Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM"

Transkript

1 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG KONKLUSJONER OFFENTLIGE KRAV VURDERING AV BAD OG RØRANLEGG MATERIALVALG OG TEKNISKE LØSNINGER VURDERING AV BADENES PLANLØSNING VURDERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG VVS-TEKNISK REHABILITERING AV BAD BYGNINGSMESSIG OG ELEKTRISK REHABILITERING AV BAD OG KJØKKEN BEBOERVALG, VALGALTERNATIVER ALTERNATIV UTFØRELSE INNVENDIG REHABILITERING AV AVLØPSRØR KOSTNADER M/BUDSJETTFORSLAG HUSLEIEKONSEKVENS GJENNOMFØRING/ BYGGETID/ FORSTYRRELSER Sameiet Suhms gate 20 Side 2 av 30

3 1. INNLEDNING, BAKGRUNN Eiendommen Sameiet Suhms gate 20, gnr. 46 og bnr. 77, er beliggende på Majorstuen i Oslo og består av to boligblokker som er sammenbygd med et 2 etasjers lavbygg. Byggene er oppført i Det er til sammen 96 boenheter, fordelt på 4 trappeoppganger. Boligblokkene har 8 etasjer + kjeller. Sameiet ble opprinnelig etablert med separat bad og WC. Bad ble utstyrt med badekar. Det er separate vann- og avløpsrør til kjøkken og bad/wc. Avløpsstammene til kjøkken ble rehabilitert med innvendig strømpe i Kaldt- og varmtvannsrør er fra byggets opprinnelse «gjengede tykkveggede» kobberrør. Varmt forbruksvann er levert fra varmeveksler tilknyttet Hafslund Nett fjernvarmeanlegg. Avløpsrør er i hovedsak sandstøpte støpejernsrør (soil). Opprinnelige sluk er av støpejern uten anordning(klemring) for membran. Rørføringer (vann- og avløpstammer) til bad/wc er plassert i rom for WC. På bakgrunn av rørenes alder og lekkasjer/fuktskader i forbindelse med både røranlegg og baderom har styret i sameiet besluttet å utarbeide et forprosjekt for nærmere utredning av røranleggets tilstand og kostnader for utbedring. Befaring er foretatt i 7 boenheter, samt kjeller som ble gjennomført i samråd med styret. Tilstand av bunnledninger og uttrekk inngår ikke i denne rapporten. Bunnledninger er opplyst rehabilitert med strømpe i Rapporten er utarbeidet av: OPAK AS v/ Kjell Fossum Hovfaret 13, PB. 128 Skøyen, 0212 Oslo Tlf.: (direkte) Mobil: E-post: for Sameiet Suhms gate 20, styret v/egil Andersen Sameiet Suhms gate 20 Side 3 av 30

4 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG Basert på vårt tilbud datert , har sameiet Suhms gate 20 v/styret tildelt OPAK AS oppdraget med å utarbeide en tilstandsvurdering trinn II som et forprosjekt vedrørende tilstand på rørteknisk anlegg, her vann- og avløpsrør. I denne sammenheng er også våtrom vurdert. Våre vurderinger er sammenfattet i denne rapporten og omfatter: Befaring av bad og kjøkken i 7 boenheter, samt fellesarealer i kjeller Vurdering av tilstand Forslag til tiltak Foreløpig budsjett Kostnader i forbindelse med foreslåtte tiltak er estimert ut i fra vårt kjennskap til markedet og utførelse av tilsvarende arbeider utført i 2013/2014. Prisene må likevel ikke oppfattes som eksakte. Ved innhenting av konkurrerende pristilbud kan det være store variasjoner i entreprisekostnadene, påvirket av entreprenørenes oppdragsreserve, markedet generelt m.m. 3. KONKLUSJONER Faren for vannlekkasjer og fuktskader er etter vår vurdering relativ stor, men anses ikke å være akutt. Tilstanden vurderes imidlertid ikke bare opp mot rørenes beskaffenhet, men også på bakgrunn av spesielt badenes oppbygging ved at rørføringer og sluk med gjennomføringer i gulv/vegger i våtrom ikke er i vannsikker utførelse. Dagens forskrift setter strenge krav til vannsikre løsninger i våtrom. Kjøkkenavløp ble rehabilitert med innvendig strømpe i Øvrige avløpsrør samt rør for varmt og kaldt forbruksvann er fra byggets opprinnelse. Det er ikke registret korrosjonsskader av graverende karakter (gjennomrusting/grafitering av avløpsrør) og det er heller ikke oppgitt å være et problem med økende vannlekkasjer på forbruksvann, tilbakeslag i avløp etc. Foruten at enkelte utbedringer/reparasjoner er foretatt i senere tid, fortrinnsvis pga. ombygginger, anses selve røranlegget å ha en restlevetid på 5-10 år. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) så dagens lys først i Dette på bakgrunn av de mange fuktskader som hadde oppstått pga. feil oppbygging/ fuktsikring av bad/våtrom. Det må tas høyde for at de fleste bad har vært gjennom en eller annen form for rehabilitering/oppgradering siden bygget ble oppført i Bad som ikke er rehabilitert i hht dagens forskrift og regelverk, vil ha begrenset bruk i forbindelse med vannbelastning på gulv og vegger. Med dagens bruk av våtrom er dette vanskelig å etterkomme. Dusjkabinett er etablert i noen bad for å begrense vannbelastning, mens andre dusjer rett på gulv. Hvor bad ikke er bygget forskriftsmessig vil dusjing rett på gulv føre til fukt- og fuktskader på bygningskroppen. Utviklingen av vannskader i eldre bygningsmasse viser at forsikringsselskapene ikke vil dekke kostnader ved utbedring og reparasjon av skader på sanitærinstallasjoner (vann- og avløpsrør) forårsaket av slitasje og elde. Skader pga. fuktgjennomtrengning mellom etasjer, forårsaket av forsømt vedlikehold, dekkes normalt heller ikke. Dette begrunnes med at skadene ikke lenger kan karakteriseres som "brå og uforutsette", men i stedet er en Sameiet Suhms gate 20 Side 4 av 30

5 konsekvens av naturlig aldring av sanitærtekniske installasjoner og/eller feil bruk av våtrom. Når det gjelder bad er det i dag en helt annen kultur for bruk enn da badene ble etablert i Badene ble i sin tid etablert med tanke på bruk av badekar og med gulv/slukløsning beregnet for minimal fuktbelastning. Som en oppsummering har sameiet Suhms gate 20 følgende utfordringer på vann- og avløpssiden : Fellesareal: - Gamle vannrør i kjellere (horisontale rør for varmt og kaldt forbruksvann) Baderom: - Gamle vann- og avløpsrør (felles røropplegg/-stammer) - Ikke vannsikre løsninger i forbindelse med sluk og rørgjennomføringer og membranløsninger i gulv og vegger Kjøkken: - Gamle vannrør (felles røropplegg for varmt og kaldt forbruksvann) Spørsmålet en må stille seg er om en skal vente til lekkasjer oppstår eller om en skal ta problemene i forkant. Vi anbefaler at en begynner å planlegge en felles strategi for å sikre seg mot ubehagelige overraskelser i forbindelse med vannskader i nær fremtid. Anbefalte tiltak med tilhørende kostnader Størst sannsynlighet for lekkasje og fuktskader i nærmeste fremtid anses å være i forbindelse med våtrom og bruken av disse. Det er i utgangspunktet den enkeltes sameiers ansvar å forvalte vedlikehold av egen boenhet og styrets ansvar å vedlikeholde felles rørinstallasjoner gjennom boenhetene (bad og kjøkken). Gamle vann- og avløpsrør tæres og korroderer fra innsiden slik at dette kan være vanskelig å avdekke før skaden har oppstått. Det må påregnes å skifte rørene innenfor en 5-10 års periode. Et spørsmål vil da være om en skal løse dette enkeltvis eller finne løsninger i fellesskap. Felles rørføringer til kjøkken og bad (inkl. sluk) er et felles anliggende og skal løses i felleskap (styret er pålagt vedlikeholdsansvaret for bl.a. felles tekniske installasjoner). På bakgrunn av rørteknisk tilstand og føringsveier gjennom bad og kjøkken, vil vi anbefale at utbedringer gjøres i felleskap som følger: Utskifting av vann- og avløpsrør til bad og kjøkken. Eksisterende vann- og avløpsrør fjernes og erstattes med nye Varmeanlegg (radiator) på bad fjernes og erstattes med el.varme i gulv Dette er et omfattende og kostbart arbeide som griper inn i den enkeltes boenhet, men som gir sikkerhet mot fremtidige vannskader. En slik oppgradering vil samtidig bidra til å øke komforten samt verdien på sameiet og den enkelte boenhet Sameiet Suhms gate 20 Side 5 av 30

6 Kostnader for rehabilitering/oppgradering av samtlige vann- og avløpsrør, samt oppgradering av bad til forskriftsmessig/vannsikker standard er stipulert til kr. 16,5 mill. Fordelt på hver boenhet ca. kr ,-. Summene er å forstå inkl. mva. For den enkelte beboer vil dette utgjøre en økning av månedlige fellesutgifter (husleie) på ca. kr ,- ved lik fordeling (ref. kap. 13). Fellesutgift er i dette eksemplet basert på 100% lånefinansiering, annuitetslån med 20 års nedbetalingstid og en rentesats på 6,0%. I kostnadene er det medtatt følgende arbeider i boenhetene: Bad : Fjerne vegg mellom bad og WC (inkl. forrom der dette er etablert) Demontering av nødvendig inventar og utstyr for adkomst til røranlegg Riving av eksisterende vertikale rørføringer (inkl. sluk) Montering av nye rør og sluk (ny slukplassering i dusjsone) Oppbygging med membran på gulv og vegger El. varmekabel i gulv (radiator m/røropplegg fjernes) Fliser på gulv og vegger Inventar remonteres Nytt vegghengt klosett m/tilknytning av avløp i egen boenhet (P-lås) Nye forkrommede rørføringer til utstyr (servant, dusjarmatur m.m.) Opplegg til vaskemaskin Ny himling Nytt el. anlegg (ledninger stikk m.m.) Rengjøring av luftekanal, ny fraluftsventil Kjøkken: Demontering av eventuell innredning på kjøkken for adkomst til røropplegg Nye rørføringer (vannrør frem til blandebatteri og avløp til vannlås) Remontering av eventuell innredning Rengjøring av luftekanal, ny fraluftsventil Felles røropplegg: Nye avløpsrør (spillvannsrør) til bad og kjøkken fra kjellergulv til lufting over tak Nye stigeledninger for kaldt og varmt forbruksvann til bad og kjøkken Nye kjellerstrekk for varmt og kaldtvann Nye stenge/oppleggskraner, samt merking Asbestsanering Strakstiltak Tilstand på røranlegget som går på miljø og sikkerhet bør en ikke vente med. Dette gjelder brannsikring av rørgjennomføringer og sanering av asbest hvor denne er i en slik tilstand at fiber kan spres til omgivelsene. Kostnader for strakstiltak er estimert til ca. kr ,- (eks.mva). Juridiske betraktninger Det er den enkelte beboers ansvar å forestå indre vedlikehold innenfor egen Sameiet Suhms gate 20 Side 6 av 30

7 boenhet, herunder bad. Lekkasjer og følgeskader forårsaket av forsømt vedlikehold eller feilaktig bruk av bad (for eksempel dusjing rett på gulv uten tilstrekkelig fuktsikring) vil således være den enkelte beboers ansvar. Sameiet ved styret er satt til å forvalte drift og vedlikehold av bygningsmassen for øvrig, som fellesareal, trapper, kjeller m.m. herunder felles røranlegg. Normalt vil felles rørstammer og røropplegg i bad og kjøkken (inkl. sluk) være definert som et fellesanliggende, såfremt ikke sameiet s vedtekter beskriver noe annet. Utbedring av røropplegg vil gripe inn i badet og kjøkkenet s konstruksjoner og vil derfor også berøre den enkelte beboer. Nødvendig utbedring av rørteknisk anlegg anses å være ordinært vedlikehold. På bakgrunn av arbeidenes omfang legges likevel slike saker normalt frem for sameiemøtet, med krav om 2/3 flertall (se 30 nedenfor). Hovedregel ved fordeling av vedlikeholdsutgifter er at kostnadene fordeles etter sameiebrøken eller eventuelt annen gyldig vedtatt fordelingsnøkkel. 23. Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter (Eierseksjonsloven) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 21. Installasjoner m.m. (Eierseksjonsloven) Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. 30. Flertallskrav og særlige begrensninger i sameiermøtets myndighet Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av sameiermøtet med «vanlig flertall» ( halvparten av de avgitte stemmer). Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om: a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt, f) samtykke til reseksjonering som nevnt i 12 annet ledd annet punktum, g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene Sameiet Suhms gate 20 Side 7 av 30

8 Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere. 4. OFFENTLIGE KRAV Krav i gjeldende byggeforskrift av 2010 og Normalreglementet for sanitæranlegg vil være gjeldende for gjennomføring av rørskifte og rehabilitering av våtrom. Man kan ikke fravike slike krav, med mindre alternative løsninger er dokumentert og godkjent av behandlende myndighet. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er til orientering i seg selv ingen forskrift, men skisserer preaksepterte løsninger for utførelse av vannsikre bad. Byggeforskriften Byggeforskriften gir tekniske, miljømessige og funksjonelle krav til våtrom. Våtrom er i hht teknisk forskrift definert som et rom med sluk. Byggeforskriften av 2010 (TEK10) er pr. i dag gjeldende for alle søknadspliktige byggearbeider, bl.a. rehabilitering av våtrom hvor skifte av rør/sluk bryter brancellebegrensende bygningsdel. Byggeforskriften inneholder en rekke krav til slike arbeider, men er primært formulert som generelle funksjonskrav til oppbygging av vannsikre bad. Tekniske løsninger for å etterkomme forskriftskravene vil være nærmere beskrevet i bl.a. Byggebransjens Våtromsnorm(BVN). Normalreglementet for sanitæranlegg Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet Normalreglementet for sanitæranlegg (4. utg. 1998). Reglementet gir utfyllende bestemmelser for sanitæranlegg. Disse vil minimum tilfredsstille kravene i forskriftene, men gir på enkelte områder en strengere anvisning enn forskriftene. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Våtromsnormen, frivillig, ikke lovpålagt oppsett med retningslinjer for hvordan våtrom (bad/dusj, vaskerom) skal bygges for å unngå lekkasje og fuktskader; utarbeidet 1994 med fortløpende revisjoner av byggebransjen. Huseieren må selv sørge for at arbeid blir utført i henhold til disse retningslinjene. Er en bransjenorm som er utarbeidet av Fagrådet For Våtrom (FFV) og er et frivillig verktøy for planlegging, utførelse og kontroll av våtrom med hensyn til funksjon, varighet og med sikte på å oppnå sikkerhet mot vannskader Fungerer som et avtalegrunnlag mellom kunde og utførende håndverker, og stiller krav til løsninger, produkter, utførelse og kontroll Er tilpasset gjeldende lover, forskrifter og Norske Standarder og skal bidra til at løsninger og materialer som benyttes har en så høy standard at man unngår skader innenfor materialenes normale levetid. Dersom krav/løsninger i BVN ikke er avtalt før kontraktsinngåelse med entreprenøren som utfører arbeidene, kan man ikke på et senere tidspunkt kreve at dette gjøres gjeldende Angir tverrfaglige retningslinjer for hvordan godkjente produkter skal benyttes og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrer Sameiet Suhms gate 20 Side 8 av 30

9 Har rutiner for godkjenning av produkter, og opplæring med godkjenning av bedrifter og ansatte som deltar i ordningen BVN gir også anbefalte retningslinjer for når vann- og avløpsledninger skal/bør skiftes ut i eldre bygninger. Om man legger våtromsnormen til grunn som anbefaling bør rørledninger av en viss alder skiftes ut basert på følgende kriterier og inndeling: Kaldtvannsledninger eldre enn 50 år skal alltid skiftes, dersom de ligger slik til at lekkasjer vil føre til vannskade Varmtvannsledninger eldre enn 30 år skal alltid skiftes, dersom de ligger slik til at lekkasjer vil føre til vannskade Avløpsledninger og sluk eldre enn 40 år skal normalt alltid skiftes. Sluk som ikke har standard klemring, og som ikke kan påsettes godkjent forhøyningsring eller annen godkjent forbindelse til membranen, skal skiftes Vann- og avløpsledninger inkl. sluk som tidligere har hatt korrosjonsskader som skyldes alder, bruk eller feil montering skal skiftes. 5. VURDERING AV BAD OG RØRANLEGG Avløpsrør utvendig og under kjellergulv Denne rapporten setter fokus på vann- og avløpsrør over kjellergulv og frem til forbrukerstedet. Bunnledninger(avløpsrør under kjellergulv) og uttrekksledning (avløpsledning fra off. ledning inn til grunnmur) forstår vi ble rehabilitert i Vann- og avløpsrør over kjellergulv Forprosjektet omhandler vann- og avløpsrør i tilknytning til bad og kjøkken. Vann- og avløpsrør til/på bad og kjøkken har oppnådd en alder på 76 år som langt overstiger «teknisk levetid» på rørene. Levetid på vann- og avløpsrør vil variere noe med produksjonsår og produksjonsmetoder. Vann- og avløpsrør produsert før 1945 har normalt litt lengre levetid enn rør produsert etter krigen. SINTEF Byggforsk utarbeidet en tilstandsrapport på røranlegget i Suhmsgt.20 i 2007 med konklusjon at avløpsrør fra bad/wc hadde en antatt restlevetid på ca. 10 år. Det er i rapporten også konkludert med tilsvarende restlevetid på vannrør, samt problematikken med lekkasjer og fuktskader i forbindelse med gamle støpejernsluk. Det er med andre ord ikke bare rørenes tekniske tilstand alene som er en potensiell lekkasjefaktor, men også selve utførelsen ved rørgjennomføringer spesielt i forbindelse med badene. Rørgjennomføringer i bad (herunder sluk) gjennom gulv, vegger og tak har ikke nødvendig løsning for fuktsikring med mindre det er gjort nødvendige utbedringer. Med «nødvendige utbedringer» menes i denne sammenheng en oppgradering av bad til gjeldende forskriftskrav (tiltak som tilfredsstiller BVN). Det er derfor nødvendig at tiltak for oppgradering av bad og røranlegg planlegges og forberedes i felleskap slik at en unngår uheldige løsninger iverksatt av den enkelte beboer Sameiet Suhms gate 20 Side 9 av 30

10 Gjennomføringer til bad/wc gjennom tak i kjeller Fuktskader rundt sluk Sameiet Suhms gate 20 Side 10 av 30

11 Kaldt- og varmtvannsrør i kjeller Merking av stoppekraner Svært få eldre bad og rehabiliterte bad hvor røranlegg og sluk ikke er skiftet tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til vannsikre bad. Kravet oppnås i praksis bare ved at disse bygges opp i hht. BVN (byggebransjens våtromsnorm). Badene i sameiet Suhms gate 20 har opprinnelig støpejernsluk uten anordning for sikring mot membran. Det er gjennomført kontroll av 7 stk. bad i sameiet. Ingen av disse tilfredsstiller kravet til vannsikre bad. Betydelig fukt ble registrert i enkelte av badene. Fuktgjennomtrengingen til underliggende bad begrenses imidlertid der det er benyttet badekar eller dusjkabinett Sameiet Suhms gate 20 Side 11 av 30

12 HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) Branntekniske forhold Veiledning til FOBTOT (Forskrift Om Brannforebyggende Tiltak Og Tilsyn) gir klare krav til eier/virksomhet (herunder styre i boligselskap) av brannobjekter: Kap «Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann». Det er i forbindelse med foretatt befaring avdekket enkelte forhold rundt brannsikring av rørgjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner som ikke har tilfredsstillende brannteknisk løsning (bildene nedenfor er eks. på dette). Dette er forhold som er forutsatt ivaretatt i forbindelse med oppgradering av baderommene og skifte av rørteknisk anlegg. Avløpsrør gjennom dekke uten brannsikring Avløpsrør gjennom dekke utilfredsstillende brannsikring Sameiet Suhms gate 20 Side 12 av 30

13 Asbest Åpen asbest (Krysotil) på rørføringer Brunasbest (Amosit) i rørbend Asbest ble flittig benyttet i forbindelse med bl.a. rørisolering helt frem til 80- tallet. I Norge ble forbud mot bruk og behandling av asbest iverksatt i Der asbestholdige produkter er i en slik forfatning at asbestfiber kan frigis til omgivelsene, skal tiltak iverksettes. I sameiet Suhms gate 20 er det benyttet Krysotil (hvitasbest) på rørføringer i kjeller, som flere steder ligger åpen og med åpenbar fare for fiberavgivelse. Ved arbeide på røranlegg må asbest sikres (saneres) mot spredning av fiber i forkant av arbeider på røranlegget. Sanering av asbest kan bare foretas av firma/personer godkjent av Arbeidstilsynet. Arbeidene skal meldes til Arbeidstilsynet i forkant av sanering. Sanering av asbest på rør i kjeller er medtatt i prosjektet. Eventuell asbest i rørhylser gjennom etasjeskiller vil bli dekket inn i uforutsette utgifter i prosjektet Sameiet Suhms gate 20 Side 13 av 30

14 Nylig rehabiliterte bad Enkelte bad vil etter all sannsynlighet være rehabilitert i senere tid. Ved skifte av rørstammer og sluk vil det bli tatt hensyn til dette for å bevare badet i mest mulig grad. Forutsetningen for at badene kan bevares vil være at arbeidene er utført fagmessig og at dokumentasjon av utførte arbeider kan forevises. Dersom et bad skal kunne bevares vil følgende dokumentasjon kreves: - At arbeidene er utført fagmessig og i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm (kvittering er ikke tilstrekkelig). - At sluk er skiftet og at godkjente membranløsninger er benyttet i både gulv og vegger. - At arbeidene er tilrettelagt for at rørene kan skiftes (hvis dette ikke er utført) i ettertid uten at membranene svekkes. Selv om man ved befaring kommer til at badet kan bevares vil en først under selve arbeidene med tilknytning av røropplegg kunne fastslå nødvendige tilleggsarbeider for å sikre at sluttresultatet blir tilfredsstillende. En økonomisk kompensasjon vil derfor først kunne vurderes når arbeidene er utført. Erfaringsmessig utgjør dette fra kr 0,- til maksimalt kr ,- pr. bad. En slik besparelse vil komme den enkelte beboer til gode. Det er viktig å være klar over at beboere med nyoppussede bad også må bidra med sin andel til utskifting av felles røranlegg som normalt utgjør ca.60% av de totale kostnadene i slike prosjekter. Kaldt- og varmtvannsledninger (vannrør) Røranlegg for forbruksvann er av type sterke kobberrør, hvor det skjæres gjenger og loddes på fittings. Teknisk levetid på kobberrør er av SINTEF/ Byggforsk beregnet til 50år. Det er foretatt noe utbedringer på røranlegget senere tid i forbindelse med lekkasje, ombygging/rehabilitering, skifte stoppekraner m.m. Oppvarming av varmtvann til forbruk kommer fra sentralt varmeanlegg i kjeller (tidl. fyrrom) og skjer via varmeveksler knyttet opp mot fjernvarme. Typisk kjellerstrekk (rørførong for varmt- og kaldtvann) Vannrør (kaldt og varmt forbruksvann) til bad og kjøkken anbefales skiftet ut Sameiet Suhms gate 20 Side 14 av 30

15 Varmeanlegg Varmeanlegget i sameiet Suhms gate 20 er basert på vannbåren varme (radiatoranlegg). Oppvarming av vann til radiatorkurser skjer sentralt over varmeveksler tilknyttet fjernvarme inn til bygget. Radiatorene er opprinnelig av støpejern med manuell «reguleringsventil». Røropplegg av aduserte jernrør som ble benyttet i varmeanlegg fra denne perioden. Varmeanlegg av denne typen har imidlertid lang levetid da vannet sirkulerer i en lukket krets med minimalt tilskudd av oksygen som forårsaker korrosjon. Levetid på slike anlegg, avhengig av tidligere drift og vedlikehold, nedtapping etc. vil være alt fra år. Badene er utstyrt med vannbåren varme (radiator). Ved oppgradering av bad foreslås å konvertere til el. varme i gulv. Fordelen ved varmekabler i gulv er flere: Varme i gulv er å foretrekke da varmebehovet er lite (normalt dimensjonert for maks. 150W pr.m 2 ) Gulvvarme hjelper til å tørke opp fukt på og i gulvkonstruksjonen, samt bidrar til ekstra luftstrøm/oppdrift av luft gjennom rommet Frigir plass på bad og letter renhold (gulv og vegger) Slipper å ha varmeanlegget i drift på sommeren Unngår rørgjennomføring i gulv og tak Gulvvarme gir god komfort Overgang fra vannbåren varme til el.varme i gulv er medtatt i kostnadsberegningen Sameiet Suhms gate 20 Side 15 av 30

16 Ventilasjon Typisk avtrekk på bad Avtrekkluker på bad og kjøkken er i dag tilknyttet murte luftesjakter som er ført over tak. Det er separate avtrekkssjakter for bad og kjøkken. Tilluft til boenhetene tas gjennom ventiler i yttervegg i soverom og stue og trekkes ut på bad og kjøkken. Dette luftutskiftningsprinsippet kalles naturlig ventilasjon eller oppdriftsventilasjon (ventilasjon uten mekaniske vifter) og er vanlig for boliger bygget i denne perioden. Ulempen ved et slikt ventilasjonssystem er at termiske krefter (forskjell mellom inne- og utetemperatur), samt utendørs forhold (vær og vind) er drivkreftene for luftskifte i leilighetene. Dette gir ustabil ventilasjon gjennom året og ofte nedslag og luktproblemer i enkelte boenheter. For å sikre et stabilt og kontrollerbart luftskifte gjennom hele året kan mekaniske avtrekksvifter (trykkstyrte) monteres på tak (på topp av luftesjaktene for også å redusere eventuell luftspredning til andre boenheter). Regulerbare ventiler (kontrollventiler) monteres da på bad og kjøkken. Det forutsettes at tilfredsstillende tilluftsventiler er etablert i stue og soverom. Dette er tiltak som anbefales vurdert i sammenheng med oppgradering av badene. Dagens forskrifter stiller krav til «forsert ventilasjon», rask utlufting av fukt og lukt, gjeldende for både bad og kjøkken. 6. MATERIALVALG OG TEKNISKE LØSNINGER Fuktsikring av badegulv Det er på det rene at de fleste av badene i sameiet Suhms gate 20 ikke tilfredsstiller forskriftenes krav til vannsikkerhet, og således har mangler som kan medføre skade på bygningsmessige konstruksjoner i forbindelse med fuktgjennomgang. Tradisjonelt betonggulv uten særskilt tettesjikt er ikke vanntette. Gamle sluk uten Sameiet Suhms gate 20 Side 16 av 30

17 klemring lar seg heller ikke tette tilfredsstillende med f.eks. bruk av silikon eller smøremembran. Tettesjikt i baderomsgulv kan i hovedsak utføres på tre måter: 1. Vinyl (el. tilsvarende banebelegg) som kombinerer tettesjikt og slitelag. Legges med oppbrett på vegger, rør m.m. og sveises i skjøter og hjørner. Belegget må ha tett forbindelse til sluk ved hjelp av klemring. 2. Vinyl eller smøremembran direkte under flislagt gulv. Eksempel er vinylbelegg som er limt til undergulvet og som videre danner underlag for limte fliser. Kravet til tett tilslutning til sluket (ved bruk av klemring) er det samme som for foregående tetteløsning (pkt. 1). Et annet eksempel på tettesjikt under gulvflisene er bruk av en tykk smøremembran. Smøremembran strykes ut med kost eller sparkel til et tykt lag og forsterkes omhyggelig ved bruk av polyesterduk el. tilsv. i alle overganger til vegger, rundt rørgjennomføringer og ikke minst rundt sluket (slik at membranen/mansjett kan tettes mot dette ved hjelp av klemringen). 3. Membran under påstøp. Det er vanlig å benytte PVC-membran i slike konstruksjoner. Membranen legges oppå eksisterende gulv(fall på undergulv viktig), tettes godt med oppbretter mot vegger, festes med klemring til sluk. Det legges deretter en påstøp i tykkelse ca. 6-7 cm. Dette er den vanligste løsningen når baderomsgulv moderniseres med varmekabler og fliser. Løsningen gir muligheter for å føre rør fra servant, badekar, vaskemaskin o.l. skjult i påstøpen frem til gulvsluket uten å bryte membranen. Påstøp medfører at gulvets overflate blir hevet i forhold til det opprinnelige betongdekket Det vil være krav til fall til gulvsluk fra terskel ved døren som hindrer at evt. lekkasjevann kan renne ut av baderommet. Minste høydeforskjell mellom slukrist og tett terskel er iht. våtromsnormen 2,5 cm. Eksisterende gulv er utført med fall, og nødvendig høydeforskjell vil høyst sannsynlig oppnås ved å la nytt gulv følge gulvets eksisterende fall (ny plassering av sluk må i denne sammenheng vurderes). Høydeøkningen med påstøp vil ved terskel utgjøre ca. 6-7 cm. Dette betyr at nytt badegulv kan bli liggende høyere enn gulvet i rommet utenfor, som ikke er uvanlig ved denne type rehabilitering. For bad som allerede er utført med påstøp vil det derfor være nødvendig å fjerne denne for å oppnå god løsning. Påstøp på gulvene vil kreve at det må foretas visse tilpasninger ved dørtersklene. Dersom noen dører er byttet og slår inn i badet, vil det bli nødvendig å kappe dørene i underkant, evt. heve dem eller erstatte dem med nye. Overflatematerialer på gulv Keramiske fliser er mest benyttet for bad som skal rehabiliteres. Andre flistyper, f.eks. marmor eller annen type naturstein kan naturligvis også være aktuelt, men faller normalt dyrere ut. Det er viktig å benytte fliser tilpasset bruken med hht. styrke, fuktoppsug, sklisikkerhet m.m. Vinylbelegg vil også teknisk sett være tilfredsstillende, men sammenlignet med fliser oppfattes det som lite "tidsmessig". OPAK har i tidligere prosjekter innhentet Sameiet Suhms gate 20 Side 17 av 30

18 priser på vinyl i stedet for flis, og fått erfaring for at legging av vinyl faktisk ofte blir like dyrt som flislegging. Dette skyldes blant annet at vinyl krever jevnere underlag enn fliser. Enten valget av ferdig overflate faller på belegg eller fliser, vil det uansett være nødvendig at belegget/membranen føres minst 5 cm opp på veggene (sokkel) i forhold til ferdig gulvflate. Veggmembran skal ha min. 2,5 cm overlapp på gulvmembranen. Fuktsikring av vegger Byggeforskriften og våtromsnormen krever at vegger i bad fuktsikres forsvarlig. Når det gjelder fuktsikring av vegger siteres følgende fra gjeldende byggeforskrift: "Gulv, vegger og tak som kommer til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige overflatematerialer. Bakenforliggende konstruksjoner og rom som kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyttet av et vanntett overflatemateriale eller et egnet vanntett sjikt." Kravene i forskrifter og våtromsnorm innebærer at veggene må beskyttes med membran i "våte" soner (ved dusj, badekar, servant). I små bad vil dette normalt innebære at samtlige veggflater behandles. Kravene til fuktsikring gjelder uansett oppbygging av bakenforliggende vegg (tre, mur, betong). Ved rehabilitering vil dette innebære at eksisterende veggkledninger uansett type fjernes til bakenforliggende vegg. Nye veggkledninger m/ fuktbeskyttelse bygges opp forskriftsmessig derfra. Årsaken til denne anbefaling er: Fuktsikringen av de fleste badeveggene i dag er høyst sannsynlig utført mangelfullt, eller mangler helt. Dette baseres på rehabilitering av bad i tilsvarende prosjekter Arbeidene vil medføre en del hull/skader som følge av rørutskifting, flytting av innredninger m.v. Lokal tetting/utbedring av slike skader kan bli vanskelig å utføre tilfredsstillende, og kan bli utseendemessig mindre pent Nye kledninger på veggene vil gi baderommene en helhetlig og moderne preg som sammen med nye gulv, rørinnkassinger og himlinger (behandlet nedenfor) vil gi rommene reell merverdi, både teknisk, komfortmessig, og markedsmessig ved et eventuelt videresalg. Overflatematerialer på vegger På veggene kan flere alternative overflater være aktuelle for å innfri de vanntekniske kravene. Keramiske fliser limt til fuktsikret underlag (fortrinnsvis smøremembran) vil være et gunstig alternativ og gi en god og helhetlig løsning sammen med gulvfliser. Det er viktig å være klar over at fliser i seg selv ikke er vannsikre. Fliser gir dertil store valgmuligheter vedr. farger, størrelser m.m., etter ønsker fra beboerne. Ved bruk av fliser kan mindre ujevnheter i underlaget tas opp med varierende tykkelse på flislimet og vil dessuten kreve minimalt vedlikehold senere. Keramiske fliser vil bli marginalt dyrere enn vinylkledning, men vil samtidig tilføre leilighetene merverdi og gjøre dem mer attraktive. Vinyltapeter krever vanligvis hyppigere vedlikehold og fornyelse, særlig i "våte" områder. Spesielle typer veggvinyl kan være gunstig vannteknisk, men vinyl Sameiet Suhms gate 20 Side 18 av 30

19 krever et jevnere underlag enn ved bruk av fliser. Maling kan ikke anbefales på vegger i områder rundt badekar, dusj og servant (våtsoner) da malingen ikke vil gi tilfredsstillende tetthet og holdbarhet. Maling på veggene anses ikke å være aktuelt i dette prosjektet. Baderomspanel er laminatplater med en vanntett "hud" mot rommet. Platene anses å ha lang holdbarhet og levetid og krever lite vedlikehold. Platene kan for enkelte gi et noe "plastikk-aktig" inntrykk, og vil "stjele" noe av rommets størrelse. Platene krever at eksisterende vegger må fores ut for å gi feste for platene. Dette vil medføre at badene blir tilsvarende mindre. Når badene i utgangspunktet er relativt små, kan ytterligere arealreduksjon ikke anbefales. Himlinger En del av baderomstakene er i dag foret ned ved bruk av plater/paneler. Utskifting av avløpsrørene vil medføre at eksisterende himlinger må rives der dette er lagt. Nye rør fra sluk blir synlig i tak i underliggende boenhet. Ved rehabilitering vil ny himling bli lagt i alle bad for å skjule overliggende rørinstallasjoner m.m. Himling legges slik at takhøyden i badet blir størst mulig. Ny himling anbefales utført som fast himling med gipsplater. En fast gipshimling er lett å holde ren og krever lite vedlikehold og gir god lyddemping mot rommet. El. installasjoner og belysning Eksisterende belysning de- og remonteres såfremt armatur er godkjent for våtrom eller at beboer ikke ønsker annet remontert. El.kontakter og -ledninger legges nytt da eksisterende ikke tillates remontert. Som tilvalg kan beboerne velge innfelte armaturer (downlights) i himling i bad. En løsning med downlights blir ofte benyttet og vil ikke "stjele" plass i rommet som allerede har redusert noe av takhøyden på grunn av nedforingen. Det legges inn dobbel stikkontakt i badene. Utover dette benyttes ofte overskap (over servant) med lys og stikk. Badene bør ha egen kurs 16A m/jordfeilbryter. For de bad hvor dette ikke er etablert legges ny kurs til badet. Innredninger/ utstyr Det finnes et mangfold av innredninger til baderom, som skap, badekar, dusjløsninger, servanter, tappearmaturer m.m. i ulike prisklasser og kvaliteter. Noen av de nåværende baderommene er modernisert med nyere sanitærutstyr som må antas ønskes remontert. Det er ikke forutsatt nye innredninger ved en rehabilitering utover ny vegghengt klosett med sideuttak (dette for å unngå å føre avløpsrør gjennom gulv). Da vegghengt klosett ønskes av svært mange beboere er dette lagt inn i forprosjektet. Som beboervalg kan det imidlertid leveres nye innredninger etter eget ønske basert på et normalt godt utvalg. Styret bør avgjøre i hvilken grad beboernes valg skal fremgå av en anbefalt "meny" eller om hver beboer skal ta opp egne ønsker/behov direkte med valgt entreprenør. Arbeider i kjøkken Kjøkken har separate røropplegg (varmt-, kaldt- og spillvann) avskilt fra badet Sameiet Suhms gate 20 Side 19 av 30

20 Felles røropplegg (vann- og avløpsrør) på kjøkken skiftes. Det må påregnes at rørføringer i de fleste kjøkken er skjult bak innkassinger og skap som må demonteres/fjernes for at rørutskifting kan utføres. Det er en forutsetning at skap/innredninger m.m. settes tilbake i tilsvarende stand det var før demontering. 7. VURDERING AV BADENES PLANLØSNING Badenes opprinnelige form er tilpasset eksisterende rør- og utstyrsplasseringer. Opprinnelig er badene etablert med badekar. Avløp fra sluk er ført ned i underliggende bad. Ny føringsvei for vann- og avløpsrør etableres i hjørne av bad. Noen har vaskemaskin installert. Erfaring fra tilsvarende prosjekter tilsier at mange ønsker å ha vaskemaskin i egen boenhet, istedenfor eller som et supplement til, bruk av fellesvaskeri. Det er medtatt vann og avløp til vaskemaskin på bad. Eksisterende slukplasseringer endres og legges til hjørne i dusjsone. I tilknytning til bad/wc er det i enkelte boenheter et forrom til WC. Det vil i denne sammenheng være naturlig å innlemme forrom i badet. Det er medtatt pris for dette i prosjektet. 8. VURDERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Bransjens erfaring tilsier at elektriske installasjoner har en teknisk levetid på 30 år. Boligselskapets elektrotekniske anlegg er ikke vurdert mht. eksisterende belastninger og fremtidige belastninger etter eventuelt gjennomført våtromsrehabilitering. Det er opplyst at hovedtavler er nye, samt stigere opp til underfordelere (sikringsskap til hver boenhet). Økning av hovedsikringer anses ikke nødvendig. Eksisterende kapasitet bør være tilstrekkelig til å dekke normalt behov i boenhetene i dag og i fremtiden. Det legges egen kurs med jordfeilbryter til bad der dette ikke er etablert. 9. VVS-TEKNISK REHABILITERING AV BAD Det anbefales at alle baderommene i utgangspunktet gis samme VVS-tekniske oppgradering, relatert til en grunnpakke som er beskrevet nedenfor. Dette gjelder også for de bygningsmessige oppgraderinger omtalt i neste kapittel. Prinsippet for denne grunnleveransen er at beboerne beholder sitt eksisterende sanitærutstyr og innredning med unntak av nytt vegghengt klosett. Valg av grunnleveranse avgjøres for øvrig av sameiet. Det bør også utarbeides en tilvalgliste hvor beboere som ønsker det kan tilføre badene en økt standard og sette sitt eget preg på dette mot tilleggsbetaling. Variasjoner gjøres mulig ved hjelp av en forhåndspriset meny med ulike tilleggsvalg. (se kapittel 11). Hovedtanken ved å sette en felles standard i bunn av prosjektet er knyttet opp mot entreprenørens garanti for utført arbeide, fremdrift, samt at det gis tilbud på et stykke definert arbeideomfang, produktvalg og løsning (tilbud fra flere tilbydere blir således enklere å vurdere opp mot hverandre) Sameiet Suhms gate 20 Side 20 av 30

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Østerli Boligselskap AS Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Agenda 1. Presentasjon av OBOS Prosjekt AS 2. Historikk 3. Innvendig reparasjon av avløp 4. Sanitæranlegg rør og våtrom 5. Forsikring 6. Tilstand

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Fagerholt borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt

Fagerholt borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt Fagerholt borettslag Informasjon for beboere 10.04.18 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring Spørsmål Innledning

Detaljer

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL Ing Vidar Aarnes 1 Vanligste steder med fuktskade 2 Våtrom 3 Våtrom 20 år gammelt bad, membran er ikke klemt i sluk. Beliggende i kjeller. 4 Klemring Ulike klemringer 5 Sluk

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

Sameiet Herslebsgt. 9-11.

Sameiet Herslebsgt. 9-11. Sameiet Herslebsgt. 9-11. Nye bad 24.02.2014 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen og Lasse Handegård Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt- og byggeledelse vedr. våtrom, rørutskifting og annen bygningsrehabilitering

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Borettslaget har nedfelt i ordensreglene at hver enkelt andelseier pålegges å skifte ut gamle vertikale

Detaljer

Rør og våtromsprosjekt Ensjøsvingen borettslag. Svend Haugen, Infomøte 23. Januar 2018

Rør og våtromsprosjekt Ensjøsvingen borettslag. Svend Haugen, Infomøte 23. Januar 2018 Rør og våtromsprosjekt Ensjøsvingen borettslag Svend Haugen, Infomøte 23. Januar 2018 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver. Norconsult AS har totalt ca. 3000 medarbeidere Undertegnede

Detaljer

Vedlikeholdsnøkkelen Fagerholt BRL

Vedlikeholdsnøkkelen Fagerholt BRL Vedlikeholdsnøkkelen 0401 Fagerholt BRL Agenda Vedlikeholdsnøkkelen generelle funn Spørsmål til Vedlikeholdsnøkkelen Rør- og våtromsprosjekt Spørsmål til rør- og våtromsprosjekt Vedlikeholdsnøkkelen NS3424

Detaljer

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen Informasjon rør og våtrom Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen OBOS Prosjekt AS Totalleverandør av prosjektadministrasjon Leverer prosjektadministrasjon Tverrfaglig: nybygg, rehab bygg, vvs, elektro,

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Skåreråsen II brl. Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Obos Prosjekt vil være tilstede og kan svare

Detaljer

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom «Bakteppe» BVN aldri dårligere enn TEK (løfte frem robuste løsninger) Folk flest bor i Kina og India!!

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Haukedalen borettslag. - Rørfornying avløpsrør, - Nye vannledninger / stigeledninger, og ny ventilasjon 29/11/2018 2

Haukedalen borettslag. - Rørfornying avløpsrør, - Nye vannledninger / stigeledninger, og ny ventilasjon 29/11/2018 2 1 Haukedalen borettslag - Rørfornying avløpsrør, - Nye vannledninger / stigeledninger, og ny ventilasjon 2 Hva skal gjøres og hvorfor? Hovedavløpsrør i soil skal fornyes eller rehabiliteres. 1 opplegg

Detaljer

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK Innledning Sameiet Solhaugen informerer i følgende skriv av 20.mars 2012 om de krav som

Detaljer

Informasjon om rehabilitering/modernisering av eget våtrom i Sarpsborggata 14 Sameie

Informasjon om rehabilitering/modernisering av eget våtrom i Sarpsborggata 14 Sameie Informasjon om rehabilitering/modernisering av eget våtrom i Sarpsborggata 14 Sameie Styret arbeider for en kollektiv utskifting av røranlegget i Sameiet i løpet av nær fremtid. Styret har rapporter som

Detaljer

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17,

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, Rognerud Borettslag Otto Sogns v. 7 0681 OSLO Rognerud Borettslag Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, 25-29. INNLEDNING På oppdrag fra styret i Rognerud borettslag

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Haugenstua brl. Rør- og våtromsrehabilitering Ole Brumms vei og 40-44

Haugenstua brl. Rør- og våtromsrehabilitering Ole Brumms vei og 40-44 Haugenstua brl. Rør- og våtromsrehabilitering 2016-2020 Ole Brumms vei 32-38 og 40-44 Dagens tema Presentere organisasjonen entreprenør og prosjektadministrasjon Kort om hva som skal gjøres Fremdrift rekkefølge

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Haugenstua brl. Rør og våtromsrehabilitering Garver Ytteborgs vei

Haugenstua brl. Rør og våtromsrehabilitering Garver Ytteborgs vei Haugenstua brl. Rør og våtromsrehabilitering 2016-2020 Garver Ytteborgs vei 129-139 Dagens tema Presentere organisasjonen entreprenør og prosjektadministrasjon Kort om hva som skal gjøres Fremdrift rekkefølge

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Desember 2010 1 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Veiledning baderomsrehabilitering. Ved generalforsamling den 03.02.2003 vedtok borettslaget at

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

Rør- og våtromsprosjektet. Schouterrassen borettslag 4. september 2018

Rør- og våtromsprosjektet. Schouterrassen borettslag 4. september 2018 Rør- og våtromsprosjektet Schouterrassen borettslag 4. september 2018 Norconsult er borettslagets prosjektleder Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver. Norconsult AS har totalt ca. 3200 medarbeidere

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: 13.03.09 Distribusjon Navn: Firma: Faks / e-mail:

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom.

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Sverre B. Holøs, Seniorforsker,. Sverre.holos@sintef.no Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg Industri Fuktsikring

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Anbudsforespørsel - Rørlegger Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Spesifikasjon Kort om prosjektet Planlagt enebolig i Nedre Steinsåsen i Hole kommune. To plan

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby

RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby Pål Harstad Name Place Month 2016 Agenda Introduksjon: Hva er rørrenovering? Levetidsbetraktninger Produktbeskrivelse Anvendelsesområde

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag avholdes tirsdag 17. november 2015 kl. 18:00 i aulaen på Skøyenåsen Skole TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

TILBUD NR: 15.1039 DATO: 27.05.15

TILBUD NR: 15.1039 DATO: 27.05.15 dinoppussing.no AS Org.nr: 913 760 018 post@dinoppussing.no www.dinoppussing.no TILBUD NR: 15.1039 DATO: 27.05.15 NAVN / PROSJEKTADRESSE Brita Henriette Staal / Hammergata 7C, 0465 Oslo E-POST / TLF bristaal@hotmail.com

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer