SATSGuiden Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014"

Transkript

1 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014

2 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser for 2014 s 3 Statens reiseregulativ innland s 3 Dagsreiser som ikke kan godtas som «tjenestereiser» s 6 Statens reiseregulativ utland s 6 Trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler) s 10 Trekkfri kostgodtgjørelse s 10 Forskuddssats overtidsmat s 10 Trekkpliktige naturalytelser s 11 Firmabil s 11 - Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen s 11 - Firmabil som faller utenfor standardreglene s 11 Fri kost og losji s 12 Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold s 12 Skattesatser s 12 Satser og beløpsgrenser s 12 Avgifter s 16 Arbeidsgiveravgift s 16 Merverdiavgift s 16 Arveavgift satser og beløpsgrenser s 17 Avskrivningssatser s 18 Gaver s 18 Gaver i ansettelsesforhold s 18 Gaver til kunder og representasjonskostnader s 19 Folketrygdens grunnbeløp (G) s 19 2 satsguiden 2014

3 Reise / Kost Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser for 2014 Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale for reiser utenlands for statens regning» kan legges til grunn ved forskuddstrekket for Forutsetningen for å kunne foreta en trekkfri utbetaling er: at arbeidsgiver legger bestemmelsene i statens særavtaler til grunn ved utbetalingen og at arbeidstaker utarbeider reiseregning som tilfredsstiller alle legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriftens Dette gjelder satser slik som: diettgodtgjørelse bilgodtgjørelse nattillegg bruspenger andre satser du finner i statens særavtaler KILDE: Skattedirektoratet, kunngjøring av «Skattetrekket i 2014», 18. desember Statens reiseregulativ innland Satsene i regulativet er sist revidert per 11. desember Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar Kostgodtgjørelse 1 Kostgodtgjørelse ved reiser under 15 km For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning, beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Når det ikke er mulig/hensiktsmessig med bakgrunn i oppdragets karakter å innta måltidet på eget arbeidssted, kantine, personalrom, spiserom o.l, kan legitimerte utgifter til kost likevel dekkes etter tidsintervallene og satsene som gjelder ved reiser mer enn 15 km. 1) For den skattemessige behandlingen; se under «Trekkfri kostgodtgjørelse Skattedirektoratets forskuddssatser». satsguiden

4 Klikk på symbolet for å gå til note. Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km dagsreiser 2 Inntil 5 timer (legitimert) kr 180 F.o.m. 5 inntil 9 timer (ulegitimert) 3 kr 200 F.o.m. 9 inntil 12 timer (ulegitimert) 3 kr timer eller mer (ulegitimert) 3 kr 510 Måltidsfradrag dagsreiser mer enn 15 km: Frokost kr 0 Lunsj kr 200 Middag kr 250 Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km reiser med overnatting F.o.m. 12 timer 3, 4 kr 690 Måltidsfradrag reiser mer enn 15 km med overnatting: 5 Frokost 10% av diettsatsen 6 Lunsj 40% av diettsatsen Middag 50% av diettsatsen Når alle måltider er dekket Særskilt godtgjørelse for hver 24. time 7 kr 100 2) Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap utbetales ikke kost godtgjørelse. 3) Hvis utgiftene til kost unntaksvis overstiger de ulegitimerte satsene, dekkes legitimerte utgifter ut over de ulegitimerte satser med inntil 20 prosent. I slike tilfeller bes det redegjort på reiseregningen om begrunnelsen for overskridelsen. 4) For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. 5) Måltidsfradrag i døgndiett foretas med bestemte prosentsatser for hele året. 6) Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes. Det foretas heller ikke trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider. 7) Skal dekke mindre ulegitimerte utgifter som arbeidstakeren har gjennom døgnet. 4 satsguiden 2014

5 Nattillegg 8 Ulegitimert nattillegg ved overnatting 9 kr 420 Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil 10 kr Bilgodtgjørelse, per km km kr 4,05 Over km kr 3,45 Hvis arbeidssted i Tromsø: km kr 4,15 Over km kr 3,55 - tillegg, per km Passasjertillegg, per passasjer kr 1,00 Tilhengertillegg kr 1,00 Kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 - andre skyssmidler, per km El-bil kr 4,20 Motorsykkel over 125 ccm kr 2,90 Moped og motorsykkel t.o.m. 125 ccm kr 1,60 Snøscooter kr 7,50 Båt med motor f.o.m. 50 HK kr 7,50 Båt med motor inntil 50 HK kr 4,00 Andre fremkomstmidler kr 2,00 Passasjertillegg, per passasjer kr 1,00 8) Med natt menes tiden mellom kl 22 og kl 06. Der hvor arbeids-/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter tilstås ikke nattillegg. 9) Ulegitimert nattillegg tilstås når 5 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel og overnatting ikke skjer i hjemmet. Arbeidstaker behøver ikke å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted. Nattillegg tilstås ikke når sovekupe/lugar er inkludert i billetten. 10) Originalregning vedlegges reiseregningen. KILDE : Fornyings- og administrasjonsdepartementet, særavtale for reiser innenlands. Hele regulativet med omtale av både satser og betingelser finner du på: satsguiden

6 Dagsreiser som ikke kan godtas som «tjenestereiser» Ny særavtale innført fra 1. mars 2011 «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting». Det er foretatt endringer i satsene fra og med 1. januar For reiser mer enn 15 km fra det faste arbeidsstedet eller fra reisens utgangspunkt godtgjøres merutgifter til kost når det ikke er mulig/hensiktsmessig med bakgrunn i oppdragets karakter å innta måltidet på eget arbeidssted slik: For reiser f.o.m. 6 inntil 9 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 120. For reiser f.o.m. 9 inntil 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 200. For reiser over 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 310. Vær oppmerksom på følgende: Utgiftene må legitimeres med bilag og kun inntil ovennevnte satser Avtalen gjelder bare for dagsreiser. Avtalen gjelder ikke for reiser under 15 km fra reisens utgangspunkt. Når kost er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver utbetales ikke kostgodtgjørelse. Avtalen gjelder ikke for personer med mobilt arbeidssted, for eksempel, flybesetning, sjåfører, mannskap på båter. Statens reiseregulativ utland Nye satser for kost og nattillegg i utlandet er gjort gjeldende fra og med 1. januar Vær oppmerksom på følgende: Utgifter til overnatting dekkes kun etter regning inntil gjeldende sats for vedkommende land/by, se 9 i særavtalen. Hvis de dokumenterte utgiftene til losji overstiger nattsatsen, må det gis særskilt begrunnelse på reiseregningen for at arbeidsgiver skal kunne dekke høyere beløp. For reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilør-, søn- og helgedager, gis en kompensasjon på 30 minutter per reisetime. Kompensasjonstillegget er skattepliktig. Dersom beregnet reisetid ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn, se 10 nr. 1 i særavtalen. Det tilstås et kompensasjonstillegg for tjenestereisen på kr 460 per døgn utover 12 timer. Beløpet er skattepliktig, men inngår ikke i grunnlaget for feriepenger, se 10 nr. 2 i særavtalen. Når alle måltider er dekket, utbetales en godtgjørelse for administrativ forpleining/mindre ulegitimerte utgifter på kr 90 for hver 24. time. Endrede diettsatser for de enkelte land. De nye satsene tar hensyn til endrede valutakurser, men kan bli reforhandlet i løpet av året dersom et lands kurs endres mer enn 15%. Listen viser et utdrag fra Statens reiseregulativ med de antatt mest benyttede satsene. 6 satsguiden 2014

7 Satser gjeldende fra 1. januar 2014 Makssatser (kr) Verdensdel/Land/By Natt Kost EUROPA: Albania Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Danmark København Estland Finland Frankrike Paris Hellas Hviterussland Irland Island Italia Kosovo Kroatia Kypros Latvia Liechtenstein Litauen Luxembourg Makedonia Malta Moldova Monaco Montenegro Nederland Polen Portugal Romania Russland Moskva St. Petersburg Serbia Slovakia Slovenia Spania Forts. satsguiden

8 Storbritannia London Sveits Genève Zürich Sverige Tsjekkia Tyskland Berlin Ukraina Ungarn Østerrike Wien AMERIKA: Argentina Brasil Rio de Janeiro Canada Chile Cuba Mexico USA New York by Washington D.C AUSTRALIA / OCEANIA: Australia New Zealand AFRIKA: Egypt Etiopia Kenya Marokko Mauritius Nigeria Seychellene Sør-Afrika Tanzania Zimbabwe ASIA: Afghanistan Bangladesh Fillipinene Forente Arabiske Emirater Forts. 8 satsguiden 2014

9 India Indonesia Iran Israel Japan Jordan Kina Hong Kong Shanghai Kuwait Libanon Malaysia Maldivene Pakistan Qatar Saudi-Arabia Singapore Sri Lanka Sør-Korea Taiwan Thailand Tyrkia Istanbul Vietnam Satsene for nattillegg og kostgodtgjørelse reduseres med 25% f.o.m. 29. døgn ved lengre sammenhengende opphold på ett sted. Måltidsfradrag: Frokost: 10% av sats 1 / Lunsj: 40% av sats / Middag 50% av sats. bilgodtgjørelse I utlandet er kilometergodtgjørelsen for bil kr 4,05 uansett kjørelengde. Det foretas ikke samordning med antall årlig kjørte km i utlandet og Norge når det gjelder reduksjon etter km. Kostgodtgjørelse beregnes slik: a. For reiser fra og med 6 og inntil 12 timer tur/retur bopel/arbeidssted: 2/3 av kostsatsen for vedkommende land. b. For reiser fra og med 12 timer tur/retur bopel/arbeidssted: full kostgodtgjørelse for vedkommende land. c. For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet 1) Hvis ulegitimert nattillegg: Ikke måltidsfradrag for frokost. satsguiden

10 Trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler) Per km Inntil km per år kr 1,50 kr 1,50 Over km per år kr 0,70 kr 0,70 Gjelder ikke dagpendlere. Trekkfri kostgodtgjørelse (Skattedirektoratets forskuddssatser) Per døgn Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 295 kr 300 Hybel/brakke med kokemuligheter kr 192 kr 195 Privat overnatting kr 192 kr 195 Fradrag for dekket måltid: 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag. Ved overnatting på hotell regnes Statens kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer som trekkfri. Forskuddssats overtidsmat Forskuddssats for trekkfrie matpenger Matpenger (mat ved overtid) per døgn kr 82 kr 84 For arbeidstaker som reiser daglig mellom hjem og arbeid, men som har så langt fravær at han må spise et måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiveren trekkfritt dekke arbeidstakeren sine kostnader til mat (ved overtid) avgrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Det er en forutsetning at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Satsen gjelder ved betaling av matpenger (tariffestet / ikke tariffestet) og ved refusjon etter regning. 10 satsguiden 2014

11 Trekkpliktige naturalytelser Firmabil Fordel ved privat bruk av firmabil i 2014 fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr og 20 prosent av overskytende listepris. Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for: biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret. blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny. For: el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr for inntektsåret 2014, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav. Firmabil som faller utenfor standardreglene Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,35 per km. For arbeidsreiser som overstiger km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km. satsguiden

12 Fri kost og losji Satser per døgn Fritt opphold kost og losji kr 110 kr 114 Fri kost alle måltider kr 80 kr 82 Fri kost to måltider kr 63 kr 64 Fri kost ett måltid kr 41 kr 42 Fri losji eget eller delt rom kr 30 kr 32 Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold Januar februar ,25% Mars april ,75% Finansdepartementet fastsetter normrentesatsen seks ganger i året: 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november. Rentefordelen er differansen mellom normrentesatsen og lånets faktiske rentesats. Rentefordel regnes likevel ikke som skattepliktig inntekt når lånet på det tidspunktet det blir gitt ikke overstiger 3/5 G og tilbake betalingstiden er høyst ett år. Skattesatser Satser og beløpsgrenser Skatt på alminnelig inntekt Personer 1 % 28,0 27,0 Bedrifter % 28,0 27,0 Toppskatt Trinn 1: Innslagspunkt kr Sats 2 % 9,0 9,0 Trinn 2: Innslagspunkt kr Sats % 12,0 12,0 1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 23,5 prosent i ) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 prosent i trinn satsguiden 2014

13 Trygdeavgift Nedre grense for å betale trygdeavgift kr Opptrappingssats % 25,0 25,0 Sats: Lønnsinntekt % 7,8 8,2 Fiske, fangst og barnepass 3 % 7,8 8,2 Annen næringsinntekt % 11,0 11,4 Pensjonsinntekt mv. % 4,7 5,1 Maksimale effektive marginale skattesatser Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift % 47,8 47,2 Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift % 54,3 53,7 Pensjonsinntekt 4 % 44,7 44,1 Primærnæringsinntekt % 51,0 50,4 Annen næringsinntekt % 51,0 50,4 Utbytte og uttak 5 % 48,2 46,7 Personfradrag Klasse 1 kr Klasse 2 6 kr Særfradrag for enslige forsørgere 7 kr Minstefradrag i lønnsinntekt Sats % 40,0 43,0 Nedre grense kr Øvre grense 8 kr Minstefradrag i pensjonsinntekt Sats % 26,0 27,0 Nedre grense kr Øvre grense kr ) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,8 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 pst. og 11 pst. trygdeavgift. Disse satsene økes til hhv. 8,2 pst. og 11,4 pst. fra ) For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den maksimale effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 prosent. 5) Inkludert 28 pst. selskapsskatt i 2013, og 27 pst. for ,7,8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs kroner for satsguiden

14 Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 9 kr Særfradrag for uførhet mv. kr Særskilt skattefradrag for pensjonister Maksimalt beløp kr Nedtrapping, trinn 1: Innslagspunkt kr Sats % 15,3 15,3 Nedtrapping, trinn 2: Innslagspunkt kr Sats % 6,0 6,0 Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister mv. 10 Nedtrappingssats % 55,0 55,0 Skattefri nettoinntekt: Enslig kr Gift 11 kr Formuestillegg: Sats % 1,5 1,5 Enslig kr Gift kr Særskilt fradrag for Finnmark og Nord-Troms Klasse 1 kr Klasse 2 kr Sjømannsfradraget Sats % 30,0 30,0 Øvre grense kr Fiskerfradraget Sats % 30,0 30,0 Øvre grense kr Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv. Inntektsavhengig fradrag kr Sats utover inntektsuavhengig fradrag % 38,0 38,0 Maksimalt samlet fradrag kr ) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt. 10) Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom de mottar overgangsstønad. Skattebegrensningsregelen fjernes for nye mottakere med overgangsstønad fra ) Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs kroner i satsguiden 2014

15 Særfradrag for store sykdomsutgifter 12 Nedre grense kr Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning kr Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid Sats per km kr 1,50/0,70 1,50/0,70 Nedre grense for fradraget kr Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner kr Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. kr Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) Sats for skattefradrag % 20,0 20,0 Maksimalt årlig sparebeløp kr Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen kr Foreldrefradrag for legitimerte kostnader til pass og stell av barn Øvre grense Ett barn kr Tillegg per barn utover det første kr Formuesskatten 13 Kommune: Innslagspunkt kr Sats % 0,7 0,7 Stat: Innslagspunkt kr Sats % 0,4 0,3 12) Særfradrag for store sykdomsutgifter videreføres med 2013-regler. 13) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser. KILDE: Finansdepartementet satsguiden

16 Avgifter Forrige side Arbeidsgiveravgift 1 Arbeidsgiveravgift beregnes i utgangspunktet ut fra den sone der virksomheten er lokalisert. Sone Ordinære næringer 2014 Landbruk og fiske 2014 I 14,1% 14,1% I a 10,6 2 (14,1)% 10,6% I I 10,6% 10,6% I I I 6,4% 6,4% I V 5,1% 5,1% I V a 7,9% 5,1% V 0% 0% 1) Nytt EØS-regelverk for regional statsstøtte trer i kraft 1. juli I den forbindelse kan systemet med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift bli justert, jf. stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for ) Sone 1a skal betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent, er lik fribeløpet. i 2014 er fribeløpet kroner pr. foretak. For veitransportforetak i sone 1a er fribeløpet kroner. Merverdiavgift Utgangspunktet er at alle varer og tjenester er avgiftspliktige når merverdiavgiftsloven ikke oppstiller et eksplisitt unntak eller fritak. Registrerings- og avgiftsplikt inntrer når en næringsdrivendes omsetning og avgiftspliktige uttak av varer og tjenester til sammen har oversteget kr i en periode på 12 måneder. For veldedige og allmennyttige organisasjoner er grensen kr Merverdiavgift, prosent av omsetningsverdien Generell sats 25% 25% Redusert sats 1 15% 15% Lav sats 2 8% 8% 1) Som næringsmidler anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler, vann fra vannverk, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer. 2) Merverdiavgift svares med 8 prosent av omsetning og uttak av tjenester som gjelder: a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-3, b) transport av kjøretøy på ferge som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-4, c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-5, d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-6, e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-7, f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-9, g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-10, h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven satsguiden 2014

17 Arveavgift satser og beløpsgrenser Stortinget har vedtatt å fjerne arveavgiften fra 1. januar Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013 og for arv hvor dødsfallet skjer etter 31. desember Nedenfor fremgår satser og beløpsgrenser gjeldende for Fribeløp kr Innslagspunkt Trinn 1 kr Trinn 2 kr Satser Barn og foreldre 1 Trinn 1 beregnes fra innslagspunktet på kr og opp til kr % 6,0 Trinn 2 beregnes fra innslagspunktet på kr og oppover % 10,0 Andre mottakere Trinn 1 beregnes fra innslagspunktet på kr og opp til kr % 8,0 Trinn 2 beregnes fra innslagspunktet på kr og oppover % 15,0 Aksjerabatt 2 % 40,0 Årlig fribeløp for gaver ytet før giverens død til fysiske personer: Fribeløpet tilsvarer et halvt grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, kr i Gaver i form av ikke-børsnoterte aksjer, andeler i ansvarlige selskap eller kommandittselskap og andre typer verdipapirer som ikke er notert på børs, samt overføring av fast eiendom, er ikke fritatt for avgiftsplikt etter denne bestemmelsen. Fribeløpet erstatter arveavgiftslovens avgiftsfrihet for leilighetsgaver. 1) I gruppen «barn og foreldre» inngår arvelaterens/giverens barn, fosterbarn herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren og foreldre. 2) Rabatten gjelder ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap. rabatten begrenses til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 mill. kroner per mottaker. satsguiden

18 Avskrivningssatser Forrige side Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) % 30 Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) % 20 Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) % 20 Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) % 20 Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) % 14 Saldogruppe f (fly, helikopter) % 12 Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) % 5 Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 1, 2 % 4(6/10) Saldogruppe i (forretningsbygg) % 2 Saldogruppe j (tekniske installasjoner) i forretningsbygg og andre næringsbygg % 10 Gaver Gaver i ansettelsesforhold Skattefrie gaver for mottaker, per år Verdi kr Ansettelsestid 25, 40, 50 eller 60 år hvis gullklokke med inskripsjon Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med Den ansatte gifter seg, pensjoneres, slutter i bedriften etter minimum 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år Premie for forbedringsforslag Andre gaver i ansettelsesforhold så fremt arbeidsgiver ikke krever fradrag for gaven i sin skattepliktige inntekt Vilkår for skattefritak: 1. Gaven kan ikke ytes i form av kontanter. 2. Gaven gis som en generell ordning i bedriften. 1) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. 2) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent. 18 satsguiden 2014

19 Gaver til kunder og representasjonskostnader Oppmerksomhetsgaver I skatteforskriften heter det at enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av blomster, konfekt eller lignende normalt ikke vil anses som representasjon. Slike kostnader er fradragsberettigede. I takseringsreglene for er det fastsatt en beløpsgrense. Fradragsrett forutsetter at kostnaden per tilfelle ikke overstiger kr 235. Satsen gjelder for øvrig ikke for kostnader til kranser o.l. ved dødsfall. Gavegjenstand med firmalogo I Skattedirektoratets skatteforskrift av 22. november (1) er det fastsatt at kostnader til gavegjenstander som har firmamerke og/eller firmanavn anses som fradragsberettiget reklamekostnad. Forutsetningen i henhold til forskriften er at de er utformet med reklame for øye i et større antall, og at gjenstandene ikke er av særlig verdi. Takseringsreglene for fastsetter en beløpsgrense. Kostnadene må ikke overstige kr 235 per gjenstand. Uteservering Når det gjelder satsen for uteservering av kunder eller andre forretningsforbindelser fastsetter takseringsreglene for satsen til kr 421 per person. Overstiger kostnadene beløpsgrensen vil hele kostnaden anses som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det samme gjelder dersom det i forbindelse med måltidet serveres brennevin. Folketrygdens grunnbeløp (G) 1. mai april 2013 kr mai april 2014 kr Gjennomsnittlig G for 2013 kr Neste regulering 1. mai 2014 satsguiden

20 Øvre Vollgate 13, Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Tlf E-post:

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 10

Aktuele SATSER 1. januar 10 Aktuelle SATSER 1. januar 10 AVGIFTSSATSER 2010 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 2016 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 Avgiftssatser 2016 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016) Sone Sats 1) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013.

Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013. Del 2 Statens reiseregulativ Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013. 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Community Live 2013. Reiseregninger og reiseoppgjør

Community Live 2013. Reiseregninger og reiseoppgjør Community Live 2013 Reiseregninger og reiseoppgjør Temaer Rutinemessige reiser dekning av mat Diettgodtgjørelse Overnatting ulegitimert nattillegg Bilgodtgjørelse Diskusjon og spørsmål Rutinemessige reiser

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 03.01 2018 Generert med eventuelle tilleggsendringer 03.01.2018 Avgiftssatser 2018 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2018) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.10 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.10.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.01 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.01.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning April 2008 Til brukere av Huldt & Lillevik Reise Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser innenlands for statens regning er endret fra 01.05.2008. Endringene

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer