KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998"

Transkript

1 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige kjemikalier( 1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1237/97( 2 ), særlig artikkel 11 nr. 2, og ut fra følgende betraktninger: Ved forordning (EØF) nr. 2455/92 er det innført en ordning for melding og informasjon om import fra og eksport til tredjestater av visse farlige kjemikalier. Noen av disse kjemikaliene er underlagt den internasjonale prosedyren for forhåndsgodkjenning (PIC) som er innført ved De forente nasjoners miljøvernprogram (UNEP) og av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). I artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2455/92 er det fastsatt at vedlegg II skal revideres dersom UNEP og FAO foreslår endringer i listen over kjemikalier underlagt den internasjonale PIC-prosedyren og av PIC-beslutninger truffet av importstatene. En rekke slike endringer er foretatt, og vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2455/92 må derfor revideres i samsvar med forordningens artikkel 11. Det er ønskelig å gi eksportører tilleggsoplysninger ved også å angi midlertidige beslutninger fra deltakende importstater. Denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer( 3 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/69/EF( 4 ) VEDTATT DENNE FORORDNING: I forordning (EØF) nr. 2455/92 er det videre fastsatt at Fellesskapet skal delta i den internasjonale PIC-prosedyren. I artikkel 5 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 2455/92 er det bl.a. fastsatt at vedlegg II til nevnte forordning bør omfatte en liste over kjemikalier som er underlagt den internasjonale PIC-prosedyren, en liste over statene som deltar i PIC-ordningen, og PIC-beslutninger truffet av importstatene. Artikkel 1 Vedlegget til denne forordning erstatter vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2455/92. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft én måned etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 13. oktober For Kommisjonen Ritt BJERREGAARD Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 282 av , s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/1999 av 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. ( 1 ) EFT nr. L 251 av , s. 13. ( 2 ) EFT nr. L 173 av , s. 37. ( 3 ) EFT nr. 196 av , s. 1. ( 4 ) EFT nr. L 343 av , s. 19.

2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/35 VEDLEGG «VEDLEGG II Opplysningene i dette vedlegg er basert på PIC-rundskriv VII av juli 1997 og på ajourføringen av PIC-rundskriv VII av januar Liste over kjemikalier som er omfattet av den internasjonale PIC-prosedyren Følgende kjemikalier er blitt innført i PIC-prosedyren etter meldinger om kontrolltiltak fra deltakerstatene. For gruppe I viser meldte kontrolltiltak til bruk som plantevernmidler (som definert av FAO/UNEP). For gruppe II viser meldte kontrolltiltak til bruk i industrien. UNEP/FAO (IRPTC) har utarbeidet veiledningsdokumenter («Decision Guidance Documents», DGD) for å hjelpe statene med å treffe importbeslutninger i forbindelse med disse kjemikaliene. DGD er imidlertid ikke de eneste opplysninger som statene tar i betraktning når de treffer importbeslutninger. Importbeslutningen viser derfor ikke nødvendigvis til bruksområdene nevnt i DGD. Siden ajourføringen av PIC-rundskriv VI og PIC-rundskriv VII ble distribuert, er følgende nye stoffer blitt innført i PIC-prosedyren: captafol, fosfamidon, klorbenzilat, heksaklorbenzen, lindan, metamidofos, monokrotofos, paration, parationmetyl, pentaklorfenol og 2,4,5-T. GRUPPE I Aldrin CAS-nr EF-nr Captafol CAS-nr EF-nr DDT CAS-nr EF-nr Dieldrin CAS-nr EF-nr Dinoseb og dinosebsalter CAS-nr EF-nr EDB (1,2-dibrometan) CAS-nr EF-nr Fluoracetamid CAS-nr EF-nr Fosfamidon CAS-nr / EF-nr / HCH (blandede isomerer) CAS-nr EF-nr Heksaklorbenzen CAS-nr EF-nr Heptaklor CAS-nr EF-nr Klorbenzilat CAS-nr EF-nr Klordan CAS-nr EF-nr Klordimeform CAS-nr EF-nr Kvikksølvforbindelser som f.eks: Kvikksølv(II)oksid CAS-nr EF-nr Kvikksølvklorid (kalomel) CAS-nr EF-nr Andre uorganiske kvikksølvforbindelser Alkylkvikksølvforbindelser Alkoksyalkyl- og arylkvikksølvforbindelser Lindan CAS-nr EF-nr Metamidofos CAS-nr EF-nr Monokrotofos CAS-nr EF-nr Paration CAS-nr EF-nr Parationmetyl CAS-nr EF-nr Pentaklorfenol CAS-nr EF-nr ,4,5-T CAS-nr EF-nr

3 Nr.50/36 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende GRUPPE II Krokidolitt CAS-nr EF-nr Polybromerte bifenyler (PBB) CAS-nr , , EF-nr , , Polyklorerte bifenyler (PCB), unntatt CAS-nr EF-nr mono- og diklorerte bifenyler Polyklorerte terfenyler (PCT) CAS-nr EF-nr Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat CAS-nr EF-nr

4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/37 2. Liste over stater som deltar i PIC-ordningen Afghanistan( * ) Albania Algerie Andorra( * ) Angola Antigua og Barbuda Argentina Armenia( * ) Aserbajdsjan( * ) Australia Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia-Hercegovina Botswana Brasil Brunei Darussalam( * ) Bulgaria Burkina Faso Burundi Canada Chile Colombia Cookøyene Costa Rica Cuba De forente stater De forente arabiske emirater Den demokratiske folkerepublikk Korea( * ) Den demokratiske folkerepublikk Laos( * ) Den demokratiske republikk Kongo Den dominikanske republikk Den europeiske union (dens medlemsstater og parter i EØS-avtalen)( 2 ) Den russiske føderasjon Den sentralafrikanske republikk Djibouti( * ) Dominica Ecuador Egypt Ekvatorial-Guinea( * ) Elfenbenskysten El Salvador Eritrea( * ) Estland Etiopia Fiji Gabon( * ) Georgia Ghana Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau( * ) Guyana( * ) Haiti Honduras Hviterussland( * ) Indonesia Irak Iran Israel Jamaica Japan Jemen( * ) Jordan Jugoslavia( * ) Kambodsja( * ) Kamerun Kapp Verde Kasakhstan Kenya Kirgisistan( * ) Kiribati( * ) Komorene Kroatia( * ) Kuwait Latvia Lesotho Libanon Liberia Libya Litauen Madagaskar Makedonia( * ) Malawi Maldivene( * ) Mali Malta Marokko Marshalløyene( * ) Mauretania Mexico Mikronesiaføderasjonen( * ) Moldova Monaco( * )

5 Nr.50/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Mongolia Mosambik Myanmar Namibia( * ) Nauru( * ) Nepal Nicaragua Niger Oman (sultanatet) Pakistan Panama Papua Ny-Guinea Paraguay Peru Polen( * ) Qatar Republikken Kongo Republikken Korea Romania Rwanda Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Vincent og Grenadinene Salomonøyene San Marino( * ) São Tomé og Príncipe Saudi-Arabia Senegal Seychellene( * ) Sierra Leone Singapore( * ) Slovakia Slovenia( * ) Somalia( * ) Sri Lanka Sudan Surinam Sveits Swaziland( * ) Syria Sør-Afrika( * ) Tadsjikistan Togo Tonga Trinidad og Tobago Tsjekkia( 1 ) Tunisia Turkmenistan( * ) Tuvalu( * ) Tyrkia Uganda Ukraina( * ) Usbekistan Vatikanstaten( * ) Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe ( * ) Disse statene har ennå ikke utpekt en ansvarlig myndighet. ( 1 ) Bare kontaktpunkt. ( 2 ) Medlemsstatene i Den europeiske union: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike. Parter i EØS-avtalen: Den europeiske union, Island, Liechtenstein, Norge.

6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/39 3. Deltakerstatenes beslutninger Beslutningene er endelige, med mindre de er angitt som midlertidige. Aldrin Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Brasil (tillatt bare når produktet er registrert hos IBAMA, utelukkende som trebehandlingsmiddel. Ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer. All bruk til landbruksformål forbudt) Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Chile Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia (tillatelse fra landbruksdepartementet. Bare til bekjempelse av termitter) Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania) Sverige Parter i EØS-avtalen: Island mot bruk som plantevernmiddel Liechtenstein Norge

7 Nr.50/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Fiji Guatemala Guinea Honduras Indonesia Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Malta Mexico Mongolia Marokko Mosambik Namibia Nepal Nicaragua Niger Pakistan Panama Paraguay Peru Qatar Rwanda Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Togo (til bekjempelse av termitter) (import, produksjon og bruk er forbudt) (bare til bekjempelse av termitter) Tillatelse (skriftlig tillatelse fra registreringsmyndigheten kreves. I landbruket tillatt brukt bare til bekjempelse i kokosnøttplantasjer) Tillatelse (til bekjempelse av termitter) Tillatelse (i nødsfall i begrensede mengder) Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter i bygninger og til husholdningsbruk)

8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/41 Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Venezuela Vietnam Zimbabwe (bare til bekjempelse av termitter) Tillatelse (tillatelse fra helse- eller landbruksdepartementet kreves. Bekjempelse av smittebærere i folkehelseøyemed) Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter. Import til landbruksformål er forbudt) Captafol Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bosnia-Hercegovina Canada Chile Colombia Estland Gabon Honduras (alminnelige vilkår gjelder) Irak Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Latvia Madagaskar (alminnelige vilkår gjelder) Mexico (alminnelige vilkår gjelder) (bruk strengt begrenset til beising av frø. Tillatelse fra FEPA og NAFDAC kreves i påvente av avvikling) Norge Pakistan Panama Paraguay Slovakia Sudan

9 Nr.50/42 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Togo Tyrkia (til vitenskapelige forsøk) DDT Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Tillatelse (bare med attest fra helsedepartementet til bruk innen offentlig helsetjeneste. Bekjempelse av malariasmittebærere. mot bruk innen landbruket) Brasil Tillatelse (bruk til landbruksformål forbudt) Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Chile Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador Etiopia (tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. Bare som nødtiltak for malariabekjempelse) Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania Finland, Sverige, Tyskland, Østerrike mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania)

10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/43 Parter i EØS-avtalen: Island mot bruk som plantevernmiddel Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea (bare til folkehelsebruk) Honduras (tillatt i folkehelseprogram) Indonesia Japan Jordan Kasakhstan Kenya (bare importert av helsedepartementet til folkehelsebruk) Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Tillatelse (bare til bekjempelse av malariasmittebærere under overvåking av helsedepartementets kontorer) (bruk mot malariasmittebærere) Malta Tillatelse (begrenset til bruk i forbindelse med folkehelsen) Mexico (direkteimport ved helsesekretariatet for folkehelsekampanjer) Mongolia Marokko Mosambik (import, produksjon og bruk er forbudt) Namibia Nepal Nicaragua Niger Pakistan Panama Paraguay Peru (all bruk i landbruket er forbudt) Tillatelse (krav om særskilt tillatelse fra helsedepartementet i forbindelse med bekjempelse av malariasmittebærere) Qatar Rwanda Sri Lanka

11 Nr.50/44 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Venezuela Vietnam Zimbabwe Tillatelse (bare til bruk i forbindelse med folkehelsen) Tillatelse (i nødsfall i begrensede mengder) Tillatelse (fra helsedepartementet, bare til bruk mot malaria) Tillatelse (fra helsedepartementet, bare til bruk mot malaria) Tillatelse (importert av helsedepartementet til bruk i forbindelse med folkehelsen) Tillatelse (bare i begrensede mengder til bruk mot malaria. Import til bruk i landbruket er ikke tillatt) Dieldrin Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Brasil (ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer eller behandling av trevirke. All bruk til landbruksformål forbudt) Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Chile Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba

12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/45 Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike Sverige Parter i EØS-avtalen: Island Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea Honduras Indonesia Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Malta Mexico Mongolia Marokko Mosambik Namibia Nepal Nicaragua Niger Pakistan (tillatelse fra landbruksdepartementet. Bare til bekjempelse av termitter) mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania) mot bruk som plantevernmiddel Tillatelse (bare til bekjempelse av gresshopper) (til bekjempelse av termitter) (import, produksjon og bruk er forbudt) (bare til bekjempelse av termitter)

13 Nr.50/46 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Panama Paraguay Peru Qatar Rwanda Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Venezuela Vietnam Zimbabwe Tillatelse (skriftlig tillatelse fra registreringsmyndigheten kreves. Ikke til bruk på avlinger. Til bekjempelse av termitter og beskyttelse av tømmer) Tillatelse (til bekjempelse av termitter) Tillatelse (i nødsfall i begrensede mengder) (bare til bekjempelse av termitter) (bare til bekjempelse av termitter) Tillatelse (tillatelse fra helse- eller landbruksdepartementet kreves. Bekjempelse av smittebærere i folkehelseøyemed) Tillatelse Dinoseb og dinosebsalter Angola (EF-nr ) Australia (importeres periodevis til (CAS-nr ) Australia til bruk som inhibitor i framstilling av styren. Tillatelse kreves) Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Brasil (ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer eller behandling av trevirke. All bruk til landbruksformål forbudt) Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)

14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/47 Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Ecuador Etiopia Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Italia, Nederland og Spania) Finland, Sverige Parter i EØS-avtalen: Island Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea Honduras Indonesia Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Malta Mexico Mongolia Marokko Mosambik mot bruk som plantevernmiddel mot bruk som plantevernmiddel (til andre formål kreves skriftlig tillatelse) (unntatt til forskning etter tillatelse) Tillatelse (til ugressbekjempelse i forbindelse med grønnsakdyrking; mengde begrenset til kg/år)

15 Nr.50/48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nepal Nicaragua Niger Pakistan Panama Paraguay Peru Qatar Rwanda Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Togo Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater Venezuela Vietnam Zimbabwe Tillatelse (med forhåndsgodkjenning og/eller avtale fra planteverntjenesten og/eller utviklingsdepartementet) Tillatelse (egenskaper, toksikologiske data og kvalitetskontrollattest må foreligge) EDB (1,2-dibrometan) Angola (EF-nr ) Australia Tillatelse (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh Barbados (unntatt til utgassing innen visse yrker. Bruk til landbruksformål forbudt) Belize Bolivia Brasil (ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer eller behandling av trevirke. Ingen EDB-baserte formuleringer til landbruksformål er registrert) Bulgaria Burkina Faso Burundi Canada

16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/49 Chile Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica El Salvador Etiopia Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike Sverige Parter i EØS-avtalen: Island Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea Honduras Indonesia Jordan Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Malta Mexico (bare med tillatelse fra og bruk av landbruksdepartementet til behandling mot bananflue) mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Finland, Italia, Nederland og Spania) mot bruk som plantevernmiddel Tillatelse (det kreves godkjenning fra giftog farmasistyret. Skal brukes bare av utdannede fagfolk. Til utgassing foretatt av karantenepersonale til behandling mot bananflue av frukt for eksport) Tillatelse (bruk begrenset til utgassing av matkorn foretatt av offentlige organer og skadedyrdyrbekjempere hvis sakkunnskap er godkjent av den indiske regjerings plantevernrådgiver) (unntatt små mengder til forskning eller utdanning etter importtillatelse)

17 Nr.50/50 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Mongolia Marokko Mosambik (import, produksjon og bruk er forbudt) Namibia Nepal Tillatelse (til utgassing foretatt av karantenepersonale) Nicaragua Niger Oman Pakistan Paraguay Qatar Rwanda Tillatelse (begrenset bruk ved karanteneavdelingen i departementet for landbruk, skogbruk, fiskeri og meteorologi ved utgassing av eksportprodukter) Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Tillatelse (dersom det ikke skal brukes som plantevernmiddel) Syria Togo Trinidad og Tobago Tyrkia De forente arabiske emirater Vietnam Fluoracetamid Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Brasil (ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer eller behandling av trevirke. Ingen fluoracetamid-baserte formuleringer til landbruksformål er registrert) Bulgaria Burundi Kamerun

18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/51 Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador Etiopia (tillatelse fra landbruksdepartementet kreves) Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves) Danmark Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves) Det forente kongerike Tillatelse (forhåndstillatelse kreves) Finland Tillatelse (forhåndsgodkjenning kreves) Frankrike Tillatelse (bare til bruk som plantevernmiddel, skriftlig tillatelse kreves) Hellas Tillatelse (som bestanddel i rottegift, skriftlig tillatelse kreves) Irland Tillatelse (forhåndstillatelse kreves) Italia mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk kreves skriftlig tillatelse Luxembourg Nederland Portugal mot bruk som plantevernmiddel Spania Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves) Sverige Tillatelse (forhåndsgodkjenning kreves) Tyskland mot bruk som plantevernmiddel Østerrike mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk kreves skriftlig tillatelse Parter i EØS-avtalen: Island Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves) Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea Honduras Indonesia Japan Jordan Kenya Republikken Korea

19 Nr.50/52 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Kuwait Libanon Madagaskar Malta Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal Nicaragua Niger Pakistan Panama Paraguay Peru Qatar Rwanda Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Togo Trinidad og Tobago Tyrkia Uganda Venezuela Vietnam Zimbabwe (unntatt til forskning etter tillatelse) (med godkjenning fra planteverntjenesten) Tillatelse (attest på egenskaper, toksikologiske data og kvalitetskontroll må foreligge) Fosfamidon Australia (EF-nr ) Canada (CAS-nr / / ) Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter. Import begrenset til bestemte organer) (alminnelige vilkår gjelder) Irak

20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/53 Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruksdepartementet kreves) (registreringssertifikat/ importtillatelse) HCH (blandede isomerer) Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh Barbados Belize (bare formuleringer med mindre enn 1 % virksomt stoff til veterinærbruk og medisinsk bruk) Benin Bhutan Bolivia Brasil (tillatt bare når produktet er registrert hos IBAMA, utelukkende som middel til behandling av trevirke) Bulgaria Burkina Faso Burundi Kamerun Canada Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Chile Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador Etiopia (tillatelse fra landbruksdepartementet kreves) Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania) Finland, Sverige, Østerrike

21 Nr.50/54 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Parter i EØS-avtalen: Island mot bruk som plantevernmiddel Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea Honduras (enkelte bruksmåter forbudt) Indonesia Japan Jordan Kasakhstan Kenya Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Malta Mexico Mongolia Marokko Mosambik Nepal Nicaragua Niger Pakistan Panama Paraguay Peru Qatar Rwanda Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Tillatelse Togo Tyrkia Uganda De forente arabiske emirater

22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/55 Venezuela Vietnam Tillatelse (tillatelse fra helsedepartementet kreves) Heksaklorbenzen Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bosnia-Hercegovina Canada Chile Colombia Estland Gabon Irak Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Latvia Mexico (bare til forskningsformål og med godkjenning fra FEPA/ NAFDAC/ landbruksdepartementet) Norge Pakistan Panama Paraguay Slovakia Sudan (krever import- og produksjonsregistrering samt importtilatelse) Togo (til vitenskapelige forsøk) Tyrkia Heptaklor Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh Barbados

23 Nr.50/56 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Belize Bolivia Brasil Bulgaria Burundi Burkina Faso Kamerun Canada Chile Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike (import er tillatt bare når produktet er registrert hos IBAMA, utelukkende som middel til behandling av trevirke. Ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer. All bruk av heptaklor til landbruksformål er forbudt, enten preparatet er produsert i landet eller importert) Tillatelse (begrenset til yrkesmessig bruk på prydplanter og furutrær) (tillatelse fra landbruksdepartementet. Bare til bekjempelse av termitter) mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland og Spania) Parter i EØS-avtalen: Island Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea Honduras Indonesia Jordan mot bruk som plantevernmiddel

24 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/57 Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Malta Mexico Mongolia Marokko Mosambik Namibia Nepal Nicaragua Niger Pakistan Paraguay Qatar Rwanda Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Togo Trinidad og Tobago Tyrkia De forente arabiske emirater Vietnam Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder. Bare til frøbehandling) (unntatt små mengder til forskning eller utdanning etter importtillatelse) (import, produksjon og bruk er forbudt) (bare til bekjempelse av termitter) Tillatelse Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter i jord og tre) Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter) Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter i bygninger og til husholdningsbruk) (bare til bekjempelse av termitter) Klorbenzilat Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bosnia-Hercegovina Canada Chile

25 Nr.50/58 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Colombia Estland Gabon Honduras Irak Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Latvia Mexico Norge Pakistan Panama Paraguay Slovakia Sudan Togo Tyrkia (alminnelige vilkår gjelder) (bare i nødstilfeller som fastsatt av FPA) (krever import- og produksjonsregistrering samt importtillatelse) (til vitenskapelige forsøk) (alminnelige vilkår gjelder) Klordan Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh (begrenset bruk på sukkerrør) Barbados Belize Bolivia Brasil (ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer. Ingen klordanbaserte formuleringer til landbruksformål er registrert) Bulgaria Burkina Faso

26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/59 Burundi Kamerun Canada Chile Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike Finland, Sverige Parter i EØS-avtalen: Island Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea Honduras Indonesia Jordan Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Libanon Madagaskar Malta Tillatelse (små mengder på under 1 tonn per år av pulver som kan vætes til 75 %, eller annet teknisk materiale til formulering i landet av stoffer til bekjempelse av maur med mindre enn 0,75 % virksomt stoff) (tillatelse fra landbruksdepartementet kreves. Bare til bekjempelse av termitter) mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania) mot bruk som plantevernmiddel

27 Nr.50/60 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Mexico Mongolia Marokko Mosambik Namibia Nepal Niger Oman Pakistan Paraguay Qatar Rwanda Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Togo Trinidad og Tobago Tyrkia De forente arabiske emirater Vietnam (bare til bekjempelse av termitter) (import, produksjon og bruk er forbudt) (bare til bekjempelse av termitter) (bare til bekjempelse av termitter) Tillatelse (skriftlig tillatelse fra registreringsmyndigheten kreves. Begrenset bruk til bekjempelse av termitter i jorden og beskyttelse av tømmer) Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter) Tillatelse (bare til bekjempelse av termitter forbindelse med produksjon av sukkerrør, ananas, parakautsjuk og palmeolje) (bare til bekjempelse av termitter) Klordimeform Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Bangladesh Tillatelse Barbados Belize Bolivia Brasil (ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer. Ingen klordimeform-baserte formuleringer til landbruksformål er registrert)

28 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/61 Bulgaria Burkina Faso Burundi Canada Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia Danmark Det forente kongerike Finland Frankrike Hellas Irland Italia Luxembourg Nederland Portugal Spania Sverige Tyskland Østerrike Parter i EØS-avtalen: Island Liechtenstein Norge Fiji Guatemala Guinea Honduras Indonesia Jordan Kasakhstan Republikken Korea Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves) Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves) Tillatelse (forhåndsgodkjenning kreves) Tillatelse (til bruk som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse) Tillatelse (forhåndstillatelse kreves) Tillatelse (til bruk som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse) Tillatelse Tillatelse (forhåndsgodkjenning kreves) mot bruk som plantevernmiddel mot bruk som plantevernmiddel Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves) (unntatt små mengder til forskning etter importtillatelse)

29 Nr.50/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Kuwait Libanon Madagaskar (unntatt små mengder til forskning eller utdanning etter importtillatelse) Malta Mexico Mongolia Marokko Mosambik (import, produksjon og bruk er forbudt) Namibia Nepal Nicaragua Niger Oman Pakistan Paraguay Qatar Rwanda Tillatelse Sri Lanka Saint Lucia Sudan Surinam Sveits Syria Togo Trinidad og Tobago Tyrkia De forente arabiske emirater (alminnelige vilkår gjelder) Vietnam Kvikksølvforbindelser som f.eks.: Australia Tillatelse (fra 31. desember 1994 er bruken Kvikksølv(II)oksid begrenset til sukkerrørdyrking) CAS-nr Bahrain EF-nr Bangladesh Kvikksølvklorid (kalomel) Barbados CAS-nr Belize EF-nr Bolivia Andre uorganiske kvikksølvforbindelser Brasil (ikke tillatt til Alkylkvikksølvforbindelser offentlige og nasjonale helsekampanjer Alkoksyalkyl- og arylkvikksølvforbindelser eller behandling av trevirke. Bruk av preparater med kvikksølvforbindelser til landbruksformål er forbudt, enten disse er produsert i landet eller importert)

30 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/63 Bulgaria Burkina Faso Burundi Canada Chile Colombia Den demokratiske republikk Kongo Republikken Kongo Cookøyene Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador Etiopia Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike (importtillatelse bare for offentlige laboratorier og apoteker) (tillatelse fra landbruksdepartementet: 1. etylkvikksølvklorid 2. fenylkvikksølvacetat Bruk av plantevernmidler med kvikksølv frarådes) mot bruk som plantevernmidler, grohemmende midler, tre- og tekstilimpregneringsmidler og midler til bekjempelse av mugg (for annen bruk kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia og Nederland) Parter i EØS-avtalen: Island, Liechtenstein, Norge. mot bruk som plantevernmidler, grohemmende midler, tre- og tekstilimpregneringsmidler og midler til bekjempelse av mugg Fiji (gjelder bare bruk som plantevernmiddel) Guatemala (gjelder bare for metoksyetylkvikksølvklorid) Guinea Honduras (gjelder bare for bruk innen landbruket) (fenylkvikksølvacetat) Tillatelse (metoksyetylkvikksølvklorid) Midlertidig tillatelse (etylkvikksølvklorid) Indonesia Jordan Kasakhstan (gjelder etylkvikksølv) Republikken Korea Kuwait Libanon

31 Nr.50/64 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Madagaskar (unntatt små mengder til forskning eller utdanning etter importtillatelse) Malta Mexico Mongolia Marokko Mosambik (import, produksjon og bruk er forbudt) Namibia (begrenset bruk) Nepal (gjelder bare bruk som plantevernmiddel) Nicaragua Niger Oman Pakistan Paraguay Qatar Rwanda Sri Lanka (kvikksølvoksid) (fenylkvikksølvacetat) Tillatelse (fenylkvikksølv-dodekenylsuksinat brukt som biocidmaling skriftlig tillatelse fra registreringsmyndigheten kreves) Saint Lucia Sudan Surinam (gjelder metoksyetylkvikksølvacetat) Sveits Tillatelse (forbudt som plantevernmiddel og på de fleste andre bruksområder) Syria (gjelder bare bruk som plantevernmiddel) (gjelder 2-metoksyetylkvikksølvklorid) Togo Trinidad og Tobago (begrenset bruk) Tyrkia Vietnam Lindan Angola (EF-nr ) Australia Tillatelse (særskilt importtilatelse kreves (CAS-nr ) for hver sending. For hver sending kreves eksportmelding fra den utpekte myndighet (DNA) i eksportstaten) Bosnia-Hercegovina Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder)

32 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/65 Chile Colombia Estland Gabon Honduras Irak Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Latvia Madagaskar Mexico Norge Pakistan Panama Paraguay Slovakia Sudan Togo Tyrkia Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter. Import begrenset til bestemte organer) Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) Tillatelse (bare etter registrering av import) Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder. Bare til frøbehandling) (alminnelige vilkår gjelder) (alminnelige vilkår gjelder) (bare for kakao. Bare med tillatelse fra FEPA og NAFDAC i påvente av avvikling) (begrenset bruk på ananasbeplantninger) Tillatelse (bare til behandling av skabb og pedikulose (lus) på mennesker) (bare 99,5 % teknisk renhet) (krever import- og produksjonsregistrering samt importtilatelse) (alminnelige vilkår gjelder) Metamidofos Australia (EF-nr ) Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) (CAS-nr ) Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter. Import begrenset til bestemte organer)

33 Nr.50/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Irak Surinam (alminnelige vilkår gjelder) Tillatelse (bruk begrenset til personer med tillatelse) Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) (alminnelige vilkår gjelder) Tillatelse (gokjenning fra landbruksdepartementet kreves) (registreringssertifikat/ importtillatelse) Monokrotofos Australia (EF-nr ) Canada (CAS-nr ) Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter. Import begrenset til bestemte organer) Irak Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) Tillatelse (bare til bekjempelse av bønnefluer på belgvekster) Slovakia Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruksdepartementet kreves) (registreringssertifikat/ importtillatelse) Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder. Bruk begrenset til CIRAD-forskningsstasjonen) Paration Australia (EF-nr ) Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) (CAS-nr ) Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter. Import begrenset til bestemte organer) Irak Slovakia Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruksdepartementet kreves)

34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/67 Parationmetyl Australia (EF-nr ) Canada (CAS-nr ) Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter. Import begrenset til bestemte organer) (alminnelige vilkår gjelder) Irak Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) Slovakia Surinam Tillatelse (gokjenning fra landbruksdepartementet kreves) (registreringssertifikat/ importtillatelse) Pentaklorfenol Angola (EF-nr ) Australia Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) (CAS-nr ) Bosnia-Hercegovina Canada Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) Chile Tillatelse (alminnelige vilkår gjelder) Tillatelse (særskilte tillatelsesdokumenter. Import begrenset til bestemte organer) Colombia Estland Gabon Irak Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Latvia Madagaskar (alminnelige vilkår gjelder) Mexico (alminnelige vilkår gjelder) Norge Pakistan Panama Paraguay (bare til trebehandling utført av FPA-godkjente trebehandlingsanlegg og -institusjoner)

35 Nr.50/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Slovakia Sudan Togo Tyrkia (til vitenskapelige forsøk) 2,4,5-T Angola (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bosnia-Hercegovina Canada Chile Colombia Estland Gabon Honduras Irak Kasakhstan Republikken Korea Kuwait Latvia Madagaskar Mexico Norge Pakistan Panama Paraguay Slovakia Sudan (bare til total ugressbekjempelse langs veier) Togo Tyrkia

36 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/69 Krokidolitt Albania (EF-nr ) Algerie (forbudt til bruk ved (CAS-nr ) framstilling av varer til konsum) Australia Bahrain Cuba Tillatelse Tillatelse (tillatelse fra arbeids- og sosialdepartementet, i unntakstilfeller til særskilt bruk) Ecuador Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike Parter i EØS-avtalen: Island, Liechtenstein, Norge (strengt begrenset til anleggsvirksomhet) Guinea (til industribruk med forhåndstillatelse fra miljøverndepartementet) (all bruk forbudt) Tillatelse (lisens etter anbefaling fra departementet for kjemiske og petrokjemiske produkter) Japan Oman Papua Ny-Guinea (midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser kreves (i henhold til Re public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse kan nektes etter vurdering av de nødvendige data) Slovakia Tillatelse (vilkår angitt i forskrift nr. 8, 11b, fra Slovakias helsedepartement, 1990) Saint Lucia Sveits Tillatelse (dersom planlagt bruk fortsatt er tillatt i henhold til bestemmelsene i vedlegg 3.3 til forordningen om miljøfarlige stoffer)

37 Nr.50/70 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Polybromerte bifenyler (PBB) Albania (EF-nr , , ) Australia (CAS-nr , , ) Bahrain (gjelder bare heksabrombifenyl) Tillatelse (tillatelse må innhentes fra s nasjonale miljøvernbyrå) Cuba Tillatelse (kan bare importeres med tillatelse fra den utpekte nasjonale myndighet (DNA). Import er ikke tillatt dersom stoffet er planlagt brukt i tekstilproduksjon) Ecuador Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike Tillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden, f. eks. klær, undertøy, sengetøy) Parter i EØS-avtalen: Island, Liechtenstein, Norge Guinea Japan Oman Papua Ny-Guinea Saint Lucia Sveits Tillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden, f. eks. klær, undertøy, sengetøy) (til industribruk med forhåndstillatelse fra miljøverndepartementet) (krever tillatelse fra den nasjonale tjeneste for folkehelse og sykepleie. PBB er forbudt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden) Tillatelse (lisens etter anbefaling fra departementet for kjemiske og petrokjemiske produkter) (krever godkjenning fra det nasjonale miljøvernbyrå) (midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser kreves (i henhold til Re public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse kan nektes etter vurdering av de nødvendige data) (framstilling, formidling, import og bruk av stoffet og av produkter som inneholder stoffet, er forbudt)

38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/71 Polyklorerte bifenyler (PCB) Albania (EF-nr ) Algerie (CAS-nr ) Australia Tillatelse (tillatelse må innhentes fra unntatt mono- og diklorerte bifenyler handelsdepartementet. En slik tillatelse omfatter vilkår fastsatt i tollbestemmelsene) Bahrain Tillatelse (tillatelse må innhentes fra s nasjonale miljøvernbyrå. Gjelder også im port av elektrisk utstyr som inneholder PCB) Cuba (selve stoffet og elektrisk utstyr med et PCB-innhold på over 50 ppm kan ikke importeres) Ecuador Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike (i særtilfeller kan det fra sak til sak gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som følge av et generelt forbud mot PCB er import av ethvert preparat med et PCBinnhold som er høyere enn 0,5 % forbudt) Parter i EØS-avtalen: Island, Liechtenstein, Norge Guinea Honduras Japan (i særtilfeller kan det fra sak til sak gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som følge av et generelt forbud mot PCB er import av ethvert preparat med et PCBinnhold som er høyere enn 0,5 % forbudt) (det antas at PCB importeres i lukkede systemer) (til industribruk etter forhåndstillatelse fra det nasjonale miljøverndepartementet) (krever tillatelse fra den nasjonale tjeneste for folkehelse og sykepleie. PCB kan ikke brukes i sammensetninger med et PCB-innhold på over 0,01 vektprosent) Tillatelse (lisens etter anbefaling fra departementet for kjemiske og petrokjemiske produkter) Tillatelse (tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri kreves)

39 Nr.50/72 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Oman Papua Ny-Guinea Slovakia Saint Lucia Sveits (tillatelse fra det nasjonale miljøvernbyrå kreves) (midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser kreves (i henhold til Re public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse kan nektes etter vurdering av de nødvendige data) (framstilling, formidling, import og bruk av stoffet og av produkter som inneholder stoffet, er forbudt) Polyklorerte terfenyler (PCT) Albania (EF-nr ) Australia Tillatelse (tillatelse må innhentes fra (CAS-nr ) handelsdepartementet. En slik tillatelse omfatter vilkår fastsatt i tollbestemmelsene) Bahrain Tillatelse (tillatelse må innhentes fra s nasjonale miljøvernbyrå) Cuba Ecuador Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike (i særtilfeller kan det fra sak til sak gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som følge av et generelt forbud mot PCT er import av ethvert preparat med et PCTinnhold som er høyere enn 0,5 % forbudt) Parter i EØS-avtalen: Island, Liechtenstein, Norge Guinea Honduras (i særtilfeller kan det fra sak til sak gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som følge av et generelt forbud mot PCT er import av ethvert preparat med et PCTinnhold som er høyere enn 0,5 % forbudt) (det antas at PCT importeres i lukkede systemer) (til industribruk etter forhåndstillatelse fra det nasjonale miljøverndepartementet)

40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/73 Japan Oman Papua Ny-Guinea Sveits (krever tillatelse fra den nasjonale tjeneste for folkehelse og sykepleie. PCT kan ikke brukes i sammensetninger med et PCT-innhold på over 0,01 vektprosent) Tillatelse (lisens etter anbefaling fra departementet for kjemiske og petrokjemiske produkter) (tillatelse fra det nasjonale miljøvernbyrå kreves) (midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser kreves (i henhold til Re public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse kan nektes etter vurdering av de nødvendige data) (framstilling, formidling, import og bruk av stoffet og av produkter som inneholder stoffet, er forbudt) Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat Albania (EF-nr ) Australia (CAS-nr ) Bahrain Tillatelse (tillatelse må innhentes fra s nasjonale miljøvernbyrå) Cuba Tillatelse (kan bare importeres med tillatelse fra den utpekte nasjonale myndighet. Import er ikke tillatt dersom stoffet er planlagt brukt i tekstilproduksjon) Ecuador Den europeiske union Medlemsstatene: Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike Tillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden, f. eks. klær, undertøy, sengetøy) Parter i EØS-avtalen: Tillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer Island, Liechtenstein, Norge beregnet på å komme i kontakt med huden, f. eks. klær, undertøy, sengetøy) (den utpekte nasjonale myndighet krever opplysninger om kilder, bruk og former av tris)

41 Nr.50/74 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Guinea Honduras Japan Oman Papua Ny-Guinea Slovakia Saint Lucia Sveits (til industribruk etter forhåndstillatelse fra det nasjonale miljøverndepartementet) (krever tillatelse fra den nasjonale tjeneste for folkehelse og sykepleie. Tris kan ikke brukes i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden) Tillatelse (lisens etter anbefaling fra departementet for kjemiske og petrokjemiske produkter) (midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser kreves (i henhold til Re public Act 6969). Slik midlertidig tillatelse kan nektes etter vurdering av de nødvendige data)

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 322 personer i desember 2018. Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember 2017. Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 437 personer i oktober 2018. Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september 2018. Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august 2018. Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 453 personer i september 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli 2018. Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 319 personer i juli 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 349 personer i juni 2019. Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 364 personer i mai 2019. Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002 Nr. 57/213 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002 2003/EØS/57/32 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 338 personer i august 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 375 personer i mars 2019. Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 306 personer i februar 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse...3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr.

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr. Opkald til : Landekode Pris pr. min Ækvatorialguinea 00240 kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska 001907 kr. 3,15 Albanien 00355 kr. 5,27 Algeriet 00213 kr. 6,33 Andorra 00376 kr. 3,78 Andorra Mobil

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2018. Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

Ukens statistikk november 2000

Ukens statistikk november 2000 Ukens statistikk 13. - 17. november 2000 46 Ny statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000.................................. 3 Byggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontorog

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15. 17.1.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259 2019/EØS/4/11 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet Innholdsfortegnelse Mobil Tilleggstjenester Gebyr Nasjonal Trafikk Samtaler til Utland & fra Norge Samtaler i utlandet SMS/MMS Utland Priser data utland Samtaler til Spesialnummer IPT SamKom Mobil Abonnement

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

PRISLISTE 01.01.2004

PRISLISTE 01.01.2004 www.flagg.no PRISLISTE 01.01.2004 info@flagg.no NORSKE FLAGG 50 x 36 175 217 65 x 47 195 241 75 x 55 207 256 85 x 62 215 267 100 x 73 224 278 125 x 91 257 319 150 x 109 361 448 175 x 127 465 577 200 x

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Nordmenns CO 2 -utslipp

Nordmenns CO 2 -utslipp Nordmenns CO 2 -utslipp Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og andre rike landene har hovedansvaret

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune 7.4.216 Innholdsfortegnelse Mobilpakke «Liten» inkl. 5 GB Data... 3 Mobilpakke «Medium» inkl. 15 GB Data... 4 Mobilpakke «Stor» inkl. 35 GB Data... 5 Tilleggstjenester

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Arbeidsnotat nr 6/2011 Utslippsnasjonen Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Av: Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte

Detaljer

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v.

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Alle spesialistgodkjenninger 2015-2017: v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Allmennmedisin 178 184 317 679 Samfunnsmedisin 4 24 27 55 Arbeidsmedisin 13 5 18 36 Rus- og avhengighetsmedisin 27 47 54 128 Anestesiologi

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1998 Nr. 3/93 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 18.1.2001 KOMMISJONSVEDTAK av 21. desember 1998 om endring av vedtak 97/222/EF av 28. februar 1997 om utarbeiding av listen over tredjestater

Detaljer

Høgskoleni Østfold. Avdeling for lærerutdanning. Årsstudium og halvårsstudium i samfunnsfag 2014/15 EKSAMEN I EMNE 104

Høgskoleni Østfold. Avdeling for lærerutdanning. Årsstudium og halvårsstudium i samfunnsfag 2014/15 EKSAMEN I EMNE 104 Høgskoleni Østfold Avdeling for lærerutdanning Årsstudium og halvårsstudium i samfunnsfag 2014/15 Eksamensform: Skriftlig, individuell skoleeksamen EKSAMEN I EMNE 104 Emnekode: Emne: 104 Historie, geografi

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer