!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '"

Transkript

1 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

2 Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3 Generelletrenderi2015.side4 Verdensmilitæreforbrukperregion.side4 Verdensforsvarsbudsjetteri2015.side10 Del$2:$Verdens$våpenflyt$ Overordnetomutviklingen2011til2015.side13 Destørstevåpeneksportøreneogderesviktigstemarkeder side14 Destørstevåpenimportøreneogderesviktigsteleverandører.side16 - Del$3:$Utviklingsmessige$implikasjoner$av$militært$forbruk$ $ Militariseringavsamfunnet.side20 Militariseringogutvikling.side21 Vedlegg:$Landinndeling$per$region.side23 $ - 1

3 Innledning- Dennerapportentarforsegverdensbrukavressursertilmilitæreformåli2015. Detvisestiltrenderinnenmilitærtforbrukogglobalvåpenflyt,samtnoen utviklingspolitiskeimplikasjonervedvårtmilitæreforbruk.rapporten,somer finansiertmedstøttefranorad,skalbidratilformidlingavrelevantogaktuell forskningrundttemaersomopprustningogdeutviklingsmessige konsekvenseneavmilitariseringavsamfunnet. Etterflereårmedredusertmilitærtforbrukrepresenterte2015etbruddmed denneutviklingen.forførstegangsiden2011øktedeglobalemilitæreutgiftene, tiltrossforatlavereoljepriserogøkonomiskkriserammetmangeland.deter vanskeligåsinoesikkertomframtiden,menvedvarendeøkonomiskeproblemer kanbidratilenreduksjonavbådestatligeogmilitæreutgifter.pådenandre sidenharspenningsnivåetøktflerestederiverden,blantannetmellomrussland ognato,ogisørjkinahavet,ogkonflikteneimidtøstenvedvarer,noesomkan medføreøktfokuspåmilitæropprustning.enslikutvikling,kombinertmed økonomisknedgang,kanhaennegativinnvirkningpåbrukavressursertil utviklingsformål. Trendeneviserimilitærtforbrukpregesistorgradavdenevntekonflikteneog spenningene.flerestatererinvolvertikonflikteneimidtøsten,endaflerestater kjempermotinternegrupperinger,ogdeterritorielledisputteneisørjkinahavet inkludertkinasmåteåhevdesineinteresseriområdetpå harførttilen situasjonsomminnersterktometrustningskappløp.itilleggtruerdenspente situasjonenmellomrusslandognatomedåbidratilenmilitariseringav regionen,medfareforenytterligereopptrappingavspenningsnivået. Nårdetgjelderdenglobalevåpenflyteni2015vedvartetrendensomharblitt tydeligdesenesteårene,nemligensterkeregradavoverføringerfradetglobale nordtildetglobalesør.oversiktenoververdensstørsteeksportøreravvåpen domineresavvestligeland,medusaklartiføringen,menkinaogrusslandøker sinvåpeneksportbetraktelig.seksavdetistørsteimportøreneavvåpenerlandi Asia/Oseania,mensimportentilMidtøstenharøktbetydelig. 2

4 Del$1:$Verdensmilitære(forbruk Deterikkealltidenstatsmilitæreutgiftersamsvarermedpengeneavsattover forsvarsbudsjettet.detkommertydeligframidennerapporten,hvortallenefor militærtforbrukpresentertavstockholminternationalpeaceresearchinstitute (SIPRI)ikkealltidtilsvarertalleneioversiktenoverforsvarsbudsjettene publisertavinternationalinstituteforstrategicstudies(iiss).såhvainngår egentligibetegnelsenmilitærtforbruk? Hvordan-beregnes-det-militære-forbruk?- Enklestsett,kanmandefinereenstats militæreforbruksomdemidlersomeravsatt overstatensforsvarsbudsjett.itilleggtildisse rene forsvarsutgiftenevelgermanofteogsåå inkluderesivileutgifterpåstatsbudsjettene someravgjørendeforåopprettholdeden militærestrukturen.enpraktisktilnærmingtil kartleggingavmilitærtforbrukbørinkludere bådefaktiskebevilgningertilmilitærstruktur ogkapitalkostnaderavdennemilitære strukturen.etlandsmilitærestruktur inkluderersometminimumelementenei tekstboksentilhøyre. Videremåmansepåhvilketypeaktiviteter denmilitærestrukturenleggertilrettefor.i Militærstrukturinkluderer: MLandetsvæpnedestyrker, inkludertfredsbevarende styrker MForsvarsdepartementogandre statligeorgansomerengasjerti militæraktivitet MParamilitærestyrker,nårdisseer trentogutstyrtformilitære operasjoner MMilitæreromprogram tilleggtilgrunnstrukturenitekstboksenover,børvidermedogsåinkludere utgiftertilfølgendeaktiviteteridetmilitæreforbruk: $ 1. Anskaffelseogvedlikeholdavmilitærtmateriell. 2. Utgiftertilmilitærtogsiviltpersonell.Detteinkludererbådelønnog pensjontilmilitærtpersonell,menogsåsosialeutgiftertilsliktpersonelli tjeneste. 3. Direkteutgiftertilallemilitæreoperasjoner,dertillogistikkogsivile beredskapskostnader. 4. Militærforskningogutvikling.Imangelandliggerhoveddelenavdisse utgifteneinnenfordesivileuniversitetsmogforskningsbudsjettene. 5. Militærbistand.Dettebetyrdaatverdienavdenmilitærebistandenmå inngåidonorlandetsmilitæreforbruk. 6. Utgiftertilsivilforsvar/sivilkriseberedskapitilfellemilitærkonflikt. 7. Faktiskeutgifterforavsluttetmilitæraktivitet. 8. Veteranutgifter,støttetilmilitæremuseerogtilsvarendemilitærMkulturelle bevilgninger. 9. Utgiftertildemobiliseringogavvæpning. 3

5 10. Utgiftertilnedrustning,våpendestruksjonogdertilmonitorering. $ Enavdemestomfattendemåteneåmåleverdensmilitæreforbrukpåglobalter utvikletavsipri.deresmetodeinkludererkundeførstefemkategorierav militæraktivitetsomlistetover,ogikkedesistefem.siprijstatistikkenerlikevel denmestomfattendeglobalemålestokkenformilitærtforbruktilgjengelig,og utgjørderfordennerapportensutgangspunkt. ItilleggtilSIPRIJstatistikkenforverdensmilitæreforbruki tardenne rapportenogsåforsegverdensforsvarsbudsjetteri2015,samtulikelandsgrad avmilitarisering.kildegrunnlagetforsistnevnteer TheMilitaryBalance2016, enårbokutgittavtheinternationalinstituteforstrategicstudies(iiss),samt BonnInternationalCenterforConversion(BICC)årligeGlobalMilitarisation Index. 2 Overordnet-om-verdens-militære-forbruk-i TallpublisertavSIPRI,iapril2016,viseretglobaltmilitærtforbrukpånesten $1,676billioneri2015,2,3%avverdenssamledeBNP.Detterepresentereren økningpåomtrent1%sammenlignetmed2014,og2015blirdermeddetførste åretmedøktemilitæreutgiftersiden2011.økningenidetglobalemilitære forbruketerførstogfremstresultatetavfortsatthøytforbrukiasia,østjog MellomJEuropaognoenlandiMidtøsten.Itilleggernedgangenimilitært forbrukviharsettoverdesisteåreneiendelvestligelandiferdmedå stabilisereseg. FortsattutmerkerUSAsegsomlandetiverdenmedklartstørstmilitærtforbruk, fulgtavkina,saudijarabiaogrussland.detkvantitativeforsprangetkan imidlertiddekkeoverdetsomframstårsomenkvalitativinnsnevringavgapet mellomusaogrestenavverden.utviklingogtilgjengeliggjøringavmilitær teknologibidrartilåutjevnedemilitærekonkurransevilkårene.økende spredningavrenmilitærteknologi,samtenutviskingavskilletmellomteknologi medmilitæreogsivilebruksområder,bidrartilavansertmilitærteknologisk utviklingimangeland,menskaperogsåutfordringernårdetgjelderåovervåke spredningavdennetypenteknologitil uønskede landoggrupper. Økonomiskevanskeligheter,blantannetetresultatavlavereoljeprisersiden 2014,harbidratttilredusertforbrukimangeland,ogdetteerentrendsomkan vedvare.pådenannensidekanvedvarendekrigflerestederimidtøstenogøkt spenningiblantannetsørjkinahavetogirusslandsnærområderbidratiløkt militærtforbrukideleravverden. 1SIPRIYearbook2015.Se:StockholmInternationalPeaceResearchInstitute SIPRIMsindatabank 2 4

6 5 Verdens-militære-forbruk-per-region- SIPRIsoversiktoverdetglobalemilitæreforbruketviserstoreregionale variasjoner.mangeavdesammelandenegårigjensommilitærestorforbrukere omvisammenlignermedtidligereår,samtidigsomendringerinoenlandbidrar tilåidentifisereviktigeutviklingstrekk. Region Endring Defem største militære forbrukere Statermedbetydeligeendringeri sittmilitæreforbruk Afrika Betydelig nedgang 1.Algerie 2.Angola 3.SørJAfrika 4.Marokko 5.Nigeria Økt:Mali(66%) Redusert:Angola(42%),Chad(35%) Amerika Svak nedgang 1.USA 2.Brasil 3.Canada 4.Colombia 5.Mexico Økt:Uruguay(22%) Redusert:Venezuela(64%) Midtøsten Betydelig vekst 1.SaudiArabia 2.UAE 3.Israel 4.Tyrkia 5.Irak Økt:Irak(35%) Redusert:Oman(10%) Asiaog Oseania Betydelig vekst 1.Kina 2.India 3.Japan 4.SørKorea 5.Australia Økt:Filippinene(25%),Indonesia(16%) Redusert:Afghanistan(19%), Bangladesh(19%) Europa Svakvekst 1.Russland 2.Storbritannia 3.Frankrike 4.Tyskland 5.Italia Økt:Litauen(33%),Polen(22%) Redusert:Østerrike(9%) Regionenes-andel-av-verdens-militære-forbruk-

7 Midtøsten,11 Europa,20 NordJ Amerika,36 Afrika,2 AsiaogOseania, 27 LatinJAmerikaog Karibia,4 Regionenes-militære-forbruk-i-milliarder-dollar NordAmerika Asiaog Oseania Europa Midtøsten LatinJAmerika ogkaribia Afrika Afrika- Etter11årmedøkendemilitærtforbruk,gikkforbruketnedmed5,3%i2015, til$37milliarder.mensdetmilitæreforbruketinordjafrikagikksvaktopp,var forbruketiafrikasørforsahara11%lavereenni

8 NordJAfrikasvekstskyldtesblantannetenfortsattøkningidetmilitære forbrukettilalgerie.blantkontinentetssørligelandvardetspesieltangola, TsjadogNigeriasomutmerketsegmedenreduksjonimilitærtforbruk.Mens Nigeriatilsynelatendegjennomførteenreduksjontiltrossforatkampenmot BokoHaramfortsattpågår,pressetopprøretiMaliogKenyasmilitære engasjementisomaliadetolandenesmilitæreforbrukoppover. LatinBAmerika-og-Karibia- Medennedgangpå2,9%endtedetmilitæreforbruketiLatinJAmerikaog Karibiapå$67milliarderi2015.MensforbruketiMellomJAmerikaogKaribia gikkopp,sankforbruketisørjamerika.dennenedgangenvarspesieltresultatav endramatiskreduksjonpå64%ivenezuela,itilleggtilnedgangilandsom EcuadorogBrasil,somkomsomresultatavøkonomiskevanskeligheterog synkendeoljepriser. IMellomJAmerikabidroMexicoogHondurastilenregionaløkningiforbruk, myepågrunnavhøyevoldsnivåerogarbeidetmotorganisertkriminalitet. Mexicoharhattetsterkt,øktmilitærtforbrukoverdesisteårene,ettersom landetsvæpnedestyrkeriøkendegradharblittinvolvertikampenmot narkotikakartellene,ogforbruketfortsatteåøkei2015.mellom2006og2015 hardetmilitæreforbruketimellomjamerikaogkaribiaøktmed84%. Midtøsten- PågrunnavmanglendedatapublisererSIPRIiåringenregionaloversiktover Midtøsten.Pågrunnlagavdeninformasjonensomforeliggerantydesdeten økningidetmilitæreforbruketimidtøstenpå4,1%. Pålandnivåerdetnoenstateriregionensomstikkersegut.SaudiJArabiahar blantverdenshøyestemilitæreforbruk,ogblantdehøyestemilitæreutgiftene somandelavbnpglobalt.ogsåforsaudijarabiaertalleneusikre,pågrunnav begrensetoffentliginnsyn,mendeterrapportertatenstorandelavlandets økonomiske overforbruk i2015varmilitæreutgiftertilkrigføringenijemen. SIPRItrekkeritilleggframIrak,somdetlandetiverdenmedhøyestøkningi militærtforbrukmellom2006og2015.iraksmilitæreforbrukøktemed35% fra2014til2015,og536%fra2006til2015.økningenskyldes gjenoppbyggingenavlandetsvæpnedestyrkeretterdenusajlededeinvasjoneni 2003,samtkrigenmotIS. HevingenavsanksjonenmotIrankanpåvirkelandetsmilitæreopprustningide kommendeårene,ogdettekanigjenforskyvedenmilitærebalanseniregionen ogmedføreytterligereopprustninginaboland. Asia-og-Oseania- DetmilitæreforbruketiAsiaendtepå$436milliarderi2015,enøkningpå5,4% iforholdtil2014.avdettestokinafornestenhalvpartenavforbruket,eller$215 milliarder,firegangerhøyereennnummertoiasia India.Servipåutviklingen 7

9 iasiaietlittlengreperspektivvarøkningenimilitærtforbrukpå64%mellom 2006og2015.Iløpetavdenneperiodenøktenestenalleasiatiskelandsitt militæreforbruk,medutviklingenilandsomindonesia(150%økning)ogkina (132%økning)somframtredende. Kinasvekstimilitærtforbrukvarpå7,4%i2015,enrelativtlavøkningsetti forholdtiltidligereår.dettehengertroligsammenmedenmerbegrenset økonomiskvekst.detmilitæreforbruketiindiaøktemarginalt,menslandsom Indonesia(16%),Filippinene(25%),Vietnam(7,6%)ogJapanogsåregistrerte enøkning,noesomtyderpåatdenspentesituasjonenisørjkinahavetogøstj Kinahavetpåvirkertilgrensendelandsforsvarsprioriteringer. Europa-og-NordBAmerika- DetmilitæreforbruketiUSAogVestJEuropafortsatteåsynkei2015,somide foregåendeår,mensaktereenntidligere.samletsettvardetflerevesteuropeiske landsomøkte,ennsomreduserte,sittmilitæreforbrukifjor,ogdetharitillegg kommetsignalerfraflerelandomatmilitæreutgifterkanværepåveioppitiden framover.samtidigøktedemilitæreutgifteneiflereøstjogsentraleuropeiske land,noesombidrotilensamletøkningavdetmilitæreforbruketieuropapå 1,7%i2015.USAvarfortsattdetlandetiverdenmedklarthøyestmilitært forbruk,på$596milliarder,tiltrossforatforbruketstadigersynkende. Nedgangeni2015varpå2,4%,denlavestereduksjonensiden2011. DetsamledemilitæreforbruketiEuropabeløpsegtil$328milliarder,$235 milliarderivestjogsentraljeuropa,og$74,4milliarderiøstjeuropa. DeterspesieltilandsomUkraina,Polen,Romania,Slovakiaogdebaltiske landeneviserenøkning,enindikasjonpåatspenningenmellomrusslandog Ukrainaharpåvirketdenmilitæreoppbyggingeniflereland.Samtidigfortsatte russiskemilitærutgifteråøke,tiltrossforatlandetbefinnersegienstadigmer vanskeligøkonomisksituasjon.detmilitæreforbruketiaserbajdsjanog Armeniafortsatteogsååøke,enutviklingblantannetknyttettiløktspenning rundtutbryterregionennagornojkarabakh. Norgeøktesinemilitæreutgifterfra46,2milliarderkroneri2014til47,5 milliarderkroneri2015.medetmilitærtforbruksomtilsvarer1,5%avbnpog 3,1%avoffentligeutgifterliggerNorgesforbrukunderlandsomFrankrikeog Storbritannia,mensamtidiggodtovernivåetivårenabolandSverigeog Danmark.Dersomviserpåmilitærtforbrukpr.innbyggerliggerNorgei verdenstoppen,medetforbrukpå$1131pr.innbygger.utifrasipris tallmaterialeplassererviossdasomnummer6iverden,ettersaudijarabia, Oman,Israel,USAogSingapore.Daerimidlertidendellandsom,basertpå tidligereårsforbruktroligvillehavnetoverosspålisten,utelattpågrunnav manglendedata inkludertdeforentearabiskeemirater,qatarogkuwait. 8

10 Statene-med-størst-militært-forbruk-i-2015,-oppgitt-i-milliarder-USD: De-femten-landene-med-størst-militært-forbruk-som-%-andel-av-statens-BNP % 14.00% 13.70% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 5.40% 5.70% 5.40% 4.00% 2.00% 0.00% 3.30% 1.90% 2.00% 2.30% 2.10% 1.00% 1% 2.60% 1.40%1.30% 1.90% 9

11 10 Verdens-forsvarsbudsjetter-i Etterenvekstiverdenssamledeforsvarsbudsjetteri2014på1,7%,såvii2015 enreduksjonpå4,2%,tilensamletverdiav$1,563billioner.detkanvære mangegrunnertildennenedgangen,inkludertenlavereoljeprisogøkonomiske problemerimangedeleravverden.degeopolitiskespenningeneidelerav verdenfortsatteimidlertidåøke,somtidligerenevntspesieltmellomnatoog RusslandogiSørJKinahavet,ogkrigeneiMidtøstenvedvarte.Framtidige forsvarsbudsjetterkanventesåpåvirkesavdette. USAs,Kinas,SaudiJArabiasogRusslandsbudsjettertilsvartetilsammenover halvpartenavdeglobaleforsvarsutgiftenei2015.nokengangvardetusasom utmerketsegmedverdensklartstørsteforsvarsbudsjett.budsjettet,pårundt $597milliarder,tilsvartenestendesamledebudsjettenetildeneste14landene pålisten. SaudiJArabiahariløpetav2015værtmilitærtinvolvertiSyriaogJemen,oghar øktsittforsvarsbudsjettmed17%mellom2013og2015.gulfstatenharitillegg bidratttilorganiseringenavnorthernthunder,denstørstemilitærøvelseni Midtøstenshistorie,meddeltagelsefra20landiennysaudiJledetkoalisjonmot terror. Russlandharøktsittforsvarsbudsjettmed19%fra2013til2015,ogharitillegg utvikletflerenyemilitæresystemersomskalbidratilåstyrkelandetsposisjon somenmilitærstormakt.nyepansredekjøretøyererblanttilskuddenetilde russiskevæpnedestyrkene. Forsvarsbudsjetteneivesteuropeiskelandstagnerteellersanki2015,mendet vartegntilstabiliseringetterflereårmednedgang.kun4av26europeiske NATOJlandoppnåddemåletomåbruke2%BNPpåforsvaret.Mensen gjennomgåendetrendersynkendeforsvarsbudsjetterideflestevesteuropeiske land,øktebudsjetteneilandsomlitauen,polenogukraina.itilleggerdettegn tilatvesteuropeiskelandsomtyskland,frankrikeogstorbritanniaviløkesine forsvarsbudsjetteri2016. IAsiaøkteforsvarsbudsjettenetilKina,Indonesia,FilippineneogTaiwan,ettegn påatdenspentesituasjonenisørjkinahavetkanhainnvirketpådeimpliserte landenesforsvarsutgifter.itilleggtilenøkningpå11%ikinasforsvarsbudsjetti forholdtil2014,markererfilippinenesegmedenøkningpå10%. BådeIndiaogPakistanøktesineforsvarsbudsjetteri2015.Indiafortsattesitt militæremoderniseringsprogram,medfortsatthøyemilitæreutgiftersom resultat.indiasopprustning,inkludertkjøpavapachejhelikoptre,t90 stridsvognerogherculesjfly,harførttilbekymringipakistan,somharsvartmed øktforsvarsbudsjettogbestillingavamerikanskef16jagerflytidligi Alledatafremstiltomstatersforsvarsbudsjettidennerapportenerhentetfra TheMilitary Balance2016,utgittavdeTheInternationalInstituteforStrategicStudies,februar2016.

12 Ibeggedisselandgruppeneserviutviklingstrekksomkanantydekontureneav rustningskappløp. IAsiautmerkerKinasegmedregionensstørsteforsvarsbudsjett,pårundt$145 milliarder.tiltrossforetenormtgapmellomkinaogusa,detolandenemed verdensstørsteforsvarsbudsjetter,bidrardenteknologiskeutviklingentilat Kinapåmangemåterharredusertdenmilitæreavstandenmellomdeto stormaktene.kinesiskemyndigheterhardetsisteåretavduketflerenye avansertemilitæresystemer,inkludertballistiskemissilsystemer,somkanbidra tilåendredenmilitæremaktbalansen,utenatusasposisjonglobaltsettkansies åværealvorligtruet. IMidtøstenogNordJAfrikaøkteforsvarsbudsjetteneiOman,IrakogSaudiJ Arabia,troligetresultatavblantannetkrigeneiIrak,SyriaogJemen. BetydeligreduserteforsvarsbudsjetterilandsomBrasilogAngolakanhenge sammenmedøkonomiskvanskeligetiderogensynkendeoljepris. De-15-største-forsvarsbudsjettene-i-2015,-målt-i-milliarder-dollar: MensKinaogIndiaøktesineforsvarsbudsjetterbetydeligfra2014til2015,økte landsomusa,saudijarabiaogiraksinebudsjetterrelativtlite.samtidig reduserterussland,storbritannia,frankrikeogtysklandsine forsvarsbudsjetter. 11

13 12 Regional-fordeling-av-verdens-utgifter-til-forsvarsbudsjetter-for-2015:- Sammenlignetmed2014harNordJAmerikaogMidtøsteni2015øktsineandeler avverdensforsvarsbudsjetter,omennrelativtbeskjedent,mensasiaog Australasiaharøktsinandelganskebetydelig. Reduksjoner-i-forsvarsbudsjett-fordeler-seg-andelsmessig-som-følger:-- ViserheratdetiallhovedsakerUSAoglandiVestJEuropasomreduserersine forsvarsbudsjettfra2014til2015. Økninger-i-verdens-forsvarsbudsjett-fordeler-seg-andelsmessig-som-følger:-- NordAmerika 39% Europa 16% Russlandog Eurasia 4% Asiaog Australasia 23% Midtøstenog NordAfrika 13% LatinAmerika 4% Afrikasør forsahara 1% USA 35% Tyskland 10% Italia 9% Storbritannia 8% Frankrike 4% Hellas 2% RestenavEuropa 8% Australia 5% Eurasia 2% ØvrigeAsia 3% Midtøstenog NordAfrika 2% Argentina 4% Latinamerika 4% Afrikasørfor Sahara 5%

14 13 Destatenesomøkersineforsvarsbudsjettbetydeligireelletalli2014eri hovedsakiasia,midtøstenogøstjeuropa. Del$2:$Verdens'våpenflyt 4 SIPRIopprettholderendatabaseoverkjøpogsalgavstorekonvensjonellevåpen mellomstater,internasjonaleorganisasjonerogikkejstatligeaktører.databasen inneholdertallforenkeltår,mengiritilleggoversiktoverlengretidsperioder, noesomgjørdetenklereåidentifiseretrender.itilleggtilkjøpogsalg, inkluderertallenevåpensomerdonert. SIPRIharforperioden2011J2015identifisert58landsomstoreeksportørerav våpen,og153landsomimportøreravstorekonvensjonellevåpen. Overordnet-om-utviklingen-2011-til Internasjonalvåpenhandelpregesavstorevareleveranser,somgjerneskal dekkeenstats behov avvåpenoverflereår.dettegirstoreårligevariasjoneri importjogeksportvolum,ogbrukavflerårigstatistikkerdermedbestegnettilå gietriktigbildeavtrenderiinternasjonalvåpenhandel. GenereltviserSIPRIstallatoverføringeravstørrevåpenharstegetjevntsiden 2004.Fraperioden2006J2010tilperioden2011J2015erøkningenpå14%.6av 4OpplysningenebenyttetidennedelenerhentetfraSIPRIsoversiktoververdens våpenoverføringer,tilgjengeligpå Kina 21% India 5% RestenavAsia 7% SaudiArabia 28% Algerie 2% Irak 2% Israel 2% RestenavNord Afrikaog Midtøsten 5% Polen 2% RestenavEuropa ogcanada 4% Russland 10% Ukraina 4% RestenavEurasia 0% Latinamerika 4% Afrikasørfor Sahara 4%

15 verdens10størsteimportøreravstorekonvensjonellevåpenvaridenne periodenlandiasiaelleroseania,menslandimidtøstenmarkerersegmeden spesieltmarkantøkning. IlikhetmeddenforegåendeperiodenerUSA,medrelativtgodmargin,verdens størsteeksportøravstorekonvensjonellevåpen,menseksportenfrarussland ogkinaharøktbetraktelig. Afrikanskelandharigjennomsnitthattenbetydeligøktimportavstore konvensjonellevåpen,mendeterførstogfremstlandinordjafrikasomhar trukketdettegjennomsnittetopp.samtidigbledetrapportertomenstor nedgangiimporttileuropa. Norgeerikkeblantverdenstistørstevåpeneksportører,ogkommerderforikke medpådenneoversikten.deterlikevelverdtånevneatnorgei2015havnetpå 16.plassoververdensstørsteeksportøreravkonvensjonellevåpen,oppfra18. plassi2014.ifølgesiprieksportertenorgekonvensjonellevåpenfor$155 millioneri2015,blantannettilkuwait,malaysia,omanogpolen. De-største-våpeneksportørene-og-deres-viktigste-markeder- Andel$av$total$våpeneksport$$ HovedBimportører,$(med$importørs$andel$av$ eksportørens$totale$eksport),$2010b2014$$ $ Eksportør Størst Nest7størst Tredje7størst USA 31% 29% SørKorea (9%) UAE (8%) Australia (8%) Russland 27% 22% India (39%) Kina (11%) Algerie (8%) Kina 5% 3% Pakistan (41%) Bangladesh (16%) Burma (12%) Tyskland 5% 11% USA (11%) Israel (9%) Hellas (7%) Frankrike 5% 8% Marokko (18%) Kina (14%) UAE (8%) Storbritannia 4% 4% SaudiArabia (41%) USA (12%) India (11%) Spania 3% 3% Australia (24%) Norge (10%) SaudiArabia (10%) Italia 3% 2% UAE (9%) India (9%) Tyrkia (8%) Ukraina 3% 2% Kina (22%) Russland (10%) Thailand (9%) Israel $ 2% 2% India (46%) Colombia (7%) Singapore (6%) Defemstørsteeksportøreneavstorekonvensjonellevåpeniperioden2011J 2015varUSA,Russland,Kina,FrankrikeogTyskland,somstofor74%avden samledeeksporten. 14

16 USA- USAbeholdersinposisjonsomdenstørsteeksportørenavstorekonvensjonelle våpeniverden,medomtrent33%avdettotaleeksportvolumet.amerikansk eksportøktemed27%fraperioden2006j2010til2011j2015,ogforspranget øktedermednedtilnummertopålisten,russland.usasolgteellerdonerte storekonvensjonellevåpentilminst96stateriløpetavperioden2011j2015,og haritilleggstoreuteståendeordrerpåover600fj35jagerflytilniland. HovedvektenavamerikanskevåpengikktilMidtøsten,hovedsakeligSaudiJ Arabia,DeforentearabiskeemiraterogTyrkia,tettfulgtavAsia/Oseaniaogmed Europaetstykkebak. Blant nye land,ellerlandsomopplevdeenbetydeligøkningiimportavvåpen frausai2015,finnervibangladesh,egypt,qatar,mexicoogirak. Russland- Russlandøktesineksportavvåpenbetrakteligmellom2006J2010og2011J 2015,medenoppgangpå28%,tiltrossforennedgangiårene2014og2015. Våpnenegikktil50land,fortrinnsvisIndia,KinaogVietnam,samt opprørsstyrkeriukraina. RegionaltgikkhovedvektenavvåpenleveransertilAsiaogOseania,mensEuropa opplevdeensterkøkning,grunnetenoppgangieksportenavvåpentil Aserbajdsjan.Russlandbidrarmedandreordtildetsomframstårsomet våpenkappløpmellomaserbajdsjanogarmenia. Fra2014til2015harleveransertilKasakhstanøktbetydelig,menslandsom Angola,NepalogThailanderkommettilsomnyemottakere. Kina- Kinesiskvåpeneksportøktemedhele88%fra2006J2010til2011J2015,ogKina passertedermedfrankrikesomeksportøridenneperioden.avtotalt37 mottakerland,hovedsakeligiasia,gikkdetmesteaveksportentilpakistan, BangladeshogMyanmar. DetfaktumatalledisseernabolandavIndiakantolkessomenvedvarendevilje tilregionalalliansebyggingforåimøtegåindiasposisjonsomregionalstormakt. Algerie,Irak,ogSaudiJArabiaerallelagttilsomnyekinesiskeeksportJ destinasjonerfra2014til2015. Tyskland-og-Frankrike- BådeFrankrikeogTysklandopprettholdtsinstatussomnoenavverdensstørste våpeneksportører,tiltrossforatdennedgangenieksportvolumobserverti perioden2006j2010vedvartei2011j

17 Frankrikeeksportertevåpentil78landiløpetavperioden,førstogfremstiAsia ogoseania,midtøstenogafrika.destørstemottagerlandenevaregypt,kina,de forentearabiskeemiraterogsaudijarabia.dettotaleeksportvolumetgikkned med9,8%sammenlignetmedperioden2006j2010. Tyskeksportavvåpensankendakraftigere,med51%iforholdtil2006J landmottokvåpenfraTysklandi2011J2015,førstogfremstiEuropaog Amerika.AvmottagerlanderdetHellas,Israel,ItaliaogUSAsomstikkersegut. De-største-våpenimportørene-og-deres-viktigste-leverandører- Andel$av$total$våpenimport$$ HovedBleverandører,$(med$andel$av$ importørens$totale$import),$2010b2014$ $ Importør Størst Nest7størst Tredje7størst India 15% 7% Russland (70%) USA (12%) Israel (7%) SaudiArabia 5% 1% Storbritannia (36%) USA (35%) Frankrike (6%) Kina 5% 9% Russland (61%) Frankrike (16%) Ukraina (13%) UAE 4% 5% USA (58%) Frankrike (9%) Russland (9%) Pakistan 4% 3% Kina (51%) USA (30%) Sverige (5%) Australia 4% 3% USA (68%) Spania (19%) Frankrike (6%) Tyrkia 3% 3% USA (58%) SørKorea (13%) Spania (8%) USA 3% 3% Tyskland (18%) Storbritannia (15%) Canada (13%) SørKorea 3% 6% USA (89%) Tyskland (5%) Sverige (2%) Singapore 3% 3% USA (71%) Tyskland (10%) Sverige (6%) Av153landsomimportertevåpeni2011J2015stofemland India,SaudiJ Arabia,Kina,DeforentearabiskeemiraterogAustralia for34%avdenne importen.india,kinaogdeforentearabiskeemiratervarblantdefemsstørste importøreneiperioden2006j2010også,mensindiaogaustraliahararbeidet segoppoverlisten. AsiaogOseaniaerdenverdensdelensomstårfordenstørsteandelenavverdens våpenimport,medenøkningiimportvolumpå26%siden2006j2010.totalt mottokverdensdelenhele46%avallevåpenleveranseri2011j2015,ogseksav detistørsteimportøreneerasiatiskeland. 16

18 Afrikanskelandsimportavvåpenstegmed19%fra2006J2010til2011J2015, medalgerieogmarokkosomdestørstemottagerne.marokkanskimportsteg betydeligmellomdetoperiodene. Landpådetamerikanskekontinentetopplevdeenreduksjonivåpenleveranser på6%.usastårfordenstørsteimportandelen,mensmexicoharøktsinimport betydeligsometresultatavkrigenmotnarkotikakartellene. VolumetpåvåpenleveransermedEuropasomdestinasjongikknedmed41% fra2006j2010til2011j2015,blantannetetresultatavøkonomiskeproblemeri mangeland.denstørsteimportørenvaraserbajdsjan,somopplevdeensterk vekstileveranserisammeperiode. Volumetpåleveranseravtungekonvensjonellevåpenmottattavlandi Midtøstenstegmedhele61%fra2006J2010til2011J2015.Detteervåpensom blantannetblebruktunderintervensjonenijemenframars2015,somsaudij Arabia,Deforentearabiskeemirater,Kuwait,QatarogEgyptvarinvolverti. India- Indiastoi2011J2015for14%avverdenstotaleimportvolumavtunge konvensjonellevåpen,etimportvolumsomøktemed90%siden2006j2010. Indiasvåpenimportermeddetteomtrenttregangerhøyereennimportentil sineviktigsteregionalerivalerkinaogpakistan,blantannetetresultatavsvært begrensetegenproduksjonavvåpen.denstørstevåpenelverandørener,medgod margin,russland,medusasrasktøkendeandelpåengodandreplass. SaudiBArabia- DenstoreveksteniimportavstorekonvensjonellevåpeniMidtøsten,erførstog fremstetresultatavenøkningpå275%avsaudijarabiasimportvolum.gulfj monarkietmottarhovedsakeligvåpenfrausaogstorbritannia,inkludert jagerfly,missilerogpansredekjøretøy.tiltrossforsaudijarabiassentralerollei intervensjonenijemen,somharførttilanklagerombruddpåfolkerettenog krigsforbrytelser,serdetuttilatvåpenleveransenevilfortsetteiflereår framover. Kina- Tiltrossforennedgangpå25%iimportavtungekonvensjonellevåpenfra 2006J2010til2011J2015,beholderKinaenplasshøytoppepålisten.Økende nasjonalproduksjonskapasitetforvåpenerhovedårsakentilnedgangen,men fortsattimportavstorevåpensystemer,jagerflymotorerogandrekomponenter, hovedsakeligfrarussland,viseratkinafortsattikkeerselvforsyntmed konvensjonellevåpen. 17

19 De-forente-arabiske-emirater- Deforentearabiskeemiraterharhattenrelativthøyimportavvåpensidentidlig på2000jtallet,ogøktemed35%fra2006j2010til2011j2015.leveransenekom førstogfremstfrausaogfrankrike,ogfortsattei2015,tiltrossforatdeforente arabiskeemiratervartungtinvolvertiintervensjonenijemen. Australia- Australiasimportavtungekonvensjonellevåpenøkteikkevoldsomtmellom 2006J2010og2011J2015,menlandetkommedpålistenførstogfremstgrunnet andrelandsreduserteandelavverdensvåpenimport.usaogspaniaerlandets klartviktigsteleverandører.- Del"3:"Utviklingsmessigeimplikasjoner av#militært#forbruk Brukavressursertilmilitæreformålvilnødvendigvisgåutoverressurser tilgjengeligtilbrukinnenandresamfunnssektorer.ethøytmilitærtforbrukvil ikkeautomatiskgåpåbekostningavhelseogutdanning,menspesieltitilfeller hvordetmilitæreforbruketkrysserdenlittuklaregrensenmotoverforbrukkan dettehanegativeimplikasjonerforetsamfunnslangsiktigesosialeog økonomiskeutvikling. Militærtforbrukkanbidrapositivttilvisseindustrier,samtmilitærtpersonell somheverlønnfordenjobbendegjør.mendennetypenforbrukbidrarikketilå styrkeetsamfunnstjenestetilbud,ogdetertvilsomtommilitærtforbrukbidrar tiløkonomiskvekst.formangeutviklingslandmedbegrensedeøkonomiske ressurservilmilitærtforbrukogimportavvåpenimangetilfellernødvendigj gjøreopptakavlånogenprioriteringavressursbruksomikkebidrartil langsiktigutvikling.reglerforeksportavvåpenogannetmilitærtutstyrtarofte høydefordette,enanerkjennelseavdeneksporterendestatensansvarforåikke bidratilmilitærtoverforbruksomkangåpåbekostningavsosioøkonomisk utvikling. EteksempelpådetteerutviklingskriterietsominngåriEUskriterierforeksport avmilitærtmateriell.dettekriterieterogsåtattinnidenorskeretningslinjene foreksportavmilitærtmateriell,ogerformulertpådennemåten: [Detskalvære]Forenlighetmellomeksportenavmilitærteknologieller militærtutstyrogmottakerlandetsøkonomiskeogtekniskeevne,samtidigsom dettashensyntilatdeterønskeligatstaterkandekkesinelegitimesikkerhetsj 18

20 ogforsvarsbehovmedminstmuliginnsatsavmenneskeligeogøkonomiske ressursertilvåpen» 5 DeflestestateriverdenreduserteandelenavBNPbrukttilmilitæreformåletter denkaldekrigen.mendesisteåreneharimidlertiddennetrendensnudd,ogvi serigjenatmangestaterbrukerenstørreandelavsinetilgjengeligeressurserpå militærvesenet.siprisdatafor2015viserat14landiverdenbrukermerenn4 %avsittbnppådetmilitære.detteerennedgangfra20landi2014,trolig forårsaketavblantannetdensynkendeoljeprisen. Forsvars7ogsikkerhetsbudsjettsom andelavbruttonasjonalprodukti %16.4% 12.9%12.8% 10.4% 6.7% 6.2% 6.2% 5.4% 5.0% 4.5% 4.3% 4.3% 4.3% 4.2% Deterstoreforskjellermellomdisse15landene.Deterimidlertidnoen likhetstrekksomgårigjen.fordetførsteerlandimidtøstenognordjafrika overrepresentert.flereavdisseerudemokratiskeregimer,oginvolverti 5 Retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål tilgjengelig på: ngslinjer-eksport-forsvarsmateriell.pdf 19

21 20 krigføringutenforegengrenserellermoteninternfiende.ogsåderesterende afrikanskelandenerepresentertioversikten,medunntakavnamibia,erpreget avinternkonflikt.etannetlandioversiktensomføyerseginnisammerekkeer Afghanistan,somharværtrammetavinternkonfliktifleretiår,ogsomnåhar overtattmeravansvaretforlandetssikkerhetetteratdetmesteavutenlandske soldaterertrukketut. EuropaerrepresentertvedRusslandogUkraina.Russlandhardesisteårene arbeidetforåstyrkesinmilitærekapabilitet,ogspenningsnivåetmellom stormaktenognatoharværtøkende.russlandharitilleggværtknyttettil opprørsgrupperiukraina,noesomharskaptbekymring,ogstyrkingav militærvesenet,bådeiukrainaogandrenaboland. Militarisering-av-samfunnet- BonnInternationalCenterforConversion(BICC)publisererhvertårenglobal militariseringsindeks.etsamfunnsgradavmilitariseringkanmålessom resultatetavenrekkeindikatorer,inkludertmilitæreutgiftersomandelavbnp, militæreutgiftersammenlignetmedutgiftertilhelsevesenet,forholdetmellom antallet(para)militærtpersonellogantallhelsepersonellsomandelav befolkningen,ogratioenmellomantallettungevåpensystemertilgjengeligog antalletinnbyggere. 6 Indeksenviserhvormyeressurseretsamfunnbrukerpåmilitæreformål,til fordelformerproduktivesektorersomhelsevesen,utdanningogmiljø. Ulikeglobale,regionaleognasjonaleutviklingstrenderbidrartilmodernisering avvæpnedestyrkerogopprustning,inkludertinternekonflikter,mellomstatlig rivalisering,ogetføltbehovforprojiseringavmilitærmakt.i2015vardetisrael, Singapore,Armenia,Jordan,SørJKorea,Russland,Kypros,Aserbajdsjan,Kuwait oghellassomkomutsombiccstimestmilitariserteland.noenavverdens størstemilitæreaktørerkommeraltsåikkemedpålisten,blantannetsom resultatavrelativtlaveremilitæreutgiftersomandelavbnpenndenevnteti landenesombrukerenrelativtstørreandelavsineressurserpåmilitæreformål. GradenavmilitariseringregnessomrelativtlavideflestelandiAfrikasørfor Sahara,AmerikaogAsia.DetslåendeunntaketerSingapore,somtiltrossforsin begrensedestørrelseharenavdesterkestevæpnedestyrkeneiregionen,med enstorhærogavansertevåpensystemer.itilleggbørsørjkoreanevnes,sompå grunnavdetspenteforholdettilnordjkoreaopprettholderenstormilitær beredskap. Midtøstentrekkesframsomenregionmedenhøygradavmilitarisering.Mange landiregionenpåvirkesavlaveoljepriser,mendetteharikkeinevneverdiggrad innvirketpåforsvarsbudsjettene.kapitalreserverbenyttestilåopprettholde militærtforbruk,enutviklingsomhvisdenopprettholdesiårenesomkommer, vilgåutoverressursenetilgjengeligforandreformål. 6

22 21 Israelsposisjonsomverdensmestmilitarisertelandkommersomenfølgeav høyemilitæreutgifterogethøytantallsoldater,resultatetavdenfleretiårlange konfliktenmedpalestinerne,samtenmilitæropprustningiendelandrelandi regionensomisraelansersomsinefiender.visermedandreordtilløpettilet rustningskappløp.denisraelskjpalestinskekonflikten,trusselenfrais,og borgerkrigenisyriagjøratjordanogsåkommerhøytopppålisten.idenne forbindelsenkanogsåsaudijarabianevnes,selvomlandetfallerutenfortopp 10.Saudiskemilitærutgiftererpåveioppover,oglandetinvolverersegmilitærti JemenogmotISiSyria.Tiltrossforatstatligeinntektererpåveined,noesom blantannethargittutslagisynkendeutgiftertilhelsevesenet,fortsetter innkjøpeneavstore,avansertevåpensystemer. FlerelandidetvestligeEuropaharbruktmindreressurserpåsinevæpnede styrkerideforegåendeårene,menmyetyderpåenøkningi2015.natoberom atmedlemslandenebruker2%avbnppåmilitærebudsjetter,noesomvilhaen innvirkningpågradenavmilitariseringiårenesomkommer.ogsåfraendeløstj europeiskelandhardetkommetsignalerometsterkerefokuspåmilitær opprustning.deterimidlertidforeløpiguklarthvilkepraktiskekonsekvenser disseuttalteønskenevilfå,spesieltsettilysavdenutfordrendeøkonomiske situasjoneniflereeuropeiskeland. Iløpetav2015vardetnoeneuropeiskelandsomgjordesegbemerketmeden høygradavmilitarisering,blantannetarmeniaogaserbajdsjan.bakgrunnenfor detteerdenpågåendekonfliktenomnagornojkarabach,somgjøratbeggeland modernisererogutvidersinevæpnedestyrker.itillegghavnetbådekyprosog Hellaspåtopp10,ogdetsammegjordeRussland,medethøytantallmilitært personell,storemengdertungevåpensystemer,ogenhøyandelavbudsjettet avsatttilmilitæreformål. Militarisering-og-utvikling- BlantstatenesombrukerdenhøyesteandelenavsittBNPpåmilitæreformål,er detflereomscorerdårligpåulikeutviklingsindekser.eteksempelerundps menneskeligeutviklingsindeks(hdi),sompublisereshvertår.på utviklingsindeksenfor2015kommerlandsomdendemokratiskerepublikken Kongo,Mali,AfghanistanogSørJSudansværtdårligut. 7 Deterderforrimeligå antaatdeomfattenderessursenedissestatenebrukerpåsinemilitærvesenmed hellkunnehablittoverførttilandresektorermedstørrebetydningfor økonomiskogsosialutvikling. Nårdetersagterdetingenautomatiskkorrelasjonmellomenhøygradav militariseringogenlavgradavmenneskeligutvikling.landsomsingapore, IsraelogSørJKoreaerbådehøytmilitariserte,ogkommergodtutpåoversikter overmenneskeligutvikling.landsomangola,tsjadogmauritania,allemeden relativthøygradavmilitarisering,kommerderimotdårligutnårdetgjelder 7

23 menneskeligutvikling,ogereksemplerpåhvordanenuproporsjonaltstorbruk avressurserpåmilitærvesenetkanfådramatiskekonsekvenserforutvikling. SIPRIharsammenlignetoffentligeutgifterbrukttilmilitæreformålogbehovet forressursernødvendigforåoppnåfnsbærekraftigeutviklingsmål. 8 IfølgeFNs organisasjonforernæringoglandbrukerdetbehovfor$265milliarderårlig framtil2030foråeliminereekstremfattigdomogsult.dersomdettefinansieres avenkombinasjonavoffentligetilskuddogoffentligeogprivateinvesteringerer detantattatdeoffentligetilskuddenekandekkesvedåbruke9,5j13%av verdensmilitæreforbruki2015. IfølgerapportenEducationforAllGlobalMonitoringReporterdetbehovfor $239milliarderårligdersomvivilsikreuniversellbarneJogungdomsskolei heleverden.rapportentarhøydeforatdetmesteavdettedekkesavlandsegne ressurser,menatdetfortsattvilværeetgappåoppmot$52,5milliarderårlig sommådekkesavdonorer.dettetilsvarer3,3%avdetmilitæreforbruketi EnrapportfraSustainableDevelopmentSolutionsNetworkfra2015 konkludertemedatdetvarnødvendigmedekstraoffentligeinvesteringeri størrelsesorden$770j885milliarderårligforåoppnå10avde17 bærekraftsmålene,blantannetrelaterttiljordbrukogmatsikkerhet,utdanning, helse,rentvannoggodesanitæreforhold.dennesummentilsvarer46j54%av verdenstotalemilitæreforbruki2015. Selvvedåbrukeenlitenandelavverdensmilitæreforbrukpåutviklingsformål erdetmuligheterforågjørestoreframskrittiarbeidetmotfnsbærekraftsmål. Vedåbrukeensværtbeskjedenandelpårundt1%avverdensmilitæreforbruk, kanmyegjøresforådekkedeinvesteringenesomernødvendigeforåsikre utdanningforalle.mendettekreverenpolitiskeviljetilåomprioriteresomfor øyeblikketikkesynesåværetilstedeimangeland

24 Vedlegg-1:-Landinndeling-per-region-(SIPRIs-inndeling)- Afrika Nord-Afrika: Algerie, Libya, Marokko, Tunisia Afrika sør for Sahara: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapp Verde, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Kongo, DR Kongo, Elfenbenskysten, Djibouti, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sør-Afrika, Sør-Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe Amerika Sentral-Amerika og Karibia: Belize, Costa Rica, Cuba, Den dominikanske republikk, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Trinidad og Tobago Nord-Amerika: Canada, USA Sør-Amerika: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela Asia Sentral-Asia: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan Øst-Asia: Brunei, Kambodsja, Kina, Indonesia, Japan, Nord-Korea, Sør-Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Taiwan, Thailand, Øst-Timor, Vietnam Sør-Asia: Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Oseania: Australia, Fiji, New Zealand, Papua Ny-Guinea Europa Albania, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Hviterussland, Belgia, Bosnia- Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Ukraina Midtøsten Bahrain, Egypt, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi- Arabia, Syria, Tyrkia, Forente arabiske emirater, Jemen 23

25 ' ' NORGES'FREDSLAG' POSTBOKS'8922'YOUNGSTORGET' 0028'OSLO' ' RAPPORTEN'ER'FINANSIERT'MED'STØTTE'FRA'NORAD'

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember 2017. Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 322 personer i desember 2018. Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 437 personer i oktober 2018. Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september 2018. Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 453 personer i september 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august 2018. Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli 2018. Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 319 personer i juli 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 349 personer i juni 2019. Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 364 personer i mai 2019. Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 338 personer i august 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 375 personer i mars 2019. Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 306 personer i februar 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse...3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2018. Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr.

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr. Opkald til : Landekode Pris pr. min Ækvatorialguinea 00240 kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska 001907 kr. 3,15 Albanien 00355 kr. 5,27 Algeriet 00213 kr. 6,33 Andorra 00376 kr. 3,78 Andorra Mobil

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002 Nr. 57/213 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002 2003/EØS/57/32 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 21.872 59,49 21.561 53,85 837.357 60,81 785.195 60,74 EU27 18.488 58,57 17.602 53,63 687.911 59,77 631.039 59,74 Polen 3.732 57,23 2.865 51,55 134.968 57,50

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15. 17.1.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259 2019/EØS/4/11 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om

Detaljer

Ukens statistikk november 2000

Ukens statistikk november 2000 Ukens statistikk 13. - 17. november 2000 46 Ny statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000.................................. 3 Byggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontorog

Detaljer

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014 AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Innledning I 2013 brukte verden 1 747 milliarder dollar på militært forbruk.

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 17.790 64,85 16.328 61,74 406.196 64,26 390.953 64,52 EU27 14.361 63,53 13.493 60,88 325.192 62,97 315.594 63,58 Polen 2.811 59,50 2.213 58,80 62.949 60,25

Detaljer

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v.

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Alle spesialistgodkjenninger 2015-2017: v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Allmennmedisin 178 184 317 679 Samfunnsmedisin 4 24 27 55 Arbeidsmedisin 13 5 18 36 Rus- og avhengighetsmedisin 27 47 54 128 Anestesiologi

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 18.814 62,70 18.151 44,49 729.707 59,17 787.582 42,02 EU27 15.741 61,53 15.222 43,64 607.320 57,54 648.757 41,35 Polen 3.199 59,91 2.699 42,39 117.819 56,49

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 19.600 56,16 19.080 53,67 547.442 62,63 531.479 62,38 EU27 15.957 52,87 15.983 52,79 439.506 61,26 430.986 61,44 Polen 3.232 52,96 3.810 51,84 86.172 58,97

Detaljer

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 17. juni 1998 Aktuelle befolkningstall Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 18.931 61,51 15.378 73,94 339.866 64,37 325.139 64,86 EU27 15.752 59,77 13.121 72,48 271.221 63,11 260.562 63,82 Polen 3.689 56,64 2.686 65,01 53.748 60,46

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 15.449 61,79 16.802 61,34 372.779 63,99 357.995 64,63 EU27 12.434 60,42 13.870 60,69 297.875 62,70 288.008 63,70 Polen 1.920 57,07 2.518 59,01 57.919 60,16

Detaljer