Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no"

Transkript

1 Skatte folderen 2014/2015 Oppdaterte satser finnes på skatt.no Ajour pr. 15/

2 1 - Skattesatser 2014/2015 AKSJESELSKAPER m.v. Inntektsskatt, stat 27 % 27 % Formuesskatt 0,0 % 0,0 % PERSONER Formuesskatt (av nettoformue) Kommune og stat Innslagspunkt - enslige Kr. 1 mill Kr. 1,2 mill Innslagspunkt - ektefeller kr. 2 mill kr. 2,4 mill 2014 (herav 0,7 % kommune, 0,3 % stat) 2015 (herav 0,7 % kommune, 0,15 % stat) Alminnelig inntekt Fellesskatt til staten Fellesskatt til staten, skattepliktig i Nord- Troms og Finnmark Kommune og fylkesskatt Sum nettoskatt Sum nettoskatt, skattepliktig i Nord-Troms og Finnmark Personfradrag Klasse 1 Klasse 2, ektefeller 12,95 % 9,45 % 14,05 % 27% 23,5 % Kr Kr ,15 % 9,65 % 13,85 % 27 % 23,5 % Kr Kr Aksjonær- og deltakermodell Skjermingsrente- utbytte/utdeling Skjermingsrente - ekstraskatt renter Foretaksmodell Skjermingsrente 0,9 % jan-jun 1,1 % jul-des 0,8% 1,2 % Ikke fastsatt Jan-feb 0,8% Ikke fastsatt Personinntekt er brutto lønn, pensjoner m.v. og beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak. Personinntekt er grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt. Trygdeavgift Lønnsinntekt Næringsinntekt fiske, barnepass Næringsinntekt Pensjoner Personinntekt til personer under 17 år og over 69 år Nedre grense: Toppskatt Sats 1. trinn Personer skattepliktig Nord-Troms eller Finnmark Nedre grense: Sats 2. trinn Nedre grense: Frikortgrensen Marginal skattesats Lønn og næringsinntekt i fiske Nord-Troms/Finnmark 8,2 % 8,2 % 11,4 % 5,1 % 5,1 % Kr % 7 % Kr ,0 % Kr Kr ,2 % 43,7 % 8,2 % 8,2 % 11,4 % 5,1 % 5,1 % Kr % 7 % Kr % Kr Kr ,2 % 43,7 % Annen næringsinntekt Nord-Troms/Finnmark 50,4 % 46,9 % 50,4% 46,9 %

3 2 - FRADRAG I SKATTEN Skattefri alminnelig inntekt for uførepensjonister Enslige Gifte Avtrappingssats, skattereduksjon Sats for tillegg av formue Fribeløp for formuestillegg *Ikke ta med verdien av primærbolig. Kr Kr ,0 % 1,5 % Kr * U T G Å R Skattefradrag for alders-/afp-pensjonister Maksimalt Men reduseres med en sats på 15,3 % mellom og en sats på 6 % av pensjonsinntekter over Boligsparing for ungdom (under 34 år) Sats Maksimalt sparebeløp pr. person pr. år Maksimalt sparebeløp pr. person totalt Kr Kr. 175 Kr. 266 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr FRADRAG I SELVANGIVELSEN Minstefradrag, Sats - brutto lønn - brutto pensjon o.l. 43 % 27 % 43 % 29 % Øvre grense - brutto lønn - brutto pensjon o.l. Nedre grense for lønnsinntekt Nedre grense for pensjon o.l. Foreldrefradrag Dokumenterte utgifter maks: - 1 barn under 12 år - Tillegg pr. barn utover det første Fradrag kan også gis om barnet er eldre enn 11 år, dersom barnet p.g.a. handikap e.l. har særlig behov for omsog og pleie. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Særfradrag Særfradrag for uførhet m.v. Særfradrag for store sykdomsutgifter - kr og mer* Kr Utgår 67 % av faktiske 67 % av fak- utgifter tiske utgifter Særfradrag for enslige forsørgere Kr Kr * Foreldre som har merkostnader til tilsyn med funksjonshemmede barn vil kunne få særfradrag fra første dokumenterte krone. Individuell pensjonssparing, maksimalt årlig fradrag Fagforeningskontingent - fradrag gis med inntil Gave til frivillig organisasjon - fradrag gis med inntil Kr Kr Kr Kr Kr Kr Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted/pendlers besøksreiser, 2014 og 2015 Fradrag når de samlede reiseutgifter overstiger kr (2015: kr ) Fradrag gis med kr 1,50 pr. km mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). For samlet reiselengde i året over km gis det fradrag med 0,7 kr. pr. km. inntil km.i tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr pr. år og bruk av bil fører til to timer kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

4 * for varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede. 4 - FORDELSBESKATNING FIRMABIL Skattepliktig fordel beregnes til: 30 % av listepris opp til kr (2014: ) + av listepris over kr (2014: ) Biler som er eldre enn 3 år (pr i inntektsåret) verdsettes til 75 % av listepris som ny. Biler registrert i 2011 verdsettes til 75 % i inntektsåret For firmabiler som brukes over km til yrkeskjøring pr. år, brukes 75 % av listepris som ny ved fordelsberegningen allerede første år. Når bilen er eldre enn 3 år pr i inntektsåret, anvendes 56,25 % av opprinnelig listepris som ny (første 3 år 75 %, deretter 75 % av det igjen). For el-biler brukes 50% av listepris som ny. For el-biler eldre enn 3 år: 37,5 %. Dersom firmabilen kun har vært til disposisjon en del av året, foretas en forholdsmessig fordeling av firmabiltillegget for et helt år ut fra antall hele og påbegynte måneder bilen har vært til disposisjon. Biler som faller utenfor sjablonreglene: innberette faktisk privat kjøring multiplisert med kr 3,40 pr. km. (2014: 3.35 pr km). Arbeidsreiser som overstiger km beskattes med kr 1,50 pr. km. RENTEFORDEL RIMELIG LÅN I ARBEIDSFORHOLD Det beregnes en skattepliktig rentefordel av differansen mellom en normrentesats og den renten arbeidstakeren selv betaler. Rentefordelen kan fradragsføres som gjeldsrenter. VERDI AV FRI KOST OG/ELLER LOSJI sats pr. døgn Fritt opphold - kost og losji Fri kost - alle måltider Fri kost - to måltider Fri kost - ett måltid Fri losji - ett eller delt rom jan - feb 2,25 % mar-okt 2,75 % nov-des 2,5 % Kr. 114 Kr. 82 Kr. 64 Kr. 42 Kr. 32 2,5 % mar-apr 2,9% kr. 116 kr. 83 kr. 65 kr. 43 kr. 33 TELEFON/MOBILTELEFON/BREDBÅND 2014 og 2015: Skattepliktig fordel kr uansett antall EKOM-tjenester. Ikke lenger bunnfradrag og ikke lenger fradrag for egenbetaling. Innholdstjenester utover et fribeløp på kr er innberetningspliktig. 5 - AVSKRIVNINGER - DRIFTSMIDLER Saldogruppe: a: Kontormaskiner o.l. b: Ervervet goodwill c: Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede d: Personbiler, traktorer, annet rullende maskineri og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m. Ekstra startavskrivning e: Skip, fartøy, rigger m.m. f: Fly og helikopter g: Anlegg for overføring av elektrisk kraft, elektroteknisk utrustning i kraftforetak h: Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m. Unntak: Bygg med kort levetid (inntill 20 år fra oppføring) i: Forretningsbygg j: Tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre avskrivbare bygg 30 % 14 % 12 % 5 % 4 % 2 % 30 % 22 % * 14 % 12 % 5 % 4 % 2 % Grensen for aktiveringsplikt og utgiftsføring/inntektsføring av restsaldo, er kr Saldogruppene a-d og j er samlesaldoer. Alle driftsmidler innenfor samme næring (gruppe j: per bygg) som tilhører gruppen, skal føres på samme saldo. Driftsmidler i gruppene e i føres på egne saldoer.

5 6 - STATENS REISEREGULATIV KOSTGODTGJØRELSE Regulativet anvendes for tjenestereiser over 15 km fra reisens utgangspunkt. Det beregnes ikke kostgodtgjørelse for tjenestereiser under 15 km. For tjenestereiser som varer mer enn ett døgn, regnes seks timer eller mer inn i det nye døgnet for et nytt døgn. INNLAND 2015 Reiser med overnatting kost Reiser over 12 timer kr. 710 Nattillegg (ulegimitert) kr. 430 Reiser uten overnatting* kost Reiser på 6-12 timer Kr. 280 Reiser over 12 timer Kr. 520 Dersom ett eller flere måltider er inkludert i romprisen eller dekket på annen måte, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen som følger (innland og utland): Frokost Lunsj 30 % Middag 50 % BRUSPENGER Bruspenger kan betales skattefritt der arbeidsgiver dekker alle måltider ved oppholdet, slik at den ansattes merutgifter begrenser seg til avis o.l. Innland: 100 kr hver 24. time og utland: 90 kr hver 24. time. 2015: Regler/satser avviklet fra RUTINEMESSIGE REISER 2014: Ansatte med reising som en rutinemessig del av jobben, kan motta dekning av legitimerte merutgifter til kost. 2015: Ansatte med reising som en rutinemessig del av jobben følger reglene for tjenestereise fom UTLAND (gjeldende fra 1. januar 2015, utdrag) Land Kost Nattillegg Land Kost Nattillegg Belgia Danmark -København Finland Frankrike - Paris Hellas Irland Island Italia Nederland Russland - Moskva - St. Petersburg Spania Storbritannia - London Sveits - Geneve - Zürich Sverige Tsjekkiske rep. Tyskland - Berlin Østerrike - Wien Japan USA - New York by - Washington D.C Canada

6 BILGODTGJØRELSE Satser pr. km per km (innland) kr 4,10 Over km (innland) kr 3,45 El bil kr 4,20 Utland (uansett kjørelengde) kr 4,10 Pluss 10 øre for kjøring i Tromsø. Tillegg for passasjer: kr 1,00 pr km. Tillegg for tilhenger: kr 1,00 pr km. Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei: kr 1,00 pr km. 7 - SKATTEMESSIG BEHANDLING KOSTGODTGJØRELSE Tjenestereise uten overnatting: Utbetaling av kostgodtgjørelse etter statens satser (eller lavere) på tjenestereiser uten over natting, gir ikke skattepliktig overskudd. Tjenestereise/pendlerreise med overnatting innland: Ved tjenestereiser/pendlerreiser med overnatting innenlands er det fastsatt følgende satser for skattefri kostgodtgjørelse: For arbeidstakere som sannsynliggjør å ha bodd på hotell og har betalt frokosten selv inntil: når frokosten inngår i romprisen, reduseres satsen inntil: For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter: For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller privat: Kr. 690 Kr. 621 Kr. 300 Kr. 195 kr. 710 kr. 568 Tjenestereise med overnatting utland: Når man sannsynliggjør å ha bodd på hotell eller lignende, er kostgodtgjørelse utbetalt etter satsen i statens reiseregulativ for vedkommende land, skattefri. Dersom man ikke sann syn liggjør å ha bodd på hotell, vil den delen av kostgodtgjørelsen som overstiger hybel-/brakkesatsen, være skattepliktig inntekt. NATTILLEGG Kun legimerte utgifter kan dekkes. Dekning utover dette blir trekk-, avgifts- og skattepliktig, selv om den ikke overstiger satsen i reiseregulativet. Ved tjenestereiser innenlands kan det likevel fortsatt kunne utbetales en ulegitimert godtgjørelse for overnatting på kr. 430 pr. døgn trekk-, avgifts- og skattefritt. (2014:kr 420) BILGODTGJØRELSE Bilgodtgjørelse etter statens satser (eller lavere) for tjeneste/yrkeskjøring gir ikke skattepliktig overskudd så fremt korrekt reiseregning er utfylt. 8 - GRUNNBELØP I FOLKETRYGDEN kr. 307 kr. 200 Grunnbeløpet (1G) frem til : Kr Grunnbeløpet (1G) fra : Kr Gjennomsnittlig G (2014) Kr /5 G Kr * 1,5 G Kr ** (Gjennomsnittlig G for 2015 foreligger når grunnbeløp pr blir offentliggjort). *Skattefri grense for rentefordel ved lån i arbeidsforhold etter **Skattefrie utdannelsesutgifter etter ved opphør av arbeidsforhold.

7 9 - AVGIFTSSATSER MERVERDIAVGIFT Normal sats Matvarer Persontransport, idrett og kultur arbeidsgiveravgift Sone I 14,1 % 14,1 % Sone Ia 10,6/14,1 % 10,6/14,1 % Sone II 10,6 % 10,6 % Sone III 6,4 % 6,4 % Sone IV 5,1 % 5,1 % Sone IVa 7,9 % 7,9 % Sone V 0 % 0 % Arbeidsgiver skal som hovedregel betale arbeidsgiveravgift etter den satsen som gjelder i den kommunen (sonen) foretaket er registrert. Driver enheten virksomhet flere steder, skal de ulike underenhetene registreres. Ved ambulerende virksomhet benyttes sats i den kommunen hvor arbeidet utføres. Sone Ia skal fortsatt betale arbeidsgiveravgiftssatsen som gjaldt i 2003 (10,6 %) inntil differansen mellom det foretaket faktisk betalt i arbeidsgiveravgift (etter 2003-reglene), og det foretaket ville ha betalt med en sats på 14,1 %, er lik fribeløpet. Fribeløpet er kr , fra 3. termin 2013: ARVEAVGIFT PÅ ARV OG GAVER Arveavgiften er fjernet fra Det skal ikke betales arveavgift av gave som gis etter 31. desember 2013, og ikke av arv som inntrer etter dødsfall som skjer etter 31. desember FERIEPENGER 25 % 25 % 15 % 15 % 8 % 8 % Prosentsatsen er 10,2 for personer under 60 år. For personer over 60 år er prosentsatsen 12,5 av inntekt inntil 6 G og 10,2 av inntekt utover 6 G. I de tilfeller hvor man er omfattet av tariffavtale, ansatt i Staten eller hvor det er inngått en privat avtale med arbeidsgiver (krav på 5 ferieuker), er feriepengesatsen 12 % FORMUESVERDSSETTELSE Bolig, primærbolig Bolig, sekundærbolig Fritidsbolig Utleid næringseiendom Ikke-utleid næringseiendom Annen fast eiendom 25 % av markedsverdi* 25 % av markedsverdi* 60 % av markedsverdi* 70 % av markedsverdi* Øker - 60 % av markedsverdi** 70 % av markedsverdi** 60 % av markedsverdi*** 70 % av markedsverdi*** - - * Markedsverdi beregnes utfra kvadratmetersatser som er basert på statistikk over omsatte boliger. ** Markedsverdi utleid næringseiendom beregnes ut fra netto leieinntekter som divideres med en kalkulasjonsfaktor (2014: 0,075). Ligningsverdien settes til 60/70 % av beregnet markedsverdi. *** Markedsverdi ikke-utleid næringseiendom beregnes som for utleid næringseiendom med en beregnet kvadratmetersats (som oppdateres årlig). Verdipapirer verdsettes med 100 % av verdsettelsesgrunnlaget.

8 12 - BETALINGSTERMINER 2015 IF/A = Innbetaling forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift ( RF-1035) FK = Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (får tilsendt inn.bet.-blankett) M = Terminoppgave og betaling av merverdiavgift IF/A FK M 1. termin termin termin termin termin termin Årsoppgave: 10.3 Ved forfall på lørdag, søndag eller helligdag blir fristen førskommende virkedag. Frist for innsendelse av årsregnskap m.m. til Regnskapsregisteret i Brønnøysund er 1. måned etter fastsettelse (generalforsamlingen), senest 1. aug (papir) eller 1. sept. (levering via Altinn). Fra og med 1. januar 2015 innføres ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre oppgavepliktige (A-melding). A-meldingen erstatter følgende skjemaer: - Lønns- og trekkoppgave (RF-1015) - Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) - Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025) - Melding til Aa-registeret (NAV ) - Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) Leveringsfrist 5. i påfølgende måned renteberegninger Renter på restskatt/rentegodtgjørelse v/tilbakebetaling av skatt - inntektsåret 2014: Ikke lenger faste nominelle satser, men skal følge Norges Banks styringsrente per 1. januar det aktuelle året redusert med 27 %. Renter for 2014: 0,9125% Tidsperiode for beregning av rentene: Både ved restskatt og skatt til gode regnes det renter fra 1.juli 2014 (15. mars 2015 for upersonlige skattytere). Ved skatt til gode - beregnes renter frem til skatteoppgjøret sendes skattyter. Ved restskatt - beregnes renter frem til tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt. Tillleggsforskudd: fra 31. mai mars for upersonlige skattytere og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Forsinkelsesrente:Ved for sen betaling av: forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, arveavgift, utlignet skatt og arbeidsgiveravgift (arbeidsgiver): jan.-juni 2013: 8,50 % pr.år juli-des. 2013: 9,50 % pr.år jan.-des 2014: 9,50 % pr. år 14 - SKATTEFRIE FRYNSEGODER AVIS For ansatte som p.g.a. spesielt informasjonsbehov får flere avisabonnementer av arbeidsgiver, regnes normalt bare ett abonnement som skattepliktig fordel. Fri avis er skattefri hvis den ansatte selv betaler for en dagsavis.

9 GAVER I OG UTENFOR ANSETTELSESFORHOLD NB! Reglene nedenfor gjelder kun for gaver i form av naturalia. Følgende gaver er skattefrie for mottaker og gir fradrag for giver: Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år - verdi kr 8.000, gullklokke med inskripsjon kr Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 år - kr Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 år - kr Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år - kr Premie for forbedringsforslag - kr Andre gaver i arbeidsforhold - kr Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold - kr 500 hjemme-pc Fordel ved privat bruk av datautstyr inklusive nettbrett, utlånt fra arbeidsgiver, regnes ikke som skattepliktig inntekt når utlånet er begrunnet i tjenestlig bruk. BARNEHAGE Er arbeidsgiver eier/andelshaver i barnehagen, er plassen skattefri for den ansatte. Det er ikke krav om ansattes egenbetaling. Arbeidsgivers dekning til ansattes egen barnehageplasser ikke skattepliktig så fremt den ansattes egenbetaling tilsvarer maksimalpris (2015: kr , 2014: kr ), og oppad begrenset til kr pr. måned pr. plass. BEDRIFTSKANTINE Så lenge de ansatte dekker % av arbeidsgivers selvkost av råvarene, er bedriftskantine skattefritt (forutsatt rimelig kantine ordning). bedriftshelsetjeneste Følgende helsedekning er skattefri: Når bedriftshelsetjenesten hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser, slik som å avverge sykdom eller belastningsskade. Ved mindre kurative tiltak, slik som for eksempel reseptutstedelse som ledd i en ellers vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste. Ved forebyggende behandling av yrkesskader, f.eks massasje tilpasset bedriften. trim og helse Følgende velferdstiltak knyttet til trening er skattefrie: Når arbeidsgiver selv innreder/leier eget trimrom. Når arbeidsgiver dekker bedriftsmedlemskap hvor det arrangeres et felles opplegg for de ansatte. Forutsetningen må være at alle eller en betydelig gruppe ansatte har en reell mulighet til å benytte seg av tilbudet, og at det er organisert fellestreninger. Når arbeidsgiver leier helsestudioet for bestemte tidsrom i uken, og dette har preg av fellesarrangement. Når arbeidsgiver leier inn en fysioterapeut eller en aerobicinstruktør som skal trene de ansatte i bedriftens lokaler. Utlån av treningsutstyr til bruk ved fellestrening. turer Opphold på hotell mv., med inntil to overnattinger kan anses som rimelig velferdstiltak enten oppholdet er knyttet til helg eller ikke.

10 Skattebetalerforeningen I over 60 år har Skattebetalerforeningen hjulpet enkeltpersoner og bedrifter med skattespørsmål og påvirket skattepolitikken i Norge. Årlig deltar rundt regnskapsførere, revisorer, jurister og andre som jobber med økonomi på våre kurs innen skatt, avgift og regnskap. Les mer om Skattebetalerforeningen og hvilke aktiviteter vi gjennomfører i 2015 på skatt.no. skatt.no Postboks 213 Sentrum, Kongens gate 14, 0103 OSLO E-post: Telefon: skatt.no/nettkurs

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4. Magasinet Kundemagasin 1-2010 Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag................................................

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011 Grant Thornton informerer Nr. 4/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi hjelper små og mellomstore virksomheter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013 Grant Thornton informerer Nr. 3/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton vokser Det er med stor glede

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008 Grant Thornton informerer Nr. 3/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer