ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IDRETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IDRETTSLAG"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement g plass til alle! Vedtatt på årsmøtet Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 1

2 Innhld INNLEDNING... 3 IDRETTSLAGETS FORMÅL... 3 VISJON... 3 VERDIGRUNNLAGET... 3 VIRKSOMHETSIDEEN... 3 MÅL... 3 ORGANISASJONSKART HJELMELAND IL... 4 ÅRSMØTET... 4 STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING... 5 UNDERGRUPPER... 6 Ftball... 6 Håndball... 6 Ski... 6 Trim... 6 Frvaltningsgruppa... 6 Materialfrvalter... 7 Anleggsansvarlig... 7 Spnsransvarlig... 7 Ansvarlig fr Bjødnabu... 7 MEDLEMMER... 7 AKTIVITET... 7 ANLEGG... 8 ARRANGEMENT... 8 INFORMASJON... 8 ØKONOMI... 8 REGNSKAP... 8 MEDLEMSKONTINGENT... 8 STARTKONTINGENT INDIVIDUELT... 8 LISENSER... 8 DELTAKERAVGIFT LAGIDRETTER... 9 EGENANDELER... 9 STØTTE TIL TALENTUTVIKLING... 9 REKLAME / SPONSORAVTALER... 9 LØNN OG HONORAR... 9 REISEREGNING... 9 ØKONOMISK UTROSKAP / VARSLINGSPLIKT... 9 KLUBBDRAKTER/ PROFILERING... 9 LOGO... 9 DRAKTER REGLER FOR HJELMELAND IL RETNINGSLINJER FOR FORELDRE/FORESATT RETNINGSLINJER FOR UTØVERE RETNINGSLINJER FOR TRENERE MOBBING SEKSUELL TRAKASSERING ALKOHOL REGLER FOR REISER POLITIATTEST FAIR PLAY Fr spillere Fr trenere g ledere Fr fresatte g freldre Fr publikum g supprtere DUGNAD SKIKK OG BRUK FOR E-POST ÅRLIGE FASTE OPPGAVER Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 2

3 Innledning Organisasjnsplanen er ment sm et styrende dkument fr Hjelmeland Idrettslag. Hensikten har vært å nedtegne i dkumentfrm de verrdnede retningslinjer sm lagets styrende rganer skal arbeide etter. Hvedstyrets psisjn sm lagets øverste rgan fr alle aktiviteter i laget har man ansett sm spesielt viktig å fremheve g underbygge. Organisasjnsplanen er utarbeidet innenfr rammene av lagets lver. Hvedstyret eller andre rganer innen laget sm hvedstyret gir fullmakt, kan vedta nærmere instrukser/retningslinjer innenfr rammen av det sm er trukket pp i rganisasjnsplanen. Hvedstyret har verrdnet ansvar fr å påse at rganisasjnsplanen blir gjrt tilfredsstillende kjent blant lagets styrende rganer g medlemmer fr øvrig, g underlagt tidsmessig revisjn. Idrettslagets frmål Hjelmeland IL skal være en åpen g demkratisk rganisasjn der frmålet er å drive idrett rganisert i Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité (NIF) Arbeidet skal preges av frivillighet, demkrati, ljalitet g likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier sm idrettsglede, fellesskap, helse g ærlighet. Idrettslaget er selveiende g frittstående med utelukkende persnlige medlemmer. Merk: Organisasjnsplanen skal legges frem g behandles sm egen sak på årsmøtet. Jf. Idrettslagets lv 12. Visjn Idrettsglede, engasjement g plass til alle. Verdigrunnlaget Vi er til stede. Vi er psitive. Vi har plass til alle. Vi bidrar til et levedyktig lkalsamfunn. Virksmhetsideen Hjelmeland IL skal enten alene eller i samarbeid med andre, legge til rette fr et mangfldig idrettsmiljø med allsidighet med både bredde- g knkurranseidrett Hjelmeland IL står fr idrettsglede g samhld fr alle i lkalmiljøet. Mål Rekruttere nye medlemmer g behlde de vi har. Skal være åpen fr alle g drive med idrett fr alle Skal ikke spesialisere utøver før de er 12 år. Jbbe mt barn, in-aktive vksne g innvandrere Synliggjøre medlemsfrdelene, sm t.d rabatt på MX-sprt (Enkel) Ha fkus på barn g ungdm, alle skal ha et tilbud Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 3

4 Idrettslaget prøver å få presentere seg på et felles freldremøte, avtaler med rektr på Hjelmeland g Fister Rehabilitering av lysløypa på Bjødnabu Møte pp på plitiske partiers gruppemøter fr å påvirke Jbbe fr realisering av garderbeanlegg/klubbhus ved Hjelmeland Sentralidrettsanlegg. Videreutvikla aktivitetene idrettslaget tilbyr Tilrettelegge treningstider Legge til rette fr kurs g utdanning fr trenere, lagledere g styremedlemmer i Hjelmeland IL. Økt freldreengasjement Organisasjnskart Hjelmeland IL Hvedstyret: Antall styremedlemmer g varamedlemmer fastsettes av årsmøtet Kjønnsfrdeling: Det skal være minst 2 representanter fr hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd g utvalg sm består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert Jf. Idrettslagets lv 7 Årsmøtet Årsmøtet er lagets / klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avhldt en gang i året, i måneden sm er fastsatt i lven. Prtkllen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kmmune, g de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Prtkllen kan legges ut på idrettslagets internettsider. Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avhldes. Innkalling annnseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. Innkmne frslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet g sakspapirene skal sendes ut en uke før. Årsmøtet er fr medlemmer i klubben, det vil si de sm har betalt medlemskntingenten. Freldre/fresatte har ikke fullmakt til å stemme fr medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget fr styret sitt arbeid g alle sm ønsker å bli med å bestemme hvrdan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennmføres slik det er fastsatt i lvens årsmøteparagraf 12 Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 4

5 Styrets funksjn g sammensetning Styret skal: Leder Nestleder Sekretær Planlegge g ivareta lagets ttale drift, herunder mål- g strategiarbeid, budsjett g regnskap samt ppgaver beskrevet i 1 NIFs lver, lvnrm fr idrettslag. Styret har ansvar fr at det finnes retningslinjer fr aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser g vedtak fattet av årsmøte eller andre verrdnede idrettsmyndigheter Stå fr lagets daglige ledelse, g representere laget utad Dispnere lagets inntekter (tilskudd, kntingent.a.) g frdele disse etter plan g gdkjent budsjett Oppnevne kmiteer g utvalg etter behv, g utarbeide instruks fr disse. er klubbens ansikt utad, g klubbens representant i møter g frhandlinger, men bør så langt det lar seg gjøre ha med seg en annen persn fra hvedstyret eller undergruppene. står fr klubbens daglige ledelse, krdinerer styrets g klubbens ttale aktivitet innkaller til styremøter, frbereder saker g leder møtene skal påse at valg, adressefrandringer, ppgaver ver medlemmer.a. sm har interesse fr/skal sendes inn til krets- g frbund, meldes til verrdnede instanser innen gitte frister. Er ansvarlig fr vedlikehld av plitiattester hs trenere g ppmenn Skal påse at rganisasjnsplanen blir gjrt kjent g kmmunisert til alle i klubben fungere sm leder under dennes fravær, g bør derfr være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke pp sm leder på et senere tidspunkt. bistår leder g danner et lederteam med denne, samt å være kntaktpersn fr frvaltningsgruppa, g bør derfr inneha minst én av funksjnene der. ansvarlig fr at klubbens medlemsarkiv er ppdatert føre referat ver alle styremøter g medlemsmøter sørge fr å samle inn årsmelding fra undergruppene, g skrive årsmelding fr hvedstyret. Kasserer Dispnerer lagets midler g har fullmakt til klubbens bankknter har kjennskap til kntplan g fører regnskap i henhld til denne (http://www.idrett.n/ftp/lver/dc/kntplan.htm). har til enhver tid versikt ver lagets øknmiske situasjn g følger pp denne sette pp resultatregnskap ved årsslutt g påser at dette blir revidert til årsmøtet Leder i ftballgruppa, håndballgruppa, skigruppa g trimgruppa har følgende ppgaver Varamedlemmer Revisrer laga aktivitetsplan fr året ansvar fr ppdaterte medlemslister ansvar fr utarbeidelse av budsjett vedlikehld av hjemmeside Første vara møter på alle styremøter. Andre vara møter frivillig på alle styremøter Revisr skal vurdere m årsregnskapet er utarbeidet g fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- g revisjnsbestemmelser, g m rganisasjnsleddets styre har ppfylt sin plikt til å sørge fr rdentlig g versiktig registrering g dkumentasjn av regnskapspplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- g revisjnsbestemmelser. Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 5

6 Valgkmité Hvrdan revisjnen utføres finne si NIFs lv kapittel 4 eller på Valgkmiteen har en av klubbens viktigste ppgaver. Den har ansvaret fr persnalmessig g funksjnell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Valgkmiteen plikter: å utarbeide en arbeidsplan fr inneværende valgperide, å vurdere styrets g kmiteenes virksmhet, å se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt pp til behandling, å diskutere med styret m eventuelle endringer i styrets sammensetning, å hlde seg infrmert m, g diskutere med, medlemmene m ulike kandidater fr styreppdrag, g derigjennm få rede på m ønskede persner har kunnskap, tid g interesse fr ppdraget, å gjennmgå fr styret g medlemmene hvilke frandringer / nmineringer sm kmmer til å bli freslått, ved behv å freslå fr styret at passende kandidater får relevant utdannelse fr påtenkte ppdrag, før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig frslag på nmineringen sm skal frelegges medlemmene på årsmøtet, under årsmøtet å presentere valgkmiteens frslag, samt etter årsmøtet å analysere eget nminasjnsarbeide. Undergrupper Hver undergruppe skal ha minst tre persner i styret, avhengig av gruppestørrelsen. Undergruppene knstituerer seg selv. Hvedstyret kan delegere ppgaver g arrangement til undergruppene. Ftball Håndball Ski Trim Skal arrangere Hjelmelandsmesterskap i ftball g Hjelmeland Sparebankcup. Arrangere idrettsskule i smmerferien Hlde tilbud g aktivitet fr alle aldersgrupper Ha tilbud gså på junir- g senirnivå Legge til rette fr ballaktivitet fr alle aldersgrupper Skal arrangere håndballturneringer i Hjelmelandshallen. I styret trengst det spesifikt leder, løypeansvarlig g renn-ansvarlig Legge til rette fr ski-aktiviteter på Bjødnabu Være representert i ressursgruppa på Bjødnabu Ansvarleg fr drift av lysløypeanlegget på Bjødnabu Frvalter utstyr sm tilhører skigruppa Sørger fr utøverlisens g nline-påmelding Arrangere Fisterløpet Organisere aktiviteter sm ikke inngår i de andre gruppene, f.eks barnetrim, dametrim eller all-idrett. Frvaltningsgruppa Denne gruppa består av en samling av flere felles støttefunksjner sm er felles fr hele idrettslaget. Her inngår, bygg- g anleggsansvarlig, materialfrvalter, spnsransvarlig g ansvarlig fr Bjødnabu. Gruppa har ikke møteplikt. Nestlederen i hvedstyret er gruppas kntaktpersn g representant i hvedstyret. Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 6

7 Materialfrvalter Ansvar fr versikt ver drakter g utstyr i systemet. Ta imt g krdinere utstyrsbestillinger fra lagene g bestille utstyr etter gjeldende retningslinjer. Sikre at alle lag har drakter. Ansvar fr innsamling g rullering av utstyr. Ansvarlig fr klubbens utstyrsavtale Anleggsansvarlig Krdinere dugnader. Hlde rden rundt idrettslagets faste eiendmmer dvs. klubbhus, klipperhus, baner m.m. Passe på, g evt. å utføre nødvendig vedlikehld av idrettslagets bygninger g eiendmmer. Passe på g vedlikehlde baner inkl. kunstgress, ballbinger. Spnsransvarlig Ansvarlig fr idrettslagets spnsr- g samarbeidsavtaler, samt refrhandle avtaler. Ansvarlig fr å søke m pengestøtte g midler. Ansvarlig fr Bjødnabu Medlemmer Møter fast i skigruppas styremøter. Krdinere dugnader. Hlde rden rundt idrettslagets garasje på Bjødnabu. Passe på, g evt. utføre nødvendig vedlikehld av tråkkemaskinen, dieselaggregatet g garasjen Alle sm vil drive idrett innenfr Hjelmeland IL sitt aktivitetstilbud plikter å bli medlemmer i idrettslaget. Persner sm skal være trenere eller lagledere, eller ha andre tillitsverv i idrettslaget må gså være medlemmer. Innmelding bør skje via skjemaet sm ligger tilgjengelig på hjelmelandil.n/medlem. Medlemskap i Hjelmeland IL er først gyldig g regnes fra den dag kntingent er betalt. Fr å ha stemmerett g være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned g ha betalt kntingent. Medlemskap i Hjelmeland IL kan pphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjn. Utmelding skal skje skriftlig g får virkning når den er mttatt. Stryking kan finne sted av medlem sm skylder kntingent fr mer enn ett år. Medlem sm strykes kan ikke tas pp igjen før skyldig kntingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kntingent etter frfalt t års kntingent, skal medlemskapet bringes til pphør ved strykning fra idrettslagets side. Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdat, adresse, e-pst, mbilnr g navn på fresatte. Dette fr å få et bra g versiktelig medlemskarttek. Dette skjemaet ligger tilgjengelig på hjelmelandil.n/medlem. Lagets undergrupper har ansvar fr ppdaterte medlemslister ved sesngstart. Medlemskntingent blir sendt ut fra klubben sin hvedkasserer, ingen undergrupper sender ut egne regninger. Aktivitet Hjelmeland IL er et fleridrettslag med undergruppene ftball, håndball, ski g trim. Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 7

8 Anlegg Hjelmeland IL dispnerer: Hjelmelandshallen stre deler av uka. Her fregår all av innetrening g hallidrett. Fister klubbhus g tilhørende kisk. Kisken er åpen når det blir spilt ftballkamper på gressbanen på Fister. Ftballbane på Fister. Hjelmeland Sentralidrettsanlegg Ballbinger Lysløype på Bjødnabu med tråkkemaskin g garasje. Arrangement Hjelmeland IL arrangerer Fisterløpet, Marine Harvest-rittet, Hjelmelandsmeisterskapet i ftball, Hjelmelandscupen g håndballturneringer. Hjelmeland IL er gså med på dugnad i frbindelse med Nrsk frukt- g laksefest. Infrmasjn Idrettslaget infrmerer medlemmene via nettsiden hjelmelandil.n, g Facebk-siden facebk.cm/hjelmelandidrettslag. Øknmi Regnskap Hvedstyret er juridisk ansvarlig fr lagets øknmi Hvedstyret er ansvarlig fr å sette pp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp utver budsjett i undergruppene skal gdkjennes av styret. Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 persner, den sm har bestilt varen g kasserer. Kvitteringer g fakturaer skal være tydelig merket. Det skal tegnes underslagfrsikring fr de sm dispnerer kntene. Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhld til regnskapslven. Alle inn- g utbetalinger skal gå gjennm klubben sin knt, det er ikke lv å sette penger sm tilhører klubben medlemmer inn på persnlige knter. Hver gruppe kan ha egen knt, men den skal stå i klubbens navn med klubbens rganisasjnsnummer. Alle egenandeler g startavgifter skal betales gjennm klubben. Når en reiser med et lag kan det betales ut frskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseppgjør g kvitteringer fr brukte penger. En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer fr å få igjen det en har lagt ut. Medlemskntingent Medlemskntingenten fastsettes på årsmøtet sm egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lv. 4 Medlemskntingent skal betales fr hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes sm en rabattrdning g en må frtsatt registrere hvert enkelt medlem med navn g betalt beløp da revisr skal kntrllere medlemslister mt regnskap. Barn under 18 år: 700 kr Enkeltmedlem: 800 kr Familemedlemskap: kr Støttemedlemsskap: 300 kr (fr de sm ikke deltar på aktiviteter i regi av idrettslaget) Startkntingent individuelt Alle medlemmer får dekka dette, med unntak av start i Hjelmelandsmesterskap på ski, lysløypekarusell på Bjødnabu g i Suldal, Marine Harvest-rittet, Fisterløpet g andre tur-/trimrenn. Elles blir dette infrmert m ved sesngstart. Lisenser Hvert enkelt medlem betaler selv lisenser. Unntak er fr klubbdmmerne i håndball, hvis de ikke selv spiller aktivt. Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 8

9 Deltakeravgift lagidretter Klubben betaler start- /klubbavgift. Egenandeler A-laget i ftball har dette, blir tatt pp ved sesngstart. Støtte til talentutvikling Idrettslaget pririterer breddeidrett, men styret vil etter særskilt søknad kunne vurdere å bidra til talentutvikling. Undergruppene bør ha egne budsjettpster fr talentutvikling. Reklame / spnsravtaler Alle spnsravtaler skal gdkjennes av hvedstyret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten gdkjennelse fra hvedstyret. Lønn g hnrar Leder, kasserer g sekretær får en årlig gdtgjørelse på kr. Trenere kan ved sesngslutt få gavekrt hs det lkale næringsliv, dette kan gså dmmere sm gjør mer enn det sm er frventet i dugnadsinnsats. Undergruppene avgjør ihht. sine budsjett m praksis. Hvedstyret kan gså legge føringer. Reiseregning Reiser skal gdkjennes på frhånd av styreleder eller gruppeleder. Reiseregning/utlegg - standardskjema: Skjema finnes på hjelmelandil.n/reiserekning Krav til reiseregning: Alt fylles ut på reiseregningen: navn, adresse, persnnummer, bankknt til g fra g dat fr hver enkelt reise frmål med hver enkelt reise ved diett må klkkeslett (avreise/ankmst) ppgis Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): Originalkvitteringer skal alltids vedlegges. Kpier/skanning av kvitteringer gdkjennes IKKE Øknmisk utrskap / varslingsplikt Dette er uakseptabelt, alle har varslingsplikt Klubbdrakter/ prfilering Lg Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 9

10 Drakter Klubbens draktfarger er svart g hvitt. Trykk på draktene skal være gdkjent av hvedstyret. Drakter kjøpes på Enkelbutikken. Regler fr Hjelmeland IL Retningslinjer fr freldre/fresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Hjelmeland IL, men er du med, følger du våre regler Engasjer deg, men husk at det er barna sm driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid g anerkjenn ham/henne verfr barna dine Lær barna flkeskikk. Gå fran sm et gdt eksempel Lær barna å tåle både medgang g mtgang Mtiver barna til å være psitive på trening Vis gd sprtsånd g respekt fr andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke m Husk at det viktigste av alt er at barna trives g har det gøy! Retningslinjer fr utøvere Gde hldninger Respektere hverandre Ljalitet mt klubb g trenere Hjelpe hverandre Følge klubbens regler Stille pp fr hverandre Ærlig verfr trener g andre utøvere. Gdt samhld Stå sammen Stille på treninger g stevner en har frpliktet seg til. Vise engasjement Gde arbeidshldninger. Stlthet av sin egen innsats. Objektivt ansvar fr miljø g trivsel. MOBBING ER IKKE AKSEPTERT Retningslinjer fr trenere Sm trener skal du bidra til: Mestring, selvstendighet g tilhørighet fr utøveren Psitive erfaringer med trening g knkurranse Å fremme et gdt ssialt miljø, lagånd g vennskap At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger Samarbeid g gd kmmunikasjn med andre trenere, ledere g freldre Vær et gdt frbilde Møt presis g gdt frberedt til hver trening Sm trener er du veileder, inspiratr g mtivatr Bry deg litt ekstra g invlver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål g pplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hs utøveren Vis gd sprtsånd g respekt fr andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne ppmerksmhet Enhver utøver eller gruppe skal utfrdres til å utvikle sine ferdigheter Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 10

11 Innhldet i treningen skal være preget av: En målrettet plan Prgresjn i pplevelser g ferdigheter Stadig nye utfrdringer slik at utøveren flytter grenser Effektiv rganisering Saklig g presis infrmasjn Kreative løsninger Fleksibilitet ved prblemløsning Sm trener er du ansvarlig fr gd kmmunikasjn Mbbing Mbbing har blitt et prblem i det nrske samfunnet både på sms g e-pst. Dette er ne idretten ikke akseptere Seksuell trakassering Idretten tiltrekker seg dessverre persner sm ikke kmmer til ss pga idretten vi utfører, men fr å finne lette ffer fr sine egne laster. En bør ha regler fr dette i klubben på hvrdan er skal håndtere dette. Siden under er retningslinjer sm kan være til hjelp. Alkhl Idrettens hldning til alkhl: Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak Nrges Idrettsfrbund g Olympiske Kmité skal fremstå sm en rganisasjn sm arbeider mt bruk av alkhl i idrettslig sammenheng. (NIFs lv 11-2 g) 2. Barn g unge sm deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt g alkhlfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere g utøvere skal fremstå sm gde frbilder fr barn g unge g ikke nyte alkhl i samvær med utøvere i denne alder. 3. Medlemmene i rganisasjnen skal infrmeres m de skadevirkninger alkhl har på prestasjnsevnen, sikkerheten g det ssiale miljø. 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig g alkhlfri. På tribunene skal det derfr ikke nytes alkhl i tilknytning til knkurranseaktiviteter. I lkaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kmmunale skjenkebestemmelser dersm lkalet leies ut til private. (NIFS lv 11-2 g) 5. Idretten skal ha en restriktiv hldning til samarbeidsavtaler med bedrifter sm har en vesentlig del av sin virksmhet knyttet til salg av alkhlhldige drikke/ prdukter. Alle rganisasjnsledd pålegges å følge nrsk alkhl-lv med frskrifter g retningslinjer. Arenareklame g utstyrsreklame utføres iht gjeldende lvverk. Særfrbund g kretser infrmerer underliggende ledd, herunder klubber g lag. Nrsk alkhllv gjelder fr alle sm deltar på idrettsarrangement i Nrge. Det vil si at gså internasjnale aktører må frhlde seg til den nrske lvgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Nrge. Frbudet mt reklame fr alkhlhldig drikk finner vi i alkhllvens 9-2. All reklame fr alkhlhldig drikk er frbudt. Alkhlhldig drikk er definert sm drikk med alkhlinnhld ver 2,50 vlumprsent alkhl. I utgangspunktet rammes ikke reklame fr lettøl av frbudet. Det er imidlertid frbudt å reklamere fr andre varer med samme varemerke eller kjennetegn sm alkhlhldig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame. Regler fr reiser Reiseinstruks fr Hjelmeland Idrettslag 1. Frmål 1.1. Reiser g pphld ved kamper, turneringer g treningsleirer skal være en trygg, gd g minnerik pplevelse fr aktive g ledere Skape trygghet fr fresatte sm verlater barn g unge i klubbens varetekt Gi trygghet fr våre ledere m hva sm fr ventes av dem. Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 11

12 2. Omfang g frutsetninger Disse regler gjelder fr alle reiser i frbindelse med kamper, turneringer g treningsleirer med vernatting der aktive under myndighetsalder deltar Reiser sm mfattes av disse regler er å betrakte sm alkhlfri sne fr aktive g ledere fra avreise til hjemkmst På alle reiser i regi av Hjelmeland Idrettslag, skal det utpekes en ansvarlig hvedleder sm har verrdnet myndighet fra avreise til hjemkmst Der hvr flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener / lagleder. Min. 1 av lederne skal være av samme kjønn sm lagets deltakere. Disse lederne har ansvar fr sitt lag eller gruppe. Reise g pphld fr disse lederne skal dekkes reisekasse eller gruppen. 3. Hvedleder 3.1. Før avreise skal det avhldes infrmasjnsmøte fr deltakerne g deres fresatte, eller på annen måte sørge fr at tilstrekkelig infrmasjn blir gitt Sørger fr at ppdatert deltakerliste med hjemme telefn nr. på alle deltakerne finnes på klubbkntret ved avreise Sørger fr at det avhldes rienteringsmøter fr alle lederne før g under pphldet, g sørge frat lederne er kjent med denne instruks Har verrdnet ansvar fr at reisen fregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, g skal sammen med de øvrige leder bidra til trivsel fr alle deltakerne Sørge fr at det etter reisen blir levert regnskap med bilag fr turen til gruppens kasserer. Dette skal være signert av t persner Hvedleder rapprterer til verrdnet leder, men i saker av følgende karakter skal her sm ellers øyeblikkelig g direkte rapprteres til leder i Hjelmeland IL: Overgrepssaker. Ulykke med persnskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Øknmisk utrskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå fr. Andre saker sm kan medføre spesielle medieppslag, eller ppmerksmhet fra det ffentlige. Plitiattest Plitiattest skal avkreves av persner sm skal utføre ppgaver fr idrettslaget sm innebærer et tillits- eller ansvarsfrhld verfr mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn g unge under 18 år. Persner under 18 år skal gså avkreves plitiattest. Den nedre grense er 15 år. Leder i Hjelmeland IL er ansvarlig fr plitiattester, nestleder er vararepresentant. Idrettslaget kan når sm helst kntakte NIF fr råd g veiledning i disse sakene på telefn eller på e- pst til Fair Play Ftball g håndball har Fair Play-regler, de er lagt inn under fr de klubbene sm ønsker å bruke disse. Fr spillere Fair Play betyr at du sm spiller må: Ta gdt vare på dine medspillere g inkluder nye lagkamerater Unngå stygt spill g filming Skape trygghet g gd lagånd på banen Fair Play-ånden skal vkse fram ved: Å trene g spille kamper med gdt humør Å behandle mtstanderne med respekt Å hjelpe skadet spiller uansett lag Å takke mtstanderen etter kampen Å ikke kjefte på andre spillere eller dmmeren Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 12

13 Fr trenere g ledere Sm trener g leder har du ansvar fr at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge fr at spillerne har gd kjennskap til regler g retningslinjer, g at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere g dmmere til temamøter, der situasjner tas pp til vurdering g bevisstgjøring. Det er ditt ansvar sm trener eller leder at spillerne frstår: Betydningen av dmmerens situasjn g funksjn At dmmerne må ta hurtige valg g dermed umulig kan være feilfrie Betydningen av å ikke verreagere på dmmeravgjørelser At det er dmmerens avgjørelse sm teller, g at det er brtkastet å pådra seg straff fr kjeftbruk Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, g dermed gså spillet Fr fresatte g freldre Fresatte, freldre g bestefreldre er en viktig ressurs fr nrsk ftball. Det er fint m gså dere bidrar til trivsel g fair play i ftballmiljøene! Ta ansvaret g tenk ver følgende: Din interesse g ppfølging betyr mye fr barn g unge Likeverd, aksept g inkludering bør gjelde alle i ftballmiljøet Verdsett pplevelse, gd ppførsel g lagånd høyt Respekter trenerens bruk av spillere ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Dmmeren prøver gså å gjøre sitt beste ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Resultatet må ikke bli fr viktig - den enkelte spillers mestring har gså str betydning Gi ppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente Stimuler til deltakelse - uten nen frm fr press Ta gjerne initiativ til å bidra på freldremøter fr å avklare hldninger g ambisjner Fr publikum g supprtere Din interesse sm publikummer g supprter er viktig fr nrsk ftball, enten det gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller Tippeligakampen. Har du tenkt ver at du sm publikummer er med på å bidra til hvilken stemning g atmsfære kampen skal ha. Uansett m det gjelder kamper i tppftballen eller breddeftballen spiller publikum g supprterne en viktig rlle i frhld til stemningen. Tenk ver følgende: Verdsett pplevelse, gd ppførsel g lagånd høyt Det viktigste er trss alt å støtte laget sitt, uansett resultat Respekter trenerens bruk av spillere ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Dmmerne gjør sitt beste Dmmerne må ta mange g hurtige valg g dmmerne kan dermed umulig være feilfri Respekter dmmernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Ikke verreager på dmmeravgjørelser Dugnad Dugnadsvett nen enkle kjøreregler: 1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer g freldre m å stille pp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet g ikke innføres sm tvangsrdninger. 2. Et idrettslag kan heller ikke på pålegge freldre sm ikke er medlemmer å stille på dugnader g gi dem bøter fr uteblivelse fra dugnader. 3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta bøter fr at medlemmer ikke stiller g eller ikke kan stille på dugnad. Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 13

14 4. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en frutsetning fr at aktiviteten skal kunne gjennmføres g der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. 5. Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift fr aktive medlemmer i tillegg til årskntingent. Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det knkrete tilbudet sm gis dem. Freldre g medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i frm av frivillig innsats/dugnad g få dette fratrukket fra avgiften. Men da gis dette sm tilbud g deltagelsen vil være frivillig. Skikk g bruk fr e-pst Under er frslag til regler ved utsending av e- pst til medlemmer g andre. 1. Vurder hvem du setter sm hvedmttaker. Hvedmttakeren(e) skal svare på innhldet hvis det ikke er ren infrmasjn. Medlemmer plikter å mtta infrmasjn på e-pst fra ledelsen. Slik e-pst skal sendes ut med adressene i blindkpifeltet. 2. Vurder hvem du infrmerer i KOPI - feltet. Styresaker skal bare til det styret sm behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kpifeltet er en mulighet til å infrmere mttakere uten krav m aksjn. Ha respekt fr andres tid. 3. Vær kritisk ved bruk av e-pst fr sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjn av infrmasjn bør link til hjemmesiden brukes. 4. Bruk feltet emne/tittel til å gi meldingen en krt, men infrmativ verskrift. På denne måten kan mttakeren priritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-pstmelding. 5. Presenter den viktigste infrmasjnen først i e-pstmeldingen. Vær krt g knsis. Frestill deg hvrdan mttakeren vil ppfatte innhldet. 6. Tenk på hvrdan teksten i e-pstmeldingen vil virke fr mttakeren. Unngå unødig bruk av stre bkstaver, utrpstegn g spørsmålstegn. Dette kan ppfattes sm SKRIKING. DIN HENSIKT med dette kan feiltlkes av leseren! 7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, krte avsnitt, g blanke linjer mellm avsnitt ( enter / linjeskift ). På denne måten blir din mening versiktelig g lett å frstå fr mttakeren. 8. Vær frsiktig med bruk av farger g andre frmateringer. Ved slike behv er vedlegg til e-pst velegnet. 9. Vær spesielt varsm med å sende e-pst hvis du er pprørt eller irritert. E-pstmeldinger er evige g bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg m. 10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennm hele innhldet. Sjekk spesielt adressatene, g at alle vedlegg sm det refereres til, er med før du sender. 11. Besvar e-pst når du er i tvil så raskt du kan. Fremfr alt svar! Årlige faste ppgaver Gjennmføre den årlige lvpålagte idrettsregistreringen januar/februar Gjennmføre årsmøtet i henhld til idrettslagets lv Rapprtere endringer av pst g e- pstadresser Oppdatere nytt styre på samme sted sm idrettsregistreringen Søke kmmunale midler sjekk med kmmune fr søknadsfrist Søke kmmune m treningstider, sjekk kmmune m søknadsfrist Organisasjnsplan fr Hjelmeland Idrettslag 14

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

Klubbhåndbok Meløy Svømmeklubb

Klubbhåndbok Meløy Svømmeklubb Klubbhåndbk Meløy Svømmeklubb, Ørnesveien 9, 8160 Glmfjrd, Nrway Phne +47 90 85 65 27 Mail meleysvemmeklubben@htmail.cm Org. N.: 997133188 www.melysk.n Innhld 1. Innledning... 5 2. Grunnlagspplysninger

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IL

ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IL ORGANISASJONSPLAN FOR HJELMELAND IL Vedtatt på årsmøtet 27.02.2012 Organisasjonsplan for Hjelmeland IL 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlaget

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Retningslinjer i Ka sen IL

Retningslinjer i Ka sen IL august 13 Retningslinjer i Ka sen IL 2013 Dette er et revidert dokument som er vedtatt av Årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa Laglederhåndbk Ottestad IL ftball, Avdeling fr barneftballen versjn 0.1 alfa INNHOLD 2.1. LAGLEDERNE I BARNEFOTBALLEN... 4 2.1.1. Ansvarsmråde fr laglederne... 4 3.1. BANER... 5 3.2. TRENINGSTIDER... 5

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE Vedtatt på årsmøtet 16.03.2016 Organisasjonsplan for Sportsklubben Nationalkameratene vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sportsplan Bjerke Fotball IL

Sportsplan Bjerke Fotball IL Sprtsplan Bjerke Ftball IL Side 1 Innhld Innledning... 3 1. Frmål... 3 2. Ansvar g implementering av Sprtsplanen... 3 Ansvar... 3 Implementering... 3 3. Verdier g hldninger... 3 4. Fair Play... 4 5. Frventninger

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer