SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN"

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr ,- til Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) for bygging av fotballhall 45x69 meter på gnr. 44, bnr utbetaling av tilskudd fra kommune, stat (spillemidler) og merverdikompensasjon til formålet. Det gis ikke avdragsfrihet. Det forutsettes at SUIL ikke kan ta nye låneopptak uten dette skriftlig avtales med kommunen på forhånd.

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr ,- til Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) for bygging av fotballhall 45x69 meter på gnr. 44, bnr utbetaling av tilskudd fra kommune, stat (spillemidler) og merverdikompensasjon til formålet. Det gis ikke avdragsfrihet. Det forutsettes at SUIL ikke kan ta nye låneopptak uten dette skriftlig avtales med kommunen på forhånd.

3 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) er et godt drevet fler-idrettslag, med et stabilt medlemstall i overkant av 400 medlemmer de siste årene. SUIL ønsker å føre opp en fotballhall, type «Best-Hall», med grunnflate m2 (45x69m), på halve gressfotballbanen. Kostnadsrammen for prosjektet er estimert til kr. 10 mill. inkl. mva og byggelånsrenter. Finansiering er basert på kr. 5,7 mill. i sponsorstøtte, og 3 mill. i spillemidler, mva-kompensasjon og kommunal støtte, som må mellomfinansieres med lån over inntil 7 år, og resterende kr. 1,3 mill. Må finansieres ved et langsiktig lån over 15 år. Kommunen eier grunnen hvor eksisterende idrettsanlegg og klubbhus står. Dette hindrer klubben å stille eiendommen som sikkerhet for låneopptak, og banken forutsetter derfor at kommunen stiller en bankgaranti med inntil kr. 4,5 mill. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) er et godt drevet fler-idrettslag, hvor hovedidretten er fotball med A- og B-lag, og tilleggsidrettene er håndball, klatring, sykkel, skateboard, og siste etablerte idrett er innebandy. Idrettslaget har et stabil medlemstall, og dette er en av de idrettklubbene i kommunen med størst medlemstall i forhold til dekningsområdet i befolkningen. (Skudesneshavn og Sandve har ca innbyggere). Medlemstallene de siste årene har vært følgende: medlemmer, medlemmer, og medlemmer. SUIL har sin aktivitet ved idrettsanlegget vis-a-vis ungdomsskolen i Skudeneshavn, g/bnr. 44/17, 43/317 og 43/406. Alle eiendommene eies av Karmøy kommune. På de to førstnevnte eiendommene er det etablert en gressfotballbane, og en kunstgressbane (2007), samt et lite «ballhus». På sistnevnte eiendom er det oppført to bygninger. Kommunen eier idrettshallen (grunnflate m2) og SUIL eier klubbhuset (grunnflate 411 m2). SUIL ønsker å føre opp en fotballhall, type «Best-Hall», med grunnflate m2 (45x69m), på halve gressfotballbanen. Kostnadsrammen for prosjektet er estimert til kr. 10 mill. inkl. mva og byggelånsrenter. Denne halltypen er med oppspent duk, er tilsvarende type og størrelse som fotballhallen til Avaldsnes Idrettslag. Halltypen har en levetid på minst 25 år har leverandøren opplyst til SUIL. Spilleflaten (kunstgress) og lysanlegget er spillemiddelberettiget iht. bestemmelsene fra Kulturdepartementet, men ikke selve hallen. Spilleflaten og lysanlegget er estimert til kr. 3 mill. Prosjektet er derfor berettiget til ca. kr. 1 mill. i spillemidler og kr. 1 mill. i kommunalt tilskudd

4 over ordinært årlig idrettstilskudd. Prosjektet er ført opp på 31. plass i Karmøy kommunes handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Problemanalyse Totalkostnaden for oppføring av hallen er estimert til kr. 10 mill. SUIL forutsetter kr. 5,7 mill. i sponsorstøtte. Ca. kr. 4,8 mill. er allerede bekreftet. Momskompensasjon er estimert til kr. 1 mill. (som er 50% av full mva-kompensasjon). Videre forutsettes det tilsammen kr. 2 mill. fra spillemidler og kommunalt tilskudd (etter vanlig praksis i kommunen). Resterende kr. 1,3 mill. forutsettes finansiert med banklån. Erfaringene i Karmøy kommune er at spillemidler og ordinært kommunalt idrettstilskudd kan ta ca. 5 år å få utbetalt. Dette prosjektet er langt nede på kommunens handlingsplan, og SUIL har derfor forutsatt at utbetaling først skjer etter 7 år. Mvakompensasjon utbetales normalt året etter. Periodene hvor klubben venter på de ulike tilskuddene mellomfinansieres med banklån, med maksimalt kr. 2,32 mill. i følge SUIL's eget budsjett. Skudenes & Aakra Sparebank har gitt tilsagn på et byggelån kr. 7 mill. Etter byggeperioden er det gitt tilsagn på et driftslån på kr. 4,5 mill. Dette skal dekke mellomfinansiering av tilskuddene, og resten blir ca. kr. 1,3 mill. i langsiktig gjeld med nedbetalingstid på 15 år. Mellomfinansieringen nedbetales løpende med mva-kompensasjon, spillemidler og kommunalt tilskudd. Denne delen forventes å være nedbetalt etter 7 år. Kommunen står som eier av grunnen, og dette hindrer at SUIL kan stille eiendommen som sikkerhet for lånet. Derfor forutsetter banken at kommunen stiller som garantist for lånebeløpet opp til kr. 4,5 mill. Økonomi Finansieringsplan Investering: ,- Sponsor/egenkapital: ,- (kr er allerede bekreftet) Mva-kompensasjon: ,- mellomfinansiering tilbakebetalt etter 1 år Spillemidler: ,- mellomfinansiering tilbakebetaling etter 7 år Kommunalt tilskudd: ,- mellomfinansiering tilbakebetaling etter 7 år Resterende ,- Langsiktig gjeld tilbakebetaling over 15 år Denne oppstillingen avviker noe fra den oppstillingen klubben selv har i sin søknad til kommunen. Hovedårsaken er at klubben har inkludert en totalt finanskostnad med kr i finansieringsbehovet. Dette er ikke en riktig framstilling, fordi finanskostnaden forfaller ikke til betaling ved låneopptak, men påløper etter hvert i nedbetalingsperioden. Lånebehovet er derfor sannsynligvis noe lavere enn hva klubben selv estimerer forutsatt de forutsetninger som er lagt til grunn. SUIL har forøvrig et langsiktig lån pr på kr. 1,3 mill. knyttet til kunstgressbanen som ble bygget til Klubben forventer å få utbetalt resterende kommunalt tilskudd neste år med kr ,- Vurdering:

5 Investeringsbehovet på kr virker relativt godt dokumentert, og denne type hallprosjekt er det også erfaring med å bygge i kommunen. Sannsynlighet for kostnadsoverskridelser er ikke vurdert særskilt, men forventes å være lav. Sponsorstøtte med kr er bekreftet med kr , og klubben signaliserer at restbeløpet på kr er innen rekkevidde. Mva-kompensasjon forutsatt 50%. Erfaringene viser at i 2014 ble kompensasjonen kun 57%, mens nesten alle tidligere år har frivillige organisasjoner fått full mva-kompensasjon. Det er litt uklart om SUIL vil kunne få mva-kompensasjon for hele investeringen eller kun for det som er spillemiddelberettiget, kr. 3 mill. Dette er et klart usikkerhetsmoment som det må arbeides nærmere for å få avklart. SUIL s forutsetning om 50% mva-kompensasjon virker derfor rimelig. Dette betyr at mva-kompensasjonen kan i verste fall bli rundt kr og i beste fall kr. 2 mill. (100%). Forutsetning om å få spillemidler og kommunale tilskudd (til sammen kr. 2 mill.) først etter 7 år virker konservativt. Erfaringene i kommunen pr dato er ca. 5 år. Klubbens verdier er balanseført i klubbens regnskap til kr pr I følge klubbens styremedlem, Leif Henning Stave, er disse eiendelene ikke pantsatt. Panteverdien er mest sannsynlig også begrenset fordi kommunen eier tomten kunstgressbanen og klubbhuset står på. SUIL's betalingsevne de siste årene viser også å være god. Klubben driftes godt og følger opp sine forpliktelser. Erfaringen med klubben i forbindelse med bygging av kunstgressbanen i 2007 er meget god. Da stilte kommunen en bankgaranti på kr. 5,5 mill., som pr juni i år var redusert til ca. kr (pr var garantien kr. 2,1 mill.). Klubben har utarbeidet et driftsbudsjett fram til Budsjettet virker realistisk ut i fra tidligere år og viser en forsiktig vekst i inntekter med 4,5% i 2015, og 2% i påfølgende år. Årsresultatene rundt kr , og er i samme størrelse som siste par år. Framtidige finanskostnader knyttet til nye låneopptak er hensyntatt. Samlet gjeld i klubben ved utgangen av 2014 anslås følgelig å være kr. 4,3 mill. Videre ved utgangen av 2015 kr. 3,0 mill. Dette er noe lavere enn hva klubben selv har budsjettert. Årsaken er som nevnt at klubben har inkludert en totalt finanskostnad med kr i finansieringsbehovet. Kontantbeholdning pr viser kr Dette viser at klubben har et «buffer» om inntektene ikke utvikler seg som forutsatt. Rådmannens kommentarer: Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) har god tradisjon for å drive idrettslaget på en nøktern og god måte. Idrettslaget har en høyere medlemsandel av befolkningen i nedslagsfeltet, enn de tettsteder som er naturlig å sammenligne seg med.

6 Det er viktig for alle idrettslag å ha idrettsanlegg som fungerer godt og er hensiktsmessige i forhold til den aktiviteten de driver. Dette er helt nødvendig for å beholde og rekruttere medlemmer, som er en avgjørende forutsetning for å skape en økonomisk bærekraftig organisasjon. Med lang ventetid på spillemidler og kommunale tilskudd, kan dette føre til relativ kraftig nedbremsing av anleggsutbyggingen i kommunen. Bankgaranti som garanteres av kommunen er et viktig verktøy som kommunen kan bruke for å holde anleggsutbyggingen på et nivå som møter behovet i befolkningen. Rådmannens konklusjon: Klubben har allerede lykkes i å finansiere ca. 50% av investeringen på ca. kr. 10 mill. gjennom sponsoring. SUIL har sannsynliggjort sin framtidige betalingsevne på en nøktern måte gjennom sitt budsjett og tilhørende forutsetninger. Kommunen har også god erfaring med klubben fra tidligere anleggsutbygging, hvor de har stått ved sine forpliktelser. Kommunen eier grunnen som både nytt og eksisterende idrettsanlegg står på. Risikoen for kommunen vurderes å være lav til svakt moderat. Rådmannen vil derfor tilrå at søknaden i møtekommes, hvor Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr ,- til Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) for bygging av fotballhall 45x69 meter på gnr. 44, bnr utbetaling av tilskudd fra kommune, stat (spillemidler) og merverdikompensasjon til formålet. Det gis ikke avdragsfrihet. Det forutsettes at SUIL ikke kan ta nye låneopptak uten dette skriftlig avtales med kommunen på forhånd. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: - SUIL sin søknad om garanti inkl. vedlegg, datert 4. juli 2014

7 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 72/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr ,- til Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) for bygging av fotballhall 45x69 meter på gnr. 44, bnr utbetaling av tilskudd fra kommune, stat (spillemidler) og merverdikompensasjon til formålet. Det gis ikke avdragsfrihet. Det forutsettes at SUIL ikke kan ta nye låneopptak uten dette skriftlig avtales med kommunen på forhånd.

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer