SATSGuiden Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014"

Transkript

1 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014

2 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser for 2014 s 3 Statens reiseregulativ innland s 3 Dagsreiser som ikke kan godtas som «tjenestereiser» s 6 Statens reiseregulativ utland s 6 Trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler) s 10 Trekkfri kostgodtgjørelse s 10 Forskuddssats overtidsmat s 10 Trekkpliktige naturalytelser s 11 Firmabil s 11 - Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen s 11 - Firmabil som faller utenfor standardreglene s 11 Fri kost og losji s 12 Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold s 12 Skattesatser s 12 Satser og beløpsgrenser s 12 Avgifter s 16 Arbeidsgiveravgift s 16 Merverdiavgift s 16 Arveavgift satser og beløpsgrenser s 17 Avskrivningssatser s 18 Gaver s 18 Gaver i ansettelsesforhold s 18 Gaver til kunder og representasjonskostnader s 19 Folketrygdens grunnbeløp (G) s 19 2 satsguiden 2014

3 Reise / Kost Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser for 2014 Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale for reiser utenlands for statens regning» kan legges til grunn ved forskuddstrekket for Forutsetningen for å kunne foreta en trekkfri utbetaling er: at arbeidsgiver legger bestemmelsene i statens særavtaler til grunn ved utbetalingen og at arbeidstaker utarbeider reiseregning som tilfredsstiller alle legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriftens Dette gjelder satser slik som: diettgodtgjørelse bilgodtgjørelse nattillegg bruspenger andre satser du finner i statens særavtaler KILDE: Skattedirektoratet, kunngjøring av «Skattetrekket i 2014», 18. desember Statens reiseregulativ innland Satsene i regulativet er sist revidert per 11. desember Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar Kostgodtgjørelse 1 Kostgodtgjørelse ved reiser under 15 km For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning, beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Når det ikke er mulig/hensiktsmessig med bakgrunn i oppdragets karakter å innta måltidet på eget arbeidssted, kantine, personalrom, spiserom o.l, kan legitimerte utgifter til kost likevel dekkes etter tidsintervallene og satsene som gjelder ved reiser mer enn 15 km. 1) For den skattemessige behandlingen; se under «Trekkfri kostgodtgjørelse Skattedirektoratets forskuddssatser». satsguiden

4 Klikk på symbolet for å gå til note. Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km dagsreiser 2 Inntil 5 timer (legitimert) kr 180 F.o.m. 5 inntil 9 timer (ulegitimert) 3 kr 200 F.o.m. 9 inntil 12 timer (ulegitimert) 3 kr timer eller mer (ulegitimert) 3 kr 510 Måltidsfradrag dagsreiser mer enn 15 km: Frokost kr 0 Lunsj kr 200 Middag kr 250 Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km reiser med overnatting F.o.m. 12 timer 3, 4 kr 690 Måltidsfradrag reiser mer enn 15 km med overnatting: 5 Frokost 10% av diettsatsen 6 Lunsj 40% av diettsatsen Middag 50% av diettsatsen Når alle måltider er dekket Særskilt godtgjørelse for hver 24. time 7 kr 100 2) Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap utbetales ikke kost godtgjørelse. 3) Hvis utgiftene til kost unntaksvis overstiger de ulegitimerte satsene, dekkes legitimerte utgifter ut over de ulegitimerte satser med inntil 20 prosent. I slike tilfeller bes det redegjort på reiseregningen om begrunnelsen for overskridelsen. 4) For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. 5) Måltidsfradrag i døgndiett foretas med bestemte prosentsatser for hele året. 6) Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes. Det foretas heller ikke trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider. 7) Skal dekke mindre ulegitimerte utgifter som arbeidstakeren har gjennom døgnet. 4 satsguiden 2014

5 Nattillegg 8 Ulegitimert nattillegg ved overnatting 9 kr 420 Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil 10 kr Bilgodtgjørelse, per km km kr 4,05 Over km kr 3,45 Hvis arbeidssted i Tromsø: km kr 4,15 Over km kr 3,55 - tillegg, per km Passasjertillegg, per passasjer kr 1,00 Tilhengertillegg kr 1,00 Kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 - andre skyssmidler, per km El-bil kr 4,20 Motorsykkel over 125 ccm kr 2,90 Moped og motorsykkel t.o.m. 125 ccm kr 1,60 Snøscooter kr 7,50 Båt med motor f.o.m. 50 HK kr 7,50 Båt med motor inntil 50 HK kr 4,00 Andre fremkomstmidler kr 2,00 Passasjertillegg, per passasjer kr 1,00 8) Med natt menes tiden mellom kl 22 og kl 06. Der hvor arbeids-/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter tilstås ikke nattillegg. 9) Ulegitimert nattillegg tilstås når 5 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel og overnatting ikke skjer i hjemmet. Arbeidstaker behøver ikke å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted. Nattillegg tilstås ikke når sovekupe/lugar er inkludert i billetten. 10) Originalregning vedlegges reiseregningen. KILDE : Fornyings- og administrasjonsdepartementet, særavtale for reiser innenlands. Hele regulativet med omtale av både satser og betingelser finner du på: satsguiden

6 Dagsreiser som ikke kan godtas som «tjenestereiser» Ny særavtale innført fra 1. mars 2011 «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting». Det er foretatt endringer i satsene fra og med 1. januar For reiser mer enn 15 km fra det faste arbeidsstedet eller fra reisens utgangspunkt godtgjøres merutgifter til kost når det ikke er mulig/hensiktsmessig med bakgrunn i oppdragets karakter å innta måltidet på eget arbeidssted slik: For reiser f.o.m. 6 inntil 9 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 120. For reiser f.o.m. 9 inntil 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 200. For reiser over 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 310. Vær oppmerksom på følgende: Utgiftene må legitimeres med bilag og kun inntil ovennevnte satser Avtalen gjelder bare for dagsreiser. Avtalen gjelder ikke for reiser under 15 km fra reisens utgangspunkt. Når kost er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver utbetales ikke kostgodtgjørelse. Avtalen gjelder ikke for personer med mobilt arbeidssted, for eksempel, flybesetning, sjåfører, mannskap på båter. Statens reiseregulativ utland Nye satser for kost og nattillegg i utlandet er gjort gjeldende fra og med 1. januar Vær oppmerksom på følgende: Utgifter til overnatting dekkes kun etter regning inntil gjeldende sats for vedkommende land/by, se 9 i særavtalen. Hvis de dokumenterte utgiftene til losji overstiger nattsatsen, må det gis særskilt begrunnelse på reiseregningen for at arbeidsgiver skal kunne dekke høyere beløp. For reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilør-, søn- og helgedager, gis en kompensasjon på 30 minutter per reisetime. Kompensasjonstillegget er skattepliktig. Dersom beregnet reisetid ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn, se 10 nr. 1 i særavtalen. Det tilstås et kompensasjonstillegg for tjenestereisen på kr 460 per døgn utover 12 timer. Beløpet er skattepliktig, men inngår ikke i grunnlaget for feriepenger, se 10 nr. 2 i særavtalen. Når alle måltider er dekket, utbetales en godtgjørelse for administrativ forpleining/mindre ulegitimerte utgifter på kr 90 for hver 24. time. Endrede diettsatser for de enkelte land. De nye satsene tar hensyn til endrede valutakurser, men kan bli reforhandlet i løpet av året dersom et lands kurs endres mer enn 15%. Listen viser et utdrag fra Statens reiseregulativ med de antatt mest benyttede satsene. 6 satsguiden 2014

7 Satser gjeldende fra 1. januar 2014 Makssatser (kr) Verdensdel/Land/By Natt Kost EUROPA: Albania Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Danmark København Estland Finland Frankrike Paris Hellas Hviterussland Irland Island Italia Kosovo Kroatia Kypros Latvia Liechtenstein Litauen Luxembourg Makedonia Malta Moldova Monaco Montenegro Nederland Polen Portugal Romania Russland Moskva St. Petersburg Serbia Slovakia Slovenia Spania Forts. satsguiden

8 Storbritannia London Sveits Genève Zürich Sverige Tsjekkia Tyskland Berlin Ukraina Ungarn Østerrike Wien AMERIKA: Argentina Brasil Rio de Janeiro Canada Chile Cuba Mexico USA New York by Washington D.C AUSTRALIA / OCEANIA: Australia New Zealand AFRIKA: Egypt Etiopia Kenya Marokko Mauritius Nigeria Seychellene Sør-Afrika Tanzania Zimbabwe ASIA: Afghanistan Bangladesh Fillipinene Forente Arabiske Emirater Forts. 8 satsguiden 2014

9 India Indonesia Iran Israel Japan Jordan Kina Hong Kong Shanghai Kuwait Libanon Malaysia Maldivene Pakistan Qatar Saudi-Arabia Singapore Sri Lanka Sør-Korea Taiwan Thailand Tyrkia Istanbul Vietnam Satsene for nattillegg og kostgodtgjørelse reduseres med 25% f.o.m. 29. døgn ved lengre sammenhengende opphold på ett sted. Måltidsfradrag: Frokost: 10% av sats 1 / Lunsj: 40% av sats / Middag 50% av sats. bilgodtgjørelse I utlandet er kilometergodtgjørelsen for bil kr 4,05 uansett kjørelengde. Det foretas ikke samordning med antall årlig kjørte km i utlandet og Norge når det gjelder reduksjon etter km. Kostgodtgjørelse beregnes slik: a. For reiser fra og med 6 og inntil 12 timer tur/retur bopel/arbeidssted: 2/3 av kostsatsen for vedkommende land. b. For reiser fra og med 12 timer tur/retur bopel/arbeidssted: full kostgodtgjørelse for vedkommende land. c. For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet 1) Hvis ulegitimert nattillegg: Ikke måltidsfradrag for frokost. satsguiden

10 Trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler) Per km Inntil km per år kr 1,50 kr 1,50 Over km per år kr 0,70 kr 0,70 Gjelder ikke dagpendlere. Trekkfri kostgodtgjørelse (Skattedirektoratets forskuddssatser) Per døgn Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 295 kr 300 Hybel/brakke med kokemuligheter kr 192 kr 195 Privat overnatting kr 192 kr 195 Fradrag for dekket måltid: 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag. Ved overnatting på hotell regnes Statens kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer som trekkfri. Forskuddssats overtidsmat Forskuddssats for trekkfrie matpenger Matpenger (mat ved overtid) per døgn kr 82 kr 84 For arbeidstaker som reiser daglig mellom hjem og arbeid, men som har så langt fravær at han må spise et måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiveren trekkfritt dekke arbeidstakeren sine kostnader til mat (ved overtid) avgrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Det er en forutsetning at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Satsen gjelder ved betaling av matpenger (tariffestet / ikke tariffestet) og ved refusjon etter regning. 10 satsguiden 2014

11 Trekkpliktige naturalytelser Firmabil Fordel ved privat bruk av firmabil i 2014 fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr og 20 prosent av overskytende listepris. Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for: biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret. blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny. For: el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr for inntektsåret 2014, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav. Firmabil som faller utenfor standardreglene Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,35 per km. For arbeidsreiser som overstiger km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km. satsguiden

12 Fri kost og losji Satser per døgn Fritt opphold kost og losji kr 110 kr 114 Fri kost alle måltider kr 80 kr 82 Fri kost to måltider kr 63 kr 64 Fri kost ett måltid kr 41 kr 42 Fri losji eget eller delt rom kr 30 kr 32 Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold Januar februar ,25% Mars april ,75% Finansdepartementet fastsetter normrentesatsen seks ganger i året: 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november. Rentefordelen er differansen mellom normrentesatsen og lånets faktiske rentesats. Rentefordel regnes likevel ikke som skattepliktig inntekt når lånet på det tidspunktet det blir gitt ikke overstiger 3/5 G og tilbake betalingstiden er høyst ett år. Skattesatser Satser og beløpsgrenser Skatt på alminnelig inntekt Personer 1 % 28,0 27,0 Bedrifter % 28,0 27,0 Toppskatt Trinn 1: Innslagspunkt kr Sats 2 % 9,0 9,0 Trinn 2: Innslagspunkt kr Sats % 12,0 12,0 1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 23,5 prosent i ) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 prosent i trinn satsguiden 2014

13 Trygdeavgift Nedre grense for å betale trygdeavgift kr Opptrappingssats % 25,0 25,0 Sats: Lønnsinntekt % 7,8 8,2 Fiske, fangst og barnepass 3 % 7,8 8,2 Annen næringsinntekt % 11,0 11,4 Pensjonsinntekt mv. % 4,7 5,1 Maksimale effektive marginale skattesatser Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift % 47,8 47,2 Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift % 54,3 53,7 Pensjonsinntekt 4 % 44,7 44,1 Primærnæringsinntekt % 51,0 50,4 Annen næringsinntekt % 51,0 50,4 Utbytte og uttak 5 % 48,2 46,7 Personfradrag Klasse 1 kr Klasse 2 6 kr Særfradrag for enslige forsørgere 7 kr Minstefradrag i lønnsinntekt Sats % 40,0 43,0 Nedre grense kr Øvre grense 8 kr Minstefradrag i pensjonsinntekt Sats % 26,0 27,0 Nedre grense kr Øvre grense kr ) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,8 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 pst. og 11 pst. trygdeavgift. Disse satsene økes til hhv. 8,2 pst. og 11,4 pst. fra ) For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den maksimale effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 prosent. 5) Inkludert 28 pst. selskapsskatt i 2013, og 27 pst. for ,7,8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs kroner for satsguiden

14 Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 9 kr Særfradrag for uførhet mv. kr Særskilt skattefradrag for pensjonister Maksimalt beløp kr Nedtrapping, trinn 1: Innslagspunkt kr Sats % 15,3 15,3 Nedtrapping, trinn 2: Innslagspunkt kr Sats % 6,0 6,0 Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister mv. 10 Nedtrappingssats % 55,0 55,0 Skattefri nettoinntekt: Enslig kr Gift 11 kr Formuestillegg: Sats % 1,5 1,5 Enslig kr Gift kr Særskilt fradrag for Finnmark og Nord-Troms Klasse 1 kr Klasse 2 kr Sjømannsfradraget Sats % 30,0 30,0 Øvre grense kr Fiskerfradraget Sats % 30,0 30,0 Øvre grense kr Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv. Inntektsavhengig fradrag kr Sats utover inntektsuavhengig fradrag % 38,0 38,0 Maksimalt samlet fradrag kr ) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt. 10) Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom de mottar overgangsstønad. Skattebegrensningsregelen fjernes for nye mottakere med overgangsstønad fra ) Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs kroner i satsguiden 2014

15 Særfradrag for store sykdomsutgifter 12 Nedre grense kr Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning kr Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid Sats per km kr 1,50/0,70 1,50/0,70 Nedre grense for fradraget kr Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner kr Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. kr Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) Sats for skattefradrag % 20,0 20,0 Maksimalt årlig sparebeløp kr Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen kr Foreldrefradrag for legitimerte kostnader til pass og stell av barn Øvre grense Ett barn kr Tillegg per barn utover det første kr Formuesskatten 13 Kommune: Innslagspunkt kr Sats % 0,7 0,7 Stat: Innslagspunkt kr Sats % 0,4 0,3 12) Særfradrag for store sykdomsutgifter videreføres med 2013-regler. 13) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser. KILDE: Finansdepartementet satsguiden

16 Avgifter Forrige side Arbeidsgiveravgift 1 Arbeidsgiveravgift beregnes i utgangspunktet ut fra den sone der virksomheten er lokalisert. Sone Ordinære næringer 2014 Landbruk og fiske 2014 I 14,1% 14,1% I a 10,6 2 (14,1)% 10,6% I I 10,6% 10,6% I I I 6,4% 6,4% I V 5,1% 5,1% I V a 7,9% 5,1% V 0% 0% 1) Nytt EØS-regelverk for regional statsstøtte trer i kraft 1. juli I den forbindelse kan systemet med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift bli justert, jf. stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for ) Sone 1a skal betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent, er lik fribeløpet. i 2014 er fribeløpet kroner pr. foretak. For veitransportforetak i sone 1a er fribeløpet kroner. Merverdiavgift Utgangspunktet er at alle varer og tjenester er avgiftspliktige når merverdiavgiftsloven ikke oppstiller et eksplisitt unntak eller fritak. Registrerings- og avgiftsplikt inntrer når en næringsdrivendes omsetning og avgiftspliktige uttak av varer og tjenester til sammen har oversteget kr i en periode på 12 måneder. For veldedige og allmennyttige organisasjoner er grensen kr Merverdiavgift, prosent av omsetningsverdien Generell sats 25% 25% Redusert sats 1 15% 15% Lav sats 2 8% 8% 1) Som næringsmidler anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler, vann fra vannverk, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer. 2) Merverdiavgift svares med 8 prosent av omsetning og uttak av tjenester som gjelder: a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-3, b) transport av kjøretøy på ferge som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-4, c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-5, d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-6, e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-7, f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-9, g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven 5-10, h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven satsguiden 2014

17 Arveavgift satser og beløpsgrenser Stortinget har vedtatt å fjerne arveavgiften fra 1. januar Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013 og for arv hvor dødsfallet skjer etter 31. desember Nedenfor fremgår satser og beløpsgrenser gjeldende for Fribeløp kr Innslagspunkt Trinn 1 kr Trinn 2 kr Satser Barn og foreldre 1 Trinn 1 beregnes fra innslagspunktet på kr og opp til kr % 6,0 Trinn 2 beregnes fra innslagspunktet på kr og oppover % 10,0 Andre mottakere Trinn 1 beregnes fra innslagspunktet på kr og opp til kr % 8,0 Trinn 2 beregnes fra innslagspunktet på kr og oppover % 15,0 Aksjerabatt 2 % 40,0 Årlig fribeløp for gaver ytet før giverens død til fysiske personer: Fribeløpet tilsvarer et halvt grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, kr i Gaver i form av ikke-børsnoterte aksjer, andeler i ansvarlige selskap eller kommandittselskap og andre typer verdipapirer som ikke er notert på børs, samt overføring av fast eiendom, er ikke fritatt for avgiftsplikt etter denne bestemmelsen. Fribeløpet erstatter arveavgiftslovens avgiftsfrihet for leilighetsgaver. 1) I gruppen «barn og foreldre» inngår arvelaterens/giverens barn, fosterbarn herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren og foreldre. 2) Rabatten gjelder ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap. rabatten begrenses til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 mill. kroner per mottaker. satsguiden

18 Avskrivningssatser Forrige side Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) % 30 Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) % 20 Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) % 20 Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) % 20 Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) % 14 Saldogruppe f (fly, helikopter) % 12 Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) % 5 Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 1, 2 % 4(6/10) Saldogruppe i (forretningsbygg) % 2 Saldogruppe j (tekniske installasjoner) i forretningsbygg og andre næringsbygg % 10 Gaver Gaver i ansettelsesforhold Skattefrie gaver for mottaker, per år Verdi kr Ansettelsestid 25, 40, 50 eller 60 år hvis gullklokke med inskripsjon Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med Den ansatte gifter seg, pensjoneres, slutter i bedriften etter minimum 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år Premie for forbedringsforslag Andre gaver i ansettelsesforhold så fremt arbeidsgiver ikke krever fradrag for gaven i sin skattepliktige inntekt Vilkår for skattefritak: 1. Gaven kan ikke ytes i form av kontanter. 2. Gaven gis som en generell ordning i bedriften. 1) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. 2) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent. 18 satsguiden 2014

19 Gaver til kunder og representasjonskostnader Oppmerksomhetsgaver I skatteforskriften heter det at enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av blomster, konfekt eller lignende normalt ikke vil anses som representasjon. Slike kostnader er fradragsberettigede. I takseringsreglene for er det fastsatt en beløpsgrense. Fradragsrett forutsetter at kostnaden per tilfelle ikke overstiger kr 235. Satsen gjelder for øvrig ikke for kostnader til kranser o.l. ved dødsfall. Gavegjenstand med firmalogo I Skattedirektoratets skatteforskrift av 22. november (1) er det fastsatt at kostnader til gavegjenstander som har firmamerke og/eller firmanavn anses som fradragsberettiget reklamekostnad. Forutsetningen i henhold til forskriften er at de er utformet med reklame for øye i et større antall, og at gjenstandene ikke er av særlig verdi. Takseringsreglene for fastsetter en beløpsgrense. Kostnadene må ikke overstige kr 235 per gjenstand. Uteservering Når det gjelder satsen for uteservering av kunder eller andre forretningsforbindelser fastsetter takseringsreglene for satsen til kr 421 per person. Overstiger kostnadene beløpsgrensen vil hele kostnaden anses som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det samme gjelder dersom det i forbindelse med måltidet serveres brennevin. Folketrygdens grunnbeløp (G) 1. mai april 2013 kr mai april 2014 kr Gjennomsnittlig G for 2013 kr Neste regulering 1. mai 2014 satsguiden

20 Øvre Vollgate 13, Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Tlf E-post:

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer