EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15."

Transkript

1 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/ /EØS/4/11 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(*) EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91( 1 ), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og ut fra følgende betraktninger: 1) Vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008( 2 ) inneholder listen over tredjestater hvis produksjonssystemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/ ) Republikken Korea har informert Kommisjonen om at dets vedkommende myndighet har trukket tilbake anerkjennelsen av et kontrollorgan og tilføyd tre andre kontrollorganer til listen over anerkjente kontrollorganer. 3) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 4) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «A CERT European Organization for Certification S.A.» om å bli oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «A CERT European Organization for Certification S.A.» for produktkategori A og D for Albania, Aserbajdsjan, Bhutan, Hviterussland, Chile, Kina, Den dominikanske republikken, Ecuador, Egypt, Etiopia, Grenada, Georgia, Indonesia, Iran, Jamaica, Jordan, Kenya, Kasakhstan, Libanon, Marokko, Moldova, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Pakistan, Serbia, Russland, Rwanda, Saudi-Arabia, Thailand, Tyrkia, Taiwan, Tanzania, Ukraina, Uganda og Sør-Afrika. 5) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bioagricert S.r.l.» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A til å omfatte Indonesia og Senegal og for produktkategori A og D til å omfatte Albania og Bangladesh, samt å utvide virkeområdet for dets anerkjennelse til å omfatte produktkategori E for Albania og Thailand. (*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av , s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2017 av 22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. ( 1 ) EUT L 189 av , s. 1. ( 2 ) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av , s. 25).

2 Nr. 4/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) «Caucacert» har informert Kommisjonen om en feil i sitt foretaksnavn, som bør endres til «Caucascert». 7) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CCPB Srl» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A, B, D, E og F til å omfatte Georgia, Iran, Jordan og Saudi- Arabia, for produktkategori B til å omfatte Kina, Irak, Mali, Filippinene og Syria, for produktkategori C til å omfatte Marokko og Tunisia, for produktkategori E til å omfatte Tunisia og for produktkategori E og F til å omfatte Kina, Egypt, Irak, Libanon, Marokko, Mali, Filippinene, San Marino og Tyrkia. 8) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A, B og D til å omfatte Armenia, for produktkategori A og D til å omfatte Hviterussland, Malawi, Sierra Leone, Somalia og Tadsjikistan og for produktkategori B til å omfatte Guatemala, Honduras, Nicaragua og El Salvador. 9) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Control Union Certifications» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A, B, C, D, E og F til å omfatte Burundi, Somalia og Sør-Sudan, for produktkategori B og C til å omfatte Angola, Hviterussland, Djibouti, Eritrea, Fiji, Liberia, Niger, Tsjad og Kosovo og for produktkategori B, C og D til å omfatte Den demokratiske republikken Kongo og Madagaskar. 10) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori C til å omfatte Bangladesh, Chile, Hongkong, Honduras, Peru og Vietnam. 11) Ecocert SA har informert Kommisjonen om at dets datterforetak «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști» har innstilt sin sertifiseringsvirksomhet i alle tredjestater som det var anerkjent for. «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști» bør derfor ikke lenger være oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/ ) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ekoagros» om å bli oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «Ekoagros» for produktkategori A med hensyn til Russland, for produktkategori A og B med hensyn til Hviterussland og Ukraina, for produktkategori A og D med hensyn til Tadsjikistan og for produktkategori A og F med hensyn til Kasakhstan. 13) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A og D til å omfatte Jamaica og Vietnam og for produktkategori D til å omfatte Ecuador. 14) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «IMOswiss AG» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområde for dets anerkjennelse for produktkategori A og D til å omfatte De forente arabiske emirater, for produktkategori A og D til å omfatte Burundi, for produktkategori B til å omfatte Mexico og Peru og for produktkategori C til å omfatte Brunei, Kina, Hongkong, Honduras, Madagaskar og De forente stater. Dessuten har «IMOswiss AG» informert Kommisjonen om at det har innstilt sin sertifiseringsvirksomhet i Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Russland og Tadsjikistan. Det bør derfor ikke lenger være oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/ ) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A og D til å omfatte Laos, Myanmar/Burma og Thailand, for produktkategori C til å omfatte Hongkong, Indonesia og Sri Lanka og for produktkategori C og E til å omfatte Bangladesh.

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/75 16) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Mayacert» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A til å omfatte Colombia, Den dominikanske republikken og El Salvador, for produktkategori A og D til å omfatte Belize og Peru og for produktkategori B til å omfatte Guatemala, Honduras og Nicaragua. 17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «OneCert International PVT Ltd» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A og D til å omfatte Bangladesh, Kina, Ghana, Kambodsja, Laos, Myanmar/Burma, Oman, Russland og Saudi-Arabia. 18) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Oregon Tilth» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide virkeområdet for dets anerkjennelse til å omfatte produktkategori E for Mexico. 19) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Certifiers» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produkt A og D til å omfatte Indonesia. 20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organska Kontrola» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide virkeområdet for dets anerkjennelse til å omfatte produktkategori B for alle stater. 21) «QC&I GmbH» har informert Kommisjonen om at det har innstilt sin sertifiseringsvirksomhet i alle tredjestater som det var anerkjent for. Det bør derfor ikke lenger være oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/ ) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Suolo e Salute srl» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A til å omfatte Den dominikanske republikken og Egypt og til å utvide virkeområdet for dets anerkjennelse til å omfatte produktkategori D for Den dominikanske republikken. 23) Alle henvisninger til Taiwan i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 skal forstås som en henvisning til det særskilte tollområdet Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu. 24) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 25) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

4 Nr. 4/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel 15. desember For Kommisjonen Jean-Claude JUNCKER President VEDLEGG I I nr. 5 i posten for Republikken Korea i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følende endringer: 1) Raden for kodenummer KR-ORG-003 utgår. 2) Følgende rader tilføyes: «KR-ORG-013 Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center KR-ORG-021 ISC Agriculture development research institute KR-ORG-022 Greenstar Agrifood Certification Center»

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/77 VEDLEGG II I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 1) Etter posten for «Abcert AG» tilføyes følgende nye post: ««A CERT European Organization for Certification S.A.» 1. Adresse: 2 Tilou street, Thessaloniki, Hellas 2. Internettadresse: 3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: Kodenummer Tredjestat Produktkategori A B C D E F AL-BIO-171 Albania x x AZ-BIO-171 Aserbajdsjan x x BT-BIO-171 Bhutan x x BY-BIO-171 Hviterussland x x CL-BIO-171 Chile x x CN-BIO-171 Kina x x DO-BIO-171 Den dominikanske republikken x x EC-BIO-171 Ecuador x x EG-BIO-171 Egypt x x ET-BIO-171 Etiopia x x GD-BIO-171 Grenada x x GE-BIO-171 Georgia x x ID-BIO-171 Indonesia x x IR-BIO-171 Iran x x JM-BIO-171 Jamaica x x JO-BIO-171 Jordan x x KE-BIO-171 Kenya x x KZ-BIO-171 Kasakhstan x x LB-BIO-171 Libanon x x

6 Nr. 4/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Kodenummer Tredjestat Produktkategori A B C D E F MA-BIO-171 Marokko x x MD-BIO-171 Moldova x x MK-BIO-171 Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia x x PG-BIO-171 Papua Ny-Guinea x x PH-BIO-171 Filippinene x x PK-BIO-171 Pakistan x x RS-BIO-171 Serbia x x RU-BIO-171 Russland x x RW-BIO-171 Rwanda x x SA-BIO-171 Saudi-Arabia x x TH-BIO-171 Thailand x x TR-BIO-171 Tyrkia x x TW-BIO-171 Taiwan x x TZ-BIO-171 Tanzania x x UA-BIO-171 Ukraina x x UG-BIO-171 Uganda x x ZA-BIO-171 Sør-Afrika x x 4. Unntak: omleggingsprodukter. 5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2018.». 2) I nr. 3 i posten for «Bioagricert S.r.l» gjøres følgende endringer: «AL-BIO-132 Albania x x x BD-BIO-132 Bangladesh x x ID-BIO-132 Indonesia x SN-BIO-132 Senegal x».

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/79 b) I raden for Thailand settes et kryss i kolonne E. 3) I posten for «Caucacert Ltd» endres tittelen til «Caucascert Ltd». 4) I nr. 3 i posten for «CCPB Srl» gjøres følgende endringer: «GE-BIO-102 Georgia x x x x x IR-BIO-102 Iran x x x x x JO-BIO-102 Jordan x x x x x SA-BIO-102 Saudi-Arabia x x x x x». b) I radene for Kina, Irak, Mali, Filippinene og Syria settes et kryss i kolonne B. c) I radene for Marokko og Tunisia settes et kryss i kolonne C. d) I raden for Thailand settes et kryss i kolonne E. e) I radene for Kina, Egypt, Irak, Libanon, Marokko, Mali, Filippinene, San Marino, Syria og Tyrkia settes et kryss i kolonne E og F. 5) I nr. 3 i posten for «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» gjøres følgende endringer: «AM-BIO-140 Armenia x x x BY-BIO-140 Hviterussland x x MW-BIO-140 Malawi x x SL-BIO-140 Sierra Leone x x SO-BIO-140 Somalia x x TJ-BIO-140 Tadsjikistan x x». b) I radene for Guatemala, Honduras, Nicaragua og El Salvador settes et kryss i kolonne B. 6) I nr. 3 i posten for «Control Union Certifications» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: «AO-BIO-149 Angola x x BI-BIO-149 Burundi x x x x x x BY-BIO-149 Hviterussland x x CD-BIO-149 Den demokratiske republikken Kongo x x x

8 Nr. 4/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende DJ-BIO-149 Djibouti x x ER-BIO-149 Eritrea x x FJ-BIO-149 Fiji x x LR-BIO-149 Liberia x x MG-BIO-149 Madagaskar x x x NE-BIO-149 Niger x x SO-BIO-149 Somalia x x x x x x SS-BIO-149 Sør-Sudan x x x x x x TD-BIO-149 Tsjad x x XK-BIO-149 Kosovo(**) x x (**) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring.». 7) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» gjøres følgende endringer: a) I raden for Mosambik settes et kryss i kolonne B. b) I radene for Bangladesh, Chile, Hongkong, Honduras, Peru og Vietnam settes et kryss i kolonne C. 8) Hele posten for «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști» utgår. 9) Etter posten for «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)» tilføyes følgende post: ««Ekoagros» 1. Adresse: K. Donelaičio g. 33, Kaunas, Litauen 2. Internettadresse: 3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: Kodenummer Tredjestat Produktkategori A B C D E F BY-BIO-170 Hviterussland x x KZ-BIO-170 Kasakhstan x x RU-BIO-170 Russland x TJ-BIO-170 Tadsjikistan x x UA-BIO-170 Ukraina x x

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/81 4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2018.». 10) I nr. 3 i posten for «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» gjøres følgende endringer: «JM-BIO-144 Jamaica x x VN-BIO-144 Vietnam x x». b) I raden for Ecuador settes et kryss i kolonne D. 11) I nr. 3 i posten for «IMOswiss AG» gjøres følgende endringer: «BI-BIO-143 Burundi x x BN-BIO-143 Brunei x CN-BIO-143 Kina x HK-BIO-143 Hongkong x MG-BIO-143 Madagaskar x US-BIO-143 De forente stater x». b) I raden for De forente arabiske emirater settes et kryss i kolonne A. c) I raden for Honduras settes et kryss i kolonne C. d) I radene for Mexico og Peru settes et kryss i kolonne B. e) Radene for Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Russland og Tadsjikistan utgår. 12) I nr. 3 i posten for «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» gjøres følgende endringer: a) Følgende rad tilføyes i kodenummerrekkefølge: «ZM-BIO-141 Zambia x x». b) I raden for Bangladesh settes et kryss i kolonne C og E. c) I radene for Hongkong, Indonesia og Sri Lanka settes et kryss i kolonne C. d) I radene for Laos, Myanmar/Burma og Thailand settes et kryss i kolonne B.

10 Nr. 4/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) I nr. 3 i posten for «Mayacert» gjøres følgende endringer: «BZ-BIO-169 Belize x x PE-BIO-169 Peru x x». b) I radene for Colombia, Den dominikanske republikken og El Salvador settes et kryss i kolonne A. c) I radene for Guatemala, Honduras og Nicaragua settes et kryss i kolonne B. 14) I nr. 3 i posten for «OneCert International PVT Ltd» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: «BD-BIO-152 Bangladesh x x CN-BIO-152 Kina x x GH-BIO-152 Ghana x x KH-BIO-152 Kambodsja x x LA-BIO-152 Laos x x MM-BIO-152 Myanmar/Burma x x OM-BIO-152 Oman x x RU-BIO-152 Russland x x SA-BIO-152 Saudi-Arabia x x». 15) I nr. 3 i posten for «Oregon Tilth» settes et kryss i kolonne E i raden for Mexico. 16) I nr. 3 i posten for «Organic Certifiers» tilføyes følgende rad i kodenummerrekkefølge: «ID-BIO-106 Indonesia x x». 17) I nr. 3 i posten for «Organska Kontrola» settes et kryss i kolonne B i alle radene. 18) Hele posten for «QC&I GmbH» utgår. 19) I posten for «Suolo e Salute srl»gjøres følgende endringer: a) I nr. 3 tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: «DO-BIO-150 Den dominikanske republikken x x EG-BIO-150 Egypt x». b) Nr. 4 skal lyde: «4. Unntak: omleggingsprodukter og vin.».

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/369. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 644/2014. av 16.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/369. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 644/2014. av 16. 13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/369 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 644/2014 2019/EØS/47/32 av 16. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember 2017. Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 322 personer i desember 2018. Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 437 personer i oktober 2018. Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september 2018. Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august 2018. Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli 2018. Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 453 personer i september 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 319 personer i juli 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 364 personer i mai 2019. Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 349 personer i juni 2019. Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 338 personer i august 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1330 of 2 August 2016 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 375 personer i mars 2019. Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0125.sso OJ L 43/13, p. 1-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 125/2013 of 13 February 2013 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2018. Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 306 personer i februar 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse...3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1998 Nr. 3/93 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 18.1.2001 KOMMISJONSVEDTAK av 21. desember 1998 om endring av vedtak 97/222/EF av 28. februar 1997 om utarbeiding av listen over tredjestater

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/403 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/758. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/403 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/758. av 4. 15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/403 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/758 2017/EØS/36/53 av 4. februar 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU)

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29.

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29. Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 2017/EØS/36/37 av 29. april 2016 om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr.

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr. Opkald til : Landekode Pris pr. min Ækvatorialguinea 00240 kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska 001907 kr. 3,15 Albanien 00355 kr. 5,27 Algeriet 00213 kr. 6,33 Andorra 00376 kr. 3,78 Andorra Mobil

Detaljer

Nr. 76/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1759. av 28.

Nr. 76/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1759. av 28. Nr. 76/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1759 2018/EØS/76/26 av 28. september 2015 om godkjenning av glutaraldehyd som eksisterende

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/06, p

NOR/306R T OJ L 320/06, p NOR/306R1666.00T OJ L 320/06, p. 47-49 COMMISSION REGULATION (EC) No 1666/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations

Detaljer

Ukens statistikk november 2000

Ukens statistikk november 2000 Ukens statistikk 13. - 17. november 2000 46 Ny statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000.................................. 3 Byggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontorog

Detaljer

Nr. 35/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 787/2011. av 5.

Nr. 35/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 787/2011. av 5. Nr. 35/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 787/2011 2019/EØS/35/20 av 5. august 2011 om godkjenning av det aktive stoffet 1-naftyleddiksyre

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002 Nr. 57/213 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002 2003/EØS/57/32 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/585 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1113. av 22.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/585 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1113. av 22. 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/585 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1113 2018/EØS/57/53 av 22. juni 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet benzosyre

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1237.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1237/2012 of 19 December 2012 approving the active substance Zucchini Yellow Mosaic Virus weak strain, in accordance with Regulation (EC) No

Detaljer