ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte Dkument nr.:

2 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

3 side 3 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG... 2 INNLEIING... 5 Organisasjnsplanen... 5 Grunnlagspplysningar... 5 Stiftinga av Finnås Sprtsklubb... 5 FØREMÅL OG MÅLSETJINGAR FOR FINNÅS SPORTSKLUBB... 7 Føremål med rganisasjnsplanen... 7 Overrdna målsetjing... 7 Idrettslege målsetjingar... 7 Ssiale målsetjingar... 7 Organisatriske målsetjingar... 7 HANDLINGSPLANAR... 8 Krtsiktig handlingsplan Langsiktig handlingsplan ORGANISERING... 9 Organisasjnskart... 9 Årsmøtet... 9 Styrets funksjn g samansetning Frdeling av arbeidsppgåver Leiar Nestleiar Øknmiansvarleg Sekretær Styremedlem Ungdmskntakt (2.Styremedlem) Varamedlem Varamedlem Revisrar Valkmité Anleggsutval Marknadsutval Øknmiutval Sprtsleg utval ANSVARSFORHOLD Medlemmer Frsikring Idrettsfrsikring fr barn Underslagsfrsikring... 12

4 side 4 av 22 Infrmasjn ØKONOMI Rekneskap Medlemskntingent Kntingenttypar Treningsavgift Innkrevjingsrutinar Reklame g spnsravtalar Utleige Utleigereglar Kisk Meirverdiavgift Øknmisk utrskap RETNINGSLINER FOR FRIVILLIGE, FØRESETTE OG UTØVERAR Retningsliner fr freldre/føresette Retningsliner fr utøvarar Retningsliner fr trenarar g lagleiarar Mbbing Seksuell trakassering Alkhl Antidping Reint Idrettslag Reglar fr reiser Frmål Omfang g frutsetningar Hvudleiar Reiseutgifter Plitiattest Handtering av rdninga Innhenting av plitiattest Dugnad Retningsliner fr bruk av e-pst ÅRLEGE FASTE OPPGÅVER Styret Utvalsleiarar Lagleiarar... 22

5 side 5 av 22 INNLEIING Organisasjnsplanen Organisasjnsplanen er meint sm eit styrande dkument fr Finnås Sprtsklubb. Hensikta har vre å nedteikna i dkumentfrm dei verrdna retningslinene sm lagets styrande rgan skal arbeida etter. Organisasjnsplanen er utarbeida innanfr rammene av laget sine vedtekter g retningslinjer gitt av NIF. Styret, eller andre rgan innan laget sm styret gjev fullmakt, kan vedta nærare instruksar/retningsliner innanfr rammene av det sm er trekt pp i denne rganisasjnsplanen. Styret bør sjå til at rganisasjnsplanen vert revidert jamleg. Styret har det verrdna ansvaret fr å sjå til at rganisasjnsplanen vert gjrt kjent både fr lagets styrande rgan g medlemmane. Grunnlagspplysningar Namn: Finnås Sprtsklubb Stifta: Idrett: Ftball g trim Pstadresse: 5437 FINNÅS E-pst adresse: Bankknt: Bankfrbindelse: Sparebanken Vest Internettadresse: Organisasjnsnummer i Brønnøysundsregisteret: Anleggsadresse: Mtrsprtvegen 3 Tatt pp sm medlem i Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité: Registrert tilknytt: Hrdaland Idrettskrets Registrert tilknytt: Bøml Idrettsråd Registrert tilknytt: Nrges Ftballfrbund Registrert tilknytt: Hrdaland Ftballkrets Klubbnummer i NIF s medlemsregister: KL Stiftinga av Finnås Sprtsklubb Finnås Sprtsklubb vart stifta måndag Det vart halde stiftsmøte på Våge Skule g tilstade var ein del interesserte frå bygda samt Helge Larsen, Arvid Steinsvåg g Gunnar Sæverud sm hadde fremja frslaget m å starta eit eige idrettslag. Første sak på lista var namn på laget. Stiftingsgruppa hadde kme fram til at Finnås Sprtsklubb ville vera eit høveleg namn. Dei grunngav dette med at dei fleste laga i Sunnhrdland heitte idrettslag, g difr ville namnet Finnås Sprtsklubb skilje seg ut. Dessutan dekka namnet ver dei idrettsaktivitetane sm laget km til å driva med. Mt 6 røyster vart namnet til Finnås Sprtsklubb. Neste pst var fastsetjing av reglar g vedtekter. Styret km med frslag m å gdkjenne Nrges Idrettsfrbund sine lvnrmer sm reglar fr Finnås Sprtsklubb. Mt dette var det ingen mtlegg, slik at dette vart einstemming vedteke. Fastsetjing av kntingent var neste pst. Stiftingsgruppa la fram frslag m at kntingenten skulle vera 20 kr fr vaksne g 10 kr fr brn, g at skiljet fr vaksen kntingent skulle vera 17 år. Mt 1 røyst vart dette vedteke.

6 side 6 av 22 Deretter vart det utnemnt ei valnemnd sm skulle kma med framlegg til styret i Finnås Sprtsklubb. Til denne nemnda var det vald tre persnar: Tr Gunnar Sæverud, Trygve Larsen g Reidar Bjarne Mss. Desse trekte seg så tilbake fr å diskutera eit framlegg. I mellmtida gav Helge Larsen ei rientering m kvifr ein var kmen fram til at ein skulle danna eit idrettslag. Valnemnda sitt frslag til styre var: Frmann: Helge Larsen Nestfrmann: Arvid Steinsvåg Kasserar: Tr Gunnar Sæverud Sekretær: Reidar Bjarne Mss Styremedlem: Inger Jhanne Grutle Dette frslaget vart samrøystes vedteke g desse persnane utgjrde dermed det aller første styret i Finnås Sprtsklubb. Til slutt takka Arvid Steinsvåg fr frammøtet g ynskte styret til lykke med arbeidet.

7 side 7 av 22 FØREMÅL OG MÅLSETJINGAR FOR FINNÅS SPORTSKLUBB Føremål med rganisasjnsplanen Å rganisera klubben på ein slik måte at ein nyttiggjer dei menneskelege g øknmiske resursane på ein best mgleg måte. Å auka aktiviteten på det sprtslege planet. Å ha klare ansvarsfrhld g myndigheitsfrhld. Å betra den interne g eksterne kmmunikasjnen. Å definera ansvaret til høvesvis utøvarane g klubben. Å ta vare på, samt å utnytta klubben sine eigedelar, anlegg g utstyr best mgleg. Å ppfylla intensjnen i NIF sine bestemmingar m barneidrett. Overrdna målsetjing Finnås Sprtsklubb har sm målsetjing å aktivisera flest mgleg brn g ungdm i krinsen gjennm dei sprtslege aktivitetane sm laget tilbyr. Den verrdna målsetjinga er å skapa eit sunt g gdt miljø fr brn g ungdm under mttet «Det er lv å bry seg.» Finnås Sprtsklubb har g sm mål å kunna tilby rganisert idrett g/eller trim fr dei sm ikkje kjem inn under målgruppa «brn g ungdm.» Me skal søkja å ha minst eit senir ftballag i eit divisjnsystem. Sjølv m ftball er den største idrettsgreina i Finnås Sprtsklubb skal klubben leggja til rette fr andre aktivitetar sm til dømes aerbic g zumba. Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demkrati, ljalitet g likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar sm idrettsglede, fellesskap, helse g ærlegdm, jmf. vedtektene 1.2. Idrettslege målsetjingar Idrettsaktivitetane sm klubben tilbyr må tilpassast behvet i krinsen. Masseengasjement skal pririterast. Brn g ungdm sm deltar aktivt på trening må få like mglegheiter til å delta på knkurransar. Samstundes må frhlda leggjast til rette fr at aktive kan utvikla sine idrettslege eigenskapar. Dersm eigne ressursar ikkje strekk til kan samarbeid med andre klubbar etablerast. Ssiale målsetjingar Arrangement g tilstellingar utanm det reint idrettslege må ha sm målsetjing å samla flest mgleg av krinsen sine innbyggjarar sm har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt freldre g familie til brn g ungdm. Det må vektleggjast at g ungdm vert trekt inn i styrer g utval fr å utvikla ansvar g psitive haldningar til Finnås Sprtsklubb. Organisatriske målsetjingar Ansvars- g ppgåvefrdelinga mellm lagets styrande rgan g dei frskjellige utvala må vera klare g ikkje levna nk tvil. Det må leggast vekt på å gje tillitsvalte, leiarar g trenarar kntinuerlig infrmasjn m dei vedtak sm vert fatta i styret g frskjellige utval samt infrmasjn m resten av arbeidet sm går føre seg i lagets rgan slik at nemnte persnar er gdt infrmert m klubben sin samla aktivitet. Og vanfr medlemmer bør ein søkja å gi gd infrmasjn m klubben sin samla aktivitet. Det må vektleggjast at tillitsvalte, leiarar, trenarar g medlemmar elles er kjent med klubben sine vedtekter, rganisasjnsplan g resten av dei styrande dkumenta, samt dei målsetjingar g haldningar sm klubben står fr.

8 side 8 av 22 Ein må sørgja fr at tillitsvalte, leiarar g trenarar får mglegheit til å kvalifisera seg til ppgåvene g blir gitt anledning til å utvikla seg. Ein må ha eit målretta g kntinuerlig arbeid med rekruttering av brn g ungdm. HANDLINGSPLANAR Krtsiktig handlingsplan 2013 Mål Krleis Kven Tidsfrist Resultat Strukturere infrmasjnsflyten i klubben Meir bruk av heimesida. Gjere standarskjema g infrmasjn tilgjengeleg på heimeside. Styret Frdela arbeidsppgåver betre. Knyta betre saman klubbleiinga med trenarar, utøvarar g freldre Tydeleggjera ansvarsmråder g rapprteringslinjer Frbetre dugnadsånda i klubben Opprette utval fr dei frskjellige ansvarsmråda. Tydlege retningsliner fr utvala. Styremedlemer sm utvalsleiarar. Organisasjnskart. Styremedlemer sm utvalsleiarar. Infrmasjn. Gd rganisering. Klare ppgåver. Frdeling av ppgåver. Fleire sm bidrar - mindre belastning på enkeltpersnar. Tildele laga ei ppgåve i løpet av året. Styret Utval ppretta. Retningsliner fr sprtsleg utval er på plass. Styret Utført Styret Anleggsutval Langsiktig handlingsplan Mål Krleis Kven Tidsfrist Resultat Markere klubben sitt års jubileum Etablere ei sterk g 2016 velfungerande dmmargruppe Etablere eit sterkt g velfungerande A-lag 2016

9 side 9 av 22 ORGANISERING Organisasjnskart Årsmøte Revisr Valkmite Styret Marknadsutval 1.Varamedlem Anleggsutval Sekretær Øknmiutval 2.Varamedlem Sprtsleg utval Nestleiar g Ungdmskntakt Spnsrgruppe Web ansvarlig Vedlikehald bygg Vedlikehald bane Bing g ltteri Quiz Aldersbestemt ftball Senir A-lag Utleige Vedlikehaldsdugnad Teknisk Beredskap Kanaldagane Kisk Trimgruppe Old Bys Materialfrvaltar Årsmøtet Årsmøtet er laget si øvste myndigheit. Årsmøte vert halde ein gng i året innan utgngen av den månaden sm er fastsatt i vedtektene. Prtkllen frå årsmøtet skal sendast til idrettsrådet i kmmunen g dei særkretsar klubben er tilslutta. Prtkllen kan leggjast ut på klubben si internettside. Innkalling til årsmøte skal skje seinast 1 månad før årsmøte vert halde. Innkalling vert annnsert på klubben si internettside. Styret avgjer m det er naudsynt å annnsere innkalling i andre media i tillegg. Innkmne frslag skal vera styret i hende seinast 2 veker før årsmøtet. Sakspapira skal gjerast tilgjengeleg på laget si internettside seinast 1 veke før årsmøtet. Årsmøtet er fr medlemmar i laget, det vil seia dei sm har betalt medlemskntingenten. Freldre/føresette har ikkje fullmakt til å stemma fr medlemmer under 15 år. Årsmøtet legg grunnlaget fr styret sitt arbeid g alle sm ynskjer å vera med å bestemma krleis laget skal drivast bør stilla på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennmførast slik det er fastsatt i vedtektene 13-16

10 side 10 av 22 Styrets funksjn g samansetning Styret er satt saman slik: Leiar vert vald fr 1 år Nestleiar vert vald fr 2 år Øknmiansvarleg vert vald fr 2 år 1.Styremedlem vert vald fr 2 år Ungdmsrepresentant vert vald fr 2 år (2.Styremedlem) 1. Varamedlem vert vald fr 1 år 2. Varamedlem vert vald fr 1 år Jmf. 18, 2. ledd, i vedtektene er styret sine ppgåver å: Setje i verk årsmøtet g verrdna rganisasjnsledd sitt regelverk g vedtak. Sjå til at klubben sine midlar vert brukt g frvalta på ein frsiktig måte i samsvar med dei vedtak sm er fatta på årsmøtet eller av verrdna rganisasjnsledd. Styret skal vidare sjå til at klubben har tilfredsstillande rganisering av rekneskaps- g budsjettfunksjnen, g har frsvarleg øknmistyring. Etter behv ppnemna kmitear/utval/persnar fr spesielle ppgåver g utarbeide mandat/instruks fr desse. Representere klubben utetter. Oppnemna ansvarleg fr plitiattestrdninga. Frdeling av arbeidsppgåver Leiar Er klubben sitt ansikt utetter g er klubben sin representant i møter g frhandlingar. Står fr den daglege leiinga av laget, derunder å krdinera styrets g klubben si ttale aktivitet. Kallar inn til styremøter, førebur saker, leiar møta g fører refrerat frå desse. Anviser utbetalingar saman med Øknmiansvarleg. Skal sjå til at val, adresseendringar, ppgåver ver medlemmer.a. vert sendt inn til verrdna instansar innan dei gitte fristane. Skal sjå til at det er teikna underslagsfrsikring på dei sm dispnerer klubben sine knti. Nestleiar Fungerer sm leiar i denne sitt fråvere, g bør difr vera valt med tanke på at han/h kan rykkja pp sm leiar på eit seinare tidspunkt. Bistår leiar g dannar eitt leiarteam saman med denne. Er leiar fr Sprtsleg utval. Øknmiansvarleg Dispnerer lagets midlar g har fullmakt til klubben sine knti saman med leiar. Anviser utbetalingar saman med leiar. Har kjennskap til kntplan g anviser rette knt til rekneskapsførar. Har til ei kvar tid versikt ver lagets medlemmer jmf. 3.5, 3.6, 3.7. g i vedtektene Har til ei kvar tid versikt ver laget sin øknmiske situasjn g fylgjer pp denne. Ser til at resultatrekneskap vert mtteke frå rekneskapsførar ved sesngslutt g ser til at dette vert revidert til årsmøtet.

11 side 11 av 22 Sekretær Tidlegare ppgåver fr sekretær er n underlagt styrets leiar 1.Styremedlem Møter på styrets møter Er leiar fr Annleggsutvalet. Ungdmskntakt (2.Styremedlem) Møter på styrets møter. Vert tildelt ppgåver slik styret vedtar det. Er medlem av Sprtsleg utval. 1.Varamedlem Trer inn med stemmerett i styret ved fråfall frå ein av dei faste medlemmane Er leiar av Marknadsutvalet. 2.Varamedlem Trer inn med stemmerett i styret ved fråfall av t av dei faste medlemmane eller ved fråfall av 1.varamedlem. Er leiar av Øknmiutvalet. Revisrar Skal vurdera m årsrekneskapet er utarbeida g fastsatt i samsvar med idrettens rekneskaps- g revisjnsbestemmingar, g m styret har ppfylt si plikt til å sørgja fr rdentlig g versiktleg registrering g dkumentasjn av rekneskapspplysningane i samsvar med idrettens rekneskaps- g revisjnsbestemmingar. Valkmité Valkmiteen har ei av klubben sine viktigaste ppgåver. Den har ansvar fr persnalmessig g funksjnell utvikling av klubben ved å rekruttera nye styremedlemmar/-medarbeidarar etter nøye vurdering av medlemsmassa. Valkmiteen pliktar: å utarbeida ein arbeidsplan fr inneverande valperide. å vurdera styrets g kmiteane si verksemd. å sjå til at medlemmane sitt syn på styret sitt arbeide blir tatt pp til behandling. å diskutera med styret m eventuelle endringar i styret si samansetning. å halda seg infrmert m, g diskutera med, medlemmane m ulike kandidatar fr styreppdrag, g derigjennm få greie på m ønska persnar har kunnskap tid g interessa fr ppdraget. å gjennmgå fr styret g medlemmane kva frandringar / nmineringar sm kjem til å bli føreslått. ved behv å føreslå fr styret at passande kandidatar får relevant utdanning fr tiltenkte ppgåver. før årsmøtet, på det tidspunktet sm vedtektene seier, gje skriftleg frslag på nmineringar sm skal framleggas medlemmane på årsmøtet. etter årsmøtet å analysera eige nminasjnsarbeide. Anleggsutval Har ansvar fr drift g vedlikehald av klubben sine eigedmmar. Marknadsutval Har ansvar fr spnsravtalar, reklameskilt, klubben si nettside g utleige av klubben sin eigedm.

12 side 12 av 22 Øknmiutval Har ansvar fr klubben sine øknmiske utanmsprtslege aktivitetar slik sm bing, lddsal.l. Sprtsleg utval Har ansvar fr klubben sine sprtslege aktivitetar. Skal bestå av minst ein representant frå kvar av dei gruppene sm rapprterer til sprtsleg utval i tillegg til styrets nestleiar g ungdmsrepresentant. ANSVARSFORHOLD Medlemmer Medlemskap i Finnås Sprtsklubb er fyrst gyldig g vert rekna frå den dagen kntingenten er betalt. Fr å ha stemmerett g vera valbar må eit medlem ha vre tilslutta laget i minst 1 månad g ha betalt kntingenten. Medlemskap i Finnås Sprtsklubb kan pphøyra ved utmelding, stryking eller eksklusjn. Utmelding skal skje skriftleg g får verknad når den er mtteke. Betalt kntingent vert ikkje refundert dersm utmelding vert gjrt etter frfall av kntingent. Ein tilsett i laget kan vera medlem men har ikkje stemmerett på årsmøtet g den tilsette kan ikkje veljast til verv i klubben eller verrdna rganisasjnsledd. Stryking kan finna stad av medlem sm skuldar kntingent fr meir enn eitt år. Medlem sm vert strke kan ikkje bli medlem på ny før skyldig kntingent er betalt. Dersm medlemmen skuldar kntingent fr t år skal medlemskapen pphøyra ved stryking frå laget si side. Innmelding skal skje skriftleg på eige skjema sm inneheld namn, fødselsdat, adresse, e-pst, mbilnummer g namn på føresette. Sprtsleg utval har ansvar fr at kvar gruppe leverer inn liste ver deltakarar på aktivitetane fr kntrll pp mt medlemsregisteret. Frsikring Idrettsfrsikring fr barn Alle brn sm er medlem i eller deltar i rganisert aktivitet i Finnås Sprtsklubb sin regi er frsikra gjennm Nrges Idrettsfrbund g lympiske g paralymiske kmitè. Dette gjeld pp til brna vert 13 år. Sjå fr meir infrmasjn. Underslagsfrsikring NIF s Rekneskaps- g revisjnsbestemmingar 2-16.krev at underslagfrsikring skal væra teikna fr dei sm dispnerer klubben sine knti. Denne kan vera ein del av klubbfrsikringa NIF tilbyr. Sjå fr meir infrmasjn. Sjå g fr fullstendig lvverk gjeldande underslagsfrsikring. Styrets leiar har ansvar fr at slik frsikring er teikna. Infrmasjn Finnås Sprtsklubb infrmerer sine medlemmer i hvudsak gjennm nettsidene Styret avgjer til ei kvar tid m det i tillegg kan vera hensiktsmessig å infrmera på andre måtar.

13 side 13 av 22 ØKONOMI Styret er juridisk ansvarleg fr klubben sin øknmi. Styret er ansvarleg fr å setja pp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp skal vera gdkjent av styret. Unntak gjeld fr utval/grupper sm har eigen pst i budsjettet dei svarar fr. Leiar fr slike utval/grupper kan gdkjenne innkjøp inn til det sm er budsjettert. Alle fakturaer skal attesterast av leiar. Rekneskap Klubben skal føra rekneskap slik det er bestemt i rekneskapslvgivinga. Finnås Sprtsklubb nyttar Sentrum Regnskap AS sm rekneskapsførar. Alle inn g utbetalingar skal gå gjennm laget sin knt, det er ikkje lv å setta pengar sm høyrer til laget inn på persnlege kntar. Alle eigenandelar g startavgifter skal betalast gjennm laget. Når ein reiser med eit lag kan det betalast ut frskt til lagleiar. Vedkmmande må då levera inn reiseppgjer g riginale kvitteringar fr brukte pengar. Ein skal levere reiserekning / utleggskjema med riginale kvitteringar fr å få attende det ein har lagt ut. Eksempel: Ein trenar/ppmann fr eit ftballag kan ikkje samla inn eigenandelar g betala turneringsdeltaking frå eigen knt. Alle inn g utbetalingar skal gå gjennm kasserar g leiar. Vert det brukt persnlege kntar g vedkmmande ikkje kan gjera greie fr pengar sm er kmen inn kan det bli rekna sm underslag av medlemmane sine pengar. Medlemskntingent Medlemskntingent vert fastsatt av årsmøtet i sak 7, jf. vedtektene 15. Medlemskntingenten skal betalast fr kvart enkelt medlem. Familiemedlemskap er å rekne sm ei rabattrdning g ein må frtsatt registrera kvart enkelt medlem med namn g betalt beløp då revisr skal kntrllera medlemslistene pp mt rekneskapen. Kntingenttypar Medlem Treningsavgift Fr enkelte aktivitetar må ein betale treningsavgift i tillegg til medlemsavgifta. Det er årsmøtet sm kvart år fastset strleiken på denne. Innkrevjingsrutinar Faktura skal sendast innan utgngen av april månad. Fyrste purring skjer 10 dagar etter frfall. Den kan medlemmer sm ikkje har betalt strykast. Reklame g spnsravtalar Finnås Sprtsklubb har ei eiga spnsrgruppe sm arbeidar med nyteikning g vedlikehald av eksisterande avtalar. Det er utarbeida eigen arbeidsbeskriving, dkument nr.: , fr spnsrkntakt. Spnsrgruppa har g ansvar fr sal av skiltreklame. Spnsrgruppa kan berre inngå avtalar sm er i tråd med dei standardavtalane sm er gdkjent av styret. Spnsrgruppa rapprterer til Marknadsutvalet. Marknadsutvalet rapprterer til Øknmiansvarleg på fastlagt skjema på kva avtalar det skal sendast ut faktura på. Øknmiansvarleg har ansvaret fr ppfylging av faktura g innbetaling. Marknadsutvalet må rapprtera til styret frtløpande når nye avtalar vert inngått, frnya eller når ein avtale går ut. Marknadsutvalet må sjå til at webansvarleg får infrmasjn m kva lgar sm skal leggjast til eller takast vekk frå nettsida.

14 side 14 av 22 Marknadsutvalet må g sjå til at Anleggsutvalet blir infrmert m kva reklameskilt sm skal takast ned eller setjast pp. Utleige Finnås Sprtsklubb leiger ut festsal, kjøkken g garderbar i klubbhuset. Det er Marknadsutvalet sm er ansvarleg fr utleige av klubben sin eigedm. Det er utarbeida eigen arbeidsbeskriving, dkument nr.: , fr den sm har ansvaret fr utleige. Styret fastset prisar fr utleige. Utleigereglar Ansvarleg leigetakar (heretter kalla leigetakar) må vera 18 år. Dersm leigetakar er under 21 år g arrangementet kan verstiga 30 persnar skal det vera minimum 4 vakter ver 25 år sm ikkje tek del i arrangementet. Det er ttalfrbd mt røyking i alle FSK sine lkale. Røyking skal berre finna stad utandørs på anviste mråder. Leigetakar må gjera seg kjent med branninstruks, rømmingsvegar g plassering av utstyr fr brannslukking. Det er leigetakar sitt ansvar å sjå til at nrsk lv vert fylgt når det gjeld bruk av alkhl/rus, herunder innhenting av tillating til servering av alkhl dersm dette er naudsynt. Leigetakar er ansvarleg fr å sjå til at arrangementet ikkje er til sjenanse fr barnehagen sm ligg i 1. etasje i same bygg, eller fr skulen sm ligg like brtmed klubbhuset. Leigetakar er ansvarleg fr sine gjester, både innandørs g utandørs, samt at ikkje uvedkmmande kjem inn i lkala. Brtkmne eller øydelagde materiell, tilbehør g inventar må erstattast i sin heilhet. Etter avslutta arrangement er leigetakar ansvarleg fr at: 1. Lkala er rydda g feia g at brd g stlar er sette på plass. 2. Kjøkkenservice g bestikk er vaska pp g sett på plass i skuffer g skap. 3. Alle lys er sløkka g samtlege vindauge g dørar er lukka g låst. 4. Alt søppel (flasker, sneipar.l.) sm kan stamma frå arrangementet er rydda pp g fjerna både frå FSK g Barnehagen sine mråder. 5. Nøkkel vert tilbakelevert innan leigeavtalens utløp. Dersm rydding ikkje er utført innan utløp av leigeavtalen vil FSK arrangere rydding. Eit gebyr på kr 1.500,- vil bli utstedt til leigetakar fr dette. Dersm ein mister nøkkelen under leigeperiden må ein straks gi beskjed til utleigar. Eit gebyr på kr 500,- vil bli utstedt til leigetakar fr dette. Leigetakar er ansvarleg fr å verhalda vilkåra i denne avtalen, g aksepterer desse ved sin signatur. Kisk Det er per i dag ikkje planlagt nk kiskdrift i Meirverdiavgift Grense fr meirverdiavgift: Meirverdiavgiftspliktig msetnad på ver kr på 12 månadar. Pliktig verksemd: Kiskverksemd der ein har faste daglege pningstider. Serveringsverksemd ved regelmessig haldne ffentlege dansetilstellingar, bingverksemd.l. Omsetnad sm er av eit prfesjnelt preg. Tilstellingar g dugnadar sm varer meir enn 3 dagar.

15 side 15 av 22 Spnsr, arenareklame g annnser (m tidskriftet kjem ut meir enn 4 gnger per år) Fri verksemd: Billettinntekter. Vanlege medlems- g startkntingentar. Offentlege tilskt. Ltteriinntekter. Binginntekter. Gåver. Kisksal på eige arrangement. Sal av prgram/katalg i samband med eigne arrangement. Øknmisk utrskap Finnås Sprtsklubb har eit strt ansvar i å frvalta klubben sine pengar på en frsvarleg måte. Ved mistanke m øknmisk utrskap pliktar styret å freta nødvendige grep i samsvar med idrettens g samfunnets lver g retningslinjer. Dersm nkn av klubben sine medlemmer eller styrande rgan har mistanke m øknmisk utrskap pliktar dei å straks varsla m dette til lagets styre.

16 side 16 av 22 RETNINGSLINER FOR FRIVILLIGE, FØRESETTE OG UTØVERAR Retningsliner fr freldre/føresette Respekter klubben sitt arbeide. Der er frivillig å vera medlem i Finnås Sprtsklubb, men er du med fylgjer du våre reglar. Engasjer deg, men hugs at det er brna sm driv idrett ikkje du. Respekter trenaren. Hans/hennar arbeid skal anerkjennast vanfr brna dine. Lær brna flkeskikk, gå framføre sm eit gdt eksempel. Lær brna å takle både medgang g mtgang. Mtiver brna til å vera psitive på trening. Vis gd sprtsånd g respekt fr kvarandre. Om du er ueinig snakkar du med den det gjeld ikkje m. Husk at det viktigaste av alt er at brna trivst g har det gøy. Retningsliner fr utøvarar Ha gde haldningar, mbbing er ikkje akseptert Husk at «Det er lv å bry seg.» Respekter kvarandre. Vær ljal mt laget g trenarar. Hjelp kvarandre still pp fr andre. Vær ærleg vanfr trenarar g andre utøvarar. Gdt samhald skapar gd lagånd Stå saman. Still pp på trening g kampar Gi beskjed m du ikkje kan møta. Vis engasjement g vær stlt av eigen innsats. Retningsliner fr trenarar g lagleiarar. Sm trenar g/eller lagleiar skal du bidra til: Mestring, sjølvstende g tilhøyrsle fr utøvaren. Psitive erfaringar med trening g knkurranse. Å fremja eit gdt ssialt miljø, lagånd g vennskap. At utøvaren skal kunna driva idrett i andre avdelingar samt andre aktivitetar. Samarbeid g gd kmmunikasjn med andre trenarar, leiarar g freldre. Sm trenar g/eller lagleiar pliktar du å: Vera eit gdt frbilde. Møta presist g gdt frberedt til kvar trening. Væra ein veiledar, inspiratr g mtivatr. Bry deg litt ekstra g invlvera deg i utøvarane dine. Bli kjent med utøvarane sine individuelle mål g pplevingar av treninga. Prøva å utvikla sjølvstendig vurderingsevne hjå utøvaren. Visa gd sprtsånd g respekt fr andre. Væra bevisst på at du gir alle utøvarane merksemd. Utfrdra ein kvar utøvar eller gruppe til å utvikla sine ferdigheiter. Innhaldet i treninga skal væra prega av: Ein målretta plan. Prgresjn i pplevingar g ferdigheiter. Stadig nye utfrdringar slik at utøvaren flyttar grenser.

17 side 17 av 22 Effektiv rganisering. Sakleg g presis infrmasjn. Kreative løysingar. Fleksibilitet ved prblemløysing. Mbbing Mbbing er blitt ei utfrdring fr det nrske samfunnet, både gjennm SMS, e-pst g ssiale nettsamfunn. Dette er nk idretten ikkje aksepterer. Det skal ikkje under nk mstende finnast mbbing i samband med aktivitetar i Finnås Sprtsklubb sin regi. Dette gjeld både mbbing blant brn g vaksne. Ved mistanke m mbbing vil klubben innkalla invlverte partar (inklusive freldre/føresette m det gjeld brn) fr samtale fr m mgleg løysa saka der g då. Om saka ikkje kan løysast i klubben sine eigne rgan vil ein søkja ekstern bistand. I alvrlege tilfelle vil Finnås Sprtsklubb kunna ekskludera frå deltaking i klubben sine aktivitetar fr ein krtare eller lengre peride. Seksuell trakassering Finnås Sprtsklubb er rganisert under NIF g fylgjer denne rganisasjnen sine retningsliner. Retningslinjer mt seksuell trakassering g vergrep i idretten (Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010) Seksuelle vergrep g seksuell trakassering er ttalt ufrenlig med idrettens verdier. Det er nulltleranse fr diskriminering g trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell rientering g funksjnshemming i nrsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle tleranse g frståelse g å skape erkjennelse av menneskers likeverd fr å unngå diskriminering, trakassering g hets. Alle i idretten bør jbbe fr å etablere trygge miljøer g en trygg atmsfære fr både barn, unge g vksne. Vksne må respektere utøvernes persnlige rm g aldri verskride grensene fr akseptabel ppførsel. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell ppmerksmhet sm er plagsm fr den ppmerksmheten rammer. Med seksuelle vergrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet sm det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Følgende retningslinjer gjelder i hele nrsk idrett: Behandle alle med respekt, g avstå fra alle frmer fr kmmunikasjn, handling eller behandling sm kan ppleves sm krenkende. Unngå berøringer sm kan ppleves sm uønsket. Unngå alle frmer fr verbal intimitet sm kan ppleves sm seksuelt ladet. Unngå uttrykk, vitser g meninger sm mhandler utøveres kjønn eller seksuelle rientering på en negativ måte. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. Unngå kntakt med utøvere i private rm uten at det er flere til stede eller det er avtalt med fresatte eller idrettsledelsen. Vise respekt fr utøverens, trenerens g lederens privatliv. Unngå dble relasjner. Dersm et gjensidig frhld etableres bør situasjnen tas pp g avklares åpent i miljøet. Ikke tilby ne frm fr mtytelse i den hensikt å frlange eller frvente seksuelle tjenester i retur.

18 side 18 av 22 Gripe inn g varsle dersm man pplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjnærer, dmmere, freldre mfl.) har hvedansvar fr at retningslinjene gjøres kjent g verhldes i rganisasjnen/idrettsmiljøet. Fr mer infrmasjn m bakgrunn, fakta, frebygging g ppfølging vises det til infrmasjn m temaet seksuell trakassering g seksuelle vergrep i idretten på Alkhl Finnås Sprtsklubb er rganisert under NIF g fylgjer denne rganisasjnen sine retningsliner. Idrettens hldning til alkhl Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 Nrges Idrettsfrbund g Olympiske Kmité skal fremstå sm en rganisasjn sm arbeider mt bruk av alkhl i idrettslig sammenheng. (NIFs lv 11-2 g). Barn g unge sm deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt g alkhlfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere g utøvere skal fremstå sm gde frbilder fr barn g unge g ikke nyte alkhl i samvær med utøvere i denne alder. Medlemmene i rganisasjnen skal infrmeres m de skadevirkninger alkhl har på prestasjnsevnen, sikkerheten g det ssiale miljø. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig g alkhlfri. På tribunene skal det derfr ikke nytes alkhl i tilknytning til knkurranseaktiviteter. I lkaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kmmunale skjenkebestemmelser dersm lkalet leies ut til private. (NIFS lv 11-2 g). Idretten skal ha en restriktiv hldning til samarbeidsavtaler med bedrifter sm har en vesentlig del av sin virksmhet knyttet til salg av alkhlhldige drikke/ prdukter. Alle rganisasjnsledd pålegges å følge nrsk alkhl-lv med frskrifter g retningslinjer. Arenareklame g utstyrsreklame utføres iht. gjeldende lvverk. Særfrbund g kretser infrmerer underliggende ledd, herunder klubber g lag. Nrsk alkhllv gjelder fr alle sm deltar på idrettsarrangement i Nrge. Det vil si at gså internasjnale aktører må frhlde seg til den nrske lvgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Nrge. Frbudet mt reklame fr alkhlhldig drikk finner vi i alkhllvens 9-2. All reklame fr alkhlhldig drikk er frbudt. Alkhlhldig drikk er definert sm drikk med alkhlinnhld ver 2,50 vlumprsent alkhl. I utgangspunktet rammes ikke reklame fr lettøl av frbudet. Det er imidlertid frbudt å reklamere fr andre varer med samme varemerke eller kjennetegn sm alkhlhldig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettøl reklame. Antidping Reint Idrettslag "Reint idrettslag" er eit prgram Finnås Sprtsklubb deltar i fr på ein psitiv måte visa vår nulltleranse til dping vanfr utøvarar, freldre g lkalmiljø. Finnås Sprtsklubb vart sertifisert sm "Reint Idrettslag" i 2008, g resertifisert i Blant utøvarane skal det gjennmførast enkle tiltak fr å auka kunnskapen m antidping. Slik ynskjer me å skapa gde haldningar. Me er klar ver at Finnås Sprtsklubb spelar ei viktig rlle i vårt lkalsamfunn. Mange ungdmmar brukar mykje av fritida si på våre aktivitetar. Me ynskjer å visa at me har et gdt g dpingfritt miljø, kr freldre trygt kan sende brna sine. Me har nulltleranse til dping i Finnås Sprtsklubb Gjennm "Reint idrettslag" er me med på å ppfylle idrettstingets vedtak frå 2007 m å frhindra dpingbruk.

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer