Statens vegvesen. Lars Erik Hauer, Marit Brandtsegg, Eirik Øvstedal, Morten Rannem, Svein Ryan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Lars Erik Hauer, Marit Brandtsegg, Eirik Øvstedal, Morten Rannem, Svein Ryan"

Transkript

1 Statens vegvesen Referat Dato: Tid: Referent: Øystein Larsen Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Larsen Vår dato: Vår referanse: Bransjenettverk vinterdrift Referat møte nr 22 Møte nr: 22 Sted: Møteleder: Til stede: Forfall: Kopi til: Egil Nicolaysen Transport, Råde Liv Inger Duaas Terje Bache, NCC Roald Tystad, MEF Ola P. Skott, Skotts Maskin AS Egil Nicolaysen, Egil Nicolaysen Transport AS Rune Dalen, Tellefsdal AS Per Ingar Haug, Stave maskin Rune Skedsmo, Oslo lufthavn AS Kurt Bøystad, Bærum kommune Tor-Erik Saltnes, Vianova Alex Klein-Paste, NTNU Ivar Hol, Statens vegvesen Region midt Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen Region øst Bjørn Øystein Kroken, Statens vegvesen Vegdirektoratet Liv Inger Duaas, Statens vegvesen Vegdirektoratet Øystein Larsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Gjester: Kai Rune Lysbakken, Statens vegvesen Vegdirektoratet Dagfin Gryteselv, Statens vegvesen Vegdirektoratet Jørund Slungård, Skanska Roy Erik Myrvang, Veidekke Kurt Haarberg, Mesta Kine Nilsen, SINTEF Vidar Jansen, Pon Equipment Lars Erik Hauer, Marit Brandtsegg, Eirik Øvstedal, Morten Rannem, Svein Ryan Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Abels gate 5 Statens vegvesen Vegdirektoratet 7030 TRONDHEIM Regnskap Postboks 8142 Dep Båtsfjordveien Oslo Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

2 Saksliste: 1. Velkommen, presentasjon av nye medlemmer 2. Referat fra forrige møte 3. Orientering om Nicolaysen transport v/nicolaysen 4. Orientering om etatsprogram Vinterdrift (EVI) og diskusjon om innhold v/lysbakken 5. Pågående og planlagte feltforsøk, innspill fra nettverket v/gryteselv 6. Vinterdagene 2014, program, utstilling/demo v/larsen/duaas + Gryteselv/Kroken 7. Orientering om Nord-FoU-prosjekter - MORS v/lysbakken - StanSalt v/kroken 8. Drift og vedlikehold i planprosessen - Erfaringssamling v/saltnes 9. Eventuelt 10. Neste møte 2 1. Velkommen, presentasjon av nye medlemmer Liv Inger ønsket velkommen og alle i bransjenettverket presenterte seg. Nytt medlem: Per Ingar Haug, Sigurd Stave maskin, produktansvarlig for Falkøping. Har lang fartstid og erfaring med vinterutstyr, spesielt strøutstyr. 2. Referat fra forrige møte Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent. 3. Orientering om Nicolaysen transport v/nicolaysen Egil orienterte om bedriften. Han begynte med hjullaster og startet egen bedrift i Firmaet har jobbet mest med drift og vedlikehold for Statens vegvesen, etter hvert som underentreprenør i driftskontrakter. Firmaet har i dag hovedansvaret for brøyting og strøing av hele E6 i Østfold, ca 70 km med 4- felts veg. Vegnettet har ÅDT på ca kjt, mye tungtransport. Firmaet har også utstyr for slamsuging og høytrykkspyling og har også noen mindre anleggsoppdrag. Firmaet har ca 35 ansatte. Skiftet navn til Nicolaysen Anlegg og Transport 1.april Har lærlinger i egen bedrift og sponser barnehager med lekegravemaskiner for å sikre rekruttering. Holdt til på Vister vegstasjon fram til 2010 da de flyttet hit. Har verksted for å utføre enkle reparasjoner. 4. Orientering om etatsprogram Vinterdrift (EVI) og diskusjon om innhold v/lysbakken Kai Rune er prosjektleder for det nye etatsprogrammet EVI som startet i 2013 og skal vare ut Bakgrunn for prosjektet er at vinterdrift utgjør 20 % av drift og vedlikeholdsbudsjettet (1,6 Mrd i 2012) og er en stor utfordring både for vegholder, entreprenører og trafikanter. Det er fortsatt et stort behov for videre forskning og opplæring innen vinterdrift. Kai Rune presenterte mål og innhold i prosjektet som er delt i 4 hovedtema/arbeidspakker:

3 3 1. Salting og kjemikalier 2. Friksjon og vegbaneforhold 3. ITS og beslutningsstøtte i vinterdriften 4. Metodeutvikling gjennom FoU i driftskontrakter Prosjektet har som mål å utvikle kompetanse og metoder innenfor vinterdrift og styrke både grunnleggende teoretiske kunnskaper og praktisk utførelse. Dette innebærer et nært samarbeid med NTNU om grunnforskning/undervisning og med bransjen for øvrig om utvikling og testing av metoder og utstyr i kontrakter. Det vil være et ekstra fokus på vinterdrift av GSveger og universell utforming. Kommentarer: viktig at resultater fra prosjektene tas i bruk Ny kunnskap og teknologi må innarbeides i opplæring og beskrivelser i driftskontrakter. 5. Pågående og planlagte feltforsøk, innspill fra nettverket v/gryteselv Dagfin Gryteselv er leder av arbeidspakke 4 i EVI, og jobber i dag med oppfølging av FoUaktiviteter i driftskontrakter. Arbeidspakken skal jobbe med utvikling, testing og demonstrasjon av nytt utstyr. Pågående aktiviteter som er tatt inn i EVI-prosjektet: Kost/sweeper og saltløsning i Ålesund Følges opp videre for å få mer dokumentasjon. Midt- og bakmontert skjær på lastebil Det er gjort sammenlignende forsøk med begge metoder, notat/rapport kommer. Fastsand i Vinje og Elverum Resultater fra Vinje viser god og langvarig effekt på lavtrafikkerte veger. Forsøk i Elverum på veger med ÅDT=5000 viser at det også har bra effekt for denne trafikkmengden. Effekten varierte lite avhengig av vanninnholdet GPS-styrt salting i Stavanger Gjennomføres med saltløsning, positiv erfaringer med GPS-styring. Utprøving utvides muligens til Romerike øst og Trondheim Vakumsalt i Romerike øst Tester bruk av vakumsalt sammenlignet med sjøsalt og saltløsning. Vakumsalt ser ut til å feste seg bedre på vegen og gir bedre restsaltutvikling. Erfaringer fra Egil er at sjøsalt løses opp fortere og gir mindre forurensning enn steinsalt. Nye aktiviteter som er planlagt: Økt mekanisk fjerning av snø på GS-veger (Stavanger) Drifting av GS-veger i Trondheim Uttesting av kosteutstyr i Ringerike, både bakmontert og underliggende Vinterdrift av UU (Universell Utforming, for eksempel taktile heller) Skal også prøve å dokumentere kostnader ved ulike metoder i tillegg til effekt på veg. Presentasjon vedlagt Kommentarer/innspill: Underliggende kost prøvd i Finland, bør sjekke erfaringer derfra Skepsis til kost under lastebil på saltede veger pga tilgrising og korrosjon Testing av varmbefuktet salt/saltløsning kan være aktuelt i Hallingdal

4 4 Fortsatt diskusjon om bakmontert skjær er tillatt. I kontrakter for 2014 er det ikke forbud, men det stilles krav til teknisk dokumentasjon i forhold til kjøretøy/sikkerhet Ønske om å få testet ut metoder for GS-veger også i innland og kalde klima, for eksempel bruk av kost og fastsand Forsøk med nye tinemetoder i Narvik Samler dokumentasjon for montering og bruk fra siste vinter Ola har prøvd ut matter og slanger for tining i Røros. Fungerer godt. 6. Vinterdagene 2014, program, utstilling/demo v/larsen/duaas + Gryteselv/Kroken Opplegget for konferansen blir 3 dager med oppstart til lunsj dag1 og avslutning til lunsj dag 3. Dag 2 blir en kombinasjon av foredrag (eventuelt delt i to sesjoner) før lunsj og demonstrasjon og utstilling etter lunsj. Det er ønskelig med en maskinutstilling som viser bredden av utstyr, men ikke like omfattende som på Vinterdagene på Beitostølen. Det er gode muligheter for utstilling både ute og inne på Vegmuseet, bla i Berghallen, men utstillingsarealene er litt spredt. Det er ønske om å starte utstillingen med en maskin/utstillingsparade som også viser historisk utvikling. Det er dialog med MEF for å undersøke mulig samarbeid om utstillingen. MEF ønsker at utstilling skal vare lenger enn bare ½ dag som skissert i foreløpig opplegg. Kommentarer: Ønsker også utstilling dagen før for å få med leverandører, eventuelt hele dag 2 Matservering bør ikke være noe problem, elggryte kan nytes også utendørs Trenger ikke så mye utstillingsplass inne, kanskje veggplass langs korridorer Sjekke muligheter for å kjøre demonstrasjoner for spesielt interesserte andre steder i nærheten 7. Orientering om Nord-FoU-prosjekter - MORS v/lysbakken MORS (Modelling Residual Salt) har som mål å utvikle modeller for å forutsi restsaltutvikling/salttap på vegbanen under ulike forhold. Samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Danmark og Island. Feltforsøk er utført på lukket bane i Horsens/Byggholm i Danmark. I tillegg er det gjennomført oppfølging basert på værstasjoner med restsaltmålere. Dataanalyse pågår. Sluttrapportering i august 2013, forslag til videreføring. - StanSalt v/kroken StanSalt (Standardisering av saltspredere) har som mål å optimalisere spredebilde fra saltspredere. Tester er utført i laboratorium på Byggholm og ved feltforsøk. Prosjektet skal utvikle testmetoder og krav til godkjenning av saltspredere. Prosjektet har også sett på: - effekter av turbulens under spredning - variasjoner på ulike asfaltunderlag - utvikling av lokale testmetoder Prosjektet avsluttes i løpet av Presentasjon vedlagt 8. Drift og vedlikehold i planprosessen - Erfaringssamling v/saltnes Tor Erik orienterte om et nytt prosjekt som Statens vegvesen startet i 2012 for å gi innspill fra driftsfasen til planleggingsprosessen. Målsettingen med dette er å sikre at nybygde veger er mer rasjonelle å drifte og oppfyller sin tiltenkte funksjon i forventet levetid.

5 Det er utarbeidet et høringsutkast til rapport som beskriver og viser med bilder eksempler på gode og dårlige løsninger for driftsfasen. Denne er beregnet på planleggere og utbyggere for å sette fokus på driftsfasen. Vinteren er spesielt utfordrende for driftssiden og er derfor lagt stor vekt på i rapporten. Det er et mål å beskrive konsekvenser av ulike løsninger, helst med tall. Det er ikke kommet inn forslag til endringer i strukturen på rapporten, men noen innspill til innhold. Det er ønskelig med flere kommentarer til rapporten, og gjerne eksempler på gode/dårlige løsninger med bilder. Rapport legges ved møtereferatet og vi ønsker innspill og kommentarer fra bransjenettverket. Det er ønskelig med både kommentarer og eksempler på gode/dårlige løsninger med bilder. OBS: fotograf må være kjent og spurt. Sendes på mail til Tor Erik som er konsulent i prosjektet. Frist: før sommerferien. Kommentarer: viktig å få inn vedlikeholdskompetanse tidlig i planfasen når premissene for planløsninger legges. Det brukes mye utstyr på GS-veger som ødelegger vegen pga bredde/tyngde. Hvis det settes krav til bruk av lettere utstyr, vil det bli mulig å skaffe slikt utstyr. Problemet er at korte strekninger med smale/svake veger gjør det kostbart Presentasjon og rapportutkast vedlagt 9. Eventuelt Nye medlemmer i nettverket Vi har ikke fått ny representant fra Hamar kommune, og prøver derfor å få med en annen kommune. Tas opp med Kommunenes sentralforbund v/turid Olsgård. Jørund Slungård, Skanska har varslet at han går ut av nettverket og at det ikke kommer inn nye fra Skanska. Ny entreprenør inviteres i samråde med EBA. Bilder fra vedlikeholdsaktiviteter For ulike rapporter, undervisning, lærebøker o.l. trenger vi gode bilder som illustrerer ulike forhold knyttet til drift og vedlikehold. Spesielt behov for flere bilder som visere ulike maskiner og utstyr i aktivitet. Sendes til Øystein Larsen, helst før 20. juni Neste møte Neste møte blir torsdag 24. oktober hos Mesta, Lysaker. Ansvar: Kurt/Øystein Neste møte deretter blir mandag 10. februar i forbindelse med Vinterdagene på Øyer VEDLEGG: Presentasjon - FoU i driftskontrakter/feltforsøk v/gryteselv Statusrapport StanSalt v/kroken CEN-notat om krav til spredere v/kroken Presentasjon - Hensyn til Drift i planfasen v/saltnes Høringsutgave Erfaringssamling v/saltnes Utsendelse til fagpersoner for kommentarer til Høringsutgave v/saltnes Oppdatert adresseliste

Velkommen til Lillehammer!

Velkommen til Lillehammer! Velkommen til Lillehammer! Statens vegvesen Region øst Region øst Region øst har : 1,9 millioner innbyggere 2286 km riksveg 10808 km riks- og fylkesveg 369 km gang-sykkelveg langs riksveg 518 km gang-sykkelveg

Detaljer

NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013

NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013 NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013 Sted Horsens Tid 17.09.2013 Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Joakim Hjertum Arne Kristensen Freddy Knutsen

Detaljer

NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015

NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015 NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015 Sted Scandic Bygholm Hotel Horsens Tid 22.04.2015 kl 13-18 Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Freddy

Detaljer

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Sted Meteorologisk institutt, Blindern, Oslo Besøksadresse: Henrik Mohns plass 1 Møtelokale: Tallhall Tid 26.02.2013, 10:00-16:30 Møteleder

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Selnes Per Ole Wanvik

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Selnes Per Ole Wanvik Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Selnes Per Ole Wanvik Saksbehandler/innvalgsnr: Per Ole Wanvik 32214474/90602986 Vår dato: 16.07.2009 Vår referanse: Strømsparing innen veg- og tunnelbelysning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6 4.1 Interkommunalt samarbeid...6 4.2 Regionen... 6 4.3 Regionrådet... 6 4.4 Styringsgruppemøter...6

Detaljer

MASKINEN. Gammelt blir nytt. Bredt Tungt Langt. Anleggsdagene NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. Gammelt blir nytt. Bredt Tungt Langt. Anleggsdagene NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG Gammelt blir nytt 28 Bredt Tungt Langt 32 Anleggsdagene 60 Call the experts for markedets kraftigste hjullaster! STATOILKOPPEN 2014 NY KOPP samme lojale

Detaljer

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015 Møtereferat 1/2015 Møte 28. januar kl 11-16, Vegdirektoratet i Oslo (møterom Spinneriet) Tilstede: Roar, Anne Stine,

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 PROSJEKT I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 Statens vegvesen Utviklingsarbeide i forbindelse med NTP-perioden 2006-2015 JUNI 2003-REGION VEST 1FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 2 Innhold

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 33 bedrifter med over 450 ansatte. Omsetning i bedriftene i 2014 var nær

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Universell utforming og Vinterdrift

Universell utforming og Vinterdrift Universell utforming og Vinterdrift Et målesystem for gangareal Halvard Aaby Hansen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Alex Klein-Paste, BAT Medveileder: Kai-Rune Lysbakken, Vegdirektoratet

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Jon Magne på rett spor. Nr. 12-2012 53. ÅRGANG LNS TBM-DEBUTERER DIGERNES NÆRINGSPARK AMAROK SINGEL CAB

ANLEGGS MASKINEN. Jon Magne på rett spor. Nr. 12-2012 53. ÅRGANG LNS TBM-DEBUTERER DIGERNES NÆRINGSPARK AMAROK SINGEL CAB ANLEGGS LNS TBM-DEBUTERER DIGERNES NÆRINGSPARK AMAROK SINGEL CAB 22 28 50 Nr. 12-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Jon Magne på rett spor Til Cat-fabrikken Peoria,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket. Juni 2014

Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket. Juni 2014 1 Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket Juni 2014 1 2 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Prosjektperiode... 4 1.4 Søknadsbeløp... 4 2.0 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer