Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/ Økonomifunksjonen Saksnummer 12/ Redigering og layout Administrasjonsavdelingen ved økonomifunksjonen Trykk Hustrykkeriet Fylkets Hus Utgave 1.utgave

3 Forord Årsregnskapet for 2012 er utarbeidet i henhold til kommunelovens økonomibestemmelser, regnskapsforskriften og gjeldende standarder (god fylkeskommunal regnskapsskikk). I tillegg er bokføringslovens krav til dokumentasjon og spesifikasjoner lagt til grunn. I henhold til gjeldende regler skilles det mellom drifts-, investerings- og balanseregnskap. Metodikk og prinsipper er nærmere omtalt i note 20 i dette dokumentet. Årsregnskapet er gitt på et detaljeringsnivå på linje med hovedoversiktene i budsjettet for året. I tillegg til obligatoriske regnskapsoversikter og noter til regnskapet (punkt 2 og 6), er det gitt en del kommentarer til hoveddelene i regnskapet; drift, investering og balanse (punkt 3-5). I punkt 7 er det tatt med noen utvalgte detaljerte regnskapsoversikter og tabeller. Fylkeskommunens regnskaps- og økonomiutvikling er noe utdypet i Årsberetningen, som er pliktdelen i fellestrykket Årsberetning og årsmelding I årsberetningen inngår bl.a. rapportering til fylkestinget i henhold til finansreglementet samt en del KOSTRA-nøkkeltall (Kommune-Stat-Rapportering). Årsregnskapet og rapporten Årsberetning og årsmelding 2012 inngår i den samlede årsregnskapssaken til fylkestinget. 3

4 Innholdsfortegnelse FORORD INNLEDNING MED ØKONOMISK SAMMENDRAG FORSKRIFTSREGNSKAPET - OBLIGATORISKE OVERSIKTER DRIFTSREGNSKAPET - KOMMENTARER HOVEDTALL OG KOMMENTARER Sluttresultat for fylkeskommunen samlet DRIFTSREGNSKAPET OG SEKTORENE - KOMMENTAR Fylkesordfører, fylkesting Politisk virksomhet, ledelse og stab Utdanning Tannhelse og Folkehelse Fagskolene Regional utvikling Budsjettkontroll drift Tiltak og virkning av tiltakene Aktivitet/produksjon/nøkkeltall Kultur Sammendrag/ konklusjon Budsjettkontroll drift Aktivitet/ produksjon Kontroll og tilsyn Driften DRIFTSREGNSKAPET OG SEKTORENE - TABELLER INVESTERINGSREGNSKAPET - KOMMENTARER INVESTERINGSREGNSKAPET PRINSIPPER HOVEDTALL INVESTERINGSREGNSKAPET Salg av finansielle anleggsmidler KOMMENTARER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET Skoleinvesteringer - skolesaken Skoleinvesteringer - virksomhetene Fagskolene investering i utstyr Fylkesveginvesteringer Investering i administrative system og infrastruktur Investering innenfor tannhelse

5 5. BALANSEREGNSKAPET - KOMMENTARER Hovedtall balansen Kommentarer til hovedpostene i balanseregnskapet NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL NOTE 2 PENSJON, PENSJONSFORPLIKTELSER, PENSJONSMIDLER NOTE 3 GARANTIFORPLIKTELSER NOTE 4 MELLOMVÆRENDER - FYLKESKOMMUNALE FORETAK, ANDRE NOTE 5 AKSJER OG ANDELER FØRT SOM ANLEGGSMIDLER, OBLIGASJONER NOTE 5 A AKSJER OG ANDELER FØRT SOM ANLEGGSMIDLER, NTE HOLDING AS NOTE 6 EGENKAPITAL OG FOND NOTE 7 KAPITALKONTO NOTE 8 LIKVIDITETSRESERVE NOTE 9 LANGSIKTIG GJELD OG AVDRAG PÅ LÅN NOTE 10 UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTMIDLER, EIENDOMMER OG ANLEGG NOTE 11 STØRRE BYGGEPROSJEKT NOTE 12 KLASSIFISERING OMLØPSMIDLER OG KORTSIKTIG GJELD NOTE 13 LEVERANDØRGJELD, KUNDEFORDRINGER, UTLÅN NOTE 14 VESENTLIGE TRANSAKSJONER NOTE 15 VESENTLIGE FORPLIKTELSER, AVTALER NOTE 16 ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN, UTSKILLELSE AV VIRKSOMHET NOTE 17 BEMANNING, LØNN OG GODTGJØRELSE TIL LEDELSE NOTE 18 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN NOTE 19 INVESTERINGSREGNSKAPET OG STRYKNINGER NOTE 20 ÅRSREGNSKAPETS ORGANISERING OG PRINSIPPER UTVALGTE SPESIFISERTE REGNSKAPSOVERSIKTER

6 1. Innledning med økonomisk sammendrag Tilgang til og bruk av midler - fylkeskommunens totale forvaltning Anskaffelse eller tilgang på eksterne midler i 2012 var samlet for drift og investering (bevilgningsregnskapet) på 3.026,6 mill. kroner. Dette var 63,4 mill. kroner eller 2 % lavere enn tilsvarende i Tilgang på midler i drift og investering var i hovedsak frie inntekter, renteinntekter samt bruk av lånemidler. Anvendelse eller bruk av midler i 2012 innenfor drift og investering var samlet på 3.118,5 mill. kroner, som var 296,4 mill. kroner eller 9,8 % høyere enn i Anvendelse av midler eksternt fordelte seg som følger: 78 % drift, 17 % investering og 5 % finans. Anvendelse av midler i 2012 er høyere enn anskaffelse av midler. Når en regner med endring i ubrukte lånemidler fra 2011 er endring i arbeidskapital 118,5 mill. kroner. Likviditeten pr er noe svekket i sammenligning med tilsvarende ved utgangen av Det vises til rapport Anskaffelse og anvendelse av midler under punkt 2 samt til note 1 under punkt 6; avstemming av arbeidskapitalen. Drift og resultatutvikling Driftsregnskapet for 2012 viser et mindreforbruk (overskudd) på 53,7 mill. kroner mot 63 mill. kroner i Hovedårsakene til resultatet kan oppsummeres som følger; spesifisert som avvik mellom regnskap og revidert budsjett: mill. kroner (beløp uten fortegn er positive) Budsjettavvik 2012 Budsjett-avvik 2011 Sentral drift Skatt og inntektsutjevning 14,1 14,0 Rammetilskudd 0,0 0,0 Generelle statstilskudd/ kompensasjon for invest. -0,1-12,6 MVA Andre statlige overføringer og felles-inntekter 13,6 1,3 inklusive rentekompensasjon Konsesjonskraftinntekt -0,3-1,1 Sentral finans Rente- og garantiinntekter, utbytte 0,3 6,1 Regulering verdi obligasjoner 1,6 0,1 Renteutgift, lånekost 3,3 0,1 Sentral overføring til investering 5,7 58,3 Sentrale fonds Netto bruk/avsetning fonds (felles) 0,0-0,1 Sum avvik sentral økonomi 38,2 66,1 Sektorene Avvik netto driftskost sektorene 15,5-3,1 Sum avvik / mindreforbruk 2012 (2011) 53,7 63,0 Det vises til regnskapsskjema 1A og 1B under punkt 2 og til kommentarene i punkt 3. 6

7 Sammendrag investering Investeringsregnskapet består i hovedsak i investering i anleggsmidler, som i 2012 var på 537,3 mill. kroner. Dette var 92,9 % av revidert budsjett for året. Når en holder utenfor budsjettert dekning av investeringstilskudd til Stjørdalshallen der utgiften etter gjeldende regler er ført i drift, var investering i anleggsmidler 93,9 % av budsjettet. Til sammenligning var anleggsmidler i 2011 på 519,6 mill. kroner. Regnskapsførte anleggsmidler i 2012 fordelte seg slik (mill. kroner): Skolebygg og anlegg 213,0 Veginvesteringer 315,4 Administrative system 6,7 Tannhelse og Folkehelse (utstyr tannklinikker) 1,5 Kultur 0,5 Fagskolene 0,1 Finansiering av anleggsmidlene er i 2012 i henhold til vedtak i fylkestinget finansiert ved bruk av lån, overføring fra drift samt noe bruk av fonds. Andel lånefinansiering var på 59,3 %, men skulle vært 65,5 %. Manglende låneopptak er årsak til dette. Det vises til note 19 hvor dette er belyst. Det vises til regnskapsskjema 2A og 2B under punkt 2 og til kommentarene under punkt 4. Sammendrag balanse Balansen består av eiendeler, gjeld og egenkapital. Sum eiendeler pr var på 8.994,8 mill. kroner. Økningen fra 2011 var på 508 mill. kroner eller 5,8 %, og i hovedsak innenfor bygg og anlegg inklusive veg. Eiendelene ble finansiert av langsiktig gjeld, pensjonsforpliktelser, kortsiktig gjeld og egenkapital (fonds og årets mindreforbruk). Egenkapitalandelen var pr på 54 % av sum egenkapital og gjeld. Likviditeten i form av arbeidskapitalen (evne til å betjene løpende forpliktelser) har vært god gjennom året. Likviditetsgrad 1 pr var 1,7 og oppfattes som tilfredsstillende. Dette er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Opptatte lån i regnskapsåret ført på memoriakonti er i sin helhet gått til finansiering av investeringer i året. Balansen er for øvrig kommentert under punkt 5. 7

8 Diverse nøkkeltall innenfor drift, investering og balanse (beløp i i mill. kroner) Beskrivelse Regnskap 2012 Regnskap 2011 Netto driftsresultat (resultat før interne finansieringsposter) 98,8 109,7 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,0 % 4,6 % Regnskapsmessig mindreforbruk (årets overskudd) 53,7 63,0 Investering i anleggsmidler 537,3 519,6 Andel lånefinansiering av anleggsmidler 59 % 85 % Arbeidskapitalen (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) 315,4 432,2 Likviditetsgrad (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) 1,7 2,1 Arbeidskapitalen i % av driftsinntekter 12,7 % 18,1 % Egenkapitalandel i % (av sum egenkapital og gjeld) 54% 57% Det vises til etterfølgende regnskapsrapporter, kommentarer, noter til regnskapet samt vedlagte spesifikasjoner. Årsberetningen avgis i eget dokument sammen med administrasjonens årsmelding. 8

9 2. Forskriftsregnskapet - obligatoriske oversikter I dette punktet er det tatt inn fylkeskassens regnskapsrapporter strukturert i henhold til reglene i regnskapsforskriftens 3 og 4 (forskriftsregnskapet). Følgende rapporter og oversikter er tatt med: Anskaffelse og anvendelse av midler. Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1 A) Sum fordelt til drift (regnskapsskjema 1 B) Økonomisk oversikt drift (spesifisert på hovedposter) Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2 A) Fordelt investering i anleggsmidler på sektorer (regnskapsskjema 2 B) Økonomisk oversikt investering (spesifisert på hovedposter) Økonomisk oversikt balanse (spesifisert på hovedposter/kontogrupper). Til vestre i tabellene/oversiktene er det henvist til aktuelle noter, jfr. punkt 6. 9

10 Anskaffelse og anvendelse av midler noter Regnskap 2012 i kr. Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk drift Regnskapsmessig merforbruk drift Regnskapsmessig mindreforbruk investering Regnskapsmessig merforbruk investering Netto avsetninger (netto interne fin.trans) Anskaffelse minus anvendelse av midler, tatt hensyn til endring i ubrukte lånemidler, skal stemme med endring i fonds og endring i arbeidskapitalen. Avstemming av arbeidskapitalen vises under note 1 i punkt 6. 10

11 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet noter Regnsk 2012 Budsj 2012 Rev.bud 2012 Avvik 2012 Regnsk 2011 i kr Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd og inntektsutjevning Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Konsesjonskraftinntekter Andre fellesinntekter/-utgifter Pensjonsjustering sentral økonomi Motpost avskrivninger Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og garantiprovisjon Utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 90 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet (vedtatt av fylkestinget) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Regnskapsskjema 1B noter Regnsk 2012 Budsj 2012 Rev. bud 2012 Avvik2012 Regnsk 2011 i kr Fordelt slik Sektor 0 Fylkesordfører, fylkesting Sektor 1 Politisk virksomhet, ledelse og stab Sektor 2 Utdanning Sektor 3 Tannhelse og Folkehelse Sektor 4 Fagskole Sektor 6 Kontroll og Tilsyn Sektor 7 Regional utvikling Sektor 8 Kultur Sum netto drift

12 Økonomisk oversikt - drift noter Regnskap 2012 Rev. budsj 2012 Regnskap 2011 i kr. Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Eksterne finansieringstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter og garantiprovisjon Utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (Omløpsmidler) 74 9 Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat ekst. finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning fra tidligere år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) 12 Resultat etter int. finanstransaksjoner

13 Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet noter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Rev. bud 2012 Regnskap 2011 i kr Årets finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik 19 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B noter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Rev. bud 2012 Regnskap 2011 i kr Fordelt slik Sektor 1 Politisk virksomhet, ledelse og stab Sektor 2 Utdanning Sektor 3 Helse og sosial Sektor 4 Fagskolen Sektor 6 Kontroll og tilsyn Sektor 7 Regional utvikling Sektor 8 Kultur Sum investering i anleggsmidler

14 Økonomisk oversikt - investering noter Regnskap 2012 Rev. bud 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 i kr. Inntekter 10 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg Kjøp av varer og tjenester erstatter egenp Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finans Fordelte utgifter Sum utgifter Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Inndekning av tidl. års udekket 19 Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Udisponert i investeringsregnskapet Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering 19 Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Bruk av tidl. års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Udekket i investeringsregnskapet Sum finansiering

15 Økonomisk oversikt - balanse noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 i kr. Eiendeler 2.2 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån , 5A 2.21 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 2.11 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Endring i regnsk.prins. som påv. AK (drift) Endring i regnsk.prins. som påv. AK (inv) 2.56 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 8, Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån 2.45 Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 2.32 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum egenkapital og gjeld Memoriakonti 2.9 Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

16 3. Driftsregnskapet - kommentarer 3.1 Hovedtall og kommentarer Fylkeskommunens driftsregnskap i 2012 viste et mindreforbruk (overskudd) på 53,7 mill. kroner. Resultatet var bedre enn forventet pr. september 2012 (driftsrapport 2/2012 til fylkestinget, sak FT 74/12). Merinntekter innenfor skatt og sentrale finansinntekter, ubrukte midler til enkelttiltak, bl.a. budsjetterte midler til elektrifisering av jernbane, personalpolitiske tiltak, samt erstatningsutbetaling for PC-kjøp, var de vesentligste årsakene til resultatforbedringen. For noen områder ble utgiftene større enn prognosert, bl.a. innenfor kollektivtrafikk. Sektorene hadde samlet et mindreforbruk på 15,5 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett for året. Innenfor Regional utvikling var det et netto merforbruk på 3,9 mill. kroner. Tallet er imidlertid sammensatt bl.a. av overskridelse innenfor kollektivtrafikk (bil- og båtruter) med nærmere 20 mill. kroner, innsparing i vegvedlikehold på 5,8 mill. kroner og ubrukte midler på 10 mill. kroner til planlegging av elektrifisering av jernbane, samt forskuttering av bruk av fondmidler (Reg. utviklingsfond). Øvrige sektorer hadde netto mindreforbruk. Innenfor utdanning ble Eiendomsavdelingen belastet med driftsutgifter (på grunn av utgiftenes art) på 5,8 mill. kroner på slutten av året, knyttet til merutgifter til Stjørdalhallen (Stjørdal kommune). Dekning finnes i budsjetterte reserver innenfor investeringsbudsjettet for Dette var ikke kjent i tide til å kunne fremmes som budsjettendringssak for fylkestinget. Budsjettendring vil skje i Fylkesskatt og inntektsutjevning Sum skatt og inntektsutjevning i 2012 er på 664,4 mill. kroner og er 14,1 mill. kroner over revidert budsjett. Sammenlignet med de øvrige fylkeskommunene, har utviklingen vært som følger: Beløp i mill. kroner Skatteinngangen for Nord-Trøndelag f.k. Prosentvis økning /nedgang (-) fra året før Prosentvis økn./nedg. alle fylkeskommuner 535,1 487,0 473,9 442,7 432,9 416,2 418,3 384,8 9,9% 2,8% 7,1% 2,2% 4,0% -0,5% 8,7% 9,2% 8,3% 4,5% 6,8% 2,1% 5,1% -0,3% 11,5% 12,1% Inntektsutjevning 128,8 124,5 118,7 111,9 114,1 106,7 108,3 88,1 Sum skatt og inntektsutjevning Sum skatt og innt.utj. i % av landsgj.snittet (målt pr. innbygger) 664,0 611,5 592,6 554,6 547,0 522,9 526,6 475,1 97,3% 96,7% 97,2% 96,6% 96,6% 96,5% 96,2% 96,7% 16

17 Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde en skatteinngang i 2012 på 535,1 mill. kroner. Det er 9,9 % mer enn i 2011 (487,0 mill. kroner). Målt pr. innbygger er veksten 8,9 %. Innbyggertallet har økt med 0,9 % til Budsjettet for 2012 var på 518 mill. kroner, etter budsjettjustering i desember Opprinnelig budsjett var på 504,6 mill. kroner. I siste driftsrapport til fylkestinget i desember 2012, ble det anslått en skatteinngang i tråd med budsjettjusteringen. Skatteinngangen for fylkeskommunene samlet ble 1,6 % over siste anslag fra staten. Inntektsutjevningen for Nord-Trøndelag fylkeskommune ble 128,8 mill. kroner. Budsjettert inntektsutjevning var 131,9 mill. kroner, etter budsjettjustering i desember I siste driftsrapport til fylkestinget i desember 2012, ble inntektsutjevningen anslått i tråd med budsjettjusteringen. Sum skatt og inntektsutjevning i 2012 ble 664,0 mill. kroner. Det er 8,6 % mer enn året før (611,5) og 97,3 % av landsgjennomsnittet målt pr. innbygger. Målt pr. innbygger er veksten 7,6 %. Budsjettert sum skatt og inntektsutjevning var 649,9 mill. kroner, etter budsjettjustering i desember Opprinnelig budsjett var på 527,4 mill. kroner. Det ble altså en merinntekt på 14,1 mill. kroner i forhold til revidert budsjett og anslag i siste driftsrapport. For fylkeskommunene samlet ble skatteinngangen mill. kroner. Det er 400 mill. kroner mer enn siste prognose fra staten (25 100) i oktober 2012, og 8,3 % høyere enn 2011 (23 546). Målt pr. innbygger er veksten 6,9 % (Innbyggertallet har økt med 1,3 %). Opprinnelig prognose fra staten i oktober 2011, var en samlet skatteinngang på mill. kroner. Renteinntekter, utbytte og garantiprovisjon, verdiregulering Eksterne finansinntekter som renteinntekter, utbytte og verdijustering av finansielle omløpsmidler er samlet inntektsført med 173,0 mill. kroner i Dette er 1,9 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for året. De største postene gjaldt overføringer fra NTE. Renteutgifter og avdrag innlån Eksterne finansieringsutgifter som Innlånsrenter og låneomkostninger var i 2012 totalt på 61,2 mill. kroner, som er 3,3 mill. kroner under budsjett. Renter i byggetiden for investeringene, til sammen 1,3 mill. kroner, er belastet prosjektregnskapene, og inngår således ikke i det nevnte tallet. Avdragsutgifter var i 2012 på 83,9 mill. kroner og er på nivå med budsjett. Tilsvarende i 2011 var på 79 mill. kroner. Avdragsbetalingen var 29,1 mill. kroner over kommunelovens minstekrav i 2012 (30,4 mill. kroner i 2011). Det vises for øvrig til note 9 i dette dokumentet om langsiktig gjeld og avdrag på lån. Netto bruk av og avsetning til sentrale fonds, overføring fra drift til investering Interne finansieringstransaksjoner er bevegelser til og fra fonds, hovedsakelig innenfor sentral økonomi. Dette var netto på nivå med revidert budsjett. Det vises til skjema 1A under netto avsetninger. I samme skjema framgår overføring fra drift til investering til bruk som delfinansiering av investeringsprosjekt, og da spesielt innenfor fylkesvei. Ut fra investeringsnivå og behov, er mindreforbruket her i drift på 5,7 mill. kroner. 17

18 3.1.1 Sluttresultat for fylkeskommunen samlet Resultatbegrepene i drift er regelstyrt og rapporteringen er tilrettelagt for dette; jfr. rapportskjemaet Økonomisk oversikt - drift. Oppsummert kan de ulike resultatnivå illustreres som følger (beløp i mill. kroner): Resultatbegrep drift* Driftsresultat (brutto) Resultat 2012 Resultat 2011 Resultat 2010 Resultat ,3-34,3 16,0-37,4 Kommentar/forklaring Driftsinntekter fradratt driftsutgifter Netto driftsresultat 98,8 109,7 154,0 60,4 Brutto driftsresultat pluss eksterne finansinntekter Netto driftsres. i 4,0 4,6 6,7 6,2 minus finansutgifter % av driftsinntekt Regnskapsmessig mindreforbruk (sluttresultatet) 53,7 63,0 110,2 80,1 * Se Økonomisk oversikt drift under punkt 2. Netto driftsresultat pluss netto interne finansposter; pluss for bruk av og minus for avsetning til fonds, samt overføring til invest.regnskap Netto driftsresultat er et sentralt begrep innenfor kommunal- og fylkeskommunal økonomi og viser resultatet fra ordinær drift. Målt i forhold til sum driftsinntekter, er dette på 4,0 % i 2012 (4,6 % i 2011). KS sin anbefaling til dette er 3 %. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2012 på 53,6 mill. kroner er det samlete avviket fra revidert budsjett for året. 18

19 3.2 Driftsregnskapet og sektorene - kommentar Til hver sektorkommentar nedenfor vises sektorens samlede regnskapsbilde i forhold til netto driftsramme og sum netto driftsutgift pr. virksomhet med avvik fra revidert budsjett. Sum netto driftsutgift i alle sektorene (virksomhetene utenom virksomhet 19 felles økonomi) svarer til sum fordelt til drift i følge regnskapsrapport 1A. Spesifikasjon pr sektor går fram av skjema 1B. Se rapportene under punkt 2. Sektorenes netto driftsutgifter i 2012 i sammendrag (mill. kroner): Beskrivelse Regnskap 2012 Rev. bud 2012 Avvik 2012 Regnskap Fylkesordfører, fylkesting 17,9 18,7 0,8 19,3 1 Politisk virksomhet, ledelse, stab 90,8 99,7 8,9 87,5 2 Utdanning / videregående opplæring 1 001, ,4 1,7 998,0 3 Tannhelse og Folkehelse 88,2 90,4 2,2 81,6 4 Fagskolene 21,6 21,5-0,2 21,2 7 Regional utvikling 671,5 667,6-3,9 663,3 8 Kultur 65,5 70,7 5,2 64,1 6 Kontroll og Tilsyn 4,5 5,3 0,8 4,4 Sum sektorene 1 961, ,3 15, ,4 Sektor Sektorene hadde en samlet netto driftsutgift i 2012 på 1961,7 mill. kroner. Dette var 22,3 mill. kroner høyere enn tilsvarende i I forhold til revidert budsjett for 2012, var det et samlet mindreforbruk på 15,5 mill. kroner. Sektorene hadde positive avvik fra budsjett, så nær som fagskolene og regional utvikling. Avvikene og den enkelte sektor er nærmere kommentert nedenfor. 19

20 3.2.1 Fylkesordfører, fylkesting Sektor 0 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING UTGIFTER/INNTEKTER Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Rev. Budsj. (Tall i 1000 kr.) hele 2012 hele Ekstrahjelp Annen lønn Godtgj. fylkeskommunale ombud Sosiale utgifter Sum lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter VIRKSOMHETER INNEN SEKTOREN Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Budsjett (Tall i kr.) hele 2012 hele Fylkesordfører og fylkesting Netto driftsutgifter Sammendrag/konklusjon Sektoren hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på 0,85 mill. kroner i Budsjettkontroll drift I driftsrapport 2/2012 ble det anslått et mindreforbruk for regnskapsåret 2012 på 1,0 mill. kroner, mens det endelige resultatet viser et mindreforbruk på 0,85 mill. kroner. Annet av betydning for regnskapsbildet og tjenesteytingen Mindreforbruket skyldes at LU, Landsdelsutvalget ble nedlagt fra og med sommeren Dette ga isolert sett en besparelse på 0,9 mill kroner på fylkestingets budsjett. I driftsrapport 1/2012, ble det gjenbevilget 0,45 mill. kroner på fylkesordførerens budsjett til dekning av utgiftene for studietur til Brussel. Utgiftene i forbindelse med studieturen er imidlertid belastet fylkestingets budsjett. Dette medfører et tilsvarende mindreforbruk på fylkesordførerens budsjett og et redusert mindreforbruk på fylkestingets budsjett. 20

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/00529-25 123 15.3.2013 1 Innledning... 2 2 Økonomi...

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Årsrapport 2014. www.vfk.no

Årsrapport 2014. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 1.1 Kort om de ulike sektorene... 6 1.1.1 Regionalsektoren... 6 1.1.2 Utdanningssektoren... 7 1.1.3 Kultursektoren... 7 1.1.4 Tannhelsesektoren...

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Årsrapport 2011. www.vfk.no

Årsrapport 2011. www.vfk.no www.vfk.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, FINANSRAPPORTERING 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 3 2 ÅRSREGNSKAP... 6 2.1 soversikter... 6 2.2 Noter... 13 3 ÅRSBERETNING... 30

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer