2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'"

Transkript

1 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' '

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Del1:Verdensmilitæreforbruk 5 Metode:Hvordanberegnesdetmilitæreforbruk? 5 Overordnetomverdensmilitæreforbruki Verdensmilitæreforbrukperregion 7 Trender:Afrika 9 Trender:Sør/ogMellom/Amerika 9 Trender:Midtøsten 9 Trender:AsiaogOseania 10 Trender:EuropaogNord/Amerika 10 Endringeriverdensforsvarsbudsjettfra2013til Del2:Verdensvåpenflyt 15 Overordnetomutviklingen2009til Destørstevåpeneksportøreneogderesviktigstemarkeder 16 USA 16 Russland 17 Kina 17 TysklandogFrankrike 17 Destørstevåpenimportøreneogderesviktigsteleverandører 18 Afrika 18 1

3 Asia 18 Midtøsten 19 Amerika 19 Kina 19 Europa 19 Del3:Utviklingspolitiskeimplikasjoneravmilitærtoverforbruk 20 MilitærtforbruksomandelavBNP: Denmilitærebyrde 20 Forskjelleroglikhetermellomstatenemedstørstmilitærbyrde22 Myekonfliktoglitedemokrati 22 VåpenhandelengåriøkendegradfraNordtilSør 23 Vedlegg:Landinndelingperregion 24 2

4 Innledning Dennerapportenanalysererglobalvåpenflytilysavverdensmilitæreforbruk. Formåletmedrapporteneråbelysetrenderidetglobalevåpenmarkedet,med særligfokuspånordusørperspektivetivåpenhandelen.rapportensøker primærtåbidratilforskningsformidling,ogertiltenktbrukinnen informasjonsarbeidinorgeomtematikkennedrustningforutvikling.rapporten erfinansiertmedstøttefranorad. Førstgisenoversiktoververdensmilitæreforbruk,oghvordandetteforbruket fordelersegregionalt.irapportensandredelgisenoversiktoververdens våpenhandelfraogmed2005tilogmed2014.dettedatagrunnlagetanalyseres såfradestørstevåpeneksportøreneogvåpenimportørenesinside.rapportens sistedeltrekkerfremenrekkeutviklingsmessigeimplikasjoneravverdens militæreforbruk,medfokuspådestatenesombrukerstørstandelavsittbrutto nasjonalproduktpådetmilitære. Verdensmilitæreforbruksynesidagågåinniennyvekstperiode.Geopolitiske spenningeriøstuogsøruasia,ukrainakrisen,trusselenfraisogsyrisk borgerkrigimidtøsten,konfliktisørsudan,libyaognigeria,eralle beveggrunnerfordenneutviklingen.selvomvesteniskrivendestunderinnei enopprustningsperiode,viserdennerapportenatdetførstogfremsterstateri Afrika,AsiaogMidtøstensomharøktsittmilitæreforbrukdesenereår. Etavdennerapportenshovedfunneratutviklingslandeneiøkendegraderpå mottakersidenideninternasjonalevåpenhandelen.detmilitæreforbruketer ogsåikraftigvekstibådeafrika,midtøstenogasia.dettegirsegutslagietraskt økendeinternasjonaltmarkedforvåpen,ogbefestersørsomdetviktigste våpenmarkedetfornordåbetjene.dettefunneterogsåavrelevansforden norskekrigsmaterielleksporten.særligsiden2010harmaninorgeåpnetopp foreksportavkrigsmaterielltilenrekkenyemarkederisør,sliksomindia, AlgerieogIndonesia.Dennerapportenillustrererdetmarkedsmessige grunnlagetfordennepolitikken.deternettoppstatersomdeovernevntesom erfarerstørstvekstisinemilitærebudsjetterpå2010utallet,ogdeternettoppi disselandenehvorvåpenimportenvoksersterkestisammetidsrom.norge søkeraltsååfåsindelavdenyevåpenmarkedeneisørgjennomåliberalisere egenpraksisogregelverkforvåpeneksport. EtfredspolitisksaksområdeNorgesFredslagharhattsærligfokuspådesenere årangårdronekrigogutviklingavnydroneteknologi.datagrunnlagetsomligger tilgrunnfordennerapportenavdekkerathandelenimilitæredronereristerk vekst.ifølgestockholminternationalpeaceresearchinstitute SIPRIU importerte35staterhele429størremilitæredroneriperioden2010u2014. DronenekommerihovedsakfraIsraelogUSA,menogsåØsterrike,Kina, Frankrike,Tyskland,Iran,Italia,SverigeogSørAfrika.Norgeerogsåeksportør avmilitæredroner,mendisseeravmindretyperenndeovernevnte.iskrivende 3

5 stunderfaresogsåsterktøkendeetterspørselettervæpnededronerbådei Europa,Afrika,LatinUAmerikaogAsia.Detvilderforværesværtviktigå monitorereutviklingenidetinternasjonaledronemarkedetitidensomkommer. 4

6 Del$1:$Verdensmilitære(forbruk IfølgeSIPRIsdata,faltverdensmilitæreforbrukmåltireelletallmediunderkant avenhalvprosenti2014.samtidigøkteverdensbevilgningerover forsvarsbudsjetteneisammeperiode.dadettekansynessomenselvmotsigelse, startervidennedelenmedlittmetode. Metode:Hvordanberegnesdetmilitæreforbruk? Enklestsett,kanmandefinereenstatsmilitære forbruksomdemidlersomeravsattoverstatens forsvarsbudsjett.itilleggtildisse rene forsvarsutgiftenevelgermanogsåofteåinkludere sivileutgifterpåstatsbudsjettenesomer avgjørendeforåopprettholdedenmilitære strukturen.enpraktisktilnærmingtilkartlegging avmilitærtforbrukbørinkluderebådefaktiske bevilgningertilmilitærstrukturog kapitalkostnaderavdennemilitærestrukturen.et landsmilitærestrukturinkluderersomet minimumelementeneitekstboksentilhøyre. Videremåmansepåhvilketypeaktiviteterden militærestrukturenleggertilrettefor.itilleggtil grunnstrukturenitekstboksenover,børvidermed Militærstrukturinkluderer: /Landetsvæpnedestyrker, inkludertfredsbevarendestyrker /Forsvarsdepartementogandre statligeorgansomerengasjerti militæraktivitet /Paramilitærestyrker,nårdisse ertrentogutstyrtformilitære operasjoner /Militæreromprogram ogsåinkludereutgiftertilfølgendeaktiviteteridetmilitæreforbruk: 1. Anskaffelseogvedlikeholdavmilitærtmateriell. 2. Utgiftertilmilitærtogsiviltpersonell.Detteinkludererbådelønnog pensjontilmilitærtpersonell,menogsåsosialeutgiftertilsliktpersonelli tjeneste. 3. Direkteutgiftertilallemilitæreoperasjoner,dertillogistikkogsivile beredskapskostnader. 4. Militærforskningogutvikling.Imangelandliggerhoveddelenavdisse utgifteneinnenfordesivileuniversitets/ogforskningsbudsjettene. 5. Militærbistand.Dettebetyrdaatverdienavdenmilitærebistandenmå inngåidonorlandetsmilitæreforbruk. 6. Utgiftertilsivilforsvar/sivilkriseberedskapitilfellemilitærkonflikt. 7. Faktiskeutgifterforavsluttetmilitæraktivitet. 5

7 8. Veteranutgifter,støttetilmilitæremuseerogtilsvarendemilitær/kulturelle bevilgninger. 9. Utgiftertildemobiliseringogavvæpning. 10. Utgiftertilnedrustning,våpendestruksjonogdertilmonitorering. Enavdemestomfattendemåteneåmåleverdensmilitæreforbrukpåglobalter utvikletavsipri.deresmetodeinkludererallikevelkundeførstefemkategorier avmilitæraktivitetsomlistetover,ogikkedesistefem.sipriustatistikkener uansettdenmestomfattendeglobalemålestokkenformilitærtforbruk tilgjengelig,ogutgjørderfordennerapportensutgangspunkt. ItilleggtilSIPRIUstatistikkenforverdensmilitæreforbruki analyserer dennerapportenogsåendringeriverdensforsvarsbudsjetterfra2013til2014. Kildegrunnlagetfordettesisteer TheMilitaryBalance2015,enårbokutgittav TheInternationalInstituteforStrategicStudies(IISS). Overordnetomverdensmilitæreforbruki2014 MedutgangspunktiSIPRIsdataforverdensmilitæreforbruki2014,publisert 13.april2015 2,kanvikonkludereatverdenbruktehele2,3%avsittsamlede bruttonasjonalprodukt(bnp)pådetmilitærei2014.måltifaktiskepriser (justertforinflasjon)oggjennomsnittskursoppmotdollargjennomåret, innebærerdetteatverdenssamledemilitæreforbrukbeløpsegtil1776 milliarderusdollari2014. TilsvarendeSIPRItallfor2013var1747milliarderdollar. 3 Målti2013dollar oppmot2014dollarharvialtsåenøkningpå29milliarder,eller1,7%.sipri oppgirimidlertidendringenfra2013til2014somenreduksjonmåltireelletalli sinsisteårbok.dettefordiendringenmålesikonstante2011dollar.dettevelger SIPRIfordidollarkursenfluktuerergjennomperioden.DermedtilsierSIPRI dataenatdetmilitæreforbruketikkeharøkt,menfaktiskfaltmed0,4%i2014. IdennerapportenleggerviSIPRIsmestoppdatertedollarmåltilgrunnforalle viderereferansertilsiprisstatistikkovermilitærtforbruk.detteinnebærerat alledollaroppgittidetnestesommålpåmilitærtforbrukeroppgittsom konstante2011dollar.dettebetyrvidereatdelokalevalutaerdetmilitære forbruketerbetalti,førsterjustertforinflasjonihenholdtilhvertenkeltlands prisnivåi2011,ogsåkonverterttilamerikanskedollariutfradenlokalevalutas gjennomsnittskursoppmotdollargjennomåret SIPRIYearbook2015.Se:StockholmInternationalPeaceResearchInstitute SIPRI sindatabase forverdensmilitæreforbruk.databasenertilgjengeligpå 2SeSIPRIsfakta/arkom2014trendenepå: 3SeSIPRIdatafor2013,publisertiegetfakta/arkomåretstrenderden14.april2014på: 6

8 7 OverordnettilsieråretsSIPRIdataatdetmilitæreforbruketfortsetteråfallei Vesten,mensdetfortsetteråøkeiAsia,Oseania,MidtøstenogAfrika. 4 LatinU Amerikaliggerkonstant.USAskuttisinemilitæreutgifterpå6,5%i2014erene ogaleneårsaktildennemarginaleglobalenedgangen.omenholderusautenfor statistikkenvisersiprisdataatverdensmilitæreforbrukkonstantharøktsiden 1998,ogatøkningenfor2014alenevilletilsvart3,1%. 5 IEuropaservihelleringenbetydeligendringidetmilitæreforbruketi2014, bortsettfraiøstuogsentralueuropa.herøkerdemilitæreutgiftenekraftig, anførtavpolen,russlandogukraina.siprisprognosefor2015eratøkningen vilbreomseg,ogsåtildenordiskelandene. Verdensmilitæreforbrukperregion Idennedelenskalvisepåutviklingeniverdensmilitæreforbrukfra2013til 2014.OmvikategorisererallelandeneiSIPRIsdatamaterialeutfraregional tilhørighet,ogsamtidigskillerutdestatenesomøkermyefraforegåendeår, definertsommerenn10%,ogtilsvarendedesomminkermye,detvilsimerenn 10%,fårvifølgendetabell: Region Endring 2013C14 Defem største militære forbrukere Statenemeddestørsteøkningene ogreduksjoneneisittmilitære forbruk Afrika Betydelig vekst 1.Algerie 2.Angola 3.Marokko 4.SørAfrika 5.Libya Øker>10%:Dem.Rep.Kongo,Namibia, Zambia,Seychellene,Algerie,KappVerde, TanzaniaogSørSudan(8stater) Minker>10%:Malawi(1stat) SørCog SentralC Amerika Ingen betydelig endring 1.Brasil 2.Colombia 3.Mexico 4.Venezuela 5.Chile Øker>10%:ParaguayogMexico(2 stater) Minker>10%:VenezuelaogUruguay(2 stater) Midtøsten Betydelig vekst 1.SaudiArabia 2.UAE 3.Tyrkia 4.Israel 5.(Iran) Øker>10%:SaudiArabia,Irak,Libanon (3stater) Minker>10%:Oman(1stat) Asiaog Oseania Betydelig vekst 1.Kina 2.Japan 3.India 4.SørKorea Øker>10%:Brunei,PapuaNyGuinea, Afghanistan,KirgisistanogKambodsja(5 stater) 4Hvilkestatersominkluderesihvilkeregionidennerapporteneropplistetpåside20. 5SIPRIfactsheetpublisertiapril2015,side2,se:

9 8 5.Australia Minker>10%:FijiogIndonesia(2stater) Europa Ingen betydelig endring 1.Russland 2.Frankrike 3.Storbritannia 4.Tyskland 5.Italia Øker>10%:Ukraina,Montenegro,Polen ogmalta(4stater) Minker>10%:Albania,Portugalog Hellas(3stater) Tabell1:Utviklingeniverdensmilitæreforbrukperregion2013/2014 RegionenNordUAmerikaerunntattfratabellenovenfor,dadenneregionenkun omfattertostater,usaogcanada.selvomusakuttersittmilitæreforbrukmed hele6,5%i2014erusafortsattdenstateniverdensombrukerdesidertmest påsittmilitæreforbruk.dettesynligjøresogsåidiagrammeneunder: Figur1:Regionenesandelavverdensmilitæreforbruk Figur2:Regionenesmilitæreforbrukimilliarderdollar Nord Amerika 35% Europa 22% Asiaog Oseania 25% SørogMellom Amerika 4% Afrika 3% Midtøsten 11% ,2 Nord Amerika Asiaog Oseania Europa Midtøsten Sørog Mellom Amerika Afrika

10 Trender:Afrika Afrikassamledemilitæreforbrukbeløpsegtil50,2milliarderdollari2014, ifølgesiprisdata.avdettestonorduafrikafor20,1milliarderdollar,mens AfrikasørforSaharastofor30,1milliarderdollar. FraforegåendeårvokstedetmilitæreforbruketiAfrikamedhele5,9%i2014, hvilketgjørafrikatilregionenmedhøyestvekstidetmilitæreforbruketdette året.ommanregnertilbaketil2005harkontinentetsvekstimilitærtforbruk værtpåhele91%. DetostørstemilitæreforbrukeneiregionenfinnerviiAlgerieogAngola.Disse statenefinansierersinerasktvoksendemilitæreutgiftermedstigende oljeinntekteri2014.detteåretøktealgeriesittmilitæreforbrukmed12%, mensangolaøktemed6,7%.landeneharhenholdsvistredobletogdobletsitt militæreforbruksiden2005,ogbrukerbeggemerenn5%avsittbnppåderes militærvesen.nedgangenioljeprisensistehalvdelav2014kanvisesegåendre denneutviklingenpåsikt. Afrikasmestfolkerikestat,Nigeria,gårimotsattretning.Påtrossavindreuro, ogtruslerfrabokoharam,faltlandetsmilitæreforbrukmedhele9,3%i2014. DetteerdettredjeåretpåradNigeriareduserersineutgiftertildetmilitære.På trossavdetteerforbruketfor2014(på2,3milliarderdollar)hele79%høyere enndetvari2005. Trender:SørCogMellomCAmerika LatinUAmerikassamledemilitæreforbrukutgjordei201467,3milliarderdollar, hvilketinnebærerenmarginalnedgangpå1,7%fraforegåendeår.regionens militæreforbrukvar48%høyerei2014enni2005.deterhersærligde sentralamerikanskeogkaribiskestatenesomharståttforhovedpartenav veksten.detmilitæreforbruketidissestateneøkteogsåmed9,1%fra2013til 2014.Nårmanekskludererdetisøramerikanskelandenefrastatistikken,servi atregionensvekstharværtpåhele90%siden2005. IdemellomamerikanskelandeneerdetsærligMexicosomstikkersegut.Deres militæreforbruki2014varhele11%høyereennforegåendeår.siden2005er deresmilitæreforbrukmerennfordoblet.mexicosforsvarsbudsjettfor2015 leggerogsåopptilenrealøkningpå8%,hvilketindikereratdennetrendenikke kommertilåsnusmeddetførste. Trender:Midtøsten DetmilitæreforbruketiMidtøstenvokserkraftigi2014.Samletutgjørforbruket 196milliarderdollari2014,hvilketer5,2%merenni2013.Regionensmilitære forbruki2014er57%høyerei2014enni2005. SaudiArabiaerdenstateniverdensomøkersittmilitæreforbrukmesti2014, opphele17%fraforegåendeår.somfremkommeravdiagrammetunderer 9

11 deresmilitæreforbruknåpåover80milliarderdollar,ogerblittverdensfjerde største.landetbrukerhele10,4%avsittbnppådetmilitærei2014. DestatenesomharøktsittmilitæreforbrukkraftigstiMidtøstensiden2005er Irak(286%vekst),UAE(135%vekst),Bahrain(126%vekst),ogSaudiArabia ogkuwait,beggemed112%høyereutgifteri2014enni2005.alledisse landeneerstoreoljeprodusentersomihovedsakfinansiererøkningenisitt militæreforbrukmedinntekterfraoljeeksport.påtrossavnedgangioljeprisen detsisteåretvildissestatenesmilitæreforbrukallikevelikkemåttereduseresi tidensomkommer,dadissestatenebesitterbetydeligefinansiellereserveretter mangeårmedhøyoljepris. Trender:AsiaogOseania Denneregionensmilitæreforbrukvarpåhele439milliarderdollari2014.Dette er62%høyereenni2005,ogutgjørenøkningpå5%fraforegåendeår.den statensomøkersittmilitæreforbrukmestiregionenerkina.deterogsåden kinesiskeutviklingensomdominerertrendbildetiregionen.tarmankinautav statistikken,vokserregionensmilitæreforbrukkunmed1,2%i2014. Kinaharlengeøktsinemilitæreinvesteringeritaktmedsinøkonomiskevekst. MilitærtforbruksomandelavBNPhardermedliggetstabiltpåmellom2U2,2% gjennomdetsistetiåret.fra2013til2014økerdetkinesiskemilitæreforbruket medhele9,7%.deterbareusasomharetstørremilitærtforbrukennkina, selvomdetteeromlagdettredobbelteavdetkinesiskemilitæreforbruket. Trender:EuropaogNordCAmerika IEuropaerdetsærligviktigåmerkesegRusslandsbetydeligvekstimilitært forbrukgjennom2014,påhele8,1%.grunnetfallioljeprisenharrussland alleredekuttet5%avsineplanlagtemilitæreutgifterfor2015.påtrossavdette økerlandetsittforsvarsbudsjettmedhele15%ireelletalli2015. PådenandresidenavAtlanterengårUSAsutviklingimotsattretningavden russiske.nårdeamerikanskemilitæreutgiftenereduseresmed6,5%i2014,er detteetresultatavgenereltbudsjettunderskudd.kutteneimilitærutgiftenei 2014erpressetfremavKongressens USBudgetControlAct fra2011.i øyeblikketsynesdetsomomusasmilitæreforbrukogsåvilreduseresi2015, mendamedfærreprosentennforegåendeår. EllerserdetinteressantåmerkesegatItaliasmilitæreforbrukreduseresmed hele8,8%i2014.detteskjerilysaveurokrisen.landetharsidenfinanskrisen slotili2008,redusertsinemilitæreutgiftermed25%. 10

12 ,5 80,8 62,3 60, ,5 45,8 36,7 31,7 30,9 25,4 22,8 22,6 0 Figur3:Statenemedstørstmilitærtforbruki2014,oppgittimilliarderUSD Deterherinteressantåmerkesegatde15statenemedstørstmilitærtforbruki 2014erdesammestatenesomhaddede15størstenasjonalemilitæreforbruki Ommanrangererde15statenemedstørstmilitærtforbruketterhvorstorandel avsittbnpdissestatenebrukerpåsittmilitæreforbruk,fårmanfølgende diagram: 12,00% 10,00% 8,00% 10,40% 6,00% 4,00% 2,00% 3,50% 2,10% 4,50% 5,10% 2,20%2,20% 2,40% 2,60% 1,20% 1,40%1,50% 1,80% 2,20% 1% 0,00% Figur4:De15størstemilitæreforbruksom%andelavstatensBNP 11

13 Endringeriverdensforsvarsbudsjettfra2013til2014 Verdenssamledeforsvarsbudsjettøktemed1,7%iverdifra2013til Dettetilsvarer25,4milliarderdollarireelletall.Etteratverdienavverdens samledeforsvarsbudsjetthaddefalttreårpårad,utgjørdermedåret2014 startenpåennyærainnenglobaltmilitærtforbruk. Deteraltsåingengrunntilåtroatveksteniverdensforsvarsbudsjettvil reverseresellersvekkesitidensomkommer.tvertimotøktedegeopolitiske spenningenebetydeliggjennom2014.etmerustabilteuropa,midtøstenogøstu Asia,møtesiøkendegradmedpolitiskelovnaderomendastørreinvesteringeri detmilitæret.denbetydeligeveksteniasias,midtøstensogafrikas forsvarsbudsjettharpågåttovertid,mensreduksjonenivestens forsvarsbudsjetteraltsåsnustilvekstfra2014av. Idetnestefølgerfemgrafiskefremstillingersombelyserstørrelserog distribusjonavverdensforsvarsbudsjetterforåret2014,ogdertilendringerfra foregåendeår , , ,8 53,1 47,7 45,2 43,9 34,4 31,9 24,3 23,2 22,5 18,9 0 Figur5:De15størsteforsvarsbudsjettenei2014,måltimilliarderdollar 6Alldatafremstiltomendringeristatersforsvarsbudsjettidennerapportenerhentetfra The MilitaryBalance2015,utgittavdeTheInternationalInstituteforStrategicStudies,februar

14 13 Figur6:De15størsteforsvarsbudsjettenei2014,måltsom%andelavlandetsBNP Vikonstatereratstateneidiagrammetoveriallhovedsakerudemokratiske regimersompregesavhøygradavkonfliktogindreuro.detteanalyseres utviklingspolitiskirapportensdel3. Figur7:Regionalfordelingavverdensutgiftertilforsvarsbudsjetterfor2014 Videreskalvisepådeforsvarsbudsjettsomminker,sattoppmotde forsvarsbudsjettsomøkerfra2013til2014.ommansersamletpåallede forsvarsbudsjettenesomminketfra2013til2014,utgjørdissereduksjonene samlet17,7milliarderdollar.tilsvarendeutgjordeøkningeneide forsvarsbudsjettsomøkteiperiodensamlet43,1milliarderdollar.dettegiraltså 14,6% 12,0% 10,4% 8,8% 8,1%7,6% 5,3%5,2%5,1% 4,5% 4,3%4,3%4,2% 3,9%3,9% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% NordAmerika 37% Europa 18% Russlandog Eurasia 5% Asiaog Australasia 21% Midtøstenog NordAfrika 13% LatinAmerika 5% Afrikasørfor Sahara 1%

15 14 ennettoglobaløkningavverdensforsvarsbudsjettpå25,4milliarderdollari Figur8:Reduksjoneriverdensforsvarsbudsjettfordeltandelsmessig ViserheratdetiallhovedsakerlandiVestensomreduserersine forsvarsbudsjettfra2013til2014. Figur9:Økningeriverdensforsvarsbudsjettfordeltandelsmessig Destatenesomøkersineforsvarsbudsjettbetydeligireelletalli2014eri hovedsakiasia,midtøsten,afrikaogeuropa. USA 35% Tyskland 10% Italia 9% Storbritannia 8% Frankrike 4% Hellas 2% RestenavEuropa 8% Australia 5% Eurasia 2% ØvrigeAsia 3% Midtøstenog NordAfrika 2% Argentina 4% Latinamerika 4% Afrikasørfor Sahara 5% Kina 21% India 5% RestenavAsia 7% SaudiArabia 28% Algerie 2% Irak 2% Israel 2% RestenavNord Afrikaog Midtøsten 5% Polen 2% RestenavEuropa ogcanada 4% Russland 10% Ukraina 4% RestenavEurasia 0% Latinamerika 4% Afrikasørfor Sahara 4%

16 Del$2:$Verdens'våpenflyt OgsåidennedelenavrapportenleggesdeferskestedatasettenefraSIPRItil grunnforanalysen.sipriovervåkeroverførslerav majorweapons,altsåhele konvensjonellevåpen,overheleverden.denneanalysenleggerderforkun overførsleravhelevåpentilgrunn,ogikkenødvendigvisdertil komponenthandelelleroverførsleravannetmilitærtutstyr,sliksom eksempelvisuniformerogmilitærtkommunikasjonsutstyr. Vedåfokuserepåoverførsleridennesammenhenginkluderesitilleggtilsalg ogsåvåpenoverførsleriformavgaver,militærbistandogsalgav produksjonsrettigheterforvåpen.forenkelthetsskyldinkluderervialledisse typervåpenoverførsleribegrepetvåpenhandelidennerapporten. SIPRIsdatabaseforverdensvåpenoverførslergårhelttilbaketil1950,mensde nyestedataerfra Deteraltsådataherfrasomliggertilgrunnfordette kapitteletsanalyse. Overordnetomutviklingen2009til2014 Nårviskalmåleomsetningsutviklingenideninternasjonalevåpenhandelenkan detværelurtåtautgangspunktiendringerovernoenår,hellerennnoen måneder.grunnentildetteeratdeninternasjonalevåpenhandelenpregesav færrestørreoverførsler.dermedvariererogsåstaterseksportvolumkraftigfra årtilår.ommandermedmålervåpenhandelensvolumsomverdienavvåpen somomsettesoverstatsgrenseroverfemårsperioderhellerennårsperioderhar manlettereforåsedereelletrendenedennerapportensøkeråbeskrive. Idetnesteskalviderforstudereverdensvåpenflytdensistefemårsperiode statistikkertilgjengeligfor,2010u2014,dasattoppmotforegående femårsperiode,2005u2009. MedutgangspunktiSIPRIsdatabase,serviatverdienavdeninternasjonale våpenhandelenøktemed16%fraperioden2005u2009tilperioden2010u2014. Idennesistefemårsperiodenvardet60statersomeksportertevåpen. Tilvarendevardet153statersomimportertevåpenmellom2010og2014. Dermedkanvisiatomtrentenfjerdedelavstateneeksporterer,mensnærmere trefjerdedeleravverdensstaterimporterervåpeniperioden.idetnesteskalvi senærmerepåutviklingenidestørstevåpenhandelsrelasjonenemellomstateri perioden. Nårvisammenliknerperioden2005U2009med2010U2014,kanvikort oppsummeremedatusafortsatterdenstørstevåpeneksportøren,selvom deresandelavvåpenhandelenminkerrelativttilrussland,somerdennest 7Databasenertilgjengeligpå: 15

17 størstevåpeneksportøren,ogkinasomernåkommetoppsomverdenstredje størsteeksportørisistefemårsperiode. Kinahargjennomgåttenhelteksepsjonellvekstisinvåpeneksportgjennom 2000Utallet.DermedspiserKinaogsåandeleravverdensmarkedetfraallede storevestligevåpeneksportørene. Somviskalsenærmerepåsenere,erKinaogsådenenestebetydelige våpeneksportørensomdefineressomsørellerutviklingsland,selvomdetogså eromdiskutertom utviklingsland erenrelevantmerkelapppåverdensnest størsteøkonomi. Destørstevåpeneksportøreneogderesviktigstemarkeder Andelavtotalvåpeneksport Hovedimportører,(medimportørsandelav eksportørenstotaleeksport),2010:2014 Eksportør 2010U U09 Størst Neststørst Tredjestørst USA 31% 29% SørKorea (9%) UAE (8%) Australia (8%) Russland 27% 22% India (39%) Kina (11%) Algerie (8%) Kina 5% 3% Pakistan (41%) Bangladesh (16%) Burma (12%) Tyskland 5% 11% USA (11%) Israel (9%) Hellas (7%) Frankrike 5% 8% Marokko (18%) Kina (14%) UAE (8%) Storbritannia 4% 4% SaudiArabia (41%) USA (12%) India (11%) Spania 3% 3% Australia (24%) Norge (10%) SaudiArabia (10%) Italia 3% 2% UAE (9%) India (9%) Tyrkia (8%) Ukraina 3% 2% Kina (22%) Russland (10%) Thailand (9%) Israel 2% 2% India (46%) Colombia (7%) Singapore (6%) Tabell2:Destørstevåpeneksportørenemedhovedimportører Idetnesteskalvitaforossdefemstørstevåpeneksportøreneiperioden2010U 2014.Dissefemstatenestoforhele74%aveksporteniperioden. USA PåtrossavatdetmilitæreforbruketminkesiUSA,økerlandetsvåpeneksport.I handelsvolumøkteverdienavusasvåpenoverførslermedhele23%fra perioden2005u2009til2010u

18 IsisteperiodeleverteUSAvåpentilhele94stater.Ingenavdissestatenemottok merenn9%avdettotaleeksportvolumet.detteindikereratdenamerikanske våpeneksportenermerdiversifisertenntilfelleerhosdeøvrige våpeneksportørene. AsiaogOseaniavarlandetsviktigstemarkederiperioden2010U2014,ogmottok 48%aveksporten.DetneststørstemarkedetvarMidtøsten,somstofor32%av importenisammeperiode,mensdeeuropeiskelandenekunutgjorde11%av markedet. Russland Russlandsvåpeneksportøktetilsvarendemedhele37%fra2005U2009til2010U 2014.Veksteneraltsåendakraftigereenndenamerikanske. Russlandleverteisisteperiodevåpentil54stater,samtopprørsstyrkeriØstU Ukraina.RusslandersærligavhengigaveksportentilIndia,KinaogAlgerie. SamletutgjordevåpenleveransenefraRusslandtildissetrestatenehele60%av eksporteniperioden2010u2014. MensAsiautgjør66%avmarkedetforderussiskevåpnene,tellerleveransene tilafrikakunfor12%,ogmidtøstenkunfor10%idenneperioden. Kina Kinesiskvåpeneksporterikraftigvekst.Fra2005U2009til2010U2014økte verdienavlandetsvåpenleveransermedhele143%. IdensisteperiodenleverteKinastørrevåpensystemtil35stater.Storpartenav leveransene(68%)gikktilpakistan,bangladeshogburma.ellerslevertekina våpentil18afrikanskelandiperioden. BlantdenyestorkundeneavkinesiskevåpenerVenezuela,AlgerieogNigeria. TysklandogFrankrike Tysklandseksportvolumbleredusertmedhele43%fraperioden2005U2009til 2010U2014.Isisteperiodelevertetyskernevåpentil55stater.30%av eksportengikktileuropa,24%gikktilamerika,mens20%gikktilmidtøsten. Ogsådenfranskevåpeneksportenfaltkraftigmellomfemårsperiodene.Selvom Frankrikelevertevåpentil74stateriperioden2010U2014,varvolumethele 27%lavereenniperioden2005U

19 Destørstevåpenimportøreneogderesviktigsteleverandører Andelavtotalvåpenimport Hovedleverandører,(medandelav importørenstotaleimport),2010:2014 Importør 2010U U09 Størst Neststørst Tredjestørst India 15% 7% Russland (70%) USA (12%) Israel (7%) SaudiArabia 5% 1% Storbritannia (36%) USA (35%) Frankrike (6%) Kina 5% 9% Russland (61%) Frankrike (16%) Ukraina (13%) UAE 4% 5% USA (58%) Frankrike (9%) Russland (9%) Pakistan 4% 3% Kina (51%) USA (30%) Sverige (5%) Australia 4% 3% USA (68%) Spania (19%) Frankrike (6%) Tyrkia 3% 3% USA (58%) SørKorea (13%) Spania (8%) USA 3% 3% Tyskland (18%) Storbritannia (15%) Canada (13%) SørKorea 3% 6% USA (89%) Tyskland (5%) Sverige (2%) Singapore 3% 3% USA (71%) Tyskland (10%) Tabell3:Destørstevåpenimportørenemedhovedleverandører Sverige (6%) Afrika Deafrikanskestateneblirstadigviktigeresomimportørerideninternasjonale våpenhandelen.fra2005u2009til2010u2014øktekontinentetsvåpenimport medhele45%.detrestørsteimportørenevarisisteperiodealgerie,marokko ogsudan.etnyttmønsterikontinentetsvåpenimporteratafrikasørforsahara iperioden2010u2014importerte42%avsinevåpenfraandreafrikanskeland. Denneandelenharstegetbetrakteligdesenereår,ogharsammenhengmedat vestligevåpenprodusenteretablerervirksomheteriafrikanskeland. Asia AsiaogOseaniasvåpenimportvokstemed37%fra2005U2009til2010U2014. Seksavverdenstistørstevåpenimportøreriperioden2010U2014erfradenne regionen.disseerindia,kina,pakistan,australia,sørkoreaogsingapore. StateneiSørøstUAsiastofor22%avregionensvåpenimport,mensØstUAsiasto for23%ogsøruasiafor46%idenneperioden.indiastofor15%avverdens totalevåpenimportiperioden2010u2014.dettegjørlandettilverdenssuverent størstevåpenimportøriperioden.deresvåpenimportharogsåvokst140%fra perioden2005u2009til2010u2014.indiasvåpenimportvariperioden2010u 2014,overtregangersåstorsombeggederesrivaler,KinaogPakistan,sin 18

20 tilsvarendeimport.hovedleverandørentilindiavariperiodenrussland,somsto for70%avvåpenleveransene. Midtøsten VåpenimporteniMidtøstenerogsåikraftigvekst.Fra2005U2009til2010U2014 økteregionensvåpenimportmed25%.saudiarabiamottok23%avregionens import,mens20%gikktiluaeog16%tiltyrkia.iperioden2010u2014ble SaudiArabiaverdensneststørstevåpenimportør,etteratlandethadde importertfiregangersåmyevåpensomiforegåendefemårsperiode. Amerika VåpenimportentilAmerikaøktemed7%mellomperiodene.SelvomUSAer verdensdesidertstørstevåpeneksportør,erlandetogsåverdensåttendestørste våpenimportøriperioden2010u2014.detteharsammenhengmedatusa importeregetdesignetkrigsmateriellfraandrestaterhvorvåpenprodusentene driverlisensiertproduksjon.derforøkteogsåderesvåpenimportmed23% mellomdetoperiodene.isisteperiodestoimportavmilitæreluftfartøyfor44% avimportvolumet,hvilkeitilleggtilåværeprodusertpålisensfrausavarav italiensk,sveitsisk,spanskogtyskdesign. Kina Grunnetraskutviklingavegenvåpenindustri,erKinanålangtmindreavhengig avvåpenimportenntidligere.derforfaltogsådenkinesiskevåpenimportenmed 42%fra2005U2009til2010U2014.Kinaerallikevelverdenstredjestørste våpenimportøridensisteperioden.61%avvåpnenekinaimportertemellom 2010U2014komfraRussland,mens16%komfraFrankrikeog13%komfra Ukraina. Europa Deeuropeiskelandenesvåpenimportfallerraskt.Fraperioden2005U2009til 2010U2014faltimportenmed36%.IdensisteperiodenvarStorbritanniaden størstevåpenimportøren,med16%avimporten,etterfulgtavaserbajdsjanmed 13%. Sistnevntesvåpenimporterbekymringsverdigmedtankepådeøkte spenningeneoppmotarmeniagrunnetterritorialkonfliktenomnagornou Karabakh.Dakonfliktenharblussetoppigjengjennom2014,søkerbegge statenenyvåpenimport. Aserbajdsjansvåpenimportøktemedhele247%fra2005U2009til2010U2014. Russlandstofor85%aveksportentilAserbajdsjan.Armeniasvåpenimporter imidlertidbare4%avnabolandetsisistefemårsperiode. 19

21 Del$3:$Utviklingspolitiske implikasjonerav#militært#overforbruk Militærtoverforbrukutgjøretalvorlighinderforutviklingimangeland.Når manprioriterermilitærvirksomhetfremforeksempelvisbefolkningensbehov forutdanningoghelse,bortprioriteresoftedenlangsiktigeøkonomiskeog sosialeutviklingen. DaimportavvåpeniSørfrastateriNordbidrartilopptakavbetydeliguU landsgjeld,ogutviklingslandsmilitæreoverforbrukoftebegrenserderesegen evnetilutviklingpåsikt,påleggesogsåvåpeneksportørerinordetvisstmoralsk ansvarfordenneutviklingspolitiskesammenhengen.militærtoverforbruk påvirkerderforogsåregleneforvåpeneksportfrastatersomnorge. BlantEUsåttekriterierfornårdeeuropeiskestateneikkeskaltillateeksportav krigsmateriell, 8 finnerviderforogsåetegetutviklingskriterium.idetnorske eksportkontrollregelverketuttrykkesdettekriterietslik: [Detskalvære] forenlighetmellomeksportenavmilitærteknologiellermilitærtutstyrog mottakerlandetsøkonomiskeogtekniskeevne,samtidigsomdettashensyntilat deterønskeligatstaterkandekkesinelegitimesikkerhetsuogforsvarsbehov medminstmuliginnsatsavmenneskeligeogøkonomiskeressursertilvåpen. 9 OppsummertbetyrdetteatvåpeneksportfraNorgeogEUlandeneikkeskal tillatesomdenneeksportenantasåvilleutgjøreethinderforutviklingi mottakerlandet. MilitærtforbruksomandelavBNP: Denmilitærebyrde Fåanserforsvarsutgiftersom positive investeringeriegnestatsbudsjett.denne typeutgifterbidrarikketiltjenestetilbudinnbyggerneetterspørisærliggrad,og investeringeneerineffektiveforøkonomiskvekst,sysselsettingogny verdiskapning.genereltvelgermanderforhelleråforstådemilitæreutgiftene somenformforforsikringspremie enbetalerforpotensiellsikkerhet.dette opplevessomnoefundamentaltannerledesennlangsiktige,samfunnsmessige investeringersominnensamferdselellerutdanning. VirefererderfortildenandelenavenstatsBNPsomgårtilådekkeinnmilitært forbruksom denmilitærebyrde. 8EUsfellesposisjon2008/944/CFSP,tilgjengeligpå: lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2008:335:0099:0103:en:pdf 9 RetningslinjerforUtenriksdepartementetsbehandlingavsøknaderomeksportav forsvarsmateriell,somteknologiogtjenesterformilitæreformål,tilgjengeligpå: 01retningslinjer/eksport/forsvarsmateriell.pdf 20

22 Deallerflestestaterharetterdenkaldekrigenredusertsinmilitærebyrde.De sisteåreneharimidlertiddennetrendensnudd,ogviseratstaterbrukeren økendeandelavsinenasjonalproduktpådetmilitære. SIPRIsmilitæreforbruksdataviserat55%avstatenei2014haddeenmilitær byrdepåunder1,5%avbnp.datafor2014avdekkerimidlertiden urovekkendeutviklingmedpotensieltbetydeligeutviklingsmessige implikasjoner:antallstatersombrukermerenn4%avsittbnppådetmilitære økerkraftig.fraforegåendeårøkerdennegruppenfra15til20stater. Dennegruppenerdermedblittstørreennnoengangsidendenkaldekrigens slutt.hererenoversiktoverde20statenesmilitæreforbruk,fremstiltsom andelavstatenesbnp: Statermedmilitærtforbrukstørreenn 4%avbruttonasjonalprodukti ,6% 10,4% 9,3% 6,6% 6,2% 5,6% 5,4%5,4%5,2% 5,1% 4,6%4,6%4,5%4,5% 4,3% 4,2%4,2%4,2%4,1%4,1% Figur10:Statermedmilitærtforbrukstørrenenn4%avBNPi2014 Tilsammenligningvardet14statersomhaddeenmilitærbyrdepåover4%i 2005.AvdissestateneharBurundi,Djibouti,Jordan,Kuwait ogsingaporeredusertsinmilitærebyrdetilunder4%avbnpi

23 Forskjelleroglikhetermellomstatenemedstørstmilitær byrde Viseratdeovernevntestatenevariererbetrakteligistørrelse,fraArmeniamed 3millionerinnbyggeretilRusslandmedsine143millionerinnbyggere. Tilsvarendevariererlandenesmilitæreforbruki2014fra0,5milliarderdollar tilover80milliarderdollar. Deterflereslåendelikhetstrekkmellomdestatersombrukermerenn4%av sittbnppådetmilitære.fordetførsteermidtøstensterktoverrepresentert. Hele9avde20landeneeraltsåisammeregion.Faktiskerflertalletavstatenei Midtøstenrepresentertidettediagrammet. Videreerhele7avde20afrikanskeland.Sågodtsomalledisselandeneharøkt sinmilitærebyrdebetydeligsiden2005.avderesterende4stateneer3fraøstu Europa(Armenia,AserbajdsjanogRussland),mens1erfraAsia(Burma).Avde vestligelandeneerdetusasomhardenhøyestemilitærebyrde,med3,5%. Myekonfliktoglitedemokrati Detjuelandeneidiagrammetkjennetegnesogsåavmangelpåeffektivt demokrati.deflesteavstateneeråansesomautoritæreregimerellerregelrette diktaturer.medutgangspunkticenterforsystemicpeace 10 sitt PolityIV datasett 11,kvalifisererkun3avde20statenesomdemokratier.Disseer Namibia,IsraelogLibanon.Dettepåtrossavathele56%avverdensstaterblir klassifisertsomdemokratieridetsammedatasettet. Videreklassifiseres6avde20,eller30%avstateneidiagrammet,som autokratier.påverdensbasisklassifiseresbare13%avstatenesomautokratieri datasettet.avde11gjenværendestatenefradiagrammetover,klassifiseres videre2statersom failedstates (LibyaogSørSudan),mensde9resterende ansesåliggeetstedmellomautokratiogdemokrati. Statenemedhøyestmilitærbyrdeerogsåmerkonfliktfylteennstaterflest.Hele 11avde20,altsåflertalletavstatene,varengasjertikrigellermindrevæpnede konfliktermellom2013og2014.flereavdeøvrigestateneidiagrammethar ogsådeltattiandrevæpnedekonflikterinærhistorie. Etunntakverdtånevnefrageneraliseringenavde20stateneerNamibia.Dette landeteraltsåetdemokrati,ogharikkeværtråketavvæpnetkonfliktsiden 1990.Allikevelvaraltsåderesmilitærebyrdehele4,6%avlandetsBNPi2014. Grunnentildetteeratlandetøktesittforsvarsbudsjettmed66%i2014,med detformålåstyrkelønnsvilkårogsosialerettigheterforlandetssoldater. Økningeniforsvarsbudsjettetmedførtederforingenøkningavmannskapeller introduksjonavnyttkrigsmateriell.namibiaerdessutenetgeografiskstortland, 10Se: 11Tigjengeligpå: 22

24 medsværtlitenbefolkning.detteerigjenforholdsomgjørdenrelative kostnadenavmilitærtilstedeværelselangslandetslangegrenseogkystlinje høyereennideflesteandrestater. VåpenhandelengåriøkendegradfraNordtilSør ÅretsSIPRIdatastøtterogsåoppomdenlangsiktigetrendenhvorviseratlandi Søriøkendegraderkjøperne,mensVesten,RusslandogKinaerselgerneiden internasjonalevåpenhandelen.destoreøkningeneiafrikanskelandsmilitære forbrukgåristordeltilnyeanskaffelseravkrigsmateriellfranord.videre handlerstateneimidtøstenflereogdyrerevåpenfralandinord. VedåsetteoppSIPRIdataforperioden2005U2009oppmottilsvarendedatafor 2010U2014,fårvietentydigbildeavatvåpenflytentilAfrika,Asia,LatinU AmerikaogMidtøstenerikraftigvekst.Samtidigservientydelignedgangiden europeiskevåpenimporten. Konklusjonenblirdermedatdeteuropeiskemarkedetforkrigsmateriell fortsetteråsynkeiverdifordestorevåpeneksporterendeselskapene.samtidig oppstårnyestørremarkederfordesammeselskapeneiasia,midtøsten,afrika oglatinuamerika. 23

25 24 Vedlegg:Landinndelingperregion(SIPRIsinndeling) Afrika NordUAfrika:Algerie,Libya,Marokko,Tunisia AfrikasørforSahara:Angola,Benin,Botswana,BurkinaFaso,Burundi,Kamerun,Kapp Verde,Densentralafrikanskerepublikk,Tsjad,Kongo,DRKongo,Elfenbenskysten, Djibouti,EkvatorialUGuinea,Eritrea,Etiopia,Gabon,Gambia,Ghana,Guinea,GuineaU Bissau,Kenya,Lesotho,Liberia,Madagaskar,Malawi,Mali,Mauritania,Mauritius, Mosambik,Namibia,Niger,Nigeria,Rwanda,Senegal,Seychellene,SierraLeone,Somalia, SørUAfrika,SørUSudan,Sudan,Swaziland,Tanzania,Togo,Uganda,Zambia,Zimbabwe Amerika SentralUAmerikaogKaribia:Belize,CostaRica,Cuba,Dendominikanskerepublikk,El Salvador,Guatemala,Haiti,Honduras,Jamaica,Mexico,Nicaragua,Panama,Trinidadog Tobago NordUAmerika:Canada,USA SørUAmerika:Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Ecuador,Guyana,Paraguay, Peru,Uruguay,Venezuela Asia SentralUAsia:Kasakhstan,Kirgisistan,Tadsjikistan,Turkmenistan,Usbekistan ØstUAsia:Brunei,Kambodsja,Kina,Indonesia,Japan,NordUKorea,SørUKorea,Laos, Malaysia,Mongolia,Myanmar,Filippinene,Singapore,Taiwan,Thailand,ØstUTimor, Vietnam SørUAsia:Afghanistan,Bangladesh,India,Nepal,Pakistan,SriLanka Oseania:Australia,Fiji,NewZealand,PapuaNyUGuinea Europa Albania,Armenia,Østerrike,Aserbajdsjan,Hviterussland,Belgia,BosniaUHerzegovina, Bulgaria,Kroatia,Kypros,Tsjekkia,Danmark,Estland,Finland,Frankrike,Georgia, Tyskland,Hellas,Ungarn,Island,Irland,Italia,Latvia,Litauen,Luxembourg,Makedonia, Malta,Moldova,Montenegro,Nederland,Norge,Polen,Portugal,Romania,Russland, Serbia,Slovakia,Slovenia,Spania,Sverige,Sveits,Storbritannia,Ukraina Midtøsten Bahrain,Egypt,Iran,Irak,Israel,Jordan,Kuwait,Libanon,Oman,Qatar,SaudiUArabia, Syria,Tyrkia,Forentearabiskeemirater,Jemen

26 ' ' NORGES'FREDSLAG' POSTBOKS'8922'YOUNGSTORGET' 0028'OSLO' ' RAPPORTEN'ER'FINANSIERT'MED'STØTTE'FRA'NORAD'

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad

Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014. AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Militærtforbrukog globalvåpenflyt2014 AvAlexanderHarang UtgitavNorgesFredslag,29.april2014 RapportenerfinansiertmedstøtefraNorad Innledning I 2013 brukte verden 1 747 milliarder dollar på militært forbruk.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Lag et sammensatt ord.

Lag et sammensatt ord. Asia Tekst 2 1 2 Lag et sammensatt ord. verdens land kjede delen parten fabrikker vei tøy 3 ? verdensdelen 4 Lag et sammensatt ord. hjem land kjede delen parten fabrikker vei tøy 5 ? hjemland 6 Lag et

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Eksportsatsing Trøndelag

Eksportsatsing Trøndelag Eksportsatsing Trøndelag Resultatnotat. Spørreundersøkelser 2004-2006 Roald Lysø Notat 2006:12 Eksportsatsing Trøndelag Resultatnotat Spørreundersøkelser 2004 2005/2006 Roald Lysø TRØNDELAG FORSKNING

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 17. juni 1998 Aktuelle befolkningstall Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT TIPS DATO GR KAMP Coach Bakks Fagerli Raimond Patrick Paulsen Ludde Tommy Ruben Greplegz Selnes 11.juni A Sør-Afrika Mexico 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-2 1-2 11.juni A Uruguay Frankrike 0-0

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

INNVANDRERBEFOLKNINGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune

INNVANDRERBEFOLKNINGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune INNVANDRERBEFOLKNINGEN I BERGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune Innvandrerbefolkningen 1 i Bergenharøkt markantdesisteårene.bergenharsammenliknet medosloog endel andrekommunerpåøstlandethattenrelativt

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

UTVID GRENSENE DINE SX-180 SUPERBOMLIFT

UTVID GRENSENE DINE SX-180 SUPERBOMLIFT UTVID GRENSENE DINE SX-180 SUPERBOMLIFT UTVID HORISONTENE DINE JOBB MED TILLITT Trinn 1 0 7,62 m Trinn 3 Trinn 5 OVERGÅ DITT POTENSIAL * Den metriske motverdien av arbeidshøyde legger til 2 m plattformhøyde.

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV Pr 27.5 2014 forbehold om endringer Fredag 13. juni Mexico-Kamerun Direktesending fra fotball-vm i Brasil og oppgjøret mellom Mexico og Kamerun i Natal i gruppe

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 20. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 694 000 tonn 2

Detaljer