UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING"

Transkript

1 Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten er lokalt meget tynn Oslo, ProBygg AS

2 Side 2 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... Side 2 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER. Side 2 3. JURIDISK VURDERING AV ANSVAR, BOLIGSELSKAP / ANDELSHAVER.. Side 4 4. BJERKEDALEN BRL KONSTRUKSJONSOPPLYSNINGER.. Side 4 5. KONTROLL AV RØR OG BAD I BOLIGBLOKKER FRA 1950-ÅRENE. Side 4 6. VURD. AV TEKN. TILSTAND, MULIGHETER FOR FORBEDRINGER.. Side 5 7. VURDERING AV BADENES PLANLØSNING... Side 7 8. FORSLAG TIL UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER, OG REHABILITERING AV BAD. GRUNNPAKKE, ALT. KOSTNADER Side 8 9. INDIVIDUELLE ØNSKER FRA ANDELSHAVERNE. Side FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN.... Side BILDER Side 12

3 Side 3 av INNLEDNING Styret i Bjerkedalen Borettslag har gitt ProBygg AS oppdraget med å dokumentere resultater og redegjøre for tekniske undersøkelser av rør- og bygningsteknisk tilstand på bad og kjøkken i boligblokker i Oslo-området oppført i perioden , og med de gamle rørene i bruk. Videre skal alternative muligheter for forbedringer av anleggene vurderes dersom borettslaget rådes til det. Utredningsarbeidet skal pågå fram til borettslagets generalforsamling i mars 2007 og kalles heretter et forprosjekt. Forprosjektet er igangsatt med bakgrunn i den relativ høye alderen på ledningsanleggene og diverse lekkasjeproblemer. 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER. Bjerkedalen Borettslag ble bygget for ca. 50 år siden ( ), og boligselskapets vann- og avløpsledninger har nådd en alder og teknisk tilstand som sannsynligvis har passert den økonomiske levetiden for ledningene. Tekniske undersøkelser som ProBygg as har utført av røranlegg og bad i mange boligselskaper i 1950-årene i Oslo-området viser at rørene er tynnslitt og delvis gjennomrustet og tettesjikt i gulv og vegger på bad mangler eller er mangelfullt utført. Det er redegjort for nærmere detaljer om dette i kap. 5 i denne rapporten. Dersom intet gjøres for å forbedre ledningsanleggene, må det påregnes hyppigere lekkasjer fra ledningene, og skadeutvikling på tilstøtende bygningskonstruksjoner i årene fremover. Dette betyr høye kostnader og praktiske problemer. For å unngå at problemene skyves foran boligselskapet, anbefaler ProBygg AS at alle vannog avløpsledninger og sluk fra kjeller til øverste etasje erstattes med nye rør og sluk, og at badene oppgraderes med membraner osv. iht. dagens forskrifter og anbefalinger i byggebransjens våtromsnorm. Lokale svakheter i ledningene Lokale svakheter er ledningenes hovedproblem. Rørene spises opp fra innsiden, og det er vanskelig å påtreffe skadene før de har oppstått. Dette gjelder både avløp og vannledninger. Eksempel på dårlige avløpsledninger kan være alt fra tydelige tegn til knapt tegn i det hele tatt på utvendig side av rørene. Godset kan faktisk være mer eller mindre tært bort til tross for små eller ingen utvendige skader. Ofte kan det bare være malingsfilmen og grafitt/ avleiringer inni rørene som hindrer full lekkasje. Kloakk vil etter hvert sive ut, og i første fase bare medføre svak lukt. Utett dekke mellom badene, offentlige krav Et betydelig antall bad i boligselskap fra 1950-årene har gulv som ikke er tette. Vann trekker gjennom dekkene i leilighetene, ned til naboen eller til kjelleren. Slitasje og antatt endret bruksmønster i fremtiden som følge av at yngre mennesker flytter inn og eldre ut (badekar og kabinetter ut, moderne dusjhjørner o.l. inn, større og hyppigere vannforbruk på gulv og vegger,) vil forverre fuktproblemet dersom boligselskapet ikke iverksetter tiltak.

4 Side 4 av 15 Økte forsikringspremier Det er en økende utvikling at forsikringsselskapene ikke vil dekke kostnader ved utbedring/ reparasjon av skader på gamle sanitærledninger og bygningskonstruksjoner. Dette begrunnes med at omfanget av lekkasjer etter hvert kan forventes å bli så store og så mange pga høy alder, at skadene ikke lenger kan karakteriseres som "brå og uforutsette", men i stedet er en naturlig aldring og/eller feil bruk av installasjonene. Boligselskapets forsikringsselskap KLP har på bakgrunn av økt antall skader i borettslaget anbefalt å skifte ut rørene. Forsikringsbransjen priser sine forsikringer i forhold til vurdert risiko. Vannlekkasjer i boligselskaper med gamle og svake vann- og avløpsledninger innebærer høyere risiko. Anbefalt grunnpakke for rehabiliteringsarbeidene Med grunnpakke menes gjennomføring av et prosjekt med en nøktern og god teknisk standard, etter dagens krav i byggeforskrifter og Våtromsnorm. Utskifting av vann- og avløpsledninger og sluk betinger at badegulvene må bygges opp på nytt for å oppnå en helhetlig løsning. Også veggenes overflate og membran må tas med i prosjektet for å tilfredsstille dagens forskrifter til tetthet og de viktigste kravene i Byggebransjens Våtromsnorm. Bad som er rehabilitert i senere år med nye rør, nytt sluk og godkjent membran m.m. kan gjennomføres noe forenklet dersom forholdene ligger til rette for det og dersom teknisk dokumentasjon kan fremlegges. Antall leiligheter der dette er tilfelle er ikke kartlagt, men på bakgrunn av erfaringer fra andre tilsvarende boligselskaper kan tallet i Bjerkedalen Brl. dreie seg om 5-10 stk. Mulighetene for besparelser vil bli klarlagt i forbindelse med åpning av konstruksjoner samtidig med byggestart dersom borettslaget velger å iverksette rehabiliteringsarbeidet. Individuelle ønsker fra andelshaverne Beskrivelsen av grunnpakken og evt. tillegg til denne (utvidede grunnpakker) vil omfatte alle leilighetene, evt. med unntak av bad som er rehabilitert tidligere, se forrige avsnitt. For å imøtekomme de enkelte leilighetseiere med ønsker om nye innredninger, sanitærutstyr osv., legges det opp til en rik valgmeny. Økonomisk oppgjør for slike valg vil foregå direkte mellom andelshaver og entreprenøren som tildeles oppdraget. Prisnivået på slike leveranser vil bli markedstilpasset, og dette vil bli sikret før kontraktsinngåelse med entreprenøren. Det vil bli bygget utstillingsrom i eller utenfor boligselskapet, slik at den enkelte kan studere produktene før bestilling. Fremdrift Dersom borettslagets generalforsamling den vedtar å sette i gang rehabiliteringsarbeidene, vil planleggingen starte raskt etterpå, med byggestart på senhøsten 2007 eller umiddelbart etter nyttår 2007/ Med en byggetid på ca mndr. vil siste leilighet bli ferdigstilt innen våren Arbeidene i hver enkelt leilighet vil ta 3-4 uker.

5 Side 5 av JURIDISK VURDERING AV ANSVAR, BOLIGSELSKAP/ ANDELSHAVER I planleggingen av rehabiliteringsprosjekter av denne art er det en rekke uklarheter og spørsmål som vil oppstå blant andelshaverne. Et av de mange spørsmål er om andelshavere har rett til å få erstattet sitt nyoppussede bad, når store deler av dette arbeidet er utført til liten eller ingen nytte når alle tettesjikt, overflater m.v. må bygges opp på nytt. Advokatfirmaet Tryti har laget en juridisk vurdering for gjennomføring av denne type arbeider i borettslag generelt, og den konkluderer med at utskifting av utslitte rør er et vedlikeholdsansvar som styret eller generalforsamlingen plikter å følge opp. Videre opplyses: leilighetseieren er pliktig å motta en oppgradering i form av vedlikehold (gjelder andelshavere som i dag har lav standard og som ikke ønsker høyere) boligselskapet er ikke erstatningspliktig til å tilføre høyere standard enn for øvrige leiligheter, eller å gi kompensasjon for dette (gjelder andelshavere som i dag har høy standard og som ikke ønsker lavere). Styret vil orientere nærmere på beboerinformasjonsmøtene den og om hvordan ovennevnte tenkes praktisert i dette prosjektet. 4. BJERKEDALEN BORETTSLAG - KONSTRUKSJONSOPPLYSNINGER Bjerkedalen Borettslag har til sammen 290 leiligheter og 32 oppganger. Etasjeskiller (dekker) er utført av betong. Innvendige skillevegger er hovedsaklig utført av pussede teglvegger, noen er av betong. Avløpsledningene er utført av støpejern, og vannledningene av kobber. Leilighetene har felles avløpstamme for bad og kjøkken Varmtvannsforsyning til leilighetene skjer ved felles varmtvannsanlegg fra kjeller. 5. KONTROLL AV RØR OG BAD I BOLIGBLOKKER FRA 1950-ÅRENE Rør, bad og kjøkken i en rekke leiligheter i Oslo-området med gamle rør fra 1950-årene er blitt kontrollert og vurdert av ProBygg AS i mange borettslag, boligsameier og boligaksjeselskaper de senere årene, med hovedvekt på rørteknisk tilstand og fuktskader som følge av lekkasjer gjennom badegulv. De viktigste resultatene fra befaringene er: a) Ca. 15 % av badene hadde sluk med klemring som etter vanlig faglig vurdering er en betingelse for å oppnå vanntette badegulv. De øvrige ca. 85 % hadde gammelt sluk uten klemring. b) Ca. 25 % av avløpsrørene som var tilgjengelig for kontroll hadde synlige skader/ punkter med rustutfelling tvers gjennom rørgodset. Undersøkelsene indikerer at gjenværende godstykkelse stedvis er liten. c) 10 % av bad eller kjellerrom med åpen rørstamme hadde deler av stammen skiftet ut, sannsynligvis pga. lokal gjennomrusting tidligere. Tilleggskommentar til pkt. b og c: tilsynelatende friske avløpsrør kan ha lokale svakheter som kan føre til lekkasjer. Dette betyr at størstedelen av rørene er teknisk tilfredsstillende, men at punktskader kan medføre at rørene likevel bør skiftes (lenken er ikke sterkere enn

6 Side 6 av 15 det svakeste leddet). Avløpsrør produsert i etterkrigstiden og frem til ca vurderes generelt som meget dårlige, ofte like dårlig eller dårligere enn rør i boligselskaper som er dobbelt så gamle. d) 30 % av baderomsgulvene av betong hadde unormal fuktgjennomgang (måling i takene under bad). e) i 30 % av leilighetene dusjer beboer direkte på gulv, til tross for at et stort antall av disse ikke er tette i henhold til byggeforskriftenes krav. Resten har badekar (50 %) eller dusjkabinett (20 %) med tett traubunn, og med lukket rørforbindelse til sluket. Badekar eller kabinett vil vanligvis medføre vesentlig mindre vannsøl på gulvene, og dertil lavere risiko for fuktgjennomgang gjennom dekkene til underliggende bad. Fuktskadene gjennom dekkene vil bli betydelig mer omfattende dersom flere endrer bruksmønster til å dusje direkte på gulv. 6. VURDERING AV TEKNISK TILSTAND, MULIGHETER FOR FORBEDRINGER Utskifting av avløpsrør fra kjellergulv og oppover Sanitæranlegget er nå ca. 50 år gammelt, og basert på teknisk kontroll i boligblokker med tilsvarende alder, kan det regnes med at de gamle avløpsrørene i Bjerkedalen Borettslag er delvis grafittert med betydelige materialsvekkelser. Skjæringspunktet der full utskifting av røranleggene vil være økonomisk gunstig sammenlignet med fortsatte lokale utbedringer der skader etter hvert kommer til syne er sannsynligvis nådd. Vann- og avløpsledningene fra kjellergulv og oppover anses med dette å være modne for utskifting. Begrunnelsen er: Avløpsrørenes teknisk tilstand og alder (gjennomrusting av avløpsrørene/ økende antall lekkasjer i årene framover). Evt. utsettelse av arbeidene vil medføre at stadig flere andelshavere moderniserer badene med nye fliser, varmekabler o.l., med sannsynlighet for at dette er til liten eller ingen nytte når felles røranlegg må skiftes senere. Selv når rørstammen gjennom leiligheten og sluk skiftes på individuelt grunnlag av andelshaver, inkl. nye membraner, vil senere ledningsutskifting lett skade de nye badene. Økonomiske besparelser i bad som er rehabilitert tidligere vil være marginale i forhold til kostnadene som andelshaveren har nedlagt ved egen oppgradering av badet, dessverre. Mange sluk er av den gamle typen uten klemring. Uten klemring vil badene mest sannsynlig ikke klare å tilfredstille dagens forskriftskrav mht vanntett badegulv. Slukenes materialbestandighet antas også å være svekket, tilsvarende som for avløpsrørene. Alle gamle sluk bør derfor skiftes, inkl. rørforbindelsen frem til rørstammen. Materialene i rør og sluk av støpejern vil forandre struktur med alderen. Støpejernet ruster fra innsiden og kullstoffet fra støpejernet blir igjen i rørene/slukene i form av avsatt grafitt. Grafitt gir en hinne som beskytter til en viss grad mot vannlekkasjer, men er ikke vanntett. Grafitt tåler i praksis svært liten belastning, og ved evt. rensing av sluk og rør vil faren for lekkasjer øke. Rør som tilsynelatende ser tilfredsstillende ut fra utvendig side kan ha store materialsvekkelser innvendig. Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte vurderinger støtter seg på generelle erfaringer med gamle avløpsrør. Det er imidlertid på det rene at gamle støpejernsrør kan ha svært ulik kvalitet, og kan i visse tilfeller ha levetid på mer enn 100 år. Årsaken til denne variasjonen er store produksjonsavvik, samt at driftspåkjenningene i årenes løp har vært forskjellige.

7 Side 7 av 15 Erfaringsmessig er avløpsrør fra 1950-årene de som det er størst problemer med i den eldre boligmassen i Oslo. Nye avløpsrør og sluk utføres av materialer som er regnet for å være teknisk overlegne de gamle rørene fra 1950/ 60-årene. Alternativ til utskifting av avløpsrør Det finnes alternative metoder for innvendig rehabilitering av avløpsrør på markedet i dag. For vannrør i vanlige dimensjoner i boligblokker finnes ingen tilsvarende rehabiliteringsmetoder eller alternativer til utskifting (nye rør). Alternative metoder for innvendig rehabilitering av avløpsrør vil gi lavere rehabiliteringskostnader sammenlignet med full utskifting av de samme rørene, men har vesentlige ulemper: Metodene løser ikke behovet for samtidig utskifting av vannledninger som går i samme trase som avløpsrørene gjennom badene Overgang mellom rør-sluk-gulvmembran er usikker mht. vanntetthet Usikkert om ny innvendig overflate virkelig blir tett ved rørforgreninger Risiko for skader på svake avløpsrør under rensingen (som er en meget kraftig mekanisk påkjenning for rørene). Når ny innv. overflate skal på plass, vil det være risiko for at mindre skader /hull på de gamle rørene i skjulte deler av bygningen ikke blir oppdaget, og at disse hullene ikke blir tettet fullverdig. Større rørskader som følge av innvendig rens vil bli oppdaget ved TV-inspeksjon eller ved fysisk utflomming, og vil gjøre det nødvendig å åpne konstruksjonen og å kappe inn nye rør lokalt. Senere innkapping på avløpsrørene (ved fremtidige reparasjoner og tilkoblinger grunnet ombygging og lign.) vil gi en usikker overgang mellom gammelt rør og nytt belegg innvendig, med tilhørende lekkasjerisiko og problemer med å utbedre. Alternative metoder for innvendig rehabilitering av avløpsledningene - veid mot full utskifting av avløpsledninger, sluk og vannledninger - tilsier at boligselskapet ubetinget bør ta det tunge løftet; dvs full rørutskifting. Utskifting av kaldt- og varmtvannsledninger Vannrør i boligblokker har vanligvis små dimensjoner, som oftest mindre enn 40 mm i diameter. Det finnes i dag ingen kjente løsninger for rehabilitering av disse, annet enn utskifting. På lik linje med avløpsrørene er også kaldt- og varmtvannsledningene av en alder som tilsier at utskifting er fornuftig. Badegulv og -vegger Vi anser keramiske fliser som mest hensiktsmessig overflate på gulv og vegger i bad som skal rehabiliteres. Vinylbelegg vil også teknisk sett være tilfredsstillende, men faller ofte utenfor sammenlignet med fliser da vinyl av mange oppfattes som lite tidsmessig. Det er i praksis ingenting å spare økonomisk i forhold til fliser. Dette skyldes at vinyl krever mer sparkling av underlaget enn det som er nødvendig for fliser. Vinyl vil også bety kortere levetid for veggflatene. Maling som membran kan ikke anbefales da malingen ikke vil gi tilfredsstillende tetthet over tid. Videre vil malte flater kreve omfattende sparklingsarbeid, som medfører høye kostnader. Himlinger Utskifting av VA-rør vil medføre at nye rør for vann og avløp blir synlige i badehimlingene.

8 Side 8 av 15 Alle himlinger må derfor nedfores. For å få et akseptabelt utseende anbefales en plan himling, som også muliggjør montering av innfelt belysning (downlights), se mer om dette senere i rapporten. Innredninger / utstyr Ved de- og remontering av gamle toaletter vil det lett bli skader på porselen og innmat/ pakninger, som har lett for å tørke ut og sprekker opp. Vi anbefaler derfor at et rehabiliteringsprosjekt inkluderer levering/ montering av nye toaletter med avløpsrør ut til siden mellom toalett og rørstamme. Det finnes et mangfold av innredninger til baderom. Skap, badekar, dusjløsninger, servanter, tappearmaturer m.m. finnes i ulike prisklasser og kvaliteter. Vi har ikke forutsatt nye innredninger i foreslått grunnpakke senere i rapporten siden dette ikke er nødvendig for å sikre boligselskapets fellesinteresser, men dette kan leveres som valg på individuelt grunnlag til andelshaverne. Unntak fra dette er altså toalettet. Det vil også være mulig å få veggmontert WC, se mer om dette senere i rapporten. Ventilasjon Leilighetene er i dag tilkoblet luftesjakter som er ført over tak. Det er separate luftesjakter for bad og kjøkken. Friskluft tilføres gjennom ventiler i yttervegg og under dør til bad. Dette luftutskiftingsprinsippet kalles naturlig oppdriftsventilasjon og er vanlig for leiligheter bygget i alle år, frem til ca Luftesjakter og ventilrister blir ofte mindre effektive med årene. Årsaken er at støvpartikler fra bad og støv-/ fettpartikler i kjøkken avsettes på flatene i kanaler/ sjaktene og reduserer åpningsarealet for transport av luft ut av leilighetene. Vi anbefaler at kanalene mellom ventilene og vertikal sjakt rengjøres som en del av prosjektet, mens andre støvende arbeider er under utførelse. Elektro Rørutskifting og oppbygging av badene på nytt betinger at elektroinstallasjoner som har med disse rommene å gjøre må tilfredsstille dagens forskrifter. Nødvendig elektroarbeider er spesifisert kort i kap VURDERING AV BADENES PLANLØSNING Med planløsning menes her plassering av innredninger og sanitærutstyr innenfor badenes fysiske utforming (vegger m/ døråpning) slik de ble oppført fra opprinnelsen. Badene er relativt trange og mulighetene for å endre opprinnelig planløsning er begrenset. Evt. planløsningsendringer kan avklares senere i prosjektet, i samarbeid med valgt entreprenør. Badekar kan erstattes av dusj og vaskemaskin. Vaskesøyle (vask/ tørk) vil det bli plass til i de fleste badene, men badet vil da bli trangt.

9 Side 9 av FORSLAG TIL UTSKIFTING AV VA-LEDNINGER, OG REHABILITERING AV BAD. GRUNNPAKKEBESKRIVELSE, ALTERNATIVER. KOSTNADER Kort om grunnpakke og utvidede grunnpakker Basert på utredninger for rehabilitering utført tidligere i denne rapporten foreslår ProBygg AS ett hovedalternativ som grunnpakke for rehabilitering av badene. Grunnpakken inneholder arbeider som er: teknisk nødvendige for en varig og velfungerende baderomsfunksjon i fremtiden etter gjeldende byggeforskrifter etter generelle anbefalinger i fagbransjen etter vanlig standard for moderne bad. Den endelige grunnpakken vil bestå av selve grunnpakken beskrevet nedenfor kombinert med utvidet grunnpakke 1 og/eller 2. Det er boligselskapets generalforsamling som ved avstemning må beslutte den endelige grunnpakken, dvs hvilket teknisk standardnivå prosjektet skal ha, og som evt. prosjektgruppe vil arbeide videre med. Det vil være teknisk mulig å utføre de utvidede grunnpakkene på individuelt grunnlag for andelshavere som ønsker det, men dette vil medføre anslagsvis % høyere kostnader pr. leilighet. Grunnpakke Følgende arbeider anbefales utført i grunnpakken: Alle sanitærinstallasjoner i bad (badekar, dusj, servant, WC, innredninger, elektrisk utstyr på vegger m.m.) demonteres og lagres på nærmere avtalt sted i leiligheten for senere remontering. Unntak fra dette er WC-en. Ny gulvmontert WC m/ sideavløp inn på rørstammen i samme leilighet monteres. Annet utstyr som ikke er egnet til remontering må erstattes av nytt, men dette håndteres som tilvalg, beskrevet i kap. 9. Evt. eksisterende påstøp på gulv i bad hugges opp og fjernes, inkl. evt. eksisterende varmekabler. Det samme gjelder veggkledninger som ikke er egnet som underlag for arbeider som er beskrevet nedenfor, samt innkassinger o.l. Samtlige varmerør gjennom badene, fra varmeanlegget i kjeller til radiatorer i øverste etasje, frakobles og demonteres (varme til bad erstattes med varmekabler beskrevet nedenfor). Samtlige vann- og avløpsrør (VA-rør) til og i bad, fra kjeller til øverste etasje, erstattes med nye rør (spillvann og kaldt- og varmtvann), inkl. utskifting av baderomssluk og rørforbindelsen mellom sluk og nedløpsrør. Varmtvanns sirkulasjonsledning legges fra felles berederanlegg i kjeller til øverste etasje i samtlige blokker.

10 Side 10 av 15 VA-rørene til/fra kjøkken er ført gjennom vegg mot bad, vanligvis bak eksisterende innredninger. Evt. bakplate i kjøkkeninnredningen åpnes i aktuelt område, rørene skiftes, og veggen settes i stand med gjenpussing. Kjøkkeninnredninger settes tilbake i opprinnelig stand dersom deler av den må demonteres. Arbeidet utføres så skånsomt som mulig, men kan neppe utføres uten mindre skader på innredningene. Nye avløpsrør til bad med forgreining til kjøkken monteres i kvalitet støysvak plast eller støpejern type MA. Som sluk benyttes plast, støpejern eller rustfritt stål. Nye vannledninger fra rørstammen til tappestedene i badene legges åpent i størst mulig utstrekning. Åpne vannrør utføres av forkrommet kobber. Rørskjøter skal ikke legges skjult i konstruksjonen. Ekstra hjelpesluk monteres i gulvets påstøp i dusjområdet. Dette vil tillate dusjing direkte på gulvet innenfor dusjhjørne. Stoppekraner for avstengning av kaldt- og varmtvann til bad og kjøkken monteres. Tappekran og avløp for vaskemaskin installeres i bad, inkl. stikkontakt. Der det skal være badekar vil stikkontakten og kabel bli lagt opp, men ikke tilkoblet (forskriftsbestemmelser). For leiligheter der det ikke er lagt inn ny kurs fra sikringsskap til bad, og/eller der det mangler jordkabel på baderomskursen, vil dette bli etablert, inkl. jordfeilbryter i sikringsskapet. Det legges lokal utjevningsforbindelse (jording) fra vannrør på bad til jordingsanlegget. Membran av armert PVC-duk legges på badegulv. Tette tilslutninger til rør-/ slukgjennomføringer. Oppbrett på vegger. Oppå bademembranen legges 2 cm isolasjon og ca. 6-7 cm påstøp med innstøpte varmekabler samt keramiske fliser. Flisene kan leveres i 5 alternative utførelser. Varmekablene tilkobles termostatregulering m/ effektregulator og trinnløs betjeningsbryter. Veggene i badet fuktsikres med påstrykningsmembran. Rørstammer kasses/ kles inn. Vegger m/ innkassinger i badet flislegges, 5 alternativer. Taket i bad må fores ned med gipsplater, sparklet og malt (for å skjule nye VA-rør, slukbunner, elektriske kabler m.m.). Fuge mellom tak og vegger. Nye dørlister m/utforinger på bad monteres inkl. sparkling/ maling. Den gamle dørkarmen på bad males frem til døranslaget (ikke sparkling). Dørterskelen og underkant av dørbladet må høydejusteres i noen av leilighetene. Dørbladet males på innv. side (andelshaver kan om ønskelig beholde dørbladet ubehandlet). Belysningen blir som før arbeidene startet dersom den er montert på vegg, er av godkjent type og er egnet til tilbakemontering. Evt. eksisterende belysning i taket i bad kan ikke tilbakemonteres da den ikke vil passe inn i den nye nedsenkede himlingen (vedr. downlights i taket, se utvidet grunnpakke 2 nedenfor).

11 Side 11 av 15 Plastvannlåser under kjøkkenkummene tilhører den enkelte andelshaver. Teknisk vurdering utføres i grunnpakken, men evt. utskifting utføres som tilvalg dersom det er ønskelig eller teknisk nødvendig. Avtrekkskanal fra bad frem til felles vertikal sjakt samt opp til taket rengjøres/støvsuges. Dersom nedforet himling i bad kommer lavere enn eksisterende ventil i vegg til felles sjakt, vil det bli montert ny ventil i taket inkl. kanalforbindelse frem til vertikal sjakt (hvis ikke, vil ny ventil bli montert på vegg). Det monteres fuglesikring av ventilasjonskanalenes utløp over tak. Husleieøkning som følge av grunnpakken vil det bli orientert nærmere om på borettslagets to beboerinformasjonsmøter. Utvidede grunnpakker Nedenfor er det beskrevet to løsninger som borettslagets generalforsamling kan ta stilling til gjennom to separate avstemninger. Utvidet grunnpakke 1: Ny veggmontert WC (istedenfor ny gulvmontert WC m/ sideavløp) Nye gulvmonterte WC-er som er beskrevet i grunnpakken utgår fra prosjektet og erstattes med veggmonterte WC-er med sisternen skjult i bakenforliggende vegg (kasse/ sisterne kledd som veggene). En slik WC bygger omtrent det samme ut i rommet som en ordinær WC. Fordelene er: elegant utsende forenklet rengjøring av gulv. Ulempen med nye veggmonterte WC er høyere installasjonskostnader enn ved de gulvmonterte WC-ene. ProBygg AS anbefaler boligselskapet å installere veggmonterte WC, basert på en avveining mellom fordeler (spesifisert, samt markedsmessig merverdi) og ulemper (kostnader). ProBygg AS anbefaler boligselskapet å installere veggmonterte WC, basert på en avveining mellom fordeler (spesifisert) og ulemper (kostnader). Eksempel på veggmontert WC vil bli vist på beboerinformasjonsmøtet om kort tid. Utvidet grunnpakke 2: Innfelt belysning i badetaket, 4 stk downlights, med dimmer Integreres i himlingen. Kobles over dimmer via to trafoer. Gir et meget godt allmennlys i tillegg til tilbakemontert lys over speil, som er inkludert i grunnpakken. Innfelt belysning i himlingen vil av de fleste oppleves som vesentlig heving av standarden på rommet, og økt trivsel i daglig bruk. ProBygg AS anbefaler boligselskapet å installere innfelt belysning i badehimlingene, basert på en avveining mellom fordeler (spesifisert) og ulemper (kostnader). Følgende forutsetninger er lagt til grunn for kostnadene som er beregnet i denne rapporten: Inkludert: Kostnadsberegninger er basert på markedspriser for denne type arbeider.

12 Side 12 av 15 Pris- og lønnsnivå frem til komplett ferdigstilte byggearbeider. Samtlige entreprenørkostnader er inkludert, inkl. avsetninger for uforutsette kostnader. Mindre, påregnelige endringsarbeider i tillegg til uforutsette kostnader er medregnet. Prosjekt- og byggeledelse for borettslaget i byggefasen, offentlige gebyrer til byggesaksbehandling og 25 % mva. på alle arbeider er inkludert. Ikke inkludert: Finanskostnader (byggelån). Boligselskapets kostnader til utredning og planlegging av arbeidene frem til kontraktsinngåelse med entreprenør. Godtgjørelse til styre eller byggekomité i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjektet. Kostnadstallene er basert på at rehabiliteringsarbeidene utføres som ett, kontinuerlig prosjekt. ProBygg AS har foretatt beregning av gjennomsnittlig husleieendring av tilleggsvalgene 1-2, basert fullt låneopptak, annuitetslån, 6 % effektiv rente og 30 års løpetid. Grunnet eksisterende økonomisk situasjon, finansielle forhold m.m. vil øvrig husleieendring som følge av arbeidene bli beregnet i samarbeid mellom boligselskapet og forretningsfører/ lånegiver. Det tas forbehold om mindre tekniske endringer enn de foreslåtte. Detaljene må avklares i samarbeid med entreprenøren som skal utføre rehabiliteringsarbeidene. 9. INDIVIDUELLE ØNSKER FRA ANDELSHAVERNE Prosjektet vil bli lagt opp med en rekke muligheter for andelshaverne til å velge alternative overflater på gulv, vegger, innredninger og utstyr. Fem alternative keramiske fliser på hhv. gulv og vegger vil ligge innenfor grunnpakken, uten tilleggsbetaling fra den enkelte andelshaver. Øvrige alternativer vil ligge utenfor grunnpakken. Slike valg skal avtales/ gjøres opp direkte mellom andelshaver og entreprenør, etter et nøye vurdert opplegg. Prisnivået kvalitetssikres i forbindelse med avtaleinngåelse med entreprenører (neste prosjektfase). Egenleveranse av innredninger fra andelshaverne kan tillates i prosjektet, men dette forutsetter at produktet er levert til leiligheten innenfor avtalt tid og at entreprenøren beregner seg betalt for montasjen. Ved egenleveranse av materiell fra andelshaverne må det påregnes at entreprenøren bare tar ansvar for montasjen dersom produktet er av god kvalitet. Det kan ikke tillates at andelshaverne utfører arbeid på badet i perioden fra arbeidene starter på badet til ferdigbefaring er gått (etter ca. 4 uker).

13 Side 13 av FREMDRIFTSPLAN Følgende fremdriftsplan foreslås: : Beboerinformasjonsmøte nr : Beboerinformasjonsmøte nr : Ordinær generalforsamling. Innen : Kontraktsinngåelse med entreprenør. Okt/nov 2007, evt. jan. 2008: Byggestart. Senest våren 2009: Ferdigstillelse av siste leilighet. 11. BILDER Følgende bilder er vist: Bilde nr. 1-2: Dårlige avløpsrør i boligblokker fra 1950-årene. Bilde nr. 3-4: Bad med veggmontert WC og flislagt sisterne. Bilde nr. 5: Down-lights i badetaket (eksempel på utførelse). Oslo, for ProBygg AS Ingar Haakestad Prosjektleder Bilde nr. 1 Gjennomrusting i rør fra sluket i overliggende leil. til rørstamme på bad.

14 Side 14 av 15 Bilde nr. 2 Typisk gjennomrusting av rør, vann kom ut ved berøring med skrutrekker. Bilde nr. 3 Veggmontert WC m/ fliskledd sisterne. Elegant løsning med enkelt renhold.

15 Side 15 av 15 Bilde nr. 4 Veggmontert WC, tilsvarende løsning som vist i bilde nr. 3. Bilde nr. 5 Down-lights i badetaket (eksempel på utførelse). 12 Volt halogenbelysning.

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1 Tid: Mandag 26. mars 2012 kl 19.00 Sted: Møtelokalet i Deichmanske bibliotek avd. Torshov Sandakerveien 59 (Inngang på baksiden,

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Sameiet Herslebsgt. 9-11.

Sameiet Herslebsgt. 9-11. Sameiet Herslebsgt. 9-11. Nye bad 24.02.2014 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen og Lasse Handegård Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt- og byggeledelse vedr. våtrom, rørutskifting og annen bygningsrehabilitering

Detaljer

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Skåreråsen II brl. Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Obos Prosjekt vil være tilstede og kan svare

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17,

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, Rognerud Borettslag Otto Sogns v. 7 0681 OSLO Rognerud Borettslag Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, 25-29. INNLEDNING På oppdrag fra styret i Rognerud borettslag

Detaljer

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Østerli Boligselskap AS Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Agenda 1. Presentasjon av OBOS Prosjekt AS 2. Historikk 3. Innvendig reparasjon av avløp 4. Sanitæranlegg rør og våtrom 5. Forsikring 6. Tilstand

Detaljer

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Borettslaget har nedfelt i ordensreglene at hver enkelt andelseier pålegges å skifte ut gamle vertikale

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Rapport. Torshovkvartal 1. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04

Rapport. Torshovkvartal 1. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04 - Fortrolig Rapport Torshovkvartal 1 Vurdering av vann- og avløpsrør Forfatter Pål Harstad SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04 SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL Ing Vidar Aarnes 1 Vanligste steder med fuktskade 2 Våtrom 3 Våtrom 20 år gammelt bad, membran er ikke klemt i sluk. Beliggende i kjeller. 4 Klemring Ulike klemringer 5 Sluk

Detaljer

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen Informasjon rør og våtrom Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen OBOS Prosjekt AS Totalleverandør av prosjektadministrasjon Leverer prosjektadministrasjon Tverrfaglig: nybygg, rehab bygg, vvs, elektro,

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet 18.01.2017 Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet Bakgrunn Borettslaget er 50 år gammelt Det er et år siden vi sto her sist (20.01.2016)

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Desember 2010 1 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Veiledning baderomsrehabilitering. Ved generalforsamling den 03.02.2003 vedtok borettslaget at

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bjerke Borettslag Dato 13.mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Årvoll Skole. Tilstede var 70 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 81 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Nordisk vannskadeseminar i Reykjavik 03.09.09 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Vannskader ble gradvis mer aktuelt

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGEN GJELDER LEILIGHET NR.: KJØPERS NAVN: ADRESSE:......... TELEFON PÅ DAGTID: E-POST:...... Ferdig utfylt bestillingsliste

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom.

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Sverre B. Holøs, Seniorforsker,. Sverre.holos@sintef.no Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg Industri Fuktsikring

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Våtromskontroll med arealmåling

Våtromskontroll med arealmåling Våtromskontroll med arealmåling Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Andel nr 29 21.03.2016 22.03.2016 20221 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Grensesnitt. for Probad baderomskabiner.

Grensesnitt. for Probad baderomskabiner. Grensesnitt for Probad baderomskabiner www.probad.no Innholdsfortegnelse RIB 3 RIE 4 RIV 5 Generelt 6 Probad Snittegning 7 3D-tegning 8-13 www.probad.no RIB Utsparing for kabin: o Standardtykkelse på kabinens

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Furua Brl. Kamera og kartleggings rapport, avløpsrør. Lindebergåsen. Dato: Kundekontakt: Terje Stokke Adresse: Lindebergåsen

Furua Brl. Kamera og kartleggings rapport, avløpsrør. Lindebergåsen. Dato: Kundekontakt: Terje Stokke Adresse: Lindebergåsen Furua Brl. Lindebergåsen Kamera og kartleggings rapport, avløpsrør Dato: 11.11.15 Kundekontakt: Terje Stokke Adresse: Lindebergåsen 42-52. Innhold Innledning formål Tilstand avløpsrør, typisk for de ulike

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom «Bakteppe» BVN aldri dårligere enn TEK (løfte frem robuste løsninger) Folk flest bor i Kina og India!!

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det?

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Oslo 6.10.11 Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak for søknad, prosjektering,

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag avholdes mandag 16. juni 2014 kl. 19:00 på Grorud Samfunnshus. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

ANDØY KOMMUNE INNVENDIG REHABILITERING AV ANDØY DAGSENTER

ANDØY KOMMUNE INNVENDIG REHABILITERING AV ANDØY DAGSENTER ANDØY KOMMUNE INNVENDIG REHABILITERING AV ANDØY DAGSENTER TILBUDSSKJEMA Post nr. Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum 0.0 Generelt: Beskrivelsen angir hva som skal leveres og utføres. Entreprenøren må selv

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Rapport. Bølerskogen Borettslag II. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26

Rapport. Bølerskogen Borettslag II. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26 - Fortrolig Rapport Bølerskogen Borettslag II Vurdering av vann- og avløpsrør Forfatter Pål Harstad SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26 SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Oppusning av bad. Klart du kan! er vårt motto. Legg inn ditt prosjekt

Oppusning av bad. Klart du kan! er vårt motto. Legg inn ditt prosjekt 5 Oppusning av bad espens prosjekter Oppusning av bad Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring Kjøkken og kjølerom

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Anbudsforespørsel - Rørlegger Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Spesifikasjon Kort om prosjektet Planlagt enebolig i Nedre Steinsåsen i Hole kommune. To plan

Detaljer

NB! Det er viktig å få godkjent endringer for å slippe personlige utlegg ved senere felles rehabilitering.

NB! Det er viktig å få godkjent endringer for å slippe personlige utlegg ved senere felles rehabilitering. VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE Skjema for oppussing/rehabilitering FYLLES UT AV STYRET Alle arbeider som medfører bruksendringer eller andre vesentlige endringer av leiligheter på Vevelstadåsen BS skal meldes

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer