Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG"

Transkript

1 Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Desember 2010

2 1 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Veiledning baderomsrehabilitering. Ved generalforsamling den vedtok borettslaget at rehabilitering av våtrom må gjennomføres på individuell basis, d.v.s. på initiativ av, og kostnad for, den enkelte andelseier. Andelseier må derfor selv avgjøre når det er ønskelig at badet skal rehabiliteres, med mindre det allerede er en vannskade fra badet, som gjør at nabo/styret kan kreve at utbedringsarbeider iverksettes omgående. 1. Generalforsamlingens vedtak med begrunnelse gjengis her: Ved rehabilitering av bad vil borettslaget yte økonomisk tilskudd begrenset oppad til NOK til andelseiere, som kan dokumentere at badet er rehabilitert etter gjeldende byggeforskrifter og gjeldende våtromsnorm, inkludert bytte av sluk. Det økonomiske tilskuddet skal være like stort for hver andel. Hver andel har rett på slikt tilskudd til èn oppussing. Ved salg av leiligheten, følger ubenyttet tilskudd med som en fordring på leiligheten. Beløpet indeksreguleres etter konsumprisindeksen, første gang 1.januar Andelseiere som allerede har rehabilitert badet for egen regning skal få refundert inntil NOK i kroner, dersom det kan dokumenteres at badet er rehabilitert etter gjeldende våtromsnorm, inkludert bytte av sluk. I forbindelse med lekkasje hvor sluk må byttes, vil utgifter til bytting av sluk samt membran komme til fratrekk på tilskuddet til baderomsrehabiliteringen. Andelseiere som ønsker å montere dusjkabinett, kan få dette dekket av borettslaget, mot at tilskuddets størrelse reduseres tilsvarende. Begrunnelse: Da Sandaker Borettslag ble etablert, hadde ikke daværende byggeforskrifter krav om membran i gulv og vegger i baderom, Kravet om membran i romt med sluk våtromsnormen kom i Borettslaget har ved flere anledninger minnet om at det ikke må dusjes direkte på gulvet, fordi det da vil oppstå vannskader i gulv, tak og vegg. Disse skadene oppstår etter at andelseier har fjernet badekar og dusjer direkte mot vegg og på gulvet. Andelseier er personlig ansvarlig for de vannskader som oppstår dersom membran ikke er montert etter at badekar er fjernet. Ansvaret gjelder for skader i egen leilighet og eventuelle tilliggende naboleiligheter. 2. Montering av dusjkabinett Dersom du bare ønsker å skifte ut badekaret med dusjkabinett, vil borettslaget refundere utgiftene, begrenset oppad til kr ,-. 3. Bruk kun godkjente firmaer med våtromssertifikat Oversikt over firmaer kan du finne i telefonkatalogens Gule sider under søkeordregisteret Baderomsrenovering, eller dersom du har tilgang til internett, kan du slå opp på Fagrådet for våtrom

3 2 4. Få pristilbud fra flere Før du bestemmer deg for hvilket firma du skal bruke, er det fordelaktig å be om skriftlig tilbud fra flere. På den måten kan du sammenligne pris og kvalitet før du bestemmer deg for hvilket firma du skal bruke, Det er viktig å huske å be om å få se våtromssertifikat, som er et krav for å kunne utføre denne type arbeider, samt referanser fra lignende arbeide. Det er videre viktig å påse at den valgte entreprenør har et norsk fortaksnummer og at firmaet har sentral godkjenning fra Staten bygningstekniske etat (BE). Det er helt uproblematisk for seriøse entreprenører å dokumentere dette. 5. Kravspesifikasjon Styret i borettslaget har ved hjelp av OBOS Prosjekt utarbeidet kravspesifikasjon, som inneholder krav til hvilket arbeid som må gjøres på badet for å få utbetalt tilskuddet. Denne lista finner du på siste side i dette heftet. Styret vil benytte seg av ekstern ekspertise til å få vurdert kvaliteten på det utførte arbeidet, før tilskudd utbetales. Andelseier må stille sin leilighet og dokumentasjon på det utførte arbeidet til rådighet for denne ekspertise. Andelseier må påregne avslag eller avkortning i krav om utbetaling av tilskudd, dersom styrets ekspertise finner at det utførte arbeidet ikke holder den kvalitet som her er krevd. 6. Hvordan går jeg frem? A. Du kan ringe til firma for å avtale tid for visning av dagens bad. Det enkleste er å bruke et firma som kan koordinere hele rehabiliteringen (rørlegger, murer, flislegger, snekker, elektriker, maler, m v). For arbeidsoperasjoner som krever godkjenning må du henvise til kravspesifikasjonene fra borettslaget. Har du andre ønsker, så må du spesifisere dette og få dette innarbeidet i et samlet pristilbud, samt start og sluttidspunkt for arbeidet. Husk å be om at prisen for arbeidene utført i henhold til borettslagets kravspesifikasjon skal oppgis særskilt. Alle avtaler må være skriftlig. Ikke betal arbeidet på forskudd B. Eller du kan sende Tilanbudsinnbydelse til for eksempel 3 4 firmaer. I et slikt brev bør det opplyses om dagens standard på badet kravspesifikasjonen fra borettslaget, få oppgitt prisen for dette separat hva du ellers ønsker å få utført med badet, og prisen for dette Be til slutt om fastpris for det totale arbeidet, samt arbeidets start- og sluttidspunkt. Det er viktig at det skrives kontrakt før arbeidet begynner. Ikke betal arbeidet på forskudd. Be tilbudsfirma komme på befaring, og ta kontrollmål mv før anbud innleveres. Arbeidet er søknadspliktig til offentlig myndighet og igangsettingstillatelse skal foreligge før arbeidet påbegynnes. Dette blir som regel utført av entreprenør, men det er andelseierens ansvar å påse at dette blir gjort. Støtte fra borettslaget vil ikke bli utbetalt dersom arbeidet ikke er omsøkt til offentlig myndighet og det foreligger ferdigattest fra samme. Søknad om støtte til baderomsrehabilitering sendes på fastsatt skjema, innen 1. februar det året rehabiliteringen planlegges gjennomført. Dersom rehabiliteringen ikke gjennomføres innen årets utgang, må ny søknad sendes innen 1.februar neste år.

4 3 7. Kontrakt. Som nevnt ovenfor er det viktig å skrive kontrakt før arbeidet igangsettes. Norges Byggstandardiseringsråd har utarbeidet to standardkontrakter du kan bruke ved arbeid på fast eiendom. NBR 3501 gjelder for arbeider over femti tusen kroner og koster 25 kroner. NBR 3502 gjelder for arbeider under femti tusen kroner og koster 15 kroner. Disse kontraktene kan fås kjøpt hos Norges Byggstandariseringsråd. 8. Hvordan få utbetalt tilskuddet? Etter at arbeidet er fullført, må krav om refusjon sendes på fastsatt skjema til borettslagets styre. Sluttregnskap/spesifisert total faktura fra entreprenør skal sammen med søknad fra andelseier fremlegges som grunnlag for borettslagets utbetaling av tilskudd, samt attest for at arbeidet er utført i henhold til gjeldende, forskrifter, våtromsnorm og borettslagets spesifikasjon. Før utbetaling vil søknaden om utbetaling av tilskudd bli vurdert av et eksternt faglig organ. Komplett dokumentasjon over gjennomføring av arbeidet skal foreligge hos andelseier, herunder ferdigattest fra off. myndighet. Komplett dokumentasjon skal legges ved søknaden som sendes styret Originaldokumentene vil blir returnert andelseier og skal oppbevares av denne. Disse skal kunne utleveres til styret ved et senere behov. 9. Økonomisk garanti Dersom du ønsker det, kan styret gi forhåndsgaranti for inntil kroner til et godkjent firma. Utbetaling vil finne sted når arbeidet er godkjent. 10. Nyttige adresser Norges Byggstandardiseringsråd, Forskningsveien 3B, 0373 Oslo, Telefon: Telefaks: E-post: Statens Bygningstekniske Etat (BE) Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon E-post: Web: Fagrådet for våtrom, Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo Telefon: Telefaks: / E-post: no eller Sandaker Borettslag, Postkasse i Åsengt 8 (styrerommet). Telefon: / E-post:

5 4 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Tekniske spesifikasjoner som må være oppfylt før refusjon kan finne sted For borettslaget er det viktig at den grunnleggende standarden blir mest mulig lik i borettslagets bad. Det er videre viktig at vann- og brannsikkerheten ivaretas til høyeste kvalitet når rehabiliteringen gjennomføres. Nedenfor beskrives ønsket standard for de ulike delene av arbeidet. Krav i byggeforskrifter skal følges. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) skal følges så langt eksisterende bygningskonstruksjon ikke gjør krav i BVN umulige å gjennomføre. Arbeidet skal omsøkes til offentlig myndighet og igangsettingstillatelse skal foreligge før arbeidet påbegynnes. Ferdigattest skal fremlegges før utbetaling av borettslagets støttebeløp blir aktuelt Rørføringer Sluk skal være godkjent for bruk i brannskillende dekker, utført med løs vannlås for enkel adkomst/rengjøring og ha klemring for banemembran. Utløpsdimensjon skal være ø75mm. Anboringer på sluket skal ikke forekomme. Alle avløp som ønskes ledet til sluk skal enten være ført åpent over gulv eller ledet til sluk i påstøp over membran. Horisontalførte rørføringer i dekket (gulv) skal pigges opp og skiftes i størst mulig utstrekning (Dette arbeidet blir lite om man bare tar selve badet i 4- og 5-roms leiligheter, men betydelig mer omfattende for et helt bad i 2-roms leiligheter) Åpne rørføringer i badet skiftes ut så langt som rehabiliteringen av badet krever dette. Vannrør som forlegges skjult i vegger, i gulv og over himling, skal leveres som VSKgodkjent rør-i-rør-system. Elektrisk anlegg Det nye badet skal ha egen jordfeilbryter. Skjulte ledninger skal legges i trekkerør. Alle elektriske installasjoner på bad skal tilfredstille krav i Nek400 siste utgave (elektriske forskrifter) Dette gjelder både krav til selve utstyret og til hvordan dette monteres. Dersom det legges varmekabler, skal disse utstyres med effektregulator. Slukrist skal jordes. Gulv på bad. Eksisterende overflatekledning på gulv fjernes. Det legges helsveiset banemembran på gulv. Membranen skal lekkasjetestes med vann i minst 1 døgn før gulvet støpes. Over membran legges armert påstøp, eventuelt med varmekabler og overflatekledning med fliser. Helsveiset vinylbanebelegg kan erstatte membran, påstøp og fliser etter nærmere avtale.

6 Vegger på bad Eksisterende overflatekledning på vegger fjernes. Eksisterende lette vegger på bad holder ikke de krav som settes til vegg for at det skal kunne settes fliser på disse. Platene på vegg må derfor fjernes og ny vegg bygges opp fra stenderverket. Dersom eksisterende. vegger er skadefrie (ingen fuktskade må foreligge) kan det være tilstrekkelig å legge to lag gips eller ett lag rupanel/finér og ett lag ekstrudert polystyren på eksisterende stenderverk. Alle veggene påføres smøremembran og flislegges. Det kan ikke tapetsere utenpå membran. Benyttes tapet må det være veggvinyl uten membran bak. Tak på bad Tak pusses og males alternativt himles ned etter eget valg. Utstyr, innredning, design på bad Alle forhold knyttet til utstyr, innredning og design m.m. på bad er en beboersak som borettslaget ikke vil involvere seg i. Utvidelse av badet (4- og 5-roms) Å utvide badet ved å fjerne vegg mellom bad og toalett, alt. også mellom bad og vaskerom er akseptabelt for styret, men kostnad må dekkes av andelseier selv. De tekniske kravene blir de samme for det utvidede bad som for det opprinnelige. Utvidelse av badet vil kreve en mer omfattende søknad til offentlig myndighet bl.a. med vedlegg av tegninger, i forhold til den vesentlig enklere søknad som er nødvendig når man kun skal rehabilitere og skifte sluk. Fremdrift Arbeidet skal ha en rimelig fremdrift, d.v.s. maks 1 mnd. 5

7 6 Til styret i Sandaker Borettslag Dato: Søknadsfrist: 1.februar 1. Søknad om støtte til baderomsrehabilitering Andelseiers navn: Leilighets nummer Adresse Leilighetstype Telefonnummer E-post adresse Jeg ønsker å rehabilitere hele badet. (sett kryss) Ja Nei Tidspunkt for start: Tidspunkt for ferdigstilling: Arbeidet vil skje i henhold til bestemmelsene i gjeldende våtromsnorm og borettslagets kravspesifikasjon. 2. Økonomisk garanti Jeg ber om at Sandaker borettslag forhåndsgaranterer for utbetaling av inntil kroner under forutsetning av at baderomsrehabiliteringen er utført i henhold til gjeldende våtromsnorm og borettslagets kravspesifikasjon. (sett kryss) Ja Nei 3. Søknad om støtte til anskaffelse av dusjkabinett Jeg ønsker kun å fjerne badekaret og montere dusjkabinett. (sett kryss) Ja Nei Med hilsen Andelseiers underskrift

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK Innledning Sameiet Solhaugen informerer i følgende skriv av 20.mars 2012 om de krav som

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen?

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen? Hva Dekker ikke forsikringen hull i membranen 24 spørsmål jeg har fått til skrekk og inspirasjon for deg som ennå ikke har begynt å pusse opp badet selv Lars Guldbrandsen Daglig leder Fagrådet for våtrom

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG

NORDSETER BORETTSLAG NORDSETER BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK vedtatt på generalforsamlingen 16. juni 2004, endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014 - 2 - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN

RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN Vedtatt på generalforsamling 27.04.89 INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 Rammebetingelser for

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal Keyserløkka Øst brl. Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal På generalforsamling 19. mai 2005 ble det vedtatt med 30 mot 20 stemmer, at styret skulle fortsette arbeidet

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Tirsdag 24.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer