Ukens statistikk november 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukens statistikk november 2000"

Transkript

1 Ukens statistikk november Ny statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar Byggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontorog forretningsbygg, oktober Eiendomsomsetning. Foreløpige tall, kvartal Obligasjoner og sertifikater. 3. kvartal Skatterekneskapsstatistikk, januar-oktober Utenrikshandelen med varer, oktober Byggearealstatistikk, september, Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober Lastebilundersøkelsen. Nasjonale transporter, 3. kvartal Omsetningsstatistikk, olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, mai/juni Ordrestatistikk. Industri, 3. kvartal Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, oktober

2 Ukens statistikk Redaksjon: Svein Longva (ansv. red.), Marianne Tønnessen og Torbjørn Tjernsberg. Trykk: Lobo Grafisk as. Priser: Pr. år kr 950,- Enkeltnr. kr 30,- ISSN: Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk, Statistisk sentralbyrå. Dagens statistikk Ukens statistikk er en ukentlig og forkortet oppsummering av de daglige statistikkfrigivningene på Statistisk sentralbyrås (SSB) webtjeneste ( Der presenteres all ny statistikk fra SSB, sammen med tabeller og figurer. I dette heftet finnes bare et utvalg av tabellene. Papirutgaven av Ukens statistikk kan du laste ned i PDF-format fra vår webtjeneste: SSBs statistikk dekker hele spekteret av norsk samfunnsliv. Alle nye statistikker blir presentert med en nyhetsartikkel, tabeller og figurer. På hjemmesiden finner du tittel og ingress, med link til resten av artikkelen. Dagens statistikk blir oppdatert med nye statistikker hver dag kl En oversikt over alle planlagte frigivninger finnes i Statistikkkalenderen, som du finner på vår webtjeneste: Publisering Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner. I Norges offisielle statistikk inngår Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk. Samfunnsspeilet og Økonomiske analyser bringer utdypende kommentarer og analyser. Statistiske analyser bringer mer populære analyser. Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling. Rapporter i tilknytning til aktuelle prosjekter og oppdrag. Aktuell statistikk presenteres i temapublikasjoner; Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen, Bygginfo, Aktuelle befolkningstall, Barn og unge, Aktuell statistikk og Aktuell utdanningsstatistikk. I samarbeid med øvrige nordiske statistikkbyråer, utgis årlig Nordisk statistisk årsbok, samt en CD-ROM med nordisk statistikk. Bestilling av publikasjoner Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, 2225 Kongsvinger Telefon: Telefaks: E-post: salg-abonnement@ssb.no Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek. Telefon: /43. Telefaks: Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave r Desimalskilletegn, (.)

3 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar fleire med innvandrarbakgrunn Ved det siste årsskiftet utgjorde innvandrarbefolkninga i Noreg personar, eller 6,3 prosent av folkemengda. I 1999 var auken på personar - den største auken på eit år nokon gong. Innvandrarbefolkninga 1. januar Dei største gruppene Sverige Pakistan Danmark Jugoslavia Andregenerasjonsinnvandrarar Førstegenerasjonsinnvandrarar Vietnam Bosnia Storbritannia Andregenerasjonsinnvandrarar Tyrkia Slik Statistisk sentralbyrå definerer innvandrarbefolkninga, er førstegenerasjonsinnvandrarar og andregenerasjonsinnvandrarar. Av enkeltgrupper stod jugoslavar for den største auken i året med personar. Deretter følgde irakarar og somaliarar med respektive og Ved å inkludere andregenerasjonsinnvandrarane i innvandrarbefolkninga, blir personar med bakgrunn frå Sverige den største innvandrargruppa i Noreg med Pakistanarane kjem på andreplass og danskane på tredje. På dei ti siste åra har innvandrarbefolkninga auka med , eller 46 prosent av den samla folketilveksten i Noreg. Talet på personar frå ikkje-vestlege land auka i denne perioden med I dei resterande gruppene blei det på 1990-talet fleire frå Norden, fleire frå Vest-Europa elles (unnateke Tyrkia), og færre frå Nord-Amerika og Oseania. Personer med ikkje-vestleg bakgrunn utgjer no to tredelar av innvandrarbefolkninga og 4,2 prosent av folketalet i alt. Dei ti største nasjonalitetsgruppene. Første- og andregenerasjonsinnvandrarar. 1. januar 2000 Førstegenerasjonsinnvandrarar I alt I alt Sverige Pakistan Danmark Vietnam Jugoslavia Tyrkia Pakistan Sri Lanka Bosnia-Hercegovina Jugoslavia Vietnam India Storbritannia Somalia Iran Marokko Tyskland Danmark USA Iran Jamn kjønnsfordeling Av innvandrarbefolkninga i Noreg var det ved det siste årsskiftet menn og kvinner, altså ei jamn fordeling mellom kjønna. Eit stort kvinneoverskott finn vi blant innvandrarane frå Thailand, Filippinene og Russland der respektive 83, 73 og 70 prosent er kvinner. Stabil del norske statsborgarar Drygt eller 42 prosent av innvandrarbefolkninga hadde norsk statsborgarskap ved inngangen til Delen gjekk så vidt ned frå året før på grunn av stor innvandring av utanlandske statsborgarar i Den største delen norske statsborgarar er det i grupper som har budd lenge i Noreg. Så mange som 84 prosent av vietnamesarane og 82 prosent av ungararane har norsk statsborgarskap. I den andre enden er berre 2 prosent av bosniarane norske statsborgarar, og årsaka til det er at dei ikkje har budd her i landet så lenge. Dei fleste bur framleis i Oslo Ein tredel av alle som inngår i innvandrarbefolkninga, bur i Oslo. Deretter følgjer Bergen, Stavanger, Bærum og Trondheim. Innvandrarbefolkninga i Oslo auka med personar frå året før, og utgjer no 18,7 prosent av folketalet. Den klart største gruppa i innvandrarbefolkninga i hovudstaden er personar med pakistansk bakgrunn (17 400). Ukens statistikk nr. 46/2000 3

4 Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Dagens statistikk Tabell 1 Fem ulike avgrensningar av personar med innvandringsbakgrunn/utanlandsk bakgrunn, etter statsborgarskap og innvandringskategori. 1. januar 2000 Statsborgarskap Personar med innvandringsbakgrunn Førstegenerasjonsinnvandrarar utan Innvandrarbefolkninga 1 norsk bakgrunn 2 Utanlandsfødte Utanlandske statsborgarar Norske og utanlandske statsborgarar i alt Utan innvandringsbakgrunn Førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrarar Utanlandsadopterte Utanlandsfødte med ein norskfødt forelder Norskfødte med ein utanlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Norske statsborgarar i alt Utan innvandringsbakgrunn Førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrarar Utanlandsadopterte Utanlandsfødte med ein norskfødt forelder Norskfødte med ein utanlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Utanlandske statsborgarar i alt Utan innvandringsbakgrunn Førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrarar Utanlandsadopterte Utanlandsfødte med ein norskfødt forelder Norskfødte med ein utanlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Innvandrarbefolkninga omfattar personar som har to utanlandsfødte foreldre, eller meir presist: Personar som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge. 2 'Utan norsk bakgrunn' er ei forenkling av 'utan norskfødte foreldre eller besteforeldre' født i Norge. 3 Dette er mellom anna norskfødte (med norskfødte foreldre) som har busett seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgarskap, og som seinere har vendt tilbake til Noreg. 4 Norskfødte med to utanlandsfødte foreldre/utan norskfødte foreldre eller besteforeldre. 5 Nokon av dei som no er i kategorien 'født i utlandet av norskfødte foreldre' skulle være med i 'utanlandsadopterte', og omvendt. Utanlandsadopterte med to utanlandsfødte adoptivforeldre blir rekna som førstegenerasjonsinnvandrarar. 6 Omfatter også eit mindre antal personar med to utanlandsfødte foreldre, men med minst ein norskfødt besteforelder. Motsett vert personar med fire norskfødte besteforeldre haldnet utanfor. Tabell 2 Folkemengd etter tre variantar av landbakgrunn 1, fødeland og statsborgarskap. 1. januar 2000 Landbakgrunn/fødeland/statsborgarskap Landbakgrunn definert ut fra personar med innvandringsbakgrunn 2 Folkemengd etter... Landbakgrunn definert Landbakgrunn definert ut fra innvandrarbefolkninga 3 innvandrarar ut fra førstegenerasjons- 4 FødelandStatsborgarskap I alt Noreg Utlandet i alt Europa Danmark Grønland Finland Færøyane Island Sverige Albania Belgia Bulgaria Andorra Estland Frankrike Gibraltar Hellas Hviterussland Irland Kroatia Italia Latvia Jugoslavia Malta Nederland Ukens statistikk nr. 46/2000

5 Dagens statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Tabell 2 Folkemengd etter tre variantar av landbakgrunn 1, fødeland og statsborgarskap. 1. januar 2000 (forts.). Folkemengd etter... Landbakgrunn/fødeland/statsborgarskap Landbakgrunn definert Landbakgrunn definert Landbakgrunn definert ut fra personar med ut fra innvandrarbefolkninga ut fra førstegenerasjons- FødelandStatsborgarskap innvandringsbakgrunn 2 3 innvandrarar 4 Liechtenstein Luxembourg Monaco Polen Portugal Romania San Marino Sovjetunionen Litauen Spania Moldova Storbritannia Russland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Tyskland Slovenia Ukraina Ungarn Østerrike Bosnia-Hercegovina Makedonia Slovakia Tsjekkia Europa uspesifisert Afrika Algerie Angola Botswana St. Helena Det britiske området i Indiahavet Burundi Komorene Benin Ekvatorial-Guinea Elfenbeinskysten Eritrea Etiopia Egypt Djibouti Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kamerun Kapp Verde Kenya Kongo Brazzaville Kongo tidl Zaire Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauritania Mauritius Namibia Niger Nigeria Mosambik Reunion Zimbabwe Rwanda Senegal Den sentralafrikanske republikk Seychellene Ukens statistikk nr. 46/2000 5

6 Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Dagens statistikk Tabell 2 Folkemengd etter tre variantar av landbakgrunn 1, fødeland og statsborgarskap. 1. januar 2000 (forts.). Folkemengd etter... Landbakgrunn/fødeland/statsborgarskap Landbakgrunn definert Landbakgrunn definert Landbakgrunn definert ut fra personar med ut fra innvandrarbefolkninga ut fra førstegenerasjons- FødelandStatsborgarskap innvandringsbakgrunn 2 3 innvandrarar 4 Sierra Leone Somalia Spanske områder i Afrika Sudan Swaziland Sør-Afrika Tanzania Tsjad Togo Tunisia Uganda Zambia Burkina Faso Afrika uspesifisert Asia Afghanistan Armenia Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Sri Lanka De forente arabiske emirater Filippinene Georgia Taiwan Hongkong India Indonesia Irak Iran Israel Japan Jordan Kambodsja Kasakhstan Kina Nord-Korea Sør-Korea Kuwait Kypros Kirgisistan Laos Libanon Oman Malaysia Maldivene Mongolia Det palestinske området Nepal Pakistan Øst-Timor Qatar Saudi-Arabia Singapore Tadsjikistan Turkmenistan Usbekistan Syria Thailand Vietnam Jemen Asia uspesifisert Nord- og Mellom-Amerika Jomfruøyane Barbados Antigua og Barbuda Belize Ukens statistikk nr. 46/2000

7 Dagens statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Tabell 2 Folkemengd etter tre variantar av landbakgrunn 1, fødeland og statsborgarskap. 1. januar 2000 (forts.). Folkemengd etter... Landbakgrunn/fødeland/statsborgarskap Landbakgrunn definert Landbakgrunn definert Landbakgrunn definert ut fra personar med ut fra innvandrarbefolkninga ut fra førstegenerasjons- FødelandStatsborgarskap innvandringsbakgrunn 2 3 innvandrarar 4 Bahamas Bermuda Jomfruøyane (br.) Canada Caymanøyane Costa Rica Cuba Dominica Den dominikanske republikk Grenada Guatemala Haiti Honduras Jamaica Martinique Mexico Montserrat De nederlandske Antillene Aruba Nicaragua Panama El Salvador St. Kitts og Nevis St. Lucia St. Vincent og Grenadinene Trinidad og Tobago Turks- og Caicosøyene USA Puerto Rico Nord- og Mellom-Amerika uspesifisert Sør-Amerika Argentina Bolivia Brasil Guyana Chile Colombia Ecuador Falklandsøyane Paraguay Peru Surinam Uruguay Venezuela Sør-Amerika uspesifisert Oseania Amerikansk Samoa Australia Salomonøyane Christmasøya Cookøyane Fiji Vanuatu Tonga Fransk Polynesia Kiribati Tuvalu New Zealand Mikronesiaføderasjonen Papua Ny-Guinea Vest-Samoa Palau Oseania uspesifisert Statslause Uoppgitt Generell definisjon: Eige, mor eller far sitt fødeland om det er utanlandsk, elles Noreg. 2 Eige, mor eller far sitt fødeland (om det er utanlandsk) for utanlandsfødte eller personar med to utanlandsfødte foreldre, elles Noreg. 3 Eige, mor eller far sitt fødeland (om det er utanlandsk) for personar med to utanlandsfødte foreldre, elles Noreg. 4 Eige, mor eller far sitt fødeland for utanlandsfødte med to utanlandsfødte foreldre, elles Noreg. Ukens statistikk nr. 46/2000 7

8 Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Dagens statistikk Tabell 3 Folkemengd etter grupperinga av tre variantar av landbakgrunn, fødeland og statsborgarskap. 1. januar 2000 Landbakgrunn - personar med innvandringsbakgrunn 1 Landbakgrunn - innvandrarbefolkninga 2 Folkemengd etter... Landbakgrunn - første generasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn 3 Fødeland Statsborgarskap Landbakgrunn/ fødeland/ statsborgarskap I alt Noreg Utlandet i alt Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania Statsløse Uoppgitt Europa unntatt Tyrkia Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom-Amerika Oseania Statslause Uoppgitt Norden Vest-Europa elles, unntatt Tyrkia Øst-Europa Nord-Amerika og Oseania Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia, statsløse, uoppgitt Statslause og uoppgitt [Stateless and unknown] Vestlege land Ikkje-vestlege land, statslause og uoppgitt Statslause og uoppgitt [Stateless and unknown] Utvalde grupper EØS EU EFTA EØS utanfor Norden Tidl. Jugoslavia Tidl. Sovjetunionen Nord-Afrika Vest-Afrika Øst-Afrika Sørlige Afrika Eige, mor eller far sitt fødeland om det er utanlandsk, elles Noreg. 2 Eige, mor eller far sitt fødeland (om det er utanlandsk) for personar med to utanlandsfødte foreldre, elles Noreg. 3 Eige, mor eller far sitt fødeland for utanlandsfødte med to utanlandsfødte foreldre, elles Noreg. 4 Vest-Europa unntatt Tyrkia, og Nord- Amerika og Oseania. 5 Fra Marokko til Egypt. 6 Tsjad og vestover. 7 Fra Angola til Madagaskar og sørover. 8 Ukens statistikk nr. 46/2000

9 Dagens statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Tabell 4 Innvandrarbefolkninga 1 og personar med anna innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn 2 1. januar 2000 Landbakgrunn I alt Innvandrarbefolkninga Førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrarar 3 I alt Utanlandsadopterte 4 Anna innvandringsbakgrunn Utanlandsfødte med ein norskfødt forelder Norskfødte med ein utanlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Begge kjønn Europa Danmark Grønland Finland Færøyene Island Sverige Albania Belgia Bulgaria Andorra Estland Frankrike Gibraltar Hellas Hviterussland Irland Kroatia Italia Latvia Jugoslavia Malta Nederland Liechtenstein Luxembourg Monaco Polen Portugal Romania San Marino Sovjetunionen Litauen Spania Moldova Storbritannia Russland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Tyskland Slovenia Ukraina Ungarn Østerrike Bosnia-Hercegovina Makedonia Slovakia Tsjekkia Europa uspesifisert Afrika Algerie Angola Botswana St. Helena Det britiske området i Indiahavet Burundi Komorene Benin Ekvatorial-Guinea Elfenbeinskysten Eritrea Etiopia Egypt Ukens statistikk nr. 46/2000 9

10 Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Dagens statistikk Tabell 4 Innvandrarbefolkninga 1 og personar med anna innvandringsbakgrunn, etter innvandringskate- (forts.). gori, kjønn og landbakgrunn 2 1. januar 2000 Landbakgrunn Innvandrarbefolkninga Førstegenerasj onsinnvandrarar Andregenera- I alt utan sjonsinnvand- norsk bakgrunrarar 3 I alt Utanlandsadopterte 4 Anna innvandringsbakgrunn Utanlandsfødte med ein norskfødt forelder Norskfødte med ein utanlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Djibouti Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kamerun Kapp Verde Kenya Kongo Brazzaville Kongo tidl Zaire Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauritania Mauritius Namibia Niger Nigeria Mosambik Reunion Zimbabwe Rwanda Senegal Den sentralafrikanske republikk Seychellene Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Sør-Afrika Tanzania Tsjad Togo Tunisia Uganda Zambia Burkina Faso Afrika uspesifisert Asia Afghanistan Armenia Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Sri Lanka De forente arabiske emirater Filippinene Georgia Taiwan Hongkong India Indonesia Irak Iran Israel Japan Jordan Kambodsja Ukens statistikk nr. 46/2000

11 Dagens statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Tabell 4 Innvandrarbefolkninga 1 og personar med anna innvandringsbakgrunn, etter innvandringskate- (forts.). gori, kjønn og landbakgrunn 2 1. januar 2000 Landbakgrunn Innvandrarbefolkninga Førstegenerasj onsinnvandrarar Andregenera- I alt utan sjonsinnvand- norsk bakgrunrarar 3 I alt Utanlandsadopterte 4 Anna innvandringsbakgrunn Utanlandsfødte med ein norskfødt forelder Norskfødte med ein utanlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Kasakhstan Kina Nord-Korea Sør-Korea Kuwait Kypros Kirgisistan Laos Libanon Macao Malaysia Maldivene Mongolia Oman Det palestinske området Nepal Pakistan Øst-Timor Qatar Saudi-Arabia Singapore Tadsjikistan Turkmenistan Usbekistan Syria Thailand Vietnam Jemen Asia uspesifisert Nord- og Mellom-Amerika Jomfruøyane Barbados Antigua og Barbuda Belize Bahamas Bermuda Jomfruøyane (br.) Canada Caymanøyane Costa Rica Cuba Dominica Den dominikanske republikk Grenada Guatemala Haiti Honduras Jamaica Martinique Mexico Montserrat De nederlandske Antillene De nederlandske Antillene Aruba Nicaragua Panama El Salvador St. Lucia St. Kitts og Nevis St. Vincent og Grenadinene Trinidad og Tobago Turks- og Caicosøyane USA Puerto Rico Nord- og Mellom-Amerika uspesifisert Ukens statistikk nr. 46/

12 Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Dagens statistikk Tabell 4 Innvandrarbefolkninga 1 og personar med anna innvandringsbakgrunn, etter innvandringskate- (forts.). gori, kjønn og landbakgrunn 2 1. januar 2000 Landbakgrunn Innvandrarbefolkninga Førstegenerasj onsinnvandrarar Andregenera- I alt utan sjonsinnvand- norsk bakgrunrarar 3 I alt Utanlandsadopterte 4 Anna innvandringsbakgrunn Utanlandsfødte med ein norskfødt forelder Norskfødte med ein utanlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Sør-Amerika Argentina Bolivia Brasil Guyana Chile Colombia Ecuador Falklandsøyane Paraguay Peru Surinam Uruguay Venezuela Sør-Amerika uspesifisert Oseania Amerikansk Samoa Australia Salomonøyane Christmasøya Cookøyane Fiji Vanuatu Tonga Fransk Polynesia Kiribati Tuvalu New Zealand Mikronesiaføderasjonen Papua Ny-Guinea Vest-Samoa Palau Oseania uspesifisert Menn Menn i alt Europa Danmark Grønland Finland Færøyane Island Sverige Albania Belgia Bulgaria Andorra Estland Frankrike Gibraltar Hellas Hviterussland Irland Kroatia Italia Latvia Jugoslavia Malta Nederland Liechtenstein Luxembourg Monaco Polen Portugal Romania San Marino Ukens statistikk nr. 46/2000

13 Dagens statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000 Tabell 4 Innvandrarbefolkninga 1 og personar med anna innvandringsbakgrunn, etter innvandringskate- (forts.). gori, kjønn og landbakgrunn 2 1. januar 2000 Landbakgrunn Innvandrarbefolkninga Førstegenerasj onsinnvandrarar Andregenera- I alt utan sjonsinnvand- norsk bakgrunrarar 3 I alt Utanlandsadopterte 4 Anna innvandringsbakgrunn Utanlandsfødte med ein norskfødt forelder Norskfødte med ein utanlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Sovjetunionen Litauen Spania Moldova Storbritannia Russland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Tyskland Slovenia Ukraina Ungarn Østerrike Bosnia-Hercegovina Makedonia Slovakia Tsjekkia Europa uspesifisert Afrika Algerie Angola Botswana Det britiske området i Indiahavet St. Helena Burundi Komorene Benin Ekvatorial-Guinea Elfenbeinskysten Eritrea Etiopia Egypt Djibouti Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kamerun Kapp Verde Kenya Kongo Brazzaville Kongo tidl Zaire Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauritania Mauritius Namibia Niger Nigeria Mosambik Zimbabwe Rwanda Senegal Den sentralafrikanske republikk Seychellene Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Ukens statistikk nr. 46/

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 322 personer i desember 2018. Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember 2017. Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 437 personer i oktober 2018. Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september 2018. Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august 2018. Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 453 personer i september 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli 2018. Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 319 personer i juli 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 349 personer i juni 2019. Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 364 personer i mai 2019. Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 338 personer i august 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 375 personer i mars 2019. Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse...3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 306 personer i februar 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 17. juni 1998 Aktuelle befolkningstall Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2018. Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr.

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr. Opkald til : Landekode Pris pr. min Ækvatorialguinea 00240 kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska 001907 kr. 3,15 Albanien 00355 kr. 5,27 Algeriet 00213 kr. 6,33 Andorra 00376 kr. 3,78 Andorra Mobil

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet Innholdsfortegnelse Mobil Tilleggstjenester Gebyr Nasjonal Trafikk Samtaler til Utland & fra Norge Samtaler i utlandet SMS/MMS Utland Priser data utland Samtaler til Spesialnummer IPT SamKom Mobil Abonnement

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002 Nr. 57/213 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002 2003/EØS/57/32 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Arbeidsnotat nr 6/2011 Utslippsnasjonen Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Av: Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte

Detaljer

Nordmenns CO 2 -utslipp

Nordmenns CO 2 -utslipp Nordmenns CO 2 -utslipp Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og andre rike landene har hovedansvaret

Detaljer

Ventelo prislister Eksklusiv MVA

Ventelo prislister Eksklusiv MVA Eksklusiv MVA 27. mars 2014 Innhold 1. Innledning 3 2. Mobilpakke «Fri bruk» 4 3. Mobilt Bedriftsnett 5 4. Mobilt Bredbånd 6 5. Mobilstatus 7 6. Mobil Data Aksess 8 7. Telemetri 9 8. Mobil til utland 10

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

UPS Norway Tariff Zone Chart

UPS Norway Tariff Zone Chart Effective 30 Dec, 2018 UPS Norway Tariff Zone Chart Use these tables to ensure that your preferred UPS service option is available, and to identify the zone number for your shipment. Zones are used to

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune 7.4.216 Innholdsfortegnelse Mobilpakke «Liten» inkl. 5 GB Data... 3 Mobilpakke «Medium» inkl. 15 GB Data... 4 Mobilpakke «Stor» inkl. 35 GB Data... 5 Tilleggstjenester

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15. 17.1.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259 2019/EØS/4/11 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om

Detaljer

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal / Import av matvarer Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen har økt mer

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 21.872 59,49 21.561 53,85 837.357 60,81 785.195 60,74 EU27 18.488 58,57 17.602 53,63 687.911 59,77 631.039 59,74 Polen 3.732 57,23 2.865 51,55 134.968 57,50

Detaljer

PRISLISTE 01.01.2004

PRISLISTE 01.01.2004 www.flagg.no PRISLISTE 01.01.2004 info@flagg.no NORSKE FLAGG 50 x 36 175 217 65 x 47 195 241 75 x 55 207 256 85 x 62 215 267 100 x 73 224 278 125 x 91 257 319 150 x 109 361 448 175 x 127 465 577 200 x

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer