Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: Møtetid: Kl Ski idrettsråd er invitert til møtet og vil holde en orientering om Idrettsrådets arbeid. Fra administrasjonen møter kommunalsjef Jan Willy Mundal, Anne Berit Hogstad og Iren Hagen. Det blir ekstraordinært møte i utvalg for samfunn og miljø grunnet stor saksmengde. TIL BEHANDLING: SAM-30/10 SAMARBEIDSAVTALE SKI KOMMUNE OG SKI IDRETTSRÅD SAM-31/10 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2011 SAM-32/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER I SKI IDRETTSPARK SAM-33/10 SKI ISHALL - FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER TIL NYTT PROSJEKT, NYE LAGERROM SAM-34/10 VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE MED SKIFORENINGEN SAM-35/10 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TRENINGSTID I DE KOMMUNALE IDRETTSHALLENE

2 SAM-36/10 SKI KUNSTGRESSBANE - BYGGEREGNSKAP OG FREMTIDIG DRIFT SAM-37/10 HØRINGSSVAR OM FORSKRIFTER OM FREMMEDE ORGANISMER OG UTENLANDSKE TRESLAG SAM-38/10 NYE SIGGERUD SKOLE ORIENTERINGSSAKER - Opprettelse av markaråd etter markaloven Fylkesmannens forslag til sammensetning, oppgaver og mandat - Handlingsplan mot fremmede arter i Oslo og Akershus EVENTUELT Ski, Lise Vistnes leder

3 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: C20 &01 Arkivsak: 10/736-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 30/ Kommunestyret / SAMARBEIDSAVTALE SKI KOMMUNE OG SKI IDRETTSRÅD Forslag til vedtak: Ski kommune vedtar ny samarbeidsavtale med Ski idrettsråd Ingress/hovedbudskap: Samarbeidsavtalen mellom Ski kommune og Ski idrettsråd innehar punkter som forplikter Ski kommune ut mot idrettslagene og klargjør samarbeidsrutiner mellom Ski kommune og Ski idrettsråd. Saksopplysninger: Ski kommune v/ordfører inngikk i 2007 en samarbeidsavtale med Ski idrettsråd med tanke på å oppnå et bedre samarbeid. Samarbeidsavtalen skulle evalueres etter 2 år og eventuelt revideres videre. Administrasjonen i Ski kommune er svært positive til denne samarbeidsavtalen og Ski idrettsråd er også fornøyde, men mener at de tidligere ikke har blitt informert i alle saker som angår idretten. I et ledd for en mer helhetlig kommune ser vi viktigheten av at revideringen av samarbeidsavtalen også gjøres kjent blant alle politikere. I revideringen har administrasjonen lagt vekt på styrking av samspillet gjennom: - bidra til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger - sikre bedre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter - bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter. Forslag til samarbeidsavtale har vært til høring til Ski idrettsråd, virksomhet Kommunalteknisk og virksomhet Eiendom. Ski idrettsråd mener dette er en bra avtale og har ingen innvendinger, Vurdering: Rådmannen vurderer at det allerede eksisterer et bredt samarbeid mellom Ski kommune og Ski idrettsråd/idrettslagene og at den nye avtalen er i tråd med dette. Den nye samarbeidsavtalen skal evalueres etter 4 år og kan revideres hvis noen av partene finner det nødvendig. Side 3

4 Økonomiske konsekvenser: Saken har ingen økonomiske konsekvenser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Ny samarbeidsavtale Ski kommune Ski idrettsråd b) Samrabeidsavtale Ski kommune Ski idrettsråd fra 2007 Side 4

5 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: 143 D00 Arkivsak: 10/883-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for samfunn og miljø 31/ Kommunestyret / KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2011 Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2011 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas. Saksopplysninger: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune ble vedtatt av Ski kommunestyre den Prosjekter det skal søkes spillemidler på, må stå omtalt og være prioritert i denne planen. Selve handlingsprogrammet bak i planen skal revideres hvert år. Årlig rullering av handlingsprogrammet i kommunedelplanen er bestemt av Kulturdepartementet (V-0798). Årsaken er at nye, realistiske prosjekter skal kunne søke spillemidler og at politikerne skal ha et oppdatert styringsredskap. Prosjekter som allerede var vedtatt i planen fra er videreført dersom disse ikke er fullførte eller har fått avslag på spillemidler. I samarbeid med Ski Idrettsråd har virksomhet for kultur og fritid utarbeidet en prioritert liste over prosjekter for I 2011 fikk Akershus fylkeskommune i overkant av kr av overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping til fordeling til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Ski kommune fikk av disse midlene: Kråkstadhallen kr ,- (delutbetaling), Granerud skytebane kr ,- Kråkstad skole ballbinge kr ,- I tillegg har Akershus fylkeskommune hatt fordeling av rentemidler der Ski IL Alliansen har fått tilsagn på kr ,- i spillemidler til klatreveggen i Alliansehallen. Vurdering: Formålet med kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å beskrive kommunens virksomhet og engasjement, samt aktivitetene som foregår ute blant lag og foreninger. Rådmannen peker på Ski kommunes høye investeringsnivå med de utfordringer dette gir for budsjettet. Alle prosjekter er vurdert og prioritert ut i fra hvilke prosjekter som er gjennomførbare og realistiske. Økonomiske konsekvenser: Antatte driftskostnader, kommunale tilskudd, spillemidler, egenkapital og den endelige summen for de ulike anlegg er beskrevet i det reviderte handlingsprogrammet. For de anlegg som krever egenandel fra Ski kommune omtales i økonomiplanen for det enkelte år. Side 5

6 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ski kommune er i sterk vekst og prognoser viser at befolkningsveksten kommer til å øke i mange år framover. Vi har et overordnet mål i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune ; IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR ALLE! Vi ønsker en kommune hvor ALLE innbyggerne kan være involvert i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Konklusjon: Handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktvitet og friluftsliv vedtas, men uten økonomiske forpliktelser for Ski kommune foruten de prosjekter som er nevnt i økonomiplanen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Handlingsprogram for 2011 Vedlegg som ligger i saksmappen: b) Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune Side 6

7 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: 256 D11 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 32/ Formannskapet / Kommunestyret / SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER I SKI IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski IL tennis på inntil kr ,- til finansiering av reetablering av 2 tennisbaner i Ski idrettspark. 2. Garantien er betinget av at Ski IL tennis står som eier av tennisbanene. Endringer i eierforholdet av tennisbanene eller endringer debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski IL tennis ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski IL tennis får utbetalt spillemidler, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Ingress/hovedbudskap: Saken gjelder søknad om kommunal garanti for å reetablere 2 tennisbaner i Ski idrettspark. Rådmannen ser positivt på dette og anbefaler denne søknaden. Saksopplysninger: Ski IL tennis har i brev av søkt om at Ski kommune stiller garanti for lån til reetablering av 2 tennisbaner i Ski idrettspark. Ski IL tennis er en klubb som satser på breddeidretten med i dag ca. 160 medlemmer. Ski IL tennis er en del av Ski IL Alliansen og er medlem av Ski IR og Norges tennisforbund. Kostnaden ved å anlegge tennisbanene er beregnet til ca. kr ,- inkl. mva. Ski IL tennis får nå på lik linje med kommunen fradrag for mva, slik at totalkostnaden blir på kr og de søker Ski kommune om garanti for lån de har tenkt å ta opp for å finansiere dette prosjektet. Ski IL tennis har søkt om kr ,- i lån med en nedbetalingstid på 20 år. Garantien vil gjelde like lenge, men reduseres i takt med nedbetalingen. Ski IL tennis har en sunn og bærekraftig økonomi og vil være i stand til å betjene et lån på kr Foreningen har en egenkapital på kr ,- som de ønsker å ha i reserve. Ski IL tennis har søkt midler fra ulike legater og fond, og i tillegg kan de skaffe sponsorer til skilt rundt tennisbanene. Ski tennishall ble bygget i 1981 med kommunal garanti og er nå nedbetalt. Tennishallen blir utlånt til flere kommunal virksomheter på dagtid og noen lag/foreninger på kveldstid. Side 7

8 I henhold til kommunelovens 51 nr. 2 kan det ikke stilles kausjon eller annen kommunal garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Ved vurdering av næringsvirksomheten legges det vekt på om virksomheten har et økonomisk formål. Som følge av dette forslår rådmannen at kommunen i sitt garantivedtak stiller noen betingelser. Det søkes om spillemidler for prosjektet og Ski IL tennis kan forvente å få 1/3 av totalkostnaden, dvs kr ,-, men det kan ta mange år før spillemidlene blir utbetalt. Ski IL tennis har lagt ved en nedbetalingsplan for lånet. Vurdering: Det vil være positivt for Ski kommune at innbyggerne kan tilbys større kapasitet på tennisbaner. I Ski kommune er det bare i Ski idrettspark vi har tennisbaner, tennisbanene på Langhus ble lagt ned i forbindelse med byggingen av kunstgressbanene. De to nye tennisbanene kan også sprøytelegges på vinteren slik at de kan benyttes som skøytebaner og det er det også behov for i Ski sentrum. Økonomiske konsekvenser: Dersom driften av Ski IL tennis går som forventet i årene framover, vil ikke en kommunal garanti få økonomiske konsekvenser for Ski kommune. Et vedtak om å stille kommunal garanti skal sendes fylkesmannen for godkjenning. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: To nye tennisbaner i Ski vil dekke dagens behov for de aktive i Ski IL tennis og for barn og unge i Ski kommune. Ski, Vedlegg som følger saken: a) Søknad fra Ski IL tennis b) Nedbetalingsplan Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 8

9 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: D11 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 33/ Formannskapet / Kommunestyret / SKI ISHALL - FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER TIL NYTT PROSJEKT, NYE LAGERROM Forslag til vedtak: Ski kommune forskutterer kr ,- til flere lagerrom i Ski ishall. Bevilgningen dekkes av midlertidig lån. Saksopplysninger: Ski ishall blir driftet av Ski IL ishockey, Ski kommune betaler strøm og kommunale avgifter. Selve driften av Ski ishall gjøres på dugnad av foresatte og det blir nedlagt mer enn 5000 dugnadstimer i året. I sesongen 2009/2010 var det i snitt 530 besøkende i hallen pr dag. Ski ishall lånes ut på dagtid til skoler og barnehager. Ski IL ishockey har en pensjonist som har ansvaret for opplåsing og utdeling av skøyter/hjelmer, slik at barna ikke behøver å kjøpe dette selv. De bidrar derfor sterkt til at skøyteferdigen og ishockeyinteressen er stor i Ski. Ski IL - ishockey skal være en klubb for alle som ønsker å mestre det å gå på skøyter. De skal kunne gi alle et tilbud som passer hver enkel sitt nivå, fra tidlig barneidrett til A-lag- spill. Det viser seg at barn og unge i dagens samfunn trekkes mot nye former for idrettslige aktiviteter, som gir fysiske og spennende utfordringer (adrenalin kick). Dette er aktiviteter hvor barn og ungdom kan styre seg selv, bestemme hva de vil og når de vil. Egen mestring betyr mer enn å vinne over andre. Det har i de senere år vært gjort store rehabiliteringer. I 2006/2007 ble garderobene i ishallen oppgradert og prosjektet beløp seg til kr ,- Ski kommune søkte spillemidler på dette prosjektet og vi har fått godkjent søknaden på kr ,-, men vi vet dessverre ikke når vi får utbetalt disse spillemidlene. Det er prosjektert med at forventede spillemidler skal gå til nedbetaling av lån på dette prosjektet. Ski IL ishockey har et nytt prosjekt som innbefatter flere lagerrom. De ønsker og håper at nye lagerrom i Ski ishall kan gjennomføres. Ishockey er en utstyrskrevende idrett, hvor det for noen blir et tiltak å følge opp barna. I og med at nedslagsfeltet for Ski Ishall er hele Folloregionen er det et sterkt ønske at det utstyret som er påkrevd ligger tilgjengelig i hallen, slik at terskelen for å komme på trening eller andre aktiviteter blir så lav som mulig. I Ski Ishall er det begrenset med plass til tørking og oppbevaring av spillerutstyr. Ved å endre konstruksjonen av tribunen frigjøres det areal til utstyrsboder. Det frigjorte arealet vil utgjøre 11 lagsboder til de minste spillerne for oppbevaring og tørking av utstyr. Ved å kunne tilby bodplass for oppbevaring av utstyr vil det bli lettere å rekruttere spillere samt å beholde spillere i det gode miljøet det er i Ski Ishall. Side 9

10 Når Ski kommune nå har satt inn et nytt kjøleanlegg, legger vi opp til å bruke den varmen dette anlegget gir tilbake i hallen i form av varmtvann og tempererte soner. Kjøleanlegget gir mye overskuddvarme som i prosjektet skal kunne gi nok varmtvann til isbilen (den trenger ca liter 60 graders vann pr. dag) varmt vann til garderobene, oppvarmet luft til lagsbodene, samt tempererte soner over tribunen. Strømbesparelsen vil være på mellom kr ,- til kr ,- i året. Ski kommune samarbeider nært med Ski IL ishockey og klubben blir tatt med møter, prosjekter og påtar seg oppgaver som de har kompetanse på å gjennomføre på dugnad. Økonomiske konsekvenser: Dette nye prosjektet på lagerrom og tribune kan forvente å få spillemidler på 1/3 av totalkostnaden eller inntil kr ,-. Bruttokostnad på prosjektet er på kr ,- og har følgende budsjett: Total kostnad ,00 Overskudd prosjekt kjølerom ,00 Egenkapital Ski IL ishockey ,00 Dugnadsjobbing Ski IL ishockey ,00 Forventede spillemidler , , ,00 Rådmannen er klar over at det kan gå mange år før spillemidlene kan bli utbetalt. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Utbedring av lagerrommene i Ski ishall vil gjøre det lettere for barn og unge å benytte seg av tilbudet til Ski IL ishockey og det vil igjen føre til større fysisk aktivitet for befolkningen i Ski kommune. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) E-post fra Ski IL - ishockey Side 10

11 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: C22 &01 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 34/ Kommunestyret / VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE MED SKIFORENINGEN Forslag til vedtak: Samarbeidsavtalen med Skiforeningen videreføres for årene Saksopplysninger: Samarbeidsavtalen mellom Ski kommune og Skiforeningen går tilbake til vinteren 1971/72, hvor Ski kommune bidro med kr ,-. Avtalen som i dag foreligger er fra 1996 og har blitt videreført hvert 3. år. Ved avtaletidspunktet i 1996 var driftstilskuddet på kr ,- og har blitt indeksregulert hvert år med ca. 3 %, slik at Ski kommune i 2010 betalte kr ,- i tilskudd. Skiforeningen har preparert skiløyper i - og for Oppegård og Ski kommuner siden snøscooteren ble vanlig å bruke på 1970-tallet, og senere med prepareringsmaskin og snøscooter fra begynnelsen på 1980-tallet. Finansieringen av løypearbeidet har i mange år vært et samarbeid mellom Oppegård og Ski kommuner. Det årlige bidraget fra kommunene og de lokale medlemskontingentene i Skiforeningen finansierer arbeidet. Skiforeningen kjøpte ny prepareringsmaskin som er stasjonert på Siggerud sist vinter. Maskinen kostet kr. 1,5 mill. Oppegård kommune bevilget kr i investeringsbidrag til maskinen i tillegg til det ordinære bidraget. Ski kommune kan ikke opprettholde løypenettet i samme standard og for den samme sum penger som Skiforeningen kan tilby. Hvis avtalen ikke blir fornyet, vil løypenettet i Ski med all sannsynlighet ikke bli vedlikeholdt det/de kommende år. Det er verken økonomi eller mannskap i kommunen til dette nå. Skiforeningen har en kapitalkostnad på ca. 1 million kroner i året på løypemaskiner og mannskap, dette dekkes av Ski kommune, Oppegård kommune og medlemmene av Skiforeningen. Løypebasen har sørget for kontinuitet i 30 år i forhold til samarbeidet med kommunene, grunneierne, skiklubbene og publikum. Det er etablert et godt praktisk samarbeid mellom kommunene og Skiforeningen. Rydding/kvisting, løypeskilt, sykkelskilt og informasjonstavler med egenproduserte kart over løyper (vinter) og sykkelmuligheter (sommer) er en viktig del av tilretteleggingsarbeidet. Arbeidet utføres etter egen utarbeidet standard. Skiforeningen har etablert og vedlikeholder sykkelskilt, trillestier osv. Side 11

12 Skiforeningen legger tilrette skiløypene slik at de kan benyttes som gode og tørre turveier i sommerhalvåret. Sykkelveinettet blir vedlikeholdt med skilt og klopplegging av våte partier (trillestiene). Skiforeningen preparerer til arrangementer osv. for idrettslag og foreninger. I tillegg kjøres løyper for skolene til skidager, og så langt de rekker; nærløyper på jorder i nærheten av skolene Follo barne- og ungdomskole, Ski skole (Rullestadjordene), Siggerud, Finstad og Bøleråsen skole. Skiforeningen har også stasjonert en maskin og snøscooter i Kråkstad i tillegg til snøscooter og den nye maskinen som går i Sørmarka. Skiforeningen har daglig føremelding på telefon og internett for Oppegård/Ski og Sørmarka Skiforeningen har snøproduksjonsanlegg hvor det produseres snø til kunstsnøløype og skileikområde på Greverud. Området blir svært mye benyttet av innbyggerne i begge kommunene. Anlegget er finansiert gjennom midler hovedsakelig fra Oppegård kommune, spillemidler, Norges Skiforbund og Skiforeningen. På Greverud er det barneskiskole med ca deltakere hvert år og den lokale Barnas Holmenkolldag blir arrangert med ca. 800 deltakere. Skiskoleområdet brukes flittig av skoler, barnehager, allidrettsgrupper, skigruppene i idrettslagene samt uorganiserte. Greverud et fint skileikområdet for familiene og er det eneste løypetilbudet i Sørmarka i snøfattige vintere. Skiløypene, skianlegget på Greverud, barneskiskolene, Barnas Holmenkolldag på Greverud og andre aktiviteter er lavterskeltilbud hvor det kun er behov for enkelt utstyr. Dette er viktig både for å ivareta ski som en viktig del av vår kultur, samt ut fra et folkehelseperspektiv. Gjennom barnehagene og skolene når vi også de barn som av ulike årsaker er lite fysisk aktive. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet til Skiforeningen er innarbeidet i ØP og får kun indeksreguleringen som økonomisk konsekvens. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Naturopplevelse og friluftsliv gir grunnlag for den enkeltes bidrag til en bærekraftig utvikling. Friluftsliv gir inspirasjon og kunnskap om å ta medansvar for bærekraftig utvikling. I tillegg til økologisk bærekraft bidrar friluftslivet til en vel dokumentert helseeffekt, opplevelse av trygghet og tilhørighet avgjørende faktorer for en bærekraftig utvikling i et lokalsamfunn. Skiforeningens mangeårige innsats i skogene i Ski kommune med naturvennlig tilrettelegging med høy standard på merking, skilting, informasjon og preparering har vært og er avgjørende for Ski kommunes gode omdømme innen tilrettelegging for friluftslivet. Konklusjon: Skiforeningen gjør en formidabel innsats med skiløyper og sykkelstier i Ski kommune. Rådmannen anbefaler at samarbeidsavtalen med Skiforeningen videreføres. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 12

13 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: C21 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 35/ RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TRENINGSTID I DE KOMMUNALE IDRETTSHALLENE Forslag til vedtak: Retningslinjene for tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene tas til orientering. Saksopplysninger: Nye retningslinjer for tildeling av treningstid i de kommunale hallene ble vedtatt på årsmøte til Ski idrettsråd 23. mars 2010 med et ønske om at retningslinjene skulle politisk behandles. Retningslinjene har tidligere kun blitt behandlet på årsmøtene til Ski idrettsråd, senest i Det har vært et behov for revisjon av retningslinjene som knytter seg til målsetting om bedre utnyttelse av idrettshallene, rettferdig fordeling og mulighet for nye brukergrupper i idrettshallene. Tildeling av treningstid i de kommunale hallene blir foretatt i et samarbeid mellom Ski idrettsråd og Ski kommune. Ved fordelingen av treningstid for sesongen 2010/2011 har vi prøvd ut de nye retningslinjene og det viser seg at fordelingen ikke slår så feil ut som mange av idrettslagene hadde fryktet. Søkere Fordeling 2009/2010 Fordeling 2010/2011 Ski IL turn 5,5 8 Ski IL håndball 18,5 24 Ski IL innebandy 1 (søkte ikke) 10 Ski IL friidrett 3 2 Ski IL idrettsskolen 2 2 Follo HK Damer 9 9 Follo HK Langhus IL 45,5 42 Siggerud IL 23,5 19 Kråkstad IL 25,5 16,5 Friskis og Svettis 1 1 Kråkstad fritidsklubb 1,5 2,5 Til sammen De fleste av idrettslagene får mindre treningstid enn det de søker på. Treningstid i de kommunale hallene er for tiden et knapphetsgode og vi ser frem til at ny dobbelt hall på Langhus står ferdig til sesongen Klager blir behandlet av Ski kommune og Ski idrettsråd. I de nye retningslinjene har administrasjonen og idrettsrådet kort tid på behandlingen av søknader, dette for at idrettslagene skal kunne eventuelt klage på tildelingen og få svar før sommerferien begynner. Side 13

14 Vurdering: Retningslinjene for tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene gjør det tydligere for idrettslagene hva de faktisk kan foventet av treningstid. Økonomiske konsekvenser: Saken har ingen økonomiske konsekvenser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Retningslinjer for tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene, vedtatt av Ski IR b) Retningslinjer for tildeling av treningstid i de kommunale idrettshallene, vedtatt av Ski IR mars 2001 Side 14

15 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: D11 Arkivsak: 10/294-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 36/ Formannskapet / Kommunestyret / SKI KUNSTGRESSBANE - BYGGEREGNSKAP OG FREMTIDIG DRIFT Forslag til vedtak: 1. Ski kommunestyre tilleggsbevilger 3,15 mill. kroner for Ski kunstgressbane. Merutgiften finansieres av Generelt fond investeringsmidler. 2. Tilbakebetaling av tidligere mottatt momsrefusjon på kr finansieres av Fond momskompensasjon. Ingress/hovedbudskap: Byggregnskapet for Ski kunstgress er nå ferdig og legges frem for politisk behandling. Det må tilleggebevilges kr ,- for kunstgressbanen. Dette skyldes i hovedsak at Ski IL Alliansen ikke har økonomi til å betale inn sin andel av prosjektets kostnader. Deler av driften har vært i regi av Ski IL Alliansen. Derfor må deler av mottatt momsrefusjon for 2008 og 2009, kr tilbakebetales. Ski kommune står for hele driften fra den Saksopplysninger: Bakgrunn: Ski kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 25/05: 1. Ski kommune prioriterer å bygge kunstgressbane med undervarme i Ski Idrettspark 2. Ski kommune gir Ski IL Alliansen rett til å drifte banen gjennom et eget driftsselskap, Ski kunstgress, som er 100 % eid av Alliansen. Avtalen forhandles med Ski kommune. 3. Ski kommune refunderer det beløp som tilsvarer mva kompensasjonen for anlegget, beregnet til kr i søknaden om tippemidler. 4. Ski kommune forskutterer for spillemidler kr som utbetales etter at forutsatte spillemidler er tildelt. I saksfremlegget, under økonomiske konsekvenser, står det: Kunstgressbanen med undervarme er tenkt finansiert slik : Ski kommune ,- (bevilget) Ski kommune ,- (momskompensasjon, tilbakeføres prosjektet) Spillemidler ,- (søkt om dette, svar forventes ca 1 juni 2005) Ski Alliansen, EK ,- (bevilget) (EK er egenkapital) Ski Alliansen, lån ,- (beregnet) Ski Alliansen, dugnad ,- (beregnet) Sum ,- I tillegg er det søkt kr ,- i pressområdemidler. Svar forventes i løpet av våren -05. Om vi får disse midlene, vil beregnet lån for Ski Alliansen bli tilsvarende mindre. Ski kommune stiller ikke garanti for dette banklånet. Prosjektet genererer momskompensasjon. Disse pengene tilbakeføres fra Ski kommune til prosjektet. Side 15

16 Ski Kommune forskutterer spillemidler dersom nødvendig. Når spillemidler blir innvilget, tilbakeføres dette til kommunen. Etter at kommunen fikk spillemidler utbetalt høsten 09, viser byggeregnskapet følgende tall: Ski kommune Momskompensasjon Spillemidler Ski Alliansen "egenkap" Ski Alliansen "lån" Totalt Anlegget fikk ikke tildelt pressområdemidler. Ut fra regnskapet skal Ski Kunstgress AS innbetale kr ,- til Ski kommune ( kr og kr). Ski IL Alliansen redegjorde i møter høsten 2009 for at de så på kommunens som sine egne midler, da de var bevilget til idrettsformål og det var idretten selv som skulle prioritere disse. De anbefalte da at skulle gå til kunstgress og at skulle gå til andre tiltak. Det er altså de samme pengene det er vist til to ganger i budsjettet for Ski kunstgress. Ski IL Alliansen/Ski Kunstgress AS har ikke kr i egenkapital. Det har vært 2 møter med Follo distriktsrevisjon om mottatt momsrefusjon for Ski kunstgress. Etter første møte anbefalte de at kommunen innhentet en juridisk uttalelse fra Wilberg & Akerhaug DA. Etter at uttalelsen forelå, var det et nytt møte med Follo distriktsrevisjon. Follo distriktsrevisjon konkluderte i møte med Ski kommune at Ski kommune må tilbakebetale en gitt brøkdel av momskompensasjonen for investeringene på kunstgressbanen for årene 2008 og Videre anbefaler Follo distriktsrevisjon at Ski kommune avklarer hvor mye Ski kommune skal bidra med av driften de neste 8 årene, og derav har rett til % av de 8/10 av mottatt mva - kompensasjonen for investeringen som det fortsatt ligger heftelse på. Den % som tilsvarer det Ski kommune ikke har stått for driften, må Ski kommune betale tilbake. Vurdering: Deler av driften av banen har pågått i regi av Ski IL - fotball siden november / desember 2007 til Ski kommune drifter hele bane per dags dato. Administrasjonen har vurdert flere alternative løsninger for Ski kunstgress. Disse har vært diskutert med Ski IL - Alliansen og med Follo Distriktsrevisjon. Følgende alternativer har vært vurdert: 1. Ski IL Alliansen betaler inn kr som dekker egenkapital, lånet og hele mva - refusjonen. Dette betyr at Ski kommune ikke har hatt andre utgifter enn de som har vært bevilget til idrettsformål. Ski IL Alliansen forvalter og drifter banen de neste 20 årene. Kommunen må betale leie på like linje med alle andre, hvis kommunen skal bruke banen. 2. Ski IL Alliansen betaler inn kr som dekker egenkapital, lånet og 2/10 av mva - refusjonen. Ski kommune overtar driften av banen, inklusiv all utleie til andre enn Ski IL Alliansen. Det betyr at Ski kommune må bære de reelle driftskostnadene, men eksterne inntektene kan brukes til å drifte banen. Hvis kommunens bevilgning og leieinntektene ikke dekker driftsutgiftene, må driftsutgiftene reduseres slik at dette går i balanse. Det kan bety at drift med undervarmen opphører. Side 16

17 Ski kommune kan heller ikke låne banen ut til idretten om vinteren hvis de kjøper undervarme og snørydding. Det kan de ikke fordi kommunen skal ha alle kostnadene til drift, men idretten kan låne banen hvis de håndmåke den. Da blir det ingen faktura. Ski IL Alliansen disponerer banen vederlagsfritt de neste 15 årene som kompensasjon for egenkapital, lånet og 2/10 av mva - refusjonen. 3. Ski IL Alliansen har ikke økonomi til å betale inne noe til Ski kommune. Ski kommune må da tilleggsbevilge kr kr som skal dekker Ski IL Alliansen egenkapital og lånet samt 25 % av 2/10 av mva refusjonen (for årene 2008 og 2009). Ski kommune har overtatt driften av banen, inklusiv all utleie. Det betyr at Ski kommune nå bærer alle de reelle driftskostnadene og leieinntekter, men eventuelle leieinntekter kan brukes til å drifte banen med. Kommunens bevilgning og eventuelle leieinntektene må da dekke driftsutgiftene. Pga den stramme økonomiske situasjonen betyr det at bruk av undervarmen opphører de neste årene. Varmen ble slått av i november / desember 2009 av Ski IL Alliansen fordi det ikke var nok interesse til å dele på denne kostnaden. Ski kommune kan heller ikke låne banen ut til idretten om vinteren hvis de kjøper undervarme og snørydding. Det kan de ikke fordi kommunen skal ha alle kostnadene til drift. Idretten kan låne kunstgressbanen hvis de håndmåker den, fordi det da ikke påløper utgifter for kommune og idretten får ingen faktura. Etter nøye overveielse og i tett dialog med Ski IL Alliansen og Follo Distriktsrevisjon har rådmannen kommet til at den eneste mulige løsningen er alternativ 3. Ski Kunstgress AS som var initiativtaker og delvis drifter av banen er ikke beredt til å ta over de økonomiske forpliktelsene. Ski kommune og Ski IL Alliansen har gått igjennom bruken av banen i 2008 og Denne gjennomgangen viser at Ski IL Alliansen har disponert Ski kunstgress i ca 25 % av tiden, dvs en gjennomsnitt på 42 timer i uken. Den øvrige tiden har banen vært disponert av kommunen og vært tilgjengelig for barn og unge som et areal for idrett og nærmiljø. Forannevnte betyr at Ski kommunen har disponert banen i ca 75 % av tiden og at Ski kommune må tilbakebetale 25 % av mva - refusjonen siden banen ble åpnet. Det vil si 25 % av 2/10 og tilsvarer kr ,-. Økonomiske konsekvenser: Ski kommune må tilleggsbevilge kr. 3,15 mill for kunstgressbanen og kr i mva - refusjonen. Rådmannen foreslår at merutgiftene finansieres av Generelt fond investeringsmidler og Fond momskompensasjon. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ski kunstgressbane er bygget i samsvar med kommuneplanens målsetning om at barn og unge skal vokse opp i et trygt og godt nærmiljø. Banen er med på å sikre arealer for idrett i nærmiljøet. Side 17

18 Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret tilleggsbevilger kr. 3,15 mill for kunstgressbanen og kr i mva - refusjonen, slik at regnskapet kan sluttføres. Rådmannen anbefaler denne løsningen fordi det ikke foreligger noen skriftelige avtaler mellom Ski kommune og Ski IL Alliansen. Likeledes må banen driftes 100 % av Ski kommune for at kommunen skal ha rett til 100 % av de resterende 8/10 av mva - refusjonen som kommunen har fått. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Byggeregnskap b) Brev fra advokatfirma Wilberg & Akerhaugen DA Side 18

19 Saksbehandler: Anita Myrmæl Arknr.: K02 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 37/ HØRINGSSVAR OM FORSKRIFTER OM FREMMEDE ORGANISMER OG UTENLANDSKE TRESLAG Forslag til vedtak: Utvalg for samfunn og miljø godkjenner høringssvaret som administrasjonen har sendt til Direktoratet for naturforvaltning 9. juli 2010 om utkast til forskrifter om innførsel og utsetting av fremmede organismer og utsetting av fremmede treslag. Ingress/hovedbudskap: Administrasjonen i Ski kommune har sendt høringssvar til Direktoratet for naturforvaltning der kommunen slutter seg til intensjonene og hovedgrepene i de to forskriftsutkastene som skal regulere innførsel og utsetting av fremmede organismer og utsetting av utenlandske treslag. Saksopplysninger: Direktoratet for naturforvaltning sendte 12. mai 2010 på høring to nye forskrifter etter naturmangfoldloven. Høringsfristen var 6. august Administrasjonen mottok brevene rett etter at skrivefristen for behandling av saker i SAM gikk ut før sommeren, og har derfor valgt å sende administrativt høringssvar med forbehold om politisk godkjenning i etterkant. Se for øvrig saksopplysninger i vedlagte høringssvar fra administrasjonen. Vurdering: Se vurderingene i vedlagte høringssvar fra administrasjonen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Fremmede organismer og utplanting av utenlandske treslag utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet. Intensjonene og hovedgrepene i forskriftene skal bidra til å ivatreta dette mangfoldet og dermed bidra til en mer bærekraftig utvikling. Konklusjon: Rådmannen anmoder Utvalg for samfunn og miljø om å godkjenne vedlagte høringssvar som administrasjonen har sendt til Direktoratet for naturforvaltning. Ski 9. juli 2010 Audun Fiskvik rådmann Anita Myrmæl miljøvernrådgiver Side 19

20 Vedlegg som følger saken: a) Brev av 9. juli 2010 fra administrasjonen i Ski kommune til Direktoratet for naturforvaltning (DN) Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen. DNs utkast til forskrifter kan leses på deres hjemmesider Fremmede organismer: og Utenlandske treslag: Side 20

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: FolloTRYKK arena, møterom i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Siggerud Barnehage Møtedato: 12.02.2014

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1729-3 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN 2015-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet 18.11.2015

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet Drøfting kulturfondsøknader MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2013 Tid: Etter formannskapet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 3/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRE DEN 14.11.2013.

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013 Sakliste OK-24/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD OK-25/13 STATUSRAPPORT ANG. ARBEIDET MED "FRA SPESIALUNDERVISNING TIL TILPASSET OPPLÆRING"

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: SKIPTVET UNGDOMSRÅD Møtested: Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene : 10/29/2012 Tid: 16.00 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/1492-4 Arkivnr.: D11 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.10.2017 kl. 15:00 NB! tidspunkt Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 2/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 2/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FONDSSTYRET DEN 20.03.2014.

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion. I vinterhalvåret trener alle lag i Nannestad kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 08.03.2017 Tid: 16:30 Slutt: 17:50 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer