!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '"

Transkript

1 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

2 Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3 Generelletrenderi2015.side4 Verdensmilitæreforbrukperregion.side4 Verdensforsvarsbudsjetteri2015.side10 Del$2:$Verdens$våpenflyt$ Overordnetomutviklingen2011til2015.side13 Destørstevåpeneksportøreneogderesviktigstemarkeder side14 Destørstevåpenimportøreneogderesviktigsteleverandører.side16 - Del$3:$Utviklingsmessige$implikasjoner$av$militært$forbruk$ $ Militariseringavsamfunnet.side20 Militariseringogutvikling.side21 Vedlegg:$Landinndeling$per$region.side23 $ - 1

3 Innledning- Dennerapportentarforsegverdensbrukavressursertilmilitæreformåli2015. Detvisestiltrenderinnenmilitærtforbrukogglobalvåpenflyt,samtnoen utviklingspolitiskeimplikasjonervedvårtmilitæreforbruk.rapporten,somer finansiertmedstøttefranorad,skalbidratilformidlingavrelevantogaktuell forskningrundttemaersomopprustningogdeutviklingsmessige konsekvenseneavmilitariseringavsamfunnet. Etterflereårmedredusertmilitærtforbrukrepresenterte2015etbruddmed denneutviklingen.forførstegangsiden2011øktedeglobalemilitæreutgiftene, tiltrossforatlavereoljepriserogøkonomiskkriserammetmangeland.deter vanskeligåsinoesikkertomframtiden,menvedvarendeøkonomiskeproblemer kanbidratilenreduksjonavbådestatligeogmilitæreutgifter.pådenandre sidenharspenningsnivåetøktflerestederiverden,blantannetmellomrussland ognato,ogisørjkinahavet,ogkonflikteneimidtøstenvedvarer,noesomkan medføreøktfokuspåmilitæropprustning.enslikutvikling,kombinertmed økonomisknedgang,kanhaennegativinnvirkningpåbrukavressursertil utviklingsformål. Trendeneviserimilitærtforbrukpregesistorgradavdenevntekonflikteneog spenningene.flerestatererinvolvertikonflikteneimidtøsten,endaflerestater kjempermotinternegrupperinger,ogdeterritorielledisputteneisørjkinahavet inkludertkinasmåteåhevdesineinteresseriområdetpå harførttilen situasjonsomminnersterktometrustningskappløp.itilleggtruerdenspente situasjonenmellomrusslandognatomedåbidratilenmilitariseringav regionen,medfareforenytterligereopptrappingavspenningsnivået. Nårdetgjelderdenglobalevåpenflyteni2015vedvartetrendensomharblitt tydeligdesenesteårene,nemligensterkeregradavoverføringerfradetglobale nordtildetglobalesør.oversiktenoververdensstørsteeksportøreravvåpen domineresavvestligeland,medusaklartiføringen,menkinaogrusslandøker sinvåpeneksportbetraktelig.seksavdetistørsteimportøreneavvåpenerlandi Asia/Oseania,mensimportentilMidtøstenharøktbetydelig. 2

4 Del$1:$Verdensmilitære(forbruk Deterikkealltidenstatsmilitæreutgiftersamsvarermedpengeneavsattover forsvarsbudsjettet.detkommertydeligframidennerapporten,hvortallenefor militærtforbrukpresentertavstockholminternationalpeaceresearchinstitute (SIPRI)ikkealltidtilsvarertalleneioversiktenoverforsvarsbudsjettene publisertavinternationalinstituteforstrategicstudies(iiss).såhvainngår egentligibetegnelsenmilitærtforbruk? Hvordan-beregnes-det-militære-forbruk?- Enklestsett,kanmandefinereenstats militæreforbruksomdemidlersomeravsatt overstatensforsvarsbudsjett.itilleggtildisse rene forsvarsutgiftenevelgermanofteogsåå inkluderesivileutgifterpåstatsbudsjettene someravgjørendeforåopprettholdeden militærestrukturen.enpraktisktilnærmingtil kartleggingavmilitærtforbrukbørinkludere bådefaktiskebevilgningertilmilitærstruktur ogkapitalkostnaderavdennemilitære strukturen.etlandsmilitærestruktur inkluderersometminimumelementenei tekstboksentilhøyre. Videremåmansepåhvilketypeaktiviteter denmilitærestrukturenleggertilrettefor.i Militærstrukturinkluderer: MLandetsvæpnedestyrker, inkludertfredsbevarende styrker MForsvarsdepartementogandre statligeorgansomerengasjerti militæraktivitet MParamilitærestyrker,nårdisseer trentogutstyrtformilitære operasjoner MMilitæreromprogram tilleggtilgrunnstrukturenitekstboksenover,børvidermedogsåinkludere utgiftertilfølgendeaktiviteteridetmilitæreforbruk: $ 1. Anskaffelseogvedlikeholdavmilitærtmateriell. 2. Utgiftertilmilitærtogsiviltpersonell.Detteinkludererbådelønnog pensjontilmilitærtpersonell,menogsåsosialeutgiftertilsliktpersonelli tjeneste. 3. Direkteutgiftertilallemilitæreoperasjoner,dertillogistikkogsivile beredskapskostnader. 4. Militærforskningogutvikling.Imangelandliggerhoveddelenavdisse utgifteneinnenfordesivileuniversitetsmogforskningsbudsjettene. 5. Militærbistand.Dettebetyrdaatverdienavdenmilitærebistandenmå inngåidonorlandetsmilitæreforbruk. 6. Utgiftertilsivilforsvar/sivilkriseberedskapitilfellemilitærkonflikt. 7. Faktiskeutgifterforavsluttetmilitæraktivitet. 8. Veteranutgifter,støttetilmilitæremuseerogtilsvarendemilitærMkulturelle bevilgninger. 9. Utgiftertildemobiliseringogavvæpning. 3

5 10. Utgiftertilnedrustning,våpendestruksjonogdertilmonitorering. $ Enavdemestomfattendemåteneåmåleverdensmilitæreforbrukpåglobalter utvikletavsipri.deresmetodeinkludererkundeførstefemkategorierav militæraktivitetsomlistetover,ogikkedesistefem.siprijstatistikkenerlikevel denmestomfattendeglobalemålestokkenformilitærtforbruktilgjengelig,og utgjørderfordennerapportensutgangspunkt. ItilleggtilSIPRIJstatistikkenforverdensmilitæreforbruki tardenne rapportenogsåforsegverdensforsvarsbudsjetteri2015,samtulikelandsgrad avmilitarisering.kildegrunnlagetforsistnevnteer TheMilitaryBalance2016, enårbokutgittavtheinternationalinstituteforstrategicstudies(iiss),samt BonnInternationalCenterforConversion(BICC)årligeGlobalMilitarisation Index. 2 Overordnet-om-verdens-militære-forbruk-i TallpublisertavSIPRI,iapril2016,viseretglobaltmilitærtforbrukpånesten $1,676billioneri2015,2,3%avverdenssamledeBNP.Detterepresentereren økningpåomtrent1%sammenlignetmed2014,og2015blirdermeddetførste åretmedøktemilitæreutgiftersiden2011.økningenidetglobalemilitære forbruketerførstogfremstresultatetavfortsatthøytforbrukiasia,østjog MellomJEuropaognoenlandiMidtøsten.Itilleggernedgangenimilitært forbrukviharsettoverdesisteåreneiendelvestligelandiferdmedå stabilisereseg. FortsattutmerkerUSAsegsomlandetiverdenmedklartstørstmilitærtforbruk, fulgtavkina,saudijarabiaogrussland.detkvantitativeforsprangetkan imidlertiddekkeoverdetsomframstårsomenkvalitativinnsnevringavgapet mellomusaogrestenavverden.utviklingogtilgjengeliggjøringavmilitær teknologibidrartilåutjevnedemilitærekonkurransevilkårene.økende spredningavrenmilitærteknologi,samtenutviskingavskilletmellomteknologi medmilitæreogsivilebruksområder,bidrartilavansertmilitærteknologisk utviklingimangeland,menskaperogsåutfordringernårdetgjelderåovervåke spredningavdennetypenteknologitil uønskede landoggrupper. Økonomiskevanskeligheter,blantannetetresultatavlavereoljeprisersiden 2014,harbidratttilredusertforbrukimangeland,ogdetteerentrendsomkan vedvare.pådenannensidekanvedvarendekrigflerestederimidtøstenogøkt spenningiblantannetsørjkinahavetogirusslandsnærområderbidratiløkt militærtforbrukideleravverden. 1SIPRIYearbook2015.Se:StockholmInternationalPeaceResearchInstitute SIPRIMsindatabank 2 https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/gmi_2015_en_2015.pdf 4

6 5 Verdens-militære-forbruk-per-region- SIPRIsoversiktoverdetglobalemilitæreforbruketviserstoreregionale variasjoner.mangeavdesammelandenegårigjensommilitærestorforbrukere omvisammenlignermedtidligereår,samtidigsomendringerinoenlandbidrar tilåidentifisereviktigeutviklingstrekk. Region Endring Defem største militære forbrukere Statermedbetydeligeendringeri sittmilitæreforbruk Afrika Betydelig nedgang 1.Algerie 2.Angola 3.SørJAfrika 4.Marokko 5.Nigeria Økt:Mali(66%) Redusert:Angola(42%),Chad(35%) Amerika Svak nedgang 1.USA 2.Brasil 3.Canada 4.Colombia 5.Mexico Økt:Uruguay(22%) Redusert:Venezuela(64%) Midtøsten Betydelig vekst 1.SaudiArabia 2.UAE 3.Israel 4.Tyrkia 5.Irak Økt:Irak(35%) Redusert:Oman(10%) Asiaog Oseania Betydelig vekst 1.Kina 2.India 3.Japan 4.SørKorea 5.Australia Økt:Filippinene(25%),Indonesia(16%) Redusert:Afghanistan(19%), Bangladesh(19%) Europa Svakvekst 1.Russland 2.Storbritannia 3.Frankrike 4.Tyskland 5.Italia Økt:Litauen(33%),Polen(22%) Redusert:Østerrike(9%) Regionenes-andel-av-verdens-militære-forbruk-

7 Midtøsten,11 Europa,20 NordJ Amerika,36 Afrika,2 AsiaogOseania, 27 LatinJAmerikaog Karibia,4 Regionenes-militære-forbruk-i-milliarder-dollar NordAmerika Asiaog Oseania Europa Midtøsten LatinJAmerika ogkaribia Afrika Afrika- Etter11årmedøkendemilitærtforbruk,gikkforbruketnedmed5,3%i2015, til$37milliarder.mensdetmilitæreforbruketinordjafrikagikksvaktopp,var forbruketiafrikasørforsahara11%lavereenni

8 NordJAfrikasvekstskyldtesblantannetenfortsattøkningidetmilitære forbrukettilalgerie.blantkontinentetssørligelandvardetspesieltangola, TsjadogNigeriasomutmerketsegmedenreduksjonimilitærtforbruk.Mens Nigeriatilsynelatendegjennomførteenreduksjontiltrossforatkampenmot BokoHaramfortsattpågår,pressetopprøretiMaliogKenyasmilitære engasjementisomaliadetolandenesmilitæreforbrukoppover. LatinBAmerika-og-Karibia- Medennedgangpå2,9%endtedetmilitæreforbruketiLatinJAmerikaog Karibiapå$67milliarderi2015.MensforbruketiMellomJAmerikaogKaribia gikkopp,sankforbruketisørjamerika.dennenedgangenvarspesieltresultatav endramatiskreduksjonpå64%ivenezuela,itilleggtilnedgangilandsom EcuadorogBrasil,somkomsomresultatavøkonomiskevanskeligheterog synkendeoljepriser. IMellomJAmerikabidroMexicoogHondurastilenregionaløkningiforbruk, myepågrunnavhøyevoldsnivåerogarbeidetmotorganisertkriminalitet. Mexicoharhattetsterkt,øktmilitærtforbrukoverdesisteårene,ettersom landetsvæpnedestyrkeriøkendegradharblittinvolvertikampenmot narkotikakartellene,ogforbruketfortsatteåøkei2015.mellom2006og2015 hardetmilitæreforbruketimellomjamerikaogkaribiaøktmed84%. Midtøsten- PågrunnavmanglendedatapublisererSIPRIiåringenregionaloversiktover Midtøsten.Pågrunnlagavdeninformasjonensomforeliggerantydesdeten økningidetmilitæreforbruketimidtøstenpå4,1%. Pålandnivåerdetnoenstateriregionensomstikkersegut.SaudiJArabiahar blantverdenshøyestemilitæreforbruk,ogblantdehøyestemilitæreutgiftene somandelavbnpglobalt.ogsåforsaudijarabiaertalleneusikre,pågrunnav begrensetoffentliginnsyn,mendeterrapportertatenstorandelavlandets økonomiske overforbruk i2015varmilitæreutgiftertilkrigføringenijemen. SIPRItrekkeritilleggframIrak,somdetlandetiverdenmedhøyestøkningi militærtforbrukmellom2006og2015.iraksmilitæreforbrukøktemed35% fra2014til2015,og536%fra2006til2015.økningenskyldes gjenoppbyggingenavlandetsvæpnedestyrkeretterdenusajlededeinvasjoneni 2003,samtkrigenmotIS. HevingenavsanksjonenmotIrankanpåvirkelandetsmilitæreopprustningide kommendeårene,ogdettekanigjenforskyvedenmilitærebalanseniregionen ogmedføreytterligereopprustninginaboland. Asia-og-Oseania- DetmilitæreforbruketiAsiaendtepå$436milliarderi2015,enøkningpå5,4% iforholdtil2014.avdettestokinafornestenhalvpartenavforbruket,eller$215 milliarder,firegangerhøyereennnummertoiasia India.Servipåutviklingen 7

9 iasiaietlittlengreperspektivvarøkningenimilitærtforbrukpå64%mellom 2006og2015.Iløpetavdenneperiodenøktenestenalleasiatiskelandsitt militæreforbruk,medutviklingenilandsomindonesia(150%økning)ogkina (132%økning)somframtredende. Kinasvekstimilitærtforbrukvarpå7,4%i2015,enrelativtlavøkningsetti forholdtiltidligereår.dettehengertroligsammenmedenmerbegrenset økonomiskvekst.detmilitæreforbruketiindiaøktemarginalt,menslandsom Indonesia(16%),Filippinene(25%),Vietnam(7,6%)ogJapanogsåregistrerte enøkning,noesomtyderpåatdenspentesituasjonenisørjkinahavetogøstj Kinahavetpåvirkertilgrensendelandsforsvarsprioriteringer. Europa-og-NordBAmerika- DetmilitæreforbruketiUSAogVestJEuropafortsatteåsynkei2015,somide foregåendeår,mensaktereenntidligere.samletsettvardetflerevesteuropeiske landsomøkte,ennsomreduserte,sittmilitæreforbrukifjor,ogdetharitillegg kommetsignalerfraflerelandomatmilitæreutgifterkanværepåveioppitiden framover.samtidigøktedemilitæreutgifteneiflereøstjogsentraleuropeiske land,noesombidrotilensamletøkningavdetmilitæreforbruketieuropapå 1,7%i2015.USAvarfortsattdetlandetiverdenmedklarthøyestmilitært forbruk,på$596milliarder,tiltrossforatforbruketstadigersynkende. Nedgangeni2015varpå2,4%,denlavestereduksjonensiden2011. DetsamledemilitæreforbruketiEuropabeløpsegtil$328milliarder,$235 milliarderivestjogsentraljeuropa,og$74,4milliarderiøstjeuropa. DeterspesieltilandsomUkraina,Polen,Romania,Slovakiaogdebaltiske landeneviserenøkning,enindikasjonpåatspenningenmellomrusslandog Ukrainaharpåvirketdenmilitæreoppbyggingeniflereland.Samtidigfortsatte russiskemilitærutgifteråøke,tiltrossforatlandetbefinnersegienstadigmer vanskeligøkonomisksituasjon.detmilitæreforbruketiaserbajdsjanog Armeniafortsatteogsååøke,enutviklingblantannetknyttettiløktspenning rundtutbryterregionennagornojkarabakh. Norgeøktesinemilitæreutgifterfra46,2milliarderkroneri2014til47,5 milliarderkroneri2015.medetmilitærtforbruksomtilsvarer1,5%avbnpog 3,1%avoffentligeutgifterliggerNorgesforbrukunderlandsomFrankrikeog Storbritannia,mensamtidiggodtovernivåetivårenabolandSverigeog Danmark.Dersomviserpåmilitærtforbrukpr.innbyggerliggerNorgei verdenstoppen,medetforbrukpå$1131pr.innbygger.utifrasipris tallmaterialeplassererviossdasomnummer6iverden,ettersaudijarabia, Oman,Israel,USAogSingapore.Daerimidlertidendellandsom,basertpå tidligereårsforbruktroligvillehavnetoverosspålisten,utelattpågrunnav manglendedata inkludertdeforentearabiskeemirater,qatarogkuwait. 8

10 Statene-med-størst-militært-forbruk-i-2015,-oppgitt-i-milliarder-USD: De-femten-landene-med-størst-militært-forbruk-som-%-andel-av-statens-BNP % 14.00% 13.70% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 5.40% 5.70% 5.40% 4.00% 2.00% 0.00% 3.30% 1.90% 2.00% 2.30% 2.10% 1.00% 1% 2.60% 1.40%1.30% 1.90% 9

11 10 Verdens-forsvarsbudsjetter-i Etterenvekstiverdenssamledeforsvarsbudsjetteri2014på1,7%,såvii2015 enreduksjonpå4,2%,tilensamletverdiav$1,563billioner.detkanvære mangegrunnertildennenedgangen,inkludertenlavereoljeprisogøkonomiske problemerimangedeleravverden.degeopolitiskespenningeneidelerav verdenfortsatteimidlertidåøke,somtidligerenevntspesieltmellomnatoog RusslandogiSørJKinahavet,ogkrigeneiMidtøstenvedvarte.Framtidige forsvarsbudsjetterkanventesåpåvirkesavdette. USAs,Kinas,SaudiJArabiasogRusslandsbudsjettertilsvartetilsammenover halvpartenavdeglobaleforsvarsutgiftenei2015.nokengangvardetusasom utmerketsegmedverdensklartstørsteforsvarsbudsjett.budsjettet,pårundt $597milliarder,tilsvartenestendesamledebudsjettenetildeneste14landene pålisten. SaudiJArabiahariløpetav2015værtmilitærtinvolvertiSyriaogJemen,oghar øktsittforsvarsbudsjettmed17%mellom2013og2015.gulfstatenharitillegg bidratttilorganiseringenavnorthernthunder,denstørstemilitærøvelseni Midtøstenshistorie,meddeltagelsefra20landiennysaudiJledetkoalisjonmot terror. Russlandharøktsittforsvarsbudsjettmed19%fra2013til2015,ogharitillegg utvikletflerenyemilitæresystemersomskalbidratilåstyrkelandetsposisjon somenmilitærstormakt.nyepansredekjøretøyererblanttilskuddenetilde russiskevæpnedestyrkene. Forsvarsbudsjetteneivesteuropeiskelandstagnerteellersanki2015,mendet vartegntilstabiliseringetterflereårmednedgang.kun4av26europeiske NATOJlandoppnåddemåletomåbruke2%BNPpåforsvaret.Mensen gjennomgåendetrendersynkendeforsvarsbudsjetterideflestevesteuropeiske land,øktebudsjetteneilandsomlitauen,polenogukraina.itilleggerdettegn tilatvesteuropeiskelandsomtyskland,frankrikeogstorbritanniaviløkesine forsvarsbudsjetteri2016. IAsiaøkteforsvarsbudsjettenetilKina,Indonesia,FilippineneogTaiwan,ettegn påatdenspentesituasjonenisørjkinahavetkanhainnvirketpådeimpliserte landenesforsvarsutgifter.itilleggtilenøkningpå11%ikinasforsvarsbudsjetti forholdtil2014,markererfilippinenesegmedenøkningpå10%. BådeIndiaogPakistanøktesineforsvarsbudsjetteri2015.Indiafortsattesitt militæremoderniseringsprogram,medfortsatthøyemilitæreutgiftersom resultat.indiasopprustning,inkludertkjøpavapachejhelikoptre,t90 stridsvognerogherculesjfly,harførttilbekymringipakistan,somharsvartmed øktforsvarsbudsjettogbestillingavamerikanskef16jagerflytidligi Alledatafremstiltomstatersforsvarsbudsjettidennerapportenerhentetfra TheMilitary Balance2016,utgittavdeTheInternationalInstituteforStrategicStudies,februar2016.

12 Ibeggedisselandgruppeneserviutviklingstrekksomkanantydekontureneav rustningskappløp. IAsiautmerkerKinasegmedregionensstørsteforsvarsbudsjett,pårundt$145 milliarder.tiltrossforetenormtgapmellomkinaogusa,detolandenemed verdensstørsteforsvarsbudsjetter,bidrardenteknologiskeutviklingentilat Kinapåmangemåterharredusertdenmilitæreavstandenmellomdeto stormaktene.kinesiskemyndigheterhardetsisteåretavduketflerenye avansertemilitæresystemer,inkludertballistiskemissilsystemer,somkanbidra tilåendredenmilitæremaktbalansen,utenatusasposisjonglobaltsettkansies åværealvorligtruet. IMidtøstenogNordJAfrikaøkteforsvarsbudsjetteneiOman,IrakogSaudiJ Arabia,troligetresultatavblantannetkrigeneiIrak,SyriaogJemen. BetydeligreduserteforsvarsbudsjetterilandsomBrasilogAngolakanhenge sammenmedøkonomiskvanskeligetiderogensynkendeoljepris. De-15-største-forsvarsbudsjettene-i-2015,-målt-i-milliarder-dollar: MensKinaogIndiaøktesineforsvarsbudsjetterbetydeligfra2014til2015,økte landsomusa,saudijarabiaogiraksinebudsjetterrelativtlite.samtidig reduserterussland,storbritannia,frankrikeogtysklandsine forsvarsbudsjetter. 11

13 12 Regional-fordeling-av-verdens-utgifter-til-forsvarsbudsjetter-for-2015:- Sammenlignetmed2014harNordJAmerikaogMidtøsteni2015øktsineandeler avverdensforsvarsbudsjetter,omennrelativtbeskjedent,mensasiaog Australasiaharøktsinandelganskebetydelig. Reduksjoner-i-forsvarsbudsjett-fordeler-seg-andelsmessig-som-følger:-- ViserheratdetiallhovedsakerUSAoglandiVestJEuropasomreduserersine forsvarsbudsjettfra2014til2015. Økninger-i-verdens-forsvarsbudsjett-fordeler-seg-andelsmessig-som-følger:-- NordAmerika 39% Europa 16% Russlandog Eurasia 4% Asiaog Australasia 23% Midtøstenog NordAfrika 13% LatinAmerika 4% Afrikasør forsahara 1% USA 35% Tyskland 10% Italia 9% Storbritannia 8% Frankrike 4% Hellas 2% RestenavEuropa 8% Australia 5% Eurasia 2% ØvrigeAsia 3% Midtøstenog NordAfrika 2% Argentina 4% Latinamerika 4% Afrikasørfor Sahara 5%

14 13 Destatenesomøkersineforsvarsbudsjettbetydeligireelletalli2014eri hovedsakiasia,midtøstenogøstjeuropa. Del$2:$Verdens'våpenflyt 4 SIPRIopprettholderendatabaseoverkjøpogsalgavstorekonvensjonellevåpen mellomstater,internasjonaleorganisasjonerogikkejstatligeaktører.databasen inneholdertallforenkeltår,mengiritilleggoversiktoverlengretidsperioder, noesomgjørdetenklereåidentifiseretrender.itilleggtilkjøpogsalg, inkluderertallenevåpensomerdonert. SIPRIharforperioden2011J2015identifisert58landsomstoreeksportørerav våpen,og153landsomimportøreravstorekonvensjonellevåpen. Overordnet-om-utviklingen-2011-til Internasjonalvåpenhandelpregesavstorevareleveranser,somgjerneskal dekkeenstats behov avvåpenoverflereår.dettegirstoreårligevariasjoneri importjogeksportvolum,ogbrukavflerårigstatistikkerdermedbestegnettilå gietriktigbildeavtrenderiinternasjonalvåpenhandel. GenereltviserSIPRIstallatoverføringeravstørrevåpenharstegetjevntsiden 2004.Fraperioden2006J2010tilperioden2011J2015erøkningenpå14%.6av 4OpplysningenebenyttetidennedelenerhentetfraSIPRIsoversiktoververdens våpenoverføringer,tilgjengeligpåhttp://books.sipri.org/files/fs/siprifs1602.pdf Kina 21% India 5% RestenavAsia 7% SaudiArabia 28% Algerie 2% Irak 2% Israel 2% RestenavNord Afrikaog Midtøsten 5% Polen 2% RestenavEuropa ogcanada 4% Russland 10% Ukraina 4% RestenavEurasia 0% Latinamerika 4% Afrikasørfor Sahara 4%

15 verdens10størsteimportøreravstorekonvensjonellevåpenvaridenne periodenlandiasiaelleroseania,menslandimidtøstenmarkerersegmeden spesieltmarkantøkning. IlikhetmeddenforegåendeperiodenerUSA,medrelativtgodmargin,verdens størsteeksportøravstorekonvensjonellevåpen,menseksportenfrarussland ogkinaharøktbetraktelig. Afrikanskelandharigjennomsnitthattenbetydeligøktimportavstore konvensjonellevåpen,mendeterførstogfremstlandinordjafrikasomhar trukketdettegjennomsnittetopp.samtidigbledetrapportertomenstor nedgangiimporttileuropa. Norgeerikkeblantverdenstistørstevåpeneksportører,ogkommerderforikke medpådenneoversikten.deterlikevelverdtånevneatnorgei2015havnetpå 16.plassoververdensstørsteeksportøreravkonvensjonellevåpen,oppfra18. plassi2014.ifølgesiprieksportertenorgekonvensjonellevåpenfor$155 millioneri2015,blantannettilkuwait,malaysia,omanogpolen. De-største-våpeneksportørene-og-deres-viktigste-markeder- Andel$av$total$våpeneksport$$ HovedBimportører,$(med$importørs$andel$av$ eksportørens$totale$eksport),$2010b2014$$ $ Eksportør Størst Nest7størst Tredje7størst USA 31% 29% SørKorea (9%) UAE (8%) Australia (8%) Russland 27% 22% India (39%) Kina (11%) Algerie (8%) Kina 5% 3% Pakistan (41%) Bangladesh (16%) Burma (12%) Tyskland 5% 11% USA (11%) Israel (9%) Hellas (7%) Frankrike 5% 8% Marokko (18%) Kina (14%) UAE (8%) Storbritannia 4% 4% SaudiArabia (41%) USA (12%) India (11%) Spania 3% 3% Australia (24%) Norge (10%) SaudiArabia (10%) Italia 3% 2% UAE (9%) India (9%) Tyrkia (8%) Ukraina 3% 2% Kina (22%) Russland (10%) Thailand (9%) Israel $ 2% 2% India (46%) Colombia (7%) Singapore (6%) Defemstørsteeksportøreneavstorekonvensjonellevåpeniperioden2011J 2015varUSA,Russland,Kina,FrankrikeogTyskland,somstofor74%avden samledeeksporten. 14

16 USA- USAbeholdersinposisjonsomdenstørsteeksportørenavstorekonvensjonelle våpeniverden,medomtrent33%avdettotaleeksportvolumet.amerikansk eksportøktemed27%fraperioden2006j2010til2011j2015,ogforspranget øktedermednedtilnummertopålisten,russland.usasolgteellerdonerte storekonvensjonellevåpentilminst96stateriløpetavperioden2011j2015,og haritilleggstoreuteståendeordrerpåover600fj35jagerflytilniland. HovedvektenavamerikanskevåpengikktilMidtøsten,hovedsakeligSaudiJ Arabia,DeforentearabiskeemiraterogTyrkia,tettfulgtavAsia/Oseaniaogmed Europaetstykkebak. Blant nye land,ellerlandsomopplevdeenbetydeligøkningiimportavvåpen frausai2015,finnervibangladesh,egypt,qatar,mexicoogirak. Russland- Russlandøktesineksportavvåpenbetrakteligmellom2006J2010og2011J 2015,medenoppgangpå28%,tiltrossforennedgangiårene2014og2015. Våpnenegikktil50land,fortrinnsvisIndia,KinaogVietnam,samt opprørsstyrkeriukraina. RegionaltgikkhovedvektenavvåpenleveransertilAsiaogOseania,mensEuropa opplevdeensterkøkning,grunnetenoppgangieksportenavvåpentil Aserbajdsjan.Russlandbidrarmedandreordtildetsomframstårsomet våpenkappløpmellomaserbajdsjanogarmenia. Fra2014til2015harleveransertilKasakhstanøktbetydelig,menslandsom Angola,NepalogThailanderkommettilsomnyemottakere. Kina- Kinesiskvåpeneksportøktemedhele88%fra2006J2010til2011J2015,ogKina passertedermedfrankrikesomeksportøridenneperioden.avtotalt37 mottakerland,hovedsakeligiasia,gikkdetmesteaveksportentilpakistan, BangladeshogMyanmar. DetfaktumatalledisseernabolandavIndiakantolkessomenvedvarendevilje tilregionalalliansebyggingforåimøtegåindiasposisjonsomregionalstormakt. Algerie,Irak,ogSaudiJArabiaerallelagttilsomnyekinesiskeeksportJ destinasjonerfra2014til2015. Tyskland-og-Frankrike- BådeFrankrikeogTysklandopprettholdtsinstatussomnoenavverdensstørste våpeneksportører,tiltrossforatdennedgangenieksportvolumobserverti perioden2006j2010vedvartei2011j

17 Frankrikeeksportertevåpentil78landiløpetavperioden,førstogfremstiAsia ogoseania,midtøstenogafrika.destørstemottagerlandenevaregypt,kina,de forentearabiskeemiraterogsaudijarabia.dettotaleeksportvolumetgikkned med9,8%sammenlignetmedperioden2006j2010. Tyskeksportavvåpensankendakraftigere,med51%iforholdtil2006J landmottokvåpenfraTysklandi2011J2015,førstogfremstiEuropaog Amerika.AvmottagerlanderdetHellas,Israel,ItaliaogUSAsomstikkersegut. De-største-våpenimportørene-og-deres-viktigste-leverandører- Andel$av$total$våpenimport$$ HovedBleverandører,$(med$andel$av$ importørens$totale$import),$2010b2014$ $ Importør Størst Nest7størst Tredje7størst India 15% 7% Russland (70%) USA (12%) Israel (7%) SaudiArabia 5% 1% Storbritannia (36%) USA (35%) Frankrike (6%) Kina 5% 9% Russland (61%) Frankrike (16%) Ukraina (13%) UAE 4% 5% USA (58%) Frankrike (9%) Russland (9%) Pakistan 4% 3% Kina (51%) USA (30%) Sverige (5%) Australia 4% 3% USA (68%) Spania (19%) Frankrike (6%) Tyrkia 3% 3% USA (58%) SørKorea (13%) Spania (8%) USA 3% 3% Tyskland (18%) Storbritannia (15%) Canada (13%) SørKorea 3% 6% USA (89%) Tyskland (5%) Sverige (2%) Singapore 3% 3% USA (71%) Tyskland (10%) Sverige (6%) Av153landsomimportertevåpeni2011J2015stofemland India,SaudiJ Arabia,Kina,DeforentearabiskeemiraterogAustralia for34%avdenne importen.india,kinaogdeforentearabiskeemiratervarblantdefemsstørste importøreneiperioden2006j2010også,mensindiaogaustraliahararbeidet segoppoverlisten. AsiaogOseaniaerdenverdensdelensomstårfordenstørsteandelenavverdens våpenimport,medenøkningiimportvolumpå26%siden2006j2010.totalt mottokverdensdelenhele46%avallevåpenleveranseri2011j2015,ogseksav detistørsteimportøreneerasiatiskeland. 16

18 Afrikanskelandsimportavvåpenstegmed19%fra2006J2010til2011J2015, medalgerieogmarokkosomdestørstemottagerne.marokkanskimportsteg betydeligmellomdetoperiodene. Landpådetamerikanskekontinentetopplevdeenreduksjonivåpenleveranser på6%.usastårfordenstørsteimportandelen,mensmexicoharøktsinimport betydeligsometresultatavkrigenmotnarkotikakartellene. VolumetpåvåpenleveransermedEuropasomdestinasjongikknedmed41% fra2006j2010til2011j2015,blantannetetresultatavøkonomiskeproblemeri mangeland.denstørsteimportørenvaraserbajdsjan,somopplevdeensterk vekstileveranserisammeperiode. Volumetpåleveranseravtungekonvensjonellevåpenmottattavlandi Midtøstenstegmedhele61%fra2006J2010til2011J2015.Detteervåpensom blantannetblebruktunderintervensjonenijemenframars2015,somsaudij Arabia,Deforentearabiskeemirater,Kuwait,QatarogEgyptvarinvolverti. India- Indiastoi2011J2015for14%avverdenstotaleimportvolumavtunge konvensjonellevåpen,etimportvolumsomøktemed90%siden2006j2010. Indiasvåpenimportermeddetteomtrenttregangerhøyereennimportentil sineviktigsteregionalerivalerkinaogpakistan,blantannetetresultatavsvært begrensetegenproduksjonavvåpen.denstørstevåpenelverandørener,medgod margin,russland,medusasrasktøkendeandelpåengodandreplass. SaudiBArabia- DenstoreveksteniimportavstorekonvensjonellevåpeniMidtøsten,erførstog fremstetresultatavenøkningpå275%avsaudijarabiasimportvolum.gulfj monarkietmottarhovedsakeligvåpenfrausaogstorbritannia,inkludert jagerfly,missilerogpansredekjøretøy.tiltrossforsaudijarabiassentralerollei intervensjonenijemen,somharførttilanklagerombruddpåfolkerettenog krigsforbrytelser,serdetuttilatvåpenleveransenevilfortsetteiflereår framover. Kina- Tiltrossforennedgangpå25%iimportavtungekonvensjonellevåpenfra 2006J2010til2011J2015,beholderKinaenplasshøytoppepålisten.Økende nasjonalproduksjonskapasitetforvåpenerhovedårsakentilnedgangen,men fortsattimportavstorevåpensystemer,jagerflymotorerogandrekomponenter, hovedsakeligfrarussland,viseratkinafortsattikkeerselvforsyntmed konvensjonellevåpen. 17

19 De-forente-arabiske-emirater- Deforentearabiskeemiraterharhattenrelativthøyimportavvåpensidentidlig på2000jtallet,ogøktemed35%fra2006j2010til2011j2015.leveransenekom førstogfremstfrausaogfrankrike,ogfortsattei2015,tiltrossforatdeforente arabiskeemiratervartungtinvolvertiintervensjonenijemen. Australia- Australiasimportavtungekonvensjonellevåpenøkteikkevoldsomtmellom 2006J2010og2011J2015,menlandetkommedpålistenførstogfremstgrunnet andrelandsreduserteandelavverdensvåpenimport.usaogspaniaerlandets klartviktigsteleverandører.- Del"3:"Utviklingsmessigeimplikasjoner av#militært#forbruk Brukavressursertilmilitæreformålvilnødvendigvisgåutoverressurser tilgjengeligtilbrukinnenandresamfunnssektorer.ethøytmilitærtforbrukvil ikkeautomatiskgåpåbekostningavhelseogutdanning,menspesieltitilfeller hvordetmilitæreforbruketkrysserdenlittuklaregrensenmotoverforbrukkan dettehanegativeimplikasjonerforetsamfunnslangsiktigesosialeog økonomiskeutvikling. Militærtforbrukkanbidrapositivttilvisseindustrier,samtmilitærtpersonell somheverlønnfordenjobbendegjør.mendennetypenforbrukbidrarikketilå styrkeetsamfunnstjenestetilbud,ogdetertvilsomtommilitærtforbrukbidrar tiløkonomiskvekst.formangeutviklingslandmedbegrensedeøkonomiske ressurservilmilitærtforbrukogimportavvåpenimangetilfellernødvendigj gjøreopptakavlånogenprioriteringavressursbruksomikkebidrartil langsiktigutvikling.reglerforeksportavvåpenogannetmilitærtutstyrtarofte høydefordette,enanerkjennelseavdeneksporterendestatensansvarforåikke bidratilmilitærtoverforbruksomkangåpåbekostningavsosioøkonomisk utvikling. EteksempelpådetteerutviklingskriterietsominngåriEUskriterierforeksport avmilitærtmateriell.dettekriterieterogsåtattinnidenorskeretningslinjene foreksportavmilitærtmateriell,ogerformulertpådennemåten: [Detskalvære]Forenlighetmellomeksportenavmilitærteknologieller militærtutstyrogmottakerlandetsøkonomiskeogtekniskeevne,samtidigsom dettashensyntilatdeterønskeligatstaterkandekkesinelegitimesikkerhetsj 18

20 ogforsvarsbehovmedminstmuliginnsatsavmenneskeligeogøkonomiske ressursertilvåpen» 5 DeflestestateriverdenreduserteandelenavBNPbrukttilmilitæreformåletter denkaldekrigen.mendesisteåreneharimidlertiddennetrendensnudd,ogvi serigjenatmangestaterbrukerenstørreandelavsinetilgjengeligeressurserpå militærvesenet.siprisdatafor2015viserat14landiverdenbrukermerenn4 %avsittbnppådetmilitære.detteerennedgangfra20landi2014,trolig forårsaketavblantannetdensynkendeoljeprisen. Forsvars7ogsikkerhetsbudsjettsom andelavbruttonasjonalprodukti %16.4% 12.9%12.8% 10.4% 6.7% 6.2% 6.2% 5.4% 5.0% 4.5% 4.3% 4.3% 4.3% 4.2% Deterstoreforskjellermellomdisse15landene.Deterimidlertidnoen likhetstrekksomgårigjen.fordetførsteerlandimidtøstenognordjafrika overrepresentert.flereavdisseerudemokratiskeregimer,oginvolverti 5 Retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/sikkerhetspol/eksportkontroll/130901retni ngslinjer-eksport-forsvarsmateriell.pdf 19

21 20 krigføringutenforegengrenserellermoteninternfiende.ogsåderesterende afrikanskelandenerepresentertioversikten,medunntakavnamibia,erpreget avinternkonflikt.etannetlandioversiktensomføyerseginnisammerekkeer Afghanistan,somharværtrammetavinternkonfliktifleretiår,ogsomnåhar overtattmeravansvaretforlandetssikkerhetetteratdetmesteavutenlandske soldaterertrukketut. EuropaerrepresentertvedRusslandogUkraina.Russlandhardesisteårene arbeidetforåstyrkesinmilitærekapabilitet,ogspenningsnivåetmellom stormaktenognatoharværtøkende.russlandharitilleggværtknyttettil opprørsgrupperiukraina,noesomharskaptbekymring,ogstyrkingav militærvesenet,bådeiukrainaogandrenaboland. Militarisering-av-samfunnet- BonnInternationalCenterforConversion(BICC)publisererhvertårenglobal militariseringsindeks.etsamfunnsgradavmilitariseringkanmålessom resultatetavenrekkeindikatorer,inkludertmilitæreutgiftersomandelavbnp, militæreutgiftersammenlignetmedutgiftertilhelsevesenet,forholdetmellom antallet(para)militærtpersonellogantallhelsepersonellsomandelav befolkningen,ogratioenmellomantallettungevåpensystemertilgjengeligog antalletinnbyggere. 6 Indeksenviserhvormyeressurseretsamfunnbrukerpåmilitæreformål,til fordelformerproduktivesektorersomhelsevesen,utdanningogmiljø. Ulikeglobale,regionaleognasjonaleutviklingstrenderbidrartilmodernisering avvæpnedestyrkerogopprustning,inkludertinternekonflikter,mellomstatlig rivalisering,ogetføltbehovforprojiseringavmilitærmakt.i2015vardetisrael, Singapore,Armenia,Jordan,SørJKorea,Russland,Kypros,Aserbajdsjan,Kuwait oghellassomkomutsombiccstimestmilitariserteland.noenavverdens størstemilitæreaktørerkommeraltsåikkemedpålisten,blantannetsom resultatavrelativtlaveremilitæreutgiftersomandelavbnpenndenevnteti landenesombrukerenrelativtstørreandelavsineressurserpåmilitæreformål. GradenavmilitariseringregnessomrelativtlavideflestelandiAfrikasørfor Sahara,AmerikaogAsia.DetslåendeunntaketerSingapore,somtiltrossforsin begrensedestørrelseharenavdesterkestevæpnedestyrkeneiregionen,med enstorhærogavansertevåpensystemer.itilleggbørsørjkoreanevnes,sompå grunnavdetspenteforholdettilnordjkoreaopprettholderenstormilitær beredskap. Midtøstentrekkesframsomenregionmedenhøygradavmilitarisering.Mange landiregionenpåvirkesavlaveoljepriser,mendetteharikkeinevneverdiggrad innvirketpåforsvarsbudsjettene.kapitalreserverbenyttestilåopprettholde militærtforbruk,enutviklingsomhvisdenopprettholdesiårenesomkommer, vilgåutoverressursenetilgjengeligforandreformål. 6 https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/gmi_2015_en_2015.pdf,side4.

22 21 Israelsposisjonsomverdensmestmilitarisertelandkommersomenfølgeav høyemilitæreutgifterogethøytantallsoldater,resultatetavdenfleretiårlange konfliktenmedpalestinerne,samtenmilitæropprustningiendelandrelandi regionensomisraelansersomsinefiender.visermedandreordtilløpettilet rustningskappløp.denisraelskjpalestinskekonflikten,trusselenfrais,og borgerkrigenisyriagjøratjordanogsåkommerhøytopppålisten.idenne forbindelsenkanogsåsaudijarabianevnes,selvomlandetfallerutenfortopp 10.Saudiskemilitærutgiftererpåveioppover,oglandetinvolverersegmilitærti JemenogmotISiSyria.Tiltrossforatstatligeinntektererpåveined,noesom blantannethargittutslagisynkendeutgiftertilhelsevesenet,fortsetter innkjøpeneavstore,avansertevåpensystemer. FlerelandidetvestligeEuropaharbruktmindreressurserpåsinevæpnede styrkerideforegåendeårene,menmyetyderpåenøkningi2015.natoberom atmedlemslandenebruker2%avbnppåmilitærebudsjetter,noesomvilhaen innvirkningpågradenavmilitariseringiårenesomkommer.ogsåfraendeløstj europeiskelandhardetkommetsignalerometsterkerefokuspåmilitær opprustning.deterimidlertidforeløpiguklarthvilkepraktiskekonsekvenser disseuttalteønskenevilfå,spesieltsettilysavdenutfordrendeøkonomiske situasjoneniflereeuropeiskeland. Iløpetav2015vardetnoeneuropeiskelandsomgjordesegbemerketmeden høygradavmilitarisering,blantannetarmeniaogaserbajdsjan.bakgrunnenfor detteerdenpågåendekonfliktenomnagornojkarabach,somgjøratbeggeland modernisererogutvidersinevæpnedestyrker.itillegghavnetbådekyprosog Hellaspåtopp10,ogdetsammegjordeRussland,medethøytantallmilitært personell,storemengdertungevåpensystemer,ogenhøyandelavbudsjettet avsatttilmilitæreformål. Militarisering-og-utvikling- BlantstatenesombrukerdenhøyesteandelenavsittBNPpåmilitæreformål,er detflereomscorerdårligpåulikeutviklingsindekser.eteksempelerundps menneskeligeutviklingsindeks(hdi),sompublisereshvertår.på utviklingsindeksenfor2015kommerlandsomdendemokratiskerepublikken Kongo,Mali,AfghanistanogSørJSudansværtdårligut. 7 Deterderforrimeligå antaatdeomfattenderessursenedissestatenebrukerpåsinemilitærvesenmed hellkunnehablittoverførttilandresektorermedstørrebetydningfor økonomiskogsosialutvikling. Nårdetersagterdetingenautomatiskkorrelasjonmellomenhøygradav militariseringogenlavgradavmenneskeligutvikling.landsomsingapore, IsraelogSørJKoreaerbådehøytmilitariserte,ogkommergodtutpåoversikter overmenneskeligutvikling.landsomangola,tsjadogmauritania,allemeden relativthøygradavmilitarisering,kommerderimotdårligutnårdetgjelder 7

23 menneskeligutvikling,ogereksemplerpåhvordanenuproporsjonaltstorbruk avressurserpåmilitærvesenetkanfådramatiskekonsekvenserforutvikling. SIPRIharsammenlignetoffentligeutgifterbrukttilmilitæreformålogbehovet forressursernødvendigforåoppnåfnsbærekraftigeutviklingsmål. 8 IfølgeFNs organisasjonforernæringoglandbrukerdetbehovfor$265milliarderårlig framtil2030foråeliminereekstremfattigdomogsult.dersomdettefinansieres avenkombinasjonavoffentligetilskuddogoffentligeogprivateinvesteringerer detantattatdeoffentligetilskuddenekandekkesvedåbruke9,5j13%av verdensmilitæreforbruki2015. IfølgerapportenEducationforAllGlobalMonitoringReporterdetbehovfor $239milliarderårligdersomvivilsikreuniversellbarneJogungdomsskolei heleverden.rapportentarhøydeforatdetmesteavdettedekkesavlandsegne ressurser,menatdetfortsattvilværeetgappåoppmot$52,5milliarderårlig sommådekkesavdonorer.dettetilsvarer3,3%avdetmilitæreforbruketi EnrapportfraSustainableDevelopmentSolutionsNetworkfra2015 konkludertemedatdetvarnødvendigmedekstraoffentligeinvesteringeri størrelsesorden$770j885milliarderårligforåoppnå10avde17 bærekraftsmålene,blantannetrelaterttiljordbrukogmatsikkerhet,utdanning, helse,rentvannoggodesanitæreforhold.dennesummentilsvarer46j54%av verdenstotalemilitæreforbruki2015. Selvvedåbrukeenlitenandelavverdensmilitæreforbrukpåutviklingsformål erdetmuligheterforågjørestoreframskrittiarbeidetmotfnsbærekraftsmål. Vedåbrukeensværtbeskjedenandelpårundt1%avverdensmilitæreforbruk, kanmyegjøresforådekkedeinvesteringenesomernødvendigeforåsikre utdanningforalle.mendettekreverenpolitiskeviljetilåomprioriteresomfor øyeblikketikkesynesåværetilstedeimangeland

24 Vedlegg-1:-Landinndeling-per-region-(SIPRIs-inndeling)- Afrika Nord-Afrika: Algerie, Libya, Marokko, Tunisia Afrika sør for Sahara: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapp Verde, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Kongo, DR Kongo, Elfenbenskysten, Djibouti, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sør-Afrika, Sør-Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe Amerika Sentral-Amerika og Karibia: Belize, Costa Rica, Cuba, Den dominikanske republikk, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Trinidad og Tobago Nord-Amerika: Canada, USA Sør-Amerika: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela Asia Sentral-Asia: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan Øst-Asia: Brunei, Kambodsja, Kina, Indonesia, Japan, Nord-Korea, Sør-Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Taiwan, Thailand, Øst-Timor, Vietnam Sør-Asia: Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Oseania: Australia, Fiji, New Zealand, Papua Ny-Guinea Europa Albania, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Hviterussland, Belgia, Bosnia- Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Ukraina Midtøsten Bahrain, Egypt, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi- Arabia, Syria, Tyrkia, Forente arabiske emirater, Jemen 23

25 ' ' NORGES'FREDSLAG' POSTBOKS'8922'YOUNGSTORGET' 0028'OSLO' ' RAPPORTEN'ER'FINANSIERT'MED'STØTTE'FRA'NORAD'

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014 AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Innledning I 2013 brukte verden 1 747 milliarder dollar på militært forbruk.

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23 1. Verda Kommentarar: tekstdel s. 23 1.1 Dei største språka i verda 2009* F 1.1 Språk i verda 2008 F 1.2 Utbreiing av mandarin i Kina F 1.3 Utbreiing av mandarin og andre kinesiske språk i verda 2009 F

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 242.766 6.019.453 24,80 1.879.700 48.455.606 25,78 1.701.606 41.734.912 24,53 EU27 116.834 3.412.952 29,21 1.162.492 30.051.280 25,85 1.017.188

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Vaksine: Utviklingstrekk i verden

Vaksine: Utviklingstrekk i verden Vaksine: Utviklingstrekk i verden Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2012 Hva skjer i verden med sykdommene vi vaksinerer mot? Polio. Mål: Utryddelse. Slutt på spredning i løpet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2002 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner Temanotat 2012:1 Resultater fra de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS 2011 viser at det er en klar bedring i norske grunnskoleelevers

Detaljer

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK Årgang 4 Nummer 4 Desember 2011 I denne utgaven: Samarbeidsrådet på tur Returprosjekter Returkoordinatorer Planer for 2012 Juleopplevelser Utvidelse av staben Fotballcup

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2006 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2005 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø - Bergen

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2005 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø - Bergen ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2005 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling

Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling Tjenesteoversikt Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling Tjenesten for kriseadministrasjon og -varsling er en varslingstjeneste for mottakere som kunden utpeker ("Mottakere"). Den brukes

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT TIPS DATO GR KAMP Coach Bakks Fagerli Raimond Patrick Paulsen Ludde Tommy Ruben Greplegz Selnes 11.juni A Sør-Afrika Mexico 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-2 1-2 11.juni A Uruguay Frankrike 0-0

Detaljer

ANTALL LAND 2000-2014, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 11. mars 2015)

ANTALL LAND 2000-2014, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 11. mars 2015) ANTALL LAND 2000-2014, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 11. mars 2015) Forkortelser: ALB = Albania AND = Andorra ARM = Armenia AUS = Australia AUT = Østerrike BEL = Belgia BIH = Bosnia

Detaljer

Hva i all verden har skjedd i realfagene?

Hva i all verden har skjedd i realfagene? Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv Sissel Grønmo Land Alder År på skolen Skåre St. avvik Singapore 14,3 8 605 67 Korea 14,6 8 589 69 Hongkong 14,4 8

Detaljer

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Kuttene i budsjettforslaget for 2016 Konsekvenser for forskning om utvikling og for

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale.

Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale. Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale. KLIMAFORHANDLINGENE FNs klimakonvensjon (UNFCCC) ble undertegnet under Rio-toppmøtet

Detaljer

ANTALL LAND 2000-2015, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 27. september 2015)

ANTALL LAND 2000-2015, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 27. september 2015) ANTALL LAND 2000-2015, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 27. september 2015) Forkortelser: ALB = Albania AND = Andorra ARM = Armenia AUS = Australia AUT = Østerrike BEL = Belgia BIH =

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger SEIF - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2011 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2011 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

Lærerveiledning. Tema. Tid. 1. time 45 minutter. Forberedelse. Læringsaktivitet hva er menneskerettigheter? 20 minutter

Lærerveiledning. Tema. Tid. 1. time 45 minutter. Forberedelse. Læringsaktivitet hva er menneskerettigheter? 20 minutter Lærerveiledning 1. time 45 minutter Forberedelse Fagteksten (ressursark 1) og oppgavearket (ressursark 2) og verdenserklæringen må kopieres. Beregn en til hver elev. Bakgrunnsteksten til læreren kan leses

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2004 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2009 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2009 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD : I SEIF

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV Pr 27.5 2014 forbehold om endringer Fredag 13. juni Mexico-Kamerun Direktesending fra fotball-vm i Brasil og oppgjøret mellom Mexico og Kamerun i Natal i gruppe

Detaljer

IAESTE. Utvekslingsprogram 2009. Developing global skills in tomorrow s technical leaders

IAESTE. Utvekslingsprogram 2009. Developing global skills in tomorrow s technical leaders Utvekslingsprogram 2009 IAESTE Developing global skills in tomorrow s technical leaders Argentina Armenia Australia Austria Belarus Belgium Bosnia og Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Canada China Colombia

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Kva gjorde U D I i 2011?

Kva gjorde U D I i 2011? 01 Kva gjorde U D I i 2011? UDI skal leggje til rette for ønskt og lovleg innvandring og sørgje for at dei som oppfyller vilkåra, får komme til Noreg. Samtidig har vi ein kontrollfunksjon og skal passe

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara

Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringslivets konferanse for Internasjonalisering og Utvikling, Oslo,

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 29. april 2015 kl. 18.30, visning fra 1800. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Velkommen til auksjon nr. 4 i

Detaljer

Eksportsatsing Trøndelag

Eksportsatsing Trøndelag Eksportsatsing Trøndelag Resultatnotat. Spørreundersøkelser 2004-2006 Roald Lysø Notat 2006:12 Eksportsatsing Trøndelag Resultatnotat Spørreundersøkelser 2004 2005/2006 Roald Lysø TRØNDELAG FORSKNING

Detaljer

Sykehuset som arbeidsgiver for et mangespråklig personale. Intern service har medarbeidere fra 68 land og de snakker 50 forskjellige språk

Sykehuset som arbeidsgiver for et mangespråklig personale. Intern service har medarbeidere fra 68 land og de snakker 50 forskjellige språk Sykehuset som arbeidsgiver for et mangespråklig personale Intern service har medarbeidere fra 68 land og de snakker 50 forskjellige språk 800 medarbeidere i Intern service Kjøkken og matverter Tekstilvaskeri

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2000 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø. Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund og Trondheim

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2000 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø. Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund og Trondheim ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2000 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola S NØDHJELPSGIVER 32014 Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola RØDE KORS NØDHJELPSGIVER 3 2014 EBOLA Smitteverndraktene desinfiseres ofte. Draktene er helt

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 24. april 2013 kl. 18.30, visning fra 1700. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Velkommen til årets siste auksjon

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

TIMSS 2011. Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn. Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo

TIMSS 2011. Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn. Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo TIMSS 2011 Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Framgang i Norge,

Detaljer

Nr. 58/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1201/2009. av 30. november 2009

Nr. 58/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1201/2009. av 30. november 2009 Nr. 58/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.9.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1201/2009 2015/EØS/58/60 av 30. november 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 25. januar 2012 kl. 18.30, visning fra 1700. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Godt nyttår! Velkommen til årets

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet

www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet En orientering fra Utenriksdepartementet EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske Fellesskap (EC)

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Conettix D6100 kommunikasjonsmottaker/gateway

Conettix D6100 kommunikasjonsmottaker/gateway Innbruddsalarmsystemer Conettix D6100 Conettix D6100 To linjer for kommunikasjon på telefonnettverk med offentlig sentralbord (PSTN) Toveislyd Kobles til et automatisk system, programvare for programmering

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Lag et sammensatt ord.

Lag et sammensatt ord. Asia Tekst 2 1 2 Lag et sammensatt ord. verdens land kjede delen parten fabrikker vei tøy 3 ? verdensdelen 4 Lag et sammensatt ord. hjem land kjede delen parten fabrikker vei tøy 5 ? hjemland 6 Lag et

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer