Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr ,- til Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) for bygging av fotballhall 45x69 meter på gnr. 44, bnr Garantien gjelder lånets hovedstol maksimum kr ,- og kommunens maksimale garantiansvar kan således ikke overstige kr ,-. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 15 år. Kommunen har allerede forhåndsgodkjent tiltaket etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Garantien forutsetter at denne godkjenningen står ved lag. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet, og nedtrappes også i takt med utbetaling av tilskudd fra kommune, stat (spillemidler) og merverdikompensasjon til formålet. Det gis ikke avdragsfrihet. Det forutsettes at SUIL ikke kan ta nye låneopptak uten dette skriftlig avtales med kommunen på forhånd.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) er et godt drevet fler-idrettslag, med et stabilt medlemstall i overkant av 400 medlemmer de siste årene. SUIL ønsker å føre opp en fotballhall, type «Best-Hall», med grunnflate m2 (45x69m), på halve gressfotballbanen. Kostnadsrammen for prosjektet er estimert til kr. 10 mill. inkl. mva og byggelånsrenter. Finansiering er basert på kr. 5,7 mill. i sponsorstøtte, og 3 mill. i spillemidler, mva-kompensasjon og kommunal støtte, som må mellomfinansieres med lån over inntil 7 år, og resterende kr. 1,3 mill. Må finansieres ved et langsiktig lån over 15 år. Kommunen eier grunnen hvor eksisterende idrettsanlegg og klubbhus står. Dette hindrer klubben å stille eiendommen som sikkerhet for låneopptak, og banken forutsetter derfor at kommunen stiller en bankgaranti med inntil kr. 4,5 mill. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) er et godt drevet fler-idrettslag, hvor hovedidretten er fotball med A- og B-lag, og tilleggsidrettene er håndball, klatring, sykkel, skateboard, og siste etablerte idrett er innebandy. Idrettslaget har et stabil medlemstall, og dette er en av de idrettklubbene i kommunen med størst medlemstall i forhold til dekningsområdet i befolkningen. (Skudesneshavn og Sandve har ca innbyggere). Medlemstallene de siste årene har vært følgende: medlemmer, medlemmer, og medlemmer. SUIL har sin aktivitet ved idrettsanlegget vis-a-vis ungdomsskolen i Skudeneshavn, g/bnr. 44/17, 43/317 og 43/406. Alle eiendommene eies av Karmøy kommune. På de to førstnevnte eiendommene er det etablert en gressfotballbane, og en kunstgressbane (2007), samt et lite «ballhus». På sistnevnte eiendom er det oppført to bygninger. Kommunen eier idrettshallen (grunnflate m2) og SUIL eier klubbhuset (grunnflate 411 m2). SUIL ønsker å føre opp en fotballhall, type «Best-Hall», med grunnflate m2 (45x69m), på halve gressfotballbanen. Kostnadsrammen for prosjektet er estimert til kr. 10 mill. inkl. mva og byggelånsrenter. Denne halltypen er med oppspent duk, er tilsvarende type og størrelse som fotballhallen til Avaldsnes Idrettslag. Halltypen har en levetid på minst 25 år har leverandøren opplyst til SUIL. Spilleflaten (kunstgress) og lysanlegget er spillemiddelberettiget iht. bestemmelsene fra Kulturdepartementet, men ikke selve hallen. Spilleflaten og lysanlegget er estimert til kr. 3 mill. Prosjektet er derfor berettiget til ca. kr. 1 mill. i spillemidler og kr. 1 mill. i kommunalt tilskudd

3 over ordinært årlig idrettstilskudd. Prosjektet er ført opp på 31. plass i Karmøy kommunes handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Problemanalyse Totalkostnaden for oppføring av hallen er estimert til kr. 10 mill. SUIL forutsetter kr. 5,7 mill. i sponsorstøtte. Ca. kr. 4,8 mill. er allerede bekreftet. Momskompensasjon er estimert til kr. 1 mill. (som er 50% av full mva-kompensasjon). Videre forutsettes det tilsammen kr. 2 mill. fra spillemidler og kommunalt tilskudd (etter vanlig praksis i kommunen). Resterende kr. 1,3 mill. forutsettes finansiert med banklån. Erfaringene i Karmøy kommune er at spillemidler og ordinært kommunalt idrettstilskudd kan ta ca. 5 år å få utbetalt. Dette prosjektet er langt nede på kommunens handlingsplan, og SUIL har derfor forutsatt at utbetaling først skjer etter 7 år. Mvakompensasjon utbetales normalt året etter. Periodene hvor klubben venter på de ulike tilskuddene mellomfinansieres med banklån, med maksimalt kr. 2,32 mill. i følge SUIL's eget budsjett. Skudenes & Aakra Sparebank har gitt tilsagn på et byggelån kr. 7 mill. Etter byggeperioden er det gitt tilsagn på et driftslån på kr. 4,5 mill. Dette skal dekke mellomfinansiering av tilskuddene, og resten blir ca. kr. 1,3 mill. i langsiktig gjeld med nedbetalingstid på 15 år. Mellomfinansieringen nedbetales løpende med mva-kompensasjon, spillemidler og kommunalt tilskudd. Denne delen forventes å være nedbetalt etter 7 år. Kommunen står som eier av grunnen, og dette hindrer at SUIL kan stille eiendommen som sikkerhet for lånet. Derfor forutsetter banken at kommunen stiller som garantist for lånebeløpet opp til kr. 4,5 mill. Økonomi Finansieringsplan Investering: ,- Sponsor/egenkapital: ,- (kr er allerede bekreftet) Mva-kompensasjon: ,- mellomfinansiering tilbakebetalt etter 1 år Spillemidler: ,- mellomfinansiering tilbakebetaling etter 7 år Kommunalt tilskudd: ,- mellomfinansiering tilbakebetaling etter 7 år Resterende ,- Langsiktig gjeld tilbakebetaling over 15 år Denne oppstillingen avviker noe fra den oppstillingen klubben selv har i sin søknad til kommunen. Hovedårsaken er at klubben har inkludert en totalt finanskostnad med kr i finansieringsbehovet. Dette er ikke en riktig framstilling, fordi finanskostnaden forfaller ikke til betaling ved låneopptak, men påløper etter hvert i nedbetalingsperioden. Lånebehovet er derfor sannsynligvis noe lavere enn hva klubben selv estimerer forutsatt de forutsetninger som er lagt til grunn. SUIL har forøvrig et langsiktig lån pr på kr. 1,3 mill. knyttet til kunstgressbanen som ble bygget til Klubben forventer å få utbetalt resterende kommunalt tilskudd neste år med kr ,- Vurdering:

4 Investeringsbehovet på kr virker relativt godt dokumentert, og denne type hallprosjekt er det også erfaring med å bygge i kommunen. Sannsynlighet for kostnadsoverskridelser er ikke vurdert særskilt, men forventes å være lav. Sponsorstøtte med kr er bekreftet med kr , og klubben signaliserer at restbeløpet på kr er innen rekkevidde. Mva-kompensasjon forutsatt 50%. Erfaringene viser at i 2014 ble kompensasjonen kun 57%, mens nesten alle tidligere år har frivillige organisasjoner fått full mva-kompensasjon. Det er litt uklart om SUIL vil kunne få mva-kompensasjon for hele investeringen eller kun for det som er spillemiddelberettiget, kr. 3 mill. Dette er et klart usikkerhetsmoment som det må arbeides nærmere for å få avklart. SUIL s forutsetning om 50% mva-kompensasjon virker derfor rimelig. Dette betyr at mva-kompensasjonen kan i verste fall bli rundt kr og i beste fall kr. 2 mill. (100%). Forutsetning om å få spillemidler og kommunale tilskudd (til sammen kr. 2 mill.) først etter 7 år virker konservativt. Erfaringene i kommunen pr dato er ca. 5 år. Klubbens verdier er balanseført i klubbens regnskap til kr pr I følge klubbens styremedlem, Leif Henning Stave, er disse eiendelene ikke pantsatt. Panteverdien er mest sannsynlig også begrenset fordi kommunen eier tomten kunstgressbanen og klubbhuset står på. SUIL's betalingsevne de siste årene viser også å være god. Klubben driftes godt og følger opp sine forpliktelser. Erfaringen med klubben i forbindelse med bygging av kunstgressbanen i 2007 er meget god. Da stilte kommunen en bankgaranti på kr. 5,5 mill., som pr juni i år var redusert til ca. kr (pr var garantien kr. 2,1 mill.). Klubben har utarbeidet et driftsbudsjett fram til Budsjettet virker realistisk ut i fra tidligere år og viser en forsiktig vekst i inntekter med 4,5% i 2015, og 2% i påfølgende år. Årsresultatene rundt kr , og er i samme størrelse som siste par år. Framtidige finanskostnader knyttet til nye låneopptak er hensyntatt. Samlet gjeld i klubben ved utgangen av 2014 anslås følgelig å være kr. 4,3 mill. Videre ved utgangen av 2015 kr. 3,0 mill. Dette er noe lavere enn hva klubben selv har budsjettert. Årsaken er som nevnt at klubben har inkludert en totalt finanskostnad med kr i finansieringsbehovet. Kontantbeholdning pr viser kr Dette viser at klubben har et «buffer» om inntektene ikke utvikler seg som forutsatt. Rådmannens kommentarer: Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) har god tradisjon for å drive idrettslaget på en nøktern og god måte. Idrettslaget har en høyere medlemsandel av befolkningen i nedslagsfeltet, enn de tettsteder som er naturlig å sammenligne seg med.

5 Det er viktig for alle idrettslag å ha idrettsanlegg som fungerer godt og er hensiktsmessige i forhold til den aktiviteten de driver. Dette er helt nødvendig for å beholde og rekruttere medlemmer, som er en avgjørende forutsetning for å skape en økonomisk bærekraftig organisasjon. Med lang ventetid på spillemidler og kommunale tilskudd, kan dette føre til relativ kraftig nedbremsing av anleggsutbyggingen i kommunen. Bankgaranti som garanteres av kommunen er et viktig verktøy som kommunen kan bruke for å holde anleggsutbyggingen på et nivå som møter behovet i befolkningen. Rådmannens konklusjon: Klubben har allerede lykkes i å finansiere ca. 50% av investeringen på ca. kr. 10 mill. gjennom sponsoring. SUIL har sannsynliggjort sin framtidige betalingsevne på en nøktern måte gjennom sitt budsjett og tilhørende forutsetninger. Kommunen har også god erfaring med klubben fra tidligere anleggsutbygging, hvor de har stått ved sine forpliktelser. Kommunen eier grunnen som både nytt og eksisterende idrettsanlegg står på. Risikoen for kommunen vurderes å være lav til svakt moderat. Rådmannen vil derfor tilrå at søknaden i møtekommes, hvor Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr ,- til Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) for bygging av fotballhall 45x69 meter på gnr. 44, bnr Garantien gjelder lånets hovedstol maksimum kr ,- og kommunens maksimale garantiansvar kan således ikke overstige kr ,-. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 15 år. Kommunen har allerede forhåndsgodkjent tiltaket etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Garantien forutsetter at denne godkjenningen står ved lag. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet, og nedtrappes også i takt med utbetaling av tilskudd fra kommune, stat (spillemidler) og merverdikompensasjon til formålet. Det gis ikke avdragsfrihet. Det forutsettes at SUIL ikke kan ta nye låneopptak uten dette skriftlig avtales med kommunen på forhånd. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: - SUIL sin søknad om garanti inkl. vedlegg, datert 4. juli 2014

6 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr ,- til Skudenes Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) for bygging av fotballhall 45x69 meter på gnr. 44, bnr Garantien gjelder lånets hovedstol maksimum kr ,- og kommunens maksimale garantiansvar kan således ikke overstige kr ,-. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 15 år. Kommunen har allerede forhåndsgodkjent tiltaket etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Garantien forutsetter at denne godkjenningen står ved lag. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet, og nedtrappes også i takt med utbetaling av tilskudd fra kommune, stat (spillemidler) og merverdikompensasjon til formålet. Det gis ikke avdragsfrihet. Det forutsettes at SUIL ikke kan ta nye låneopptak uten dette skriftlig avtales med kommunen på forhånd.

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06.

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 64 H &46 Arkivsaksnr.: 4/36 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur.6.5 Formannskapet.6.5 NYTT KLUBBHUS ETTER BRANN HELGANES MOTORSPORTSENTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

PERMANENT INNENDØRSHALL

PERMANENT INNENDØRSHALL PERMANENT INNENDØRSHALL Styret har arbeidet med hallsaken etter fullmakt fra Ekstraordinær Generalforsamling 22.8.2013: «Styret ble enstemmig innvilget fullmakt til å påbegynne forprosjektet i forbindelse

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013.

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer