!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '"

Transkript

1 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

2 Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3 Generelletrenderi2015.side4 Verdensmilitæreforbrukperregion.side4 Verdensforsvarsbudsjetteri2015.side10 Del$2:$Verdens$våpenflyt$ Overordnetomutviklingen2011til2015.side13 Destørstevåpeneksportøreneogderesviktigstemarkeder side14 Destørstevåpenimportøreneogderesviktigsteleverandører.side16 - Del$3:$Utviklingsmessige$implikasjoner$av$militært$forbruk$ $ Militariseringavsamfunnet.side20 Militariseringogutvikling.side21 Vedlegg:$Landinndeling$per$region.side23 $ - 1

3 Innledning- Dennerapportentarforsegverdensbrukavressursertilmilitæreformåli2015. Detvisestiltrenderinnenmilitærtforbrukogglobalvåpenflyt,samtnoen utviklingspolitiskeimplikasjonervedvårtmilitæreforbruk.rapporten,somer finansiertmedstøttefranorad,skalbidratilformidlingavrelevantogaktuell forskningrundttemaersomopprustningogdeutviklingsmessige konsekvenseneavmilitariseringavsamfunnet. Etterflereårmedredusertmilitærtforbrukrepresenterte2015etbruddmed denneutviklingen.forførstegangsiden2011øktedeglobalemilitæreutgiftene, tiltrossforatlavereoljepriserogøkonomiskkriserammetmangeland.deter vanskeligåsinoesikkertomframtiden,menvedvarendeøkonomiskeproblemer kanbidratilenreduksjonavbådestatligeogmilitæreutgifter.pådenandre sidenharspenningsnivåetøktflerestederiverden,blantannetmellomrussland ognato,ogisørjkinahavet,ogkonflikteneimidtøstenvedvarer,noesomkan medføreøktfokuspåmilitæropprustning.enslikutvikling,kombinertmed økonomisknedgang,kanhaennegativinnvirkningpåbrukavressursertil utviklingsformål. Trendeneviserimilitærtforbrukpregesistorgradavdenevntekonflikteneog spenningene.flerestatererinvolvertikonflikteneimidtøsten,endaflerestater kjempermotinternegrupperinger,ogdeterritorielledisputteneisørjkinahavet inkludertkinasmåteåhevdesineinteresseriområdetpå harførttilen situasjonsomminnersterktometrustningskappløp.itilleggtruerdenspente situasjonenmellomrusslandognatomedåbidratilenmilitariseringav regionen,medfareforenytterligereopptrappingavspenningsnivået. Nårdetgjelderdenglobalevåpenflyteni2015vedvartetrendensomharblitt tydeligdesenesteårene,nemligensterkeregradavoverføringerfradetglobale nordtildetglobalesør.oversiktenoververdensstørsteeksportøreravvåpen domineresavvestligeland,medusaklartiføringen,menkinaogrusslandøker sinvåpeneksportbetraktelig.seksavdetistørsteimportøreneavvåpenerlandi Asia/Oseania,mensimportentilMidtøstenharøktbetydelig. 2

4 Del$1:$Verdensmilitære(forbruk Deterikkealltidenstatsmilitæreutgiftersamsvarermedpengeneavsattover forsvarsbudsjettet.detkommertydeligframidennerapporten,hvortallenefor militærtforbrukpresentertavstockholminternationalpeaceresearchinstitute (SIPRI)ikkealltidtilsvarertalleneioversiktenoverforsvarsbudsjettene publisertavinternationalinstituteforstrategicstudies(iiss).såhvainngår egentligibetegnelsenmilitærtforbruk? Hvordan-beregnes-det-militære-forbruk?- Enklestsett,kanmandefinereenstats militæreforbruksomdemidlersomeravsatt overstatensforsvarsbudsjett.itilleggtildisse rene forsvarsutgiftenevelgermanofteogsåå inkluderesivileutgifterpåstatsbudsjettene someravgjørendeforåopprettholdeden militærestrukturen.enpraktisktilnærmingtil kartleggingavmilitærtforbrukbørinkludere bådefaktiskebevilgningertilmilitærstruktur ogkapitalkostnaderavdennemilitære strukturen.etlandsmilitærestruktur inkluderersometminimumelementenei tekstboksentilhøyre. Videremåmansepåhvilketypeaktiviteter denmilitærestrukturenleggertilrettefor.i Militærstrukturinkluderer: MLandetsvæpnedestyrker, inkludertfredsbevarende styrker MForsvarsdepartementogandre statligeorgansomerengasjerti militæraktivitet MParamilitærestyrker,nårdisseer trentogutstyrtformilitære operasjoner MMilitæreromprogram tilleggtilgrunnstrukturenitekstboksenover,børvidermedogsåinkludere utgiftertilfølgendeaktiviteteridetmilitæreforbruk: $ 1. Anskaffelseogvedlikeholdavmilitærtmateriell. 2. Utgiftertilmilitærtogsiviltpersonell.Detteinkludererbådelønnog pensjontilmilitærtpersonell,menogsåsosialeutgiftertilsliktpersonelli tjeneste. 3. Direkteutgiftertilallemilitæreoperasjoner,dertillogistikkogsivile beredskapskostnader. 4. Militærforskningogutvikling.Imangelandliggerhoveddelenavdisse utgifteneinnenfordesivileuniversitetsmogforskningsbudsjettene. 5. Militærbistand.Dettebetyrdaatverdienavdenmilitærebistandenmå inngåidonorlandetsmilitæreforbruk. 6. Utgiftertilsivilforsvar/sivilkriseberedskapitilfellemilitærkonflikt. 7. Faktiskeutgifterforavsluttetmilitæraktivitet. 8. Veteranutgifter,støttetilmilitæremuseerogtilsvarendemilitærMkulturelle bevilgninger. 9. Utgiftertildemobiliseringogavvæpning. 3

5 10. Utgiftertilnedrustning,våpendestruksjonogdertilmonitorering. $ Enavdemestomfattendemåteneåmåleverdensmilitæreforbrukpåglobalter utvikletavsipri.deresmetodeinkludererkundeførstefemkategorierav militæraktivitetsomlistetover,ogikkedesistefem.siprijstatistikkenerlikevel denmestomfattendeglobalemålestokkenformilitærtforbruktilgjengelig,og utgjørderfordennerapportensutgangspunkt. ItilleggtilSIPRIJstatistikkenforverdensmilitæreforbruki tardenne rapportenogsåforsegverdensforsvarsbudsjetteri2015,samtulikelandsgrad avmilitarisering.kildegrunnlagetforsistnevnteer TheMilitaryBalance2016, enårbokutgittavtheinternationalinstituteforstrategicstudies(iiss),samt BonnInternationalCenterforConversion(BICC)årligeGlobalMilitarisation Index. 2 Overordnet-om-verdens-militære-forbruk-i TallpublisertavSIPRI,iapril2016,viseretglobaltmilitærtforbrukpånesten $1,676billioneri2015,2,3%avverdenssamledeBNP.Detterepresentereren økningpåomtrent1%sammenlignetmed2014,og2015blirdermeddetførste åretmedøktemilitæreutgiftersiden2011.økningenidetglobalemilitære forbruketerførstogfremstresultatetavfortsatthøytforbrukiasia,østjog MellomJEuropaognoenlandiMidtøsten.Itilleggernedgangenimilitært forbrukviharsettoverdesisteåreneiendelvestligelandiferdmedå stabilisereseg. FortsattutmerkerUSAsegsomlandetiverdenmedklartstørstmilitærtforbruk, fulgtavkina,saudijarabiaogrussland.detkvantitativeforsprangetkan imidlertiddekkeoverdetsomframstårsomenkvalitativinnsnevringavgapet mellomusaogrestenavverden.utviklingogtilgjengeliggjøringavmilitær teknologibidrartilåutjevnedemilitærekonkurransevilkårene.økende spredningavrenmilitærteknologi,samtenutviskingavskilletmellomteknologi medmilitæreogsivilebruksområder,bidrartilavansertmilitærteknologisk utviklingimangeland,menskaperogsåutfordringernårdetgjelderåovervåke spredningavdennetypenteknologitil uønskede landoggrupper. Økonomiskevanskeligheter,blantannetetresultatavlavereoljeprisersiden 2014,harbidratttilredusertforbrukimangeland,ogdetteerentrendsomkan vedvare.pådenannensidekanvedvarendekrigflerestederimidtøstenogøkt spenningiblantannetsørjkinahavetogirusslandsnærområderbidratiløkt militærtforbrukideleravverden. 1SIPRIYearbook2015.Se:StockholmInternationalPeaceResearchInstitute SIPRIMsindatabank 2 https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/gmi_2015_en_2015.pdf 4

6 5 Verdens-militære-forbruk-per-region- SIPRIsoversiktoverdetglobalemilitæreforbruketviserstoreregionale variasjoner.mangeavdesammelandenegårigjensommilitærestorforbrukere omvisammenlignermedtidligereår,samtidigsomendringerinoenlandbidrar tilåidentifisereviktigeutviklingstrekk. Region Endring Defem største militære forbrukere Statermedbetydeligeendringeri sittmilitæreforbruk Afrika Betydelig nedgang 1.Algerie 2.Angola 3.SørJAfrika 4.Marokko 5.Nigeria Økt:Mali(66%) Redusert:Angola(42%),Chad(35%) Amerika Svak nedgang 1.USA 2.Brasil 3.Canada 4.Colombia 5.Mexico Økt:Uruguay(22%) Redusert:Venezuela(64%) Midtøsten Betydelig vekst 1.SaudiArabia 2.UAE 3.Israel 4.Tyrkia 5.Irak Økt:Irak(35%) Redusert:Oman(10%) Asiaog Oseania Betydelig vekst 1.Kina 2.India 3.Japan 4.SørKorea 5.Australia Økt:Filippinene(25%),Indonesia(16%) Redusert:Afghanistan(19%), Bangladesh(19%) Europa Svakvekst 1.Russland 2.Storbritannia 3.Frankrike 4.Tyskland 5.Italia Økt:Litauen(33%),Polen(22%) Redusert:Østerrike(9%) Regionenes-andel-av-verdens-militære-forbruk-

7 Midtøsten,11 Europa,20 NordJ Amerika,36 Afrika,2 AsiaogOseania, 27 LatinJAmerikaog Karibia,4 Regionenes-militære-forbruk-i-milliarder-dollar NordAmerika Asiaog Oseania Europa Midtøsten LatinJAmerika ogkaribia Afrika Afrika- Etter11årmedøkendemilitærtforbruk,gikkforbruketnedmed5,3%i2015, til$37milliarder.mensdetmilitæreforbruketinordjafrikagikksvaktopp,var forbruketiafrikasørforsahara11%lavereenni

8 NordJAfrikasvekstskyldtesblantannetenfortsattøkningidetmilitære forbrukettilalgerie.blantkontinentetssørligelandvardetspesieltangola, TsjadogNigeriasomutmerketsegmedenreduksjonimilitærtforbruk.Mens Nigeriatilsynelatendegjennomførteenreduksjontiltrossforatkampenmot BokoHaramfortsattpågår,pressetopprøretiMaliogKenyasmilitære engasjementisomaliadetolandenesmilitæreforbrukoppover. LatinBAmerika-og-Karibia- Medennedgangpå2,9%endtedetmilitæreforbruketiLatinJAmerikaog Karibiapå$67milliarderi2015.MensforbruketiMellomJAmerikaogKaribia gikkopp,sankforbruketisørjamerika.dennenedgangenvarspesieltresultatav endramatiskreduksjonpå64%ivenezuela,itilleggtilnedgangilandsom EcuadorogBrasil,somkomsomresultatavøkonomiskevanskeligheterog synkendeoljepriser. IMellomJAmerikabidroMexicoogHondurastilenregionaløkningiforbruk, myepågrunnavhøyevoldsnivåerogarbeidetmotorganisertkriminalitet. Mexicoharhattetsterkt,øktmilitærtforbrukoverdesisteårene,ettersom landetsvæpnedestyrkeriøkendegradharblittinvolvertikampenmot narkotikakartellene,ogforbruketfortsatteåøkei2015.mellom2006og2015 hardetmilitæreforbruketimellomjamerikaogkaribiaøktmed84%. Midtøsten- PågrunnavmanglendedatapublisererSIPRIiåringenregionaloversiktover Midtøsten.Pågrunnlagavdeninformasjonensomforeliggerantydesdeten økningidetmilitæreforbruketimidtøstenpå4,1%. Pålandnivåerdetnoenstateriregionensomstikkersegut.SaudiJArabiahar blantverdenshøyestemilitæreforbruk,ogblantdehøyestemilitæreutgiftene somandelavbnpglobalt.ogsåforsaudijarabiaertalleneusikre,pågrunnav begrensetoffentliginnsyn,mendeterrapportertatenstorandelavlandets økonomiske overforbruk i2015varmilitæreutgiftertilkrigføringenijemen. SIPRItrekkeritilleggframIrak,somdetlandetiverdenmedhøyestøkningi militærtforbrukmellom2006og2015.iraksmilitæreforbrukøktemed35% fra2014til2015,og536%fra2006til2015.økningenskyldes gjenoppbyggingenavlandetsvæpnedestyrkeretterdenusajlededeinvasjoneni 2003,samtkrigenmotIS. HevingenavsanksjonenmotIrankanpåvirkelandetsmilitæreopprustningide kommendeårene,ogdettekanigjenforskyvedenmilitærebalanseniregionen ogmedføreytterligereopprustninginaboland. Asia-og-Oseania- DetmilitæreforbruketiAsiaendtepå$436milliarderi2015,enøkningpå5,4% iforholdtil2014.avdettestokinafornestenhalvpartenavforbruket,eller$215 milliarder,firegangerhøyereennnummertoiasia India.Servipåutviklingen 7

9 iasiaietlittlengreperspektivvarøkningenimilitærtforbrukpå64%mellom 2006og2015.Iløpetavdenneperiodenøktenestenalleasiatiskelandsitt militæreforbruk,medutviklingenilandsomindonesia(150%økning)ogkina (132%økning)somframtredende. Kinasvekstimilitærtforbrukvarpå7,4%i2015,enrelativtlavøkningsetti forholdtiltidligereår.dettehengertroligsammenmedenmerbegrenset økonomiskvekst.detmilitæreforbruketiindiaøktemarginalt,menslandsom Indonesia(16%),Filippinene(25%),Vietnam(7,6%)ogJapanogsåregistrerte enøkning,noesomtyderpåatdenspentesituasjonenisørjkinahavetogøstj Kinahavetpåvirkertilgrensendelandsforsvarsprioriteringer. Europa-og-NordBAmerika- DetmilitæreforbruketiUSAogVestJEuropafortsatteåsynkei2015,somide foregåendeår,mensaktereenntidligere.samletsettvardetflerevesteuropeiske landsomøkte,ennsomreduserte,sittmilitæreforbrukifjor,ogdetharitillegg kommetsignalerfraflerelandomatmilitæreutgifterkanværepåveioppitiden framover.samtidigøktedemilitæreutgifteneiflereøstjogsentraleuropeiske land,noesombidrotilensamletøkningavdetmilitæreforbruketieuropapå 1,7%i2015.USAvarfortsattdetlandetiverdenmedklarthøyestmilitært forbruk,på$596milliarder,tiltrossforatforbruketstadigersynkende. Nedgangeni2015varpå2,4%,denlavestereduksjonensiden2011. DetsamledemilitæreforbruketiEuropabeløpsegtil$328milliarder,$235 milliarderivestjogsentraljeuropa,og$74,4milliarderiøstjeuropa. DeterspesieltilandsomUkraina,Polen,Romania,Slovakiaogdebaltiske landeneviserenøkning,enindikasjonpåatspenningenmellomrusslandog Ukrainaharpåvirketdenmilitæreoppbyggingeniflereland.Samtidigfortsatte russiskemilitærutgifteråøke,tiltrossforatlandetbefinnersegienstadigmer vanskeligøkonomisksituasjon.detmilitæreforbruketiaserbajdsjanog Armeniafortsatteogsååøke,enutviklingblantannetknyttettiløktspenning rundtutbryterregionennagornojkarabakh. Norgeøktesinemilitæreutgifterfra46,2milliarderkroneri2014til47,5 milliarderkroneri2015.medetmilitærtforbruksomtilsvarer1,5%avbnpog 3,1%avoffentligeutgifterliggerNorgesforbrukunderlandsomFrankrikeog Storbritannia,mensamtidiggodtovernivåetivårenabolandSverigeog Danmark.Dersomviserpåmilitærtforbrukpr.innbyggerliggerNorgei verdenstoppen,medetforbrukpå$1131pr.innbygger.utifrasipris tallmaterialeplassererviossdasomnummer6iverden,ettersaudijarabia, Oman,Israel,USAogSingapore.Daerimidlertidendellandsom,basertpå tidligereårsforbruktroligvillehavnetoverosspålisten,utelattpågrunnav manglendedata inkludertdeforentearabiskeemirater,qatarogkuwait. 8

10 Statene-med-størst-militært-forbruk-i-2015,-oppgitt-i-milliarder-USD: De-femten-landene-med-størst-militært-forbruk-som-%-andel-av-statens-BNP % 14.00% 13.70% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 5.40% 5.70% 5.40% 4.00% 2.00% 0.00% 3.30% 1.90% 2.00% 2.30% 2.10% 1.00% 1% 2.60% 1.40%1.30% 1.90% 9

11 10 Verdens-forsvarsbudsjetter-i Etterenvekstiverdenssamledeforsvarsbudsjetteri2014på1,7%,såvii2015 enreduksjonpå4,2%,tilensamletverdiav$1,563billioner.detkanvære mangegrunnertildennenedgangen,inkludertenlavereoljeprisogøkonomiske problemerimangedeleravverden.degeopolitiskespenningeneidelerav verdenfortsatteimidlertidåøke,somtidligerenevntspesieltmellomnatoog RusslandogiSørJKinahavet,ogkrigeneiMidtøstenvedvarte.Framtidige forsvarsbudsjetterkanventesåpåvirkesavdette. USAs,Kinas,SaudiJArabiasogRusslandsbudsjettertilsvartetilsammenover halvpartenavdeglobaleforsvarsutgiftenei2015.nokengangvardetusasom utmerketsegmedverdensklartstørsteforsvarsbudsjett.budsjettet,pårundt $597milliarder,tilsvartenestendesamledebudsjettenetildeneste14landene pålisten. SaudiJArabiahariløpetav2015værtmilitærtinvolvertiSyriaogJemen,oghar øktsittforsvarsbudsjettmed17%mellom2013og2015.gulfstatenharitillegg bidratttilorganiseringenavnorthernthunder,denstørstemilitærøvelseni Midtøstenshistorie,meddeltagelsefra20landiennysaudiJledetkoalisjonmot terror. Russlandharøktsittforsvarsbudsjettmed19%fra2013til2015,ogharitillegg utvikletflerenyemilitæresystemersomskalbidratilåstyrkelandetsposisjon somenmilitærstormakt.nyepansredekjøretøyererblanttilskuddenetilde russiskevæpnedestyrkene. Forsvarsbudsjetteneivesteuropeiskelandstagnerteellersanki2015,mendet vartegntilstabiliseringetterflereårmednedgang.kun4av26europeiske NATOJlandoppnåddemåletomåbruke2%BNPpåforsvaret.Mensen gjennomgåendetrendersynkendeforsvarsbudsjetterideflestevesteuropeiske land,øktebudsjetteneilandsomlitauen,polenogukraina.itilleggerdettegn tilatvesteuropeiskelandsomtyskland,frankrikeogstorbritanniaviløkesine forsvarsbudsjetteri2016. IAsiaøkteforsvarsbudsjettenetilKina,Indonesia,FilippineneogTaiwan,ettegn påatdenspentesituasjonenisørjkinahavetkanhainnvirketpådeimpliserte landenesforsvarsutgifter.itilleggtilenøkningpå11%ikinasforsvarsbudsjetti forholdtil2014,markererfilippinenesegmedenøkningpå10%. BådeIndiaogPakistanøktesineforsvarsbudsjetteri2015.Indiafortsattesitt militæremoderniseringsprogram,medfortsatthøyemilitæreutgiftersom resultat.indiasopprustning,inkludertkjøpavapachejhelikoptre,t90 stridsvognerogherculesjfly,harførttilbekymringipakistan,somharsvartmed øktforsvarsbudsjettogbestillingavamerikanskef16jagerflytidligi Alledatafremstiltomstatersforsvarsbudsjettidennerapportenerhentetfra TheMilitary Balance2016,utgittavdeTheInternationalInstituteforStrategicStudies,februar2016.

12 Ibeggedisselandgruppeneserviutviklingstrekksomkanantydekontureneav rustningskappløp. IAsiautmerkerKinasegmedregionensstørsteforsvarsbudsjett,pårundt$145 milliarder.tiltrossforetenormtgapmellomkinaogusa,detolandenemed verdensstørsteforsvarsbudsjetter,bidrardenteknologiskeutviklingentilat Kinapåmangemåterharredusertdenmilitæreavstandenmellomdeto stormaktene.kinesiskemyndigheterhardetsisteåretavduketflerenye avansertemilitæresystemer,inkludertballistiskemissilsystemer,somkanbidra tilåendredenmilitæremaktbalansen,utenatusasposisjonglobaltsettkansies åværealvorligtruet. IMidtøstenogNordJAfrikaøkteforsvarsbudsjetteneiOman,IrakogSaudiJ Arabia,troligetresultatavblantannetkrigeneiIrak,SyriaogJemen. BetydeligreduserteforsvarsbudsjetterilandsomBrasilogAngolakanhenge sammenmedøkonomiskvanskeligetiderogensynkendeoljepris. De-15-største-forsvarsbudsjettene-i-2015,-målt-i-milliarder-dollar: MensKinaogIndiaøktesineforsvarsbudsjetterbetydeligfra2014til2015,økte landsomusa,saudijarabiaogiraksinebudsjetterrelativtlite.samtidig reduserterussland,storbritannia,frankrikeogtysklandsine forsvarsbudsjetter. 11

13 12 Regional-fordeling-av-verdens-utgifter-til-forsvarsbudsjetter-for-2015:- Sammenlignetmed2014harNordJAmerikaogMidtøsteni2015øktsineandeler avverdensforsvarsbudsjetter,omennrelativtbeskjedent,mensasiaog Australasiaharøktsinandelganskebetydelig. Reduksjoner-i-forsvarsbudsjett-fordeler-seg-andelsmessig-som-følger:-- ViserheratdetiallhovedsakerUSAoglandiVestJEuropasomreduserersine forsvarsbudsjettfra2014til2015. Økninger-i-verdens-forsvarsbudsjett-fordeler-seg-andelsmessig-som-følger:-- NordAmerika 39% Europa 16% Russlandog Eurasia 4% Asiaog Australasia 23% Midtøstenog NordAfrika 13% LatinAmerika 4% Afrikasør forsahara 1% USA 35% Tyskland 10% Italia 9% Storbritannia 8% Frankrike 4% Hellas 2% RestenavEuropa 8% Australia 5% Eurasia 2% ØvrigeAsia 3% Midtøstenog NordAfrika 2% Argentina 4% Latinamerika 4% Afrikasørfor Sahara 5%

14 13 Destatenesomøkersineforsvarsbudsjettbetydeligireelletalli2014eri hovedsakiasia,midtøstenogøstjeuropa. Del$2:$Verdens'våpenflyt 4 SIPRIopprettholderendatabaseoverkjøpogsalgavstorekonvensjonellevåpen mellomstater,internasjonaleorganisasjonerogikkejstatligeaktører.databasen inneholdertallforenkeltår,mengiritilleggoversiktoverlengretidsperioder, noesomgjørdetenklereåidentifiseretrender.itilleggtilkjøpogsalg, inkluderertallenevåpensomerdonert. SIPRIharforperioden2011J2015identifisert58landsomstoreeksportørerav våpen,og153landsomimportøreravstorekonvensjonellevåpen. Overordnet-om-utviklingen-2011-til Internasjonalvåpenhandelpregesavstorevareleveranser,somgjerneskal dekkeenstats behov avvåpenoverflereår.dettegirstoreårligevariasjoneri importjogeksportvolum,ogbrukavflerårigstatistikkerdermedbestegnettilå gietriktigbildeavtrenderiinternasjonalvåpenhandel. GenereltviserSIPRIstallatoverføringeravstørrevåpenharstegetjevntsiden 2004.Fraperioden2006J2010tilperioden2011J2015erøkningenpå14%.6av 4OpplysningenebenyttetidennedelenerhentetfraSIPRIsoversiktoververdens våpenoverføringer,tilgjengeligpåhttp://books.sipri.org/files/fs/siprifs1602.pdf Kina 21% India 5% RestenavAsia 7% SaudiArabia 28% Algerie 2% Irak 2% Israel 2% RestenavNord Afrikaog Midtøsten 5% Polen 2% RestenavEuropa ogcanada 4% Russland 10% Ukraina 4% RestenavEurasia 0% Latinamerika 4% Afrikasørfor Sahara 4%

15 verdens10størsteimportøreravstorekonvensjonellevåpenvaridenne periodenlandiasiaelleroseania,menslandimidtøstenmarkerersegmeden spesieltmarkantøkning. IlikhetmeddenforegåendeperiodenerUSA,medrelativtgodmargin,verdens størsteeksportøravstorekonvensjonellevåpen,menseksportenfrarussland ogkinaharøktbetraktelig. Afrikanskelandharigjennomsnitthattenbetydeligøktimportavstore konvensjonellevåpen,mendeterførstogfremstlandinordjafrikasomhar trukketdettegjennomsnittetopp.samtidigbledetrapportertomenstor nedgangiimporttileuropa. Norgeerikkeblantverdenstistørstevåpeneksportører,ogkommerderforikke medpådenneoversikten.deterlikevelverdtånevneatnorgei2015havnetpå 16.plassoververdensstørsteeksportøreravkonvensjonellevåpen,oppfra18. plassi2014.ifølgesiprieksportertenorgekonvensjonellevåpenfor$155 millioneri2015,blantannettilkuwait,malaysia,omanogpolen. De-største-våpeneksportørene-og-deres-viktigste-markeder- Andel$av$total$våpeneksport$$ HovedBimportører,$(med$importørs$andel$av$ eksportørens$totale$eksport),$2010b2014$$ $ Eksportør Størst Nest7størst Tredje7størst USA 31% 29% SørKorea (9%) UAE (8%) Australia (8%) Russland 27% 22% India (39%) Kina (11%) Algerie (8%) Kina 5% 3% Pakistan (41%) Bangladesh (16%) Burma (12%) Tyskland 5% 11% USA (11%) Israel (9%) Hellas (7%) Frankrike 5% 8% Marokko (18%) Kina (14%) UAE (8%) Storbritannia 4% 4% SaudiArabia (41%) USA (12%) India (11%) Spania 3% 3% Australia (24%) Norge (10%) SaudiArabia (10%) Italia 3% 2% UAE (9%) India (9%) Tyrkia (8%) Ukraina 3% 2% Kina (22%) Russland (10%) Thailand (9%) Israel $ 2% 2% India (46%) Colombia (7%) Singapore (6%) Defemstørsteeksportøreneavstorekonvensjonellevåpeniperioden2011J 2015varUSA,Russland,Kina,FrankrikeogTyskland,somstofor74%avden samledeeksporten. 14

16 USA- USAbeholdersinposisjonsomdenstørsteeksportørenavstorekonvensjonelle våpeniverden,medomtrent33%avdettotaleeksportvolumet.amerikansk eksportøktemed27%fraperioden2006j2010til2011j2015,ogforspranget øktedermednedtilnummertopålisten,russland.usasolgteellerdonerte storekonvensjonellevåpentilminst96stateriløpetavperioden2011j2015,og haritilleggstoreuteståendeordrerpåover600fj35jagerflytilniland. HovedvektenavamerikanskevåpengikktilMidtøsten,hovedsakeligSaudiJ Arabia,DeforentearabiskeemiraterogTyrkia,tettfulgtavAsia/Oseaniaogmed Europaetstykkebak. Blant nye land,ellerlandsomopplevdeenbetydeligøkningiimportavvåpen frausai2015,finnervibangladesh,egypt,qatar,mexicoogirak. Russland- Russlandøktesineksportavvåpenbetrakteligmellom2006J2010og2011J 2015,medenoppgangpå28%,tiltrossforennedgangiårene2014og2015. Våpnenegikktil50land,fortrinnsvisIndia,KinaogVietnam,samt opprørsstyrkeriukraina. RegionaltgikkhovedvektenavvåpenleveransertilAsiaogOseania,mensEuropa opplevdeensterkøkning,grunnetenoppgangieksportenavvåpentil Aserbajdsjan.Russlandbidrarmedandreordtildetsomframstårsomet våpenkappløpmellomaserbajdsjanogarmenia. Fra2014til2015harleveransertilKasakhstanøktbetydelig,menslandsom Angola,NepalogThailanderkommettilsomnyemottakere. Kina- Kinesiskvåpeneksportøktemedhele88%fra2006J2010til2011J2015,ogKina passertedermedfrankrikesomeksportøridenneperioden.avtotalt37 mottakerland,hovedsakeligiasia,gikkdetmesteaveksportentilpakistan, BangladeshogMyanmar. DetfaktumatalledisseernabolandavIndiakantolkessomenvedvarendevilje tilregionalalliansebyggingforåimøtegåindiasposisjonsomregionalstormakt. Algerie,Irak,ogSaudiJArabiaerallelagttilsomnyekinesiskeeksportJ destinasjonerfra2014til2015. Tyskland-og-Frankrike- BådeFrankrikeogTysklandopprettholdtsinstatussomnoenavverdensstørste våpeneksportører,tiltrossforatdennedgangenieksportvolumobserverti perioden2006j2010vedvartei2011j

17 Frankrikeeksportertevåpentil78landiløpetavperioden,førstogfremstiAsia ogoseania,midtøstenogafrika.destørstemottagerlandenevaregypt,kina,de forentearabiskeemiraterogsaudijarabia.dettotaleeksportvolumetgikkned med9,8%sammenlignetmedperioden2006j2010. Tyskeksportavvåpensankendakraftigere,med51%iforholdtil2006J landmottokvåpenfraTysklandi2011J2015,førstogfremstiEuropaog Amerika.AvmottagerlanderdetHellas,Israel,ItaliaogUSAsomstikkersegut. De-største-våpenimportørene-og-deres-viktigste-leverandører- Andel$av$total$våpenimport$$ HovedBleverandører,$(med$andel$av$ importørens$totale$import),$2010b2014$ $ Importør Størst Nest7størst Tredje7størst India 15% 7% Russland (70%) USA (12%) Israel (7%) SaudiArabia 5% 1% Storbritannia (36%) USA (35%) Frankrike (6%) Kina 5% 9% Russland (61%) Frankrike (16%) Ukraina (13%) UAE 4% 5% USA (58%) Frankrike (9%) Russland (9%) Pakistan 4% 3% Kina (51%) USA (30%) Sverige (5%) Australia 4% 3% USA (68%) Spania (19%) Frankrike (6%) Tyrkia 3% 3% USA (58%) SørKorea (13%) Spania (8%) USA 3% 3% Tyskland (18%) Storbritannia (15%) Canada (13%) SørKorea 3% 6% USA (89%) Tyskland (5%) Sverige (2%) Singapore 3% 3% USA (71%) Tyskland (10%) Sverige (6%) Av153landsomimportertevåpeni2011J2015stofemland India,SaudiJ Arabia,Kina,DeforentearabiskeemiraterogAustralia for34%avdenne importen.india,kinaogdeforentearabiskeemiratervarblantdefemsstørste importøreneiperioden2006j2010også,mensindiaogaustraliahararbeidet segoppoverlisten. AsiaogOseaniaerdenverdensdelensomstårfordenstørsteandelenavverdens våpenimport,medenøkningiimportvolumpå26%siden2006j2010.totalt mottokverdensdelenhele46%avallevåpenleveranseri2011j2015,ogseksav detistørsteimportøreneerasiatiskeland. 16

18 Afrikanskelandsimportavvåpenstegmed19%fra2006J2010til2011J2015, medalgerieogmarokkosomdestørstemottagerne.marokkanskimportsteg betydeligmellomdetoperiodene. Landpådetamerikanskekontinentetopplevdeenreduksjonivåpenleveranser på6%.usastårfordenstørsteimportandelen,mensmexicoharøktsinimport betydeligsometresultatavkrigenmotnarkotikakartellene. VolumetpåvåpenleveransermedEuropasomdestinasjongikknedmed41% fra2006j2010til2011j2015,blantannetetresultatavøkonomiskeproblemeri mangeland.denstørsteimportørenvaraserbajdsjan,somopplevdeensterk vekstileveranserisammeperiode. Volumetpåleveranseravtungekonvensjonellevåpenmottattavlandi Midtøstenstegmedhele61%fra2006J2010til2011J2015.Detteervåpensom blantannetblebruktunderintervensjonenijemenframars2015,somsaudij Arabia,Deforentearabiskeemirater,Kuwait,QatarogEgyptvarinvolverti. India- Indiastoi2011J2015for14%avverdenstotaleimportvolumavtunge konvensjonellevåpen,etimportvolumsomøktemed90%siden2006j2010. Indiasvåpenimportermeddetteomtrenttregangerhøyereennimportentil sineviktigsteregionalerivalerkinaogpakistan,blantannetetresultatavsvært begrensetegenproduksjonavvåpen.denstørstevåpenelverandørener,medgod margin,russland,medusasrasktøkendeandelpåengodandreplass. SaudiBArabia- DenstoreveksteniimportavstorekonvensjonellevåpeniMidtøsten,erførstog fremstetresultatavenøkningpå275%avsaudijarabiasimportvolum.gulfj monarkietmottarhovedsakeligvåpenfrausaogstorbritannia,inkludert jagerfly,missilerogpansredekjøretøy.tiltrossforsaudijarabiassentralerollei intervensjonenijemen,somharførttilanklagerombruddpåfolkerettenog krigsforbrytelser,serdetuttilatvåpenleveransenevilfortsetteiflereår framover. Kina- Tiltrossforennedgangpå25%iimportavtungekonvensjonellevåpenfra 2006J2010til2011J2015,beholderKinaenplasshøytoppepålisten.Økende nasjonalproduksjonskapasitetforvåpenerhovedårsakentilnedgangen,men fortsattimportavstorevåpensystemer,jagerflymotorerogandrekomponenter, hovedsakeligfrarussland,viseratkinafortsattikkeerselvforsyntmed konvensjonellevåpen. 17

19 De-forente-arabiske-emirater- Deforentearabiskeemiraterharhattenrelativthøyimportavvåpensidentidlig på2000jtallet,ogøktemed35%fra2006j2010til2011j2015.leveransenekom førstogfremstfrausaogfrankrike,ogfortsattei2015,tiltrossforatdeforente arabiskeemiratervartungtinvolvertiintervensjonenijemen. Australia- Australiasimportavtungekonvensjonellevåpenøkteikkevoldsomtmellom 2006J2010og2011J2015,menlandetkommedpålistenførstogfremstgrunnet andrelandsreduserteandelavverdensvåpenimport.usaogspaniaerlandets klartviktigsteleverandører.- Del"3:"Utviklingsmessigeimplikasjoner av#militært#forbruk Brukavressursertilmilitæreformålvilnødvendigvisgåutoverressurser tilgjengeligtilbrukinnenandresamfunnssektorer.ethøytmilitærtforbrukvil ikkeautomatiskgåpåbekostningavhelseogutdanning,menspesieltitilfeller hvordetmilitæreforbruketkrysserdenlittuklaregrensenmotoverforbrukkan dettehanegativeimplikasjonerforetsamfunnslangsiktigesosialeog økonomiskeutvikling. Militærtforbrukkanbidrapositivttilvisseindustrier,samtmilitærtpersonell somheverlønnfordenjobbendegjør.mendennetypenforbrukbidrarikketilå styrkeetsamfunnstjenestetilbud,ogdetertvilsomtommilitærtforbrukbidrar tiløkonomiskvekst.formangeutviklingslandmedbegrensedeøkonomiske ressurservilmilitærtforbrukogimportavvåpenimangetilfellernødvendigj gjøreopptakavlånogenprioriteringavressursbruksomikkebidrartil langsiktigutvikling.reglerforeksportavvåpenogannetmilitærtutstyrtarofte høydefordette,enanerkjennelseavdeneksporterendestatensansvarforåikke bidratilmilitærtoverforbruksomkangåpåbekostningavsosioøkonomisk utvikling. EteksempelpådetteerutviklingskriterietsominngåriEUskriterierforeksport avmilitærtmateriell.dettekriterieterogsåtattinnidenorskeretningslinjene foreksportavmilitærtmateriell,ogerformulertpådennemåten: [Detskalvære]Forenlighetmellomeksportenavmilitærteknologieller militærtutstyrogmottakerlandetsøkonomiskeogtekniskeevne,samtidigsom dettashensyntilatdeterønskeligatstaterkandekkesinelegitimesikkerhetsj 18

20 ogforsvarsbehovmedminstmuliginnsatsavmenneskeligeogøkonomiske ressursertilvåpen» 5 DeflestestateriverdenreduserteandelenavBNPbrukttilmilitæreformåletter denkaldekrigen.mendesisteåreneharimidlertiddennetrendensnudd,ogvi serigjenatmangestaterbrukerenstørreandelavsinetilgjengeligeressurserpå militærvesenet.siprisdatafor2015viserat14landiverdenbrukermerenn4 %avsittbnppådetmilitære.detteerennedgangfra20landi2014,trolig forårsaketavblantannetdensynkendeoljeprisen. Forsvars7ogsikkerhetsbudsjettsom andelavbruttonasjonalprodukti %16.4% 12.9%12.8% 10.4% 6.7% 6.2% 6.2% 5.4% 5.0% 4.5% 4.3% 4.3% 4.3% 4.2% Deterstoreforskjellermellomdisse15landene.Deterimidlertidnoen likhetstrekksomgårigjen.fordetførsteerlandimidtøstenognordjafrika overrepresentert.flereavdisseerudemokratiskeregimer,oginvolverti 5 Retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/sikkerhetspol/eksportkontroll/130901retni ngslinjer-eksport-forsvarsmateriell.pdf 19

21 20 krigføringutenforegengrenserellermoteninternfiende.ogsåderesterende afrikanskelandenerepresentertioversikten,medunntakavnamibia,erpreget avinternkonflikt.etannetlandioversiktensomføyerseginnisammerekkeer Afghanistan,somharværtrammetavinternkonfliktifleretiår,ogsomnåhar overtattmeravansvaretforlandetssikkerhetetteratdetmesteavutenlandske soldaterertrukketut. EuropaerrepresentertvedRusslandogUkraina.Russlandhardesisteårene arbeidetforåstyrkesinmilitærekapabilitet,ogspenningsnivåetmellom stormaktenognatoharværtøkende.russlandharitilleggværtknyttettil opprørsgrupperiukraina,noesomharskaptbekymring,ogstyrkingav militærvesenet,bådeiukrainaogandrenaboland. Militarisering-av-samfunnet- BonnInternationalCenterforConversion(BICC)publisererhvertårenglobal militariseringsindeks.etsamfunnsgradavmilitariseringkanmålessom resultatetavenrekkeindikatorer,inkludertmilitæreutgiftersomandelavbnp, militæreutgiftersammenlignetmedutgiftertilhelsevesenet,forholdetmellom antallet(para)militærtpersonellogantallhelsepersonellsomandelav befolkningen,ogratioenmellomantallettungevåpensystemertilgjengeligog antalletinnbyggere. 6 Indeksenviserhvormyeressurseretsamfunnbrukerpåmilitæreformål,til fordelformerproduktivesektorersomhelsevesen,utdanningogmiljø. Ulikeglobale,regionaleognasjonaleutviklingstrenderbidrartilmodernisering avvæpnedestyrkerogopprustning,inkludertinternekonflikter,mellomstatlig rivalisering,ogetføltbehovforprojiseringavmilitærmakt.i2015vardetisrael, Singapore,Armenia,Jordan,SørJKorea,Russland,Kypros,Aserbajdsjan,Kuwait oghellassomkomutsombiccstimestmilitariserteland.noenavverdens størstemilitæreaktørerkommeraltsåikkemedpålisten,blantannetsom resultatavrelativtlaveremilitæreutgiftersomandelavbnpenndenevnteti landenesombrukerenrelativtstørreandelavsineressurserpåmilitæreformål. GradenavmilitariseringregnessomrelativtlavideflestelandiAfrikasørfor Sahara,AmerikaogAsia.DetslåendeunntaketerSingapore,somtiltrossforsin begrensedestørrelseharenavdesterkestevæpnedestyrkeneiregionen,med enstorhærogavansertevåpensystemer.itilleggbørsørjkoreanevnes,sompå grunnavdetspenteforholdettilnordjkoreaopprettholderenstormilitær beredskap. Midtøstentrekkesframsomenregionmedenhøygradavmilitarisering.Mange landiregionenpåvirkesavlaveoljepriser,mendetteharikkeinevneverdiggrad innvirketpåforsvarsbudsjettene.kapitalreserverbenyttestilåopprettholde militærtforbruk,enutviklingsomhvisdenopprettholdesiårenesomkommer, vilgåutoverressursenetilgjengeligforandreformål. 6 https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/gmi_2015_en_2015.pdf,side4.

22 21 Israelsposisjonsomverdensmestmilitarisertelandkommersomenfølgeav høyemilitæreutgifterogethøytantallsoldater,resultatetavdenfleretiårlange konfliktenmedpalestinerne,samtenmilitæropprustningiendelandrelandi regionensomisraelansersomsinefiender.visermedandreordtilløpettilet rustningskappløp.denisraelskjpalestinskekonflikten,trusselenfrais,og borgerkrigenisyriagjøratjordanogsåkommerhøytopppålisten.idenne forbindelsenkanogsåsaudijarabianevnes,selvomlandetfallerutenfortopp 10.Saudiskemilitærutgiftererpåveioppover,oglandetinvolverersegmilitærti JemenogmotISiSyria.Tiltrossforatstatligeinntektererpåveined,noesom blantannethargittutslagisynkendeutgiftertilhelsevesenet,fortsetter innkjøpeneavstore,avansertevåpensystemer. FlerelandidetvestligeEuropaharbruktmindreressurserpåsinevæpnede styrkerideforegåendeårene,menmyetyderpåenøkningi2015.natoberom atmedlemslandenebruker2%avbnppåmilitærebudsjetter,noesomvilhaen innvirkningpågradenavmilitariseringiårenesomkommer.ogsåfraendeløstj europeiskelandhardetkommetsignalerometsterkerefokuspåmilitær opprustning.deterimidlertidforeløpiguklarthvilkepraktiskekonsekvenser disseuttalteønskenevilfå,spesieltsettilysavdenutfordrendeøkonomiske situasjoneniflereeuropeiskeland. Iløpetav2015vardetnoeneuropeiskelandsomgjordesegbemerketmeden høygradavmilitarisering,blantannetarmeniaogaserbajdsjan.bakgrunnenfor detteerdenpågåendekonfliktenomnagornojkarabach,somgjøratbeggeland modernisererogutvidersinevæpnedestyrker.itillegghavnetbådekyprosog Hellaspåtopp10,ogdetsammegjordeRussland,medethøytantallmilitært personell,storemengdertungevåpensystemer,ogenhøyandelavbudsjettet avsatttilmilitæreformål. Militarisering-og-utvikling- BlantstatenesombrukerdenhøyesteandelenavsittBNPpåmilitæreformål,er detflereomscorerdårligpåulikeutviklingsindekser.eteksempelerundps menneskeligeutviklingsindeks(hdi),sompublisereshvertår.på utviklingsindeksenfor2015kommerlandsomdendemokratiskerepublikken Kongo,Mali,AfghanistanogSørJSudansværtdårligut. 7 Deterderforrimeligå antaatdeomfattenderessursenedissestatenebrukerpåsinemilitærvesenmed hellkunnehablittoverførttilandresektorermedstørrebetydningfor økonomiskogsosialutvikling. Nårdetersagterdetingenautomatiskkorrelasjonmellomenhøygradav militariseringogenlavgradavmenneskeligutvikling.landsomsingapore, IsraelogSørJKoreaerbådehøytmilitariserte,ogkommergodtutpåoversikter overmenneskeligutvikling.landsomangola,tsjadogmauritania,allemeden relativthøygradavmilitarisering,kommerderimotdårligutnårdetgjelder 7

23 menneskeligutvikling,ogereksemplerpåhvordanenuproporsjonaltstorbruk avressurserpåmilitærvesenetkanfådramatiskekonsekvenserforutvikling. SIPRIharsammenlignetoffentligeutgifterbrukttilmilitæreformålogbehovet forressursernødvendigforåoppnåfnsbærekraftigeutviklingsmål. 8 IfølgeFNs organisasjonforernæringoglandbrukerdetbehovfor$265milliarderårlig framtil2030foråeliminereekstremfattigdomogsult.dersomdettefinansieres avenkombinasjonavoffentligetilskuddogoffentligeogprivateinvesteringerer detantattatdeoffentligetilskuddenekandekkesvedåbruke9,5j13%av verdensmilitæreforbruki2015. IfølgerapportenEducationforAllGlobalMonitoringReporterdetbehovfor $239milliarderårligdersomvivilsikreuniversellbarneJogungdomsskolei heleverden.rapportentarhøydeforatdetmesteavdettedekkesavlandsegne ressurser,menatdetfortsattvilværeetgappåoppmot$52,5milliarderårlig sommådekkesavdonorer.dettetilsvarer3,3%avdetmilitæreforbruketi EnrapportfraSustainableDevelopmentSolutionsNetworkfra2015 konkludertemedatdetvarnødvendigmedekstraoffentligeinvesteringeri størrelsesorden$770j885milliarderårligforåoppnå10avde17 bærekraftsmålene,blantannetrelaterttiljordbrukogmatsikkerhet,utdanning, helse,rentvannoggodesanitæreforhold.dennesummentilsvarer46j54%av verdenstotalemilitæreforbruki2015. Selvvedåbrukeenlitenandelavverdensmilitæreforbrukpåutviklingsformål erdetmuligheterforågjørestoreframskrittiarbeidetmotfnsbærekraftsmål. Vedåbrukeensværtbeskjedenandelpårundt1%avverdensmilitæreforbruk, kanmyegjøresforådekkedeinvesteringenesomernødvendigeforåsikre utdanningforalle.mendettekreverenpolitiskeviljetilåomprioriteresomfor øyeblikketikkesynesåværetilstedeimangeland

24 Vedlegg-1:-Landinndeling-per-region-(SIPRIs-inndeling)- Afrika Nord-Afrika: Algerie, Libya, Marokko, Tunisia Afrika sør for Sahara: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapp Verde, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Kongo, DR Kongo, Elfenbenskysten, Djibouti, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sør-Afrika, Sør-Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe Amerika Sentral-Amerika og Karibia: Belize, Costa Rica, Cuba, Den dominikanske republikk, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Trinidad og Tobago Nord-Amerika: Canada, USA Sør-Amerika: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela Asia Sentral-Asia: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan Øst-Asia: Brunei, Kambodsja, Kina, Indonesia, Japan, Nord-Korea, Sør-Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Taiwan, Thailand, Øst-Timor, Vietnam Sør-Asia: Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Oseania: Australia, Fiji, New Zealand, Papua Ny-Guinea Europa Albania, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Hviterussland, Belgia, Bosnia- Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Ukraina Midtøsten Bahrain, Egypt, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi- Arabia, Syria, Tyrkia, Forente arabiske emirater, Jemen 23

25 ' ' NORGES'FREDSLAG' POSTBOKS'8922'YOUNGSTORGET' 0028'OSLO' ' RAPPORTEN'ER'FINANSIERT'MED'STØTTE'FRA'NORAD'

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014 AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Innledning I 2013 brukte verden 1 747 milliarder dollar på militært forbruk.

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

PRISLISTE 01.01.2004

PRISLISTE 01.01.2004 www.flagg.no PRISLISTE 01.01.2004 info@flagg.no NORSKE FLAGG 50 x 36 175 217 65 x 47 195 241 75 x 55 207 256 85 x 62 215 267 100 x 73 224 278 125 x 91 257 319 150 x 109 361 448 175 x 127 465 577 200 x

Detaljer

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23 1. Verda Kommentarar: tekstdel s. 23 1.1 Dei største språka i verda 2009* F 1.1 Språk i verda 2008 F 1.2 Utbreiing av mandarin i Kina F 1.3 Utbreiing av mandarin og andre kinesiske språk i verda 2009 F

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Nordmenns CO 2 -utslipp

Nordmenns CO 2 -utslipp Nordmenns CO 2 -utslipp Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og andre rike landene har hovedansvaret

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

MIGRASJON. Fakta og diskusjon om

MIGRASJON. Fakta og diskusjon om Fakta og diskusjon om MIGRASJON Migrasjon er at mennesker forflytter seg mellom land og regioner, av forskjellige årsaker. Samtidig som det strammes inn på s rett til å få opphold, er det fri bevegelse

Detaljer

BETYDNINGEN AV ØKONOMISK FRIHET

BETYDNINGEN AV ØKONOMISK FRIHET BETYDNINGEN AV ØKONOMISK FRIHET Greater freedom enhances the ability of people to help themselves and also to influence the world, and these matters are central to the process of development. - Amartya

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 242.766 6.019.453 24,80 1.879.700 48.455.606 25,78 1.701.606 41.734.912 24,53 EU27 116.834 3.412.952 29,21 1.162.492 30.051.280 25,85 1.017.188

Detaljer

Lenovo Garantibetingelser Del 1 - Generelle betingelser

Lenovo Garantibetingelser Del 1 - Generelle betingelser Lenovo Garantibetingelser Del 1 - Generelle betingelser Disse garantibetingelsene omfatter Del 1 - Generelle betingelser, Del 2 - Landavhengige betingelser og Del 3 - Opplysninger om garantibetingelser.

Detaljer

TUBERKULOSE. Smittevernkonferansen 8.desember Malene Lie Skei, Tuberkulosekoordinator Helse Nord-Trøndelag

TUBERKULOSE. Smittevernkonferansen 8.desember Malene Lie Skei, Tuberkulosekoordinator Helse Nord-Trøndelag TUBERKULOSE Smittevernkonferansen 8.desember 2015 Malene Lie Skei, Tuberkulosekoordinator Helse Nord-Trøndelag Trude Arnesen FHI Tuberkulosetilfeller siste 5 år- MSIS Østfold 26 28 27 45 40 30 Akershus

Detaljer

Vaksine: Utviklingstrekk i verden

Vaksine: Utviklingstrekk i verden Vaksine: Utviklingstrekk i verden Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2012 Hva skjer i verden med sykdommene vi vaksinerer mot? Polio. Mål: Utryddelse. Slutt på spredning i løpet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2002 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner Temanotat 2012:1 Resultater fra de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS 2011 viser at det er en klar bedring i norske grunnskoleelevers

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2003 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune 7.4.216 Innholdsfortegnelse Mobilpakke «Liten» inkl. 5 GB Data... 3 Mobilpakke «Medium» inkl. 15 GB Data... 4 Mobilpakke «Stor» inkl. 35 GB Data... 5 Tilleggstjenester

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling

Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling Tjenesteoversikt Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling Tjenesten for kriseadministrasjon og -varsling er en varslingstjeneste for mottakere som kunden utpeker ("Mottakere"). Den brukes

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2006 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

NAIVE LEDERE OG POLITIKERE

NAIVE LEDERE OG POLITIKERE NAIVE LEDERE OG POLITIKERE Av Vidar Midtun, desember 2015 Paven til Afrika for å bygge bro mellom kristne og muslimer Sitat fra: Ntb - NTB Under sin første reise til Afrika vil pave Frans forsøke å skape

Detaljer

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT TIPS DATO GR KAMP Coach Bakks Fagerli Raimond Patrick Paulsen Ludde Tommy Ruben Greplegz Selnes 11.juni A Sør-Afrika Mexico 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-2 1-2 11.juni A Uruguay Frankrike 0-0

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2005 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø - Bergen

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2005 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø - Bergen ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2005 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe

Detaljer

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Kuttene i budsjettforslaget for 2016 Konsekvenser for forskning om utvikling og for

Detaljer

Hva i all verden har skjedd i realfagene?

Hva i all verden har skjedd i realfagene? Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv Sissel Grønmo Land Alder År på skolen Skåre St. avvik Singapore 14,3 8 605 67 Korea 14,6 8 589 69 Hongkong 14,4 8

Detaljer

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Arbeidsnotat nr 2/07 Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Guri Tajet Klimaendringene får grove urettferdige utslag. Det er de rikeste menneskene i verden som har produsert og fremdeles produserer størsteparten

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK Årgang 4 Nummer 4 Desember 2011 I denne utgaven: Samarbeidsrådet på tur Returprosjekter Returkoordinatorer Planer for 2012 Juleopplevelser Utvidelse av staben Fotballcup

Detaljer

TIMSS 2003 med få ord

TIMSS 2003 med få ord Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2003 med få ord En kortversjon av den nasjonale rapporten: Hva i all verden har skjedd i realfagene? Distribueres gjennom http://www.akademika.no

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

ANTALL LAND 2000-2014, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 11. mars 2015)

ANTALL LAND 2000-2014, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 11. mars 2015) ANTALL LAND 2000-2014, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 11. mars 2015) Forkortelser: ALB = Albania AND = Andorra ARM = Armenia AUS = Australia AUT = Østerrike BEL = Belgia BIH = Bosnia

Detaljer

ANTALL LAND 2000-2015, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 27. september 2015)

ANTALL LAND 2000-2015, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 27. september 2015) ANTALL LAND 2000-2015, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (5 land eller flere pr 27. september 2015) Forkortelser: ALB = Albania AND = Andorra ARM = Armenia AUS = Australia AUT = Østerrike BEL = Belgia BIH =

Detaljer

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Arbeidsnotat nr 1/08 Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Guri Tajet Klimaendringene får grove urettferdige utslag. Det er de rikeste menneskene i verden som har produsert og fremdeles produserer størsteparten

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE OG MYNTAUKSJON, ONSDAG 31. OKTOBER HOS VESTLANSKE AUTO I BREIVIKA, FORD OG NISSAN BILFORHANDLER. VIS A VIS VOLVO LASTEBILER/PERSONBILER.

Detaljer

ANTALL LAND , SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (6 land eller flere pr 3. august 2014)

ANTALL LAND , SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (6 land eller flere pr 3. august 2014) ANTALL LAND 2000-2014, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (6 land eller flere pr 3. august 2014) Forkortelser: ALB = Albania AND = Andorra ARM = Armenia AUS = Australia AUT = Østerrike BEL = Belgia BIH = Bosnia

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Tromsø kommune - befolkningsendringer

Tromsø kommune - befolkningsendringer Tromsøstatistikk 800 Tromsø kommune - befolkningsendringer 600 400 200 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008-200 -400 Fødselsoverskudd Flytteoverskudd

Detaljer

Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale.

Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale. Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale. KLIMAFORHANDLINGENE FNs klimakonvensjon (UNFCCC) ble undertegnet under Rio-toppmøtet

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Thorbjørn Gilberg, leder for enhet for internasjonale programmer og nettverk Cathrine Strømø - opptaksleder 2 Kort om UMB s engelske studietilbud UMB har

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2011 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2011 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer