Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1"

Transkript

1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1 Tid: Mandag 26. mars 2012 kl Sted: Møtelokalet i Deichmanske bibliotek avd. Torshov Sandakerveien 59 (Inngang på baksiden, fra Åsengata) Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 Valg av ordstyrer 3 Valg av referent 4 Valg av to andelseiere til å signere protokollen 5 Vedtakssaker: Total rehabilitering av soilrør (avløpsrør) og vannrør i borettslaget 5.1 Hovedgrunnpakke: Totalrehabilitering av soilrør (avløpsrør) og vannrør i borettslaget. Vedtaksforslag: Generalforsamlingen i Borettslaget Torshov kvartal 1 vedtar totalrehabilitering, dvs total utskiftning, av samtlige soilrør og vannrør i Borettslaget, samt rehabilitering av samtlige våtrom hvor utskiftningen av soil og vannrør gjør rehabilitering nødvendig, og rehabilitering av samtlige våtrom som ikke tilfredsstiller nødvendig vannsikkerhet og/eller ikke er i forskriftsmessig stand. Rehabiliteringen gjennomføres som et fellestiltak med lik kostnadsfordeling for alle andelseiere. Andelseiere med våtrom som kan beholdes mer eller mindre uten rehabilitering, vil bli kompensert med netto besparelse. 5.2 Utvidet grunnpakke 1: Nye veggmonterte toaletter. Vedtaksforslag: Generalforsamlingen i Borettslaget Torshovkvartal 1 vedtar å inkludere nye veggmonterte wc (på bad eller toalett) inkludert i arbeidene med rehabilitering av soilrør/vannrør og våtrom 5.3 Utvidet grunnpakke 2: Felles varmtvannsanlegg Vedtaksforslag: Generalforsamlingen i Borettslaget Torshovkvartal 1 vedtar å inkludere sanering av varmtvannsberedere i leilighetene og bygge felles varmtvannsanlegg i tilgjengelige fellesrom i kjeller.

2

3 Saksdokumenter til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Torshovkvartal 1 Det vises til rapport fra ProBygg AS utsendt/utlevert til alle andelseiere i borettslaget 21./22. Februar i år. Rapporten kan sendes digitalt på forespørsel og finnes også tilgjengelig på borettslagets sider under menypunktet styret informerer. Rapporten tar for seg i detalj bakgrunn og tekniske løsninger som inngår i de ulike valgene generalforsamlingen skal gjøre. I tråd med konklusjon i rapporten fra ProBygg AS innstiller styret på ett hovedalternativ som grunnpakke for utskifting av rør og rehabilitering av badene. Hovedgrunnpakken inneholder arbeider som er: teknisk nødvendige for varige og velfungerende sanitære funksjoner i fremtiden etter gjeldende byggeforskrifter etter generelle anbefalinger i fagbransjen etter vanlig standard for moderne bad. Den endelige grunnpakken vil bestå av selve grunnpakken beskrevet nedenfor kombinert med, hvis generalforsamlingen vedtar det, utvidet grunnpakke 1 og/eller 2. Det er generalforsamlingen som ved avstemning må beslutte den endelige grunnpakken, dvs. hvilket teknisk standardnivå prosjektet skal ha, og som evt. prosjektgruppen vil arbeide videre med. Alle andelseiere anbefales å sette seg grundig inn i beskrivelsen av de ulike tiltakene beskrevet i ovennevnte rapport. Sak 5.1 Hovedgrunnpakke: Total utskifting av soilrør og vannrør i hele borettslaget Hovedgrunnpakken inneholder en nøktern vurdering av hva styret i borettslaget mener er nødvendig for å oppnå nødvendig grad av vannsikkerhet i gården. Det vises til vedlegg 1, for detaljbeskrivelse av hovedgrunnpakken. Styret har rådført seg med Sintef, Usbl og Probygg i forarbeidet og samtlige har frarådet alternative løsninger hvor rørene ikke skiftes ut men rehabiliteres fra innsiden. Dette vil ikke gi nødvendig vannsikkerhet for borettslaget, og vil heller ikke inkludere utskiftning av vannrør. Ved en utskifting av soilrør og vannrør vil det etter all erfaring bli skader på de fleste bad på en slik måte at badet må rehabiliteres. Det er også slik at en inngripen av en slik art utskifting av vann/avløpsrør er, vil føre til at dagens forskrifter om våtrom blir gjeldende og må følges. Styret har også fått en ny vurdering fra elektroentreprenør vedrørende strømbehov/ begrensninger på maks inntak i borettslaget og konklusjonen er som følger: Det er behov (også i dag) for å øke kapasitet på inntakssikringene. Anlegget for øvrig har kapasitet og det er planlagt ny inntakskabel i april i år. Kostnader: Kostnadsanslaget i Probygg s rapport er totalt kr pr leilighet. Anslaget inkluderer alle kostnader ved prosjektet fra et eventuelt vedtak om igangsetting til ferdigstillelse.

4 Grovt oppstilt er kostnadsfordelingen beregnet som dette for hovedgrunnpakken: Beskrivelse Enhetspris (i tusen) Kontrakt entreprenør rør til bad + kjk, eks. mva 70,6 Kontrakt entreprenør bad, eks. mva 75,0 Tillegg for WC rom, rør + rom 25,0 Uforutsette kostnader 15,0 SSB, fra 2010 til ,0 Avsetninger for programendringer 0,0 Off. gebyrer og prosjektledelse 7,0 Kopiering 0,0 Byggelånsrenter fra byggestart til ferdigstilt prosjekt 5,0 Sum ekskl. mva 212,6 25 % mva 53,0 Sum prosjektkostnad inkl. mva 265,0 Postene 1 6 utgjør entreprisekostnader, kr mva. / leil. Øvrige kostnader nr. 7 9 er ikke relatert til entreprisekost. % vil fordeling mellom postene 1 6 antydes slik: 22 % Rigg og driftsomkostninger inkl. administrasjon og detaljberegninger 18 % Bygningsmessige arbeider til hullboringer, branntetting gjennom dekker og vegger 26 % Nye rørstammer for vann og avløp, inkl. forgreninger inn til hver leilighet 7 % Nye rørforgreninger inne i hver leilighet 20 % Bygningsmessige reparasjoner inne i hver leilighet 7 % Elektroinstallasjoner i hver leilighet Husleieøkning med 100% lånefinansiering som følge av hovedgrunnpakken, pr. leilighet/mnd er kr , Borettslaget har p.t. 4 mill. i egenkapital som betjenes ved dagens husleie, og som kan brukes til dette prosjektet. Det betyr at låneopptak vil kunne begrenses til ca 2/3 av totalkostnader slik at den faktiske økningen som følge av rehabiliteringen vil være like i overkant av kr pr leilighet/mnd. Skattemessige bestemmelser vil redusere effekten av husleietillegget, se kap. 9 i rapporten, og netto husleietillegg etter at skattemessige hensyn er beregnet vil husleieøkningen tilsvare kr. 807 (kr , med full lånefinansiering.) Det presiseres at prisen er et overslag og at avvik kan forekomme når det endelige tilbudet foreligger. Like fullt representerer overslaget det ProBygg anser som antatt høyeste kostnad. Styret innstiller på at generalforsamlingen vedtar denne saken i tråd med vedtaksforslaget på forsiden. Styret ønsker også å orientere at Borettslaget er pålagt å brannsikre byggene i tråd med nye forskrifter for 1890 gårdene i Oslo. Disse arbeidene vil være hensiktsmessige å utføre parallelt med at rehabiliteringen. Dette vil øke kostnadene ved prosjektet, men er planlagt finansiert med resterende egenkapital og de husleieinntektene borettslaget har i dag. Styret har også tatt høyde for at det er vedtatt rehabilitering av ytterdører/calling og har også tatt høyde for disse kostnadene. Arbeidet vil bli gjennomført etter at rørrehabiliteringen er ferdig for å unngå skader på nye ytterdører i forbindelse med arbeidene med rør/vann.

5 Sak 5.2. Utvidet grunnpakke 1: Nye veggmonterte toaletter Se vedlegg 2 (fra ProByggs rapport). Vedtaksforslag er formulert på første side, og styret anbefaler denne løsningen med tanke på at det er regnet som standard i nye bad i dag. Dette er et tillegg som krever 2/3s flertall på generalforsamlingen i og med at det ansees som et kosmetisk tillegg og ikke en nødvendig del av rehabiliteringen. Kostnadene er beregnet til ca /leilighet og tilsvarer en effektiv husleieøkning på i overkant av kr. 40, Sak 5.3. Utvidet grunnpakke 2: Felles varmtvannsanlegg Se vedlegg 2 (fra ProByggs rapport). Som sak 5.2. er dette tiltaket også av en slik art at det krever 2/3s flertall. Styret mener løsningen med fire felles anlegg fremfor 60 enkeltberedere i borettslaget vil være en god investering på flere måter. Vannsikkerhet Vannsikkerheten vil bli bedre for alle. Standarden på de berederne som er montert i leilighetene er i dag uviss. Gamle beredere kan utgjøre en fare for lekkasjer med stort omfang i og med at slike små beredere ofte er skjult og også at rørene til/fra varmtvannsberederen også er skjult. Mange beredere er også plassert utenfor våtrom slik at en vannskade potensielt kan medføre store skader. Plass Borettslaget består av 60 ganske små leiligheter. En varmtvannsbereder tar plass tilsvarende ca en oppvaskmaskin eller mer i de fleste tilfeller. I mange tilfeller vil plass tilsvarende et 60 cm kjøkkenskap (under benk) frigjøres, evt tilsvarende i andre rom. Vi tror alle i borettslaget kan ha god nytte av plassbesparelsen et fellesanlegg gir. Kostnadsbesparelse Det er vanskelig å beregne hva den enkelte kan spare på tiltaket. Totalt sett vil det bli etter all sannsynlighet bli brukt mindre strøm til oppvarming av vann i borettslaget, men parallelt med at hver enkelt sparer privat forbruk vil borettslagets felles strømforbruk øke. Med alle nye løsninger for oppvarming kan et felles anlegg i fremtiden gi økt besparing for borettslaget med tanke på for eksempel fjernvarmeløsninger eller annen strømsparende teknologi. Dette er ikke undersøkt nå, men med Hafslund fjernvarme i gatene rundt borettslaget allerede er det naturlig å arbeide i den retning i årene som kommer. ProBygg anbefaler uansett å klargjøre for et slikt anlegg. Kostnadene med røropplegg uten fellesanlegg (dvs bare klargjøring) er ikke tatt med i hovedgrunnpakken. Styret mener at borettslaget uansett bør klargjøre for et slikt anlegg, og med tanke de gevinstene man får ved å også velge et felles berederanlegg innstiller styret på vedtak. Totalkostnad for tiltaket er anslått å være ca 8500/leilighet og vil gi en effektiv husleieøkning (etter skattefradrag) på ca kr 35/leilighet/mnd.

6 Vedlegg 1. Beskrivelse av hovedgrunnpakken (Fra rapporten til ProBygg) Følgende arbeider anbefales utført i hovedgrunnpakken: Rør/ sanitær til bad og WC rom: Alle sanitærinstallasjoner i bad og WC rom (WC, badekar, dusj, servant, innredninger, elektrisk utstyr på vegger m.m.) demonteres og lagres på nærmere avtalt sted i leiligheten for senere remontering til slutt når alle øvrige arbeider i badet er utført. Utstyr som ikke er egnet til remontering må erstattes av nytt, men dette håndteres som tilvalg, beskrevet i kap. 10. Samtlige vann og avløpsrør til og i bad, WC rom og kjøkken, fra kjeller til øverste etasje, erstattes med nye rør (avløp, og kaldtvann). Utskifting av baderomsluk, samt rørforbindelsen mellom sluk og nedløpsrør. Nye avløpsrør til bad, WC rom og kjøkken, med rørforgreninger monteres i kvalitet støysvak plast eller støpejern type MA. Som sluk benyttes plast, støpejern eller rustfritt stål. Nye vannledninger fra rørstammen til tappestedene legges åpent i størst mulig utstrekning. Åpne vannrør utføres av forkrommet kobber. Avløpsrør fra servant og vaskemaskinavløp ned til gulvet leveres i hvit/ lys grå plast. Tappekran og avløp for vaskemaskin på bad installeres, inkl. stikkontakt. Dersom badet er for trangt for å montere vaskemaskin grunnet større eksisterende innredninger og / eller for små bad, vil det bli tilrettelagt for vaskemaskinopplegg på bad slik at det er enkelt å tilkoble vaskemaskin senere. Stoppekraner for avstengning av vannforsyning til hver leilighet skal monteres. Gulv i bad og WC rom: Evt. eksisterende påstøp på gulv hugges opp og fjernes, inkl. evt. eksisterende varmekabler. Gulvene i badene avrettes som underlag for ny membran. Membran av type armert PVCduk. Oppå membranen legges 2 cm isolasjon, ca. 7 cm betongpåstøp med innstøpte varmekabler samt keramiske fliser, lagt diagonalt (45 graders vinkel). Det kan velges mellom 5 alternative gulvfliser. På separate WC rom istandsettes gulvene uten membran, men med keramiske fliser. WC rom som i dag har innstøpte varmekabler får dette tilbakeført på nytt. Ekstra hjelpesluk monteres i badegulvets påstøp i dusjområdet. Dette vil tillate dusjing direkte på gulvet innenfor dusjhjørne. Vegger bad: Eksisterende veggkledninger som ikke er egnet som underlag for nye membraner og fliser skal fjernes. Veggfliser som er limt med moderne flislim har vanligvis stor heft til underlaget og vil ikke bli fjernet, da dette vil medføre store skader i veggene. Eksisterende fliser vil i slike tilfeller bli benyttet som underlag for ny membran og nye fliser. Veggene i badet fuktsikres med påstrykningsmembran. Rørstammer kasses/ kles inn som badeveggene for øvrig. Vegger i badet flislegges, 5 alternativer å velge mellom.

7 Nye dørlister m/utforinger monteres inkl. sparkling/ maling på baderomssiden. Den gamle dørkarmen på badet males frem til døranslaget (ikke sliping/ sparkling). Dørbladet males på innv. side (utgår i leiligheter dersom eieren ikke ønsker malt dør). Det kan bli nødvendig at den delen av dørterskelen som er nærmest badet må heves i noen av leilighetene (forskriftsbestemmelser). Vegger i separate WC rom: Veggene på separate WC rom utbedres lokalt der rørutskiftingen har medført skader. Innkassing av rørsjakt utføres med hvitmalt overflate. Tak i bad og WC rom: Taket i bad og WC rom fores ned med gipsplater, sparklet og malt (for å skjule nye rør, slukbunner, elektriske kabler m.m.). Elastisk fuge mellom tak og veggfliser, evt. hvit trelist. Vertikale ventilasjonssjakter for bad / WC rom skal renses i kanalforbindelsen mellom rommet og sjakt. Nye ventiler skal monteres, i nedsenket tak eller på vegg. Kjøkken: Kjøkkeninnredningene må delvis åpnes i aktuelt område, rørene for vann og avløp skiftes, og vegg / innredninger settes i stand. Det samme gjelder eksisterende rørinnkassinger. Arbeidet utføres så skånsomt som mulig for å unngå synlige skader, men noe må påregnes. Dersom innkassingene på kjøkken ikke kan remonteres forsvarlig (j.fr. foregående pkt.), vil det bli levert/ montert nye innkassinger som sparkles og males hvite. Evt. annen overflate på rørinnkassing må utføres av beboeren selv, evt. bestilles som tilvalg. Plastvannlåser under kjøkkenkummene tilhører den enkelte andelseier. Teknisk vurdering utføres i grunnpakken, men evt. utskifting utføres som tilvalg dersom det er ønskelig eller teknisk nødvendig. Kaldtvann tilkobles eksisterende varmtvannsbereder (de fleste har denne plassert i kjøkkenbenk), og nye vannledninger legges fra varmtvannsbereder til tappested på kjøkken, WC rom og bad. Merk at som utvidet tilvalg nr. 2, se senere i rapporten, er det foreslått å koble ut varmtvannsberederne. Elektrisk: Varmekabler støpes inn i badegulvet. Kablene styres med en trinnløs regulator ved siden av badedøren der eksisterende lysbryter er plassert. Badene får ny 16 A el kurs med jordfeilbryter plassert i sikringsskapet. Nye kabler til badene trekkes fortrinnsvis i eksisterende el rør eller legges åpent (vurderes på stedet. Strømkursen

8 skal dekke forbruksstrøm til lys, stikk, varmekabel og vaskemaskin. Det legges lokal utjevningsforbindelse (jording) fra vannrør på bad til jordingsanlegget. Belysningen blir som før arbeidene startet dersom den er montert på vegg, er av godkjent type og er egnet til tilbakemontering. Evt. eksisterende belysning i taket må vurderes mht. tilbakemontering. Leiligheter uten bad: Leiligheter som i dag ikke har bad som er egnet til å rehabilitere etter rørutskiftingen blir pålagt å bygge nye råbad, med faste vegger, døråpning og strøm framlagt (tilsvarende bad i leiligheter der badene må startes rehabilitert på nytt etter at rørene er skiftet). Kostnad for å bygge nye råbad må dekkes av den enkelte andelseier. Prosjektet kan legges opp slik at råbadene kan tilbys bygges av samme entreprenør som skal utføre resterende rehabiliteringsarbeider. Beregnet prosjektkostnad pr. leilighet: Kr , inkl. mva.

9 Vedlegg 2: Utvidet grunnpakke 1: Ny veggmontert WC (istedenfor tilbakemontering av eksisterende WC) (Fra rappporten til ProBygg) Ved de og remontering av gamle toaletter vil det lett bli skader på porselen og innmat/ pakninger, som har lett for å tørke ut og sprekke opp. Vi anbefaler derfor at et rehabiliteringsprosjekt inkluderer levering/ montering av nye toaletter. Remontering av de gamle WC ene som er beskrevet i grunnpakken utgår fra prosjektet og erstattes med veggmonterte WC er med sisternen skjult i bakenforliggende vegg (kasse/ sisterne kledd som veggene). En slik WC bygger omtrent det samme ut i rommet som en ordinær WC. Fordelene er: forenklet rengjøring av gulv og elegant utseende. ProBygg AS anbefaler boligselskapet å installere veggmonterte WC, basert på en avveining mellom fordeler (spesifisert, samt markedsmessig merverdi) og ulemper (kostnader). Beregnet prosjektkostnad pr. leilighet: Tillegg kr , inkl. mva. Husleieøkning pr. måned: Tillegg ca. kr. 54, Netto husleietillegg etter at skattemessige hensyn er beregnet er kr. 42, PS: En del leiligheter i borettslaget har veggmonterte WC installert allerede i dag. Dersom borettslaget velger nye veggmonterte WC som felles løsning hos alle, og det lar seg gjøre å remontere eksisterende veggmonterte WC, så vil det bli en besparelse som vi anbefaler at den enkelte andelseier vil motta som en engangskompensasjon (mot at vedkommende andelseier får den samme husleieøkningen som andre andelseiere som i dag ikke har veggmontert WC).

10 Vedlegg 3: Utvidet grunnpakke 2: Fjerning av de gamle varmtvannsberederne fra hver leilighet, etablering av nytt felles berederanlegg i kjellerne (Fra rappporten til ProBygg) Ved utskifting av vannrørene i borettslaget, vil det være en fordel å fjerne alle eksisterende varmtvannsberedere og erstatte disse med et felles berederanlegg plassert i kjelleren av hver av de fire bygningene. Dette vil redusere risikoen for fremtidig vannlekkasje, gi økt varmtvannskapasitet til leiligheter som i dag er knapt forsynt, og ikke minst frigi plass i leilighetene til bruk for andre formål. Kostnadsmessig vil felles berederanlegg falle rimeligere ut sammenlignet med å erstatte eksisterende, gamle beredere med nye beredere tilpasset den enkelte leilighet. Felles berederanlegg gir lettere kontroll med anlegget for ettertiden, både mht. vanlig ettersyn og service/ utskifting. De fleste forsikringsselskaper vil tilby lavere forsikringspremie når beredere fjernes fra kjøkkenbenkene og andre steder i leilighetene uten vanntett gulv m/ sluk. En ytterligere fordel med felles berederanlegg er mulighetene for å koble dette til energivennlige oppvarmingskilder senere, for eksempel varmepumpe basert på jordvarme/ borehull. Eller tilkobling til evt. fjernevarme som legges fram i området. I sistnevnte fall må fire felles berederanleggene sammenkobles da Hafslund Varme kun gir tilkobling til ett punkt. Det er ikke avklart når Hafslund vil legge fram fjernvarme i området, og ProBygg tror at felles berederanlegg inntil videre kan planlegges som fire separate anlegg. Felles berederanlegg bør bygges med sirkulasjonsledning for varmtvann. Dette vil gi kort ventetid for å få varmtvann til leilighetene. Eller med selvregulerende varmekabel. Dersom borettslaget ikke velger felles beredere i kjellerne i denne omgangen, anbefaler ProBygg AS at røranlegget for et felles berederanlegg uansett utføres sammen med øvrige arbeider. Dette betyr at det legges opp ny vannledningsstamme fra kjeller og opp til bad, WC rom og kjøkken, Rørteknisk forberedelse for dette er ikke medtatt i grunnpakken beskrevet over. Beregnet prosjektkostnad pr. leilighet for komplett anlegg for felles berederanlegg med sirkulasjonsledninger m.m.: Tillegg kr , inkl. mva. Husleieøkning pr. måned: Tillegg ca. kr. 45, Netto husleietillegg etter at skattemessige hensyn er beregnet er kr. 35, Faktisk husleieøkning som følge av et felles berederanlegg vil bli høyere enn stipulert siden strømforbruket for varmtvann flyttes fra den enkelte eierseksjon til borettslagets fellesøkonomi. Men, på den annen side vil den enkelte andelseiers strømforbruk bli redusert. Det er grunn til å anta strømforbruket for et fellesanlegg vil bli lavere enn ved individuelle beredere i hver leilighet, da totalt varmetap vil bli høyere fra alle småberederne som i dag står spredt rundt i leilighetene. Og at borettslaget har bedre muligheter til gunstig innkjøp av energi enn det som den enkelte andelseier har på individuelt grunnlag.

11 Forutsetninger for beregnede kostnader Basert på erfaringstall for gjennomføring av tilsvarende prosjekter i senere tid, har vi anslått budsjettkostnader for gjennomføring av grunnpakken i perioden høsten 2012 våren Kostnadene er regnet som øvre økonomiske ramme og inkluderer: Pris i markedet for komplett gjennomføring av arbeidene som beskrevet i denne rapporten, levert av trenet entreprenør mht. kvalitative løsninger Avsetninger for uforutsette kostnader og programendringer Prosjektledelse Kostnader til søknad til Oslo kommune vedr. offentlige gebyrer til byggesaksbehandling Kopieringskostnader Prisstigningsestimat for litt over et år fram i tid (fra nå til ferdigstilt prosjekt) Rentekostnader som påløper for borettslaget til finansiering av byggearbeidene fram til ferdigstilt prosjekt i % mva. Samtlige prosjektkostnader fra gjennomført ekstraordinær generalforsamling til komplett ferdigstilte byggearbeider skal derfor være inkludert. Tallene er beregnet som totalbudsjett med solide marginer som betyr at det ikke ventes overskridelser ved avsluttet prosjekt våren Ikke inkludert: Boligselskapets kostnader til utredning og planlegging av arbeidene frem til vedtak i generalforsamlingen. Godtgjørelse til styre eller byggekomité i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjektet. Kostnadstallene er basert på at rehabiliteringsarbeidene utføres som ett, kontinuerlig prosjekt. Forutsetninger for beregning av husleieendringer I beregningene av økt husleie som følge av gjennomføring av hovedgrunnpakken og evt. de utvidede grunnpakkene har vi for å forenkle tallberegningen i denne rapporten basert oss på likt husleietillegg for alle, uansett leilighetsstørrelse. Vi har forutsatt at 100 % av prosjektkostnadene finansieres med lån fra bank. Følgende lånebetingelser er lagt til grunn, etter ønske fra styret: 5,5 % effektiv rente. 35 års nedbetaling av lånet (avdragstid). Annuitetslån (som er det aller vanligste i forbindelse rehabilitering av boligblokker). Med disse låneforutsetningene vil husleietilleggene etter ferdigstilt rør / badeprosjekt i 2013 utgjøre de spesifiserte beløp i kapittel 8. Husleietillegget for hovedgrunnpakken utgjør kr / mnd. pr. leilighet. Med gjeldende skattebestemmelser i Norge (skattefradrag på 28 % av renteandelen av dette

12 husleietillegget), vil netto husleietillegg for alle som i borettslaget har skattbar inntekt bli redusert mye. For de første årene utgjør skattefradraget kr x 28 % = kr Netto effektivt husleietillegg blir med dette kr = kr / mnd. pr. leilighet. Individuelle ønsker fra andelseiere: Beskrivelsen av hovedgrunnpakken og evt. tillegg til denne (utvidede grunnpakker) vil omfatte alle leilighetene. For å imøtekomme de enkelte leilighetseiere med ønsker om nye innredninger, sanitærutstyr osv., legges det opp til en rik valgmeny. Økonomisk oppgjør for slike valg vil foregå direkte mellom andelseier og entreprenøren som tildeles oppdraget. Prisnivået på slike leveranser vil bli markedstilpasset, og dette vil bli sikret før kontraktsinngåelse med entreprenøren. Det vil bli bygget utstillingsrom i eller nærheten av boligselskapet, slik at den enkelte kan studere produktene før bestilling. Fem alternative keramiske fliser på hhv. gulv og vegger vil ligge innenfor grunnpakken, uten tilleggsbetaling fra den enkelte andelseier. Øvrige alternative overflater på gulv og vegger vil ligge utenfor grunnpakken. Slike valg skal avtales/ gjøres opp direkte mellom andelseier og entreprenør, etter et nøye vurdert opplegg (neste prosjektfase). Egenleveranse av innredninger fra andelseierne kan tillates i prosjektet, men dette forutsetter at produktet er levert til leiligheten innenfor avtalt tid og at entreprenøren beregner seg betalt for montasjen. Ved egenleveranse av materiell fra andelseierne må det påregnes at entreprenøren bare tar ansvar for montasjen dersom produktet er av god kvalitet. Det kan ikke tillates at andelseierne utfører arbeid på badet i perioden fra arbeidene starter i leiligheten til ferdigbefaring er gått (etter ca. 5 uker).

13 NAVNESEDDEL TIL GENERALFORSAMLINGEN (leveres ved ankomst til møtelokalet) Borettslaget Torshovkvartal 1 Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER: Andelseiers navn: Leilighetsnr: På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte. Det er imidlertid kun en stemme pr andel. Leietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du i henhold til lov om borettslag 7 3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Ønsker du å benytte denne retten, må vedlagte fullmakt fylles og leveres ved inngangen til møtelokalet FULLMAKT BRUK BLOKKBOKSTAVER. Jeg,, er andelseier i leilighetsnr i Borettslaget Torshovkvartal 1 gir med dette fullmakt til å møte og stemme for meg på borettslagets ekstraordinære generalforsamling den 26. mars 2012 Oslo, den 2012 underskrift

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Skåreråsen II brl. Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Obos Prosjekt vil være tilstede og kan svare

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag arrangeres 27.11.2017 kl. 18.00 på Tiurleiken skole, samlingssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Sameiet Herslebsgt. 9-11.

Sameiet Herslebsgt. 9-11. Sameiet Herslebsgt. 9-11. Nye bad 24.02.2014 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen og Lasse Handegård Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt- og byggeledelse vedr. våtrom, rørutskifting og annen bygningsrehabilitering

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bjerke Borettslag Dato 13.mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Årvoll Skole. Tilstede var 70 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 81 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17,

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, Rognerud Borettslag Otto Sogns v. 7 0681 OSLO Rognerud Borettslag Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, 25-29. INNLEDNING På oppdrag fra styret i Rognerud borettslag

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet 18.01.2017 Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet Bakgrunn Borettslaget er 50 år gammelt Det er et år siden vi sto her sist (20.01.2016)

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Borettslaget har nedfelt i ordensreglene at hver enkelt andelseier pålegges å skifte ut gamle vertikale

Detaljer

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 6/2012 14. april 2012 Rør-rehabilitering Alternativ 1: Usikker på om du har et sparebad? Vi har fått flere spørsmål fra andelseiere som har privat rehabiliterte bad,

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Treschowsgata Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgata Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag avholdes tirsdag 17. november 2015 kl. 18:00 i aulaen på Skøyenåsen Skole TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen Informasjon rør og våtrom Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen OBOS Prosjekt AS Totalleverandør av prosjektadministrasjon Leverer prosjektadministrasjon Tverrfaglig: nybygg, rehab bygg, vvs, elektro,

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Ila Kvartal II A, avholdes torsdag 25.10.2007, kl. 18.00-20.30 i personalrommet på Ila skole, Fougstadsgt.

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Østausa borettslag arrangeres 22.06.2016 kl. 18:00 i Grendehuset TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Grensesnitt. for Probad baderomskabiner.

Grensesnitt. for Probad baderomskabiner. Grensesnitt for Probad baderomskabiner www.probad.no Innholdsfortegnelse RIB 3 RIE 4 RIV 5 Generelt 6 Probad Snittegning 7 3D-tegning 8-13 www.probad.no RIB Utsparing for kabin: o Standardtykkelse på kabinens

Detaljer

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Desember 2010 1 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Veiledning baderomsrehabilitering. Ved generalforsamling den 03.02.2003 vedtok borettslaget at

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold TILVALGSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold 1. TILVALGSPROSESS Vi har lagt til rette for en tilvalgsprosess der det er mulig å foreta flere

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGEN GJELDER LEILIGHET NR.: KJØPERS NAVN: ADRESSE:......... TELEFON PÅ DAGTID: E-POST:...... Ferdig utfylt bestillingsliste

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen borettslag avholdes Torsdag 19. juni 2014 kl. 18.00 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag avholdes mandag 16. juni 2014 kl. 19:00 på Grorud Samfunnshus. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Nordisk vannskadeseminar i Reykjavik 03.09.09 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Vannskader ble gradvis mer aktuelt

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes Mandag 15.09.2008 kl. 18:00 i Salemkirken, Sannergaten 12. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag B) Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag B) Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 22.06.2016 kl. 18.00 Sted: I Grendehuset ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING A)Valg av møteleder og sekretær Som møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

HAUGESUND SJUKEHUS. Beskrivelse. Rehabilitering leiligheter. Vinjesgt. 12/14. Haugesund

HAUGESUND SJUKEHUS. Beskrivelse. Rehabilitering leiligheter. Vinjesgt. 12/14. Haugesund HAUGESUND SJUKEHUS Beskrivelse Rehabilitering leiligheter Vinjesgt. 12/14 Haugesund Dato 19.02.2015 1 Innhold 1. Orientering... 3 2. Maler- og golvleggerarbeider... 3 3. Tømrerarbeider... 3 4. Rørleggerarbeider...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Emanuelfjell borettslag arrangeres 09.04.2013 kl. 19:00 i Vaktmestersentralens møterom, Romsås senter 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Østerli Boligselskap AS Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Agenda 1. Presentasjon av OBOS Prosjekt AS 2. Historikk 3. Innvendig reparasjon av avløp 4. Sanitæranlegg rør og våtrom 5. Forsikring 6. Tilstand

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007)

Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007) Ekstraordinær generalforsamling 2007 (12.12.2007) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Etter borettslaget vedtekter, punkt 9-3 (2), innkaller styret herved til en ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier

Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS, initiert av den enkelte aksjeeier På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer