EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002"

Transkript

1 Nr. 57/213 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/ /EØS/57/32 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige kjemikalier (*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, 4) I artikkel 5 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 2455/92 er det blant annet fastsatt at vedlegg II til nevnte forordning skal omfatte en liste over kjemikalier som er underlagt den internasjonale PIC-framgangsmåten, en liste over statene som deltar i PIC-ordningen, og PIC-beslutninger truffet av importstatene. Eksportører bør gis tilleggsopplysninger ved at deltakende importstaters midlertidige beslutninger angis i vedlegg II. under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige kjemikalier( 1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2247/98( 2 ), særlig artikkel 11 nr. 2, og 5) Det er blitt gjort en rekke endringer i listen over kjemikalier underlagt den internasjonale PICframgangsmåten og i importstatenes PIC-beslutninger. Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2455/92 bør derfor endres. ut fra følgende betraktninger: 1) Ved forordning (EØF) nr. 2455/92 er det innført en ordning for melding og informasjon om import fra og eksport til tredjestater av visse farlige kjemikalier. Noen av disse kjemikaliene er underlagt den internasjonale framgangsmåten for forhåndsgodkjenning (PIC) som er innført av De forente nasjoners miljøprogram (UNEP) og av De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). 6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer( 3 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF( 4 ) VEDTATT DENNE FORORDNING: 2) I forordning (EØF) nr. 2455/92 er det fastsatt at Fellesskapet skal delta i den internasjonale PIC-framgangsmåten. 3) UNEP- og FAO-avtalene er tatt inn i Rotterdamkonvensjonen om forhåndsgodkjenningsprosedyre for visse farlige kjemikalier og plantevernmidler som omsettes på verdensmarkedet (PIC), som ble undertegnet 11. september 1998 og som anvendes frivillig på midlertidig basis til den trer i kraft. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 52 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2002 av 27. september 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 61 av , s. 19. ( 1 ) EFT L 251 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 282 av , s. 12. Artikkel 1 Vedlegget til denne forordning erstatter vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2455/92. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. ( 3 ) EFT 196 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 225 av , s. 1.

2 Nr. 57/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 1. februar For Kommisjonen Margot WALLSTRÖM Medlem av Kommisjonen

3 Nr. 57/215 VEDLEGG «VEDLEGG II Opplysningene i dette vedlegg er basert på PIC-rundskriv XIII av juni Liste over kjemikalier som er omfattet av den internasjonale PIC-framgangsmåten Følgende kjemikalier er blitt innført i PIC-framgangsmåten etter meldinger om kontrolltiltak fra deltakerstatene. Det er blitt utarbeidet veiledningsdokumenter («Decision Guidance Documents», DGD) for å hjelpe statene med å treffe importbeslutninger i forbindelse med disse kjemikaliene. DGD er imidlertid ikke de eneste opplysninger som statene tar i betraktning når de treffer importbeslutninger. Importbeslutningen viser derfor ikke nødvendigvis til bruksområdene nevnt i DGD. For noen kjemikalier får PIC-framgangsmåten anvendelse bare på visse utforminger. Disse kjemikaliene er merket med symbolet (*). Ytterligere opplysninger finnes i listen over svar fra importstaten i avsnitt 3. Plantevernmidler (herunder særdeles farlige utforminger av plantevernmidler) 2,4,5-T CAS-nr EF-nr Aldrin CAS-nr EF-nr Binapakryl CAS-nr EF-nr Captafol CAS-nr EF-nr DDT CAS-nr EF-nr Dieldrin CAS-nr EF-nr Dinoseb og dinosebsalter CAS-nr EF-nr EDB (1,2-dibrometan) CAS-nr EF-nr Etylendiklorid CAS-nr EF-nr Etylenoksid CAS-nr EF-nr Fluoracetamid CAS-nr EF-nr Fosfamidon CAS-nr / / EF-nr HCH (blandede isomerer) CAS-nr EF-nr

4 Nr. 57/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Heksaklorbenzen CAS-nr EF-nr Heptaklor CAS-nr EF-nr Kamfeklor CAS-nr EF-nr Klorbenzilat CAS-nr EF-nr Klordan CAS-nr EF-nr Klordimeform CAS-nr EF-nr Kvikksølvforbindelser som: Kvikksølv(II)oksid Kvikksølvklorid (kalomel) Andre uorganiske kvikksølvforbindelser CAS-nr CAS-nr EF-nr EF-nr Alkylkvikksølvforbindelser Alkoksyalkyl- og arylkvikksølvforbindelser Lindan CAS-nr EF-nr Metamidofos(*) CAS-nr EF-nr Monokrotofos(*) CAS-nr EF-nr Paration(*) CAS-nr EF-nr Parationmetyl(*) CAS-nr EF-nr Pentaklorfenol CAS-nr EF-nr Industrikjemikalier Krokidolitt CAS-nr EF-nr Polybromerte bifenyler (PBB) CAS-nr , , EF-nr , , Polyklorerte bifenyler (PCB) CAS-nr EF-nr Polyklorerte terfenyler (PCT) CAS-nr EF-nr Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat CAS-nr EF-nr (*) Bare bestemte utforminger. Se avsnitt 3.

5 Nr. 57/ Liste over stater som deltar i PIC-framgangsmåten Afghanistan( * ) Albania Algerie Andorra( * ) Angola Antigua og Barbuda Argentina Armenia Aserbajdsjan( * ) Australia Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia-Hercegovina Botswana Brasil Brunei Darussalam( * ) Bulgaria Burkina Faso Burundi Canada Chile Colombia Cookøyene Costa Rica Cuba De forente stater De forente arabiske emirater Den demokratiske folkerepublikk Korea Den demokratiske folkerepublikk Laos Den demokratiske republikk Kongo Den dominikanske republikk Den europeiske union (dens medlemsstater og parter i EØS-avtalen)( 2 ) Den islamske republikken Iran Den russiske føderasjon Den sentralafrikanske republikk Den tsjekkiske republikk Djibouti( * ) Dominica Ecuador Egypt Ekvatorial-Guinea( * ) Elfenbenskysten El Salvador Eritrea( * ) Estland Etiopia Fiji Filippinene Forbundsrepublikken Tanzania Gabon Gambia Georgia Ghana Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana( * ) Haiti Honduras Hviterussland( * ) India Indonesia Irak Israel Jamaica Japan Jemen Jordan Jugoslavia( * ) Kambodsja Kamerun Kapp Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan( * ) Kiribati( * ) Komorene Kroatia( * ) Kuwait Kypros Latvia Lesotho Libanon Liberia Libya Litauen Madagaskar Makedonia( * ) Malawi Malaysia Maldivene( * ) Mali Malta Marokko Marshalløyene( * ) Mauretania Mauritius Mexico Mikronesiaføderasjonen( * )

6 Nr. 57/218 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Moldova Monaco( * ) Mongolia Mosambik Myanmar Namibia Nauru( * ) Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny-Guinea Paraguay Peru Polen( * ) Qatar Republikken Kongo Republikken Korea Romania Rwanda Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Vincent og Grenadinene Salomonøyene Samoa San Marino( * ) São Tomé og Príncipe Saudi-Arabia Senegal Seychellene( * ) Sierra Leone Singapore( * ) Slovakia Slovenia Somalia( * ) Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Swaziland Syria Sør-Afrika Tadsjikistan Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Tonga Trinidad og Tobago Tsjad Tunisia Turkmenistan( * ) Tuvalu( * ) Tyrkia Uganda Ukraina( 1 ) Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstaten Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe ( * ) Disse statene har ennå ikke utpekt en ansvarlig myndighet (DNA). ( 1 ) Bare kontaktpunkt. ( 2 ) Medlemsstatene i Den europeiske union: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Østerrike. Parter i EØS-avtalen: Den europeiske union, Island, Liechtenstein, Norge.

7 Nr. 57/ Deltakerstatenes beslutninger 2,4,5-T Angola Armenia Australia Bosnia-Hercegovina Brasil Burundi Canada Tsjad Chile Kina Colombia Costa Rica Cuba Kypros Ecuador El Salvador Estland Den europeiske union Tillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos landbruksdepartementet kreves. : Belgia, Danmark, Finland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike og parter i EØS-avtalen (Island og Liechtenstein) Tillatelse (for import kreves skriftlig forhåndstillatelse): Frankrike, Hellas, Portugal og Storbritannia Gabon Gambia Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikken Iran Irak Jamaica Japan Kasakhstan Kenya. Registrering som importør hos helse- og sosialdepartementet eller hos prefekturets guvernør kreves. For annen bruk enn til landbruksformål kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri og til statsråden for helse- og sosialspørsmål

8 Nr. 57/220 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikk Laos Latvia Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico New Zealand Niger Nigeria Norge Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam Tillatelse. mot bruk som plantevernmiddel. Bare til ugressrydding langs veier

9 Nr. 57/221 Aldrin Angola Armenia Australia Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Brasil Tillatelse. Utelukkende tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Bruk til landbruksformål forbudt Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. Bare til bekjempelse av termitter

10 Nr. 57/222 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Den europeiske union Fiji Gabon Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. Parter i EØSavtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge) Indonesia Den islamske republikken Iran Irak Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikk Laos Libanon Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Tillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør kreves. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk.

11 Nr. 57/223 Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Rwanda Saint Lucia Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe Tillatelse. Skriftlig tillatelse fra registreringsmyndigheten kreves. I landbruket tillatt brukt bare i kokosplantasjer Tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter Tillatelse. Begrensede mengder til bruk i nødstilfeller Tillatelse. Tillatelse fra helse- eller landbruksdepartementet kreves. Bekjempelse av smittebærere i folkehelseøyemed; begrenset bruk etter tillatelse fra landbruksdepartementet. Begrenset bruk Tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter. Ikke tillatelse til landbruksformål

12 Nr. 57/224 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Binapakryl Chile Costa Rica Kypros Ecuador Den europeiske union Gambia Jamaica Japan Den demokratiske folkerepublikk Laos. Parter i EØS-avtalen (Island, Liechtenstein): forbud. Registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør kreves. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri og til statsråden for helse- og sosialspørsmål. Malaysia Mauritius New Zealand Niger Nigeria Norge Peru Samoa Slovakia Sri Lanka Sudan Sveits Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Trinidad og Tobago Tyrkia Uruguay Vietnam Captafol Angola Armenia Australia Bosnia-Hercegovina Burundi

13 Nr. 57/225 Brasil Canada Tsjad Chile Kina Colombia Costa Rica Cuba Kypros Ecuador El Salvador Estland Den europeiske union Gabon Gambia Ungarn India Indonesia Irak Jamaica Japan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikk Laos Latvia Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico New Zealand Tillatelse. Bare tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Bruk til landbruksformål forbudt. Parter i EØS-avtalen (Island, Liechtenstein): forbud. Alminnelige importvilkår gjelder. Captafol skal brukes bare til frøbeising. Sprøyting på bladverk er forbudt Tillatelse. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri. Alminnelige importvilkår gjelder

14 Nr. 57/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Niger Nigeria Norge Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Samoa Slovakia Slovenia. Strengt begrenset til frøbeising. For import kreves tillatelse fra FEPA og NAFDAC i påvente av avvikling Tillatelse. Bruk som plantevernmiddel forbudt Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam Tillatelse. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. Til vitenskapelige forsøk DDT Angola Armenia Australia Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan

15 Nr. 57/227 Bolivia Brasil Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji Gabon Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India Indonesia Tillatelse. Bare med attest fra helsedepartementet. Til bekjempelse av malariasmittebærere. Ikke tillatt til landbruksformål. Tillatelse. Bare tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Bruk til landbruksformål forbudt. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. Bare som nødtiltak til malariabekjempelse mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. mot all bruk (Tyskland). (Østerrike, Finland, Sverige). Parter i EØSavtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge) (bare til folkehelsebruk). Tillatt i folkehelseprogram. Tillatt til landbruksformål bare på visse vilkår

16 Nr. 57/228 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Irak Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Tillatelse. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri. Salg til landbruksformål er forbudt. Bare importert av helsedepartementet til folkehelsebruk Libanon Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Rwanda Saint Lucia Tillatelse. Bare til bekjempelse av malariasmittebærere under helsedepartementets tilsyn, med unntak for bruk til forskningsformål, hvor visse vilkår gjelder Tillatelse. Begrenset til folkehelsebruk. Direkteimport ved helsedepartementet, for helsekampanjer Tillatelse. Det kreves særlig tillatelse fra helsedepartementet i forbindelse med bekjempelse av malariasmittebærere

17 Nr. 57/229 Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe Tillatelse. mot bruk som plantevernmiddel Tillatelse. Bare til folkehelsebruk Tillatelse. Begrensede mengder til bruk i nødstilfeller Tillatelse (bare brukt av helsedepartementet, mot malaria) Tillatelse. Tillatelse fra helsedepartementet eller landbruksdepartementet kreves. Bare til malariabekjempelse Tillatelse. Importert av helsedepartementet til folkehelsebruk. Tillatt brukt bare i begrensede mengder til malariabekjempelse. Import til landbruksformål er ikke tillatt Dieldrin Angola Armenia Australia Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Brasil Bulgaria Burkina Faso Tillatelse. Bare tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Ikke tillatt til landbruksformål

18 Nr. 57/230 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji Gabon Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. Bare til bekjempelse av termitter mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. Parter i EØSavtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge) Tillatelse. Bare til bekjempelse av gresshopper. For nødstilfeller kreves tillatelse fra landbruksdepartementet

19 Nr. 57/231 Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Rwanda Saint Lucia Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Tillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør kreves. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri, med unntak for bruk til forsknings- eller utdanningsformål, hvor visse vilkår gjelder Tillatelse. Skriftlig tillatelse fra registreringsmyndigheten kreves. Ikke til bruk på avlinger. Til bekjempelse av termitter og som treimpregneringsmiddel Tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter

20 Nr. 57/232 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Syria Forbundsrepublikken Tanzania Tillatelse. Begrensede mengder til bruk i nødstilfeller Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda. Bare til bekjempelse av termitter De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe Tillatelse. Tillatelse fra helse- eller landbruksdepartementet kreves. Bekjempelse av smittebærere for folkehelseformål; granulat (med aldrin og klordan) til begrenset bruk tillatt av landbruksdepartementet. Begrenset bruk Tillatelse. mot import til landbruksformål Dinoseb og dinosebsalter Angola Armenia Australia Bahrain Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Brasil Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad. Det kreves tillatelse når produktet periodevis importeres til Australia for bruk som hemmer i styrenproduksjon Tillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos landbruksdepartementet kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder

21 Nr. 57/233 Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji Gabon Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Italia, Nederland og Spania. : Finland, Sverige. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island, Liechtenstein). For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Liechtenstein. (Norge). Tillatelse. For alkanolammonium-2-4-dinitro-6-(1-metylpropyl)- fenolat kreves registrering som importør hos statsråden for helseog sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri

22 Nr. 57/234 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Den demokratiske folkerepublikken Laos Libanon Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko, med unntak for bruk til forsknings- eller utdanningsformål, etter tillatelse Tillatelse. Til ugressbekjempelse i forbindelse med grønnsakdyrking; mengde begrenset til kg/år Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Rwanda Saint Lucia Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Tillatelse. mot bruk som plantevernmiddel Tillatelse

23 Nr. 57/235 Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe. Forhåndstillatelse fra og/eller avtale med planteverntjenesten /utviklingsdepartementet kreves Tillatelse. Egenskaper, toksikologiske data og kvalitetskontrollattest må foreligge EDB (1,2-dibrometan) Angola Armenia Australia Bahrain Barbados Belize Bolivia Brasil Bulgaria Burkina Faso Burundi Canada Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica. Bruk begrenset til gassing innen visse yrker. Bruk til landbruksformål forbudt Tillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos landbruksdepartementet kreves. Ved bruk som treimpregneringsmiddel kreves registrering hos IBAMA. Bare med tillatelse fra og til bruk ved landbruksdepartementet til behandling av landbruksprodukter mot bananflue

24 Nr. 57/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Cuba Kypros Dominica Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Finland, Italia, Nederland og Spania. (Sverige). Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island). (Liechtenstein, Norge) Tillatelse. Godkjenning fra gift- og legemiddeltilsynet kreves. Skal brukes bare av fagfolk. Bare til gassing foretatt av karantenepersonale til behandling mot bananflue av frukt for eksport Gabon Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Libanon Madagaskar Tillatelse. Bruk begrenset til gassing av matkorn foretatt av statlige organer og godkjente skadedyrbekjempere Tillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri

25 Nr. 57/237 Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Paraguay Peru Filippinene Qatar Rwanda Saint Lucia Samoa Slovakia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda, med unntak for små mengder til forskning eller utdanning, etter importtillatelse Tillatelse. Til gassing foretatt av karantenepersonale Tillatelse. Bare for annen bruk enn som plantevernmiddel. For begrenset og nøye overvåket bruk i jord

26 Nr. 57/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam Etylendiklorid Jamaica Malaysia Salomonøyene Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Trinidad og Tobago Tillatelse. Registrering og importtillatelse kreves. Bruk som plantevernmiddel i landbruket forbudt Vietnam Etylenoksid Jamaica Malaysia Salomonøyene Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Trinidad og Tobago Vietnam Tillatelse. Registrering og importtillatelse kreves Fluoracetamid Angola Armenia Australia Bahrain Belize Benin Bhutan Bolivia Brasil Bulgaria Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Tillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos landbruksdepartementet kreves

27 Nr. 57/239 Den sentralafrikanske republikk Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji Gabon Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves : Nederland. mot bruk som plantevernmiddel: Portugal. mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk kreves skriftlig tillatelse): Østerrike, Tyskland, Italia Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves): Belgia, Danmark, Finland, Irland, Spania, Sverige, Storbritannia. Tillatelse (til bruk som plantevernmiddel, skriftlig tillatelse kreves): Frankrike. Tillatelse (som bestanddel i rottegift, skriftlig tillatelse kreves): Hellas. Svar tok ikke stilling til import: Luxembourg. Parter i EØS-avtalen: tillatelse (skriftlig tillatelse kreves): Island. : Norge

28 Nr. 57/240 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Japan Jordan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Libanon Madagaskar Malaysia Tillatelse. Det kreves registrering som importør hos helse- og sosialdepartementet eller hos prefekturets guvernør. (Begrensninger på salg, bruk og besittelse.) For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos departementet for landbruk, skogbruk og fiskeri, unntatt for forskning, etter tillatelse Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Saint Lucia Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Tillatelse. mot bruk som plantevernmiddel

29 Nr. 57/241 Surinam Sveits Syria Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu. Godkjenning fra planteverntjenesten kreves Venezuela Tillatelse. Attest for egenskaper, toksikologiske data og kvalitetskontroll må foreligge Fosfamidon ( (løselige flytende utforminger med over g virksomt stoff/l Vietnam Zambia Zimbabwe Armenia Australia Brasil Canada Tsjad Chile Kina Costa Rica Kypros Ecuador El Salvador Den europeiske union Gambia Ungarn Irak Tillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos landbruksdepartementet kreves. Ved trebehandling kreves registrering hos IBAMA Tillatelse. Må registreres i plantevernmiddelregisteret Tillatelse. Særlig importtillatelse kreves. Import begrenset til bestemte organer. Ikke tillatt brukt på frukt, grønnsaker, urter og tobakk Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder : Belgia, Danmark, Irland, Luxembourg, Nederland og parter i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein Tillatelse (for import kreves skriftlig forhåndstillatelse): Østerrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Spania, Portugal, Sverige og Storbritannia. Alminnelige importvilkår gjelder

30 Nr. 57/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Jamaica Japan Kenya Republikken Korea Malaysia Mauritius Myanmar New Zealand Niger Tillatelse. Det kreves registrering som importør hos helse- og sosialdepartementet eller hos prefekturets guvernør. (Begrensninger på salg og besittelse. mot all bruk.) For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos departementet for jordbruk, skogbruk og fiskeri. Alminnelige importvilkår gjelder Nigeria Norge Pakistan Peru Filippinene Samoa Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Thailand Trinidad og Tobago Tyrkia De forente arabiske emirater Vanuatu Vietnam Tillatelse. Strengt begrenset. Tillatelse fra FEPA kreves Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder Tillatelse. Godkjenning fra landbruksdepartementet kreves Tillatelse. Registreringssertifikat/ importtillatelse kreves. Alminnelige importvilkår gjelder HCH (blandede isomerer) Angola Armenia Australia Bahrain

31 Nr. 57/243 Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia. Bare utforminger med mindre enn 1 % virksomt stoff til veterinær bruk og medisinsk bruk Brasil Tillatelse. Bare til bruk som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Bruk til landbruksformål er forbudt. Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji Gabon. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. : Østerrike, Finland, Sverige. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge)

32 Nr. 57/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India. Enkelte bruksområder forbudt Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Libanon Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Tillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør. Salg for landbruksformål er forbudt, med unntak for forskning, etter tillatelse

33 Nr. 57/245 Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Rwanda Saint Lucia Samoa Slovakia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe. t til landbruksformål. Tillatt i medisinske utforminger til behandling av skabb hos mennesker. Bare gammaisomeren er registrert for begrenset bruk til bekjempelse av biller på kokosplantasjer, eller ved nødstilfeller til bekjempelse av gresshopper Tillatelse Tillatelse. Det kreves tillatelse fra helse- eller landbruksdepartementet. Begrenset bruk til bekjempelse av smittebærere for folkehelseformål tillatt av landbruksdepartementet Heksaklorbenzen Angola Armenia Australia Bosnia-Hercegovina

34 Nr. 57/246 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Brasil Tillatelse. Bare til bruk som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Bruk til landbruksformål er forbudt Burundi Canada Tsjad Chile Kina Colombia Costa Rica Cuba Kypros Ecuador El Salvador Estland Den europeiske union Gabon Gambia Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica Japan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Latvia Madagaskar Tillatelse. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri

35 Nr. 57/247 Malaysia Malta Mauritius Mexico New Zealand Niger Nigeria Norge Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam. Underlagt strenge begrensninger, med tillatelse bare for forskningsformål. Import bare etter tillatelse fra FEPA/ NAFDAC/ landbruksdepartementet Tillatelse. Godkjenning fra landbruksdepartementet kreves. Import- og produksjonsregistrering samt importtillatelse kreves. Til vitenskapelige forsøk Heptaklor Angola

36 Nr. 57/248 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Armenia Australia Bahrain Bangladesh Barbados Belize Bolivia. Registrert for begrenset bruk til bekjempelse av termitter Brasil Tillatelse. Bare til bruk som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Bruk til landbruksformål er forbudt Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Tillatelse. Begrenset til yrkesmessig bruk på prydplanter og furutrær. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. Bare til bekjempelse av termitter mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. : Sverige. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island); forbud (Liechtenstein, Norge)

37 Nr. 57/249 Fiji Gabon Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Libanon Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Tillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Bare til frøbeising, med unntak for små mengder til forsknings- eller utdanningsformål, etter importtillatelse Tillatelse

38 Nr. 57/250 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Niger Nigeria Pakistan Tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter i jord og tre Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Saint Lucia Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam Zimbabwe Tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter. For generell bruk under tilsyn Kamfeklor Brasil Tillatelse. Tillatt brukt bare som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. mot bruk til landbruksformål Chile Costa Rica Kypros Ecuador

39 Nr. 57/251 El Salvador Den europeiske union Gambia Jamaica Japan Den demokratiske folkerepublikken Laos Malaysia Mauritius New Zealand Niger Nigeria Norge Peru Samoa Slovakia Sri Lanka Sudan Sveits Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Trinidad og Tobago Tyrkia De forente arabiske emirater Uruguay Vietnam. Parter i EØS-avtalen (Liechtenstein og Island): forbud. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri og statsråden for helse- og sosialspørsmål. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for jordbruk, skogbruk og fiskeri, med unntak for bruk til forsknings- eller utdanningsformål, hvor visse vilkår gjelder Klorbenzilat Angola Armenia Australia Bosnia-Hercegovina Brasil Tillatelse. Tillatt brukt bare som treimpregneringsmiddel. Registrering hos IBAMA kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Bruk til landbruksformål forbudt

40 Nr. 57/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Burundi Canada Tsjad Chile Kina Colombia Costa Rica Cuba Kypros Ecuador El Salvador Estland Den europeiske union Gabon Gambia Honduras Ungarn India Indonesia Irak Jamaica Japan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Latvia Madagaskar : Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Sverige og partene i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein Tillatelse (for import kreves skriftlig forhåndstillatelse): Østerrike, Frankrike, Tyskland, Portugal og Storbritannia. Alminnelige importvilkår gjelder. Det er forbudt å bruke klorbenzilat i landbruket. Kjemikalien kan importeres av statlige eller halvstatlige organisasjoner for bruk på Folbex-strimler til bekjempelse av midd på honningbier Tillatelse. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri

41 Nr. 57/253 Malaysia Malta Mauritius Mexico New Zealand Niger Nigeria Norge Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Samoa Slovakia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam. Tillatt bare i nødstilfeller etter avgjørelse av FPA Tillatelse. Godkjenning fra landbruksdepartementet kreves. Import- og produksjonsregistrering samt importtillatelse kreves. Til vitenskapelige forsøk. Alminnelige importvilkår gjelder Klordan Angola Armenia Australia

42 Nr. 57/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Bahrain Bangladesh Barbados Belize Bolivia Brasil Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun. Begrenset bruk på sukkerrør Tillatelse. Tillatt brukt bare som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves Canada Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Tillatelse. Gjelder små mengder på under 1 tonn per år av 75 % sprøytepulver eller annet teknisk materiale for utforming i vedkommende land av stoffer med mindre enn 0,75 % virksomt stoff, til bekjempelse av maur Kypros Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji Gabon. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. Bare til bekjempelse av termitter mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. : Finland og Sverige. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge)

43 Nr. 57/255 Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Libanon Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Tillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri, med unntak for bruk til forsknings- eller utdanningsformål, hvor visse vilkår gjelder. Bare til bekjempelse av termitter

44 Nr. 57/256 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Oman. Bare til bekjempelse av termitter Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Saint Lucia Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam Zimbabwe Tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter. For begrenset og overvåket bruk i jord til bekjempelse av larver, termitter, maur og gresshopper Tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter i forbindelse med produksjon av sukkerrør, ananas, parakautsjuk og palmeolje Klordimeform Angola Armenia Australia Bahrain Bangladesh Tillatelse

45 Nr. 57/257 Barbados Belize Bolivia Brasil Bulgaria Burkina Faso Burundi Canada Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji Gabon Gambia Guatemala Tillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos landbruksdepartementet kreves. Ved bruk som treimpregneringsmiddel kreves registrering hos IBAMA : Hellas, Italia, Nederland. mot bruk som plantevernmiddel: Østerrike, Tyskland Tillatelse: Spania. Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves): Belgia, Finland, Irland, Sverige, Storbritannia. Tillatelse til bruk som plantevernmiddel (skriftlig tillatelse kreves): Frankrike, Portugal. Svar tok ikke stilling til import: Danmark, Luxembourg. Parter i EØS-avtalen: tillatelse (skriftlig tillatelse kreves): Island; forbud: Liechtenstein, Norge

46 Nr. 57/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Guinea Honduras Ungarn India Indonesia Den islamske republikk Iran Irak Jamaica Japan Jordan, med unntak for små mengder for forskningsformål, etter importtillatelse Tillatelse. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Libanon Madagaskar Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Peru, med unntak for små mengder til forsknings- eller utdanningsformål, etter importtillatelse

47 Nr. 57/259 Filippinene Qatar Rwanda Saint Lucia Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Forbundsrepublikken Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam Zimbabwe Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder Krokidolitt Albania Algerie Armenia Bahrain Brasil Canada Tsjad Chile. t i produksjon av forbruksvarer Tillatelse. Bare produkter som består av eller inneholder krokidolitt-asbestfibrer, kan på visse vilkår importeres for produksjon av membraner for kloralkaliproduksjon eller syre- og temperaturbestandige tetningsringer, pakninger, bokspakninger og bøyelige muffer

48 Nr. 57/260 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Kina Cuba Kypros Ecuador Den europeiske union Tillatelse Tillatelse. Tillatelse fra arbeids- og sosialdepartementet kreves, i unntakstilfeller for bestemte bruksområder. Parter i EØS-avtalen: forbud (Island, Liechtenstein, Norge) Gambia. Strengt begrenset til bygg- og anleggsvirksomhet Guinea Ungarn India. Til industriell bruk, etter forhåndstillatelse fra miljøverndepartementet Tillatelse. Importtillatelse kreves Japan Den demokratiske folkerepublikken Laos Malaysia Mauritius Nigeria Filippinene Saint Lucia Samoa Slovakia Sveits Thailand Trinidad og Tobago. Det kreves midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser Tillatelse. På visse vilkår Tillatelse dersom planlagt bruk fortsatt er tillatt i henhold til vedlegg 3.3 til bestemmelsen om miljøfarlige stoffer Kvikksølvforbindelser Armenia Australia Bahrain Barbados Belize Bolivia Brasil Bulgaria Burkina Faso Tillatelse. Bruksområdet er begrenset til sukkerrørdyrking. Ikke tillatt i offentlige og nasjonale helsekampanjer og som trebehandlingsmiddel. Bruk av utforminger av kvikksølvforbindelser til landbruksformål er forbudt

49 Nr. 57/261 Burundi Canada Tsjad Chile Kina Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Kypros Dominica Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Fiji Gabon Gambia Guatemala Guinea Honduras Ungarn. Importtillatelse gis bare til offentlige laboratorier og apoteker. 1. Etylkvikksølvklorid. 2. Fenylkvikksølvacetat. Tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. mot bruk som plantevernmiddel, antigromiddel, treimpregneringsmiddel og slimmiddel. For annen bruk kreves skriftlig tillatelse for import til Nederland. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel, antigromiddel, treimpregneringsmiddel og slimmiddel (Island, Liechtenstein, Norge) mot bruk som plantevernmiddel (gjelder bare for metoksyetylkvikksølvklorid) (gjelder bare for bruk innen landbruket) India Midlertidig: 1. Etylkvikksølvklorid: midlertidig beslutning importtillatelse (i påvente av endelig beslutning). 2. Fenylkvikksølvacetat: Endelig beslutning importforbud. 3. Metoksyetylkvikksølvklorid: endelig beslutning importtillatelse Indonesia Den islamske republikken Iran Irak Jamaica

50 Nr. 57/262 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Libanon Madagaskar Tillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør kreves. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri (gjelder etylkvikksølv) Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Qatar Saint Lucia Samoa Slovakia, med unntak for små mengder til forsknings- eller utdanningsformål, etter importtillatelse (gjelder bare bruk som plantevernmiddel) (gjelder bare bruk i plantevernmidler)

51 Nr. 57/263 Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Syria Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam Zimbabwe Tillatelse. t som plantevernmiddel og på de fleste andre bruksområder (gjelder bare bruk som plantevernmiddel) (gjelder 2-metoksyetylkvikksølvklorid) Lindan (gamma-hch) Angola Armenia Australia Bosnia-Hercegovina Burundi Brasil Canada Tsjad Chile Kina Colombia Costa Rica Tillatelse. Særskilt importtillatelse kreves for hver sending. For hver sending kreves dessuten eksportmelding fra den utpekte myndighet (DNA) i eksportstaten. Begrenset til bekjempelse av biller på kaffeplanter («coffee trunk borer») Tillatelse. Bare for bruk som trebehandlingsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt i offentlige helsekampanjer eller i husholdningsprodukter. Bruk til landbruksformål forbudt Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder Tillatelse. Særskilt importtillatelse kreves. Import begrenset til bestemte organer. Strengt begrenset til bruk på hvete og bekjempelse av gresshopper på udyrket mark og i skog

52 Nr. 57/264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave Cuba Kypros Ecuador El Salvador Estland Den europeiske union Gabon Tillatelse. Bruk begrenset til skadedyrbekjempelse under karantene og til sprøyting i anlegg for kyllingoppdrett Tillatelse. Plantevernmiddel underlagt strenge begrensninger : for bruk i plantevernmidler : For annen plantevernbruk: Danmark, Finland, Irland, Nederland, Sverige og parter i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein Tillatelse: For annen plantevernbruk (for import kreves skriftlig forhåndstillatelse): Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Spania, Portugal og Storbritannia Gambia Honduras Ungarn India Indonesia Irak Jamaica Japan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Den demokratiske folkerepublikken Laos Latvia Madagaskar Malaysia Mauritius Mexico New Zealand Niger. Alminnelige importvilkår gjelder Tillatelse. Bare etter registrering av lindan for import. Lindanutforminger for innendørs bruk er ikke tillatt. Bruk på avlinger, for insektbekjempelse, er tillatt Tillatelse. Bare til bekjempelse av skruemarklarver («scew worm larvae») hos storfe Tillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse- og sosialspørsmål eller hos prefekturets guvernør kreves. mot salg til landbruksformål. Alminnelige importvilkår gjelder Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Bare til frøbeising. Alminnelige importvilkår gjelder. Alminnelige importvilkår gjelder

53 Nr. 57/265 Metamidofos (løselige flytende utforminger med over 600 g virksomt stoff/l) Nigeria Norge Pakistan Panama Paraguay Peru Filippinene Samoa Slovakia Slovenia Sri Lanka Sudan Surinam Syria Tanzania Thailand Togo Trinidad og Tobago Tyrkia De forente arabiske emirater Uruguay Vanuatu Vietnam Armenia Australia Brasil Canada Tsjad Chile Kina. Strengt begrenset til bruk på kakao. Import bare med tillatelse fra FEPA og NAFDAC i påvente av avvikling. Begrenset bruk på ananasplantasjer Tillatelse. mot bruk som plantevernmiddel. Bare for produkt med 99,5 % teknisk renhet. Alminnelige importvilkår gjelder. Import forbudt Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Import- og produksjonsregistrering samt importtillatelse kreves. Alminnelige importvilkår gjelder. Bare for bruk i veterinærpreparater. Registrering kreves Tillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos landbruksdepartementet kreves. For bruk som treimpregneringsmiddel kreves registrering hos IBAMA Tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder Tillatelse. Forutsetter registrering i plantevernmiddelregisteret Tillatelse. Særlig tillatelse kreves. Import begrenset til bestemte organer. Ikke tillatt til bruk på frukt, grønnsaker, urter og tobakk. Ingen utforminger med konsentrasjon over 600 g/l

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember 2017. Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 322 personer i desember 2018. Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 437 personer i oktober 2018. Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 453 personer i september 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september 2018. Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august 2018. Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 319 personer i juli 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli 2018. Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 349 personer i juni 2019. Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 364 personer i mai 2019. Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 338 personer i august 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 375 personer i mars 2019. Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 306 personer i februar 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse...3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2018. Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr.

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr. Opkald til : Landekode Pris pr. min Ækvatorialguinea 00240 kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska 001907 kr. 3,15 Albanien 00355 kr. 5,27 Algeriet 00213 kr. 6,33 Andorra 00376 kr. 3,78 Andorra Mobil

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Ukens statistikk november 2000

Ukens statistikk november 2000 Ukens statistikk 13. - 17. november 2000 46 Ny statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000.................................. 3 Byggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontorog

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet Innholdsfortegnelse Mobil Tilleggstjenester Gebyr Nasjonal Trafikk Samtaler til Utland & fra Norge Samtaler i utlandet SMS/MMS Utland Priser data utland Samtaler til Spesialnummer IPT SamKom Mobil Abonnement

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1998 Nr. 3/93 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 18.1.2001 KOMMISJONSVEDTAK av 21. desember 1998 om endring av vedtak 97/222/EF av 28. februar 1997 om utarbeiding av listen over tredjestater

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15. 17.1.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259 2019/EØS/4/11 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 17. juni 1998 Aktuelle befolkningstall Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Nordmenns CO 2 -utslipp

Nordmenns CO 2 -utslipp Nordmenns CO 2 -utslipp Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og andre rike landene har hovedansvaret

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

PRISLISTE 01.01.2004

PRISLISTE 01.01.2004 www.flagg.no PRISLISTE 01.01.2004 info@flagg.no NORSKE FLAGG 50 x 36 175 217 65 x 47 195 241 75 x 55 207 256 85 x 62 215 267 100 x 73 224 278 125 x 91 257 319 150 x 109 361 448 175 x 127 465 577 200 x

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Arbeidsnotat nr 6/2011 Utslippsnasjonen Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Av: Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 21.872 59,49 21.561 53,85 837.357 60,81 785.195 60,74 EU27 18.488 58,57 17.602 53,63 687.911 59,77 631.039 59,74 Polen 3.732 57,23 2.865 51,55 134.968 57,50

Detaljer

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune 7.4.216 Innholdsfortegnelse Mobilpakke «Liten» inkl. 5 GB Data... 3 Mobilpakke «Medium» inkl. 15 GB Data... 4 Mobilpakke «Stor» inkl. 35 GB Data... 5 Tilleggstjenester

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 19.600 56,16 19.080 53,67 547.442 62,63 531.479 62,38 EU27 15.957 52,87 15.983 52,79 439.506 61,26 430.986 61,44 Polen 3.232 52,96 3.810 51,84 86.172 58,97

Detaljer

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v.

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Alle spesialistgodkjenninger 2015-2017: v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Allmennmedisin 178 184 317 679 Samfunnsmedisin 4 24 27 55 Arbeidsmedisin 13 5 18 36 Rus- og avhengighetsmedisin 27 47 54 128 Anestesiologi

Detaljer