Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: Møtetid: Kl Ski idrettsråd er invitert til møtet og vil holde en orientering om Idrettsrådets arbeid. Fra administrasjonen møter kommunalsjef Jan Willy Mundal, Anne Berit Hogstad og Iren Hagen. Det blir ekstraordinært møte i utvalg for samfunn og miljø grunnet stor saksmengde. TIL BEHANDLING: SAM-30/10 SAMARBEIDSAVTALE SKI KOMMUNE OG SKI IDRETTSRÅD SAM-31/10 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2011 SAM-32/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER I SKI IDRETTSPARK SAM-33/10 SKI ISHALL - FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER TIL NYTT PROSJEKT, NYE LAGERROM SAM-34/10 VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE MED SKIFORENINGEN SAM-35/10 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TRENINGSTID I DE KOMMUNALE IDRETTSHALLENE

2 SAM-36/10 SKI KUNSTGRESSBANE - BYGGEREGNSKAP OG FREMTIDIG DRIFT SAM-37/10 HØRINGSSVAR OM FORSKRIFTER OM FREMMEDE ORGANISMER OG UTENLANDSKE TRESLAG SAM-38/10 NYE SIGGERUD SKOLE ORIENTERINGSSAKER - Opprettelse av markaråd etter markaloven Fylkesmannens forslag til sammensetning, oppgaver og mandat - Handlingsplan mot fremmede arter i Oslo og Akershus EVENTUELT Ski, Lise Vistnes leder

3 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: C20 &01 Arkivsak: 10/736-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 30/ Kommunestyret / SAMARBEIDSAVTALE SKI KOMMUNE OG SKI IDRETTSRÅD Forslag til vedtak: Ski kommune vedtar ny samarbeidsavtale med Ski idrettsråd Ingress/hovedbudskap: Samarbeidsavtalen mellom Ski kommune og Ski idrettsråd innehar punkter som forplikter Ski kommune ut mot idrettslagene og klargjør samarbeidsrutiner mellom Ski kommune og Ski idrettsråd. Saksopplysninger: Ski kommune v/ordfører inngikk i 2007 en samarbeidsavtale med Ski idrettsråd med tanke på å oppnå et bedre samarbeid. Samarbeidsavtalen skulle evalueres etter 2 år og eventuelt revideres videre. Administrasjonen i Ski kommune er svært positive til denne samarbeidsavtalen og Ski idrettsråd er også fornøyde, men mener at de tidligere ikke har blitt informert i alle saker som angår idretten. I et ledd for en mer helhetlig kommune ser vi viktigheten av at revideringen av samarbeidsavtalen også gjøres kjent blant alle politikere. I revideringen har administrasjonen lagt vekt på styrking av samspillet gjennom: - bidra til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger - sikre bedre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter - bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter. Forslag til samarbeidsavtale har vært til høring til Ski idrettsråd, virksomhet Kommunalteknisk og virksomhet Eiendom. Ski idrettsråd mener dette er en bra avtale og har ingen innvendinger, Vurdering: Rådmannen vurderer at det allerede eksisterer et bredt samarbeid mellom Ski kommune og Ski idrettsråd/idrettslagene og at den nye avtalen er i tråd med dette. Den nye samarbeidsavtalen skal evalueres etter 4 år og kan revideres hvis noen av partene finner det nødvendig. Side 3

4 Økonomiske konsekvenser: Saken har ingen økonomiske konsekvenser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Ny samarbeidsavtale Ski kommune Ski idrettsråd b) Samrabeidsavtale Ski kommune Ski idrettsråd fra 2007 Side 4

5 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: 143 D00 Arkivsak: 10/883-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for samfunn og miljø 31/ Kommunestyret / KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2011 Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2011 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas. Saksopplysninger: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune ble vedtatt av Ski kommunestyre den Prosjekter det skal søkes spillemidler på, må stå omtalt og være prioritert i denne planen. Selve handlingsprogrammet bak i planen skal revideres hvert år. Årlig rullering av handlingsprogrammet i kommunedelplanen er bestemt av Kulturdepartementet (V-0798). Årsaken er at nye, realistiske prosjekter skal kunne søke spillemidler og at politikerne skal ha et oppdatert styringsredskap. Prosjekter som allerede var vedtatt i planen fra er videreført dersom disse ikke er fullførte eller har fått avslag på spillemidler. I samarbeid med Ski Idrettsråd har virksomhet for kultur og fritid utarbeidet en prioritert liste over prosjekter for I 2011 fikk Akershus fylkeskommune i overkant av kr av overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping til fordeling til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Ski kommune fikk av disse midlene: Kråkstadhallen kr ,- (delutbetaling), Granerud skytebane kr ,- Kråkstad skole ballbinge kr ,- I tillegg har Akershus fylkeskommune hatt fordeling av rentemidler der Ski IL Alliansen har fått tilsagn på kr ,- i spillemidler til klatreveggen i Alliansehallen. Vurdering: Formålet med kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å beskrive kommunens virksomhet og engasjement, samt aktivitetene som foregår ute blant lag og foreninger. Rådmannen peker på Ski kommunes høye investeringsnivå med de utfordringer dette gir for budsjettet. Alle prosjekter er vurdert og prioritert ut i fra hvilke prosjekter som er gjennomførbare og realistiske. Økonomiske konsekvenser: Antatte driftskostnader, kommunale tilskudd, spillemidler, egenkapital og den endelige summen for de ulike anlegg er beskrevet i det reviderte handlingsprogrammet. For de anlegg som krever egenandel fra Ski kommune omtales i økonomiplanen for det enkelte år. Side 5

6 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ski kommune er i sterk vekst og prognoser viser at befolkningsveksten kommer til å øke i mange år framover. Vi har et overordnet mål i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune ; IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR ALLE! Vi ønsker en kommune hvor ALLE innbyggerne kan være involvert i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Konklusjon: Handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktvitet og friluftsliv vedtas, men uten økonomiske forpliktelser for Ski kommune foruten de prosjekter som er nevnt i økonomiplanen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Handlingsprogram for 2011 Vedlegg som ligger i saksmappen: b) Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune Side 6

7 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: 256 D11 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 32/ Formannskapet / Kommunestyret / SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER I SKI IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski IL tennis på inntil kr ,- til finansiering av reetablering av 2 tennisbaner i Ski idrettspark. 2. Garantien er betinget av at Ski IL tennis står som eier av tennisbanene. Endringer i eierforholdet av tennisbanene eller endringer debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski IL tennis ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski IL tennis får utbetalt spillemidler, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Ingress/hovedbudskap: Saken gjelder søknad om kommunal garanti for å reetablere 2 tennisbaner i Ski idrettspark. Rådmannen ser positivt på dette og anbefaler denne søknaden. Saksopplysninger: Ski IL tennis har i brev av søkt om at Ski kommune stiller garanti for lån til reetablering av 2 tennisbaner i Ski idrettspark. Ski IL tennis er en klubb som satser på breddeidretten med i dag ca. 160 medlemmer. Ski IL tennis er en del av Ski IL Alliansen og er medlem av Ski IR og Norges tennisforbund. Kostnaden ved å anlegge tennisbanene er beregnet til ca. kr ,- inkl. mva. Ski IL tennis får nå på lik linje med kommunen fradrag for mva, slik at totalkostnaden blir på kr og de søker Ski kommune om garanti for lån de har tenkt å ta opp for å finansiere dette prosjektet. Ski IL tennis har søkt om kr ,- i lån med en nedbetalingstid på 20 år. Garantien vil gjelde like lenge, men reduseres i takt med nedbetalingen. Ski IL tennis har en sunn og bærekraftig økonomi og vil være i stand til å betjene et lån på kr Foreningen har en egenkapital på kr ,- som de ønsker å ha i reserve. Ski IL tennis har søkt midler fra ulike legater og fond, og i tillegg kan de skaffe sponsorer til skilt rundt tennisbanene. Ski tennishall ble bygget i 1981 med kommunal garanti og er nå nedbetalt. Tennishallen blir utlånt til flere kommunal virksomheter på dagtid og noen lag/foreninger på kveldstid. Side 7

8 I henhold til kommunelovens 51 nr. 2 kan det ikke stilles kausjon eller annen kommunal garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Ved vurdering av næringsvirksomheten legges det vekt på om virksomheten har et økonomisk formål. Som følge av dette forslår rådmannen at kommunen i sitt garantivedtak stiller noen betingelser. Det søkes om spillemidler for prosjektet og Ski IL tennis kan forvente å få 1/3 av totalkostnaden, dvs kr ,-, men det kan ta mange år før spillemidlene blir utbetalt. Ski IL tennis har lagt ved en nedbetalingsplan for lånet. Vurdering: Det vil være positivt for Ski kommune at innbyggerne kan tilbys større kapasitet på tennisbaner. I Ski kommune er det bare i Ski idrettspark vi har tennisbaner, tennisbanene på Langhus ble lagt ned i forbindelse med byggingen av kunstgressbanene. De to nye tennisbanene kan også sprøytelegges på vinteren slik at de kan benyttes som skøytebaner og det er det også behov for i Ski sentrum. Økonomiske konsekvenser: Dersom driften av Ski IL tennis går som forventet i årene framover, vil ikke en kommunal garanti få økonomiske konsekvenser for Ski kommune. Et vedtak om å stille kommunal garanti skal sendes fylkesmannen for godkjenning. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: To nye tennisbaner i Ski vil dekke dagens behov for de aktive i Ski IL tennis og for barn og unge i Ski kommune. Ski, Vedlegg som følger saken: a) Søknad fra Ski IL tennis b) Nedbetalingsplan Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 8

9 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: D11 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 33/ Formannskapet / Kommunestyret / SKI ISHALL - FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER TIL NYTT PROSJEKT, NYE LAGERROM Forslag til vedtak: Ski kommune forskutterer kr ,- til flere lagerrom i Ski ishall. Bevilgningen dekkes av midlertidig lån. Saksopplysninger: Ski ishall blir driftet av Ski IL ishockey, Ski kommune betaler strøm og kommunale avgifter. Selve driften av Ski ishall gjøres på dugnad av foresatte og det blir nedlagt mer enn 5000 dugnadstimer i året. I sesongen 2009/2010 var det i snitt 530 besøkende i hallen pr dag. Ski ishall lånes ut på dagtid til skoler og barnehager. Ski IL ishockey har en pensjonist som har ansvaret for opplåsing og utdeling av skøyter/hjelmer, slik at barna ikke behøver å kjøpe dette selv. De bidrar derfor sterkt til at skøyteferdigen og ishockeyinteressen er stor i Ski. Ski IL - ishockey skal være en klubb for alle som ønsker å mestre det å gå på skøyter. De skal kunne gi alle et tilbud som passer hver enkel sitt nivå, fra tidlig barneidrett til A-lag- spill. Det viser seg at barn og unge i dagens samfunn trekkes mot nye former for idrettslige aktiviteter, som gir fysiske og spennende utfordringer (adrenalin kick). Dette er aktiviteter hvor barn og ungdom kan styre seg selv, bestemme hva de vil og når de vil. Egen mestring betyr mer enn å vinne over andre. Det har i de senere år vært gjort store rehabiliteringer. I 2006/2007 ble garderobene i ishallen oppgradert og prosjektet beløp seg til kr ,- Ski kommune søkte spillemidler på dette prosjektet og vi har fått godkjent søknaden på kr ,-, men vi vet dessverre ikke når vi får utbetalt disse spillemidlene. Det er prosjektert med at forventede spillemidler skal gå til nedbetaling av lån på dette prosjektet. Ski IL ishockey har et nytt prosjekt som innbefatter flere lagerrom. De ønsker og håper at nye lagerrom i Ski ishall kan gjennomføres. Ishockey er en utstyrskrevende idrett, hvor det for noen blir et tiltak å følge opp barna. I og med at nedslagsfeltet for Ski Ishall er hele Folloregionen er det et sterkt ønske at det utstyret som er påkrevd ligger tilgjengelig i hallen, slik at terskelen for å komme på trening eller andre aktiviteter blir så lav som mulig. I Ski Ishall er det begrenset med plass til tørking og oppbevaring av spillerutstyr. Ved å endre konstruksjonen av tribunen frigjøres det areal til utstyrsboder. Det frigjorte arealet vil utgjøre 11 lagsboder til de minste spillerne for oppbevaring og tørking av utstyr. Ved å kunne tilby bodplass for oppbevaring av utstyr vil det bli lettere å rekruttere spillere samt å beholde spillere i det gode miljøet det er i Ski Ishall. Side 9

10 Når Ski kommune nå har satt inn et nytt kjøleanlegg, legger vi opp til å bruke den varmen dette anlegget gir tilbake i hallen i form av varmtvann og tempererte soner. Kjøleanlegget gir mye overskuddvarme som i prosjektet skal kunne gi nok varmtvann til isbilen (den trenger ca liter 60 graders vann pr. dag) varmt vann til garderobene, oppvarmet luft til lagsbodene, samt tempererte soner over tribunen. Strømbesparelsen vil være på mellom kr ,- til kr ,- i året. Ski kommune samarbeider nært med Ski IL ishockey og klubben blir tatt med møter, prosjekter og påtar seg oppgaver som de har kompetanse på å gjennomføre på dugnad. Økonomiske konsekvenser: Dette nye prosjektet på lagerrom og tribune kan forvente å få spillemidler på 1/3 av totalkostnaden eller inntil kr ,-. Bruttokostnad på prosjektet er på kr ,- og har følgende budsjett: Total kostnad ,00 Overskudd prosjekt kjølerom ,00 Egenkapital Ski IL ishockey ,00 Dugnadsjobbing Ski IL ishockey ,00 Forventede spillemidler , , ,00 Rådmannen er klar over at det kan gå mange år før spillemidlene kan bli utbetalt. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Utbedring av lagerrommene i Ski ishall vil gjøre det lettere for barn og unge å benytte seg av tilbudet til Ski IL ishockey og det vil igjen føre til større fysisk aktivitet for befolkningen i Ski kommune. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) E-post fra Ski IL - ishockey Side 10

11 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: C22 &01 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 34/ Kommunestyret / VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE MED SKIFORENINGEN Forslag til vedtak: Samarbeidsavtalen med Skiforeningen videreføres for årene Saksopplysninger: Samarbeidsavtalen mellom Ski kommune og Skiforeningen går tilbake til vinteren 1971/72, hvor Ski kommune bidro med kr ,-. Avtalen som i dag foreligger er fra 1996 og har blitt videreført hvert 3. år. Ved avtaletidspunktet i 1996 var driftstilskuddet på kr ,- og har blitt indeksregulert hvert år med ca. 3 %, slik at Ski kommune i 2010 betalte kr ,- i tilskudd. Skiforeningen har preparert skiløyper i - og for Oppegård og Ski kommuner siden snøscooteren ble vanlig å bruke på 1970-tallet, og senere med prepareringsmaskin og snøscooter fra begynnelsen på 1980-tallet. Finansieringen av løypearbeidet har i mange år vært et samarbeid mellom Oppegård og Ski kommuner. Det årlige bidraget fra kommunene og de lokale medlemskontingentene i Skiforeningen finansierer arbeidet. Skiforeningen kjøpte ny prepareringsmaskin som er stasjonert på Siggerud sist vinter. Maskinen kostet kr. 1,5 mill. Oppegård kommune bevilget kr i investeringsbidrag til maskinen i tillegg til det ordinære bidraget. Ski kommune kan ikke opprettholde løypenettet i samme standard og for den samme sum penger som Skiforeningen kan tilby. Hvis avtalen ikke blir fornyet, vil løypenettet i Ski med all sannsynlighet ikke bli vedlikeholdt det/de kommende år. Det er verken økonomi eller mannskap i kommunen til dette nå. Skiforeningen har en kapitalkostnad på ca. 1 million kroner i året på løypemaskiner og mannskap, dette dekkes av Ski kommune, Oppegård kommune og medlemmene av Skiforeningen. Løypebasen har sørget for kontinuitet i 30 år i forhold til samarbeidet med kommunene, grunneierne, skiklubbene og publikum. Det er etablert et godt praktisk samarbeid mellom kommunene og Skiforeningen. Rydding/kvisting, løypeskilt, sykkelskilt og informasjonstavler med egenproduserte kart over løyper (vinter) og sykkelmuligheter (sommer) er en viktig del av tilretteleggingsarbeidet. Arbeidet utføres etter egen utarbeidet standard. Skiforeningen har etablert og vedlikeholder sykkelskilt, trillestier osv. Side 11

12 Skiforeningen legger tilrette skiløypene slik at de kan benyttes som gode og tørre turveier i sommerhalvåret. Sykkelveinettet blir vedlikeholdt med skilt og klopplegging av våte partier (trillestiene). Skiforeningen preparerer til arrangementer osv. for idrettslag og foreninger. I tillegg kjøres løyper for skolene til skidager, og så langt de rekker; nærløyper på jorder i nærheten av skolene Follo barne- og ungdomskole, Ski skole (Rullestadjordene), Siggerud, Finstad og Bøleråsen skole. Skiforeningen har også stasjonert en maskin og snøscooter i Kråkstad i tillegg til snøscooter og den nye maskinen som går i Sørmarka. Skiforeningen har daglig føremelding på telefon og internett for Oppegård/Ski og Sørmarka Skiforeningen har snøproduksjonsanlegg hvor det produseres snø til kunstsnøløype og skileikområde på Greverud. Området blir svært mye benyttet av innbyggerne i begge kommunene. Anlegget er finansiert gjennom midler hovedsakelig fra Oppegård kommune, spillemidler, Norges Skiforbund og Skiforeningen. På Greverud er det barneskiskole med ca deltakere hvert år og den lokale Barnas Holmenkolldag blir arrangert med ca. 800 deltakere. Skiskoleområdet brukes flittig av skoler, barnehager, allidrettsgrupper, skigruppene i idrettslagene samt uorganiserte. Greverud et fint skileikområdet for familiene og er det eneste løypetilbudet i Sørmarka i snøfattige vintere. Skiløypene, skianlegget på Greverud, barneskiskolene, Barnas Holmenkolldag på Greverud og andre aktiviteter er lavterskeltilbud hvor det kun er behov for enkelt utstyr. Dette er viktig både for å ivareta ski som en viktig del av vår kultur, samt ut fra et folkehelseperspektiv. Gjennom barnehagene og skolene når vi også de barn som av ulike årsaker er lite fysisk aktive. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet til Skiforeningen er innarbeidet i ØP og får kun indeksreguleringen som økonomisk konsekvens. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Naturopplevelse og friluftsliv gir grunnlag for den enkeltes bidrag til en bærekraftig utvikling. Friluftsliv gir inspirasjon og kunnskap om å ta medansvar for bærekraftig utvikling. I tillegg til økologisk bærekraft bidrar friluftslivet til en vel dokumentert helseeffekt, opplevelse av trygghet og tilhørighet avgjørende faktorer for en bærekraftig utvikling i et lokalsamfunn. Skiforeningens mangeårige innsats i skogene i Ski kommune med naturvennlig tilrettelegging med høy standard på merking, skilting, informasjon og preparering har vært og er avgjørende for Ski kommunes gode omdømme innen tilrettelegging for friluftslivet. Konklusjon: Skiforeningen gjør en formidabel innsats med skiløyper og sykkelstier i Ski kommune. Rådmannen anbefaler at samarbeidsavtalen med Skiforeningen videreføres. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 12

13 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: C21 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 35/ RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TRENINGSTID I DE KOMMUNALE IDRETTSHALLENE Forslag til vedtak: Retningslinjene for tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene tas til orientering. Saksopplysninger: Nye retningslinjer for tildeling av treningstid i de kommunale hallene ble vedtatt på årsmøte til Ski idrettsråd 23. mars 2010 med et ønske om at retningslinjene skulle politisk behandles. Retningslinjene har tidligere kun blitt behandlet på årsmøtene til Ski idrettsråd, senest i Det har vært et behov for revisjon av retningslinjene som knytter seg til målsetting om bedre utnyttelse av idrettshallene, rettferdig fordeling og mulighet for nye brukergrupper i idrettshallene. Tildeling av treningstid i de kommunale hallene blir foretatt i et samarbeid mellom Ski idrettsråd og Ski kommune. Ved fordelingen av treningstid for sesongen 2010/2011 har vi prøvd ut de nye retningslinjene og det viser seg at fordelingen ikke slår så feil ut som mange av idrettslagene hadde fryktet. Søkere Fordeling 2009/2010 Fordeling 2010/2011 Ski IL turn 5,5 8 Ski IL håndball 18,5 24 Ski IL innebandy 1 (søkte ikke) 10 Ski IL friidrett 3 2 Ski IL idrettsskolen 2 2 Follo HK Damer 9 9 Follo HK Langhus IL 45,5 42 Siggerud IL 23,5 19 Kråkstad IL 25,5 16,5 Friskis og Svettis 1 1 Kråkstad fritidsklubb 1,5 2,5 Til sammen De fleste av idrettslagene får mindre treningstid enn det de søker på. Treningstid i de kommunale hallene er for tiden et knapphetsgode og vi ser frem til at ny dobbelt hall på Langhus står ferdig til sesongen Klager blir behandlet av Ski kommune og Ski idrettsråd. I de nye retningslinjene har administrasjonen og idrettsrådet kort tid på behandlingen av søknader, dette for at idrettslagene skal kunne eventuelt klage på tildelingen og få svar før sommerferien begynner. Side 13

14 Vurdering: Retningslinjene for tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene gjør det tydligere for idrettslagene hva de faktisk kan foventet av treningstid. Økonomiske konsekvenser: Saken har ingen økonomiske konsekvenser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Retningslinjer for tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene, vedtatt av Ski IR b) Retningslinjer for tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene, vedtatt av Ski IR mars 2001 Side 14

15 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: D11 Arkivsak: 10/294-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 36/ Formannskapet / Kommunestyret / SKI KUNSTGRESSBANE - BYGGEREGNSKAP OG FREMTIDIG DRIFT Forslag til vedtak: 1. Ski kommunestyre tilleggsbevilger 3,15 mill. kroner for Ski kunstgressbane. Merutgiften finansieres av Generelt fond investeringsmidler. 2. Tilbakebetaling av tidligere mottatt momsrefusjon på kr finansieres av Fond momskompensasjon. Ingress/hovedbudskap: Byggregnskapet for Ski kunstgress er nå ferdig og legges frem for politisk behandling. Det må tilleggebevilges kr ,- for kunstgressbanen. Dette skyldes i hovedsak at Ski IL Alliansen ikke har økonomi til å betale inn sin andel av prosjektets kostnader. Deler av driften har vært i regi av Ski IL Alliansen. Derfor må deler av mottatt momsrefusjon for 2008 og 2009, kr tilbakebetales. Ski kommune står for hele driften fra den Saksopplysninger: Bakgrunn: Ski kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 25/05: 1. Ski kommune prioriterer å bygge kunstgressbane med undervarme i Ski Idrettspark 2. Ski kommune gir Ski IL Alliansen rett til å drifte banen gjennom et eget driftsselskap, Ski kunstgress, som er 100 % eid av Alliansen. Avtalen forhandles med Ski kommune. 3. Ski kommune refunderer det beløp som tilsvarer mva kompensasjonen for anlegget, beregnet til kr i søknaden om tippemidler. 4. Ski kommune forskutterer for spillemidler kr som utbetales etter at forutsatte spillemidler er tildelt. I saksfremlegget, under økonomiske konsekvenser, står det: Kunstgressbanen med undervarme er tenkt finansiert slik : Ski kommune ,- (bevilget) Ski kommune ,- (momskompensasjon, tilbakeføres prosjektet) Spillemidler ,- (søkt om dette, svar forventes ca 1 juni 2005) Ski Alliansen, EK ,- (bevilget) (EK er egenkapital) Ski Alliansen, lån ,- (beregnet) Ski Alliansen, dugnad ,- (beregnet) Sum ,- I tillegg er det søkt kr ,- i pressområdemidler. Svar forventes i løpet av våren -05. Om vi får disse midlene, vil beregnet lån for Ski Alliansen bli tilsvarende mindre. Ski kommune stiller ikke garanti for dette banklånet. Prosjektet genererer momskompensasjon. Disse pengene tilbakeføres fra Ski kommune til prosjektet. Side 15

16 Ski Kommune forskutterer spillemidler dersom nødvendig. Når spillemidler blir innvilget, tilbakeføres dette til kommunen. Etter at kommunen fikk spillemidler utbetalt høsten 09, viser byggeregnskapet følgende tall: Ski kommune Momskompensasjon Spillemidler Ski Alliansen "egenkap" Ski Alliansen "lån" Totalt Anlegget fikk ikke tildelt pressområdemidler. Ut fra regnskapet skal Ski Kunstgress AS innbetale kr ,- til Ski kommune ( kr og kr). Ski IL Alliansen redegjorde i møter høsten 2009 for at de så på kommunens som sine egne midler, da de var bevilget til idrettsformål og det var idretten selv som skulle prioritere disse. De anbefalte da at skulle gå til kunstgress og at skulle gå til andre tiltak. Det er altså de samme pengene det er vist til to ganger i budsjettet for Ski kunstgress. Ski IL Alliansen/Ski Kunstgress AS har ikke kr i egenkapital. Det har vært 2 møter med Follo distriktsrevisjon om mottatt momsrefusjon for Ski kunstgress. Etter første møte anbefalte de at kommunen innhentet en juridisk uttalelse fra Wilberg & Akerhaug DA. Etter at uttalelsen forelå, var det et nytt møte med Follo distriktsrevisjon. Follo distriktsrevisjon konkluderte i møte med Ski kommune at Ski kommune må tilbakebetale en gitt brøkdel av momskompensasjonen for investeringene på kunstgressbanen for årene 2008 og Videre anbefaler Follo distriktsrevisjon at Ski kommune avklarer hvor mye Ski kommune skal bidra med av driften de neste 8 årene, og derav har rett til % av de 8/10 av mottatt mva - kompensasjonen for investeringen som det fortsatt ligger heftelse på. Den % som tilsvarer det Ski kommune ikke har stått for driften, må Ski kommune betale tilbake. Vurdering: Deler av driften av banen har pågått i regi av Ski IL - fotball siden november / desember 2007 til Ski kommune drifter hele bane per dags dato. Administrasjonen har vurdert flere alternative løsninger for Ski kunstgress. Disse har vært diskutert med Ski IL - Alliansen og med Follo Distriktsrevisjon. Følgende alternativer har vært vurdert: 1. Ski IL Alliansen betaler inn kr som dekker egenkapital, lånet og hele mva - refusjonen. Dette betyr at Ski kommune ikke har hatt andre utgifter enn de som har vært bevilget til idrettsformål. Ski IL Alliansen forvalter og drifter banen de neste 20 årene. Kommunen må betale leie på like linje med alle andre, hvis kommunen skal bruke banen. 2. Ski IL Alliansen betaler inn kr som dekker egenkapital, lånet og 2/10 av mva - refusjonen. Ski kommune overtar driften av banen, inklusiv all utleie til andre enn Ski IL Alliansen. Det betyr at Ski kommune må bære de reelle driftskostnadene, men eksterne inntektene kan brukes til å drifte banen. Hvis kommunens bevilgning og leieinntektene ikke dekker driftsutgiftene, må driftsutgiftene reduseres slik at dette går i balanse. Det kan bety at drift med undervarmen opphører. Side 16

17 Ski kommune kan heller ikke låne banen ut til idretten om vinteren hvis de kjøper undervarme og snørydding. Det kan de ikke fordi kommunen skal ha alle kostnadene til drift, men idretten kan låne banen hvis de håndmåke den. Da blir det ingen faktura. Ski IL Alliansen disponerer banen vederlagsfritt de neste 15 årene som kompensasjon for egenkapital, lånet og 2/10 av mva - refusjonen. 3. Ski IL Alliansen har ikke økonomi til å betale inne noe til Ski kommune. Ski kommune må da tilleggsbevilge kr kr som skal dekker Ski IL Alliansen egenkapital og lånet samt 25 % av 2/10 av mva refusjonen (for årene 2008 og 2009). Ski kommune har overtatt driften av banen, inklusiv all utleie. Det betyr at Ski kommune nå bærer alle de reelle driftskostnadene og leieinntekter, men eventuelle leieinntekter kan brukes til å drifte banen med. Kommunens bevilgning og eventuelle leieinntektene må da dekke driftsutgiftene. Pga den stramme økonomiske situasjonen betyr det at bruk av undervarmen opphører de neste årene. Varmen ble slått av i november / desember 2009 av Ski IL Alliansen fordi det ikke var nok interesse til å dele på denne kostnaden. Ski kommune kan heller ikke låne banen ut til idretten om vinteren hvis de kjøper undervarme og snørydding. Det kan de ikke fordi kommunen skal ha alle kostnadene til drift. Idretten kan låne kunstgressbanen hvis de håndmåker den, fordi det da ikke påløper utgifter for kommune og idretten får ingen faktura. Etter nøye overveielse og i tett dialog med Ski IL Alliansen og Follo Distriktsrevisjon har rådmannen kommet til at den eneste mulige løsningen er alternativ 3. Ski Kunstgress AS som var initiativtaker og delvis drifter av banen er ikke beredt til å ta over de økonomiske forpliktelsene. Ski kommune og Ski IL Alliansen har gått igjennom bruken av banen i 2008 og Denne gjennomgangen viser at Ski IL Alliansen har disponert Ski kunstgress i ca 25 % av tiden, dvs en gjennomsnitt på 42 timer i uken. Den øvrige tiden har banen vært disponert av kommunen og vært tilgjengelig for barn og unge som et areal for idrett og nærmiljø. Forannevnte betyr at Ski kommunen har disponert banen i ca 75 % av tiden og at Ski kommune må tilbakebetale 25 % av mva - refusjonen siden banen ble åpnet. Det vil si 25 % av 2/10 og tilsvarer kr ,-. Økonomiske konsekvenser: Ski kommune må tilleggsbevilge kr. 3,15 mill for kunstgressbanen og kr i mva - refusjonen. Rådmannen foreslår at merutgiftene finansieres av Generelt fond investeringsmidler og Fond momskompensasjon. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ski kunstgressbane er bygget i samsvar med kommuneplanens målsetning om at barn og unge skal vokse opp i et trygt og godt nærmiljø. Banen er med på å sikre arealer for idrett i nærmiljøet. Side 17

18 Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret tilleggsbevilger kr. 3,15 mill for kunstgressbanen og kr i mva - refusjonen, slik at regnskapet kan sluttføres. Rådmannen anbefaler denne løsningen fordi det ikke foreligger noen skriftelige avtaler mellom Ski kommune og Ski IL Alliansen. Likeledes må banen driftes 100 % av Ski kommune for at kommunen skal ha rett til 100 % av de resterende 8/10 av mva - refusjonen som kommunen har fått. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Byggeregnskap b) Brev fra advokatfirma Wilberg & Akerhaugen DA Side 18

19 Saksbehandler: Anita Myrmæl Arknr.: K02 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 37/ HØRINGSSVAR OM FORSKRIFTER OM FREMMEDE ORGANISMER OG UTENLANDSKE TRESLAG Forslag til vedtak: Utvalg for samfunn og miljø godkjenner høringssvaret som administrasjonen har sendt til Direktoratet for naturforvaltning 9. juli 2010 om utkast til forskrifter om innførsel og utsetting av fremmede organismer og utsetting av fremmede treslag. Ingress/hovedbudskap: Administrasjonen i Ski kommune har sendt høringssvar til Direktoratet for naturforvaltning der kommunen slutter seg til intensjonene og hovedgrepene i de to forskriftsutkastene som skal regulere innførsel og utsetting av fremmede organismer og utsetting av utenlandske treslag. Saksopplysninger: Direktoratet for naturforvaltning sendte 12. mai 2010 på høring to nye forskrifter etter naturmangfoldloven. Høringsfristen var 6. august Administrasjonen mottok brevene rett etter at skrivefristen for behandling av saker i SAM gikk ut før sommeren, og har derfor valgt å sende administrativt høringssvar med forbehold om politisk godkjenning i etterkant. Se for øvrig saksopplysninger i vedlagte høringssvar fra administrasjonen. Vurdering: Se vurderingene i vedlagte høringssvar fra administrasjonen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Fremmede organismer og utplanting av utenlandske treslag utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet. Intensjonene og hovedgrepene i forskriftene skal bidra til å ivatreta dette mangfoldet og dermed bidra til en mer bærekraftig utvikling. Konklusjon: Rådmannen anmoder Utvalg for samfunn og miljø om å godkjenne vedlagte høringssvar som administrasjonen har sendt til Direktoratet for naturforvaltning. Ski 9. juli 2010 Audun Fiskvik rådmann Anita Myrmæl miljøvernrådgiver Side 19

20 Vedlegg som følger saken: a) Brev av 9. juli 2010 fra administrasjonen i Ski kommune til Direktoratet for naturforvaltning (DN) Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen. DNs utkast til forskrifter kan leses på deres hjemmesider Fremmede organismer: og Utenlandske treslag: Side 20

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhushallen, Klasserommet OBS! Merk møtested!

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2011 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer