Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997"

Transkript

1 17. juni 1998 Aktuelle befolkningstall Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3 98

2 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall" publiseres ny statistikk om sammensetningen av befolkningen og statsborgerskapsendringer, og tall for fødte, døde, flyttinger, inngåtte ekteskap, registrerte partnerskap og oppløste ekteskap. Serien gir tall for landet, landsdeler og fylker, og i enkelte tilfeller for kommuner. Kommunetall publiseres også i serien NOS Regionalstatistikk. En fyldigere beskrivelse av prinsipper og definisjoner som ligger til grunn for statistikken, finnes i NOS Befolkningsstatistikk. Redaktør: Elisabetta Vassenden. Redaksjonsmedarbeidere: Kåre Vassenden, tlf , e-post: Trude Jakobsen, tlf , e-post: trude.jakobsen@ssb.no. Redigering: Eva Hynden Bones og Anne Skarateppen. Priser: Pr. år kr 420,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 50,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. Postboks 1260, 2201 Kongsvinger, tlf , faks , e-post: salg-abonnement@ssb.no. ISSN Elektronisk formidling Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. I tillegg finnes denne statistikken i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave r Innhold Mange nye svenske innvandrere 3 Figurer Innvandrerbefolkningen 1. januar De største gruppene 3 Innvandrerbefolkningen. 1. januar Tabeller 1.1. Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/ utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar Folkemengden etter tre varianter av landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap. 1. januar Folkemengden etter grupperinger av tre varianter av landbakgrunn/ fødeland/statsborgerskap. 1. januar De største nasjonalitetsgruppene etter fem avgrensningsmåter av personer med utenlandsk bakgrunn/innvandringsbakgrunn. 1. januar Utenlandsfødte etter fødeland og innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Differansen mellom innvandrerbefolkningen og utenlandsfødte. Sortert etter differansen. 1. januar Folkemengde 1. januar 1996 og 1997 og endringene i 1996, etter innvandringskategori Innvandrerbefolkningen og personer med annen innvandringsbakgrunn etter innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn. 1. januar Andel innvandrerbefolkningen av alle med innvandringsbakgrunn, etter grupperinger av landbakgrunn. 1. januar Andel innvandrerbefolkningen av personer med innvandringsbakgrunn, etter landbakgrunn. Sortert. 1. januar Innvandrerbefolkningen og personer med annen innvandringsbakgrunn etter innvandringskategori og alder. 1. januar Innvandrerbefolkningen og personer med annen innvandringsbakgrunn etter innvandringskategori og aldersgrupper. 1. januar Prosent Folkemengden etter etter landbakgrunn Utenlandsk landbakgrunn gjelder innvandrerbefolkningen Innvandrerbefolkningen etter etter innvandringskategori og landbakgrunn. Sortert etter tallet på andregenerasjonsinnvandrere. 1. januar Folkemengden etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og grupperinger av innvandrer befolkningens landbakgrunn. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og landbakgrunn. Sortert etter andel med norsk statsborgerskap. 1. januar Folkemengden etter alder (10-årig) og innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden etter alder (10-årig) og grupperinger av innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden etter alder (funksjonelle grupper) og innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden etter alder (funksjonelle grupper) og grupperinger av innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden 0-25 år etter alder (ettårig) og innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden etter alder (5-årig) og grupperinger av innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden etter alder, kjønn og innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar (Tabellregisteret fortsetter på neste omslagsside) 2 Aktuelle befolkningstall 3/98

3 Innhold Tabeller (forts.) Folkemengden etter alder, kjønn og grupper av innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden etter sivilstand, innvandrerbefolkningens landbakgrunn og kjønn. 1. januar Folkemengden år etter kjønn, gruppert sivilstand og innvandrerbefolkningens landbakgrunn. 1. januar Folkemengden år etter kjønn, gruppert sivilstand og grupper av innvandrerlandbakgrunn. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Kommune. Sortert etter størrelsen på innvandrerbefolkningen. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Kommune. Sortert etter innvandrerbefolkningen i prosent av folketallet. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter to grupper av landbakgrunn. Kommunegrupperinger. Kommune. 1. januar Folkemengden etter hovedgrupper av innvandrerbefolkningens landbakgrunn. Kommunegrupperinger. Utvalgte kommuner. 1. januar Folkemengden etter hovedgrupper av innvandrerbefolkningens landbakgrunn. Kommunegrupperinger. Utvalgte kommuner. Prosent. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter hovedgrupper av landbakgrunn. Kommunegrupperinger. Utvalgte kommuner. Prosent. 1. januar Hovedgrupper av innvandrerbefolkningens landbakgrunn. Kommunegrupperinger. Utvalgte kommuner. Prosent av hele landet. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter utvalgte grupper av landbakgrunn. Kommunegrupperinger. Utvalgte kommuner. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter utvalgte grupper av landbakgrunn. Kommunegrupperinger. Utvalgte kommuner. Prosent av hele landet. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Fylke. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter grupperinger av landbakgrunn. Fylke. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Utvalgte kommuner. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Utvalgte kommuner. 1. januar De største gruppene av innvandrerbefolknngen etter landbakgrunn. De seks største innvandrerkommunene. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter to grupper av landbakgrunn. Bydeler i Oslo. Sortert etter innvandrerbefolkningen i prosent av folketallet. 1. januar Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Bydeler i Oslo. 1. januar Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn etter landbakgrunn, første innvandringsår/botid og kjønn. 1. januar Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn etter landbakgrunn, første innvandringsår/botid 3) og kjønn. Prosent av alle.1. januar Førstegenerasjonsinnvandrere etter botid/første innvandringsår og landbakgrunn. 1. januar Førstegenerasjonsinnvandrere etter botid/ første innvandringsår og grupper av landbakgrunn. 1. januar Aktuelle befolkningstall 3/98

4 Mange nye svenske innvandrere Ved inngangen til 1997 utgjorde innvandrerbefolkningen i Norge personer, eller 5,3 prosent av folkemengden. I løpet av 1996 økte innvandrerbefolkningen med Av disse var andregenerasjonsinnvandrere. Størst økning var det av personer med svensk bakgrunn (nær 1 500), dernest av pakistanere med 700. Tallet på briter og amerikanere gikk ned med til sammen 360. Av innvandrerbefolkningen i Norge med bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia, bor 47 prosent i Oslo. Disse gruppene utgjør 11 prosent av folketallet i hovedstaden. En femdel av innvandrerbefolkningen i Oslo har pakistansk bakgrunn. 39 prosent er norske statsborgere 39 prosent av innvandrerbefolkningen hadde norsk statsborgerskap ved inngangen til Av dem med bakgrunn fra tredje verden hadde nær halvparten norsk statsborgerskap på dette tidspunktet. I innvandrerbefolkningen 18 år og over var norske statsborgere. De fleste var fra Vietnam (6 000), Pakistan (5 600) og Danmark (5 200). Hva er innvandrerbefolkningen? Slik Statistisk sentralbyrå definerer innvandrerbefolkningen, er førstegenerasjonsinnvandrere og Innvandrerbefolkningen 1. januar De største gruppene Pakistan Danmark Sverige Vietnam Bosnia Storbritannia Jugoslavia Tyrkia Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrere Innvandrerbefolkningen. 1. januar Nord-Amerika og Oseania Vest-Europa, unntatt Norden og Tyrkia Norden Øst-Europa andregenerasjonsinnvandrere. Førstegenerasjonsinnvandrere er født i utlandet av foreldre som også er født i utlandet, mens andregenerasjonsinnvandrere er født i Norge av utenlandsfødte foreldre. De med en av foreldrene født i Norge er altså holdt utenfor denne avgrensningen. Det samme gjelder adopterte fra utlandet og de som er født i utlandet av norskfødte foreldre. I alt er det utenlandsfødte som ikke regnes inn i innvandrerbefolkningen, mens norskfødte blir tatt med. Tallet på personer i Norge med innvandrerbakgrunn varierer mye med avgrensningen. 1. januar 1997 var det i Norge utenlandske statsborgere (3,6 prosent), det var førstegenerasjonsinnvandrere, og innvandrerbefolkningen slik den er definert her, var på På samme Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia tidspunkt var det utenlandsfødte. Slår en sammen alle som enten selv er født i utlandet eller har minst én utenlandsfødt forelder, kommer en opp i , eller 9,4 prosent av folketallet. Flest fra Pakistan Ved å inkludere andregenerasjonsinnvandrere i innvandrerbefolkningen, blir personer med bakgrunn i Pakistan den største innvandrergruppa i Norge, med Danskene kommer på andreplass og svenskene på tredje, med henholdsvis og Blant førstegenerasjonsinnvandrerne uten norsk bakgrunn er det flere fra Danmark og Sverige enn fra Pakistan. Blant førstegenerasjonsinnvandrerne uten norsk bakgrunn er det flere fra Danmark og Sverige (henholdsvis og ) enn fra Pakistan (12 000). Aktuelle befolkningstall 3/98 3

5 1.1. Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 1997 Første- Personer Inn- generasjons- Uten- Statsborgerskap med inn- vandrer- innvandrere Uten- landske Innvandringskategori vandrings- befolk- uten norsk lands- statsbakgrunn ningen 1) bakgrunn 2) fødte borgere Norske og utenlandske statsborgere i alt Uten innvandringsbakgrunn 3) Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrere 4) Utenlandsadopterte 5) Utenlandsfødte med en norskfødt forelder 6) Norskfødte med en utenlandsfødt forelder 6) Født i utlandet av norskfødte foreldre 5) Norske statsborgere i alt Uten innvandringsbakgrunn Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrere Utenlandsadopterte Utenlandsfødte med en norskfødt forelder Norskfødte med en utenlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Utenlandske statsborgere i alt Uten innvandringsbakgrunn Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrere Utenlandsadopterte Utenlandsfødte med en norskfødt forelder Norskfødte med en utenlandsfødt forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre ) Innvandrerbefolkningen omfatter personer som har to utenlandsfødte foreldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge. For adopterte regnes adoptivforeldrene. I praksis har få personer født i Norge før 1954 foreldreopplysninger, og tilsvarende er besteforeldreopplysninger mangelfulle for personer født før om lag ) «... uten norsk bakgrunn» er en forenkling av uten norskfødte foreldre eller besteforeldre. 3) utenlandske statsborgere har ikke noen form for innvandringsbakgrunn (slik den er definert her). Dette er bl.a. norskfødte (med norskfødte foreldre) som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandets statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge. 4) Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre. 5) Noen av dem som nå er i kategorien født i utlandet av norskfødte foreldre skulle vært utenlandsadoptert, og omvendt. Utenlandsadopterte med to utenlandsfødte adoptivforeldre regnes som førstegenerasjonsinnvandrere. 6) Omfatter også et mindre antall personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst en norskfødt besteforelder. Motsatt er personer med fire norskfødte besteforeldre holdt utenfor. 4 Aktuelle befolkningstall 3/98

6 1.2. Folkemengden etter tre varianter av landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap. 1. januar 1997 Folkemengden etter... landbak- landbak- landbakgrunn - Landbakgrunn/ grunn - grunn - førstefødeland/ personer inn- generasjons- føde- statsstatsborgerskap med inn- vandrer- innvandrere land borgervandrings- befolk- uten norsk skap bakgrunn 1) ningen 2) bakgrunn 3) I alt Norge Utlandet i alt Europa Danmark Finland Færøyene Grønland Island Sverige Albania Andorra Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Estland Frankrike Gibraltar Hellas Hviterussland Irland Italia Jugoslavia Kroatia Latvia Liechtenstein Litauen Luxembourg Makedonia Malta Moldova Monaco Nederland Polen Portugal Romania Russland San Marino Slovakia Slovenia Sovjetunionen Spania Storbritannia Sveits Tsjekkia Tsjekkoslovakia Tyrkia Tyskland Ukraina Ungarn Østerrike Europa uspesifisert ) Eget, mors eller fars fødeland hvis det er utenlandsk, ellers Norge. 2) Eget, mors eller fars fødeland (hvis det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge. 3) Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge. Aktuelle befolkningstall 3/98 5

7 1.2. Folkemengden etter tre varianter av landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap. (forts.). 1. januar 1997 Folkemengden etter... landbak- landbak- landbakgrunn - Landbakgrunn/ grunn - grunn - førstefødeland/ personer inn- generasjons- føde- statsstatsborgerskap med inn- vandrer- innvandrere land borgervandrings- befolk- uten norsk skap bakgrunn 1) ningen 2) bakgrunn 3) Afrika i alt Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Den sentralafrikanske republikk Det britiske området i Indiahavet Djibouti Egypt Elfenbeinskysten Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea-Bissau Guinea Kamerun Kapp Verde Kenya Komorene Kongo(tidl. Zaire) Kongo Brazzaville Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauritania Mauritius Mosambik Namibia Niger Nigeria Reunion Rwanda Sao Tome og Principe Senegal Seychellene Sierra Leone Somalia Spanske områder i Afrika St. Helena Sudan Swaziland Sør-Afrika Tanzania Togo Tsjad Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe Afrika uspesifisert , 2, 3) Se noter på første side i tabellen. 6 Aktuelle befolkningstall 3/98

8 1.2. Folkemengden etter tre varianter av landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap. (forts.) 1. januar 1997 Folkemengden etter... landbak- landbak- landbakgrunn - Landbakgrunn/ grunn - grunn - førstefødeland/ personer inn- generasjons- føde- statsstatsborgerskap med inn- vandrer- innvandrere land borgervandrings- befolk- uten norsk skap bakgrunn 1) ningen 2) bakgrunn 3) Asia i alt Afghanistan Armenia Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei De forente arabiske emirater Filippinene Georgia Hongkong India Indonesia Irak Iran Israel Japan Jemen Jordan Kambodsja Kasakhstan Kina Kuwait Kypros Laos Libanon Macao Malaysia Maldivene Mongolia Myanmar Nepal Nord-Korea Oman Pakistan Qatar Saudi-Arabia Singapore Sri Lanka Syria Sør-Korea Tadsjikistan Taiwan Thailand Turkmenistan Usbekistan Vietnam Øst-Timor Asia uspesifisert Nord- og Mellom- Amerika i alt Antigua og Barbuda Bahamas Barbados Belize Bermuda Canada Caymanøyene Costa Rica Cuba , 2, 3) Se noter på første side i tabellen. Aktuelle befolkningstall 3/98 7

9 1.2. Folkemengden etter tre varianter av landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap. (forts.). 1. januar 1997 Folkemengden etter... landbak- landbak- landbakgrunn - Landbakgrunn/ grunn - grunn - førstefødeland/ personer inn- generasjons- føde- statsstatsborgerskap med inn- vandrer- innvandrere land borgervandrings- befolk- uten norsk skap bakgrunn 1) ningen 2) bakgrunn 3) Nord- og Mellom-Amerika (forts.) Den dominikanske republikk De nederlandske Antillene Dominica El Salvador Grenada Guatemala Haiti Honduras Jamaica Jomfruøyene (am.) Jomfruøyene (br.) Martinique Mexico Montserrat Nicaragua Panama St. Lucia St. Vincent og Grenadinene Trinidad og Tobago USA Mellom-Amerika uspesifisert Sør-Amerika i alt Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Falklandsøyene Fransk Guyana Guyana Paraguay Peru Suriname Uruguay Venezuela Sør-Amerika uspesifisert Oseania i alt Amerikansk Samoa Australia Christmasøya Cookøyene Fiji Fransk Polynesia Kiribati Mikronesiaføderasjonen New Zealand Palau Papua Ny-Guinea Salomonøyene Samoa Tonga Tuvalu Vanuatu Oseania uspesifisert Statsløse Uoppgitt , 2, 3) Se noter på første side i tabellen. 8 Aktuelle befolkningstall 3/98

10 1.3. Folkemengden etter grupperinger av tre varianter av landbakgrunn/fødeland/ statsborgerskap. 1. januar 1997 Folkemengden etter... landbak- landbak- landbakgrunn - Landbakgrunn/ grunn - grunn - førstefødeland/ personer inn- generasjons- føde- statsstatsborgerskap med inn- vandrer- innvandrere land borgervandrings- befolk- uten norsk skap bakgrunn 1) ningen 2) bakgrunn 3) I alt Norge... Utlandet i alt Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania Statsløse Uoppgitt Europa unntatt Tyrkia Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom-Amerika Oseania Statsløse Uoppgitt Norden Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia Øst-Europa Nord-Amerika og Oseania Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia, statsløse, uoppgitt Vestlige land 4) Ikke-vestlige land Utvalgte grupper EØS EU EFTA EØS utenfor Norden Utenfor EØS og Norden Tidl. Jugoslavia Tidl. Sovjetunionen Tidl. Tsjekkoslovakia Nord-Afrika 5) Vest-Afrika 6) Sentral-Afrika Sudan og Afrikas horn Øst-Afrika Sørlige Afrika 7) ) Eget, mors eller fars fødeland hvis det er utenlandsk, ellers Norge. 2) Eget, mors eller fars fødeland (hvis det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge. 3) Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge. 4) Vest-Europa unntatt Tyrkia, og Nord-Amerika og Oseania. 5) Fra Marokko til Egypt. 6) Tsjad og vestover. 7) Fra Angola til Madagaskar og sørover. Aktuelle befolkningstall 3/98 9

11 1.3. Folkemengden etter grupperinger av tre varianter av landbakgrunn/fødeland/ (forts.) statsborgerskap. 1. januar 1997 Folkemengden etter... landbak- landbak- landbakgrunn - Landbakgrunn/ grunn - grunn - førstefødeland/ personer inn- generasjons- føde- statsstatsborgerskap med inn- vandrer- innvandrere land borgervandrings- befolk- uten norsk skap bakgrunn 1) ningen 2) bakgrunn 3) Øst-Asia 4) Sørøst-Asia Sørlige Asia 5) Vestlige Asia Sentral-Asia Jugoslavia og Bosnia-Hercegovina Øst-Europa ellers Australia og New Zealand Oseania ellers Baltikum Karibia Eg. Mellom-Amerika 6) Land med islam som majoritetsreligion 7) , 2, 3) Se noter forrige side. 4) Fra Kina/Taiwan og nordover. 5) Fra Iran til Bangladesh. 6) Egentlige Mellom-Amerika er uten Karibia. 7) Bl.a. Pakistan, Tyrkia, Iran, Somalia, nordlige Afrika, arabiske land. Ikke Bosnia-Hercegovina og Jugoslavia (Kosovo-albanere). 10 Aktuelle befolkningstall 3/98

12 1.4. De største nasjonalitetsgruppene etter fem avgrensningsmåter av personer med utenlandsk bakgrunn/innvandringsbakgrunn. 1. januar 1997 Utenlandske statsborgere Utenlandsfødte Innvandrerbefolkningen 1) etter statsborgerskap etter fødeland etter landbakgrunn 2) Utenlandske stats- Utenlands- Innvandrerbefolkborgere i alt fødte i alt ningen i alt Danmark Sverige Pakistan Sverige Danmark Danmark Bosnia-Herceg USA Sverige Storbritannia Storbritannia Vietnam USA Pakistan Bosnia-Herceg Pakistan Bosnia-Herceg Storbritannia Jugoslavia Vietnam Jugoslavia Tyskland Tyskland Tyrkia Vietnam Iran Iran Sri Lanka Jugoslavia Sri Lanka Tyrkia Sri Lanka USA Finland Tyrkia Tyskland Iran Sør-Korea Chile Somalia Polen Polen Island Chile India Chile Filippinene Somalia Nederland Finland Filippinene Irak India Finland India Somalia Marokko Polen Nederland Nederland Thailand Marokko Irak Frankrike Island Kina Filippinene Kina Island Kina Irak Thailand Russland Colombia Etiopia Marokko Thailand Frankrike Canada Frankrike Ungarn Etiopia Canada Russland Spania Etiopia Ghana Ghana Russland Libanon Italia Spania Spania Sveits Ungarn Canada Statsløs Sveits Italia Australia Italia Gambia Gambia Ghana Sveits Østerrike Brasil Færøyene Brasil Libanon Romania Libanon Østerrike Østerrike Portugal Japan Hongkong Romania Australia Algerie Japan Hongkong Portugal Irland Færøyene Brasil Belgia Belgia Japan Afghanistan Romania Bulgaria Sovjetunionen Gambia Syria Bulgaria Portugal Australia Colombia Kenya Belgia Peru Sør-Afrika Sovjetunionen Kenya Bulgaria Eritrea Bangladesh Algerie Kenya Sør-Korea Israel Israel Algerie Hellas Irland Hellas Irland Tunisia Israel Argentina Afghanistan Tanzania Sovjetunionen Hellas Ungarn Bangladesh Tsjekkia Nigeria Indonesia Tsjekkoslovakia Estland Peru Bangladesh Syria Tsjekkia Kroatia ) Personer med to utenlandsfødte foreldre. 2) Eget, mors eller fars fødeland. Aktuelle befolkningstall 3/98 11

13 1.4. De største nasjonalitetsgruppene etter fem avgrensningsmåter av personer med (forts.) utenlandsk bakgrunn/innvandringsbakgrunn. 1. januar 1997 Personer med inn- Førstegenerasjonsinnvandrere vandringsbakgrunn 1) Innvandrerbefolkningen 3) uten norsk bakgrunn 3), etter landbakgrunn 2) etter landbakgrunn etter landbakgrunn Personer med innvandringsbakgrunn Innvandrerbefolk- Førstegenerasjonsi alt ningen i alt innvandrere i alt Sverige Pakistan Danmark Danmark Danmark Sverige USA Sverige Pakistan Storbritannia Vietnam Bosnia-Herceg Pakistan Bosnia-Herceg Vietnam Tyskland Storbritannia Storbritannia Vietnam Jugoslavia USA Bosnia-Herceg Tyrkia Iran Jugoslavia Iran Jugoslavia Finland Sri Lanka Tyskland Tyrkia USA Sri Lanka Iran Tyskland Tyrkia Sri Lanka Chile Polen Polen Polen Chile Filippinene India Finland Chile Somalia Filippinene Nederland Filippinene Somalia India Finland India Sør-Korea Marokko Marokko Marokko Nederland Nederland Somalia Irak Irak Island Kina Island Frankrike Island Kina Kina Thailand Thailand Canada Etiopia Frankrike Thailand Frankrike Etiopia Irak Ungarn Russland Spania Russland Ungarn Colombia Ghana Spania Ungarn Libanon Canada Etiopia Spania Ghana Italia Canada Italia Sveits Italia Libanon Østerrike Gambia Sveits Russland Sveits Færøyene Færøyene Færøyene Romania Libanon Romania Gambia Ghana Østerrike Østerrike Belgia Hongkong Portugal Australia Algerie Brasil Brasil Portugal Japan Japan Brasil Algerie Gambia Japan Bulgaria Portugal Bulgaria Hongkong Hellas Syria Australia Sør-Afrika Australia Belgia Algerie Belgia Sovjetunionen Romania Sovjetunionen Irland Israel Eritrea Israel Irland Kenya Hellas Hongkong Israel Kenya Bulgaria Irland Syria Tunisia Tunisia Tsjekkia Argentina Afghanistan Tunisia Kenya Hellas Eritrea Sovjetunionen Tsjekkia Tsjekkoslovakia Tsjekkoslovakia Tsjekkoslovakia Afghanistan Tsjekkia Bangladesh Sør-Afrika Indonesia Kroatia Kroatia ) Født i utlandet eller med minst en forelder født der. 2) Eget, mors eller fars fødeland. 3) Med to utenlandsfødte foreldre. 12 Aktuelle befolkningstall 3/98

14 1.5. Utenlandsfødte etter fødeland og innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Differansen mellom innvandrerbefolkningen og utenlandsfødte. Sortert etter differansen. 1. januar 1997 Utenlands- Innvandrer- Differansen Fødeland/ fødte befolkningen Rang landbakgrunn etter etter land- Prosent av fødeland bakgrunn utenlandsfødte I alt ,0-1 Pakistan ,3 2 Vietnam ,1 3 Tyrkia ,0 4 Jugoslavia ,2 5 Sri Lanka ,0 6 Marokko ,8 7 Somalia ,8 8 Iran ,4 9 Chile ,0 10 Bosnia-Hercegovina ,0 11 India ,3 12 Polen ,9 13 Irak ,4 14 Ghana ,9 15 Ungarn ,0 16 Libanon ,8 17 Kina ,2 18 Gambia ,5 19 Syria ,2 20 Eritrea ,8 21 Afghanistan ,7 22 Algerie ,9 23 Makedonia ,2 24 Kambodsja ,1 190 New Zealand ,0-191 Peru ,1-192 Bolivia ,1-193 Finland ,2-194 Costa Rica ,4-195 Kamerun ,2-196 Singapore ,4-197 Hongkong ,2-198 Filippinene ,9-199 Argentina ,5-200 Kenya ,0-201 Guatemala ,5-202 Indonesia ,8-203 Italia ,4-204 Ecuador ,9-205 Madagaskar ,3-206 Spania ,2-207 Sør-Afrika ,9-208 Østerrike ,6-209 Thailand ,4-210 Belgia ,3-211 Japan ,9-212 Nederland ,2-213 Australia ,5-214 Brasil ,3-215 Sveits ,7-216 Frankrike ,9-217 Canada ,9-218 Tyskland ,1-219 Colombia ,5-220 Danmark ,9-221 Storbritannia ,3-222 Sør-Korea ,8-223 USA ,4-224 Sverige ,8-1) Personer med to utenlandsfødte foreldre. 2) Eget, mors eller fars fødeland (ikke Norge). Aktuelle befolkningstall 3/98 13

15 2.1. Folkemengde 1. januar 1996 og 1997 og endringene i 1996, etter innvandringskategori Endringer i 1996 Folke- Folke- Innvandrings- mengde Netto- Netto Folke- mengde kategori 1.1. Fødsels- Inn- Ut- inn- status- til Fødte Døde over- flytt- flytt- flytt- endr- vekst 1997 skudd inger inger ing inger 1) 2) I alt Uten innvandringsbakgrunn Med innvandringsbakgrunn i alt Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn Andregenerasjonsinnvandrere Utenlandsadopterte Utenlandsfødte med en norsk forelder Norskfødte med en utl.født forelder Født i utlandet av norskfødte foreldre Innvandrerbefolkningen 3) Utenfor innvandrerbefolkningen ) Endringer av innvandringskategori pga. bedre data og/eller forbedringer i defineringen. 2) Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengdene 1.1., minus netto statusendringer. 3) Summen av kategoriene Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og Andregenerasjonsinnvandrere. 14 Aktuelle befolkningstall 3/98

16 2.2. Innvandrerbefolkningen 1) og personer med annen innvandringsbakgrunn etter innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn 2). 1. januar 1997 Innvandrerbefolkningen Annen innvandringsbakgrunn Første- Uten- Norskgenera- Andre- Uten- lands- fødte Født i sjons- genera- lands- fødte med en utlandet Landbakgrunn I alt innvand- sjons- I alt adop- med en uten- av rere uten innvand- terte norsk- lands- norsknorsk rere 3) 4) født født fødte bakgrunn forelder forelder foreldre Begge kjønn i alt Europa i alt Danmark Finland Færøyene Grønland Island Sverige Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Estland Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Kroatia Latvia Litauen Makedonia Nederland Polen Portugal Romania Russland Sovjetunionen Spania Storbritannia Sveits Tsjekkia Tsjekkoslovakia Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Algerie Egypt Eritrea Etiopia Gambia Ghana Kapp Verde Kenya Kongo (tidl. Zaire) Madagaskar Marokko Mauritius Nigeria Sierra Leone Somalia Sudan Sør-Afrika Tanzania Tunisia Uganda ) Personer med to utenlandsfødte foreldre. 2) Eget, mors eller fars fødeland. 3) Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre. 4) Ikke medregnet utenlandsadopterte med to utenlandsfødte adoptivforeldre. Aktuelle befolkningstall 3/98 15

17 2.2. Innvandrerbefolkningen 1) og personer med anneninnvandringsbakgrunn etter (forts.) innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn 2). 1. januar 1997 Innvandrerbefolkningen Annen innvandringsbakgrunn Første- Uten- Norskgenera- Andre- Uten- lands- fødte Født i sjons- genera- lands- fødte med en utlandet Landbakgrunn I alt innvand- sjons- I alt adop- med en uten- av rere uten innvand- terte norsk- lands- norsknorsk rere 3) 4) født født fødte bakgrunn forelder forelder foreldre Afrika (forts.) Zambia... Afrika ellers Asia i alt Afghanistan Bangladesh Filippinene Hongkong India Indonesia Irak Iran Israel Japan Kambodsja Kina Kypros Libanon Malaysia Pakistan Singapore Sri Lanka Syria Sør-Korea Taiwan Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom- Amerika i alt Canada Costa Rica Den dominikanske republikk Guatemala Mexico Trinidad og Tobago USA Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Peru Uruguay Venezuela Sør-Amerika ellers Oseania i alt Australia New Zealand Oseania ellers , 2, 3, 4) Se noter på første side i tabellen. 16 Aktuelle befolkningstall 3/98

18 2.2. Innvandrerbefolkningen 1) og personer med anneninnvandringsbakgrunn etter (forts.) innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn 2). 1. januar 1997 Innvandrerbefolkningen Annen innvandringsbakgrunn Første- Uten- Norskgenera- Andre- Uten- lands- fødte Født i sjons- genera- lands- fødte med en utlandet Landbakgrunn I alt innvand- sjons- I alt adop- med en uten- av rere uten innvand- terte norsk- lands- norsknorsk rere 3) 4) født født fødte bakgrunn forelder forelder foreldre Menn i alt Europa i alt Danmark Finland Færøyene Island Sverige Belgia Bosnia-Hercegovina Frankrike Italia Jugoslavia Nederland Polen Russland Spania Storbritannia Sveits Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Etiopia Ghana Marokko Somalia Afrika ellers Asia i alt Filippinene India Irak Iran Kina Libanon Pakistan Sri Lanka Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom- Amerika i alt Canada USA Mellom-Amerika Sør-Amerika i alt Chile Colombia Sør-Amerika ellers Oseania i alt Australia Oseania ellers , 2, 3, 4) Se noter på første side i tabellen. Aktuelle befolkningstall 3/98 17

19 2.2. Innvandrerbefolkningen 1) og personer med anneninnvandringsbakgrunn etter (forts.) innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn 2). 1. januar 1997 Innvandrerbefolkningen Annen innvandringsbakgrunn Første- Uten- Norskgenera- Andre- Uten- lands- fødte Født i sjons- genera- lands- fødte med en utlandet Landbakgrunn I alt innvand- sjons- I alt adop- med en uten- av rere uten innvand- terte norsk- lands- norsknorsk rere 3) 4) født født fødte bakgrunn forelder forelder foreldre Kvinner i alt Europa i alt Danmark Finland Færøyene Island Sverige Belgia Bosnia-Hercegovina Frankrike Italia Jugoslavia Nederland Polen Russland Spania Storbritannia Sveits Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Etiopia Ghana Marokko Somalia Afrika ellers Asia i alt Filippinene India Irak Iran Kina Libanon Pakistan Sri Lanka Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom- Amerika i alt Canada USA Mellom-Amerika Sør-Amerika i alt Chile Colombia Sør-Amerika ellers Oseania i alt Australia Oseania ellers , 2, 3, 4) Se noter på første side i tabellen. 18 Aktuelle befolkningstall 3/98

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 322 personer i desember Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 322 personer i desember 2018. Av disse var 108 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember 2017. Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 437 personer i oktober Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 437 personer i oktober 2018. Av disse var 153 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 466 personer i september 2018. Av disse var 144 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 444 personer i august 2018. Av disse var 154 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 453 personer i september Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 453 personer i september 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 391 personer i juli 2018. Av disse var 131 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 319 personer i juli Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 319 personer i juli 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 349 personer i juni Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 349 personer i juni 2019. Av disse var 128 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 364 personer i mai Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 364 personer i mai 2019. Av disse var 135 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 338 personer i august Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 338 personer i august 2019. Av disse var 96 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 375 personer i mars Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 375 personer i mars 2019. Av disse var 126 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU) har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiet uttransporterte 306 personer i februar Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2019: Uttransporteringer fra Norge Politiet uttransporterte 306 personer i februar 2019. Av disse var 120 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse...3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Ukens statistikk november 2000

Ukens statistikk november 2000 Ukens statistikk 13. - 17. november 2000 46 Ny statistikk Befolkningsstatistikk. Innvandrarbefolkninga, 1. januar 2000.................................. 3 Byggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontorog

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2018: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2018. Av disse var 137 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI

Mobilabonnement. Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI Prisliste Mobil 2018 PRISER MOBILTELEFONI MOBIL Våre abonnement Pris pr. mnd. Flytende 29,-* Fri Bruk 1 GB 199,- Fri Bruk 5 GB 279,- Fri Bruk 10 GB 349,- Fri Bruk 20 GB 429,- Fri Bruk 35 GB 599,- Fri Bruk

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr.

Ækvatorialguinea kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska kr. 3,15 Albanien kr. 5,27 Algeriet kr. 6,33 Andorra kr. Opkald til : Landekode Pris pr. min Ækvatorialguinea 00240 kr. 14,41 Afghanistan 0093 kr. 14,41 Alaska 001907 kr. 3,15 Albanien 00355 kr. 5,27 Algeriet 00213 kr. 6,33 Andorra 00376 kr. 3,78 Andorra Mobil

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet Innholdsfortegnelse Mobil Tilleggstjenester Gebyr Nasjonal Trafikk Samtaler til Utland & fra Norge Samtaler i utlandet SMS/MMS Utland Priser data utland Samtaler til Spesialnummer IPT SamKom Mobil Abonnement

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002. av 1. februar 2002 Nr. 57/213 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 300/2002 2003/EØS/57/32 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport og import av visse farlige

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Innvandring og innvandrere 2008 Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre I dette kapitlet beskrives innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre,

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v.

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Alle spesialistgodkjenninger 2015-2017: v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Allmennmedisin 178 184 317 679 Samfunnsmedisin 4 24 27 55 Arbeidsmedisin 13 5 18 36 Rus- og avhengighetsmedisin 27 47 54 128 Anestesiologi

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 21.872 59,49 21.561 53,85 837.357 60,81 785.195 60,74 EU27 18.488 58,57 17.602 53,63 687.911 59,77 631.039 59,74 Polen 3.732 57,23 2.865 51,55 134.968 57,50

Detaljer

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar?

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Innvandrerbefolkningen i Norge består av 330 000 personer med to utenlandsfødte foreldre, og utgjør 7,3 prosent av befolkningen. Denne gruppen er svært

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259. av 15. 17.1.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/73 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2259 2019/EØS/4/11 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om

Detaljer

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal / Import av matvarer Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen har økt mer

Detaljer

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Arbeidsnotat nr 6/2011 Utslippsnasjonen Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Av: Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte

Detaljer