Velkommen til Lillehammer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Lillehammer!"

Transkript

1 Velkommen til Lillehammer!

2 Statens vegvesen Region øst

3 Region øst Region øst har : 1,9 millioner innbyggere 2286 km riksveg km riks- og fylkesveg 369 km gang-sykkelveg langs riksveg 518 km gang-sykkelveg langs fylkesveg 16 milliarder kr i budsjett ansatte Antall arrangerte olympiske leker:

4 Prinsippskisse: Felles vegadministrasjon på regionalt nivå STORTING Lover og bevilgninger. Kommuneprp. m.m. FYLKESTING Regjering Samferdselsdepartement Vegdirektorat Ulik organisering av politiske organer Fylkesrådmannen eller annen adm. leder Regionvegsjef Sams vegadministrasjon ( hører under Veglovens 10 og instruksen)

5 Det jeg skal snakke om er Vinterutfordringer i Region øst Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold (KDV) Salt SMART Skandinavisk Infrastrukturkompentens (SIK) Pilot1 Vinterveg Etatsprogram Vinterdrift (EVI)

6 Region øst Driftskontrakter 25 driftskontrakter 5 i Østfold 2 i Oslo 5 i Akershus 7 i Hedmark 6 i Oppland 8 ulike entreprenører, Mesta har en andel på 50% Inngåtte kontrakter på 4 mrd kr (de «grønne» lyses ut i 2015)

7 Driftsutfordringer i Region øst Store forskjeller Spenner fra høytrafikkerte motorveger med kjt/døgn i Osloområdet til høyfjellsveger med lav ÅDT og kolonnekjøring Foto: Knut Opeide Foto: Geir Brekke

8 Utfordringer vinterdrift i Region øst Entreprenørenes evne til å planlegge vinterdriften kan skape utfordringer Opplever at det ofte velges en minimumsløsninger Byggherre har de siste årene overtatt mye av risikoen i driftskontraktene har ikke nødvendigvis sett en bedring i entreprenørenes vilje til å sette på nok ressurser Kompetansen hos de som utfører begynner å bli bra, kompetansen hos de administrere og styrer må bli bedre

9 Utfordringer vinterdrift i Region øst Økt fokus fra fylkeskommunene mht saltforbruk Vedtak fra Akershus og Østfold fylkeskommune redusere salting til et minimum Tiltak: Gjennomført miljøkartlegging (stopp eller reduksjon på enkelte strekninger) Opplæring i vinterdrift for entreprenører Økt fokus på oppfølging fra BH Krav til spesielt utstyr i kontraktene

10 Utfordringer vinterdrift i Region øst Oslo høy forurensning pga svevestøv Flere tiltak, bl.a. befukte støvet slik at det blir liggende Magnesiumklorid er svært hygroskopisk sammenlignet med vanlig natriumklorid I Oslo har man i utsatte perioder valgt å salte med magnesiumkloridløsning, dvs magnesiumklorid som er blandet med vann, for å binde støv

11 Utfordringer vinterdrift i Region øst Tilbudet innfrir ikke alltid forventingene!

12 Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold (KDV ( ) Hensikt Øke status og kompetanse innen fagområdet drift og vedlikehold Bakgrunn SVV har mistet mye av sin produksjons- og lokalkompetanse ved ut utskillingen av egenproduksjonen i 2003 Konkurranseutsettingen gir fokus på konkurranse, kontraktbehandling, jus og økonomi Stor aldersavgang fører til at mye erfaringskompetanse forsvinner

13 Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold Fokusområder/delprosjekter Opplæring Erfaringsoverføring Videreutvikling Spesialisering og FoU Synliggjøring

14 Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold Tiltak vinterdrift Vinterkurs for operatører Obligatorisk for alle ledere og vinteroperatører i nye driftskontrakter fra høsten kontrakter pr høst operatører pr høst Gjennomføres av SVV i samarbeid med entreprenørene - SVV har ansvar for teoretisk opplæring - Entreprenørene har ansvar for praktisk opplæring

15 Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold Tiltak vinterdrift Vinterkurs for operatører: Innhold i kurset HMS og trafikksikkerhet Beslutningsstøtte og meteorologi Brøyting Strøing, salt og sand Andre vinterarbeider Kurspakke - PowerPoint-presentasjoner - Lærebok i vinterdrift for operatører

16 Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold Tiltak vinterdrift Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Målgruppe: uerfarne ledere av driftskontrakter hos byggherre og entreprenør 2 uker av 4 dager 25 deltakere pr kurs Innhold: Bred faglig gjennomgang av de viktigste oppgavene og litt mer fordypning i bla. vegkonstruksjon og vinterdrift Første kurs startet desember kurs holdes i mars 2015

17 Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold Tiltak vinterdrift Lærebok i drift og vedlikehold (2011) - VD rapport Nr 53 Målgruppe: Høgskoler Universitet Etterutdanning Statens vegvesen Entreprenører Revideres i løpet av 2015

18 Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold Tiltak - støtte til forskning og høyere utdanning Støtte til forskning og høyere utdanning: Postdoc-stilling i samarbeid med Avinor ved NTNU Nye PhD-studier: Georadar (støtte til NTNU) Salting og snø Bæreevne og rehabilitering Støtte til NTNU for oppbygging av klima-lab og kjøp av forskningsutstyr

19 Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold Tiltak - FoU i driftskontrakter Pilot 2007: FoU i driftskontrakt Indre Romsdal Tre nye kontrakter med testing av metoder og utstyr: Dalane Ålesund Elverum To nye kontrakter fra høsten 2011 Fastsand (Vinje) og GPS-styrt salting (Stavanger) To nye kontrakter høsten 2012 Tinemetoder (Narvik) og Vakumsalt (Romerike)

20 Salt SMART Prosjekt i Statens vegvesen Bakgrunn Trenden viste økt saltbruk Trenden viste økte naturskader Nytt lovverk og nye forventinger fra omverdenen (vannforvaltningsforskriften innført i 2007) Tonn Totalt saltforbruk

21 Utfordringer vinterdrift i Region øst Saltforbruk - Region øst tonn /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

22 Salt SMART Mål kunne forutse og dermed forebygge miljøskader som er forårsaket av vegsalt beskrive metoder for en god vinterdrift med et lavt saltforbruk Tema Miljøkonsekvenser av salt og alternative metoder Øke grunnkunnskapene og se på effekter av ulike tiltak i vinterdrift for å oppnå et lavt saltforbruk Utarbeide forslag til tiltak for å oppnå en vinterdrift med et lavt saltforbruk

23 Salt SMART Kjemikalier og miljøeffekter Salt SMART har: Undersøkt og dokumentert saltets miljøvirkninger på Jord Biologi Vann Undersøkt og dokumentert miljøvirkninger av alternative kjemikalier Funnet nivå for naturens tålegrenser av salt Utviklet klassifiseringssystem for miljøsoner Beskrevet metodikk for overvåking

24 Salt SMART Metodikk for overvåkning Kartbasert verktøy til hjelp for identifisering av miljøsoner

25 Salt SMART Tiltak for generell reduksjon i saltforbruket Tiltakene vil ha ulike kostnad og effekt Noen få faktorer er styrende (må ivaretas): Strategivalg Krav til driftsopplegg i kontrakter Krav til gjennomføring/kvalitet Oppgjørsform Potensial ligger først og fremst ikke i nye metoder og utstyr Gjøre det samme som i dag men bedre Noen metodiske grep eksempelvis saltløsning kan deretter gjennomføres

26 FoU-prosjekt vinterdrift Salt SMART Tiltak for vesentlig reduksjon i saltforbruk - mekanisk fjerning av snø Flyplass-strategi Utstyr som gir svært god fjerning av snø og slaps Kombinert med saltløsning

27 FoU-prosjekt vinterdrift Salt SMART Tiltak for vesentlig reduksjon i saltforbruk - mekanisk fjerning av snø Flyplass-strategi Utstyr som gir svært god fjerning av snø og slaps Kombinert med saltløsning

28 SIK - Pilot 1 Vinterveg Oppgave foreslå felles krav til vinterkompetanse hos entreprenører i Sverige og Norge foreslå felles opplegg for å verifisere at enkeltpersoner har nødvendige kompetanse for å utføre vinterarbeid fra krav til kurs til krav til kompetanse Leveranser oversikt over kritiske oppgaver i vinterdriften beskrivelse av kompetansekrav for disse oppgavene opplegg for verifisering av individuell kompetanse

29 Kompetanse vinterdrift Fra 2015 vil Region øst være med å teste ut SIK- krav (Skandinavisk infrastrukturkompetanse) i 3 av 6 kontrakter Krav om deltagelse på vinterkurs med bestått eksamen er erstattet av klart definerte kompetansekrav til de som styrer og utfører vinterdrift og krav om verifisering av kompetanse gjennom en kompetansetest Entreprenøren skal selv stå for vurdering av opplæringsbehov og gjennomføring av opplæring Kompetansetesten vil foregå på Trafikkstasjonene til Statens vegvesen

30 SIK - Pilot 1 Vinterveg Samarbeid med entreprenører: Norge: Mesta, Konsmo NCC, Hamar Peab, Berger EBA MEF Sverige: Mesta, Helsingborg NCC, Borås Peab, Kungälv Svevia, Uddevalla Skanska, Karlskrona Fagforening (SEKO)

31 SIK - Pilot 1 Vinterveg «SIK-opplegget» - praktisering i Norge Krav til kompetanse, men ikke krav om å delta på kurs Krav om at lastebil/maskinførere skal bestå en teoretisk test Entreprenørene selv ansvarlig for teoretisk opplæring, men SVV stiller eksisterende kursmateriale til disposisjon: - lærebok versjon oppdaterte PP-presentasjoner - video av forelesninger Entreprenør ansvarlig for praktisk opplæring på eget utstyr på en obligatorisk vinterdag med krav til innhold Entreprenøren skal arrangere et obligatorisk vintermøte sammen med byggherren høsten kontrakten starter

32 Etatsprogram Vinterdrift (EVI) Foto: Knut Opeide FoU-program

33 Etatsprogram Vinterdrift Tema, oppgaver og aktiviteter 1. Salting og kjemikalier 2. Friksjon/vegbaneforhold 3. ITS og beslutningsstøtte 4. Metodeutvikling

34 Etatsprogram Vinterdrift To overordna temaer 1. Vinterdrift for gang/sykkel 2. Vinterdrift og universell utforming Foto: Eivind Stangeland

35 Etatsprogram Vinterdrift Hovedgrep/virkemiddelbruk 1. FoU i driftskontrakter Anvendt kunnskap og metodeutvikling 2. Bidragsforskning ved NTNU Øke grunnleggende kunnskaper innen salting og friksjon Foto: Håkon Aurlien

36 Etatsprogram Vinterdrift FoU i driftskontrakter Aktivitet i driftskontraktene er et nødvendig grep for å: Gjennomføre feltforsøk Undersøke driftsegenskaper Dokumentere effekter på kjøreforhold Bidrar til kompetanseheving i driftskontrakter (entreprenør, lokal byggherre) Styrker kontakten mellom forskere og praktikere

37 Etatsprogram Vinterdrift FoU i driftskontrakter Pågående prosjekt: Vakuumsalt Romerike øst GPS-styrt salting Stavanger Trondheim Veiesystem (lastceller) strøbiler Ca. 10 installasjoner Stavanger, Orkanger, Elverum, Drammen, Romsdal.. Fastsand Vinje Tinemetoder Narvik Under oppstart: Tilsetningsstoffer til NaCl Vakuumsalt Nord-Trøndelag G/S og uu Trondheim

38 Etatsprogram Vinterdrift Bidragsforskning ved NTNU 1/3 av budsjettet ca 8,5 mill. kr Finansierer: PhD-stipend Post.doc Vit.ass. Oppbygging av laboratoriefasiliteter Samarbeidet med NTNU er formalisert gjennom avtalen om Forskningssenter Vinterdrift NTNU: PhD-stipend Leder og lab.ingeniører Oppbygging av lab

39 Etatsprogram Vinterdrift Bidragsforskning ved NTNU Forskning er en forutsetning for at NTNU skal kunne levere på undervisningssiden: PhD-utdanning Forskningsbasert undervisning på masternivå, EVU-kurs ol. Opparbeide professorkompetanse- post.doc SVV er den eneste som etterspør og finansierer forskning innen vinterdrift Hensikt: 1. Øke grunnleggende kunnskaper innen salting og friksjon 2. Bidra til formell kompetanseheving innen fagfeltet

40 Etatsprogram Vinterdrift Bidragsforskning ved NTNU Hva er nytten av grunnkunnskap? Teori som støtter opp om praksis Forstå og forutsi virkning til ulike kjemikalier gjennom å kjenne basis egenskaper Ha laboratoriemetoder som beskriver virkning til ulike kjemikalier Supplere/erstatte usikre og dyre feltforsøk

41 Etatsprogram Vinterdrift Bidragsforskning ved NTNU Hensikt 1. Øke grunnleggende kunnskaper innen salting og friksjon 2. Bidra til formell kompetanseheving innen fagfeltet

42 Viktig å øke kompetansen også hos trafikantene

43 Takk for at dere hørte på! Bilde; NRK, Brøyt i vei

SIK Pilot1 Vinterveg Status 11.03.2014

SIK Pilot1 Vinterveg Status 11.03.2014 SIK Pilot1 Vinterveg Status 11.03.2014 Øystein Larsen Statens vegvesen Vegdirektoratet THE EUROPEAN UNION Arlanda 2014-03- 11 www.infrastrukturkompetens.eu 1 Hensikt / sype med pilot vinterveg: Foto: Risa

Detaljer

Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse

Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse SIK Arlanda Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse 2014-03-11 NRK Hvorfor vinterkurs? Vinterdrift den mest omfattende oppgaven i driftskontraktene ca. 60% av kontraktssummen Har konsekvenser

Detaljer

Salter før det blir glatt

Salter før det blir glatt Nr. 18/08 20. november 7. årgang PORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE/NOREG Returadresse: Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo A-PRIORITET Trafikksikkerhet: Miljø: ITS: Bileiere i Tromsø er positive til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

MASKINEN. Gammelt blir nytt. Bredt Tungt Langt. Anleggsdagene NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. Gammelt blir nytt. Bredt Tungt Langt. Anleggsdagene NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG Gammelt blir nytt 28 Bredt Tungt Langt 32 Anleggsdagene 60 Call the experts for markedets kraftigste hjullaster! STATOILKOPPEN 2014 NY KOPP samme lojale

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Februar 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET VURDERING 4 2. RAMMEBETINGELSER 6 2.1 PRISENDRING FRA 2003 TIL 6 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 6 2.2.1 UTVIKLINGEN I 6 2.2.2 UTVIKLING

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten inneholder resultater fra trinn 2a i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den tredje leveransen til Fondet for regionale verneombud. Trinn

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2011 Møtetid:

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015

NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015 NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015 Sted Scandic Bygholm Hotel Horsens Tid 22.04.2015 kl 13-18 Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Freddy

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Universell utforming og Vinterdrift

Universell utforming og Vinterdrift Universell utforming og Vinterdrift Et målesystem for gangareal Halvard Aaby Hansen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Alex Klein-Paste, BAT Medveileder: Kai-Rune Lysbakken, Vegdirektoratet

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6 4.1 Interkommunalt samarbeid...6 4.2 Regionen... 6 4.3 Regionrådet... 6 4.4 Styringsgruppemøter...6

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer