MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 1/13 AKTIVITETSANLEGG HC OG KUNSTGRESSBANE FOR FOTBALL, BROVOLD - KOMMUNALT TILSKUDD NORDRE LAND KOMMUNE, den 07. januar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 29/13 Arkivsaksnr.: 12/2959 Arkivnøkkel.: 143 C2 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Nordre Land IL Oppland Fylkeskommune Økonomiavdelingen Revisjonen Administrasjonen for oppfølging AKTIVITETSANLEGG HC OG KUNSTGRESSBANE FOR FOTBALL, BROVOLD - KOMMUNALT TILSKUDD Sammendrag: Kommunestyret utelot kunstgressbanen og aktivitetsanlegger på Brovold fra prioritert handlingsprogram for anleggsutbygging da dette ble rullert 18. desember De to anleggene er realisert med store overskridelser og kommunestyret delegerte til formannskapet å ta endelig stilling til størrelsen på det kommunale tilskuddet. Innarbeidet praksis har vært at kommunale tilskudd til anleggsbygging i regi av lag og foreninger beregnes ut i fra faktisk kostnader. Rådmannen vurderer det som formålstjenelig for kommune og videreføre denne ordningen, og foreslår å øke det kommunale tilskuddet til kunstgressbanen til 1/3 av totalkostnaden på kr ,-. Tilskuddet til aktivitetsanlegget på Brovold avkortes noe p.g.a. uklar fordeling av kostnader mellom aktivitetsanlegget og resten av klubbhuset. Vedlegg: 1. Forslag til prioritert handlingsprogram for perioden Prioritering av spillemiddelsøknader fra Nordre Land uttale fra Nordre Land Idrettsråd. 3. Kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg 2013 uttale fra Nordre Land Idrettsråd. 4. Brev fra Nordre Land IL, desember 2012, vedr. kostnadsoverskridelse på kunstgressbanen på Brovold. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K-sak 88/12 Prioritering av spillemiddelsøknader 2013 fordeling av kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , vedtatt av kommunestyret

3 E-poster fra NLI, datert 21. desember 2012 og 3. januar Saksopplysninger: Sak vedr. prioritering av spillemiddelsøknader og fordeling av kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg 2013, ble på vanlig måte lagt fram til behandling i hovedutvalg for levekår og kommunestyret i desember Saken inkluderte årlig rullering av prioritert handlingsprogram for anleggsutbygging, som er en del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. I kommunestyret ble det stilt flere spørsmål til saken, først og fremst knyttet opp mot størrelsen på det kommunale tilskuddet til aktivitetsanlegget og kunstgressbanen på Brovold. Kommunestyret vedtok deretter foreløpig å utelate disse anleggene fra det prioriterte handlingsprogrammet i påvente av en nærmere redegjørelse. For å rekke en avklaring før fristen for innlevering av spillemiddelsøknadene for 2013, som er 15. januar, vedtok kommunestyret å delegere til formannskapet å behandle saken videre. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble revidert i Det prioriterte handlingsprogrammet styrer utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunen. Det prioriterte handlingsprogrammet skal rulleres årlig i forbindelse med prioriteringen av neste års spillemiddelsøknader. Årets rullering av prioritert handlingsprogram ble foreslått ut i fra innarbeidet praksis og med samme forutsetninger som tidligere år. Dette betyr bl.a. at der kommunen har forpliktet seg til å yte tilskudd, er tilskuddet foreslått øket til aktuell prosentsats av anleggenes faktiske kostnader. Ordningen med kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg må sees i sammenheng med spillemiddelordningen. Når det gjelder lagseide anlegg var det tidligere vanlig med en tredeling av finansieringen, der utbygger, kommune og tilskuddet fra spillemidler bidro med 1/3 hver. Den kommunale tilskuddsordningen har derfor delvis vært bygd opp på samme lest som spillemiddelordningen og med delvis samme begrepsapparat. Det kommunale tilskuddet har normalt blitt regnet ut som 1/3 av godkjent kostnadsoverslag i sist innsendte spillemiddelsøknad. For bl.a. å stimulere til økt dugnadsinnsats inngår verdien av dugnadsarbeid, gaver og rabatter i det godkjente kostnadsoverslaget. Slik sett er det kanskje riktigere å si at det er totalverdien av anlegget som danner utgangspunktet for utregningen av tilskuddet. Det har de senere år vært rutine for at kostnadsoverslagene justeres opp når søkerne må søke flere år før de får spillemidler til sine anlegg. To gode eksempler på dette er skytebanene som Nordre Land Skytterlag rehabiliterte i perioden For 100m-banen ble kostnadsoverlaget justert fra kr ,- i 2003 til kr ,- i 2009, noe som gir en økning på ca. 47%. Fra 2002 til 2009 ble kostnadsoverslaget, og dermed utgangspunktet for det kommunale tilskuddet, på 200m-banen, økt fra kr ,- til kr ,-. Dette er en kostnadsøkning på nesten 60%. Spillemiddelordningen opererer med maksimumstilskudd, eller tak, på hvert enkelt anlegg. Vanligvis er dette taket på 1/3 av godkjent kostnad opp til kr ,-, d.v.s. kr ,- En del større anlegg har andre tak, for eksempel er taket på kunstgressbaner for fotball 1/3 av godkjent kostnad på opp til ,-. Når det gjelder kommunale tilskudd har Nordre Land kommune aldri vedtatt noe tak for tilskudd. Dette har heller aldri vært diskutert, eller foreslått, i forbindelse med revideringene av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

4 For å begrense kommunens utgifter til bygging av lagseide anlegg, ble det ved revideringen av kommunedelplanen i 2007 innført såkalt lokale anleggskategorier: Kategori I: Høyt prioriterte anlegg. Kommunale anlegg og anlegg der kommunen har forpliktet seg gjennom tidligere vedtak. Kategori II: Prioriterte anlegg. Lagseide anlegg med kommunalt tilskudd på 20% av totalkostnaden. Kategori III: Lavere prioriterte anlegg. Lagseide anlegg som realiseres uten kommunalt tilskudd, men med prioritet i forhold til spillemidler. Kategori IV: Ikke prioriterte anlegg. Lagseide anlegg som evt. realiseres uten kommunalt tilskudd eller prioritert i forhold til spillemidler. For at ikke innføringen av lokale anleggskategorier skulle få tilbakevirkende kraft, ble alle anlegg der kommunen allerede hadde forpliktet seg til 1/3 i tilskudd, ført opp i kategori 1. Pr. desember 2012 står følgende anlegg derfor fortsatt oppført som kategori 1-anlegg i prioritert handlingsprogram fordi de har kommunale tilskudd til gode: Ishockeyvant - Brovold, Skytebane 100m Djupådalen og Aktivitetsanlegg HC Brovold. I tillegg ble rehabiliteringen av lysløypa på Snauhaug plassert i kategori 1, fordi det ble ansett som særlig viktig å opprettholde driften av dette anlegget og fordi rehabiliteringen ble fremtvunget av statlig pålegg om utskifting av PCB-holdige armaturer. Av disse anleggene er det nå bare lysløyerehabiliteringen som ikke er ferdigstilt med revidert regnskap. I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen i 2011 ble ordlyden i kategori 1 endret til: Høyt prioriterte anlegg. Kommunale anlegg og lagseide anlegg med ekstraordinært kommunalt tilskudd. Endringen ble foreslått for å stille kommunen fritt, slik at en i hvert enkelt tilfelle kan ta stilling til størrelsen på ekstraordinære tilskudd. Det var aldri intensjonen at endringen skulle kunne gi tilbakevirkende kraft på tilskuddet til anlegg som allerede var plassert i kategori 1 med den gamle ordlyden. Kunstgressbane for fotball, Brovold. Kunstgressbanen på Brovold ble i desember 2011 plassert i kategori 1 med et ekstraordinært kommunalt tilskudd på kr ,-. Dette var 1/3 av kostnadsoverslaget på kr ,-. Anlegget ble bygd i 2012 og tatt i bruk høsten Regnskapet viser at anlegget ble kr ,- dyrere enn antatt. Årsakene til kostnadssprekken har NLI redegjort for i eget brev i desember Hovedårsaken er at det gikk med vesentlig mer masse og at det viste seg nødvendig å bygge en støttemur mot vest. Anlegget ble i 2011 plassert i lokal kategori I, noe som tradisjonelt har betydd et kommunalt tilskudd på 1/3 av totalkostnaden. Rådmannen foreslo derfor å øke det kommunale tilskuddet til kunstgressbanen med kr ,-. Ikke som et nytt eller utvidet ekstraordinært tilskudd, men som ordinært tilskudd over kulturenhetens budsjett, med utbetaling fra 2015 og utover.

5 Hovedutvalg for levekår vedtok i desember å be Nordre Land IL om en redegjørelse for kostnadsoverskridelsen. Brev fra idrettslaget med slik redegjørelse ble ettersendt kommunestyret og følger saken som vedlegg. Aktivitetsanlegg HC, Brovold. Aktivitetsanlegget på Brovold er byggetrinn to på klubbhuset på Brovold. Byggetrinn 1, selve klubbhuset, fikk et ekstraordinært kommunalt tilskudd på totalt kr ,- i 1997, utbetalt over tre år ( ). Aktivitetsanlegget HC ble, ut i fra tegninger og beskrivelse, godkjent av kommunen i november Anlegget hadde i første spillemiddelsøknad i 2004 et kostnadsoverslag på kr ,-. Dette ble oppjustert til kr ,- i 2005 og kr ,- i 2006, noe som betyr at taket på spillemiddeltilskuddet på det nærmeste var nådd (1/3 av en totalkostnad på opp til kr ,-). Av den grunn ble ikke kostnadsoverslaget justert opp i spillemiddelsøknadene i årene 2007, 2008 og Nordre Land IL signaliserte imidlertid allerede i 2007 at kostnadene var vesentlig høyere enn tidligere oppgitt, bl.a. i forbindelse med at det den 26. juni ble inngått en avtale om lån o.s.v. mellom Nordre Land IL og Nordre Land kommune. I avtalens pkt. 4 ble beløpet til dekning av NLIs ikke utbetalte midler til ferdigstilte anlegg oppjustert med kr ,- p.g.a. økte utgifter til aktivitetsanlegget og skøytebanen på Brovold og hoppbakken i Smeby. I en påskrift nederst på avtalen står det dessuten at dette er kategori 1 anlegg der kommunalt tilskudd er 1/3 av faktiske kostnader. Økningen i det kommunale tilskuddet til skøytebanene og hoppbakken kom til sammen på kr ,-. Resten av den antatte økningen, d.v.s. kr ,-, gjaldt aktivitetsanlegget, og viser at NLI på det tidspunktet antok at anlegget var blitt minst 1,1 million dyrere enn antatt. Beløpet ble aldri konkretisert av NLI og derfor heller ikke innarbeidet i prioritert handlingsprogram. Det var m.a.o. først da idrettslaget vinteren 2012 la fram revidert regnskap for anlegget at den totale kostnaden på kr ,- ble kjent. Fordi det ikke foreligger noe oppdatert kostnadsoverslag, var det i forslaget til rullert handlingsprogram , dette tallet som ble lagt til grunn for utregning av anleggets samlede kommunale tilskudd. Fra midten av 1990-tallet, da anleggsutbyggingen i Nordre Land virkelig skjøt fart, har prinsippet og intensjonen, uten unntak, vært at de anlegg kommunen støtter økonomisk, støttes med aktuell prosentsats av anleggets godkjente faktiske kostnad d.v.s. verdien av det ferdige anlegget. Da det oppdaterte kostnadsoverslaget manglet, ble det i den opprinnelige saken til kommunestyret (K-sak 88/12) tatt utgangspunkt i aktivitetsanleggets reviderte regnskap, som jo dokumenterer nettopp dette bedre enn noe annet. Regnskapet for selve klubbhuset, som ble revidert i 2004, viser en totalkostnad på kr ,-. Dette er nærmest identisk med kostnadsoverslaget. I e-post, datert , opplyser Nordre Land IL at fordelingen av kostnadene på de to byggetrinnene ikke ble foretatt i 2004, med det til følge at hele overskridelsen først kommer til syne i regnskapet for aktivitetsanlegget når dette ble lagt fram vinteren De to anleggene har en samlet gulvflate på ca. 650m2 og en samlet kostnad kr ,-. Vurdering: Rådmannens forslag i K-sak 88/12 om å øke det kommunale tilskuddet til kunstgressbanen og aktivitetsanlegget på Brovold til 1/3 av totalkostnaden, til tross for store overskridelser,

6 har løftet fram en viktig diskusjon om prinsippene for beregning av kommunale tilskudd til bygging av lagseide idrettsanlegg. Rådmannen ser det som beklagelig at kunstgressbanen på Brovold ble vesentlig dyrere enn Nordre Land IL hadde beregnet i kostnadsoverslaget fra høsten En overskridelse på kr ,- eller i overkant av 30%, er betydelig. Det må likevel legges til grunn av idrettsalget benyttet svært relevant kompetanse i forbindelse med utarbeidelsen av kostnadsoverslaget, og at det trolig var vanskelig å forutsi det økte behovet for tilkjørt masse og bygging av forstøtningsmur. Anlegget er, til tross for de økte kostnadene, ikke spesielt dyrt hvis en sammenligner med tilsvarende prosjekter andre steder. Anlegget er realisert på kort tid og framstår som et moderne fotballanlegg til glede for alle fotballinteresserte i Nordre Land. I e-post, datert , oppgir Nordre Land IL at de pr. i dag ikke har fullfinansiert anlegget uten utvidet kommunalt tilskudd, og at dette i så fall betyr at spillemiddelsøknaden 2013 ikke vil bli godkjent. Idrettslaget er forespeilet en utbetaling på kr ,- fra spillemidlene i Eventuelt bortfall av spillemidler får store konsekvenser både for idrettslaget og kommunen, som har garantert for låneopptak som forskutterer spillemidler. Rådmannen ser det også som et moment i saken at Nordre Land Idrettsråd går inn for økt kommunalt tilskudd og presiserer dette i sin uttale fra 3. desember. Etter at det ved revideringen av kommunedelplanen i 2011 ble vedtatt å endre ordlyden for anlegg i lokal kategori 1, er ikke kommunen forpliktet til å støtte anlegget med 1/3 av totalkostnaden. P.g.a. av innarbeidet praksis gjennom mange år ser rådmannen det likevel som forståelig at idrettslaget har forventninger om et tilskudd på 1/3 av faktiske kostnader, og endringene i ordlyden i kommunedelplanen utelukker jo på ingen måte dette. Rådmannen vil derfor ikke anbefale å endre praksis nå, men foreslår at kommunen øker tilskuddet til kunstgressbanen slik at dette totalt kommer opp i 1/3 av totalkostnaden på kr ,- d.v.s. kr ,-. Dette er en økning på kr ,- i forhold til det ekstraordinære tilskuddet som ble utbetalt i Rådmannen foreslår at økningen ikke bevilges som et nytt eller utvidet ekstraordinært tilskudd, men som et ordinært tilskudd over kulturenhetens budsjett med utbetaling fordelt over årene , slik det framgår av forslaget til rullert handlingsprogram (vedlegg 1.). Når det gjelder aktivitetsanlegget har rådmannen hele tiden forholdt seg til det reviderte regnskapet som viser at anlegget har en kostnad på kr ,-. Manglede oppdateringer av kostnadsoverslaget underveis lar seg forklare ved at taket for spillemidler ble nådd i 2006, og det synes å være liten tvil om at det i mange år har vært innarbeidet en praksis for utregning av kommunale tilskudd som tar utgangspunkt i anleggenes faktisk kostnad. Dette ligger til grunn for rådmannens opprinnelige forslag om å øke tilskuddet til aktivitetsanlegget til 1/3 av totalkostnaden. Rådmannen innser i etterkant at det i saken til kommunestyret i desember det burde vært redegjort nærmere for overskridelsene til aktivitetsanlegget og hvilke rutiner som lå til grunn for rådmannens vurdering. Mens denne saken var under arbeid fikk rådmannen, som det fremgår av siste avsnitt i saksopplysningene, i hende opplysninger fra Nordre Land IL som må få konsekvenser for rådmannens vurdering av denne konkrete saken.

7 Det er ut i fra de sist mottatte opplysningene på det rene at selv om begge regnskap for klubbhuset trinn 1 og 2 (HC-anlegget) er revidert og funnet i orden og rettmessige spillemidler utbetalt til begge anleggene, er en uforholdsmessig stor del av de to anleggenes samlede kostnader ført på aktivitetsanleggets regnskap. I forhold til spillemiddelsøknadene har dette ingen betydning da taket uansett er nådd på begge. Når det gjelder utregningen av det kommunale tilskuddet stiller saken seg derimot noe annerledes. I 1997 fattet kommunestyret vedtak om et ekstraordinært tilskudd til klubbhuset på Brovold på kr ,-. Dette er tilnærmet 1/3 av kostnaden i regnskapet. Det ble derfor naturlig nok aldri verken foreslått eller vedtatt å øke dette tilskuddet. Når det nå viser seg at hele den samlede overskridelsen på de to anleggene er ført på aktivitetsanlegget, må rådmannen revurdere sitt tidligere forslag når det gjelder størrelsen på det kommunale tilskuddet. I flg. regnskapene har de to anleggene en samlet kostnad på kr ,-. En eksakt fordeling av utgiftene har aldri vært utført, og synes vanskelig eller umulig å gjennomføre nå. Rådmannen foreslår derfor at en på skjønn, i denne sakens anledning, fordeler de totale kostnaden likt mellom de to anleggene, slik at aktivitetsanlegget ender opp med en faktisk kostnad på kr ,-. Med 1/3 i tilskudd gir dette et kommunalt tilskudd på kr ,- (mot kr ,- i rådmannens opprinnelige forslag). Selv om forslaget innebærer en reduksjon i tilskuddet på ca. kr ,- vil det likevel gi en økning på kr ,- i forhold til tidligere vedtatt tilskudd. Økningen vil også være stor nok, og vel så det, til dekke det beløp som etter avtalen fra 2007 skal tilbakeføres kommunen som avdrag på lån. I det opprinnelige forslaget til rullert handlingsprogram var det ført opp et tilskudd til aktivitetsanlegget på kr ,- i Dette ble foreløpig tatt ut av vedtaket da saken ble behandlet i kommunestyret 18. desember Da det tidligere kun er utbetalt kr ,- til dette anlegget, foreslår rådmannen at det foreslått tilskuddet uansett utbetales over kulturenhetens budsjett i Samlet utbetaling pr vil i så fall være kr ,-. Dette er langt lavere enn det tidligere vedtatte tilskuddet på kr ,- som var beregnet ut i fra kostnadsoverslaget fra Rådmannen vurderer det i utgangspunktet som formålstjenelig å videreføre kommunens intensjoner om å støtte lagseide anlegg ut i fra faktiske kostnader. Selv om det i første omgang kan synes uoversiktlig å forplikte kommune til tilskudd som en ikke alltid vet den endelige størrelsen på, er gevinsten ved å stimulere til lagseid anleggsbygging så stor at dette bør prioriteres også i årene som kommer. Tilskuddene det her er snakk om dekkes innfor kulturenhetens rammer og fordeles som tidligere over flere år. Ulempen er at kommunen kontinuerlig vil ha et varierende etterslep av bevilgede, men ikke utbetalte tilskudd. P.g.a. lavere utbyggingstakt, synes dette likevel å være en mindre utfordring enn det det lå an til å bli før kommunen innførte lokale anleggskategorier. Innføringen av lokale anleggskategorier har i seg selv ført til en lavere utbyggingstakt og en ytterligere innstramning vil kunne føre til at viktige anlegg ikke blir bygget eller rehabilitert. Det er grunn til å tro at lavere utbyggingsvilje/evne hos lag og foreninger på sikt vil føre til økte kommunale utgifter fordi kommunen selv må bygge og drifte flere idrettsanlegg. Som en forutsetning for å videreføre dagens ordning forutsetter rådmannen at anleggsbyggeren pålegges en informasjonsplikt, der økte kostnader skal rapporteres til kommunen uavhengig av om det er nødvendig å oppdatere kostnadsoverslagene i søknaden om spillemidler. Rådmannen vurderer risikoen som relativt lav når det gjelder nye anlegg med så vidt store kostnadssprekker som for Kunstgressbanen og HC-anlegget. Gevinstene ved dagens ordning og praksis vurderes som større. Hvis kommunen imidlertid skulle ønske å redusere fremtidig

8 risiko, kan det legges inn et forbehold vedr kommunens andel av finansieringen av anlegg. Det kan for eksempel innføres en praksis der kommunen i kategori I i utgangspunktet bevilger ekstraordinære tilskudd på 1/3 av budsjetterte kostnader, og der eventuelle økte kommunale tilskudd grunnet kostnadsoverskridelser behandles særskilt. Rådmannen vil likevel ikke anbefale dette, da den årlige rulleringen av Handlingsprogrammet i kommunedelplanen vil sikre en løpende oversikt, og mulighet til å eventuelt ta opp prosjekter spesielt. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet i Nordre Land vedtar Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land kommune i perioden , som vist i vedlegg nr Formannskapet prioriterer spillemiddelsøknadene 2013 i kategorien ordinære anlegg på følgende måte: 1. Kunstgressbane fotball, Brovold (Nordre Land IL) 2. Redskapslager, Brovold (Nordre Land IL) 3. Formannskapet bevilger et kommunalt tilskudd på kr ,- til Aktivitetsanlegg HC, Brovold (Nordre Land IL) over kulturenhetens budsjett i Lag og foreninger som bygger anlegg med kommunalt tilskudd pålegges uoppfordret å informere kommunen om kostnadsøkninger uavhengig av om dette er nødvendig i forhold til søknad om spillemidler, og så raskt som mulig etter at de er kjent for utbyggeren. NORDRE LAND KOMMUNE, den 7. januar Jarle Snekkestad Rådmann Svein Ladehaug

9

10

11

12

13

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.12.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Læringssenteret Fra saknr.: 45/13 Til saknr.: 51/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.06.2012 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 09.03.2017 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.11.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 05.12.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Landmo Fra saknr.: 49/12 Til saknr.: 59/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 15.09.2011 kl. 13.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 SAK NR.: 66/13 SPÅTIND RA. TILBAKEFØRING AV DRIFT Behandling i Hovedutvalg for LMT den 11.12.2013 1. Driften av Spåtind renseanlegg (Spåtind RA) tilbakeføres

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Arkivsaksnr.: 11/962 Lnr.: 17100/17 Ark.: 221 D11 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Søknad om lån/forskuttering av spillemidler og kompensasjon for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2016 Tid:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 14.10.2014 kl. etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.10.2011 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 03.02.2011 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 05.03.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV kl. 08.30 ØVRIGE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 06.09.2016 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.: 2016/48-14

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Thor Lium (innvilget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 17.09.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 16.06.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 5. ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Saksframlegg Ark.: 143 C20 Lnr.: 8502/14 Arkivsaksnr.: 10/304-55 Saksbehandler: Nisveta Tiro KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2015-2018

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 15.06.2017 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR ANLEGG TIL IDRETT OG FRILUFTSLIV

KOMMUNAL PLAN FOR ANLEGG TIL IDRETT OG FRILUFTSLIV Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.12.2012 Klokkeslett: kl.0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer