Nøkkelen Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014"

Transkript

1 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

2 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter Merverdiavgift Rimelige lån i arbeidsforhold Nye rentefradragsregler Ligningsverdi av næringseiendom 2

3 Inntektsskatt 2014 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag) = Alminnelig inntekt grunnlag for beregning av kommune-, fylke- og fellesskatt (1) Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold + Pensjoner (ikke barnepensjon til barn i barnetrygdalder) + Føderåd = Personinntekt grunnlag for beregning av trygdeavgift (2) og toppskatt (3) 1) Kommune-, fylke- og fellesskatt 27 %* Etter personfradrag kl kl ) Trygdeavgift 5,1 % / 8,2 % / 11,4 % Lav sats 5,1 % Pensjoner, føderåd, livrenter som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, arbeids- og næringsinntekt for personer under 17 år og over 69 år. Mellomsats 8,2 % Lønn m.v., inntekt i produktavgift og i jordbruk, skogbruk m.v. Høy sats 11,4 % Annen næringsinntekt 3) Toppskatt 0-12 % Klasse 1 % Klasse ** * 23,5 % for Nord-Troms og Finnmark ** For Nord-Troms og Finnmark vil toppskatten være 7 % av inntekt i dette intervallet Inntektsskatt Minstefradrag 3

4 Inntektsskatt 2013 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag) Alminnelig inntekt grunnlag for beregning av kommune-, fylke- og fellesskatt (1) Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold + Pensjoner (ikke barnepensjon til barn i barnetrygdalder) + Føderåd = Personinntekt grunnlag for beregning av trygdeavgift (2) og toppskatt (3) 1) Kommune-, fylke- og fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl kl ) Trygdeavgift 4,7 % / 7,8 % / 11 % Lav sats 4,7 % Pensjoner, føderåd, livrenter som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, arbeids- og næringsinntekt for personer under 17 år og over 69 år. Mellomsats 7,8 % Lønn m.v., inntekt i produktavgift og i jordbruk, skogbruk m.v. Høy sats 11 % Annen næringsinntekt 3) Toppskatt 0-12 % Klasse 1 % Klasse ** Inntektsskatt Minstefradrag 4 * 23,5 % for Nord-Troms og Finnmark ** For Nord-Troms og Finnmark vil toppskatten være 7 % av inntekt i dette intervallet

5 Minstefradrag 2013/ /2013 Inntektsskatt Minstefradrag % lønn % pensjon min. beløp samlet maks. beløp samlet maks. beløp pensjon alt. lønnsfradrag Personlig skattyter og dødsbo svarer formueskatt til staten av den delen av skattyterens samlede anntatte formue som overstiger kr Skattesatsen er 0,3 %. Det svares formueskatt til kommunen for den del av den skattepliktige formue som overstiger kr Skattesatsen er 0,7 %. Personlig skattyter og dødsbo svarer formueskatt til staten av den delen av skattyterens samlede anntatte formue som overstiger kr Skattesatsen er 0,4 %. Det svares formueskatt til kommunen for den del av den skattepliktige formue som overstiger kr Skattesatsen er 0,7 %. Ektefeller som lignes under ett for begges formuer har dobbelt personfradrag ved beregningen av formuesskatt til stat og kommune. Ektefeller som lignes under ett for begges formuer har dobbelt personfradrag ved beregningen av formuesskatt til stat og kommune. 5

6 Inntektsskatt Minstefradrag Statens regulativ for km-godtgjørelse ved tjenestereiser (Tromsø) km kr 4,05 kr 4, km kr 3,40 kr 3, (Tromsø) km kr 4,05 kr 4, km kr 3,45 kr 3,55 Tillegg pr. arbeidstaker på oppdrag pr. km kr 1,00,- (2013 og 2014) Tillegg for frakt av utstyr/materiell (tilhengertillegg) pr km kr 0,85 (2013) og kr 1,00 (2014). Kjøregodtgjørelser etter disse satser vil ikke gi skattepliktig overskudd. 6

7 Innland Inntektsskatt Minstefradrag For reiser under 15 km (30 km tur/ retur) skal det normalt ikke beregnes kostgodtgjørelse. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes overskytende del av et døgn på 6 timer eller mer for helt døgn. Nattillegg betales når 3 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel. Som natt regnes tiden mellom kl og kl Satsene for kost er merutgiftssatser. Det skal derfor ikke beregnes noen kostbesparelse i hjemmet. Innland f.o.m t.o.m Avtaleverket som angir forutsetninger for bruk av statens satser er revidert og gjelder for perioden Eventuelle endringer i satsene publiseres på departementets nettsider. Satsene i avtalen gjøres gjeldende fra Kost på reise uten overnatting: timer kr 195 kr timer kr 300 kr 310 over 12 timer kr 495 kr 510 Kost på reise med overnatting: 12 timer og mer kr 670 kr 690 Nattillegg ulegitimert kr 420 Nattillegg med angitt hotell eller tilsvarende kr Ulegitimert nattillegg er fra bare trekkog avgiftsfritt ved utbetaling av den lave satsen på kr 420 pr. natt ved tjenestereiser i Norge. Ved utbetaling av høyere nattillegg ved tjenestereiser i Norge, vil det bare være trekk- og avgiftsfritak for den del av losjiutgiftene som kan dokumenteres med originalbilag. Døgnsatsen ved innlandsreiser utgjør henholdsvis kr 670 (2013) og kr 690 (2014). Dersom ett eller flere måltider dekkes skal døgnsatsen reduseres etter følgende prosentsatser: Frokost 10 %, lunsj 40 % og middag 50 %. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver på dagsreiser skal det for 2014 foretas måltidstrekk slik: lunsj trekkes kr 200 og middag trekkes kr

8 Utland Inntektsskatt Minstefradrag Utland Nattillegg og kost fra Maks sats natt Kost Maks sats natt Kost Belgia Storbritannia Danmark London København Sveits Finland Genève Frankrike Zürich Paris Sverige Hellas Tyskland Irland Berlin Island Østerrike Italia USA Nederland New York (by) Spania Washington D.C Japan Stortinget har i budsjettvedtak for 2008 endret reglene for beskatning av tjenestereiser. Med virkning fra er det krav om at utgifter til overnatting legitimeres med regning fra overnattingsstedet. I forhold til statens ulegitimerte satser gir dette følgende endringer: Statens ulegitimerte satser utbetales som tidligere. Dersom det er en differanse i arbeidstakers favør mellom fremlagt hotellregning og den ulegitimerte satsen skal denne differansen innberettes som lønn og det skal også svares arbeidsgiveravgift av beløpet. Der regningen er høyere enn den ulegitimerte satsen blir det ingen endring. 8

9 2013/2014 Fordelen ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr (2013) og inntil kr (2014), og 20 % av overskytende listepris. Grunnlaget ved beregningen er i utgangspunktet 100 % av bilens listepris som ny, men for biler eldre enn 3 år per 1.1. i inntektsåret, eller skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 % av bilens listepris som ny. For el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 % av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1.1. i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 % av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1.1. i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 % av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntekståret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 % av bilens listepris som ny. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. Inntektsskatt Minstefradrag 9

10 Boligsparing for ungdom 2014 Skattefradrag for ungdom under 34 år 20 % Maks. årlig sparebeløp kr Maks. totalt sparebeløp kr Grunnbeløpet i folketrygden Grunnbeløpet pr kr Gjennomsnittlig grunnbeløp 2012 kr Grunnbeløpet pr kr Gjennomsnittlig grunnbeløp 2013 kr Inntektsskatt Minstefradrag 10

11 Gaver i og utenfor ansettelsesforhold NB! Gjelder kun for gaver i form av naturalia. Inntektsskatt Minstefradrag Skattefrihet for mottager Verdi i kr Fradrag for giver Ansettelsestid 25, 40, 50, 60 år Gullklokke m/inskr Ja Bedriften har bestått i 25 år eller et tall delelig med Ja Bedriften har bestått i 50 år eller et tall delelig med Ja Arbeidstager gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75, 80 år Ja Premie for forbedringsforslag Ja Andre gaver i arbeidsforhold (samlet for hele året) Nei Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold 500 Ja 11

12 Inntektsskatt Minstefradrag Arveavgiften er fjernet med virkning for gaver som gis og arv etter dødsfall som skjer eller senere. For gave som gis og arv etter dødsfall som skjer før skal det svares arveavgift etter de regler som gjaldt for Det er samtidig innført et kontinuitetsprinsipp ved inntektsbeskatningen slik at arving / gavemottaker overtar arvelater / givers inngangsverdi ved et senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det overførte. Det gjelder unntak for bolig, fritidsbolig og alminnelige gårdsbruk / skogsbruk som arvelater / giver kan selge skattefritt på overføringstidspunktet. 12

13 Avskrivingssystem og behandling av gevinst/tap Saldoavskrivning av avskrivbare driftsmidler i og utenfor næring: Varige (minimum 3 år) og Betydelige (minimum kr ) Saldogrupper og avskrivningssatser En saldo for hver gruppe i hver næring: a) Kontormaskiner o.l. 30 % 30 % b) Ervervet forretningsverdi (goodwill) 20 % 20 % c) Vogntog, lastebiler, varebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede 20 % 20 % d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskaper, instrumenter, inventar m.v. 20 % 20 % (30 %)* En saldo for hvert driftsmiddel: e) Skip, fartøyer, rigger m.v. 14 % 14 % f) Fly, helikopter 12 % 12 % g) Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft 5 % 5 % og elektroteknisk utrustning i kraftforetak h) Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.v.** 4 % 4 % i) Forretningsbygg 2 % 2 % j) Fast teknisk installasjon i bygninger 10 % 10 % Positiv saldo mindre enn kr kan kostnadsføres. Negativ saldo mindre enn kr må inntektsføres. Behandling av gevinst og tap (etter realisasjonsprinsippet): - Inntektsføre salgssum og fortsette avskrivning eller - Nedskrive på saldo Salgssum for egenutviklet forretningsverdi inntektsføres eller nedskrives på saldo for ervervet forretningsverdi. Gruppene a-d, samt j: Positiv saldo - Fortsatt avskrivning Negativ saldo - Inntektsføre andel minst tilsvarende gruppens avskrivningssats - Unntak: Negativ saldo i gruppe b) føres på gevinst- og tapskonto Gruppene e-i: Gevinst/tap overføres til samlekonto for gevinst/tap - Gevinst på samlekonto, minst 20 % inntektsføres - Tap på samlekonto, inntil 20 % kostnadsføres Samlekonto for gevinst/tap: - En for hver næring i hver kommune - Kan kostnadsføres/må inntektsføres når gjenstående beløp er mindre enn kr Avskrivningssystem gevinst/tap Arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Nye rentefradragsregler Ligningsverdi av næringseiendom 13 * Det innføres 10 % startavskrivning for driftsmidler i skattegruppe d fra ** Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor bruksti den må antas å ikke overstige 20 år. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

14 Arbeidsgiveravgift 2013/2014 Ordinær sats Lav sats Sone 1 14,1 % 14,1 % Sone 1a* 10,6 (14,1) % 10,6 % Sone 2 10,6 % 10,6 % Sone 3 6,4 % 6,4 % Sone 4 5,1 % 5,1 % Sone 4a 7,9 % 5,1 % Sone 5 0,0 % 0,0 % Merverdiavgift Generell sats 25 % 25 % Næringsmidler 15 % 15 % Persontransport, kinobilletter, utleie av rom 8 % 8 % Kultur og idrettsarrangementer 8 % 8 % Avskrivningssystem gevinst/tap Arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Nye rentefradragsregler Ligningsverdi av næringseiendom *Arbeidsgivere i sone 1a vil kunne betale 10,6 % inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i avgift og det foretaket ville ha betalt i avgift ved en sats på 14,1% er lik fribeløpet, kr Deretter betales 14,1 %. Det er virksomhetens lokalisering som avgjør valg av sone. Det er imidlertid gjort visse unntak fra denne regelen for transport-, bygg- og anleggsnæringen og ved arbeidsutleie. 14

15 Gaver i og utenfor ansettelsesforhold NB! Gjelder kun for gaver i form av naturalia. Avskrivningssystem gevinst/tap Skattefrihet for mottager Verdi i kr Fradrag for giver Ansettelsestid 25, 40, 50, 60 år Gullklokke m/inskr Ja Bedriften har bestått i 25 år eller et tall delelig med Ja Bedriften har bestått i 50 år eller et tall delelig med Ja Arbeidstager gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75, 80 år Ja Premie for forbedringsforslag Ja Andre gaver i arbeidsforhold (samlet for hele året) Nei Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold 500 Ja Arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Nye rentefradragsregler Ligningsverdi av næringseiendom 15

16 Nye rentefradragsregler Begrensningsreglene får virkning fra og med inntektsåret De nye rentefradragsreglene går ut på at fradrag for netto rentekostnader som overstiger 5 millioner kroner, kun kan fradras for den delen som ikke overstiger 30 % av en særskilt fastsatt resultatstørrelse. Det er bare fradrag for renter betalt til nærstående part (interne renter) som eventuelt begrenses. Med interne renter menes renter betalt til nærstående person, selskap eller innretning. For å anses som nærstående part, kreves eierskap eller kontroll med minst 50 %. betalt til uavhengig part (eksterne renter) er ikke selv gjenstand for avskjæring, men kan fortrenge fradrag for interne renter. på gjeld til ikke-nærstående part som en nærstående part har stilt sikkerhet for, regnes etter foreliggende regler som interne renter. Departementet har imidlertid sendt på høring et forslag til forskrift om unntak for visse typer lån med sikkerhetsstillelse fra nærstående part (høringsfrist ). Dette er særlig lån med sikkerhetsstillelse fra selskap som låntakeren har en viss eierandel i, men også andre lån der aksjer mv. i låntakerselskapet er stilt som sikkerhet. Avskrivningssystem gevinst/tap Arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Nye rentefradragsregler Ligningsverdi av næringseiendom 16

17 Ligningsverdi næringseiendom og sekundærbolig 2014 Avskrivningssystem gevinst/tap Ligningsverdi næringseiendom og sekundærbolig 2014 Ligningsverdi av næringseiendom og sekundærbolig fastsettes for 2014 til 60 % av beregnet markedsverdi. Arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Nye rentefradragsregler Ligningsverdi av næringseiendom Ligningsverdi næringseiendom og sekundærbolig 2013 Ligningsverdi av næringseiendom og sekundærbolig fastsettes for 2013 til 50 % av beregnet markedsverdi. 17

18 ved tilgodehavende og restskatt mv. ved tilbakebetaling av skatt Rentesats er Norges Banks styringsrente pr 1.1. i inntektsåret redusert med 28 %. Styringsrenten redusert med 28 % pr i inntektsåret er 1,08 % for både 2013 og 2014: ved restskatt Rentesats er Norges Banks styringsrente pr 1.1. i inntektsåret redusert med 28 %. Styringsrenten redusert med 28 % pr i inntektsåret er 1,08 % for både 2013 og 2014: vedrørende skatt Skjermingsrenter Rimelige lån i arbeidsforhold Personlig skattyter: Forskuddstrekk og forskuddsskatt betalt i inntektsåret og negativ skatt: Fra 1.7. i inntektsåret til skatteoppgjøret sendes til skattyter Forskuddsskatt og tilleggsforskudd innbetalt senest året etter inntektsåret: Fra året etter inntektsåret til skatteoppgjøret sendes skattyter Upersonlig skattyter: Forskuddsskatt innbetalt senest året etter inntektsåret og negativ skatt: Fra året etter inntektsåret til skatteoppgjøret sendes til skattyter Personlig skattyter: Fra 1.7. i inntektsåret til forfall 1. termin restskatt Upersonlig skattyter: Fra året etter inntektsåret til forfall 1. termin restskatt ved forsinket betaling Forsinkelsesrentesatsen ved for sen innbetaling av skatt og arbeidsgiver avgift og forsinket oppgjør for skattetrekk og innbetaling av merverdiavgift er 9,50 % p.a Gjeldende rentesatser 8,50 % p.a 9,50 % p.a 9,50 % p.a 18

19 Skjermingsrenter Skjermingsrente ved utbytte mv. til personlig skattyter Skjermingsrenten beregnes med utgangspunkt i rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid. Renten beregnes og kunngjøres av Skattedirektoratet for det aktuelle inntektsår i januar året etter inntektsåret. For 2013 var den 1,1 %. Skjermingsrenter for ekstra skatt på lån: (sktl. 5-22) Normrente for beskatning av rimelige lån i arbeidsforhold jan-feb mars-april mai-juni juli-aug sept-okt nov-des 2,75 % 2,75 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % jan-feb mars-april 2,25 % 2,75 % vedrørende skatt Skjermingsrenter Rimelige lån i arbeidsforhold 2013 jan-feb mars-april mai-juni juli-aug sept-okt nov-des 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 2014 jan-feb mars-april 1,1 % 1,1 % 19

20 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has over 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. 2014

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê==

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== Store foretak skal i årsregnskapet (eller i årsberetningen) gi omfattende opplysninger om ytelser til ledende personer. I det følgende omtales

Detaljer