Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1"

Transkript

1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens aktivitetsansvarlige:... 4 Trenere... 5 Lagledere... 5 Foreldre/foresatte... 6 Utøvere - aktive medlemmer... 6 UISKs 10 gyldne regler... 6 ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

2 Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK) Du sitter med Ullensaker Issportklubbs Organisasjonshåndbok i hendene. Denne skal være en veileder for alle som har noe med Ullensaker Issportklubb å gjøre enten det er som medlem, foreldre eller trener. I Ullensaker Issportklubbs Organisasjonshåndbok ønsker vi å vise hva vi er opptatt av på trening, i konkurranse og ikke minst hvordan vi oppfører oss mot hverandre for å skape et hyggelig miljø der alle er velkomne. Ullensaker Issportklubb har valgt å vektlegge mestring, selvstendighet og tilhørighet som tre viktige egenskaper vi ønsker å hjelpe våre medlemmer med. Dette er gjennomgangstema for vår organisasjon, som skal være åpen for alle med et ønske om å bedrive issport. Ullensaker Issportklubb er Hovedstyret o Har som oppgave å sørge for at klubben drives fremover og tilrettelegger for at alle som ønsker det skal kunne drive idrett i Ullensaker Issportklubb. Diverse utvalg o Skal sørge for å gjennomføre de oppgaver de blir pålagt av hovedstyret etter mandat gitt på årsmøte. Trenere/lagledere o Har som oppgave å sørge for at alle utøvere får muligheten til å utvikle det potensialet de har i seg, uansett nivå og uansett idrett. Skal også ta vare på lagfølelse og samhold, samt fremstå som gode rollemodeller. Utøvere o Våre viktigste medlemmer er utøverne og disse skal til enhver tid sørge for at Ullensaker Issportklubb kan fremstå som et stolt idrettslag med gode verdier og god sportslig utfoldelse. Foreldre/foresatte o Vi setter stor pris på at dere lar oss få lov til å lære deres håpefulle om idrettsglede og samhold. Klubben håper dere setter pris på det vi har å tilby og kan vise dette ved å hjelpe oss til å fremstå som en klubb med gode og sunne verdier. Organisering av klubben Årsmøtet er Ullensaker Issportklubbs høyeste organ. De skal godkjenne lovene i klubben, velge hovedstyre, revisorer, valgkomite og gruppeledere, samt sørge for at klubben har en fungerende organisasjon ihht vedtatte lover. Hovedstyret (HS) HS er UISKs høyeste styringsorgan mellom årsmøtene, og gis mandat og fullmakt på årsmøtet. Med unntak av de forhold som er delegert til utvalg, gruppene eller 2 ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

3 enkeltpersoner ihht NIFs lov ledd, har HS myndighet til å ta beslutninger på klubbens vegne i alle saker. HS skal nedsette nødvendige utvalg og/eller delegere oppgaver til enkeltpersoner. HS delegerer fullmakter til eventuelle utvalg og/eller enkeltpersoner for å lede klubbens arbeid aktivt og effektivt mellom hovedstyremøtene. HS sørger for å planlegge og gjennomføre årsmøte, ved å sammenstille en saksliste basert på ønsker fra medlemmene i klubben. Forfall meldes til styreleder snarest mulig. Styreleder er møteleder. Ved styreleders fravær er nestleder møteleder. Saker til eventuelt skal meldes inn senest ved møtestart. HS består av leder, nestleder, gruppeledere, 2 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer. Utdrag fra NIFs lover: 18 Idrettslagets styre 1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. a. Styret skal: b. Iverksette årsmøtets og overordnede regelverk og vedtak. c. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, å sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. d. Etter behov å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. e. Representere idrettslaget utad. f. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 2) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Ansvar for å: Gjennomføre, følge opp og revidere handlingsplan. Utarbeide og følge opp hovedlagets budsjett. Følge opp gruppenes økonomiske situasjon knyttet opp mot deres budsjetter, aktivitetsplaner/og sportslige planer. Behandle og vedta sponsoravtaler og utstyrsavtaler for hovedlaget. Vedta maler og rammer for avtaler; sponsorer, innkjøp, trenere, ansettelser, profilering med mer. Følge opp status fra gruppenes drift og aktiviteter. Sørge for klubbens daglige drift ved å nedsette grupper og utvalg som tar seg av arbeidsoppgaver definert av HS. Eksempelvis kioskdrift, vedlikehold av is, diverse dugnader osv. ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 3

4 Valgkomiteen Valgkomiteen velges av årsmøte. Valgkomiteens oppgave er å rekruttere motiverte og kompetente personer og foreslå en komplett styresammensetning for årsmøte. Innhente informasjon fra styret for å gjøre seg kjent med målsettinger og handlingsplaner Lage en fremdriftsplan for komitéarbeidet Lage en innstilling Presentere valgkomiteens innstilling for årsmøte Sportslig utvalg Det sportslige utvalget i UISK er sammensatt av medlemmer fra alle gruppene og skal hovedsakelig sørge for gode rammer for klubbens sportslige satsing og utvikling. Utvalgets arbeidsoppgaver er: Definere overordnede sportslige mål og lage plan for oppnåelse av disse Sørge for at alle trenere og assistenter er sportslig oppdatert Arrangere trenerforum Fordele istid til de enkelte grupper Klubbens aktivitetsansvarlige: UISK er et fleridrettslag med flere undergrupper. Disse består i dag av følgende: 1. Ishockey 2. Curling 3. Kunstløp Hver av gruppene er ansvarlig for sin gren, herunder både sportslig, organisatorisk og administrativt. De skal sørge for at alt er lagt til rette for utøvere og trenere innenfor sin gruppe, slik at aktiviteten i klubben kan drives fremover uten hinder. Arbeidsoppgaver som typisk faller inn under gruppenes ansvar: Utarbeide sportslige planer basert på hovedlagets planer Sørge for nødvendig kompetanse blant ansatte, tillitsvalgte og øvrig støtteapparat Sikre økonomistyring etter budsjett vedtatt på årsmøte Rekruttere og utdanne trenere, dommere mv. Planlegge og gjennomføre trening Planlegge og gjennomføre stevnearrangementer Planlegge og gjennomføre medlemsmøter og årsmøte Legge frem årsberetning, regnskap og budsjett for årsmøtet 4 ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

5 Oppdatere gruppens webside Delta i driften av anlegg Rapportere til HS om gruppas drift og økonomi Trenere Trenere har det overordnede sportslige ansvar for det laget eller de lagene de er tilknyttet. Med trenere menes også de som er assistenter/hjelpetrenere. Trenernes arbeidsoppgave: Legge opp og utføre trening i samsvar med klubbens sportslige plan Lede laget sammen med lagleder i kamper (serie og turneringer) Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong Se til at lagets opptreden, både på og utenfor banen, er i tråd med klubbens visjoner og verdier Levere en årsplan til sportslig utvalg i samarbeid med lagleder Møte i trenerforum i regi av klubben Følge forbundets regler for barneidrett Møte i god tid til trening og kamp Benytte korrekt klubbdrakt- /farger i kamp Ansvar for lagenes/utøvernes utstyr/medisiner sammen med lagleder Lagledere Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/gruppa. Det er intet krav, men vi har et ønske om at lagleder er en av foreldrene/foresatte som er assosiert med de enkelte lag. Lagleder skal overlate alt det sportslige til trener(e) som har ansvar for organisering av treninger, uttak og gjennomføringen av trening og konkurranser. Ansvarsområder er: Ajourføre og sende inn navnelister på spillere og lag Gjøre seg kjent med sportslig plan Arrangere foreldre- /spillermøter sammen med trener Gå gjennom Fair Play regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte Møte på lagleder- og allmannamøter Gi informasjon til spillere, trenere og foreldrekontakter Oppdatere lagets hjemmeside Melde på til cuper og turneringer Arrangere hjemmekamper, ta i mot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport Skaffe dommere til hjemmekamper i serien hvor dette ikke er satt opp av ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 5

6 kretsen Sikre at alle spillere/utøvere er spilleberettiget/har lisens for sesongen Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med trener Foreldre/foresatte Foreldre og foresatte er en svært viktig ressurs i arbeidet med barneidrett. Vi har ikke noe ønske om å fortelle hvordan man skal oppføre seg, men vi håper at alle som er assosiert med UISK kan vise seg fra sin beste side og hjelpe klubben til å fremstå som et sted hvor verdier og moral settes høyt. UISK har derfor utarbeidet noen retningslinjer som vi håper alle som representerer barneutøvere i klubben vil respektere. UISKs foreldrevettregler 1. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Ullensaker Issportklubb, men er du med håper vi du følger foreldrevettreglene 2. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du 3. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 4. Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 5. Lær barna å tåle både medgang og motgang 6. Motiver barna til å være positive på trening 7. Vis god sportsånd og respekt for andre. 8. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om 9. Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! Utøvere - aktive medlemmer Vår uten tvil viktigste ressurs er våre aktive utøvere. Det er de som til enhver representerer klubben utad, og viser for all verden hvem vi er. Derfor håper vi at vårt arbeid kan hjelpe til med å gjøre vår utøvere til gode ambassadører for UISK. I dette arbeidet er det noen punkter vi ønsker å fremheve. Vi vil på ingen måte forsøke å presse vårt verdisyn på noen, men det er godt for alle å kunne fremstå som en solid enhet, og det tror vi at vi kan få til dersom alle i klubben står sammen om våre ti gyldne regler. UISKs 10 gyldne regler 1. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av UISK, men er du med følger du våre 10 gyldne regler. 2. Vis respekt overfor hverandre, trenerne og andre du møter i idretten. 3. Mestring, selvstendighet og tilhørighet står sentralt i treningshverdagen. 4. I UISK utvikler vi vennskap og lagånd. 5. Utøvere i UISK skal ha muligheten til å være allsidige. 6. UISKs trenere er gode forbilder de motiverer og inspirerer. 7. Treningen skal gi nye utfordringer og opplevelser. 6 ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

7 8. Foreldre og foresatte i UISK er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene. 9. I UISK lærer barna å tåle både medgang og motgang. 10. I UISK er vi stolte av klubben vår. Bær UISK merket synlig, men husk at det forplikter. ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 7

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB Organisasjonsplanen er vedtatt på idrettslagets årsmøte den 6. mars 2014 INFORMASJON OG UTARBEIDELSE AV ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen er et virkemiddel

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer