PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: tlf: Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Kommunalsjef i enhet for helse og omsorg, Evy Anne Vestli Heggen. Prosjektgruppe (PG) Avdelingsleder Borgen boligtjenesten, Yvonne Kristiansson Avdelingsleder 1A sykehjemmet, Anne Lise Sandbakken NAV Arbeidslivssenteret, Vibeke Aasvestad Sandvik/Jorunn Lundquist Glåmdal HMS-tjeneste, Christine Rode-Christoffersen KLP, Mette Jørgensen Styringsgruppe (SG) Hovedtillitsvalgt Odd Sverre Jahren Hovedverneombud Ole Martinsen Enhetsleder helse og omsorg, Evy Anne Vestli Heggen Personalrådgiver, Oddvar Høgberg Rådmann, Helge Meyer

2 Innhold Bakgrunn for prosjektet Mål og målgrupper Gjennomføring av prosjektet Evaluering av prosjektet Økonomi Oppsummering - videreføring 2

3 Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for oppstart av prosjektet var et generelt høyt og økende sykefravær blant ansatte i Eidskog kommune. De største tjenesteområdene i enhet for helse og omsorg; sykehjemmet, boligtjenesten, hjemmesykepleien og hjemmehjelpen, var mest belastet. Mål og målgrupper mål Hovedmålet var å forebygge sykefraværet og øke arbeidsnærværet i enhet for helse og omsorg Prosjektgruppa valgte ut ifra hovedmålet to satsingsområder/ delmål: 1. Å gjennomføre en prosess for å skape en helsefremmende arbeidsplass i 2 utvalgte avdelinger i enhet for helse og omsorg. 2. Å gjennomføre kompetanseheving i oppfølging av ansatte, for avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud Målgruppe for prosjektet Ansatte i enhet for helse og omsorg. I delmål 1 var målgruppen ansatte ved Eidskog sykehjem avdeling 1A og Boligtjenesten avdeling Borgen. Avdelingene ble valgt på bakgrunn av at de hadde høyest sykefravær innen sitt tjenesteområde i I delmål 2 var målgruppen alle avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud i enhet for helse og omsorg. Gjennomføring av prosjektet Gjennomføring av delmål 1 Helsefremmende arbeidsplass Målet med dette satsingsområdet var at vi i samarbeid skulle gjennomføre en prosess for å skape en helsefremmende arbeidsplass i de utvalgte avdelingene og på den måten kunne bidra til en bedre helse for de ansatte og redusert sykefravær. Ansvarlig for gjennomføring og organisering av prosessen var Christine Rode-Christoffersen ved Glåmdal HMStjeneste. Helsefremmende arbeid innebærer en prosess som gjør det mulig for individer, grupper og organisasjoner å øke kontrollen over faktorer som påvirker helsen, og gjennom det forbedre den. Endring i holdninger og handlinger. En teori er at ansatte som opplever bedre helse på arbeidsplassen vil trives bedre, produsere mer eller yte bedre, og dermed kunne bidra til å øke lønnsomheten til bedriften. Forskning viser at påvirkningsmulighet og delaktighet er viktig for helse og trivsel på arbeidsplassen. I helsefremmende prosesser er ofte prosessen i seg selv med på å bedre helsen. Med bakgrunn i dette kan man anbefale et gruppebasert arbeid i de enkelte avdelingene for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Prosessen bestod av 3 samlinger, der de ansatte fikk møtes uforstyrret i 1, 5 time per samling. De som hadde vakt skulle erstattes med vikarer. Den første samlingen inneholdt noe teori om helse og helsefremmende arbeidsplasser, samt gruppearbeid. Temaet for gruppearbeidet tok utgangspunkt i et godt arbeidsmiljø og de ansatte satte selv ord på hva det er som kjennetegner et slikt arbeidsmiljø. Alle punktene som kom frem ble skrevet ned og benyttet som utgangspunkt for neste samling. De ansatte skulle også tenke gjennom hva de ønsket å prioritere til neste samling. I den andre samlingen gjorde de ansatte en prioritering av arbeidsmiljøforholdene og bestemte i plenum hva avdelingen skulle arbeide videre med. Avdelingen ble delt i små grupper på 2- (3) ansatte som skulle tenke gjennom hvert sitt arbeidsmiljøforhold, konkretisere og komme med forslag til tiltak. 3

4 I den tredje samlingen presenterte hver gruppe sin konkretisering og kom med forslag til tiltak for å oppnå de prioriterte arbeidsmiljøforholdene. Etter presentasjonen kom andre ansatte med utfyllende kommentarer, andre forslag osv. Resultatet ble henholdsvis 8 og 10 utvalgte miljøregler med tiltak og krav til holdninger, oppgaver, hverandre og brukere for å oppnå disse. Samlingene ble gjennomført med ca 1 måneds mellomrom. En avdeling gjennomførte samlingene i Kommunestyresalen, mens den andre benyttet egne lokaler. En avdeling hadde ca 95 % oppmøte på samtlige samlinger, den andre hadde 95 % på 1. samling og 33 % på de to resterende samlingene. Det var 22 ansatte per avdeling. Det er valgt en gruppe bestående av avdelingsleder og to ansatte som har ansvar for å holde liv i prosessen videre. Første møte er henholdsvis i august og september og gruppa vil bli veiledet av Christine Rode Christoffersen fra Glåmdal HMS-tjeneste. Det var opprinnelig tenkt at alle avdelingslederne i enhet for helse og omsorg skulle følge samlingene på en av avdelingene. Av hensyn til at det kunne virke hemmende på de ansattes deltakelse med så mange observander, ble det i stedet gjennomført et evalueringsmøte for avdelingslederne i etterkant av samlingene. Der fikk de informasjon om det arbeidet som er gjennomført på de to utvalgte avdelingene og de erfaringene ansatte og ledere har gjort seg. Gjennomføring av delmål 2 kompetanseheving i oppfølging av ansatte, for avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud Informasjonen som ble formidlet hadde til hensikt å forbedre rutiner for oppfølging av ansatte, både sykmeldte, de som står i fare for å bli sykmeldte og friske. Målgruppa var sammensatt av avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud med mål om at de ulike rollene skulle få bedre innsikt i egen og andres roller i oppfølgingsarbeidet. Hensikten var å skape et bedre grunnlag for samarbeid mellom de nevnte gruppene, noe som er meget sentralt i oppfølging av ansatte. Det har vært gjennomført fem samlinger a 3 timer: En samling med fokus på standardiserte oppfølgingsplaner. To samlinger med fokus på sykefraværsoppfølging; utarbeidelse av administrasjonsskjema, prosedyre for oppfølging av sykmeldte, samt kvalitet og effektivisering av oppfølgingsmøter. Det skulle opprinnelig vært to samlinger med fokus på oppfølging av friske arbeidstakere, men siste del av femte samling ble benyttet til presentasjon av ferdig utarbeidet prosedyre for sykefraværsoppfølging og administrasjonsskjema som er beskrevet i punktet ovenfor. Det ble derfor kun en og en halv samling til forebyggende og helsefremmende arbeid. Samlingene ble gjennomført med ca 1 måneds mellomrom i Kommunestyresalen. Totalt var det i gjennomsnitt ca 30 avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud som deltok på samlingene. Gjennomføring av prosjektprosessen i forhold til oppsatte aktivitetsplan og kommunikasjonsplan. Prosjektet er gjennomført i henhold til oppsatte aktivitetsplan og kommunikasjonsplan. Alle gjøremål er gjennomført innenfor oppsatte tidsfrister. Utover gjennomføring av tiltak under delmål 1 og 2 vil vi fremheve informasjonsskrivet HMS nytt, som er utgitt hver måned. Dette har inneholdt oppdatert informasjon om prosjektet og er lagt ut på intranett, sendt ut på e-post via enhetsledere til avdelingsledere og ansatte, sendt ut på e-post til representanter i Formannskapet, HOL komiteen, AMU og styringsgruppa ved hver utgivelse. Prosjektet har også medført at det har blitt etterspørsel etter oppgaver som opprinnelig ikke var planlagt inn i prosjektet. Det har vært mest etterspørsel etter ergonomisk vurdering av arbeidsplass og bistand til søknad om tilskudd til arbeidshjelpemidler. Det har blitt søkt og innvilget arbeidshjelpemidler til 10 ulike avdelinger/ grupper. Som et resultat av prosjektet er det også utarbeidet 4 nye overordnede prosedyrer: Forebygging og håndtering av vold og trusler Forebygging og håndtering av mobbing og trakassering Prosedyre for melding og håndtering av samarbeidsproblemer og konflikter Prosedyre for oppfølging av sykefravær 4

5 Evaluering av prosjektet Prosjektet evalueres ved at vi vurderer følgende forhold: I hvilken grad har prosjektet nådd målene? Grad av måloppnåelse. Hvordan har de ansatte opplevd tiltakene som er gjennomført? Jamfør delmål 1 og 2. Vurdering av prosjektprosessen Vurdering av faktorer som kan ha påvirket resultatene. Hva mener de ansatte kan gjøres for å redusere sykefraværet i enheten? I hvilken grad har prosjektet nådd målene? Grad av måloppnåelse. Vi har hovedsakelig valgt å evaluere sykefraværsstatistikk fra 1. kvartal 2012 sett i forhold til 1. kvartal 2011, da bakgrunn for prosjektet var et høyt men også økende sykefravær blant ansatte i Eidskog kommune. Vi vil allikevel kommentere statistikk fra de siste fem år. Statistikk vedrørende sykefravær for ansatte i Eidskog kommune er hentet fra programmet HRM. Tallene som presenteres inkluderer både egenmeldt og legemeldt sykefravær, hvis ikke annet er oppgitt. Alle tall er avrundet til en desimal. Tabell 1: Viser utvikling i sykefravær i Eidskog kommune 1. kvartal, siste fem år: ,3 % 9,0 % 8,2 % 11,3 % 9,0 % 0-0,3 pp -0,8 pp +3,1 pp -2,3 pp Tabell 2: Viser hva 2, 3 prosentpoeng reduksjon i sykefravær fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 utgjør i lønnsmidler: Redusert sykefravær beregnet i lønnsmidler for 1 mnd , ,- (mnd lønn)*9,6 årsverk Redusert sykefravær beregnet i lønnsmidler for 1. kvartal , ,- (mnd lønn)*9,6 årsverk* 3 mnd Det er totalt 418 årsverk i Eidskog kommune. Grunnlønn i en måned beregnet ut ifra en fagarbeiderstilling (hjelpepleier) med 10 års ansiennitet inkludert sosiale utgifter og et ulempetillegg på 4 900,- (natt/kveld) utgjør kr ,-. En reduksjon i sykefraværet på 2,3 prosentpoeng vil si at det har vært 9,6 årsverk mer tilstedeværelse per mnd. I lønnsmidler utgjør dette ,- per måned og ,- for 1. kvartal. Mer tilstedeværelse gir positive ringvirkninger som økt tjenesteproduksjon og mer fornøyde brukere, noe som igjen gir positive tilbakemeldinger til de ansatte. Det medfører også mindre bruk av tid til innleielse av vikarer for avdelingsledere og mindre belastning på alle ansatte i avdelingen. Det blir en positiv sirkel som igjen kan bidra til ytterligere reduksjon av sykefraværet. Fra 2008 til 2010 ble sykefraværet i kommunen redusert med 1,1 prosentpoeng før det i 2011 økte med 3,1 prosentpoeng. Vi har i prosjektperioden arbeidet systematisk, som beskrevet under gjennomføringen, for å snu denne trenden. Sykefraværet er i 2012 på nytt redusert med 2,3 prosentpoeng. 5

6 Tabell 3: Viser sykefravær og reduksjon i sykefravær på landsbasis og i Eidskog kommune fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012: 1. kvartal kvartal 2012 Landsbasis 7,3 % 6,9 % Reduksjon i prosent/prosentpoeng på landsbasis -5,5 % reduksjon i sykefravær (0,4 pp) Eidskog kommune 11,3 % 9,0 % Reduksjon i prosent/prosentpoeng i Eidskog kommune På landsbasis er sykefraværet redusert med 5,5 % /0,4 prosentpoeng fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 (http://www.glomdalen.no/naringsliv/article ece) Lovendring i oppfølging av sykmeldte fra 1. juli 2011 og krav om tettere oppfølging trekkes frem som en sentral årsak til reduksjonen i fraværet. Eidskog kommune hadde i tilsvarende periode altså en reduksjon i fraværet på 14,9 % /1, 9 prosentpoeng mer enn landsgjennomsnittet. Enhet for helse og omsorg har hatt mer varierende sykefravær siste fem år. Fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 er fraværet kun redusert med 0,1 prosentpoeng. I forhold til prosjektet er det interessant å se at egenmeldingene for 1-8 fraværsdag har økt med 0,6 prosentpoeng. Langtidsfraværet er redusert med 0,5 prosentpoeng. Den nye prosedyren for oppfølging av sykefravær oppfordrer til bruk av egenmelding fremfor sykmelding de 8 første dagene, da dette ofte bidrar til kortere fraværsperioder. Dette ved siden av tettere oppfølging av sykefravær har vært sentrale temaer i delmål 2. Vi håper den svake -20,4 % reduksjon i sykefravær (2,3 pp) trenden i økt bruk av egenmelding fremfor sykmelding er et resultat av ny prosedyre samt gjennomføring av delmål 2. Samme tendens viser seg også i fraværet for samtlige ansatte i kommunen. Ser man på de to avdelingene som ble valgt ut til å delta i delmål 1 «helsefremmende arbeidsplass» er resultatene meget bra. Avdelingene ble, som nevnt, valgt ut på bakgrunn av at de hadde høyest fravær innen sitt tjenesteområde i Vi har derfor valgt å sammenligne fraværet 1. kvartal 2012 med grunnlaget de ble valgt ut ifra, altså fravær i En avdeling hadde i 2011 et fravær på 18,3 % og har 1. kvartal 2012 redusert dette til 13 %. Det utgjør en reduksjon i sykefraværet på ca 29 % (5,3 prosentpoeng). Den andre avdelingen hadde et fravær på 11,2 % som er redusert til 6, 8 % i samme periode. Det utgjør en reduksjon i sykefraværet på ca 39,3 % (4,4 prosentpoeng). Det vil si at disse to avdelingene gjennomsnittelig har redusert sitt sykefravær med 34,2 % (4,9 prosentpoeng). Tabell 4: Viser reduksjon i sykefraværsprosent og prosentpoeng i de utvalgte avdelingene sett i forhold til andre avdelinger med mer enn 10 ansatte innen samme tjenesteområde. Boligtjenesten: Avdelinger: Avdeling som deltok i prosjektet Resterende avdelinger innen samme tjenesteområde Sykefravær i prosentpoeng hele 2011 Sykefravær i prosentpoeng 1. kvartal 2012 Reduksjon/økning i sykefravær målt i prosentpoeng Reduksjon/økning i sykefravær målt i prosent 11,2 6,8 4,4 pp (reduksjon) Ca 39,3 % reduksjon i sykefravær 10,4 17,7 7,3 pp (økning) Ca 70,2 % økning i sykefravær 6

7 Eidskog sykehjem: Avdelinger: Avdeling som deltok i prosjektet Resterende avdelinger innen samme tjenesteområde (>10 ansatte) Sykefravær i prosentpoeng hele 2011 Sykefravær i prosentpoeng 1. kvartal 2012 Reduksjon/økning i sykefravær målt i prosentpoeng Reduksjon/økning i sykefravær målt i prosent 18,3 13,0 5,3 pp (reduksjon) Ca 29 % reduksjon i sykefravær 9,2 9,9 0,7 pp (økning) Ca 7,6 % økning i sykefravær Sammenligner man de to utvalgte avdelingene med resterende avdelinger i respektive tjenesteområde i samme periode som oppgitt ovenfor er også resultatene bra. Den utvalgte avdelingen i Boligtjenesten har redusert sitt fravær med 39,3 % (4,4 prosentpoeng), mens de to andre avdelingene har økt sitt sykefravær med gjennomsnittelig 70,2 % (7,3 prosentpoeng). Avdelingene har fra 22 til 28 ansatte. Sammenligner man avdelingene på Eidskog Sykehjem med over 10 ansatte har den utvalgte avdelingen redusert sitt fravær med 29 % (5,3 prosentpoeng). De fire resterende avdelingene har økt sitt sykefravær med gjennomsnittelig 7,6 % (0,7 prosentpoeng). Dette viser at de to utvalgte avdelingene har redusert sitt sykefravær betraktelig sammenlignet med resterende avdelinger innen samme tjenesteområde. Konklusjonen er at prosjektets hovedmålsetning om å øke arbeidsnærværet, i løpet av en kort tidsperiode, er oppnådd. Hvordan har de ansatte opplevd tiltakene som er gjennomført? Jamfør delmål 1 og 2. Metoden som er benyttet for å vurdere dette forholdet er gruppeintervju. Det er en kvalitativ metode hvor en gruppe mennesker diskuterer et tema med en intervjuer som leder og ordstyrer. Det finnes ulike varianter av gruppeintervju. Fokusgruppe betyr at gruppemedlemmene diskuterer et avgrenset tema, i dette tilfellet egen opplevelse av tidligere beskrevne tiltak under delmål 1 og 2. Gruppeintervju ble valgt fremfor individuelle intervjuer fordi det oppleves trygt for respondentene og man har muligheten til å utfylle hverandre. En svakhet ved metoden er at enkeltindivider kan være meget dominerende og styre gruppa. Respondentene ble tilfeldig plukket ut blant de som hadde minimum 2/3 fremmøte på samlingene. Gruppa bestod av 5-6 ansatte og intervjuet ble ledet av Mette Jørgensen fra KLP. Hun har ikke vært delaktig i tiltakene som ble evaluert. Det ble satt av 1,5 time til intervjuet og intervjuer noterte fortløpende. Intervjuene ble holdt i et møterom på sykehjemmet. Delmål 1: Å gjennomføre en prosess for å skape en helsefremmende arbeidsplass i 2 utvalgte avdelinger i enhet for helse og omsorg. Det ble gjennomført et gruppeintervju på hver avdeling. Begge avdelingene beskriver prosessen de har vært en del av som positiv for arbeidsmiljøet og anbefaler at den i fremtiden benyttes på flere avdelinger. På spørsmål om hvor egnet prosessen er til å gjennomføre på andre avdelinger i kommunen, svarer begge gruppene 10 på en skala fra 1-10 der 10 er veldig egnet. Det som fremheves som positivt er at de ansatte er blitt mer bevisst og reflektert over det som er bra på avdelingene. De tror ikke prosessen har endret arbeidsmiljøet, men den har hjulpet dem til å se det positive. På avdelingen med høyt fremmøte poengterer de også viktigheten av at de i fellesskap har diskutert hvordan de ønsker å ha det. Dette gir bedre rom for å ta opp problemstillinger og bidrar til at alle forsøker å gjøre forbedringer. Avdelingen med lite fremmøte poengterer derimot at denne faktoren virket negativt inn på prosessen. Kursholderen får skryt fra begge avdelinger for å være flink til å involvere alle. 7

8 Begge avdelinger hadde ønsket seg mer informasjon i forkant av prosessen og bedre tid på samlingene. Informasjonen er også oppfattet ulikt mht godtgjørelse for møtedeltakelse og innleielse av vikarer på de to avdelingene. Avdelingslederne er enig i at det burde vært satt av mer tid. De mener også at egne lokaler er bedre egnet enn Kommunestyresalen. De er fornøyd med kursholderen og mener de har lært noe konkret om det å arbeide helsefremmende. Et verktøy de kan benytte ved senere anledninger. Kursholderen oppsummerer sin opplevelse av kurset slik: De ansatte var meget positive og engasjerte. Dette bidro til mange gode innspill. Det ble knapt med tid, både når det gjelder antall samlinger og tid avsatt per samling. Vi bør forbedre informasjon i forkant av samlingene. Stort frafall i en av avdelingene var uheldig for prosessen. Delmål 2: Å gjennomføre kompetanseheving i oppfølging av ansatte, for avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud Det ble gjennomført et gruppeintervju. Respondentene representerte avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud. De ansatte synes det var positivt at avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud deltok på opplæringen sammen. På denne måten har de bedre grunnlag til å forstå hverandres roller og styrke samarbeidet ytterligere. De kan spille mer på lag Avdelingslederne opplevde på første samling at det var mye fokus på deres ansvarsområder og synes dette var negativt. De tillitsvalgte og verneombudene sier derimot at de har fått økt forståelse for hvor mye avdelingslederne må følge opp. Tillitsvalgte og verneombud fremhever at de har fått mer kunnskap til å formidle informasjon vedrørende oppfølging av sykefravær, tilrettelegging og de ansattes plikter til ansatte. Samtlige synes de har fått god innsikt i oppfølging av sykefravær. De hadde imidlertid ønsket seg bedre informasjon om samlingenes innhold i forkant, mer fokus på det friske, et mer komprimert innhold og konkrete verktøy for arbeid med et bedre arbeidsmiljø. Kursholderne oppsummerer sin opplevelse av samlingene slik: Det var en styrke at avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud deltok på opplæringen sammen. Dette gir en felles plattform/ forståelse for videre arbeid med oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø. Vi fikk nyttige innspill fra prosjektgruppa og da spesielt avdelingslederne mellom samlingene. Dette gav muligheter for å korrigere underveis. Vi opplevde at det var utfordrende å skape engasjement i gruppa, men dette bedret seg etter hvert. Det var aktiv deltakelse på gruppearbeid, men lite i plenum. Kanskje dette kunne vært bedre med bruk av et annet lokale enn Kommunestyresalen? Hvordan gruppene deles inn er viktig for oppfølging mellom samlingene. Kortere tid mellom samlingene kunne vært mer effektivt. Begge delmål vurderes, av prosjektgruppa, som velegnet i forhold til prosjektets hovedmålsetning om å redusere sykefraværet. Delmål 2 gir et teoretisk grunnlag og felles plattform, mens man i delmål 1 blir presentert for et praktisk verktøy. Vurdering av prosjektprosessen Dette er en vurdering som er gjennomført av deltakerne i prosjektgruppa. Oppstarten av prosjektet var mest utfordrende og det tok ca to måneder å få på plass rammene for prosjektet. Det var blant annet usikkerhet knyttet til stillingsbeskrivelse, midler, i hvor stor grad en skulle følge tidligere utarbeidet prosjektplan og budsjett. Det ble også gjort store endringer i sammensetningen av prosjektgruppa. Det var i utgangspunktet ingen interne representanter i gruppa med unntak av prosjektleder. Dette ble endret to måneder etter oppstart og to avdelingsledere fra enhet for helse og omsorg ble representert. Glåmdal HMS byttet ut sin representant pga endret bemanning og NAV stat sin representant ble trukket ut av gruppa. Det ble tilslutt en fin sammensetning av interne og eksterne representanter, som har samarbeidet veldig bra gjennom hele prosjektprosessen. Alle parter har vært nyttig og bidratt på hver sin måte. Arbeidsfordelingen 8

9 har fungert bra og hatt en god flyt. De beskriver alle både samarbeid og prosess som lærerik. Representantene sier også at midler til prosjektledelse har vært en forutsetning for å kunne gjennomføre prosjektet. Det har vært avgjørende for måloppnåelse. Etter en utfordrende oppstart har selve gjennomføringen av prosjektet gått veldig bra. Alle tiltak er gjennomført som planlagt og i henhold til tidsplan. De eksterne aktørene har gjort korrigeringer underveis etter tilbakemeldinger fra de interne, noe som har vært nyttig for begge parter. De interne prosjektgruppedeltakerne poengterer at erfaring med prosessen i delmål 1 har gitt dem bedre grunnlag for utvelgelse av egnede avdelinger i en videreføring av prosjektet. De ser verdien i bruk av verktøyet i andre avdelinger. Prosjektleder har hatt god nytte av veiledning fra KLP. Informasjonsflyten internt i prosjektgruppa har fungert veldig bra, men det har vært diskutert om informasjonsflyten ut til ansatte kunne vært bedre dersom hovedtillitsvalgt og/eller hovedverneombud var representert i prosjektgruppa? Dialogen med styringsgruppa har fungert bra og det har vært møter annenhver måned med unntak av sommermånedene. Det har blitt informert om prosjektet i Formannskapet, HOL komiteen og AMU og det ble godt mottatt. Politikerne stilte blant annet spørsmål om hva de ansatte mente burde gjøres for å redusere sykefraværet. Dette spørsmålet ble tatt videre i gruppeintervjuene. Svarene de gav kan du lese i punktet hva mener de ansatte kan gjøres for å redusere sykefraværet i enheten? Vurdering av faktorer som kan ha påvirket resultatene Helsefremmende og forebyggende aktiviteter «Frisk ansatt» kan ha virket positivt inn på resultatene. Her nevnes spesielt rygg/nakke kurs og stressmestringskurs. Aktivitetene er arrangert parallelt med dette prosjektet og prosjektleder har også vært ansvarlig for gjennomføring. Alle aktiviteter er gjennomført som planlagt, for mer informasjon les brosjyren «Frisk ansatt». NAV stat Eidskog sin representant ble trukket fra prosjektgruppa. Denne faktoren, samt mange nye ansettelser av leger på Eidskog Legesenter i prosjektperioden, har svekket disse partenes samarbeid med prosjektgruppa. Andre faktorer som kan ha påvirket resultatene er: Langtidsfravær i lederrollene, skifte av ledere, omplasseringer, ny turnus, utskiftning av ansatte, tidsperspektivet i prosjektet, valg av lokaler og ikke minst lovendring i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere fra 1.juli Hva mener de ansatte kan gjøres for å redusere sykefraværet i enheten? Alle tre gruppene som var til gruppeintervju i fm delmål 1 og 2 fikk ovennevnte spørsmål. Dette er svarene de gav: Kurs i forflytnings/ løfteteknikk og bruk av hjelpemidler bedre opplæring Flere/mer tilgjengelig hjelpemidler (lokalt lager) Kurs innenfor holdning/etikk Vanntrening for muskel/skjelettplager Riktig sko kommunen kunne dekke skotøy (harde gulv) Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ledelse og arbeidstakere Fortsette å arbeide med arbeidsmiljøet Høyere stillingsprosent Økonomi Prosjektet har fått ,- i KLP midler ,- er satt av til helsefremmende og forebyggende aktiviteter «Frisk ansatt», der ca ,- vil bli benyttet i De resterende ,- er satt av til prosjektet «Friskere i Eidskog». Prosjektet har i tillegg fått ,- i tilretteleggingstilskudd fra NAV Arbeidslivssenter. Det er per benyttet 16955,-, hovedsakelig til kjøp av tjenester og informasjonsskriv. Dekning av kostnader til lønn i fm gjennomføring av delmål 1 og evt. kostnader til tiltak/ oppfølging av delmålet er ennå ikke utbetalt. 9

10 Oppsummering - videreføring Forslag til videreføring med utgangspunkt i hva de ansatte mener bør gjøres for å redusere sykefraværet i enhet for helse og omsorg Respondentene fokuserte mye på hjelpemidler; tilgjengelighet til hjelpemidler, kurs i forflytnings/løfte teknikk og opplæring i bruk og valg av hjelpemidler. Viktigheten av dette sees i sammenheng med et økende antall tilrettelagte arbeidsplasser og mer belastning på friske arbeidstakere. Med utgangspunkt i ovennevnte ønsker er det satt opp et kurs i forflytnings/løfteteknikk og opplæring i bruk og valg av enkle hjelpemidler torsdag 6. september Kurset bygger på forflytning/ løfteprinsipper ikke ren teknikk og er dermed overførbart til alle daglige gjøremål. Dette er viktig mht totalbelastningen og evnen til å overføre noe man har lært i en situasjon til andre situasjoner. Ansvarlig for kurset er Handicare. Parallelt med oppsett av disse kursene har 6 grupper a 8-10 ansatte vært med å velge ut en forflytningspakke bestående av 8-10 enkle forflytningshjelpemidler. Det ble søkt om systemrettede tilretteleggingstilskudd til innkjøp av disse pakkene i juni og søknad ble innvilget i juli med full dekning. Hjelpemidlene ble bestilt i august og vil kunne tas i bruk på avdelingene i løpet av september. Kurset gjennomføres før utlevering av forflytningspakkene. Kurset vil gi dem en innføring i bruk og valg av disse hjelpemidlene og prosjektleder kan i etterkant bistå ute i det praktiske arbeidet. Fordelen med å ha disse enkle hjelpemidlene tilgjengelig til enhver tid er at de ansatte kan benytte dem etter behov. Det vil bidra til å kunne gjøre pasienter mer aktive i forflytning, noe som gir pasienten mer trening og den ansatte mindre belastning. Det er også mer effektivt at hver gruppe har egne hjelpemidler mht at de må være tilgjengelige når man trenger dem. Uten sistnevnte forutsetning blir hjelpemidlene sjelden benyttet. Mer spesifikke individuelle behov må søkes på den enkelte pasient. Respondentenes ønske om å fortsette å arbeide med arbeidsmiljøet ivaretas ved en videreføring og sammenslåing av delmål 1 og 2, beskrevet i punktet nedenfor. Kort oppsummering og forslag til videreføring og sammenslåing av delmål 1 og 2 Vi har tatt utgangspunkt i evalueringen og ser i hovedtrekk at de ansatte er positive til videreføring av delmål 1. Avdelingslederne beskriver at de har lært noe konkret om det å arbeide helsefremmende. Et verktøy de kan benytte videre. Avdelingene som deltok kan også vise til meget gode resultater i reduksjon av sykefravær, både sammenlignet med eget tjenesteområde, enheten, kommunen og landsgjennomsnittet. Kursholderen, avdelingslederne og de ansatte påpeker de samme forbedringspotensialene. Mer tid, både når det gjelder antall samlinger og tid avsatt per samling. Mer informasjon i forkant av samlingene. Bra oppmøte må også være en forutsetning og et krav for en god prosess. Når det gjelder delmål 2 mener både avdelingsledere, tillitsvalgte, verneombud at det har vært en styrke at de har deltatt på samlingene i fellesskap. Dette fremheves også som en styrke av kursholderne. Samarbeidet disse rollene imellom er avgjørende for videre arbeid med oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø. Deltakerne mener de har fått god informasjon om oppfølging av syke arbeidstakere, men hadde ønsket seg mer konkrete verktøy innen helsefremmende arbeid. I utgangspunktet var det planlagt at alle avdelingslederne skulle delta på samlingene til en av de utvalgte avdelingene i delmål 1. Hensikten var å få lærdom/erfaring til å kunne gjennomføre lignende prosesser i egen avdeling. De ville i den sammenheng også blitt introdusert for et verktøy i helsefremmende arbeid, som de savnet under delmål 2. Dette ble ikke gjennomført mht at det ville blitt mange observander i forhold til ansatte, noe som kunne påvirket arbeidet negativt. 10

11 Med utgangspunkt i avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombudene sine ønsker om konkrete verktøy innen helsefremmende arbeid og en vellykket gjennomføring av delmål 1, foreslås det en videreføring der man setter dette sammen. Dette er prosjektgruppas konkrete forslag til videreføring av prosjektet 2012/deler av 2013: Prosjektgruppa vurderer det som en nødvendighet at man har en person til å lede prosjektet videre. Det foreslås derfor at man frikjøper 20 % av en stilling til prosjektledelse. Dersom en av de interne prosjektgruppedeltakerne er interessert anbefales det at de får tilbudet mht deres kjennskap til prosjektet. Prosjektgruppa velger ut 2-4 avdelinger/ grupper, som ser behov og ønsker å arbeide med å skape helsefremmende arbeidsplasser høsten 2012/ Avdelingsleder, tillitsvalgt og verneombud gjennomfører en opplæring i helsefremmende arbeidsplass som metode. Kurset/opplæringen ledes av Glåmdal HMS ved Christine Rode Christoffersen, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Avdelingsleder i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud vil deretter kunne gjennomføre en prosess, som beskrevet i delmål 1, i egen avdeling. Her vil både avdelingsleder, tillitsvalgt og verneombud ha god nytte av en felles plattform/forståelse for oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø, som det ble lagt et grunnlag for ved gjennomføring av tidligere beskrevne delmål 2. Alle vil også bli kjent med et konkret verktøy innen helsefremmende arbeid, som kan benyttes i flere sammenhenger. Det vil bli satt av tid til felles veiledning fra Glåmdal HMS med evt. bistand fra NAV Arbeidslivssenter underveis i prosessen. For å forsterke det teoretiske grunnlaget foreslås det at dagskurset «Sees i morgen» ved NAV Arbeidslivssenter settes opp i kommunen parallelt med igangsetting av ovennevnte prosess. Målgruppa for dette kurset er avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud. På bakgrunn av prosjektgruppas konkrete forslag til videreføring av prosjektet 2012/deler av 2013 anbefales følgende disponering av gjenstående KLP midler: Frikjøp av 20 % stilling for oppfølging av prosjektet høsten 2012 og deler av Det anbefales at en som har kjennskap til prosjektet leder det videre, fortrinnsvis en av avdelingslederne som har deltatt i prosjektet. Dette vurderes av prosjektgruppa for avgjørende for at prosjektet skal kunne videreføres. Kjøp av bedriftshelsetjenestetimer til opplæring og veiledning av helsefremmende arbeidsplass i 2-4 avdelinger som ser behov og ønsker å arbeide med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Jamfør kort oppsummering og forslag til videreføring og sammenslåing av delmål 1 og 2. Frikjøp av arbeidstid, slik at avdelingsleder, tillitsvalgte og verneombud kan delta på kurset «Sees i morgen», som er en videreføring av de 5 gjennomførte samlingene med NAV Arbeidslivssenter i prosjektet. 11

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda?

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? Sluttrapport Gravid og i arbeid GIA Resultatmål Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide Sykefraværet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg /12 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC SARK-07-201200445-3 Hva saken gjelder: Som et ledd i det systematiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Felles innsats delt glede Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Sykefraværet ved Finnsbråten Eidsvoll har gått fra 9,9 til 3 prosent på to år. Ved Grilstad AS

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

v/personal- og organisasjonssjef Tore Neset

v/personal- og organisasjonssjef Tore Neset Mandal kommune Gevinster av langsiktig arbeid med nærvær og tillit Mandal kommune 2003-2014 v/personal- og organisasjonssjef Tore Neset Mandal kommune FAKTA 15.350 innbyggere 901 årsverk 1313 ansatte Såkalt

Detaljer

PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010

PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010 Inderøy kommune Sakshaug skole Vennav. 59 7670 INDERØY PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010 KVALITETSKOMMUNEN INDERØY SLUTTRAPPORT - STRATEGIER OG TILTAK FOR Å FÅ NED SYKEFRAVÆRET

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E - E R FA R I N G E R F R A K U R S E T Y R K E S R E T T E T S P R Å K O P P L Æ R I N G I H E L S E A R B E I D E R FA G 2 påfølgende

Detaljer

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september Saman om ein betre kommune NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september PROSJEKTORGRANISERING Styringsgruppe: Formannskapet Ressursgruppe: Rådmann, repr. styringsgruppe, hovedtillitsvalgt, prosjektleder,

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Prosjektperiode nov. 2011 31.3.2014 Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO DYRØY KOMMUNE 2015: 1. 079 innbyggere 72 ansatte i PLO 2014-2015 Vi strekker oss for å bli enda bedre! Kommunens visjon: Faglig dyktighet Imøtekommende Nytenkning ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK /14 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-07-201200445-16 Hva saken gjelder: Sykefraværsnivået og utviklingen

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR Brødrene Finsbråten En kvalitetshistorie Allerede i 1951 etablerte brødrene Osvald, Frank og Kåre Finsbråten Finsbråten a.s, som i dag består av Finsbråten as og Krone

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær

Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær Et prosjekt i samarbeid med Saman om ein betre kommune og KLP 1 Lokale samarbeidsparter Verneombud Tillitsvalgte Fastlegene ved Fagernes legesenter

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1

Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1 Ark.: 461 Lnr.: 948/09 Arkivsaksnr.: 09/139-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET I 2008 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Kommunens fravær i 2008

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: FDA Arkivsaksnr.: 11/ VURDERING AV MANDALSMODELLEN SOM TILTAK FOR REDUSERT SYKEFRAVÆR

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: FDA Arkivsaksnr.: 11/ VURDERING AV MANDALSMODELLEN SOM TILTAK FOR REDUSERT SYKEFRAVÆR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: FDA Arkivsaksnr.: 11/2705-1 VURDERING AV MANDALSMODELLEN SOM TILTAK FOR REDUSERT SYKEFRAVÆR Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Velkommen til. Vegårshei kommune

Velkommen til. Vegårshei kommune Velkommen til Vegårshei kommune Kjerneverdier Gjensidig tillit og respekt Ansvar Dialog Kunnskap Trivsel og glede - Kjerneverdiene skal ligge til grunn i alt vi foretar oss Kort om Vegårshei Vakker innlandskommune

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb

snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Sykefravær

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Bydelsutvalget /2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR " VERBALVEDTAK

Bydelsutvalget /2014 PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR  VERBALVEDTAK Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201200399 Arkivkode: 217.9 Saksbeh: Dagfrid Haarberg Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.11.2014 199/2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Samarbeid og kompetanse for økt nærvær Horten kommune

HORTEN KOMMUNE. Samarbeid og kompetanse for økt nærvær Horten kommune Samarbeid og kompetanse for økt nærvær Horten kommune 1 Bakgrunn for prosjektet Gjennomsnittlig sykefravær på 11-12 % de siste årene Ønske og behov for systematisk samspill mellom aktørene Gode erfaringer

Detaljer

Foredrag for FAD 8. juni 2010. Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder

Foredrag for FAD 8. juni 2010. Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder Foredrag for FAD 8. juni 2010 Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder Tollregionene Tollregion Nord-Norge Tollregion Midt-Norge Tollregion

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer