vang kommune! Vang Sparebank er avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked for å lykkes. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Reiselivet i Vang har et stort potensial spesielt mot vest. Utfordringen ligger i å satse på framtidsretta prosjekter som vil komme flest mulig til gode ble året første leiligheten i fritidsmarkedet ble solgt i Vang. Det er stor utbygging av hytter og leiligheter (kalde senger), der flere aktører er inne og gjør en god jobb. På Eidsbugarden har det skjedd mye i 2005, der Eidsbugarden Hotell blant annet er under renovering og skal være klar til sommersesongen Ubyggingen på Filefjell og i andre områder i kommunen vil ha positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet og sunne lokale bedrifter som igjen betyr mye for Vang Sparebank og Vang kommune. Med mer kjennskap til Vang, vil dette markedet kunne få en fortsatt vekst. Flere områder står nå i startgropa for videre utvikling og salg av hyttetomter og leiligheter. Vang Sparebank Vang Sparebank driver tradisjonell lokalbankvirksomhet i Vang kommune. Med lavere rentemarginer er vi helt avhengig av en forsvarlig vekst og å øke andre inntekter. Hovedmål: Vang Sparebank skal oppleves av våre kunder som et godt alternativ i forhold til bank og forsikringsprodukter sammen med våre samarbeidspartnere, Valdres Sparebankgruppe og Terra Gruppen as. Informasjon: Vang Sparebank ønsker å ha en så åpen informasjonspolitikk som mulig til tillitsmannsapparatet og de øvrige som måtte ha behov for dette. Dette for å skape forståelse for de endringer og rammebetingelser som en liten lokalbank må forholde seg til. Styrets kommentarer til årsoppgjøret: Styret har gjennom 2005 benyttet det planverktøy som var vedtatt for Dette har vært et godt og praktisk verktøy for den enkelte ansatte, administrasjon og styret. Man må allikevel bemerke at man hadde undervurdert tidsbruken i forbindelse med implementering av ny EDB plattform høsten Årsresultat: Vang Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på mill. kroner mot 3,.176 mill. kroner i Eidsbugarden hotell åpner sommeren ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,749 3,394 3,422 3,176 3, Total rentenetto har gått ned fra 2,86 % i 2004 til 2,59 % i 2005 Overskuddsdisponeringer: Styret forslår at bankens overskudd på kr ,- disponeres med avsetninger på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr overføres til sparebankenes fond. Balanse: Forvaltningskapitalen siste år har hatt en økning på 8,4 % til kroner ,- Egenkapitalen inkludert årets resultat er ved årsskiftet på 73,6 mill. kroner. Sum egenkapital utgjorde 19,4 % av forvaltningskapitalen per Lån: Brutto utlån økte siste året med 17,4 mill. kroner eller 6,3 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 87,5 % av de totale utlån. Vi har i tillegg plassert 9,3 mill. kroner i Terra Boligkreditt i 2005, dette er utelukkende 1. prioritets boliglån. Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder har hatt en god vekst med 23,8 mill. kroner eller 8,6 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 69,4 % av de totale innskudd. Det offentlige sto for 13,8 % av innskuddene i Takk: Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte i året som har gått, spesielt i forbindelse med konvertering til ny EDB plattform. Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i For fullstendig årsmelding og regnskap, ta kontakt med Vang Sparebank på telefon VANG SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier 2 15 Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeldogegenkapital Resultat for regnskapsåret Innskudd fra kunder Annen gjeld Overført til sparebankens fond Forpliktelser Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier VANG, den 31. desember 2005 / 9. mars 2006 I STYRET FOR VANG SPAREBANK Tor Jørstad Ola Jørgen Veflen Leif Sørum Gerd Svien Marken Arne Wangensteen Arne Pålsrud styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig Tlf E-post:

6 6 Vestre Slidre Sparebanks 145. rekneskapsår Eit brukbart resultat - styrka eigenkapital Resultat Det gode resultatet og den begrensa veksten i forvaltning førde til at banken sin eigenkapital vart styrka. Kapitaldekningsprosenten auka frå 16,36 til 17,65% Renteoppgangen som starta i 2005 førte til at banken fekk litt bedre avkastning og dermed større rentenetto. Det ser ut som om renteoppgangen vil halda fram også i Men det er viktig for banken å skaffe seg andre inntekter i form av provisjonar og gebyr. Salg av produkt som ikkje inngår i balansa gjev banken gode ekstrainntekter. Dette gjeld spesielt forsikring, fond og pensjonsprodukt. Vekst Styret har hatt som mål å begrense veksten i utlån. Derfor vart utlånsveksten berre 1,9%, og totale utlån er 403 mill. Innskota vaks med 2,6% til 418 mill kr. Totalt har banken lånt ut 97mill. kr siste året. Det har vore bra byggeaktivitet med 78 nye hytter og 4 bolighus i kommunen. Mykje av utlåna går til å finansiere bolig. Spesielt til kundar som flytter til Oslo og kjøper leiligheit. Det er og innvilga mange lån til næringsverksemd. Av bankens samla utlån er 35% til næringsformål og 65% til private kundar. Ny datasentral - sdc I oktober vart all databehandling i banken flytta over til det danske selskapet SDC. Dette vart ei stor påkjenning for både kundar og tilsette. Vi må derfor be om årsaking til våre kundar for alle vanskar dette førde med seg i ei overgangsperiode. Denne flyttinga skal i framtida gjera oss bedre i stand til å takle nye krav om rapportering til myndigheitene, og sikre gode og driftsstabile løysingar i framtida til akseptable kostnader. GÅVEUTDELING Kr ,- Måndagstreff kr Røn Ungdomsklubb Slidre 4H Ungdom mot narkotika Valdres Johmsborg Grendehus Høyne Grendehus Kvamshall Grendehus Ristetun Grendehus Skrøvik grendahus Vestre Slidre Folkemusikk- og danselag Slidre Grendelag Lomen Sundagsskule Slidre Sokneråd barne- og ungdarbeid Lomen Sokneråd til omvisn. i Stavkyrkja Prosjektgruppa Pilegrimsveg V. Slidre Jeger og Fiskarlag Plassen Aktivitetssenter Valdres MS-forening Empty Snowboardklubb Valdres Handicaplag Mental Helse Valdres V.Slidre Pensjonistlag Sponsormidlar utbetalt i VESTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av rekneskapen for år rekneskapsår FULLSTENDIG ÅRSREKNESKAP MED NOTAR, ÅRSMELDING OG MELDING FRÅ REVISOR LIGG TIL GJENNOMSYN I BANKEN RESULTATREKNESKAP (Beløp i 1000 kr) BALANSE PR (Beløp i 1000 kr) Eigendelar: Renteinntekter og liknande inntekter Kontantar og fordringar på sentralbankar Rentekostnader og liknande kostnader Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån og fordringar på kundar Andre driftsinntekter Immatrielle eiendeler Andre driftskostnader Varige driftsmidler Tap på utlån og garantiar Aksjar/andeler/obligasjoner Tap/gevinst på verdipapir Andre eiendeler/periodiseringer Skatt på ordinært resultat Sum eiendeler Resultat for regnskapsåret Gjeldogeigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til Sparebankens fond Innskot frå og gjeld til kundar Avsett til gåver Anna gjeld Forpliktelser Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar SLIDRE, 22.mars 2006 I STYRET FOR VESTRE SLIDRE SPAREBANK Joan Toftlund Homme Nils Anmarkrud Gunnar Hauge Marit Kvåle Ole Sigurd Skaran Marit Kårstad Belgum Tlf E-post:

7 7 Øystre Slidre Sparebanks 137. driftsår Resultatet for 2005 prega av overgang til ny datasentral Øystre Slidre Sparebank driv tradisjonell bankverksemd med hovedsete i Øystre Slidre kommune. Øystre Slidre Sparebank har hovudkontor på Heggenes og filial på Beitostølen. Etter styrets vurdering er forutsetningane for framleis drift tilstades, og årsrekneskapen for 2005 er sett opp under den forutsetning. Styrets kommentar til årsrekneskapen Forvaltningskapitalen i Øystre Slidre Sparebank har i 2005 auka med kr frå kr til kr , det vil seie 12,76%. Brutto utlån til kundar har auka med kr eller 7,56%. Utlånsveksten var om lag som budsjettert. Innskot frå kundar auka med kr eller 14,13%. Sum innskot frå kundar var gjennom heile året litt større enn budsjettert. Årets overskot er på kr som er 0,65% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Både i kroner og prosent er resultatet dårlegare enn i Netto rente- og provisjonsinntekter var i 2005 på 2,76 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital, mot 2,92% i Netto andre driftsinntekter er uendra i høve til i 2004, medan driftskostnader har auka med kr Av dette beløpet reknar vi med at om lag kr er kostnader i samband med skifte av dataleverandør. Sparebankens fond er no på kr Dette er 13,23% av forvaltningskapitalen. Styret meiner at GÅVER 2006 Rogne Idrettslag Solhaug Samfunnshus Rogne og Volbu Musikklag Øystre Slidre Skulemusikk Trudvang Skyttarlag Valdres Plankekøyrarlag Valdres Skyttersamlag Ungdomsutvalget Øystre Slidre Jeger og Fiskeforening Øystre Slidre Røde Kors Hjelpekorps Øystre Slidre Skiskyttarlag Øystre Slidre Skyttarlag Elevrådet ved Midtre Hegge Skule Elevrådet ved Rogne Skule Elevrådet ved Volbu Skule Rødrussen Ungdom Mot Narkotika Fram U.L Mental Helse Valdres N.F.U Øystre Slidre Lokallag Valdres Handikaplag Valdres MS-forening Valdres Mållag Øystre Slidre Folkeakademiet Øystre Slidre Husflidslag Øystre Slidre Røde Kors Besøksteneste SUM Til disp. i styret Totalt Øystre Slidre Sparebank har god soliditet. Styret kjenner elles ikkje til forhold som er viktige for å vurdere bankens stilling og resultat som ikkje går fram av resultatrekneskap eller balanse. Øystre Slidre Sparebank påverkar ikkje det ytre miljøet vesentleg med forureining. Styrets framlegg til resultatdisponering Årets overskot er kr , og styret foreslår at dette blir disponert slik: Til gåver kr Til bankens fond kr Kapitaldekningen Kapitaldekningen er ved nyttår utrekna til 22,94%. Øystre Slidre Sparebank har difor god margin til lovkravet som er 8%. Dagleg drift Øystre Slidre Sparebank har, sidan vi gikk over til å bruke elektronisk databehandling, hatt avtale med Fellesdata AS, seinare EDB ASA, om utføring av datatenester. Dei siste åra er denne avtalen administrert av Terra- Gruppen AS. I 2004 vart denne avtalen sagt opp, og ny avtale er inngått med det danske dataselskapet Sparekassernes Data Central (SDC) Konvertering til nytt system, som skjedde den 22. oktober 2005, har i stor grad påvirka bankens daglege drift. Driftskvaliteten har i perioder ikkje vore som forventa korkje for sjølvbeteningssystema eller for bankens interne system. Terra-Gruppen A/S Terra-Gruppen A/S er eigd av meir enn 80 norske sparebankar med over 200 filialar over heile landet. Øystre Slidre Sparebank er aksjonær i og medlem av Terra-Gruppen A/S. Kjøp og sal av aksjar, aksjefond, obligasjonsfond og liknande verdipapir blir utført i samarbeid med Terra Fonds ASA. Forsikringsprodukt blir formidla av Terra Skadeforsikring A/S og Terra Livsforsikring A/S. Takk for innsats og samarbeid I 2005 er det lagt ned ein betydeleg ekstrainnsats frå alle tilsette i samband med overgangen til ny dataleverandør. Styret vil difor takke kvar enkelt av bankens tilsette og tillitsvalde for innsatsen og den positive haldninga som er vist gjennom Til kundane våre, gamle og nye, rettar vi også ein takk for den tillit og oppslutning som er vist banken vår i det året vi har lagt bak oss. Vi vil også takke kundane våre for den ekstra tolmod og forståing som er vist oss i samband med overgangen til nytt datasystem. ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av årsrekneskapen for år rekneskapsår DET FULLSTENDIGE ÅRSOPPGJØRET OG MELDINGA FRÅ REVISOR KAN EIN FÅ VED Å HENVENDE SEG TIL BANKEN RESULTATREKNESKAP (Beløp i 1000 kr) BALANSE PR (Beløp i 1000 kr) Eigendelar: Renteinntekter og liknande inntekter Kontantar og krav på sentralbankar Rentekostnader og liknande kostnader Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån og krav på kundar Netto andre driftsinntekter Overtekne eigendelar 70 Driftskostnader Obligasjonar Tap på utlån og garantiar Aksjar/andelar og grunnfondsbevis Vinst på verdipapir Andre eigendelar Skatt på ordinært resultat Sum eigendelar Resultat for rekneskapsåret Gjeldogeigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til gåver Innskot frå og gjeld til kundar Overført til Sparebankens fond Annan gjeld Avsetjingar for påkomne kostnader og ansvar Sparebankens fond Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar HEGGENES, 15.mars 2006 I STYRET FOR ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Bjørn Rørhus Arnstein Alund Torgeir Daleng Per Einar Gullaksen Berit Aspaas Müller Gudbrand Dahle Formann Banksjef Tlf E-post:

8 BANKTUR TIL BERGEN juni 2006 Oppland Arrangement A/S har i år lagt opp banktur for oss til byen mellom de 7 fjell. De fleste kjenner byen fra før, men Bergen er en opplevelsesrik by med bl.a. Torvallmenningen, Fisketorget, Bryggen, Fløibanen og Akvariet. Det er også lagt inn en hyggelig og interessant utflukt til Øygarden, en øygruppe som strekker seg nordvestover ut mot storhavet. Under oppholdet i Bergen skal vi bo på Comfort Hotell Holberg, som ligger meget sentralt i byen. Det blir 2 hele ettermiddager til disposisjon for å utforske byen på egen hånd. Det blir en 4-dagers tur med et innholdsrikt program. Vi nevner bl.a.: Guidet tur i byen og omegn Utflukt til Øygarden Besøke Kystmuseet For de som ønsker det, blir det mulighet til å ta Flåmsbanen og Bergensbanen til Voss for kr 195,00. Pris for turen er kr 3.850,00 pr. person i dobbeltrom (tillegg for enkeltrom kr 850,00), og inkl. følgende: Reisen i moderne turistbuss 3 overnattinger 3 frokoster 4 middager Utflukter og omvisninger Ta kontakt med oss hvis du ønsker det fullstendige programmet. Ønsker du å være med på denne turen, kan du melde deg på ved å fylle ut påmeldingsblanketten nedenfor og levere/sende den til din bank, eller kontakte oss på en annen måte. Fullstendig program blir sendt deg ved påmelding. Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank PÅMELDINGSFRIST 2. MAI 2006 FOTO: Paul Smit/IMAGO FOTO: Bergen Reiselivslag/ Oddleiv Apneseth Påmeldingskupong - sendes/leveres i din bank innen 2. mai 2006 Hvis to deltakere, skriv på begges navn. JA, jeg/vi vil bli med banken på tur til Bergen, den juni Navn: Adresse: Postnr./sted Telefon: Kryss av for: dobbeltrom* enkeltrom (tillegg kr 850,-) Kryss av for: ønsker å ta Flåmsbanen ønsker ikke å ta Flåmsbanen * Notér hvem du skal dele rom med. Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank Ungdomsforsikring - svært billig startpakke Skadeforsikring er ikke det produktet som interesserer de unge mest. Derfor har Terra satt sammen en gunstig startpakke for ungdom som skal ut på egne ben, som dekker det vanligste denne aldersgruppen trenger: Innboforsikring med forsikringssum kr ,- Innbo Pluss, som dekker uhell i hjemmet og skader som skyldes flytting med egen bil, inntil kroner Reiseforsikring med avbestillingsforsikring, som dekker spesielle aktiviteter som for eksempel fjellklatring, rafting, offpist og halfpipekjøring Ulykkesforsikring, medisinsk invaliditet omfattes med inntil ,- Valgfri tilleggsforsikring: Bærbar PC med verdi inntil ,- Prisen for denne pakka er 2500 kroner pr. år. Dette gir en rabatt på over 700 kroner i forhold til om dekningene skal kjøpes hver for seg. Snakk med oss i banken om dette, så skal vi hjelpe deg å finne en løsning som passer ditt forsikringsbehov. Innstikk i avisa Valdres fredag 7. april Trykk og lay-out Valdres og Valdres Trykkeri as.

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Terra har slått an SIDE 2 Nyheter om kort SIDE 2 Siste årsregnskap fra bankene SIDE 4 til 7 Banktur til Karlstad SIDE

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i 01-2015 Lokalbanken Enklere hverdagsøkonomi. side 11 Gaveutdeling 2014 side 8 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2014... side 3 Regnskap 2014.. side 6 Balanse 2014.. side 7 Gaveutdeling 2014.

Detaljer

Hilsen fra banksjefen

Hilsen fra banksjefen 01-2013 Lokalbanken Etnedal Sparebank kjøper Storgata 35 på Dokka. mer på side 2 Utdeling av utdanningsstipend 2012 mer på side 9 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2012... side 3 Regnskap 2012..

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5 Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer