NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015"

Transkript

1 NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark Sted Scandic Bygholm Hotel Horsens Tid kl Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Freddy Knudsen Jens Kristian Fonnesbech Kim Sørensen Jens Bruun Jensen Kenneth Natanaelsson Anna Arvidsson Claes Kempe Fabrice Duteil fra Tetra Chemicals Gudmundur Finnur Gudmundsson Alex Klein-Paste Olav Korsaksel Øystein Larsen Bo Sommer (gjest) Kaisa Karhula (gjest) Forfall Jesper Dam Buch Ronnie Karlsson Einar Palsson Árni Jacobsen Tarja Myller Janne Mäkipää, Otto Kärki Timo Paavilainen Bård Nonstad Joakim Hjertum Kurt Bøystad Paul Robert Rotevatn Terje Bache Arne Kristensen Øyvind Bergset Kopi Ordførere og sekretærer Saksliste 1. Referat fra forrige møte ( ) v/øystein 2. Info om vinterdriften i Danmark v/freddy 3. Nordic winter maintenance research program v/karhula Kaisa 4. Forslag til ny CEN-standard for salt -Innledning v/freddy/alle 5. Forslag til program Færøyene. Utvalgte prosjekt fra statusrapport 2014 v/øystein/alle 6. Hva skjer innenfor de enkelte land innenfor vinterdrift v/alle 7. Eventuelt v/alle 8. Neste møte 1

2 Freddy ønsket velkommen til NVF-prosjektmøte i Vinterteknologi i Horsens. Spesielt velkommen til Kaisa Karhula og Bo Sommer som var gjester på møtet. Ettersom det var noen nye deltakere startet møtet med en kort presentasjonsrunde. 1. Referat fra forrige møte ( ) v/øystein Øystein gikk gjennom referat fra forrige møte som var på Arlanda Referatet ble godkjent. 2. Info om vinterdriften i Danmark v/freddy Freddy informerte om aktuelle saker fra vintertjenesten i Danmark. Det gjennomføres nå en vinteranalyse i Danmark. Bakgrunn er at det er brukt mer penger enn budsjettert. Analysen vil se på forbruk i forhold til veger, krav/kvalitet og vinterforhold og vurdere muligheter for optimalisering av driften. Konsulentfirmaet McKinsey skal utarbeide rapport med forslag til fremtidige vinterbudsjett og forslag til optimering av vintertjenesten. Det er kommet en ny veglov i Danmark 30. desember 2014 hvor også krav til vinterdrift er beskrevet, for eksempel hvem er ansvarlig for snørydding av fortau, private grunneiere eller kommunen. Vejdirektoratet jobber nå med felles retningslinjer/regulativ for vinterdrift med 4 service-nivå avhengig av vegens viktighet. Bo informerte om pågående utviklingsarbeid innen vintertjenesten. Det arbeides med utvikling av nytt felles trafikk-kart som brukes for flere formål: vegarbeid, vintertrafikk, sykkelveger, værforhold, vinterdrift osv. Dette er basert på google-systemet og kan leses både på PC og smarttelefon. Kvalitet og tilgjengelighet skal bli bedre med det nye systemet, også når mange bruker systemet samtidig. Et nytt prosjekt ser på kvalitet på utkalling, dvs hvor gode har beslutningene vært mht riktig tidspunkt og riktig tiltak. Utkallinger vurderes i forhold til data fra værprognoser og nærliggende værstasjoner på beslutningstidspunkt og analyseres i forhold til oppnådd resultat. Vurderinger gjøres på rutenivå. På denne måten kan prognoser og beslutningsgrunnlag forbedres. Det er utviklet en ny Vinterman-app for mobiltelefon hvor sjåførene angir start og stopp for gjennomførte tiltak, saltforbruk og hvor tiltak er utført ved hjelp av GPS-posisjon. 700 sjåfører har testet appen i vinter. Presentasjoner vedlagt 2

3 Jens Bruun Jensen informerte om at det har vært mild vinter i Århus, men mye temperaturvekslinger rund 0 o C slik at det har vært vanskelig å vurdere behovet for utkallinger. Kim Sørensen informerte om samme forhold i København. Jens Kr. Fonnesbech informerte om at det har vært noen eksempler på at det er spredd vann med for liten saltkonsentrasjon i noen kommuner. Årsak er nye uerfarne operatører. 3. Nordic winter maintenance research program v/karhula Kaisa Kaisa Karhula fra Tampere universitet i Finland informerte om et forslag om mer samordning av nordisk vinterforskning. Det er gjort et forstudie for å finne ut hvilke felles behov det er for vinterforskning i de nordiske landene. Målet er å finne beste praksis, ta i bruk kunnskap og lage et godt nettverk i norden, inklusiv kommuner. Har sett på 4 sektorer: Metoder og utstyr Organisering av vinterdrift Snølogistikk, kostnader Sosial relevans/effekt for samfunnet Forstudiet er gjennomført ved intervju av vintereksperter fra ulike aktører i de nordiske land. Konklusjon: Det er mange områder som har behov for forskning. Det er mye samarbeid mellom vegadministrasjoner men ikke så mye mellom kommuner. Det foreslås et oppstartsprosjekt for å samle informasjon om nordiske prosjekter på engelsk slik at det er lettere tilgjengelig og mer forståelig. Videre er det ønske om å finne ut hvor det er behov for mer forskning og samarbeid. Første steg er beskrevet i 3 arbeidsaktiviteter: Wp1 State of the art Wp 2Sharing knowledge internationally Wp3 Creating network Den finske vegadministrasjonen vil søke om NordFoU-prosjekt midler i 2 år for å etablere en database for nordiske vinterprosjekter. Kaisa viste eksempler på flere mulige vinterprosjekter, men det er ikke tatt stilling til hvilke som blir foreslått i neste runde. Presentasjon vedlagt 4. Forslag til ny CEN-standard for salt -Innledning v/freddy/alle Freddy informerte om forslag til CEN-standard for salt. Øystein orienterte om at Norge var skeptisk til at krav til renhet settes lavt. Det er foreslått at krav til renhet skal være %. Mye urenheter lager problemer for blandeanlegg og spredere og kan være et miljøproblem. Selv om forslaget vedtas, kan det settes strengere krav i hvert land. Møtet foreslår at NVF Vegteknologi samler krav til salt i de nordiske land og ser på om det er mulig å anbefale mer felles nordiske krav til vegadministrasjonene. 3

4 Det er ønske om at nordiske land bør være flinkere til å delta i CEN-arbeid, og at vi bør samarbeide bedre for å få gjennomslag for nordiske interesser. 5.Forslag til program Færøyene. Utvalgte prosjekt fra Statusrapport 2014 v/øystein/alle Vinterteknologi har 50 minutter til å presentere arbeidet i prosjektet. Det er bestemt å informere om statusrapporten om vintertjeneste i de nordiske landene og informere kort om ett prosjekt fra hvert land. Det kan brukes 5-6 min pr prosjekt/land, og informasjon må legges inn på en felles PP-fil. Hvert land må bestemme hvilket prosjekt de vil presentere. Bård sender ut forespørsel og samler presentasjoner i en PP-fil. Ansvar: Bård 6.Hva skjer i de enkelte land innenfor vinterdrift v/alle Sverige Kennet: Har hatt en normal vinter i Sverige uten store problemer. Mye snø nord i Sverige, men det er de vant med. Jobber også med opplæring. Vil også utføre intern opplæring av trafikverkets folk som jobber med vinterdrift. Mye fokus på vinterdrift av sykkelveger, pga av mer vintersykling og mye sykkelulykker Anna: pågående prosjekt kalt Optidrift som har som mål å optimere vinterdrift og redusere støvproblemer, spesielt fokus på byer og tettsteder inklusiv gang- og sykkelveger. Claes: jobber med utvikling av beslutningsstøttesystemer for vinterdrift spesielt rettet mot kommuner. Har ikke oppdrag for Trafikverket nå. Fabrice Duteil fra Tetra Chemicals er nytt medlem i NVF. Sitter på hovedkontoret i Helsingborg. Tetra er stor produsent av calsiumklorid som produseres av ulike råmaterialer (kalkstein + saltsyre). Hovedfabrikk ligger i nord-finland. Firmaet leverer mye calsiumklorid til støvbinding på grusveger og støvdemping om vinteren. I tillegg leverer de mye calsiumklorid til europeiske land for tilsetting til salt (ca 30 %) ved lave temperaturer. Danmark Freddy: Fokus på kraftig vind som kan velte høye kjøretøy. Ser på plassering av vindmåler. Kraftige regnvær er blitt mer vanlig, ønsker bedre varsel for kraftig regn. Ser på muligheten for å varsle tåke på motorveg. Modell for snøfokk under bestemte snø- og vindforhold. Vaktsentral skal nå bemannes året rundt og overvåke vær og føreforhold som kan være problematisk for trafikantene for å få ut tidlig varsel til trafikantene. Lager vinteranalyse for å se om vinterdriften utføres på en fornuftig måte og muligheter for å forbedre vintertjenestene i forhold til tilgjengelig budsjett. Samarbeider med Sverige om bedre værradartjeneste. Ser på sjåførutdannelsen i Danmark. Vil samle all utdannelse på Bygholm, også for kommuner. Jobber med en ny inndeling av vegnettet for kommuner i ulike vegklasser; svart, rød, blå, grønn ut fra standardkrav til vinter. 4

5 Norge Alex: orienterte om forskningssenter på NTNU som er startet for å fremme forskningsbasert undervisning og styrke grunnleggende kunnskap om vinterdrift. Det er et mål å knytte sammen forskning-undervisning-rekruttering i høyere utdanning. Det har ført til økt antall masterstudenter innen vinterfaget. Har i dag 4 PhD, 5 masterstudenter, 1 postdoc. Forskningssenteret har i dag et snø-/laboratorium som skal utvides med et lenger laboratorium med friksjonsbane i Olav/Øystein: informerte om kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kurset er utarbeidet og gjennomføres av Statens vegvesen for å styrke fagkompetansen hos ledere av driftskontrakter. Bakgrunnen er at begge parter har stor utskifting av personell som mangler faglig kunnskap og erfaringer. Det er gjennomført 6 kurs på 3 år med 25 deltakere pr kurs fra Vegvesenet og entreprenørene. Nyttig å ha med begge parter på kurset. Kursprogram vedlagt Island Gudmundur: informerte om vinteren i Island. Kaldeste vinter på 15 år som startet tidlig med mye snø fra november til april. Vind fra sør/vest førte til vanskelige vinterforhold i Reykjavikområdet. Mye ekstremvær med sterk vind. Kostnadene nesten dobbelt så høye som vanlige vintre. Mange turister med leiebil har fått problemer og skapt problemer. Mye vinterstengte veger og trafikkulykker pga vanskelig vær. Har stort fokus på brøyteutstyr og ønsker å teste ulike ploger, bla sideplog og ulike sliteskjær for å rydde mer effektivt. Tester også GPS-styrt saltspredning for bedre resultat og mindre saltbruk. Presentasjon vedlagt Det var enighet om å fortsette med denne type informasjon på prosjektmøtene. 7.Eventuelt v/alle Ingen saker. 8. Neste møte Neste møte holdes på årsmøte i Færøyene. Saksliste og innkalling sendes ut i god tid før møtet. Ansvar: Paul/Bård VEDLEGG Presentasjon fra Danmark: - Kvalitetsvurdering - Nyt Trafikkort - Vinterman-app Nordic Winter Research Program Vinter på Island Kursprogram Norge 5

6 6

NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013

NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013 NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013 Sted Horsens Tid 17.09.2013 Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Joakim Hjertum Arne Kristensen Freddy Knutsen

Detaljer

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Sted Meteorologisk institutt, Blindern, Oslo Besøksadresse: Henrik Mohns plass 1 Møtelokale: Tallhall Tid 26.02.2013, 10:00-16:30 Møteleder

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Goodyears dekkbarometer 2014

Goodyears dekkbarometer 2014 Goodyears dekkbarometer 14 Du leser nå Goodyears dekkbarometer for 14, en ny rapport om trafikksikkerhet, kjørevaner og dekk. I Sverige utgir vi denne rapporten for andre året på rad. Nytt i år er at dekkbarometeret

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? NVL 2013 Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe om monitoring og indikatorer for voksnes læring Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? www.nvl.org Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe monitorering

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer