MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: SKIPTVET UNGDOMSRÅD Møtested: Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene : 10/29/2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD /12 12/716 VALG AV ORDFØRER - SKIPTVET UNGDOMSRÅD /12 12/721 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SKIPTVET UNGDOMSRÅD /12 12/722 FORDELING AV MIDLER TIL UNGDOMSFORMÅL /12 12/724 KUNSTGRESSBANE I SKIPTVET 9/12 12/727 ÅPEN POST Skiptvet, den NN Ordfører/leder Kultursjef

2 SKIPTVET KOMMUNE Sak 10/12 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 Saksbehandler: Per-Morten Bergseth Arkivsaksnr.: 12/714 10/12 Barn og unges kommunestyre 10/29/2012 Bakgrunn: Etter ungdomsrådets 2. møte den 12. juni, drøftet ordfører, Ann Anthony og kultursjef den videre fremdriften for å få på plass et fulltallig ungdomsråd. Det ble enighet om følgende: Hvis det pr. 15. august fortsatt ikke har lyktes å skaffe nok representanter til ungdomsrådet, sendes det sak til Hovedutvalget med forslag om endring av pkt. 2 for å redusere antallet til 9 representanter. Det lyktes ikke å skaffe nok representanter innen den 15. august. Saken var derfor oppe i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den Hovedutvalget sendte da saken i retur med et ønsket om en avklaring av punkt 2 og 5 i innstillingen. Kultursjef sendte saken på nytt til Hovedutvalg for kultur og oppvekst med en avklaring av punktene. Hovedutvalget behandlet saken i møtet den Hovedutvalget for kultur og oppvekst ble da enstemmig om innstillingen. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 43/12 Behandling: Torgunn Skjelle Sollid tiltrådte. Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: 1. Antall representanter reduseres til 9, fordelt mest mulig likt mellom kjønnene (min 40%) 2. Medlemmene velges for en periode på to år om gangen. Det første året velges 4 representanter for 1 år. 3. Elevrådet ved Kirkelund skole velger medlemmene til Ungdomsrådet 4. Administrasjonen i kommunen fremmer saker til behandling i rådet. 5. Medlemmene som har blitt valgt inn i 2012 blir sittende i 2 år. 6. Første ordinære valg av medlemmer til Skiptvet Ungdomsråd holdes innen juni Saksutredning: I punkt 5 i vedtaket kommer det frem at medlemmene som ble valgt i 2012, blir sittende i 2 år. Dette betyr at Skiptvet ungdomsråd består av følgende medlemmer: Kirkelund skole Skiptvet Turnforening: Jan Gunnar Gustavsen Charlotte Thorsvik Ravn Rypdal Oline Sæther Hilde Udjus Frorud Side 2 av 10

3 Sak 10/12 Skiptvet Motoraktivitetsklubb: Gaute Remme Hva Skjer a Haakon Agnalt Skiptvet IL Eirik Anstensrud Svømme- og livredningsklubben: Ingrid Schie Vara: Emilie Jørlo Økonomiske forhold: Årlig bevilges en sum på ,- i kommunebudsjettet, som ungdomsrådet skal fordele til formål rettet mot ungdom. Vurdering: Ved en styrestruktur bestående av 9 representanter og at valget holdes ved Kirkelund skole forenkler man valgprosedyren. Valget vil da holdes på kun ett sted, istedenfor at hvert lag og forening avholder separate valg og melder resultatene inn til kommunen. Siden det nå er valgt inn 9 medlemmer, blir disse sittende ut perioden på 2 år. Første ordinære valg skjer ved Kirkelund skole våren På denne måten kommer vi raskere komme i gang med ordinære møter og virksomhet. Ved denne modellen er målet å skape en bevissthet om at det er alle ungdommene i kommunen som eier ungdomsrådet og at ungdomsrådet er deres talerør ovenfor politikerne og kommunen. INNSTILLING: Til orientering Side 3 av 10

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 11/12 VALG AV ORDFØRER - SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 Saksbehandler: Per-Morten Bergseth Arkivsaksnr.: 12/716 11/12 Barn og unges kommunestyre 10/29/2012 Bakgrunn: Det skal velges en ordfører og varaordfører blant representantene i Skiptvet ungdomsråd. Alle bes om å se på listen over representanter og tenke over hvem de ønsker å foreslå til disse vervene. Liste over representanter Skiptvet ungdomsråd: Kirkelund skole Jan Gunnar Gustavsen Charlotte Thorsvik Ravn Rypdal Oline Sæther Skiptvet Turnforening: Hilde Udjus Frorud Skiptvet Motoraktivitetsklubb: Gaute Remme Hva Skjer a: Haakon Agnalt Skiptvet IL: Eirik Anstensrud Svømme- og livredningsklubben: Ingrid Schie Saksutredning: Valget forgår på følgende måte: Representanter som er interesserte i vervene melder seg som aktuelle kandidater og presenterer seg selv. Det blir så holdt et flertallsvalg blant disse. Flertallsvalget kan foregå enten skriftlig eller muntlig ved håndsopprekning. Hva vi velger stemmer vi over på selve møtet. INNSTILLING: Følgende representanter vedtas å være leder og nestleder for Skiptvet ungdomsråd for kommende periode. Leder: Nestleder: Side 4 av 10

5 SKIPTVET KOMMUNE Sak 14/12 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SKIPTVET UNGDOMSRÅD Saksbehandler: Per-Morten Bergseth Arkivsaksnr.: 12/721 14/12 Barn og unges kommunestyre 10/29/2012 / Hovedutvalg for kultur og oppvekst Bakgrunn: Kultursjef har skrevet et vedtektsforslag for Skiptvet ungdomsråd. Han ønsker derfor å drøfte forslaget med ungdomsrådet og å få innspill og kommentarer til dette. Saksutredning: FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SKIPTVET UNGDOMSRÅD 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER OG OPPGAVER 1.1 Målsetting for Skiptvet ungdomsråd Barn og unge i Skiptvet skal bli hørt og skal kunne si sine meninger. Skiptvet ungdomsråd skal være et felles talerør for saker som er aktuelle for barn og unge. Ungdom i Skiptvet skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i kommunale saker. Gjennom demokratiske prosesser skal Skiptvet ungdomsråd gi ungdommene mulighet til å bli tatt på alvor og ha reell innflytelse Rettigheter og oppgaver for Skiptvet ungdomsråd - Fremme ungdommens interesser og samfunnsengasjement. - Drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger. - Være høringsorgan i saker som berører barn og unge. - Disponere, prioritere og fordele et årlig beløp fastsatt av Skiptvet kommune. - Ha møte- og talerett i hovedutvalgene for Kultur og oppvekst, Næring og teknikk, Helse og samhandling, i saker som angår barn og unge. På den måten ivaretas et bindeledd mellom barn og unge og politikerne. - Være representert med to representanter i Ungdommens Fylkesråd. 1.3 Ungdomspolitikk Skiptvet ungdomsråd skal være partipolitisk uavhengig. Side 5 av 10

6 Sak 14/12 2 FUNKSJONSTID, VALG OG SAMMENSETNING 2.1 Valgperioden - Elevrådet ved Kirkelund skole velger medlemmene til Ungdomsrådet. Ved neste valg i 2014 velges 4 representanter for 1 år og 5 representanter for 2 år, fordi det da blir å anse som det første året med ordinært valg. Neste valg i 2015 er da 4 representanter på valg som skal velges for 2 år, mens 5 representanter sitter fortsatt. Ved årets valg i 2012, sitter alle representanter for i en periode på 2 år. - Skiptvet ungdomsråd er en fast ordning i Skiptvet kommune. Ungdomsrådet møtes minst 3 ganger i året. - Representantene i Skiptvet ungdomsråd presenteres for Skiptvet kommunestyre hver høst. - Representanter som ønsker ordet rekker opp hånden. Møtene avsluttes med åpen post, der representantene kan stille spørsmål. 2.2 Valg Skiptvet ungdomsråd konstituerer seg selv, dvs. leder og nestleder velges av og blant representantene på det første ungdomsrådet hver høst. Sekretærfunksjonen tillegges administrasjonen for kultur. Økonomiske forhold: Skiptvet Ungdomsråd skal disponere, prioritere og fordele et årlig beløp fastsatt av Skiptvet kommune. Vurdering: 2012 er det første året etter at Barn og unges kommunestyre gikk over til å bli et ungdomsråd. Det er derfor viktig at lages klare vedtekter og retningslinjer for rådet. INNSTILLING: Forslaget til kultursjef om vedtekter for Skiptvet ungdomsråd tas opp til drøfting i ungdomsrådet. Skiptvet ungdomsråd utarbeider sammen med kultursjef et vedtektsforslag som sendes videre til Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Side 6 av 10

7 SKIPTVET KOMMUNE Sak 12/12 FORDELING AV MIDLER TIL UNGDOMSFORMÅL 2012 Saksbehandler: Per-Morten Bergseth Arkivsaksnr.: 12/722 12/12 Barn og unges kommunestyre 10/29/2012 Bakgrunn: Hvert år blir det satt av en sum i kommunens budsjett som Skiptvet ungdomsråd skal fordele. Summen i 2012 er på kroner ,- og skal være disponert innen årets slutt. Saksutredning: Skiptvets lag og foreninger får økonomisk støtte via kommunens kulturstøtteordning. Midlene som Skiptvet ungdomsråd forvalter er derfor tiltenkt ungdomsformål som ikke dekkes av kulturstøtten. Kultursjef vil orientere om muligheter/formål under møtet. Skiptvet ungdomsråd må deretter komme frem til og lage nye retningslinjer for hvordan søknadsprosessen og tildeling skal foregå. Økonomiske forhold: Skiptvet ungdomsråd skal fordele kr ,- til ungdomsformål som faller utenom kommunens kulturstøtteordning. Vurdering: For å skape et bredt og godt ungdomstilbud i Skiptvet er det viktig å kunne gi rom for nytenkning. Ved at midlene som forvaltes av Skiptvet ungdomsråd ikke kan bevilges til de som allerede får kulturstøtte av kommunen, vil man kanskje klare å inspirere til en utvikling av nye aktiviteter og kreative arenaer for ungdom. INNSTILLING: 1. Skiptvet ungdomsråd skal sammen med kultursjef utarbeide nye retningslinjer for hvordan fordelingen av midler til ungdomsformål skal foregå. 2. Midlene skal fordeles til ungdomsrelaterte tiltak og aktiviteter, som faller utenfor kommunens kulturstøtteordning. 3. I kommunebudsjettet 2012 er det satt av kroner ,- som Skiptvet ungdomsråd skal fordele til ungdomsrelaterte formål i Skiptvet. 4. Midlene skal være disponert innen årets slutt. Side 7 av 10

8 SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 KUNSTGRESSBANE I SKIPTVET Saksbehandler: Per-Morten Bergseth Arkivsaksnr.: 12/724 13/12 Barn og unges kommunestyre 10/29/2012 Bakgrunn: I april ba formannskapet om at administrasjonen fremmer forslag om framdrift for bygging av kunstgressanlegg i Skiptvet. Administrasjonen bes om å vurdere: Plassering av kunstgressanlegget Eierform/samarbeidsmåte som tilfredsstiller kravene for momsrefusjon Finansiering Driftsform og driftskostnader sammenlignet med dagens drift. Saksutredning: Ut i fra dette ønsker rådmann en tilbakemelding fra ungdomsrådet om behovet for og mulighetene rundt en ny kunstgressbane i Skiptvet. Dette kan være: Vil en ny kunstgressbane medføre økt rekruttering til fotballgruppa? Hvilke muligheter ligger i en kunstgressbane i forhold til hva vi har i dag? Vil kunstgressbanen medføre mer uorganisert leik/fysisk aktivitet på banen i tidsrom som anlegget står ledig? Juridiske forhold: Det er ingen juridisk forpliktelser for kommunen til å bygge kunstgressbane. De juridiske spørsmålene i saken er knytta til eierskap og til regler om momsrefusjon. Økonomiske forhold: Idrettsanlegg finansieres ofte med 33 % på idrettslaget, 33 % på tippemidler og 33 % fra kommunen. Hvis idrettslaget eier og driver banen, kan idrettslaget søke momskompensasjon gjennom idrettskretsen. De administrerer en ordning kalt momskompensasjon for investeringer i idrettsanlegg. Denne ordningen blei innført i Der har det vært penger tilstrekkelig til % momskompensasjon hittil. Hvis dette fortsatt holder, så kan idrettslaget få 1,3-1,625 mill kr i momskompensasjon. Problemet er imidlertid at tippemiddelmyndighetene ikke aksepterer denne ordningen som god nok finansiering. De idrettslagene som benyttet denne ordningen har da kalt denne delen av finansieringen for lån. Skiptvet kommune har i økonomiplanen foreslått å bevilge 2 mill kr i tilskudd til kunstgressbanen. Idrettslaget har selv oppgitt at de kan bruke 0,6 mill kr i egne midler. Da mangler det 1,2 mill kr som idrettslaget forventer å få i gaver/dugnader. Ut fra dette kan finansieringen settes slik: Side 8 av 10

9 Sak 13/12 Finansiering med Skiptvet Idrettslag som eier av kunstgresset: Tippemidler 2,7 mill kr Skiptvet kommune 2,0 Skiptvet Idrettslag 0,6 Lån/mva komp 1,625 Gaver/dugnad 1,2 Finansierings behov 8,1250 mill kr Hvis kommunen eier kunstgresset, kan kommunen få refundert momsen gjennom den vanlige kommunale momsrefusjonsordningen. Denne ordningen kompliseres når flere enn kommunen må delta i finansieringen. Kommunen vil ikke få refundert mva på det beløpet som idrettslaget legger inn. Gaver og dugnader må rettes mot kommunen for at kommunen skal få momsrefusjon. Finansiering hvis kommunen eier kunstgresset: Tippemidler 2,7 mill kr Skiptvet kommune 2,0 Skiptvet idrettslag 0,6 MVA komp 1,325 Gaver/dugnad 1,5 Finansiering 8,1250 mill kr Vurdering: Brukerne av anlegget vil bli idrettslaget, kommunale virksomheter som skoler og barnehager på dagtid pluss og uorganisert leik når anlegget er ledig. Det vil i alle omstendigheter være idrettslaget som organiserer bruken. I forhold til det antallet som er med i fotballgruppa i idrettslaget nå, så er dette mye penger. Erfaringen fra andre steder ar nok at kunstgresset øker antall deltagere. Kunstgresset skal være tilgjengelig for bruk så sant det ikke ligger snø på matta. Det vil normalt si at banen er tilgjengelig 10 mnd i året. Gressmatta er tilgjengelig ca 4-5 mnd i året. Det er viktig å få en tilbakemelding på synspunktene til Skiptvet ungdomsråd om behov og muligheter rundt en ny kunstgressbane i Skiptvet. Dette siden medlemmene i ungdomsrådet representerer aldersgruppa som oftest benytter seg av fotballbanen. INNSTILLING: 1. Skiptvet Ungdomsråd drøfter behovet, mulighetene, fordeler og ulemper med en kunstgressbane i Skiptvet. 2. Skiptvet ungdomsråd gir rådmann en tilbakemelding på sine synspunkter. Side 9 av 10

10 SKIPTVET KOMMUNE Sak 9/12 ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/727 9/12 Barn og unges kommunestyre 10/29/ Valg av 2 representanter og 2 vararepresentanter til Østfold regionale ungdomsråd. Det kan være lurt og oppnevne 2 vara representanter i tillegg til de faste slik at vi alltid er sikret 2 fra hvert ungdomsråd. Dette er et arbeid som er viktig for regionen og spesielt ungdommene. Det Regionale Ungdomsrådet har blitt sett på som et viktig organ av Ordførerne i regionen og kan i tillegg virke inspirerende for ungdommene i sitt arbeid i de lokale rådene. 2. Eventuelt Side 10 av 10

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 01.06.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 9/25/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbet Narvestad Grenager, Linda Stensby, Frode

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte...

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: kl.18.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer