Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet"

Transkript

1 Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering av bad. Dette er krav og anbefalinger som den enkelte andelseier må følge, for at boligselskapet/andelseier eventuelt skal slippe å rehabilitere badet helt på nytt ved en fremtidig utskifting av røranlegg i boligselskapet. Andelseiere med nyrehabiliterte bad vil uansett bli noe berørt bygningsmessig ved en felles rehabilitering. Det kan også ved en felles rehabilitering av våtrommene være ønskelig å endre rørføringens plassering. Hvis et slikt vedtak blir fattet, vil dette også kunne berøre allerede nyrehabiliterte bad som beskrevet under. En fremtidig utskifting av røranlegget vil omfatte alle vertikalførte stammer for vann og avløp fra kjeller til og med tilknytninger i øverste etasje inkludert alle horisontalførte grenrør for avløp frem til klosett, og sluk (inkl. selve sluket) og alle vannrør frem til armatur/utstyr i alle leiligheter. Et slikt prosjekt vil, som de fleste vel forstår, medføre total sanering av baderommene. Dersom man som andelseier skal unngå slik sanering, må man selv ha gjort nødvendige utskiftninger i forkant. Det er derfor svært viktig at alle andelseiere som har planer om å modernisere/rehabilitere bad/våtrom, setter seg inn i nedenstående krav før man igangsetter arbeid i disse rom. Våtrommene i boligselskapet har flere ulike løsninger og nedenforstående beskrivelse er på generelt grunnlag. Dette må allikevel ikke sees på som en garanti for at vil badet blir spart ved en senere rehabilitering av vann- og avløpsrør. ADMINISTRATIVE VILKÅR Styret skal varsles av andelseier før arbeidet igangsettes. Varselet skal inneholde: søknad om tillatelse til å berøre boligselskapets røranlegg. tidspunkt for oppstart og antatt ferdigstillelse oppgave over valgt entreprenør beskrivelse av arbeidets omfang bekreftelse på at nabo under er informert alle naboer som blir berørt av eventuell vannavstengning etc. skal varsles skriftlig med oversikt over hvilke tidsrom dette gjelder. Gjennomføring Arbeidet skal utføres av entreprenør med de nødvendige offentlige godkjenninger. Arbeidet skal anmeldes til offentlig myndighet og igangsettingstillatelse skal foreligge før arbeidet påbegynnes. Arbeidet skal ha en rimelig fremdrift, d.v.s. maks 2 mnd. gjennomføringstid og arbeidet skal utføres på hverdager (man-fre) mellom kl og Støyende arbeider skal ikke påbegynnes før etter kl Søknad om ferdigattest skal leveres offentlig myndighet omgående etter fullført arbeid. Komplett dokumentasjon (inkl. samsvarserklæring og ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten) over gjennomføring av arbeidet skal oversendes til styret etter ferdigstillelse. Styret har vedtatt at det skal gjennomføres kontroll av gulv og veggmembraner, før gulv støpes og vegger flislegges. Kostnadene rundt denne kontrollen må dekkes av den enkelte andelseier, men bestilles av styreleder. Grunnen til at styret ønsker en slik uavhengig kontroll er at vannlekkasjer fra bad, ofte oppstår som følge av dårlige membranløsninger og utførelse. 1

2 TEKNISKE VILKÅR Det er viktig at vann- og brannsikkerheten ivaretas til høyeste kvalitet når rehabiliteringen gjennomføres. Nedenfor beskrives ønsket standard for de ulike delene av arbeidet. Krav i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) skal følges så langt eksisterende bygningskonstruksjon ikke gjør krav i BVN umulige å gjennomføre. Nedenstående formuleringer og ordbruk kan virke fremmed og vanskelig å forstå for legmann. Fagfolk bør imidlertid ikke ha problemer med å forstå innholdet, og det er meningen at andelseier skal benytte denne kravspesifikasjon overfor de fagfolk han/hun velger å benytte til arbeider i egen leilighet. Leiligheten deler vann og avløpsrør med naboene over seg. Det er meget viktig at andelseier/entreprenør har gjort seg kjent med hvordan røranlegget i aktuell leilighet er ført, før man begynner på arbeidet. Det er for de fleste leiligheter felles avløp for kjøkken og bad. Rørstammene betjener 1 leilighet i hver etasje. Leilighet nr 204, 304, 404, 504, 107, 207, 307, 407, 507, 108, 208, 308, 408 og 508 har separate stammer for bad og kjøkken. For disse leilighetene er kjøkkenstammene nylig innvendig rehabilitert, og vil ikke berøres av en fremtidig rehabilitering. Bytte ut rør for avløp og vann gjennom eget bad: Vann- og avløpsstamme skiftes ut fra underkant tak/avgrening på rørstamme i underliggende leilighet og opp til underkant tak i egen leilighet, herunder grenrør til klosett og sluk, samt skifte av sluk og grenrør/avstikkere til opp- og utslagsvask. Se skisse neste side. Nye horisontalførte avløpsrør (fra klosett og sluk) vil bli liggende ved tak hos nabo under, eventuelt i kjeller for bad i 1. etasje. Der toalettet er plassert ved siden av avløpsstammen, skal det benyttes toalett med p-lås eller vegghengt toalett med sidetilkobling. Montering av klosett med s-lås aksepteres der toalettet ikke er plassert ved siden av avløpsstammen. Innkassing av rør ved tak og på vegg i underliggende leilighet, må utføres i samarbeid med eier av denne. Kvaliteten på arbeidet tilpasses den kvalitet vegger og tak i bad hadde fra før. Det skal benyttes sluk med bunnutløp og disse skal være av type støpejern eller i rustfrittstål. Ved en fremtidig rehabilitering i boligselskapets regi, vil man ved dette alternativet bare måtte berøre tak/himling i egen leilighet for å føre vann- og avløpsrør videre oppover i bygningen. Leiligheter i øverste etasje vil helt unngå fremtidige inngrep. Det er svært viktig å støpe sokkel rundt vertikalførte vann- og avløpsrør. Membran legges inntil sokler. Sokkelen må lages med fall utover og smøres med membran som tettes i overgang til banemembran. Når det settes kasse over sokkel for å dekke rørstammer, må den ha drens hull for å synliggjøre eventuelle lekkasjer ut på baderomsgulv. Se skisse under 2

3 Det er viktig at man husker på at brannsikkerheten ivaretas ved rørgjennomføringer fra leilighet til leilighet (hver leilighet er en egen branncelle, konf. byggeforskrift). Skisse for avløpsrør: Gjelder generelt. De skraverte delene av avløpsrørene på skissen til venstre må være skiftet ut av andelseier, dersom inngripen i dennes bad skal unngås i en fremtidig rørutskifting i regi av boligselskapet. Utskiftningen skal også omfatte grenrør til kjøkken. De vertikalførte vannrørene som vises på skissen må også skiftes gjennom etasjeskiller. Det er viktig at det etableres sokler rundt vannrør, avløpsrør og varmerør. Følgende må videre ivaretas: Røranlegg Sluk skal være godkjent for bruk i brannskillende dekker, utført med løs vannlås for enkel adkomst/rengjøring og ha klemring for banemembran. Utløpsdimensjon skal være ø75mm. Alle avløpsrør fra servanter, vaskemaskiner, hjelpesluk og eventuelt badekar føres over gulvmembranen og dykkes ned i sluket, eventuelt kan disse føres åpent på vegg. Anboringer på sluket skal ikke forekomme. Alle avløp som ønskes ledet til sluk skal enten være ført åpent over gulv eller ledet til sluk i påstøp over membran. Horisontalførte rørføringer i dekket (gulv) skiftes ut i sin helhet. Åpne rørføringer internt i badet skiftes ut så langt som rehabiliteringen av badet krever dette. Vannrør som forlegges skjult i vegger, i gulv og over himling, skal leveres som SINTEF Byggforsk godkjent rør-i-rør-system. Sluk og avløpsrør større enn 40mm skal leveres i støpejernsutførelse. Vertikalførte vannrør inkl. avgrening til leilighet utføres i kobber eller Alupex og isoleres frem til stengekran med min. 13mm cellegummiisolasjon. Elektrisk anlegg Det nye badet skal ha egen jordfeilbryter. Skulte ledninger skal legges i trekkerør. Alle elektriske installasjoner på bad skal tilfredstille krav i elektriske forskrifter. Dette gjelder både krav til selve utstyret (IP44) og til hvordan dette monteres. Dersom det legges varmekabler, skal disse utstyres med effektregulator eller termostat. Jording av komponenter på badet skal utføres i tråd med Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400. Ved installasjon av varmekabel eller stikkontakt til vaskemaskin; husk å kontrollere kapasitet på el. kurs til bad. Gulv på bad Eksisterende overflatekledning på gulv fjernes. 3

4 Det legges helsveiset banemembran på gulv. Membranen skal lekkasjetestes med vann i minst 1 døgn før gulvet støpes. Membran skal ha fall til hovedsluk. Over membran legges armert påstøp, eventuelt med varmekabler og overflatekledning med fliser. Gulvet skal legges med fall til sluk som beskrevet i BVN. Varmekabler legges med en IPX8 varme kabel, eks Nexans Xtreme, eller tilsvarende uten skjøt i støp. Om keramiske fliser ikke ønskes kan vinylbanebelegg erstatte membran, påstøp og fliser. Vegger på bad Eksisterende overflatekledning på vegger fjernes (eks. fliser, tapet, baderomspanel). Alle vegger som skal flislegges må påføres smøremembran først. Membran må smøres på i flere lag og følge godkjennings og leverandørens krav til tykkelse og påføringsmetode følges. Maling av vegger kan ikke erstatte fliser/vinyl i tørre soner da Våtromsnormen er innskjerpet. Det kreves i følge BVN membran på alle vegger i våtrommene der disse er under 4m 2. Godkjente våtromsprodukter må benyttes. I de tilfeller hvor veggene er flislagt fra før, kan det være akseptabelt at man lar eksisterende fliser ligge og påfører smøremembran direkte på disse, for så å legge fliser utenpå. Dette fordi veggen kan påføres skader i form av at puss og stein løsner, hvis man fjerner eksisterende fliser. Hvis man velger denne løsningen, er det meget viktig at man kontrollerer veggen for bom og løse fliser (eksisterende fliser må sitte godt) før en eventuell ny fliskledning legges utenpå. På vegger som allerede har smøremembran, bør den eksisterende veggmembranen fjernes. Tak på bad Tak pusses og males, alternativt himles ned etter eget valg. Det bør tilstrebes å oppnå en høyde på minimum 2,20m fra ferdig gulv til himling. Rørgjennomføringer ned til underkant tak på bad i underliggende leilighet, medfører krav om innkassing av rørføringer ved tak i denne leiligheten. Dette gjøres med kasse eller hel senket himling etter avtale med eier av denne leiligheten. Kostnaden må bæres av den seksjon som har initiert arbeidet med rørutskiftingen. Ventilasjon Eksisterende ventilasjon må ikke forringes som følge av andelseieres modernisering av bad. Luftspalte i terskel under dør til bad skal være etablert. Det tillates ikke å montere avtrekksvifter, koblet til avtrekk i vegg eller tak. Dersom dagens ventilasjonsåpning til sjakt etter rehabilitering havner over himling/ innkassing, skal sjakten forlenges med stiv spirokanal ned til underkant himling. Kortest mulig føringsvei skal benyttes. Rør til Sentralfyring: I de leiligheter der det går rør til sentralfyring igjennom badet, lages det sokkelkasse som membran føres opp uten på. Disse rør kan da byttes i ettertid uten at membran brytes. Varmerør kan enten kasses inn, eller det legges smøremembran og fliser bak disse. Når rør kasses inn, må kasse ha drens hull, mot badegulv, for å synligjøre eventuelle lekkasjer. Innkassing av rør utføres i våtromsplater (XPS) Utstyr, innredning, design på bad Alle forhold knyttet til utstyr, innredning og design m.m. på bad er en beboersak som boligselskapet ikke vil involvere seg i. Andelseier oppfordres til å velge praktiske løsninger av god kvalitet fra kjente leverandører, montert i tråd med gjeldende forskrifter. 4

5 Ovenstående tekst er ikke uttømmende for hvordan et bad skal rehabiliteres for å være i tråd med byggeforskrifter og byggebransjens våtromsnorm. Det er opp til den enkelte andelseier, og den/de entreprenør(er) hun/han velger å benytte, å sørge for at normer og forskrifter overholdes. Eventuelle følgeskader som oppstår som følge av entreprenørens arbeid skal utbedres av entreprenør kostnadsfritt for øvrige andelseiere og boligselskapet. Stian Valholm OBOS Prosjekt 5

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen?

Hva? Dekker ikke forsikringen hull i membranen? Hva Dekker ikke forsikringen hull i membranen 24 spørsmål jeg har fått til skrekk og inspirasjon for deg som ennå ikke har begynt å pusse opp badet selv Lars Guldbrandsen Daglig leder Fagrådet for våtrom

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

UNIPEX rør i rør system

UNIPEX rør i rør system UNIPEX rør i rør system Innhold Systemet 3 Komponenter 4 Rør 5 Veggboks 7 Fordelerskap 9 Montasje 11 Trykkprøving Godkjenninger 15 Bestillingsinformasjon 18 2 UNIPEX systemet UNIPEX rør i rørsystemet er

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer