Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland Revisjon & Rådgivning AS"

Transkript

1 Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER (Guiden er ájour per 20. deseember 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Veksthuset, Skansen 7, 2670 OTTA

2 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m F.o.m Inntil km i året (år 2011: km), innenlands og utenlan 3,65 3,90 Over km i året (år 2011: km), innenlands 3,00 3,25 Tillegg for passasjer per person/kjøring på skogs- og anleggsvei 0,90 1,00 Tillegg for frakt av utstyr og materiell/tilhenger 0,60 0,70 El-bil 4,00 4,10 Utbetaling av bilgodtgjørelse etter statens satser er skattefri. Reiseregning må fylles ut. REISER I UTLANDET Land Nattillegg Kostgodtgjørelse EUROPA: Belgia Brüssel Danmark København Estland Finland Frankrike Paris Hellas Island Italia Latvia Litauen Nederland Polen Russland Spania Storbritannia London Sveits Sverige Tyskland Østerrrike ØVRIGE OMRÅDER: Canada USA New York by Japan Kina Hong Kong Utgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. 2

3 KOSTGODTGJØRELSE INNLAND, ULEGITIMERT Reisefravær i timer: f.o.m f.o.m timer uten overnatting timer uten overnatting Reiser som varer mer enn 12 timer uten overnatting Reiser som varer mer enn 12 timer med overnatting For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. For reiser under 15 km beregnes ikke kostgodtgjørelse. Legitimerte utgifter kan dekkes med inntil kr. 170,- (år 2011: 155,-) også ved fravær under 5 timer /15 km reise. Måltidstrekk døgndiett (fravær med overnatting, beløp år 2012): frokost 10% ( kr. 64,-), lunsj 40% ( kr. 256,-), middag 50% ( kr. 320,-). Måltidstrekk dagdiett (fravær uten overnatting); fast kronebeløp lunsj kr. 175,- og middag kr. 222,50 Hvis utgifter til kost overstiger satsene, dekkes legitimert utgift utover ulegitimert sats med inntil 20%. Kostutgifter på rutinemessig oppdrag uten overnatting dekkes etter bilag inntil gjeldende satser: Fravær (år 2012) f.o.m. 6 inntil 9 timer kr. 115,-, fravær fra 9 inntil 12 timer kr. 190,-, f.o.m. 12 timer kr. 290,-. NATTILLEGG - OVERNATTING INNLAND Godtgjørelse på bakgrunn av reiseregning, ULEGITIMERT Godtgjørelse på bakgrunn av reiseregning, hotellstandard, LEGITIMERT dekke Nattillegg betales når 5 timer eller mer mellom kl. 22. og 06. tilbringes hjemmefra. Nattillegget er skattefritt selv om overnattingsutgiftene ikke dokumenteres. SKATTEDIREKTORATETS FORSKUDDSSATSER FOR DIETT Gjeldende forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse: Pensjonat eller hybel/brakke UTEN kokemulighet A Hybel/brakke eller privat MED kokemulighet B Matpenger/"overtidsmat" (fravær fra hjemmet minst 12 timer) DOKUMENTERT For at sats A kan benyttes, må bespisning på slik sted sannsynliggjøres. Dersom ett eller flere måltider er inkludert i losjiprisen, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Kostgodtgjørelsen reduseres da med 10% for frokost, lunsj 40% og middag 50%. Samme prosentsatser gjelder for måltidstrekk i kostgodtgjørelsen for utenlandsopphold. Hvis alle måltider er dekket kan det utbetales en godtgjørelse på kr. 60,- for hver 24. time til dekning av småutgifter. For utlandet er satsen kr. 80,-. SKATTEPLIKTIGE - SKATTEFRIE NATURALYTELSER PRIVAT BRUK AV ARBEIDSGIVERS BIL Fordelen ved privat bruk av bil som er stilt til rådighet for arbeidstaker, skal tas med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fra 1. januar 2005 er det innført en prosentligningsmodell for beskatning av firmabil. Omleggingen medfører at firmabilklassene oppheves og at man går bort fra å fastsette antall kjørte km mellom hjem og arbeidssted. Fordelen settes til 30% av bilens listepris som ny inntil kr (år 2011: kr ) og 20% av overskytende listepris. For biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og biler hvor yrkeskjøring er mer enn km i året beregnes fordelen av 75% av bilens listepris som ny, for el-biler 50%. Ved kombinasjon av to eller flere av alternativene regnes fordelen av 56,25% (37,50% for el-bil). Bilsatsen for firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen er fastsatt til kr for 2011 og

4 Unntaket er ved bruk av biler som er lite egnet til privat bruk (f.eks. varebiler) og dermed ikke omfattet av prosentligningsmodellen som firmabil. Her er fordelssatsen for kjøring mellom hjem og arbeid og annen privatkjøring kr 3,25 per km (år 2011 kr. 3,20) for kjøring inntil km og kr 1,50 for kjøring over. For skattytere som regnskapslignes for yrkesbil fastsettes fordelen etter samme prosentligningsmodell som foran. Tilbakeføringen for privat bruk av yrkesbil kan ikke settes høyere enn 75% av de beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Det gjøres et tillegg for verdiforringelse ut fra en årlig saldoavskrivning med 17%. Utgangspunktet er bilens listepris på tidspunktet for førstegangsregistrering, ikke kostpris. Reise mellom bolig og fast arbeidssted klassifiseres som ARBEIDSREISE, mens reise mellom bolig og ikke fast arbeidssted er å anse som YRKESREISE. RENTEFORDEL VED RIMELIGE LÅN I ARBEIDSFORHOLD ÅR Hele år 2011 jan - febr mars - april mai-juni Normalrentesatsen 2,75% 2,75% juli-august sept - okt nov-des Normalrentesatsen Rentefordelen er differansen mellom normalrentesatsen og renten arbeidstakeren betaler. Det beregnes ikke rentefordel på kortsiktige og mindre lån; 3/5 G (fra kr ) og tilbakebetalingstiden er mindre enn 1 år. FRI KOST OG LOSJI, sats per døgn Fritt opphold - kost og losji 110,00 110,00 Fri kost alle måltider 79,00 79,00 Fri kost to måltider 62,00 62,00 Fri kost ett måltid 41,00 41,00 Fritt losji - ett eller delt rom 31,00 31,00 Verdien av fri kost og losji er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. NATURALYTELSER - SKATTEFRIE Naturalytelser i arbeidsforhold er etter hovedregelen skattepliktig inntekt for mottaker. Som naturalytelse regnes enhver ytelse som ikke gis i form av betalingsmidler. Forskrift av fra Finansdepartementet angir hvilke naturalytelser som er skattefrie: * Gaver i ansettelsesforhold; se eget avsnitt om begrensninger, utenfor ans.forhold; verdi under kr * Personalrabatter når rabatten anses som rimelig og vareuttaket dekker vanlig privat forbruk. * Fordel ved privat bruk av datautstyr utlånt fra arbeidsgiver når utlånet er begrunnet i tjenestlig bruk. * Arbeidsgivers tilskudd til barnehage for ansattes barn etter nærmere krav om eierandel og foreldrebet. * Naturalytelser som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte, f.eks. tilstelninger, bruk av bedriftshytte, trimrom, enkeltstående fellesturer til teater, opera, fotballkamper etc. * Tilskudd til kjøp av matkuponger/rimelig mat i bedriftskantine/gratis kaffe, te, melk, juice, frukt i kantinen. * Fri telefon: Ansatte med ett tjenesteabonnement skattlegges for det som dekkes mellom og 5.000, dvs. kr Ansatte med flere tjenesteabonnement skattlegges for det som dekkes mellom og 7.000, dvs. kr Beløp betalt av ansatte trekkes fra sjablonbeløpet. * Utdanning i arbeidsforhold, dekning av legitimerte utgifter etter nærmere regler. 4

5 GAVER I ANSETTELSESFORHOLD Gave i naturalia fra arbeidsgiver til ansatt er skattefri/fradragsberettiget innen disse Beløp Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år Gullklokke med inskripsjon Jubileumsgave, bedriften bestått i: 25 år eller delelig med " - 50 år eller delelig med Ansatt fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, gifter seg eller slutter/går av med pensjon etter minimum 10 års tjeneste Premie, bedriftens forslagsordning til f.eks. effektivisering Andre gaver, f.eks. julekurv (skattefri hvis arbeidsgiver ikke krever fradrag) REPRESENTASJONSFRADRAG VED LIGNINGEN Fradragsberettiget representasjon/gave i samsvar med takseringsreglene: Type Beløp Enkel bevertning per person (Øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett) 410 Gavegjenstander - per gjenstand 225 Oppmerksomhet - per tilfelle 225 AVGIFTER TIL STATSKASSEN Årsavgift på motorvogn kr (kr dieseldrevet uten filter) Dokumentavgift 2,5% av salgsvederlaget Tinglysingsgebyr skjøter (1,8 x R) kr Tinglysingsgebyr pantedokumenter (2,25 x R) kr ARVEAVGIFT Grunnlag Barn, fosterbarn, foreldre Til andre 2008 fra fra ,0% 0,0% ,0% 10,0% ==> 20,0% 30,0% ,0% 0,0% ,0% 8,0% ==> 10,0% 15,0% Lovendring fra 28. juni 2002; i tillegg til ektefelle er VISSE samboere fritatt for arveavgift. Lovendring fra 1. januar 2008: Avgiftsfrihet for årlig beløp inntil 1/2 G til nærstående arving. Arveavgiftsgrunnlag for ikke børsnoterte aksjer Ikke børsnoterte aksjer verdsettes til 60% (ny sats) eller 100% av aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar. Fradrag for 20% av latent gevinst ved realisasjon. Merverdiavgift Ordinær sats varer og tjenester 25% 25% Næringsmidler 14% 15% Persontransport, kinobilletter, utleie av rom 8% 8% Helsetjenester, forskning, undervisning utenfor mva-området utenfor mva-området 5

6 AVSKRIVNING Driftsmidler Gruppe Max sats I Saldo Kontormaskiner o.l. A 30% Ervervet goodwill/forretningsverdi. B 20% Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjer etc. C 20% Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner, materiell, maskiner, redskap, instrumenter, inventar, m.v. D 20% Skip, fartøyer, rigger m.v. E 14% Fly, helikopter F 12% Anlegg for ovf. og distr. av el.kraft og el. utrustning i kraftforetak G 5% Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningsst., m.v. H 4% Bygg, anlegg etc. m/kort levetid; brukstid < 20 år (Endring fra 2010: 8%) H 10% Forretningsbygg I 2% Faste tekniske installasjoner i bygg (ny saldogruppe fra 2009) J 10% Overgangsregel i 2009: 40% av byggets saldoverdi (gruppe H og I) ble overført gruppe J. II Ikke avskrivbar Boliger, kunst, næringstomt, varemerker, patenter 0% III Lineær Påkostninger leietaker foretar på leiet driftsmiddel avskrives jevnt over leieperioden. Driftsmidler som tas inn eller ut av norsk beskatningsområde, jfr. skatteloven 14-60, avskrives lineært de tre første år, saldoavskrives fra og med fjerde hele inntektsår. Driftsmidler og goodwill med kostpris over kr og en forventet brukstid på minst 3 år, blir definert som varig og betydelig driftsmiddel som skal avskrives. BEREGNING AV PENSJONSPOENG Pensjonspoeng beregnes ved at pensjonsgivende inntekt reduseres med grunnbeløpet og divideres med grunnbeløpet. Det er det gjennomsnittlige grunnbeløpet som skal benyttes. Gjennomsnittet i år 2010 var kr og ble for 2011 økt til kr G (Grunnbeløpet): Fra Fra Fra Fra Fra 2010 vil alle år med opptjening telle for opptjent pensjon. Pensjonsbeholdningen øker hvert år med 18,1% av pensjonsopptjeningen opp til 7,1 G. Lønn på f.eks. kr et år gir økt pensjonsbeholdning med kr Reglene innføres gradvis for personer født i 1954 eller senere. Gjelder fullt ut for personer født fra og med SKJERMINGSRENTEN Periode jan - febr mars - april mai - juni Skjermingsrente for ekstra skatt på lån 1,6% 1,6% 1,6% Periode juli - aug sept - okt nov - des Skjermingsrente for ekstra skatt på lån 1,6% 1,6% 1,6% Skjermingsrente til bruk i foretaksmodellen og aksjonærmodellen fastsettes i januar påfølgende år. Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt - 28%. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges én gang til som alminnelig inntekt.

7 KONSUMPRISINDEKS År Gj.snitt %-vis endr. År Gj.snitt %-vis endr. indeks årlig 2011 indeks pr. periode ,0 Januar 129, ,5 Februar 130,2 0,4% ,7 3,0% Mars 130,6 0,3% ,1 1,3% April 131,3 0,5% ,8 2,5% Mai 131,0-0,2% ,3 0,4% Juni 130,5-0,4% ,1 1,6% Juli 130,2-0,2% ,7 2,3% August 129,4-0,6% ,6 0,8% September 130,6 0,9% ,1 3,8% Oktober 130,5-0,1% ,7 2,1% November 130,5 0,0% ,8 2,5% Desember FERIEPENGER Opptjeningsåret er fra Prosentsatsen er 10,2% i h.h.t. ferieloven for personer under 60 år. For de som omfattes av ordningen med ekstra feriedager er satsen fra år 2001 på 12%. For personer som fyller 60 år i ferieåret økes satsen med 2,3% (for inntekt inntil 6G). ARBEIDSGIVERAVGIFT Ordinære næringer Landbruk og fiske Arbeidsgiveravgiftssatser Lav sats Vanlig sats Vanlig sats Avgiftssone 1 14,1% 14,1% Avgiftssone 1a 10,6% 14,1% 10,6% Avgiftssone 2 10,6% 10,6% Avgiftssone 3 6,4% 6,4% Avgiftssone 4 5,1% 5,1% Avgiftssone 4 a 7,9% 5,1% Avgiftssone 5 0,0% 0,0% For foretak i sone 1a skal lav sats anvendes inntil differansen mellom arb.g.avg. beregnet etter vanlig sats og etter lav sats overstiger kr For foretak som driver veitransport er fribeløpet kr Deretter brukes vanlig sats. Enkelte næringer kan uansett geografisk avgiftssone måtte beregne høyeste avgiftssats. BESKATNINGSREGLER FAST EIENDOM Gevinst ved: Skatt Egen bolig (botid under 1 år de siste 2 år) 28,0% Egen bolig (eid og bodd minst ett av de siste 2 år) 0,0% Fritidsbolig (under 5 års eie- og brukstid) 28,0% Fritidsbolig (eid minst 5 år og eget bruk minst 5 av de siste 8 år) 0,0% Tomt eid utenfor næring 28,0% Tomt eid i næring Som næring Egen bolig, fritidsbolig og tomt eid utenfor næring - kostprisregulering hvis eid før

8 SKATTESATSER 2011 OG 2012 PERSONLIGE SKATTEYTERE - INNTEKTSSKATT Bruttoskatter, trygdeavgift: Lønnsinntekt 7,8% 7,8% Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk, fiske 7,8% 11% Annen næringsinntekt 11,0% 11,0% Pensjoner, samt lønn til personer under 17 år/over 69 år 4,7% 4,7% Nedre grense for å betale trygdeavgift Bruttoskatter, toppskatt til staten: Bruttoinntektsintervaller i kroner: Skatteklasse 1og ,0% ,0% over ,0% ,0% ,0% over ,0% Skatt på alminnelig inntekt Personer 28,0% 28,0% Personer i Finnmark og Nord-Troms 24,5% 24,5% PERSONLIGE SKATTEYTERE - FORMUESSKATT Formuesskatt til staten klasse 0,1 og Skattefritt beløp Overskytende beløp 0,4% 0,4% Formuesskatt til kommunen Skattefritt beløp klasse Skattefritt beløp klasse 1 og Overskytende beløp 0,7% 0,7% For ektefeller som lignes under ett for felles formue dobles beløpsgrensene. AKSJESELSKAPER Type Inntektsskatt selskapet, alminnelig inntekt 28,0% 28,0% Inntektsskatt selskapet, utbytte og realisasjon aksjer fritaksmetodenfritaksmetoden Formuesskatt 0,0% 0,0% Selskap og innretninger (f.eks. samvirkeforetak) som nevnt i skatteloven 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,3%. Formue under kr er skattefri. AKSJEUTBYTTE til personlig aksjonær Fra utenlandsk selskap Utbytte som overstiger skjemingsfradraget 28,0% 28,0% 28% -minus skatter betalt utland 8

9 MARGINALSKATT, Lønn og primærnæringer Annen næring for personer Trygdeavgift 7,8% 7,8% 11,0% 11,0% Toppskatt 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% A Sum brutto skatt 19,8% 19,8% 23,0% 23,0% Inntektskatt til kommune/fylke 14,0% 14,3% 14,0% 14,3% Fellesskatt, skatteford.fondet 14,1% 13,8% 14,1% 13,8% B Sum marg.skatt nettoinntekt 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% A+B Samlede marginalskatter *) 47,8% 47,8% 51,0% 51,0% MORARENTER Ordinær forsinkelsesrente, trekkansvar og merverdiavgift ,0% Ordinær forsinkelsesrente, trekkansvar og merverdiavgift ,25% DIVERSE FRADRAGSRAMMER Type Personfradrag i kr. Klasse Klasse Minstefradrag i kr. Øvre grense for fradrag i lønn Øvre grense for fradrag i pensjon Nedre grense for fradrag pensjon Nedre grense fradrag i lønn Prosentsats fradrag i lønn 36% 36% Prosentsats fradrag i pensjon 26% 26% Særfradrag for uførhet Reiseutgifter hjem/arbeid, dokumenterte kostnader og egen bil inntil km, per km. 1,50 1,50 Reiseutgifter hjem/arbeid, bruk av egen bil over km, per km. 0,70 0,70 Nedre grense for fradrag reiseutgifter Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt: - Ordinær arbeidsgiver Skattefrie selskaper og arbeid i hjemmet Frivillige organisasjoner Trekkfri utgiftsgodtgjørelse Grensen for fritak for arbeidsgiveravgift for private arbeidsgivere Frikort for ungdom Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år Boligsparing for ungdom under 34 år, max sparebeløp/år Fradrag i skatt av årlig sparebeløp (Maks sparebeløp fra 2009 kr ) 20% 20% Foreldrefradrag for legitimerte utgifter: Ett barn under tolv år For hvert ytterligere barn Skattefri nettoinntekt pensjonister Enslige Ektepar Skattefradrag for pensjonsinntekt - maksimalt fradragsbeløp (nytt for 2011) Egen pensjonsforsikring for næringsdriv. -% av pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12G 4% 4% Egen pensjonsforsikring - IPA Fagforeningskontingent Gaver til utvalgte frivillige organisasjoner

10 GEBYR TIL BRØNNØYSUNDREGISTRENE etc. Forsinkelsesgebyr ved innsendelse av årsregnskap Første 8 uker 1R kr. 860 per uke Neste 10 uker 2R kr per uke Neste 8 uker 3R kr per uke Rettsgebyret (R) justeres jevnlig og er per på kr. 860,-. Forsinkelsesgebyret beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Ved elektronisk innsendelse via Altinn er fristen 31.august. Enheten er anvsvarlig for å betale gebyret, alternativt styret sine medlemmer. Dersom det ikke finnes noe styre, vil det være deltakerne eller daglig leder som får ansvaret for gebyret. Se ellers: Registrering i Brønnøysundregistrene Type Papir Elektronisk Registrering av selskap m/begrenset ansvar Registrering av ANS, DA og personlig Endringer som skal kunngjøres, (kapitalnedsettelse, fusjon, etc.) Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i DA, etc Sletting av foretak grunnet avvikling Gratis Gratis Tinglysning av ektepakt Tinglysning av salgspant motorvogn, leasing, factoring, etc GEBYR FOR BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER For lønnstakere, pensjonister og deres bo ½R kr. 430 Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke regnskapspliktig juridisk person 2R kr Små foretak etter Regnskapsloven 1-6 8R kr Andre 15R kr

11 BETALINGSTERMINER - VIKTIGE DATOER 2012 A = M = F = E = Terminoppgave, betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift Terminoppgave og betaling av MVA Forskuddsskatt personlige næringsdrivende Forskuddsskatt upersonlige skatteytere, f.eks. AS A M F E 1. termin termin termin termin termin termin *) Type Dato Årsoppgave MVA for næringsdrivende med omsetning inntil 1 mill. kr Årsoppgave for primærnæringene Tilleggsforskudd Skatteoppgjør for de fleste lønnsmottakere (juni-utlegg) juni *) Klagefrist juni-utlegg august *) Restskatt 1. termin juni-utlegg august *) Restskatt 2. termin juni-utlegg september *) Skatteoppgjør høstutlegg oktober *) Klagefrist høst-utlegg november *) Restskatt 1. termin høst-utlegg november *) Restskatt 2. termin høst-utlegg desember *) = endeli g dat o f or 2012 i kke f astsatt RENTESATSER - GJELDENDE FOR 2011 Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen Fra og med skatteoppgjørene i 2011 (for inntektsåret 2010) innføres en ny måte å beregne rentene på tilgodebeløp og restskatt på. For 2011 er satsen 1,44% løpende rente. Skatteoppgjør Renter fra Renter til Restskatt - lønnsmottakere 24. juni Restskatt - upersonlige skattytere 19. oktober Tilgode lønnsmottakere (innbet i inntektsåret 2010) 24. juni Tilgode lønnsmottakere (innbet ) 24. juni Tilgode upersonlige skattytere (innbet før ) 19. oktober Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære sats for forsinkelsesrenter; morarenter. Se side 9 i folderen.

12 Oppland Revisjon & Rådgivning AS ble startet av Stein Ivar Lien som et personlig firma høsten 1989 og omdannet til AS våren Vi har hatt god utvikling og er i dag seks ansatte med to ansvarlige partnere. Firmaet er et uavhengig, lokaleid revisjonsfirma. Vi har en solid posisjon i næringslivet i vårt område. Selskapet består av motiverte medarbeidere og kundeporteføljen er allsidig. Partnerne og ansatte har lang erfaring og vi tilbyr derfor et bredt utvalg av tjenester innen våre fagområder. Vi viser til våre hjemmesider, for en nærmere omtale. Revisors rolle har i de senere år utviklet seg til å bli noe mer enn kontroll av historiske tall. Revisor brukes i dag ofte som samarbeidspartner og rådgiver på alle plan i bedriften. Oppland Revisjon & Rådgivning AS vil også være opptatt av å finne muligheter og problemløsninger for kunden, ikke bare begrensninger og feil. Våre tjenester skal preges av; høy faglig kvalitet god service og effektivitet direkte kontakt konkurransedyktige priser Oppland Revisjon & Rådgivning AS Avd. Otta: Fåberggata 128, 2615 Lillehammer Veksthuset, Skansen 7, 2670 Otta Telefon: Telefon: Telefaks: E-post: Mobiltlf.:

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2011 (Guiden er ájour per 20. september 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Johan Nygårdsgate 17B, 2670 OTTA www.orr.no STATENS REISEREGULATIV

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no Skatte folderen 2014/2015 Oppdaterte satser finnes på skatt.no Ajour pr. 15/01-2015 1 - Skattesatser 2014/2015 AKSJESELSKAPER m.v. Inntektsskatt, stat 27 % 27 % Formuesskatt 0,0 % 0,0 % PERSONER Formuesskatt

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2015

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2015 Grant Thornton informerer Nr. 2/2015 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser! Revisor er virksomhetenes viktigst

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010 Grant Thornton informerer Nr. 3/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer I forrige nummers leder omtalte vi den senere tids internasjonale

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011 Grant Thornton informerer Nr. 2/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Ansatte - virksomhetens viktigste resurs! HSH fastslår i undersøkelser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4. Magasinet Kundemagasin 1-2010 Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag................................................

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2015

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2015 Grant Thornton informerer Nr. 1/2015 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til nytt Grant Thornton Informerer!

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013 Grant Thornton informerer Nr. 3/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton vokser Det er med stor glede

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011 Grant Thornton informerer Nr. 4/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi hjelper små og mellomstore virksomheter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2012 Grant Thornton informerer Nr. 4/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Snart jul og et nytt år Det nærmer seg jul

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2012 Grant Thornton informerer Nr. 2/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Vi kan med glede meddele at Christin Norvik, som første kvinne i vårt

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer