Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle skatte- og avgiftssatser"

Transkript

1 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr

2 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m F.o.m Inntil km i året (år 2011: km), innenlands og utenlan 4,05 4,10 Over km i året (år 2011: km), innenlands 3,45 3,45 Tillegg for passasjer per person/kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 1,00 Tillegg for frakt av utstyr og materiell/tilhenger 1,00 1,00 El-bil 4,20 4,20 Utbetaling av bilgodtgjørelse etter statens satser er skattefri. Reiseregning må fylles ut. REISER I UTLANDET Land Nattillegg Kostgodtgjørelse EUROPA: Belgia Brüssel Danmark København Estland Finland Frankrike Paris Hellas Island Italia Latvia Litauen Nederland Polen Russland Spania Storbritannia London Sveits Sverige Tyskland Østerrike ØVRIGE OMRÅDER: Canada USA New York by Japan Kina Hong Kong Utgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. 2

3 KOSTGODTGJØRELSE INNLAND, ULEGITIMERT Reisefravær i timer: f.o.m f.o.m timer uten overnatting 200 Utgår 9-12 timer uten overnatting 310 Utgår 6-12 timer uten overnatting 280 Reiser som varer mer enn 12 timer uten overnatting Reiser som varer mer enn 12 timer med overnatting For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. For reiser under 15 km beregnes ikke kostgodtgjørelse. Legitimerte utgifter kan dekkes med inntil kr. 180,- (år 2013: 175,-) også ved fravær under 5 timer /15 km reise. Måltidstrekk døgndiett (fravær med overnatting): frokost 20%, lunsj 30%, middag 50%. Måltidstrekk dagdiett (fravær uten overnatting); fast kronebeløp lunsj kr. 200,- og middag kr. 250,-. Hvis utgifter til kost overstiger satsene, dekkes legitimert utgift utover ulegitimert sats med inntil 20%. RUTINEMESSIGE REISER Ansatte kan motta dekning av av legitimerte merutgifter til kost Ansatte med rutinemessig reising i jobben følger reglene om tjenestereiser fom Se tabell ovenfor. NATTILLEGG - OVERNATTING INNLAND Godtgjørelse på bakgrunn av reiseregning, ULEGITIMERT Godtgjørelse på bakgrunn av reiseregning, hotellstandard, LEGITIMERT dekkes in Nattillegg betales når 5 timer eller mer mellom kl. 22:00 og 06:00 tilbringes hjemmefra. Nattillegget er skattefritt selv om overnattingsutgiftene ikke dokumenteres. SKATTEDIREKTORATETS FORSKUDDSSATSER FOR DIETT Gjeldende forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse: Pensjonat eller hybel/brakke UTEN kokemulighet A Hybel/brakke eller privat MED kokemulighet B Matpenger/"overtidsmat" (fravær fra hjemmet minst 12 timer) DOKUMENTERT For at sats A kan benyttes, må bespisning på slik sted sannsynliggjøres. Dersom ett eller flere måltider er inkludert i losjiprisen, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Kostgodtgjørelsen reduseres da med 20% for frokost, lunsj 30% og middag 50%. Samme prosentsatser gjelder for måltidstrekk i kostgodtgjørelsen for utenlandsopphold. Hvis alle måltider er dekket kan det utbetales en godtgjørelse på kr. 100,- for hver 24. time til dekning av småutgiter. For utlandet er satsen kr. 90. Reglene om BRUSPENGER er avviklet fra og med SKATTEPLIKTIGE - SKATTEFRIE NATURALYTELSER PRIVAT BRUK AV ARBEIDSGIVERS BIL Fordelen ved privat bruk av bil som er stilt til rådighet for arbeidstaker, skal tas med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Det benyttes en %-ligningsmodell for beskatning av firmabil. Fordelen settes til 30% av bilens listepris som ny inntil kr (år 2014: kr ) og 20% av overskytende For biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og biler hvor yrkeskjøring er mer enn km i året beregnes fordelen av 75% av bilens listepris som ny, for el-biler 50%. Ved kombinasjon av to eller flere av alternativene regnes fordelen av 56,25% (37,50% for el-bil). Bilsats for firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen kan fastsettes ved skjønn. 3

4 Unntaket er ved bruk av biler som er lite egnet til privat bruk (f.eks. varebiler) og dermed ikke omfattet av prosentligningsmodellen som firmabil. Her er fordelssatsen for kjøring mellom hjem og arbeid og annen privatkjøring kr 3,40 per km (år 2014 kr. 3,35) for kjøring inntil km og kr 1,50 for kjøring over. For skattytere som regnskapslignes for yrkesbil fastsettes fordelen etter samme prosentligningsmodell som foran. Tilbakeføringen for privat bruk av yrkesbil kan ikke settes høyere enn 75% av de beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Det gjøres et tillegg for verdiforringelse ut fra en årlig saldoavskrivning med 17%. Utgangspunktet er bilens listepris på tidspunktet for førstegangsregistrering, ikke kostpris. Reise mellom bolig og fast arbeidssted klassifiseres som ARBEIDSREISE, mens reise mellom bolig og ikke fast arbeidssted er å anse som YRKESREISE. RENTEFORDEL VED RIMELIGE LÅN I ARBEIDSFORHOLD: jan-febr 2014 mars-april 2014 mai-juni 2014 juli-aug 2014 Normalrentesatsen 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% sept-okt 2014 nov-des 2014 jan-feb 2015 mars-apri 2015 Normalrentesatsen 2,25% 2,50% 2,50% ikke fastsatt Rentefordelen er differansen mellom normalrentesatsen og renten arbeidstakeren betaler. Det beregnes ikke rentefordel på kortsiktige og mindre lån; 3/5 G, og tilbakebetalingstiden er mindre enn 1 år. FRI KOST OG LOSJI, sats per døgn Fritt opphold - kost og losji 114,00 116,00 Fri kost alle måltider 82,00 83,00 Fri kost to måltider 64,00 65,00 Fri kost ett måltid 42,00 43,00 Fritt losji - ett eller delt rom 32,00 33,00 Verdien av fri kost og losji er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. NATURALYTELSER - SKATTEFRIE Naturalytelser i arbeidsforhold er etter hovedregelen skattepliktig inntekt for mottaker. Som naturalytelse regnes enhver ytelse som ikke gis i form av betalingsmidler. Noen skattefrie naturalytelser: * Gaver i ansettelsesforhold; se eget avsnitt side 5, utenfor ans.forhold; verdi under kr. 500 og ikke pengebeløp. * Personalrabatter når rabatten anses som rimelig og vareuttaket dekker vanlig privat forbruk. * Fellesturer m/ opphold på hotell mv. inntil to overnattinger m/ samboer/ektefelle - ansees som rimelig velferdstiltak. * Arbeidsgivers tilskudd til barnehage for ansattes barn etter nærmere krav om eierandel og foreldrebetaling. * Naturalytelser som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte, f.eks. tilstelninger, bruk av bedriftshytte, trimrom og andre felles helse og trimtiltak. * Tilskudd til kjøp av matkuponger/rimelig mat i bedriftskantine/gratis kaffe, te, melk, juice, frukt i kantinen. * Fri telefon: Det gjelder sjablonregel for beskatning av elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester) som bredbånd, telefoni mv. Det skilles ikke lengere på om man har en eller flere tjenester, eller om arbeidstakeren betaler noe selv. Ordningen innebærer et fast inntektstillegg på kr * Utdanning i arbeidsforhold, dekning av legitimerte utgifter etter nærmere regler. 4

5 GAVER I ANSETTELSESFORHOLD Gave i naturalia fra arbeidsgiver til ansatt er skattefri/fradragsberettiget innen disse Beløp Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år Gullklokke med inskripsjon Jubileumsgave, bedriften bestått i: 25 år eller delelig med " - 50 år eller delelig med Ansatt fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, gifter seg eller slutter/går av med pensjon etter minimum 10 års tjeneste Premie, bedriftens forslagsordning til f.eks. effektivisering Andre gaver, f.eks. julekurv (skattefri hvis arbeidsgiver ikke krever fradrag) REPRESENTASJONSFRADRAG VED LIGNINGEN Fradragsberettiget representasjon/gave i samsvar med takseringsreglene for 2014: Type Beløp Enkel bevertning per person (Øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett) 431 Gavegjenstander - per gjenstand 235 Oppmerksomhet - per tilfelle 235 AVGIFTER TIL STATSKASSEN Årsavgift på motorvogn Årsavgift på motorvogn, dieseldrevet uten filter Dokumentavgift 2,5% av salgsvederlaget Tinglysingsgebyr skjøte Tinglysingsgebyr pantedokument ARVEAVGIFT Grunnlag Barn, fosterbarn, foreldre Til andre fra fra ,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 8,0% 0,0% ==> 10,0% 0,0% 15,0% 0,0% Arveavgiften er fjernet fra 1. januar Endringen får betydning både for dødsfall som skjer etter 31.desember 2013 og for gaver som gis etter denne dato. Aktuelt for gaver som ble gitt innen 2013 og arv etter dødsfall som inntrådte før årsskiftet: I tillegg til ektefelle er VISSE samboere fritatt for arveavgift. Avgiftsfrihet for årlig beløp inntil 1/2 G til nærstående arving. Ikke børsnoterte aksjer verdsettes til 60% eller 100% av aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar. Fradrag for 20% av latent gevinst ved realisasjon. Merverdiavgift Ordinær sats varer og tjenester 25% 25% Næringsmidler 15% 15% Persontransport, kinobilletter, utleie av rom 8% 8% Helsetjenester, forskning, undervisning utenfor mva-området utenfor mva-området 5

6 AVSKRIVNING Driftsmidler Gruppe Max sats I Saldo Kontormaskiner o.l. A 30% Ervervet goodwill/forretningsverdi. B 20% Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjer etc. C 20% *) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner, materiell, maskiner, redskap, instrumenter, inventar, m.v. D 20% Ekstra startavskrivning i gruppe D D 10% Skip, fartøyer, rigger m.v. E 14% Fly, helikopter F 12% Anlegg for overføring og distribusjon av el.kraft og el. utrustning i kraftforetak G 5% Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder, m.v. H 4% Bygg, anlegg etc. m/kort levetid; brukstid < 20 år (År 2011: 8%) H 10% Husdyrbygg i landbruket (År 2011: 4%) H 6% Forretningsbygg I 2% Faste tekniske installasjoner i bygg J 10% II Ikke avskrivbar Boliger, kunst, næringstomt, varemerker, patenter 0% III Lineær Påkostninger leietaker foretar på leiet driftsmiddel avskrives jevnt over leieperioden. Driftsmidler som tas inn eller ut av norsk beskatningsområde, jfr. skatteloven 14-60, avskrives lineært de tre første år, saldoavskrives fra og med fjerde hele inntektsår. *) Fra 2015 er avskrvningssatsen 22%. Driftsmidler og goodwill med kostpris over kr og en forventet brukstid på minst 3 år, blir definert som varig og betydelig driftsmiddel som skal avskrives. SKJERMINGSRENTER Skjermingsrente for ekstra skatt på lån Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt - 27% skatt. Rente som overstiger skjermingsrenten skattlegges én gang til som alminnelig inntekt. År 2014 År 2015 jul - des jan - febr mars-des Skjermingsrente for ekstra skatt på lån 0,8% ikke fastsatt ikke fastsatt Optimal rente (rente/0,73) 1,1% Skjermingsrente for aksjonærmodellen/deltakermodellen og foretaksmodellen Aksjonær-/deltakermodellen: Skjermingsrente for utbytte/utdeling fra AS og DA til personlig skattyter. Utbytte/utdeling som overstiger skjermingsrenten skattlegges som alminnelig inntekt. Foretaksmodellen: Skjermingsrente for kapitalavkastning i enkeltmannsforetak. Virksomhetsinntekt som overstiger skjermet kapitalavkastning beskattes løpende som personinntekt. Inntektsår: Aksjonær-/deltakermodellen Foretaksmodellen ,1% 1,5% ,5% 1,6% ,5% 2,2% ,6% 2,2% ,3% 1,8% ,8% 5,2% ,3% 4,6% 6

7 KONSUMPRISINDEKS År Gj.snitt %-vis endr. År Gj.snitt %-vis endr. indeks årlig 2014 indeks pr. periode ,0 Januar 135, ,1 Februar 135,8 0,5% ,8 2,5% Mars 136,1 0,2% ,3 0,4% April 136,6 0,4% ,1 1,6% Mai 136,7 0,1% ,7 2,3% Juni 136,4-0,2% ,6 0,8% Juli 137,4 0,7% ,1 3,8% August 137,0-0,3% ,7 2,1% September 137,0 0,0% ,8 2,5% Oktober 137,0 0,0% ,4 1,2% November 137,0 0,0% ,4 0,8% Desember 137,0 0,0% ,2 2,1% 137,8 0,6% FERIEPENGER Opptjeningsåret er fra Prosentsatsen er 10,2% i h.h.t. ferieloven for personer under 60 år. For de som omfattes av ordningen med ekstra feriedager er satsen fra år 2001 på 12%. For personer som fyller 60 år i ferieåret økes satsen med 2,3% (for inntekt inntil 6G). ARBEIDSGIVERAVGIFT Ordinære næringer Landbruk og fiske Arbeidsgiveravgiftssatser Lav sats Vanlig sats Vanlig sats Avgiftssone 1 14,1% 14,1% Avgiftssone 1a 10,6% 14,1% 10,6% Avgiftssone 2 10,6% 10,6% Avgiftssone 3 6,4% 6,4% Avgiftssone 4 5,1% 5,1% Avgiftssone 4 a 7,9% 5,1% Avgiftssone 5 0,0% 0,0% For foretak i sone 1a skal lav sats anvendes inntil differansen mellom arb.g.avg. beregnet etter vanlig sats og etter lav sats overstiger kr For foretak som driver veitransport er fribeløpet kr Deretter brukes vanlig sats. Enkelte næringer kan uansett geografisk avgiftssone måtte beregne høyeste avgiftssats. BESKATNINGSREGLER FAST EIENDOM Gevinst ved: Skatt Egen bolig (botid under 1 år de siste 2 år) 27,0% Egen bolig (eid og bodd minst ett av de siste 2 år) 0,0% Fritidsbolig (under 5 års eie- og brukstid) 27,0% Fritidsbolig (eid minst 5 år og eget bruk minst 5 av de siste 8 år) 0,0% Tomt eid utenfor næring 27,0% Tomt eid i næring Som næring Egen bolig, fritidsbolig og tomt eid utenfor næring - kostprisregulering hvis eid før

8 SKATTESATSER 2014 OG 2015 PERSONLIGE SKATTEYTERE - INNTEKTSSKATT Bruttoskatter, trygdeavgift: Lønnsinntekt, næringsinntekt fra fiske, fangst, barnepass i hjemmet 8,2% 8,2% Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk 11,4% 11,4% Annen næringsinntekt 11,4% 11,4% Pensjoner, samt lønn til personer under 17 år/over 69 år 5,1% 5,1% Nedre grense for å betale trygdeavgift Bruttoskatter, toppskatt til staten: Bruttoinntektsintervaller i kroner: Skatteklasse 1 og ,0% ,0% over ,0% ,0% ,0% over ,0% Skatt på alminnelig inntekt Personer 27,0% 27,0% Personer i Finnmark og Nord-Troms 23,5% 23,5% PERSONLIGE SKATTEYTERE - FORMUESSKATT Formuesskatt til staten klasse 0,1 og Skattefritt beløp Overskytende beløp 0,3% 0,2% Formuesskatt til kommunen Skattefritt beløp klasse Skattefritt beløp klasse 1 og Overskytende beløp 0,7% 0,7% For ektefeller som lignes under ett for felles formue dobles beløpsgrensene. AKSJESELSKAPER Type Inntektsskatt selskapet, alminnelig inntekt 27,0% 27,0% Inntektsskatt selskapet, utbytte og realisasjon aksjer fritaksmetoden fritaksmetoden Formuesskatt 0,0% 0,0% Selskap og innretninger (f.eks. samvirkeforetak) som nevnt i skatteloven 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,3%. Formue under kr er skattefri. AKSJEUTBYTTE til personlig aksjonær Fra utenlandsk selskap Utbytte som overstiger skjemingsfradraget 27,0% 27,0% 27% -minus skatter betalt utland 8

9 MARGINALSKATT, Lønnsinntekt Næringsinntekt for personer Trygdeavgift 8,20% 8,20% 11,40% 11,40% Toppskatt 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% A Sum brutto skatt 20,20% 20,20% 23,40% 23,40% Inntektskatt til kommune/fylke 14,05% 13,85% 14,05% 13,85% Fellesskatt, skatteford.fondet 12,95% 13,15% 12,95% 13,15% B Sum marginalskatt nettoinntekt 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% A+B Samlede marginalskatter *) 47,20% 47,20% 50,40% 50,40% MORARENTER Ordinær forsinkelsesrente, trekkansvar og merverdiavgift ,50% 9,25% Ordinær forsinkelsesrente, trekkansvar og merverdiavgift ,50% * DIVERSE FRADRAGSRAMMER Type Personfradrag i kr. Klasse Klasse Minstefradrag i kr. Øvre grense for fradrag i lønn Øvre grense for fradrag i pensjon Nedre grense for fradrag pensjon Nedre grense fradrag i lønn Prosentsats fradrag i lønn 43% 43% Prosentsats fradrag i pensjon 27% 29% Særfradrag for uførhet utgår Reiseutgifter hjem/arbeid, dokumenterte kostnader og egen bil inntil km, per km. 1,50 1,50 Reiseutgifter hjem/arbeid, bruk av egen bil over km ( km i 2011), per km. 0,70 0,70 Nedre grense for fradrag reiseutgifter Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt: - Ordinær arbeidsgiver Skattefrie selskaper og arbeid i hjemmet Frivillige organisasjoner Trekkfri utgiftsgodtgjørelse Grensen for fritak for arbeidsgiveravgift for private arbeidsgivere Frikort for ungdom Boligsparing for ungdom under 34 år, max sparebeløp/år Fradrag i skatt av årlig sparebeløp (Maks sparebeløp fra 2009 kr ) 20% 20% Foreldrefradrag for legitimerte utgifter: Ett barn under tolv år For hvert ytterligere barn Skattefri nettoinntekt pensjonister Enslige utgår Ektepar utgår Skattefradrag for pensjonsinntekt - maksimalt fradragsbeløp (nytt for 2011) Særfradrag for enslige forsørgere, erstatter skatteklasse 2 fra Egen pensjonsforsikring for næringsdriv. -% av pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12G 4% 4% Egen pensjonsforsikring - IPA Fagforeningskontingent Gaver til utvalgte frivillige organisasjoner

10 BEREGNING AV PENSJONSPOENG Pensjonspoeng beregnes ved at pensjonsgivende inntekt reduseres med grunnbeløpet og divideres med grunnbeløpet. Det er det gjennomsnittlige grunnbeløpet som skal benyttes. Gjennomsnittet i år 2013 var kr og ble for 2014 økt til kr G (Grunnbeløpet): Fra Fra Fra Fra Fra 2010 vil alle år med opptjening telle for opptjent pensjon. Pensjonsbeholdningen øker hvert år med 18,1% av pensjonsopptjeningen opp til 7,1 G. Lønn på f.eks. kr et år gir økt pensjonsbeholdning med kr Reglene innføres gradvis for personer født i 1954 eller senere. Gjelder fullt ut for personer født fra og med GEBYR TIL BRØNNØYSUNDREGISTRENE etc. Forsinkelsesgebyr ved innsendelse av årsregnskap Første 8 uker 1R kr. 860 per uke Neste 10 uker 2R kr per uke Neste 8 uker 3R kr per uke Rettsgebyret (R) justeres jevnlig og er per på kr. 860,-. Forsinkelsesgebyret beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Ved elektronisk innsendelse via Altinn er fristen 3 1. august. Enheten er anvsvarlig for å betale gebyret, alternativt styret sine medlemmer. Dersom det ikke finnes noe styre, vil det være deltakerne eller daglig leder som får ansvaret for gebyret. Se ellers: Registrering i Brønnøysundregistrene Type Papir Elektronisk Registrering av selskap m/begrenset ansvar Registrering av ANS, DA og personlig Endringer som skal kunngjøres, (kapitalnedsettelse, fusjon, etc.) Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i DA, etc Sletting av foretak grunnet avvikling Gratis Gratis Tinglysning av ektepakt Tinglysning av salgspant motorvogn, leasing, factoring, etc GEBYR FOR BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER For lønnstakere, pensjonister og deres bo ½ R kr. 430 Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke regnskapspliktig juridisk person 2 R kr Små foretak etter Regnskapsloven R kr Andre 15 R kr

11 BETALINGSTERMINER - AKTUELLE DATOER 2015 A = M = F = E = Terminoppgave, betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift Terminoppgave og betaling av MVA Forskuddsskatt personlige næringsdrivende Forskuddsskatt upersonlige skatteytere, f.eks. AS A M F E 1. termin termin termin termin termin termin Fra 2015 er A-ordningen innført. A meldingen erstatter melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddtrekk, terminoppgave til lønnsstatistikk. A-meldingen følger utbetalingsmåned uavhengig av opptjeningsmåned, med frist den 5. i måneden etter utbetaling. Den skal sendes elektronisk minst en gang i måneden. Type Årsoppgave MVA for næringsdrivende med omsetning inntil 1 mill. kr. Årsoppgave for primærnæringene Innbetaling av tilleggsforskudd Skatteoppgjør lønnsmottakere og personlig næringsdrivende Skatteoppgjør upersonlige skattytere Dato 10.mars 10. april 31. mai løpende juni - oktober oktober Klagefrist 6 uker etter utlegg, tidligst Restskatt 1. termin 3 uker etter utlegg, tidligst Restskatt 2. termin 8 uker etter utlegg RENTESATSER PÅ TILGODEBELØP, RESTSKATT OG RESTERENDE SKATT Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen Rentetillegget på restskatt følger Norges Banks styringsrente pr 1. januar det aktuelle året. For lønnsmottakere og personlig næringsdrivende beregnes renten fra 1. juli i inntektsåret. For upersonlig skattytere beregnes renten fra 15. mars i året etter inntektsåret (2015). For mye innbetalt forskuddsskatt og forskuddstrekk i inntektsåret godskrives rente tilsvarende. Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære sats for forsinkelsesrenter; morarenter. Se side 9 i folderen. 11

12 Oppland Revisjon & Rådgivning AS er et mellomstort revisjon og rådgivningsselskap. Vi har hatt god utvikling og er i dag totalt seks ansatte. Firmaet er et uavhengig revisjonsfirma og vi har en solid posisjon i næringslivet i vårt område. De ansatte er motiverte og kundeporteføljen er variert. Partnerne og ansatte har lang erfaring og vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen våre fagområder. Vi viser til våre hjemmesider, for en nærmere omtale. Revisors rolle har i de senere år utviklet seg til å bli noe mer enn kontroll av historiske tall. Revisor brukes i dag ofte som samarbeidspartner og rådgiver på alle plan i bedriften. Dette er en utvikling vi hilser velkommen. Oppland Revisjon & Rådgivning AS vil også være opptatt av å finne muligheter og problemløsninger for kunden, ikke bare begrensninger og feil. Våre tjenester skal preges av; høy faglig kvalitet god service og effektivitet direkte kontakt konkurransedyktige priser Oppland Revisjon & Rådgivning AS Avd. Otta: Fåberggata 128, 2615 Lillehammer Veksthuset, Skansen 7, 2670 Otta Telefon: Telefon: Telefaks: E-post: 12

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer