ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte Dkument nr.:

2 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

3 side 3 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG... 2 INNLEIING... 5 Organisasjnsplanen... 5 Grunnlagspplysningar... 5 Stiftinga av Finnås Sprtsklubb... 5 FØREMÅL OG MÅLSETJINGAR FOR FINNÅS SPORTSKLUBB... 7 Føremål med rganisasjnsplanen... 7 Overrdna målsetjing... 7 Idrettslege målsetjingar... 7 Ssiale målsetjingar... 7 Organisatriske målsetjingar... 7 HANDLINGSPLANAR... 8 Krtsiktig handlingsplan Langsiktig handlingsplan ORGANISERING... 9 Organisasjnskart... 9 Årsmøtet... 9 Styrets funksjn g samansetning Frdeling av arbeidsppgåver Leiar Nestleiar Øknmiansvarleg Sekretær Styremedlem Ungdmskntakt (2.Styremedlem) Varamedlem Varamedlem Revisrar Valkmité Anleggsutval Marknadsutval Øknmiutval Sprtsleg utval ANSVARSFORHOLD Medlemmer Frsikring Idrettsfrsikring fr barn Underslagsfrsikring... 12

4 side 4 av 22 Infrmasjn ØKONOMI Rekneskap Medlemskntingent Kntingenttypar Treningsavgift Innkrevjingsrutinar Reklame g spnsravtalar Utleige Utleigereglar Kisk Meirverdiavgift Øknmisk utrskap RETNINGSLINER FOR FRIVILLIGE, FØRESETTE OG UTØVERAR Retningsliner fr freldre/føresette Retningsliner fr utøvarar Retningsliner fr trenarar g lagleiarar Mbbing Seksuell trakassering Alkhl Antidping Reint Idrettslag Reglar fr reiser Frmål Omfang g frutsetningar Hvudleiar Reiseutgifter Plitiattest Handtering av rdninga Innhenting av plitiattest Dugnad Retningsliner fr bruk av e-pst ÅRLEGE FASTE OPPGÅVER Styret Utvalsleiarar Lagleiarar... 22

5 side 5 av 22 INNLEIING Organisasjnsplanen Organisasjnsplanen er meint sm eit styrande dkument fr Finnås Sprtsklubb. Hensikta har vre å nedteikna i dkumentfrm dei verrdna retningslinene sm lagets styrande rgan skal arbeida etter. Organisasjnsplanen er utarbeida innanfr rammene av laget sine vedtekter g retningslinjer gitt av NIF. Styret, eller andre rgan innan laget sm styret gjev fullmakt, kan vedta nærare instruksar/retningsliner innanfr rammene av det sm er trekt pp i denne rganisasjnsplanen. Styret bør sjå til at rganisasjnsplanen vert revidert jamleg. Styret har det verrdna ansvaret fr å sjå til at rganisasjnsplanen vert gjrt kjent både fr lagets styrande rgan g medlemmane. Grunnlagspplysningar Namn: Finnås Sprtsklubb Stifta: Idrett: Ftball g trim Pstadresse: 5437 FINNÅS E-pst adresse: Bankknt: Bankfrbindelse: Sparebanken Vest Internettadresse: Organisasjnsnummer i Brønnøysundsregisteret: Anleggsadresse: Mtrsprtvegen 3 Tatt pp sm medlem i Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité: Registrert tilknytt: Hrdaland Idrettskrets Registrert tilknytt: Bøml Idrettsråd Registrert tilknytt: Nrges Ftballfrbund Registrert tilknytt: Hrdaland Ftballkrets Klubbnummer i NIF s medlemsregister: KL Stiftinga av Finnås Sprtsklubb Finnås Sprtsklubb vart stifta måndag Det vart halde stiftsmøte på Våge Skule g tilstade var ein del interesserte frå bygda samt Helge Larsen, Arvid Steinsvåg g Gunnar Sæverud sm hadde fremja frslaget m å starta eit eige idrettslag. Første sak på lista var namn på laget. Stiftingsgruppa hadde kme fram til at Finnås Sprtsklubb ville vera eit høveleg namn. Dei grunngav dette med at dei fleste laga i Sunnhrdland heitte idrettslag, g difr ville namnet Finnås Sprtsklubb skilje seg ut. Dessutan dekka namnet ver dei idrettsaktivitetane sm laget km til å driva med. Mt 6 røyster vart namnet til Finnås Sprtsklubb. Neste pst var fastsetjing av reglar g vedtekter. Styret km med frslag m å gdkjenne Nrges Idrettsfrbund sine lvnrmer sm reglar fr Finnås Sprtsklubb. Mt dette var det ingen mtlegg, slik at dette vart einstemming vedteke. Fastsetjing av kntingent var neste pst. Stiftingsgruppa la fram frslag m at kntingenten skulle vera 20 kr fr vaksne g 10 kr fr brn, g at skiljet fr vaksen kntingent skulle vera 17 år. Mt 1 røyst vart dette vedteke.

6 side 6 av 22 Deretter vart det utnemnt ei valnemnd sm skulle kma med framlegg til styret i Finnås Sprtsklubb. Til denne nemnda var det vald tre persnar: Tr Gunnar Sæverud, Trygve Larsen g Reidar Bjarne Mss. Desse trekte seg så tilbake fr å diskutera eit framlegg. I mellmtida gav Helge Larsen ei rientering m kvifr ein var kmen fram til at ein skulle danna eit idrettslag. Valnemnda sitt frslag til styre var: Frmann: Helge Larsen Nestfrmann: Arvid Steinsvåg Kasserar: Tr Gunnar Sæverud Sekretær: Reidar Bjarne Mss Styremedlem: Inger Jhanne Grutle Dette frslaget vart samrøystes vedteke g desse persnane utgjrde dermed det aller første styret i Finnås Sprtsklubb. Til slutt takka Arvid Steinsvåg fr frammøtet g ynskte styret til lykke med arbeidet.

7 side 7 av 22 FØREMÅL OG MÅLSETJINGAR FOR FINNÅS SPORTSKLUBB Føremål med rganisasjnsplanen Å rganisera klubben på ein slik måte at ein nyttiggjer dei menneskelege g øknmiske resursane på ein best mgleg måte. Å auka aktiviteten på det sprtslege planet. Å ha klare ansvarsfrhld g myndigheitsfrhld. Å betra den interne g eksterne kmmunikasjnen. Å definera ansvaret til høvesvis utøvarane g klubben. Å ta vare på, samt å utnytta klubben sine eigedelar, anlegg g utstyr best mgleg. Å ppfylla intensjnen i NIF sine bestemmingar m barneidrett. Overrdna målsetjing Finnås Sprtsklubb har sm målsetjing å aktivisera flest mgleg brn g ungdm i krinsen gjennm dei sprtslege aktivitetane sm laget tilbyr. Den verrdna målsetjinga er å skapa eit sunt g gdt miljø fr brn g ungdm under mttet «Det er lv å bry seg.» Finnås Sprtsklubb har g sm mål å kunna tilby rganisert idrett g/eller trim fr dei sm ikkje kjem inn under målgruppa «brn g ungdm.» Me skal søkja å ha minst eit senir ftballag i eit divisjnsystem. Sjølv m ftball er den største idrettsgreina i Finnås Sprtsklubb skal klubben leggja til rette fr andre aktivitetar sm til dømes aerbic g zumba. Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demkrati, ljalitet g likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar sm idrettsglede, fellesskap, helse g ærlegdm, jmf. vedtektene 1.2. Idrettslege målsetjingar Idrettsaktivitetane sm klubben tilbyr må tilpassast behvet i krinsen. Masseengasjement skal pririterast. Brn g ungdm sm deltar aktivt på trening må få like mglegheiter til å delta på knkurransar. Samstundes må frhlda leggjast til rette fr at aktive kan utvikla sine idrettslege eigenskapar. Dersm eigne ressursar ikkje strekk til kan samarbeid med andre klubbar etablerast. Ssiale målsetjingar Arrangement g tilstellingar utanm det reint idrettslege må ha sm målsetjing å samla flest mgleg av krinsen sine innbyggjarar sm har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt freldre g familie til brn g ungdm. Det må vektleggjast at g ungdm vert trekt inn i styrer g utval fr å utvikla ansvar g psitive haldningar til Finnås Sprtsklubb. Organisatriske målsetjingar Ansvars- g ppgåvefrdelinga mellm lagets styrande rgan g dei frskjellige utvala må vera klare g ikkje levna nk tvil. Det må leggast vekt på å gje tillitsvalte, leiarar g trenarar kntinuerlig infrmasjn m dei vedtak sm vert fatta i styret g frskjellige utval samt infrmasjn m resten av arbeidet sm går føre seg i lagets rgan slik at nemnte persnar er gdt infrmert m klubben sin samla aktivitet. Og vanfr medlemmer bør ein søkja å gi gd infrmasjn m klubben sin samla aktivitet. Det må vektleggjast at tillitsvalte, leiarar, trenarar g medlemmar elles er kjent med klubben sine vedtekter, rganisasjnsplan g resten av dei styrande dkumenta, samt dei målsetjingar g haldningar sm klubben står fr.

8 side 8 av 22 Ein må sørgja fr at tillitsvalte, leiarar g trenarar får mglegheit til å kvalifisera seg til ppgåvene g blir gitt anledning til å utvikla seg. Ein må ha eit målretta g kntinuerlig arbeid med rekruttering av brn g ungdm. HANDLINGSPLANAR Krtsiktig handlingsplan 2013 Mål Krleis Kven Tidsfrist Resultat Strukturere infrmasjnsflyten i klubben Meir bruk av heimesida. Gjere standarskjema g infrmasjn tilgjengeleg på heimeside. Styret Frdela arbeidsppgåver betre. Knyta betre saman klubbleiinga med trenarar, utøvarar g freldre Tydeleggjera ansvarsmråder g rapprteringslinjer Frbetre dugnadsånda i klubben Opprette utval fr dei frskjellige ansvarsmråda. Tydlege retningsliner fr utvala. Styremedlemer sm utvalsleiarar. Organisasjnskart. Styremedlemer sm utvalsleiarar. Infrmasjn. Gd rganisering. Klare ppgåver. Frdeling av ppgåver. Fleire sm bidrar - mindre belastning på enkeltpersnar. Tildele laga ei ppgåve i løpet av året. Styret Utval ppretta. Retningsliner fr sprtsleg utval er på plass. Styret Utført Styret Anleggsutval Langsiktig handlingsplan Mål Krleis Kven Tidsfrist Resultat Markere klubben sitt års jubileum Etablere ei sterk g 2016 velfungerande dmmargruppe Etablere eit sterkt g velfungerande A-lag 2016

9 side 9 av 22 ORGANISERING Organisasjnskart Årsmøte Revisr Valkmite Styret Marknadsutval 1.Varamedlem Anleggsutval Sekretær Øknmiutval 2.Varamedlem Sprtsleg utval Nestleiar g Ungdmskntakt Spnsrgruppe Web ansvarlig Vedlikehald bygg Vedlikehald bane Bing g ltteri Quiz Aldersbestemt ftball Senir A-lag Utleige Vedlikehaldsdugnad Teknisk Beredskap Kanaldagane Kisk Trimgruppe Old Bys Materialfrvaltar Årsmøtet Årsmøtet er laget si øvste myndigheit. Årsmøte vert halde ein gng i året innan utgngen av den månaden sm er fastsatt i vedtektene. Prtkllen frå årsmøtet skal sendast til idrettsrådet i kmmunen g dei særkretsar klubben er tilslutta. Prtkllen kan leggjast ut på klubben si internettside. Innkalling til årsmøte skal skje seinast 1 månad før årsmøte vert halde. Innkalling vert annnsert på klubben si internettside. Styret avgjer m det er naudsynt å annnsere innkalling i andre media i tillegg. Innkmne frslag skal vera styret i hende seinast 2 veker før årsmøtet. Sakspapira skal gjerast tilgjengeleg på laget si internettside seinast 1 veke før årsmøtet. Årsmøtet er fr medlemmar i laget, det vil seia dei sm har betalt medlemskntingenten. Freldre/føresette har ikkje fullmakt til å stemma fr medlemmer under 15 år. Årsmøtet legg grunnlaget fr styret sitt arbeid g alle sm ynskjer å vera med å bestemma krleis laget skal drivast bør stilla på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennmførast slik det er fastsatt i vedtektene 13-16

10 side 10 av 22 Styrets funksjn g samansetning Styret er satt saman slik: Leiar vert vald fr 1 år Nestleiar vert vald fr 2 år Øknmiansvarleg vert vald fr 2 år 1.Styremedlem vert vald fr 2 år Ungdmsrepresentant vert vald fr 2 år (2.Styremedlem) 1. Varamedlem vert vald fr 1 år 2. Varamedlem vert vald fr 1 år Jmf. 18, 2. ledd, i vedtektene er styret sine ppgåver å: Setje i verk årsmøtet g verrdna rganisasjnsledd sitt regelverk g vedtak. Sjå til at klubben sine midlar vert brukt g frvalta på ein frsiktig måte i samsvar med dei vedtak sm er fatta på årsmøtet eller av verrdna rganisasjnsledd. Styret skal vidare sjå til at klubben har tilfredsstillande rganisering av rekneskaps- g budsjettfunksjnen, g har frsvarleg øknmistyring. Etter behv ppnemna kmitear/utval/persnar fr spesielle ppgåver g utarbeide mandat/instruks fr desse. Representere klubben utetter. Oppnemna ansvarleg fr plitiattestrdninga. Frdeling av arbeidsppgåver Leiar Er klubben sitt ansikt utetter g er klubben sin representant i møter g frhandlingar. Står fr den daglege leiinga av laget, derunder å krdinera styrets g klubben si ttale aktivitet. Kallar inn til styremøter, førebur saker, leiar møta g fører refrerat frå desse. Anviser utbetalingar saman med Øknmiansvarleg. Skal sjå til at val, adresseendringar, ppgåver ver medlemmer.a. vert sendt inn til verrdna instansar innan dei gitte fristane. Skal sjå til at det er teikna underslagsfrsikring på dei sm dispnerer klubben sine knti. Nestleiar Fungerer sm leiar i denne sitt fråvere, g bør difr vera valt med tanke på at han/h kan rykkja pp sm leiar på eit seinare tidspunkt. Bistår leiar g dannar eitt leiarteam saman med denne. Er leiar fr Sprtsleg utval. Øknmiansvarleg Dispnerer lagets midlar g har fullmakt til klubben sine knti saman med leiar. Anviser utbetalingar saman med leiar. Har kjennskap til kntplan g anviser rette knt til rekneskapsførar. Har til ei kvar tid versikt ver lagets medlemmer jmf. 3.5, 3.6, 3.7. g i vedtektene Har til ei kvar tid versikt ver laget sin øknmiske situasjn g fylgjer pp denne. Ser til at resultatrekneskap vert mtteke frå rekneskapsførar ved sesngslutt g ser til at dette vert revidert til årsmøtet.

11 side 11 av 22 Sekretær Tidlegare ppgåver fr sekretær er n underlagt styrets leiar 1.Styremedlem Møter på styrets møter Er leiar fr Annleggsutvalet. Ungdmskntakt (2.Styremedlem) Møter på styrets møter. Vert tildelt ppgåver slik styret vedtar det. Er medlem av Sprtsleg utval. 1.Varamedlem Trer inn med stemmerett i styret ved fråfall frå ein av dei faste medlemmane Er leiar av Marknadsutvalet. 2.Varamedlem Trer inn med stemmerett i styret ved fråfall av t av dei faste medlemmane eller ved fråfall av 1.varamedlem. Er leiar av Øknmiutvalet. Revisrar Skal vurdera m årsrekneskapet er utarbeida g fastsatt i samsvar med idrettens rekneskaps- g revisjnsbestemmingar, g m styret har ppfylt si plikt til å sørgja fr rdentlig g versiktleg registrering g dkumentasjn av rekneskapspplysningane i samsvar med idrettens rekneskaps- g revisjnsbestemmingar. Valkmité Valkmiteen har ei av klubben sine viktigaste ppgåver. Den har ansvar fr persnalmessig g funksjnell utvikling av klubben ved å rekruttera nye styremedlemmar/-medarbeidarar etter nøye vurdering av medlemsmassa. Valkmiteen pliktar: å utarbeida ein arbeidsplan fr inneverande valperide. å vurdera styrets g kmiteane si verksemd. å sjå til at medlemmane sitt syn på styret sitt arbeide blir tatt pp til behandling. å diskutera med styret m eventuelle endringar i styret si samansetning. å halda seg infrmert m, g diskutera med, medlemmane m ulike kandidatar fr styreppdrag, g derigjennm få greie på m ønska persnar har kunnskap tid g interessa fr ppdraget. å gjennmgå fr styret g medlemmane kva frandringar / nmineringar sm kjem til å bli føreslått. ved behv å føreslå fr styret at passande kandidatar får relevant utdanning fr tiltenkte ppgåver. før årsmøtet, på det tidspunktet sm vedtektene seier, gje skriftleg frslag på nmineringar sm skal framleggas medlemmane på årsmøtet. etter årsmøtet å analysera eige nminasjnsarbeide. Anleggsutval Har ansvar fr drift g vedlikehald av klubben sine eigedmmar. Marknadsutval Har ansvar fr spnsravtalar, reklameskilt, klubben si nettside g utleige av klubben sin eigedm.

12 side 12 av 22 Øknmiutval Har ansvar fr klubben sine øknmiske utanmsprtslege aktivitetar slik sm bing, lddsal.l. Sprtsleg utval Har ansvar fr klubben sine sprtslege aktivitetar. Skal bestå av minst ein representant frå kvar av dei gruppene sm rapprterer til sprtsleg utval i tillegg til styrets nestleiar g ungdmsrepresentant. ANSVARSFORHOLD Medlemmer Medlemskap i Finnås Sprtsklubb er fyrst gyldig g vert rekna frå den dagen kntingenten er betalt. Fr å ha stemmerett g vera valbar må eit medlem ha vre tilslutta laget i minst 1 månad g ha betalt kntingenten. Medlemskap i Finnås Sprtsklubb kan pphøyra ved utmelding, stryking eller eksklusjn. Utmelding skal skje skriftleg g får verknad når den er mtteke. Betalt kntingent vert ikkje refundert dersm utmelding vert gjrt etter frfall av kntingent. Ein tilsett i laget kan vera medlem men har ikkje stemmerett på årsmøtet g den tilsette kan ikkje veljast til verv i klubben eller verrdna rganisasjnsledd. Stryking kan finna stad av medlem sm skuldar kntingent fr meir enn eitt år. Medlem sm vert strke kan ikkje bli medlem på ny før skyldig kntingent er betalt. Dersm medlemmen skuldar kntingent fr t år skal medlemskapen pphøyra ved stryking frå laget si side. Innmelding skal skje skriftleg på eige skjema sm inneheld namn, fødselsdat, adresse, e-pst, mbilnummer g namn på føresette. Sprtsleg utval har ansvar fr at kvar gruppe leverer inn liste ver deltakarar på aktivitetane fr kntrll pp mt medlemsregisteret. Frsikring Idrettsfrsikring fr barn Alle brn sm er medlem i eller deltar i rganisert aktivitet i Finnås Sprtsklubb sin regi er frsikra gjennm Nrges Idrettsfrbund g lympiske g paralymiske kmitè. Dette gjeld pp til brna vert 13 år. Sjå fr meir infrmasjn. Underslagsfrsikring NIF s Rekneskaps- g revisjnsbestemmingar 2-16.krev at underslagfrsikring skal væra teikna fr dei sm dispnerer klubben sine knti. Denne kan vera ein del av klubbfrsikringa NIF tilbyr. Sjå fr meir infrmasjn. Sjå g fr fullstendig lvverk gjeldande underslagsfrsikring. Styrets leiar har ansvar fr at slik frsikring er teikna. Infrmasjn Finnås Sprtsklubb infrmerer sine medlemmer i hvudsak gjennm nettsidene Styret avgjer til ei kvar tid m det i tillegg kan vera hensiktsmessig å infrmera på andre måtar.

13 side 13 av 22 ØKONOMI Styret er juridisk ansvarleg fr klubben sin øknmi. Styret er ansvarleg fr å setja pp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp skal vera gdkjent av styret. Unntak gjeld fr utval/grupper sm har eigen pst i budsjettet dei svarar fr. Leiar fr slike utval/grupper kan gdkjenne innkjøp inn til det sm er budsjettert. Alle fakturaer skal attesterast av leiar. Rekneskap Klubben skal føra rekneskap slik det er bestemt i rekneskapslvgivinga. Finnås Sprtsklubb nyttar Sentrum Regnskap AS sm rekneskapsførar. Alle inn g utbetalingar skal gå gjennm laget sin knt, det er ikkje lv å setta pengar sm høyrer til laget inn på persnlege kntar. Alle eigenandelar g startavgifter skal betalast gjennm laget. Når ein reiser med eit lag kan det betalast ut frskt til lagleiar. Vedkmmande må då levera inn reiseppgjer g riginale kvitteringar fr brukte pengar. Ein skal levere reiserekning / utleggskjema med riginale kvitteringar fr å få attende det ein har lagt ut. Eksempel: Ein trenar/ppmann fr eit ftballag kan ikkje samla inn eigenandelar g betala turneringsdeltaking frå eigen knt. Alle inn g utbetalingar skal gå gjennm kasserar g leiar. Vert det brukt persnlege kntar g vedkmmande ikkje kan gjera greie fr pengar sm er kmen inn kan det bli rekna sm underslag av medlemmane sine pengar. Medlemskntingent Medlemskntingent vert fastsatt av årsmøtet i sak 7, jf. vedtektene 15. Medlemskntingenten skal betalast fr kvart enkelt medlem. Familiemedlemskap er å rekne sm ei rabattrdning g ein må frtsatt registrera kvart enkelt medlem med namn g betalt beløp då revisr skal kntrllera medlemslistene pp mt rekneskapen. Kntingenttypar Medlem Treningsavgift Fr enkelte aktivitetar må ein betale treningsavgift i tillegg til medlemsavgifta. Det er årsmøtet sm kvart år fastset strleiken på denne. Innkrevjingsrutinar Faktura skal sendast innan utgngen av april månad. Fyrste purring skjer 10 dagar etter frfall. Den kan medlemmer sm ikkje har betalt strykast. Reklame g spnsravtalar Finnås Sprtsklubb har ei eiga spnsrgruppe sm arbeidar med nyteikning g vedlikehald av eksisterande avtalar. Det er utarbeida eigen arbeidsbeskriving, dkument nr.: , fr spnsrkntakt. Spnsrgruppa har g ansvar fr sal av skiltreklame. Spnsrgruppa kan berre inngå avtalar sm er i tråd med dei standardavtalane sm er gdkjent av styret. Spnsrgruppa rapprterer til Marknadsutvalet. Marknadsutvalet rapprterer til Øknmiansvarleg på fastlagt skjema på kva avtalar det skal sendast ut faktura på. Øknmiansvarleg har ansvaret fr ppfylging av faktura g innbetaling. Marknadsutvalet må rapprtera til styret frtløpande når nye avtalar vert inngått, frnya eller når ein avtale går ut. Marknadsutvalet må sjå til at webansvarleg får infrmasjn m kva lgar sm skal leggjast til eller takast vekk frå nettsida.

14 side 14 av 22 Marknadsutvalet må g sjå til at Anleggsutvalet blir infrmert m kva reklameskilt sm skal takast ned eller setjast pp. Utleige Finnås Sprtsklubb leiger ut festsal, kjøkken g garderbar i klubbhuset. Det er Marknadsutvalet sm er ansvarleg fr utleige av klubben sin eigedm. Det er utarbeida eigen arbeidsbeskriving, dkument nr.: , fr den sm har ansvaret fr utleige. Styret fastset prisar fr utleige. Utleigereglar Ansvarleg leigetakar (heretter kalla leigetakar) må vera 18 år. Dersm leigetakar er under 21 år g arrangementet kan verstiga 30 persnar skal det vera minimum 4 vakter ver 25 år sm ikkje tek del i arrangementet. Det er ttalfrbd mt røyking i alle FSK sine lkale. Røyking skal berre finna stad utandørs på anviste mråder. Leigetakar må gjera seg kjent med branninstruks, rømmingsvegar g plassering av utstyr fr brannslukking. Det er leigetakar sitt ansvar å sjå til at nrsk lv vert fylgt når det gjeld bruk av alkhl/rus, herunder innhenting av tillating til servering av alkhl dersm dette er naudsynt. Leigetakar er ansvarleg fr å sjå til at arrangementet ikkje er til sjenanse fr barnehagen sm ligg i 1. etasje i same bygg, eller fr skulen sm ligg like brtmed klubbhuset. Leigetakar er ansvarleg fr sine gjester, både innandørs g utandørs, samt at ikkje uvedkmmande kjem inn i lkala. Brtkmne eller øydelagde materiell, tilbehør g inventar må erstattast i sin heilhet. Etter avslutta arrangement er leigetakar ansvarleg fr at: 1. Lkala er rydda g feia g at brd g stlar er sette på plass. 2. Kjøkkenservice g bestikk er vaska pp g sett på plass i skuffer g skap. 3. Alle lys er sløkka g samtlege vindauge g dørar er lukka g låst. 4. Alt søppel (flasker, sneipar.l.) sm kan stamma frå arrangementet er rydda pp g fjerna både frå FSK g Barnehagen sine mråder. 5. Nøkkel vert tilbakelevert innan leigeavtalens utløp. Dersm rydding ikkje er utført innan utløp av leigeavtalen vil FSK arrangere rydding. Eit gebyr på kr 1.500,- vil bli utstedt til leigetakar fr dette. Dersm ein mister nøkkelen under leigeperiden må ein straks gi beskjed til utleigar. Eit gebyr på kr 500,- vil bli utstedt til leigetakar fr dette. Leigetakar er ansvarleg fr å verhalda vilkåra i denne avtalen, g aksepterer desse ved sin signatur. Kisk Det er per i dag ikkje planlagt nk kiskdrift i Meirverdiavgift Grense fr meirverdiavgift: Meirverdiavgiftspliktig msetnad på ver kr på 12 månadar. Pliktig verksemd: Kiskverksemd der ein har faste daglege pningstider. Serveringsverksemd ved regelmessig haldne ffentlege dansetilstellingar, bingverksemd.l. Omsetnad sm er av eit prfesjnelt preg. Tilstellingar g dugnadar sm varer meir enn 3 dagar.

15 side 15 av 22 Spnsr, arenareklame g annnser (m tidskriftet kjem ut meir enn 4 gnger per år) Fri verksemd: Billettinntekter. Vanlege medlems- g startkntingentar. Offentlege tilskt. Ltteriinntekter. Binginntekter. Gåver. Kisksal på eige arrangement. Sal av prgram/katalg i samband med eigne arrangement. Øknmisk utrskap Finnås Sprtsklubb har eit strt ansvar i å frvalta klubben sine pengar på en frsvarleg måte. Ved mistanke m øknmisk utrskap pliktar styret å freta nødvendige grep i samsvar med idrettens g samfunnets lver g retningslinjer. Dersm nkn av klubben sine medlemmer eller styrande rgan har mistanke m øknmisk utrskap pliktar dei å straks varsla m dette til lagets styre.

16 side 16 av 22 RETNINGSLINER FOR FRIVILLIGE, FØRESETTE OG UTØVERAR Retningsliner fr freldre/føresette Respekter klubben sitt arbeide. Der er frivillig å vera medlem i Finnås Sprtsklubb, men er du med fylgjer du våre reglar. Engasjer deg, men hugs at det er brna sm driv idrett ikkje du. Respekter trenaren. Hans/hennar arbeid skal anerkjennast vanfr brna dine. Lær brna flkeskikk, gå framføre sm eit gdt eksempel. Lær brna å takle både medgang g mtgang. Mtiver brna til å vera psitive på trening. Vis gd sprtsånd g respekt fr kvarandre. Om du er ueinig snakkar du med den det gjeld ikkje m. Husk at det viktigaste av alt er at brna trivst g har det gøy. Retningsliner fr utøvarar Ha gde haldningar, mbbing er ikkje akseptert Husk at «Det er lv å bry seg.» Respekter kvarandre. Vær ljal mt laget g trenarar. Hjelp kvarandre still pp fr andre. Vær ærleg vanfr trenarar g andre utøvarar. Gdt samhald skapar gd lagånd Stå saman. Still pp på trening g kampar Gi beskjed m du ikkje kan møta. Vis engasjement g vær stlt av eigen innsats. Retningsliner fr trenarar g lagleiarar. Sm trenar g/eller lagleiar skal du bidra til: Mestring, sjølvstende g tilhøyrsle fr utøvaren. Psitive erfaringar med trening g knkurranse. Å fremja eit gdt ssialt miljø, lagånd g vennskap. At utøvaren skal kunna driva idrett i andre avdelingar samt andre aktivitetar. Samarbeid g gd kmmunikasjn med andre trenarar, leiarar g freldre. Sm trenar g/eller lagleiar pliktar du å: Vera eit gdt frbilde. Møta presist g gdt frberedt til kvar trening. Væra ein veiledar, inspiratr g mtivatr. Bry deg litt ekstra g invlvera deg i utøvarane dine. Bli kjent med utøvarane sine individuelle mål g pplevingar av treninga. Prøva å utvikla sjølvstendig vurderingsevne hjå utøvaren. Visa gd sprtsånd g respekt fr andre. Væra bevisst på at du gir alle utøvarane merksemd. Utfrdra ein kvar utøvar eller gruppe til å utvikla sine ferdigheiter. Innhaldet i treninga skal væra prega av: Ein målretta plan. Prgresjn i pplevingar g ferdigheiter. Stadig nye utfrdringar slik at utøvaren flyttar grenser.

17 side 17 av 22 Effektiv rganisering. Sakleg g presis infrmasjn. Kreative løysingar. Fleksibilitet ved prblemløysing. Mbbing Mbbing er blitt ei utfrdring fr det nrske samfunnet, både gjennm SMS, e-pst g ssiale nettsamfunn. Dette er nk idretten ikkje aksepterer. Det skal ikkje under nk mstende finnast mbbing i samband med aktivitetar i Finnås Sprtsklubb sin regi. Dette gjeld både mbbing blant brn g vaksne. Ved mistanke m mbbing vil klubben innkalla invlverte partar (inklusive freldre/føresette m det gjeld brn) fr samtale fr m mgleg løysa saka der g då. Om saka ikkje kan løysast i klubben sine eigne rgan vil ein søkja ekstern bistand. I alvrlege tilfelle vil Finnås Sprtsklubb kunna ekskludera frå deltaking i klubben sine aktivitetar fr ein krtare eller lengre peride. Seksuell trakassering Finnås Sprtsklubb er rganisert under NIF g fylgjer denne rganisasjnen sine retningsliner. Retningslinjer mt seksuell trakassering g vergrep i idretten (Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010) Seksuelle vergrep g seksuell trakassering er ttalt ufrenlig med idrettens verdier. Det er nulltleranse fr diskriminering g trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell rientering g funksjnshemming i nrsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle tleranse g frståelse g å skape erkjennelse av menneskers likeverd fr å unngå diskriminering, trakassering g hets. Alle i idretten bør jbbe fr å etablere trygge miljøer g en trygg atmsfære fr både barn, unge g vksne. Vksne må respektere utøvernes persnlige rm g aldri verskride grensene fr akseptabel ppførsel. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell ppmerksmhet sm er plagsm fr den ppmerksmheten rammer. Med seksuelle vergrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet sm det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Følgende retningslinjer gjelder i hele nrsk idrett: Behandle alle med respekt, g avstå fra alle frmer fr kmmunikasjn, handling eller behandling sm kan ppleves sm krenkende. Unngå berøringer sm kan ppleves sm uønsket. Unngå alle frmer fr verbal intimitet sm kan ppleves sm seksuelt ladet. Unngå uttrykk, vitser g meninger sm mhandler utøveres kjønn eller seksuelle rientering på en negativ måte. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. Unngå kntakt med utøvere i private rm uten at det er flere til stede eller det er avtalt med fresatte eller idrettsledelsen. Vise respekt fr utøverens, trenerens g lederens privatliv. Unngå dble relasjner. Dersm et gjensidig frhld etableres bør situasjnen tas pp g avklares åpent i miljøet. Ikke tilby ne frm fr mtytelse i den hensikt å frlange eller frvente seksuelle tjenester i retur.

18 side 18 av 22 Gripe inn g varsle dersm man pplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjnærer, dmmere, freldre mfl.) har hvedansvar fr at retningslinjene gjøres kjent g verhldes i rganisasjnen/idrettsmiljøet. Fr mer infrmasjn m bakgrunn, fakta, frebygging g ppfølging vises det til infrmasjn m temaet seksuell trakassering g seksuelle vergrep i idretten på Alkhl Finnås Sprtsklubb er rganisert under NIF g fylgjer denne rganisasjnen sine retningsliner. Idrettens hldning til alkhl Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 Nrges Idrettsfrbund g Olympiske Kmité skal fremstå sm en rganisasjn sm arbeider mt bruk av alkhl i idrettslig sammenheng. (NIFs lv 11-2 g). Barn g unge sm deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt g alkhlfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere g utøvere skal fremstå sm gde frbilder fr barn g unge g ikke nyte alkhl i samvær med utøvere i denne alder. Medlemmene i rganisasjnen skal infrmeres m de skadevirkninger alkhl har på prestasjnsevnen, sikkerheten g det ssiale miljø. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig g alkhlfri. På tribunene skal det derfr ikke nytes alkhl i tilknytning til knkurranseaktiviteter. I lkaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kmmunale skjenkebestemmelser dersm lkalet leies ut til private. (NIFS lv 11-2 g). Idretten skal ha en restriktiv hldning til samarbeidsavtaler med bedrifter sm har en vesentlig del av sin virksmhet knyttet til salg av alkhlhldige drikke/ prdukter. Alle rganisasjnsledd pålegges å følge nrsk alkhl-lv med frskrifter g retningslinjer. Arenareklame g utstyrsreklame utføres iht. gjeldende lvverk. Særfrbund g kretser infrmerer underliggende ledd, herunder klubber g lag. Nrsk alkhllv gjelder fr alle sm deltar på idrettsarrangement i Nrge. Det vil si at gså internasjnale aktører må frhlde seg til den nrske lvgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Nrge. Frbudet mt reklame fr alkhlhldig drikk finner vi i alkhllvens 9-2. All reklame fr alkhlhldig drikk er frbudt. Alkhlhldig drikk er definert sm drikk med alkhlinnhld ver 2,50 vlumprsent alkhl. I utgangspunktet rammes ikke reklame fr lettøl av frbudet. Det er imidlertid frbudt å reklamere fr andre varer med samme varemerke eller kjennetegn sm alkhlhldig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettøl reklame. Antidping Reint Idrettslag "Reint idrettslag" er eit prgram Finnås Sprtsklubb deltar i fr på ein psitiv måte visa vår nulltleranse til dping vanfr utøvarar, freldre g lkalmiljø. Finnås Sprtsklubb vart sertifisert sm "Reint Idrettslag" i 2008, g resertifisert i Blant utøvarane skal det gjennmførast enkle tiltak fr å auka kunnskapen m antidping. Slik ynskjer me å skapa gde haldningar. Me er klar ver at Finnås Sprtsklubb spelar ei viktig rlle i vårt lkalsamfunn. Mange ungdmmar brukar mykje av fritida si på våre aktivitetar. Me ynskjer å visa at me har et gdt g dpingfritt miljø, kr freldre trygt kan sende brna sine. Me har nulltleranse til dping i Finnås Sprtsklubb Gjennm "Reint idrettslag" er me med på å ppfylle idrettstingets vedtak frå 2007 m å frhindra dpingbruk.

19 side 19 av 22 Reglar fr reiser Frmål Å gjera reise g pphald ved kampar, turneringar g treningsleirar til ein trygg, gd g minnerik ppleving fr både utøvarar g leierar. Skapa tryggheit fr føresette sm øvelet brn g unge i klubben si varetekt. Gi tryggleik fr våre leiarar m kva sm er frventa av dei. Omfang g frutsetningar Desse reglane gjeld fr alle reiser i frbindelse med kampar, turneringar g treningsleirar med vernatting der utøvarar under myndigheitsalder deltek. Reiser sm kjem inn under desse reglane er å betrakta sm alkhlfri sne fr utøvarar g leiarar frå avreise til ein er heimattkmme. På alle reiser i Finnås Sprtsklubb sin regi skal det utpeikast ein ansvarleg hvudleiar sm har verrdna myndigheit frå avreise til ein er heimattkmme. Der kr fleire lag deltar skal kvart lag ha med seg minst t leiarar inkludert trenar/lagleiar. Minst ein av leiarane skal vera av same kjønn sm lagets utøvarar. Desse leiarane har ansvar fr sitt lag eller gruppe. Reise g pphald fr desse leiarane skal dekkast av reisekasse eller gruppa. Hvudleiar Før avreise skal det haldast infrmasjnsmøte fr utøvarane g deira freldre/føresette, eller på annan måte sørgja fr at tilstrekkeleg infrmasjn vert gjeven. Oppdatert deltakarliste med telefnnummer til freldre/føresette skal finnast på klubbkntret før avreise. Det skal haldast rienteringsmøte fr alle leiarane før g under pphaldet. Alle leiarane skal vera kjent med denne instruksen. Hvudleiar har det verrdna ansvaret fr at reisa skjer etter dei retningslinene klubben har bestemt, g skal saman med dei andre leiarane bidra til trivsel fr alle deltakarane. Sørgje fr at det etter reisa vert levert rekneskap med riginale bilag til øknmiansvarleg. Dette skal vera signert av t persnar. Hvudleiar rapprterer direkte til verrdna leiar, men i saker sm er av følgjande karakter skal det straks g direkte rapprterast til styrets leiar: 1. Overgrepssaker. 2. Ulykke med persnskade. 3. Dødsfall blant klubben sine medlemmer. 4. Øknmisk utrskap. 5. Klare brt på det klubben ynskjer å stå fr. 6. Andre saker sm kan medføra spesielle medieppslag eller merksemd frå det ffentlige. Reiseutgifter Fr reiser i samanheng med rdinær kamp innad i kmmunen vert utgifter til transprt ikkje dekka av klubben. Fr reiser i samanheng med rdinær kamp utanfr kmmunen vert utgifter til transprt dekka av klubben etter staten sine satsar. Fr refusjn av reiseutgifter må ein levere reiserekning (skjema ) til øknmiansvarleg. Det vert presisert at riginal kvittering må limast på eit eige ark g leverast saman med reiserekning. Fr utgifter der ein kan sannsynleggjera utgifta (f.eks ffentleg transprt eller passering av bmstasjn) er det ikkje naudsynt med kvittering. Utgifter til bm g ferje skal fakturerast sm m ein har passert utan rabatt, sjølv m ein legg ut ved å nytta privat brikke / ferjekrt med rabatt.

20 side 20 av 22 Plitiattest Styret i Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité (NIF) vedtk 10. mars 2008 at heile den nrske idrett skal krevje plitiattest mt seksuelle vergrep mt barn. Ordninga gjeld fr alle sm skal utføre ppgåver sm i vesentlig grad inneber eit tillits- eller ansvarsfrhld vanfr mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Ordninga trådde i kraft 1. januar Handtering av rdninga Alle tilsette g frivillige sm skal utføre ppgåver fr Finnås Sprtsklubb sm inneber eit tillits- eller ansvarsfrhld vanfr mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal framskaffa plitiattest. Dette gjeld g persnar under 18 år. Den nedre grensa er 15 år. Me presiserer at begge representantane har teieplikt vanfr uvedkmmande i frhld til de pplysningar dei får kjennskap til. Plitiattesten inneheld berre pplysningar m persnen fr tida er sikta/tiltalt eller tidlegare ilagt førelegg/dømt fr brt på bestemmingar i straffelva m seksualfrbrytingar vanfr barn. Finnås Sprtsklubb har ikkje anledning til å be nkn m å innhenta plitiattest fr andre straffbare frhld. Innhenting av plitiattest er gratis. Innhenting av plitiattest Søknaden m plitiattest vert fylt ut av Finnås Sprtsklubb g den søknaden gjeld fr, g vert underteikna av begge. Ansvarleg fr plitiattest i Finnås Sprtsklubb sender søknaden til plitiet. Plitiet sender attesten til den søknaden gjeld fr. Den vert ikkje sendt til Finnås Sprtsklubb. Den søknaden gjeld fr, skal framvise sin plitiattest til ansvarleg fr plitiattest i Finnås Sprtsklubb. Finnås Sprtsklubb skal ikkje lagra attesten, men berre få den framvist til gjennmsyn. Opplysningar m at attesten er vist fram vil bli lagra av Finnås Sprtsklubb. Persnar sm ikkje har framvist plitiattest utan merknad, kan ikkje settast til ppgåver sm inneber eit tillits- eller ansvarsfrhld vanfr mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Dugnad Dugnad er eit av verkemidla Finnås Sprtsklubb har fr å klare å halde kntingentnivået så lågt sm det lar seg gjera. Me ppfrdrar difr alle, både utøvarar g freldre/føresette til å stilla på dei ppsette dugnadane. Dersm alle stiller er det ikkje mange timane i året på kvar sm er nødvendig fr å drive klubben. Frivillige både i styrande g utøvande rgan brukar mange timar av si fritid kvart år fr at me skal klare å driva klubben. Det er difr viktig at alle stiller på dugnad fr å avlaste dei sm allereie legg ned masse tid g energi i klubben. Retningsliner fr bruk av e-pst Når en sender e-pst på vegne av Finnås Sprtsklubb skal ein retta seg etter desse retningslinene. Vurder kven du set sm hvudmttakar. Hvudmttakar(ane) skal svara på innhaldet m det ikkje er rein infrmasjn. Medlemmer pliktar å mtta infrmasjn frå leiinga på e-pst. Slik e-pst skal sendast ut med adressene i blindkpifeltet. Vurder kven du infrmerer i «Kpi» feltet. Styresaker skal berre til dei sm sit i styret heilt til ei avgjersle er tatt eller til styrets leiar gir tillating til nk anna. Kpifeltet er ein mglegheit til å infrmera mttakarar utan krav m aksjn. Har respekt fr andre si tid. Vær kritisk ved bruk av e-pst fr sending av meldingar til mange. Ved massedistribusjn av infrmasjn bør lenke til heimesida nyttast.

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 1 Innhld INNLEDNING... 3 IDRETTSLAGETS FORMÅL...

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG INNHALD 1 ARBEIDSOPPGÅVER HOVEDSTYRE 2-3 HANDBALL 4-7 FOTBALL 8-11 VOLLEYBALL 12-15 TRIM DAME / HERRE 16 BOKSING 17-18 FRIIDRETT 19-20 KLATRING 21-22 BARNEIDRETT 23-24 TENNIS

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Klubbhåndbok Meløy Svømmeklubb

Klubbhåndbok Meløy Svømmeklubb Klubbhåndbk Meløy Svømmeklubb, Ørnesveien 9, 8160 Glmfjrd, Nrway Phne +47 90 85 65 27 Mail meleysvemmeklubben@htmail.cm Org. N.: 997133188 www.melysk.n Innhld 1. Innledning... 5 2. Grunnlagspplysninger

Detaljer

Serveringsløyve - søknad

Serveringsløyve - søknad Gl kmmune 3550 Gl : 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-pst: pstmttak@gl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.gl.kmmune.n Serveringsløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt m Nytt løyve Endra løyve Er verksemda

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram 2015-2016 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar

Detaljer

Startsamtale i barnehagen

Startsamtale i barnehagen Unntatt innsynsrett, Off.lva 13 Vss kmmune Startsamtale i barnehagen Barnet sitt namn Fødselsdat Freldre sitt namn Freldre sitt namn Barnehage Avdeling Dat Tilstade på samtalen Infrmer m tema fr samtalen:

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr ÅRSMØTE 2014 RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl 17.00 Bjarne Øymyr DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 Godkjent av Hordaland Idrettskrets 20.03.2013 ref. 611829v1 Dokument nr.: 01-001 side 2 av 9 REVISJONAR OG TILLEGG

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler Strategi- g utviklingsplan i Fjaler 2015-2017 Det har dei siste åra vre lagt ned str dugnadsinnsats i samband med anlegg g aktivitet i skigruppa. Både med msyn til ppbygging av anlegget, men g i samband

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG Lov for Lærdal idrettslag 1, skipa 20.mai 1937 med seinare endringar, seinast av 03.03.2015, godkjend av Sogn og Fjordane idrettskrets 19.05.2015. (DM743596) I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) HØYDALSMO IL VEDTEKTER (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høydalsmo Idrottslag 1, skipa 1921, godkjend av Telemarkidrettskrets i 2012. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG Lov for Valldal Idrettslag, skipa 18.11.1919 med seinare endringar, seinast av 23.04.2012, godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets (dato/år). I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål Idrettslaget

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Generelt om lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen.

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS Godkjent av årsmøte 03.09.2012 Trer i kraft 03.09.2012 VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS 1 Organisasjon 1.1 Lye Skulekorps blei stifta den 29.09.1986, og er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB Lov for Voss Hang og Paragliderklubb (Voss HPK), skipa 01.04.1974, med seinare endringar, seinast av 01.03.2013. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Voss HPK sitt formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag 1, skipa 28.06.1901, med seinare endringar, seinast av 22.03.2015, godkjend av Hordaland idrettskrets 29.04.2015. I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer