Årsregnskap Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs"

Transkript

1 Årsregnskap 2010 Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen Inntekt Utgift Til overs 1

2 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Trygve Bendikssen 10/ Økonomifunksjonen Saksnummer 10/ Redigering og layout Administrasjonsavdelingen ved økonomifunksjonen Trykk Hustrykkeriet Fylkets Hus 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD INNLEDNING MED ØKONOMISK SAMMENDRAG FORSKRIFTSREGNSKAPET - OBLIGATORISKE OVERSIKTER DRIFTSREGNSKAPET - KOMMENTARER HOVEDTALL OG KOMMENTARER Sluttresultat for fylkeskommunen samlet DRIFTSREGNSKAPET OG SEKTORENE - KOMMENTAR Fylkesordfører, fylkesting Politisk virksomhet, ledelse og stab Utdanning Tannhelse og Folkehelse Fagskolene Regional utvikling Kultur Kontroll og tilsyn DRIFTSREGNSKAPET OG SEKTORENE - TABELLER INVESTERINGSREGNSKAPET - KOMMENTARER INVESTERINGSREGNSKAPET PRINSIPPER HOVEDTALL INVESTERINGSREGNSKAPET KOMMENTARER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET Skoleinvesteringer Fylkesveginvesteringer Investering i administrativ system og infrastruktur Investering innenfor tannhelse BALANSEREGNSKAPET - KOMMENTARER Hovedtall balansen Kommentarer til hovedpostene i balanseregnskapet NOTER TIL REGNSKAPET REGNSKAPSRAPPORTER UNDER PUNK NOTE 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL NOTE 2 PENSJON, PENSJONSFORPLIKTELSER, PENSJONSMIDLER NOTE 3 GARANTIFORPLIKTELSER NOTE 4 MELLOMVÆRENDER - FYLKESKOMMUNALE FORETAK, ANDRE NOTE 5 AKSJER OG ANDELER FØRT SOM ANLEGGSMIDLER, OBLIGASJONER NOTE 6 EGENKAPITAL OG FOND NOTE 7 KAPITALKONTO NOTE 8 LIKVIDITETSRESERVE NOTE 9 LANGSIKTIG GJELD OG AVDRAG PÅ LÅN NOTE 10 UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTMIDLER, EIENDOMMER OG ANLEGG NOTE 11 STØRRE BYGGEPROSJEKT NOTE 12 KLASSIFISERING OMLØPSMIDLER OG KORTSIKTIG GJELD NOTE 13 LEVERANDØRGJELD, KUNDEFORDRINGER, UTLÅN NOTE 14 VESENTLIGE TRANSAKSJONER

4 NOTE 15 VESENTLIGE FORPLIKTELSER, AVTALER NOTE 16 ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN, UTSKILLELSE AV VIRKSOMHET NOTE 17 BEMANNING, LØNN OG GODTGJØRELSE TIL LEDELSE NOTE 18 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN NOTE 19 ÅRSREGNSKAPETS ORGANISERING OG PRINSIPPER UTVALGTE SPESIFISERTE REGNSKAPSOVERSIKTER Forord Årsregnskapet for 2010 er utarbeidet i henhold til kommunelovens økonomibestemmelser, regnskapsforskriften og gjeldende standarder (god fylkeskommunal regnskapsskikk). Metodikk og prinsipper er nærmere omtalt i note 19 i dette dokumentet. Årsregnskapet er gitt på et detaljeringsnivå på linje med hovedoversiktene i budsjettet for året. I tillegg til obligatoriske regnskapsoversikter og noter til regnskapet (punkt 2 og 6), er det gitt en del kommentarer til hoveddelene i regnskapet; drift, investering og balanse (punkt 3-5). I punkt 7 er det tatt med noen utvalgte detaljerte regnskapsoversikter og tabeller. For 2010 er sammenhengen i framstillingen av årsregnskapet noe endret i forhold til tidligere år. De obligatoriske regnskapsoversiktene er tatt inn foran kommentarene, men er som tidligere grunnlaget for disse. 4

5 1. Innledning med økonomisk sammendrag Tilgang til og bruk av midler - fylkeskommunens totale forvaltning Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde en samlet anskaffelse av eksterne midler i 2010 på 2838 mill. kroner. Dette var 363 mill. kroner eller 14,6 % høyere enn tilsvarende i Tilgang på midler var i hovedsak innenfor ordinær drift som frie inntekter og i form av eksterne finansinntekter som renter og utbytte samt bruk av lånemidler. Det var også noe tilgang innenfor investeringsregnskapet. Sum driftsinntekter økte med 19 % i forhold til Anvendelse eller bruk av midler i 2010 innenfor drift og investering, var samlet på 2770 mill. kroner, som var 352 mill. kroner eller 14,5 % høyere enn i I dette lå det en økning på 15,3 % i ordinær drift, 16,1 % i investering, men en nedgang på 5 % innenfor eksterne finansposter (renter mv). Ved utgangen av 2010 var ubenyttede eksterne midler (anskaffelse anvendelse) på 67,3 mill. kroner. Korrigert for endring (netto reduksjon) i ubrukte lånemidler, ga dette en økning i arbeidskapitalen eller likviditeten på 47,4 mill. kroner. Det vises til rapport Anskaffelse og anvendelse av midler under punkt 2 samt til note 1 under punkt 6 om avstemming av arbeidskapitalen. Drift og resultatutvikling Driftsregnskapet for 2010 viste et mindreforbruk (overskudd) på 110,2 mill. kroner. Dette var 30,1 mill. kroner høyere enn tilsvarende i Hovedårsakene til resultatet kan oppsummeres som følger: Sentral drift mill. kroner (beløp uten fortegn er positive) Budsjettavvik 2010 Budsjettavvik 2009 Skatt og inntektsutjevning 17,5 7,6 Rammetilskudd, rentekompensasjo 0,6 3,7 Kompensasjon invest. MVA -6,8 16,2 Pensjonsoppgjør, diverse felles -5,8 7,0 Konsesjonskraftinntekt 12,4-3,2 Sentral finans Rente- og garantiinntekter, utbytte 13,2 8,2 Regulering verdi obligasjoner 1,1 11,1 Renteutgift, lånekost 22,2 6,0 Sentral overføring til investeing (moms) 9,0 0,0 Sentralt fonds Netto bruk/avsetning fonds (felles) -0,1 0,0 Sum avvik sentral økonomi 63,3 56,6 Sektorene Avvik netto driftskost sektorene 47,0 23,5 Sum avvik / mindreforbruk 2010 (2009) 110,2 80,1 Det vises til regnskapsskjema 1A og 1B under punkt 2, dog med noe nærmere spesifisering her. 5

6 Sammendrag investering Investeringsregnskapet består i hovedsak i investering i anleggsmidler, som i 2010 kom opp i 460,4 mill. kroner (398,5 mill. kroner i 2009). Av dette ble det investert i skolebygg og anlegg med til sammen 240,2 mill. kroner i utdanning øvrig med 9,2 mill. kroner i veginvesteringer med 203,7 mill. kroner i administrative system med 3,8 mill. kroner i tannklinikker med 3,5 mill. kroner. Veginvesteringer var 23 mill. kroner under revidert budsjett, mens investering i de videregående skolene lå nærmere 20 mill. kroner over budsjett. Framdrift i skolesaken i henhold til plan for 2006 til 2010, var en samlet investering pr på 98 %. Forventet salg av aksjer i henhold til budsjett for 2010 og dermed tilsvarende avsetning til og disponering av sentralt ubundet kapitalfond, oppfylles først i Det vises til regnskapsskjema 2A og 2B under punkt 2 og til kommentarene under punkt 4. Sammendrag balanse Sum eiendeler pr var på 8216 mill. kroner, en netto økning fra 2009 på 633 mill. kroner. Økningen var i hovedsak innenfor bygg og anlegg inklusive vei og i form av økte pensjonsmidler. Eiendelene ble finansiert av langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser på til sammen 2949 mill. kroner, kortsiktig gjeld med 391 mill. kroner og med egenkapital på 4877 mill. kroner. Dette omfattet mindreforbruket i 2010 på 110 mill. kroner. Likviditeten i form av arbeidskapitalen (evne til å betjene løpende forpliktelser) har vært god gjennom året og likviditetsgrad 1 pr var 1,9. Dette oppfattes som tilfredsstillende. Fylkeskassen hadde en egenkapitalandel ut 2010 på 59,0 % mot 61,7 ut Diverse nøkkeltall (beløp i mill. kroner) Beskrivelse Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Netto driftsresultat (resultat før interne finansieringsposter) 154,0 118,9 5,2 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 6,8 % 6,2 % 0,3 % Regnskapsmessig mindreforbruk (årets overskudd) 110,2 80,1 24,6 Investering i anleggsmidler 460,4 398,5 207,7 Andel lånefinansiering av anleggsmidler 74,6 % 73,7 % 87,9 % Arbeidskapitalen (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) 338,1 289,6 297,2 Likviditetsgrad (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) 1,9 1,9 1,9 Arbeidskapitalen i % av driftsinntekter 14,8 % 15,1 % 17,9 % Egenkapitalandel i % (av sum egenkapital og gjeld) 59,0 % 61,7 % 63 % 6

7 Det vises til etterfølgende regnskapsrapporter, kommentarer, noter til regnskapet samt vedlagte spesifikasjoner. Årsberetningen avgis i eget dokument sammen med administrasjonens årsmelding. Steinkjer, Alf Daniel Moen fylkesrådsleder Oddvar Andersen økonomisjef Trygve Bendikssen fagleder for regnskap 7

8 2. Forskriftsregnskapet - obligatoriske oversikter I dette punktet er det tatt inn fylkeskassens regnskapsrapporter strukturert i henhold til reglene i regnskapsforskriftens 3 og 4 (forskriftsregnskapet). Følgende rapporter og oversikter er tatt med: Anskaffelse og anvendelse av midler. Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1 A) Sum fordelt til drift (regnskapsskjema 1 B) Økonomisk oversikt drift (spesifisert på hovedposer) Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2 A) Fordelt investering i anleggsmidler på sektorer (regnskapsskjema 2 B) Økonomiske oversikt investering (spesifisert på hovedposter) Økonomisk oversikt balanse (spesifisert på hovedposter/kontogrupper). Til vestre i tabellene/oversiktene er det henvist til aktuelle noter, jfr. punkt 6. 8

9 Anskaffelse og anvendelse av midler noter Regnskap 2010 i kr. Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk drift Regnskapsmessig merforbruk drift Regnskapsmessig mindreforbruk investering Regnskapsmessig merforbruk investering Netto avsetninger (netto interne fin.trans) Anskaffelse minus anvendelse av midler, tatt hensyn til endring i ubrukte lånemidler, skal stemme med endring i fonds og endring i arbeidskapitalen. Avstemming av arbeidskapitalen vises under note 1 i punkt 6. 9

10 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet noter Regnsk 2010 Budsj 2010 Rev.bud 2010 Avvik 2010 Regnsk 2009 i mill. kroner Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -474,0-457,6-457,6 16,4-442,7 Rammetilskudd og inntektsutjevning , , ,8 1,1-834,0 Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -66,9-71,1-70,7-3,8-90,5 Konsesjonskraftinntekter -21,4-9,0-9,0 12,4-8,8 Andre fellesinntekter/-utgifter 0,7-0,7-3,4 Pensjonsjustering sentral økonomi 7,5-7,5-3,5 Motpost avskrivninger -59,7-53,4-59,7 0,0-51,8 Sum frie disponible inntekter , , ,7-17, ,7 Netto finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og garantiprovisjon -172,4-157,1-158,8 13,6-176,6 Utbytte -0,6-20,0 0,6-20,0 Renteutgifter og låneomkostninger 35,4 57,6 57,6 22,2 36,9 9 Avdrag på lån 65,3 65,3 65,3 0,0 54,0 Sum netto finansinntekter/-utgifter -72,3-54,2-35,9 36,4-105,7 Netto avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 38,4 50,0 38,4 0,0 51,8 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -80,1-80,2-0,1-24,6 Bruk av ubundne avsetninger -11,9-6,9-11,9 0,0-9,3 Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger -53,6 43,1-53,6-0,1 17,9 Overført til investeringsregnskapet (vedtatt av FT) 88,5 97,9 97,5 9,0 7,0 Til fordeling drift , , ,8 63, ,6 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 763, , ,8 47, ,6 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -110,2 0,0 0,0 110,2-80,1 Regnskapsskjema 1B noter Regnsk 2010 Budsj 2010 Rev. bud 2010 Avvik2010 Regnsk 2009 i mill. kroner Fordelt slik Sektor 0 Fylkesordfører, fylkesting 16,5 17,5 17,6 1,1 16,3 Sektor 1 Politisk virksomhet, ledelse og stab 84,7 88,3 94,9 10,2 82,0 Sektor 2 Utdanning 865,8 869,9 884,8 18,9 858,0 Sektor 3 Helse og sosial 75,1 76,4 76,2 1,0 69,9 Sektor 4 Fagskole 22,6 22,4-0,2 Sektor 6 Kontroll og tilsyn 4,3 5,0 5,0 0,7 4,2 Sektor 7 Regional utvikling 632,0 612,0 644,2 12,2 356,4 Sektor 8 Kultur 62,8 56,3 65,8 3,0 48,8 Sum netto drift 1 763, , ,8 47, ,6 10

11 Økonomisk oversikt - drift noter Regnskap 2010 Rev. budsj 2010 Regnskap 2009 i k r. Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Eksterne finansieringstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter og garantiprovisjon Utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat ekst. finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning fra tidligere år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)

12 Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet noter Regnskap 2010 Budsjett 2010 Rev. bud 2010 Avvik 2010 Regnskap 2009 i mill. kroner Årets finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 460,4 519,4 477,8-17,4 398,5 Utlån og forskutteringer 1,8 7,4 7,4-5,5 14,6 Avdrag på lån Avsetninger 16,4 15,0 19,3-2,9 29,2 Årets finansieringsbehov 478,6 541,8 504,5-25,8 442,4 Finansiert slik Bruk av lånemidler -343,7-394,4-334,1-9,5-293,9 Inntekter fra salg av anleggsmidler -7,3-15,0-19,3 12,1-25,7 Tilskudd til investeringer -1,6-1,6 0,0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -19,5-11,3-24,6 5,1-31,7 Andre inntekter -4,6-0,1-4,5 Sum ekstern finansiering -376,7-420,7-378,1-351,3 Overført fra driftsregnskapet -93,6-97,9-101,5 7,9-18,7 Bruk av avsetninger -8,4-23,2-24,9 16,5-72,4 Sum finansiering -478,6-541,8-504,5 25,8-442,4 Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B noter Regnskap 2010 Budsjett 2010 Rev. bud 2010 Avvik 2010 Regnskap 2009 i k r. Fordelt slik Sektor 1 Politisk virksomhet, ledelse og stab 3,8 5,0 5,3-1,5 4,4 11 Sektor 2 Utdanning 249,4 219,1 230,8 18,6 321,5 Sektor 3 Helse og sosial 3,5 13,0 12,5-8,9 9,0 Sektor 4 Fagskolen 2,5-2,5 Sektor 6 Kontroll og tilsyn Sektor 7 Regional utvikling 203,7 282,3 226,7-23,0 63,1 Sektor 8 Kultur 0,0 0,0 0,4 Sum investering i anleggsmidler 460,4 519,4 477,8-17,4 398,5 12

13 Økonomisk oversikt - investering noter Regnskap 2010 Rev. bud 2010 Regnskap 2009 i kr. Inntekter 10 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Inndekning av tidl. års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Udisponert i investeringsregnskapet Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler -64 Mottatte avdrag på utlån Bruk av tidl. års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Udekket i investeringsregnskapet Sum finansiering

14 Økonomisk oversikt - balanse noter Regnskap 2010 Regnskap 2009 i k r. Eiendeler 2.2 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 2.11 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Endring i regnsk.prins. som påv. AK (drift) Endring i regnsk.prins. som påv. AK (inv) 2.56 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 8, Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån 2.45 Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 2.32 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum egenkapital og gjeld Memoriakonti 2.9 Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

15 3. Driftsregnskapet - kommentarer 3.1 Hovedtall og kommentarer Fylkeskommunen hadde i 2010 et mindreforbruk (overskudd) i drift på 110,2 mill. kroner. Resultatet var betydelig bedre enn forventet pr. september 2010 (driftsrapport 2/2010 til fylkestinget). Større positive avvik enn forventet innenfor sentrale inntekter og utgifter samt mindreforbruket i sektorene var hovedårsakene til sluttresultatet. Dette kan oppsummeres som følger: Merinntekter fra skatt og inntektsutjevning 17,5 mill. kroner Merinntekter fra konsesjonskraft 12,4 mill. kroner Merinntekter innskuddsrenter og renter fra NTE 13,2 mill. kroner Mindreutgifter for innlånsrenter 22,2 mill. kroner Mindreforbruk i sektorene 47,0 mill. kroner (inklusive noe sentralt fordelte midler for bruk i vårsemesteret innenfor skole) Diverse avviksposter, sum negativt avvik på 2,1 mill. kroner. Mindreforbruket i sektorene var i hovedsak innenfor sektor 1 politisk virksomhet, ledelse og stab, sektor 2 utdanning og sektor 7 regional utvikling med til sammen 41,4 mill. kroner. Øvrige sektorer hadde et samlet mindreforbruk på 5,7 mill. kroner. Se nærmere omtale under punkt 3.2. Fylkesskatt og inntektsutjevning Sum skatt og inntektsutjevning i 2010 var på 592,6 mill. kroner og var 17,5 mill kroner over revidert budsjett. Sammenlignet med de øvrige fylkeskommunene, har utviklingen vært som følger (beløp i mill. kroner): Beløp i mill. kroner Skatteinngangen for Nord-Trøndelag 473,9 442,7 432,9 416,2 418,3 384,8 352,2 Prosentvis vekst/nedgang (-) fra foregående år Prosentvis nedgang/vekst alle fylkeskommuner 7,1 % 2,2 % 4,0 % -0,5 % 8,7 % 9,2 % -5,9 % 6,8 % 2,1 % 5,1 % -0,25 % 11,5 % 12,1 % -6,4 % Inntektsutjevning 118,7 111,9 114,1 106,7 108,3 88,1 74,1 Sum skatt og inntektsutjevning 592,6 554,6 547,0 522,9 516,4 475,1 426,3 Sum skatt og inntektsutjevning i % av landsgjennomsnittet (pr. innbygger) 97,2 % 96,6 % 96,6 % 96,5 % 96,2 % 96,7 % 97,2 % Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde en skatteinngang i 2010 på 474,0 mill. kroner. Det var 7,1 % mer enn i 2009 (442,7 mill. kroner). Målt pr innbygger var veksten 6,4 %. (Innbyggertallet har økt med 0,65 %). Budsjettet for 2010 var på 457,6 mill. kroner. Det er beregnet en inntektsutjevning for 2010 på 118,7 mill. kroner. Budsjettert inntektsutjevning var på 116,2 mill. kroner. Sum skatt og inntektsutjevning ble 592,6 mill. kroner. Det var 6,9 % mer enn året før (554,6) og 97,2 % av landsgjennomsnittet. Målt pr. innbygger var veksten 6,2 %. (Innbyggertallet har økt med 0,65 %). Budsjettert sum skatt og inntektsutjevning var 575,2 mill. kroner. Det ble altså en merinntekt på 17,5 mill. kroner. I siste driftsrapport ble det anslått en økning i frie inntekter med 4,3 mill. kroner, basert på statens oppjusterte skatteanslag for

16 For 2011 er det budsjettert en skatt på 467,2 mill. kroner og en inntektsutjevning på 121,7 mill. kroner, sum 588,9 mill. kroner. For fylkeskommunene samlet ble skatteinngangen mill. kroner. Det var 377 mill. kroner mer enn siste prognose fra staten (22 150) i oktober 2010, og 6,8 % høyere enn 2009 (21 086). Målt pr. innbygger var veksten 5,5 % (Innbyggertallet har økt med 1,2 %). Opprinnelig prognose fra staten, i oktober 2009, var en samlet skatteinngang på mill. kroner. Statens skatteanslag for fylkeskommunene samlet for 2011, er på mill. kroner. De fylkeskommunene som hadde sterkest skattevekst målt pr. innbygger, var Sør-Trøndelag med 9,3 %, Buskerud og Nordland med 7,9 % og Telemark med 7,5 %. De fylkeskommunene som hadde svakest vekst var Oslo med 1,5 %, Møre og Romsdal med 3,6 %, Aust-Agder med 4,1 % og Hordaland med 4,6 %. Når det gjelder skatt pr. innbygger, ligger Nord-Trøndelag lavest (77,7 % av landsgjennomsnittet (77,1 i fjor)). Nærmest ligger Hedmark (80,5 %) og Oppland (83,3 %). Oslo hadde mest fylkesskatt pr. innbygger med 125,6 % av landsgjennomsnittet. Deretter følger Akershus (116,0 %) og Rogaland (114,6 %). Renteinntekter, utbytte og garantiprovisjon, verdiregulering Eksterne finansinntekter som renteinntekter og utbytte ga i 2010 en merinntekt på 14,2 mill. kroner. Hovedårsaken var økt renteinntekt fra NTE på 10,3 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Øvrige renteinntekter og verdiregulering av markedsbaserte omløpsmidler (obligasjoner i Sparebank1), ga en samlet merinntekt på 3,9 mill. kroner. Ligningsverdien for nevnte obligasjoner var pr på 90,3 % av pålydende. Renteutgifter og avdrag innlån Innlånsrenter i 2010 var totalt på 38,2 mill. kroner. Disse ble imidlertid avlastet ved at renter i byggetiden ble overført og belastet pågående byggeprosjekt i investeringsregnskapet med til sammen 2,9 mill. kroner (fordelt på byggeprosjekt i skolesaken). Det ble derfor en endelig belastning i drift for innlånsrenter på 35,3 mill. kroner. Dette var 22,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. I tillegg kom mindre poster for lånekostnader og forsinkelsesrenter på samlet 0,1 mill. kroner. Avdragsutgifter var på 65,3 mill. kroner og på nivå med budsjett. Netto bruk av og avsetning til sentrale fonds, overføring fra drift til investering Bevegelser til og fra fonds innenfor sentral økonomi var i henhold til revidert budsjett. Sum avsetning til disposisjonsfond i 2010 var 38,4 mill. kroner og bruk av samme var 11,9 mill. kroner. I tillegg var det bruk av tidligere års mindreforbruk (overskudd i 2009) på 80,1 mill. kroner. I regnskapsrapporten vil det bl.a. være registrert bruk av og avsetning til bundne fonds som ikke er budsjettert. Dette var pliktige avsetninger og bruk av samme etter givers intensjon/ øremerking. Sentral overføring fra drift til investering var 10,6 mill. kroner under budsjettert ramme på 84,3 mill. kroner. Slik overføring var i hovedsak rettet mot prosjekt for investering i fylkesveier. 16

17 3.1.1 Sluttresultat for fylkeskommunen samlet Resultatbegrepene i drift er regelstyrt og rapporteringen er tilrettelagt for at disse skal komme til uttrykk. Oppsummert kan de ulike resultatnivå illustreres som følger (beløp i mill. kroner): Resultatbegrep drift* Resultat 2010 Resultat 2009 Kommentar/forklaring Brutto driftsresultat -16,0 37,4 Driftsinntekter fradratt driftsutgifter Netto driftsresultat -154,0-60,4 Brutto driftsresultat med tillegg av eksterne finansinntekter og fradratt eksterne finansutgifter Regnskapsmessig mindreforbruk (sluttresultatet) -110,2-80,1 Netto driftsresultat korrigert for interne finansposter; tillegg for bruk av fonds og fradrag for avsetning til fonds *Positivt resultat har foran seg. Se økonomisk oversikt drift under punkt 2. Netto driftsresultat er et sentralt begrep og viser resultatet fra ordinær drift. Målt i forhold til sum driftsinntekter var dette i 2010 på 6,8 % (6,2 % i 2009). Faglig anbefaling er 4-5 %. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 på 110,2 mill. kroner var det samlede avviket fra revidert budsjett for året. Utviklingen i regnskapsmessig mindreforbruk / overskudd kan illustreres som følger (mill. kroner): ,1 110, ,

18 3.2 Driftsregnskapet og sektorene kommentar Foran sektorkommentarene vises regnskapsbildet for sektoren samlet og med netto driftsutgift pr. virksomhet. Sum netto driftsutgift i alle sektorene (virksomhetene utenom virksomhet 19 felles økonomi) svarer til sum fordelt til drift i henhold til regnskapsrapport 1A og 1B. Se regnskapsrapportene under punkt 2. Sektorene hadde en samlet netto driftsutgift i 2010 på 1763,6 mill. kroner. Dette var 328,1 mill. kroner høyere enn tilsvarende i I forhold til revidert budsjett for 2010, var det et mindreforbruk i sektorene på 47,1 mill. kroner. Det vises til sammendraget og sektorkommentarene nedenfor. Sektorenes nettoutgifter i 2010 (mill. kroner): Sektor Beskrivelse Regnskap 2010 Rev. bud 2010 Avvik 2010 Rev. bud Fylkesordfører, fylkesting 16,5 17,6 1,1 16,5 1 Politisk virksomhet, ledelse, stab 84,7 94,9 10,2 84,7 2 Utdanning / videregående opplæring 865,8 884,7 18,9 865,9 3 Helse og sosial 75,1 76,2 1,1 68,8 4 Fagskolene 22,6 22,4-0,2 7 Regional utvikling 632,0 644,2 12,2 365,0 8 Kultur 62,8 65,8 3,0 53,3 6 Kontroll og tilsyn 4,3 5,0 0,7 4,9 Sum sektorene 1 763, ,8 47, , Fylkesordfører, fylkesting Driftsrapport 1/10 Sektor 0 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING UTGIFTER/INNTEKTER Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Rev. Budsj. Prognose (Tall i 1000 kr.) hele 2010 hele Overtid Annen lønn Godtgj. fylkeskommunale ombud Sosiale utgifter Sum lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter VIRKSOMHETER INNEN SEKTOREN Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Budsjett Prognose (Tall i kr.) hele 2010 hele FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING Netto driftsutgifter Oppsummering Sektoren hadde en nett driftsutgift i 2010 på 16,5 mill kroner i Dette gir et mindreforbruk på 1,1 mill kroner i

19 Fylkesordfører Innenfor fylkesordførerens ansvarsområde, var det i 2010 et regnskap i balanse i forhold til budsjett. Fylkestinget Fylkestinget hadde et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i ,8 mill. kroner av avviket skyldes mindreforbruk i råd og utvalg innenfor fylkestingets ansvarsområde. Blant annet viser regnskapet at Trafikksikkerhetsutvalget i 2010 har hatt liten aktivitet i forhold til budsjettert. Mindreforbruk innenfor dette tjenesteområde er 0,4 mill kroner. Øvrige avvik i 2010 kan knyttes til gjenbevilget mindreforbruk fra 2009, uten at det har medført en aktivitetsøkning i sektoren Politisk virksomhet, ledelse og stab Driftsrapport 1/10 Sektor 1 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB UTGIFTER/INNTEKTER Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Rev. Budsj. Prognose (Tall i 1000 kr.) hele 2010 hele Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Godtgj. fylkeskommunale ombud Sosiale utgifter Sum lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erst. f.k. 3 egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum inntekter Netto driftsutgifter VIRKSOMHETER INNEN SEKTOREN Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Budsjett Prognose (Tall i kr.) hele 2010 hele FYLKESRÅDET ADMINISTRASJONSSJEF ADMINISTRASJONSAVDELINGEN INFORMASJONSAVDELINGEN FELLESINNTEKTER OG -UTGIFTER Netto driftsutgifter Oppsummering Sektoren hadde en netto driftsutgift på 84 mill. kroner i 2010 noe som gir et mindreforbruk på 10,2 mill kroner i forhold til revidert budsjett. Det er spesielt bruk av personalmidler og innenfor funksjonsområdene IT, innkjøp som bidrar til det positive resultatet. Fylkesrådet Fylkesrådet hadde i 2010 et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Hovedforklaringen til avviket skyldes at kjøp av varer og tjenester herunder representasjon og informasjonsvirksomhet hadde et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Fylkesrådet hadde også mindreutgifter knyttet til en overbudsjettering av godtgjørelser og sosiale utgifter i

20 Administrasjonssjefen På administrasjonssjefens budsjettområde viser regnskapet et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner i Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen hadde i 2010 et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 8,6 mill. kroner. Ca 4 mill kroner av mindreforbruket skyldes reduserte kostnader til personaltiltak. Dette er oppnådd ved å utnytte NAV-systemet i langt større grad enn tidligere, samt at virksomhetene selv må gjøre konkrete tiltak for å utløse midler fra den sentrale potten. IT-funksjonen har et mindreforbruk på 2,4 mill kroner som følge av at man ikke har disponert nok ressurser til å gjennomføre den planlagt aktivitet som det var lagt opp til i budsjett 2010 for funksjonsområdet. Innkjøpsfunksjonen har et mindreforbruk på 0,9 mill kroner i Mye av dette skyldes at funksjonsområdet har økte inntekter som følge av deltakelsen i Knutepunktprosjektet som er en del av regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Ressursgjennomgangen vinteren 2010 viste at det var potensial for å redusere utgiftene i avdelingen. De tiltak som kunne som kunne gjennomføres uten videre utredning ble i løpet av året gjennomført. Dette har også medført innsparinger i sektoren. Øvrig mindreforbruk på 1,3 mill kroner i 2010, kan hovedsakelig begrunnes i at man har hatt større sykelønnsrefusjoner enn vikarutgifter. Informasjonsavdelingen Informasjonsavdelingen hadde i 2010 et merforbruk på ca 0,1 mill kroner som følge av større bemanning i perioder enn budsjettert. 20

21 3.2.3 Utdanning Sektor 2 UTDANNING UTGIFTER/INNTEKTER Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Rev. Budsj. Prognose (Tall i 1000 kr.) hele 2010 hele Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Godtgj. fylkeskommunale ombud Sosiale utgifter Sum lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erst. f.k. egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum inntekter Netto driftsutgifter VIRKSOMHETER INNEN SEKTOREN Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Budsjett Prognose (Tall i kr.) hele 2010 hele AVDELING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING EIENDOMSAVDELINGEN MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE LEKSVIK VIDEREGÅENDE SKOLE INDERØY VIDEREGÅENDE SKOLE MÆRE LANDBRUKSSKOLE STEINKJER VGS (AVD OLAV DUUN VIDEREGÅENDE SKOLE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE YTRE NAMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Netto driftsutgifter Oppsummering drift utdanning Sektor 2 Utdanning hadde en total nettoutgift i 2010 på 865,8 mill. kroner. Avviket fra revidert budsjett var positivt med 18,9 mill. kroner. For de videregående skolene var det et samlet mindreforbruk på ca. 8,1 mill. kroner. Eiendomsavdelingen hadde et mindreforbruk på 6,1 mill. kroner. Av generelle årsaker til sektorens mindreforbruk kan nevnes følgende: De økonomiske styringsprinsippene i fylkeskommunen, som bl.a. prinsippet om at et mer- og mindreforbruk gjenbevilges påfølgende år, gir utslag i at virksomhetene kan planlegge utviklingen over år uten å være redd for å miste eventuell mindreforbruk. Flere skoler meldte i første driftsrapport om store økonomiske utfordringer. Gjennom streng økonomistyring og driftsmessig ansvarlighet har de fleste skolene klart å iverksette tiltak som har gitt budsjettbalanse som resultat. Av de to videregående skolene som hadde merforbruk i 2009 som skulle inndekkes inn i 2010, har den ene av skolene klart å innfri inndekningskravet i sin helhet. Den andre skolen har klart å dekke om lag halvparten av merforbruket, og må dekke inn resterende i

22 Overføring av midler til de videregående skolene vedrørende prosjektet Flere gjennom ble forskjøvet i påvente av fylkestingets vedtak i FT-sak 10/80 Oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og prosjektet Flere gjennom (jfr. neste prikkpunkt). Høsten 2010 ble en del prosjektmidler som gjelder hele skoleåret 2010/2011, overført fra fylkesutdanningssjefens sentrale midler til skolene. Dette styrket resultatet på skolene for Midlene søkes gjenbevilget til planlagte prosjekter i Fagskolene ble fra og med tatt ut av utdanningssektorens rammer og overført til sektor 4 fagskolene. Se egen sektorkommentar. Resultatet for utdanningssektoren samlet sett viser generelt en økonomi under kontroll og med god økonomistyring. Et resultat tilsvarende 2,2 % i pluss av netto driftsramme, anses som et akseptabelt økonomisk resultat. Resultatet på ansvarsområder Fylkesutdanningssjefen Regnskapet innenfor fylkesutdanningssjefens ansvarsområde viste et netto forbruk i 2010 på 125,1 mill. kroner, som var 4,8 mill. kroner mindre enn revidert budsjett. I hovedsak skyldtes mindreforbruket ubenyttede midler vedrørende prosjektet Flere gjennom på omlag 4,8 mill. kroner. Årsaken til dette mindreforbruket var todelt: Flere gjennom-midler ble forskjøvet ut over budsjettåret i påvente av fylkestingets vedtak i fylkestingets sak 10/80 Oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og prosjektet Flere gjennom. Flere gjennom-midler er bundet opp mot tilsagn gitt for vårsemesteret Mindreforbruket på Flere gjennom, 4,8 mill. kroner, vil bli søkt gjenbevilget i Ut over dette ses mer- og mindreforbruk innen funksjonsområdene opp mot hverandre og går i tilnærmet balanse. Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen hadde et mindreforbruk på ca. 6,1 mill. kroner i Mesteparten av dette, 4,5 mill. kroner, var vedlikeholdsmidler som er fordelt til ulike prosjekt, hvor avtaler er inngått og arbeidet igangsatt. Disse ferdigstilles i løpet av ,6 mill. kroner var finansiering til midlertidig drift av ordinær virksomhet i utbyggingsprosjekter, vedtatt i skolesaken. Meråker videregående skole (vgs) Meråker videregående skole flyttet i 2010 inn i ny og flott skole som gir grunnlag for videre læring og utvikling. Skolen har imidlertid pådratt seg et merforbruk på kr 0,7 mill. kroner. Skolen har i løpet av 2010 gjennomført en rekke tiltak for å tilpasse aktiviteten til budsjettrammen. Dette arbeidet må videreføres i Det forventes at merforbruket i 2010 inndekkes av skolen i Ole Vig vgs Regnskapet for 2010 viste et mindreforbruk på ca. 1,7 mill. kroner. 22

23 Ser en mindreforbruket opp mot øremerkede tilskudd og utstyrsmidler som gjelder skoleåret 2010/2011 og som forventes benyttet våren 2011, hadde skolen et driftsresultat i tilnærmet balanse. Skolen har gjennomført god økonomistyring, og foretatt tiltak for å komme i driftsmessig balanse, bla begrensninger på innkjøp, vakanse i stillinger, redusert utstyrsinnkjøp mm. Aktivitet og produksjon har vært i samsvar med budsjett og målsetning. Levanger vgs Skolen har et regnskapmessig mindreforbruk på 3,0 mill. kroner i Etter å ha trukket fra tildelte midler som er øremerket 1. halvår 2011, var det reelle mindreforbruket for 2010 ca 1,3 mill. kroner. Det positive resultatet skyldtes bl.a. flere igangsatte innsparingstiltak i løpet av året. Levanger vgs hadde i 2009 et merforbruk på 0,9 mill. kroner som ble dekket inn i Verdal vgs Skolen hadde totalt et merforbruk på ca. 1,5 mill. kroner i Merforbruket ble en del større en meldt i årets perioderapportering. I følge skolen skyldes merforbruket bla. nødvendig bruk av egne midler i forbindelse med utbygging av skolen, økte energikostnader, egenandel seniorordningen og pålegg fra arbeidstilsynet. Blant det positive kan nevnes at kursavdelingen har gjort strategiske grep som bla har ført til et positivt resultat på om lag 0,4 mill kroner, da er også underskuddet i avdelingen for 2009 hensyntatt. I løpet av året har skolen gjennomført flere innsparingstiltak som bla: sammenslåing av klasser i fellesfag, ikke lagt ut fullt timetall i faget prosjekt til fordypning der det er få elever, stillingsreduksjon på renhold, innsparing på vikarutgifter, vakanse i stillinger, fokus på ressursutlegging i forhold til fag- og timefordeling, lavere nivå på ordinært vedlikehold og drift enn normalt, samt utsettelse av investeringer på undervisningsutstyr/-materiell. Skolen har som vist over, gjennomført en rekke tiltak i 2010 for å tilpasse aktiviteten til budsjettrammen. Dette arbeidet forutsettes videreført i Det forventes at merforbruket i 2010 inndekkes av skolen i Leksvik vgs Skolen hadde i 2010 et mindreforbruk på ca. 0,4 mill. kroner. For å komme ut i balanse har skolen bla kjørt en stram linje på innkjøp, ikke brukt midler til vikarutgifter ved kortere fravær, redusert utgifter til reiser og deltakelser på kurs/møter og slått sammen klasser / timer der dette har vært forsvarlig. Inderøy vgs Inderøy videregående skole hadde et samlet mindreforbruk i 2010 på i underkant av 0,5 mill. kroner. Tar en hensyn til at 0,3 mill. kroner gjaldt tildelte midler for skoleåret 2010/11 og som skal benyttes i 2011, så hadde skolen et regnskapsmessig mindreforbruk på tilnærmet 0,2 mill. kroner. God innsats av de ansatte og stram økonomistyring gjennom året førte til at skolen har klart å holde seg innenfor tildelte økonomiske rammer. Mære landbruksskole (lbs) Regnskapet for Mære lbs viser et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Tar en hensyn til at skolen gikk inn i 2010 med et akkumulert underskudd på 1,1 mill. kroner samt at 0,1 mill. kroner gjelder tildelte 2011-midler fra fylkesutdanningssjefen, så har skolen gått med et driftsmessig overskudd på 0,5 mill. kroner. 23

24 Skolen har gjennomført en rekke tiltak i 2010 for å tilpasse aktiviteten til budsjettrammen, bla.: Redusert aktivitet til opplæring inkl. spes.ped, vakanser i administrasjonen og redusert bemanning på kjøkkenet, innsparinger innen bygg/ vedlikehold, utsatt bygningsmessige tiltak, igangsatte energitiltak veksthus (virkning 2011) og reduserte utstyrsinvesteringer. Mære landbruksskole har de to siste årene redusert det akkumulerte merforbruket med 0,7 mill. kroner. Det forutsettes at arbeidet med å tilpasse aktiviteten til ressursnivået videreføres i 2011, og at merforbruket i 2010 inndekkes av skolen i Som en del av prosjektet Klimatiltak i landbruket er trinn 1 i Varmelager veksthus ferdig. Steinkjer vgs Totalt for Steinkjer vgs var det et mindreforbruk i 2010 på ca. 3,2 mill. kroner. Korrigert for inntektsførte ikke anvendte prosjektmidler/fylkeskommunale øremerkede midler, framkommer et reelt resultat på tilnærmet 1,0 mill. kroner. Det positive driftsresultatet gjenspeiler en generell god budsjettdisiplin. Resultatet fordelt på ansvar og tjenesteområder viser at spesielt kursvirksomheten har gitt et positivt bidrag til fellesskapet (0,8 mill). Skolen viser til at den har hatt merforbruk relatert til byggesaken, som ble finansiert ved bruk av tidligere års overskudd. For å holde den gitte nettorammen for 2010, har skolen iverksatt en rekke tiltak. Dette gjelder områder som fag- og timefordeling, redusert antall programfaggrupper, redusert egeninnsats innenfor regionale utviklingstiltak, økt fokus på inntektssiden, effektivisering av skolens renholdstjeneste og redusert vikarbruk. Olav Duun vgs Skolen hadde i 2010 et regnskapsmessig mindreforbruk på nærmere 1,5 mill. kroner. En betydelig del av dette kan knyttes til midler tilført skolen i 2010, men som gjelder aktiviteter og tiltak som pågår første halvår Justert for dette var det reelle resultatet for 2010 et regnskap tilnærmet i balanse. Skolen har iverksatt flere tiltak for å komme i økonomisk balanse. Det har bl.a. vært arbeidet kontinuerlig med å justere bemanningen og personalkostnadene til den økonomiske rammen og skolens tjenestetilbud. Skolen har i løpet av året vist god økonomistyring med god kontroll på lønns- og personalkostnadene. Grong vgs Skolens resultat for 2010 viste et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner. Tar man hensyn ulike øremerkede midler som skal benyttes i 2011, var det reelle årsresultatet et regnskap tilnærmet i balanse. Dette som følge av en god budsjettdisiplin og nøkternhet på alle nivå i organisasjonen. Ytre Namdal vgs Ytre Namdal vgs viste for 2010 et regnskap tilnærmet i balanse; et mindreforbruk på i underkant av 0,1 mill. kroner. I dette ligger innarbeidet at skolens gjenbevilgede midler fra 2009 på 1,6 mill kroner samt 0,1 mill. kroner fra årets skolebudsjett, ble benyttet til å dekke opparbeidet underskudd ved Ytre Namdal fagskole fra Når skolen allikevel har greid å framskaffe et marginalt mindreforbruk i 2010, skyldtes det en meget stram drift, samt det faktum at skolen også driver en utstrakt prosjektvirksomhet som i 2010 genererte betydelige refusjonsinntekter. 24

25 Alle avdelinger har drevet meget nøkternt, og bestillingsstopp ble iverksatt i siste del av året. Slik sett har driftsresultatet framkommet ved aktiv bidrag fra alle avdelinger ved skolen. Investering Det viser til eget punkt vedrørende investering - skolesaken. Jfr. punkt 4. KOSTRA Utdrag av foreløpige KOSTRA-tall som blir offentliggjort fra SSB 15. mars 2011, blir tatt med i årsberetning/årsmelding for 2010 for fylkeskommunen samlet. Det vises for øvrig til tjenesteoversikten under punkt 7. Denne viser ressursbruken på de ulike program-/ funksjonsområdene (5-funksjonene for skole) Tannhelse og Folkehelse Sektor 3 TANNHELSE OG FOLKEHELSE UTGIFTER/INNTEKTER Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Rev. Budsj. Prognose (Tall i 1000 kr.) hele 2010 hele Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Godtgj. fylkeskommunale ombud Sosiale utgifter Sum lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erst. f.k. egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum inntekter Netto driftsutgifter VIRKSOMHETER INNEN SEKTOREN Oppr. budsj. Rev.budsj Regnskap Avvik Oppr. budsj. Budsjett Prognose (Tall i kr.) hele 2010 hele TANNHELSE OG FOLKEHELSE Netto driftsutgifter Sammendrag Sektoren hadde et regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 på 1,0 mill. kroner. Av dette var det et mindreforbruk innenfor folkehelse på 0,5 mill. kroner og et mindreforbruk innenfor tannhelse på 0,5 mill. kroner. Ovennevnte driftsresultat er i samsvar med prognosen i driftsrapporten pr Det regnskapsmessige resultatet inkluderer inntektsføring og bruk av 1,6 mill. kroner fra tidligere avsatte fondsmidler innenfor folkehelse. 25

26 Regnskapsmessige nøkkeltall for sektoren var slik i 2010 sammenlignet med 2009 (mill. kroner): Endring Netto driftsutgifter: 69,9 75,1 5,2 (7 %) Netto driftsresultat: -1,1 +1,0 +2,1 (+200 %) Folkehelse I tillegg til årets budsjett ble det brukt øremerkede fondsmidler fra tidligere år med 1,6 mill. kroner. Dette gjenspeiler et relativt høyt aktivitetsnivå i Halvparten av utgiftsetterslepet ved utgangen av forrige regnskapsår (2009) ble dermed innhentet i løpet av året. Tannhelse I forhold til tilsvarende budsjettposter, framkommer det regnskapsmessige overskuddet slik (budsjettavvik/mill.kroner): Mindreutgift/personellkostnader: 4,0 Merinntekt/sykelønnsrefusjon: 1,2 5,2 Merutgift/kjøp fra private tannleger: 2,2 Mindreinntekt/betalende pasienter: 0,9 (3,1) Netto utgift/div. øvrige poster: (1,5) Overskudd tannhelse: 0,6 Som vist utjevner ovennevnte budsjettavvik i stor grad hverandre. Avvikene skyldes feilbudsjettering og er derfor ikke uttrykk for reelle kostnadsavvik innenfor det planlagte driftsopplegget. Dette har vært kjent og blitt hensyntatt ved de to siste driftsrapporteringene. Regnskapsmessige nøkkeltall for tannhelsetjenesten sammenlignet med 2009 (mill. kroner): Endring Faste lønninger klinikkpersonell: 36,0 38,1 2,1 (6 %) Inntekter fra betalende pasienter: 11,5 13,1 1,6 (14 %) Tjenestekjøp fra private tannleger: 8,1 8,5 0,4 (5 %) Tabellen illustrerer at det (ut fra stramme budsjettrammer) har vært nødvendig å disponere deler av den økte bemanningen til økt behandling av betalende pasienter. Ovennevnte tiltak samt noe mindre personalutgifter enn antatt, har bidratt til å snu sektorens driftsunderskudd i 2009 til et tilsvarende overskudd i

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen Årsregnskap 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen 15.2.2012 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Trygve Bendikssen 11/07368-3 123 15.2.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.2.2013 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/00529-21 123 15.2.2013 9.1.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune 13.2.2014 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 13/03395-38 123 13.2.2014 9.1.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.2.2013 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/00529-21 123 15.2.2013 Økonomifunksjonen 15.2.2013

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap Nord - Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap Nord - Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 201 4 Nord - Trøndelag fylkeskommune 13.2.201 5 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 14/03021-34 123 13.2.2015 Økonomifunksjonen 13.2.2015

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Nord - Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap Nord - Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 201 5 Nord - Trøndelag fylkeskommune 15.2.201 6 2 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 15/04565-41 123 15.2.2016 Økonomifunksjonen 15.2.2016

Detaljer

Årsregnskap Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.02.2017 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 16/06350-41 123 15.02.2017 Økonomifunksjonen 15.02.2017

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer