Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb"

Transkript

1 Byrådssak 326/12 Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb ROLO SARK Hva saken gjelder: Paradis Tennisklubb har i brev av søkt om kommunal garanti pålydende kr ,- for oppføring av to store flerbrukshaller på Slettebakken i Bergen del av Gnr.160, Bnr 908 og 181. Klubben har i mail av justert søknaden til kr ,- Anlegget vil primært betjene tennis-spillere fra hele byen, men vil også fungere som et nærmiljø- og idrettsanlegg for Årstad bydel. Det vil bli mulighet for trening og konkurranser året rundt i forskjellige idretter. I vedtatt idrettsplan for Bergen kommune fremgår det at Bergen kommune vil legge til rette for tomt til privat utbygging, drift og bruk av tennisanlegg på Slettebakken. Anleggets lokalisering er sentralt i forhold til byrådets levekårssatsing for øvrig. Prosjektet er oversendt til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i Kulturdepartementet. Søknaden omhandler to store flerbrukshaller, sosialt rom, samt treningssenter på 400 m² på til sammen 18,4 millioner i spillemidler. Der er ingen garanti for at Kulturdepartementet vil gi kr. 18,4 millioner i spillemidler til prosjektet, derfor må det legges som en forutsetning for vedtaket at spillemidler i denne størrelsesorden eller annen finansiering fra klubben blir gitt før Bergen kommune kan utstede kausjonserklæring. Foreløpig uten kjennskap til eventuell reduksjon på spillemidlene har Paradis Tennisklubb dokumentert ytterligere kr ,- i gave fra Grieg Holdings AS(se vedlegg 5). Bergen kommune ved Etat for Eiendom arbeider med festekontrakt med Paradis Tennisklubb for tomten. En forutsetning for vedtaket er at festekontrakt med Paradis Tennisklubb blir ferdigstilt og signert. Rammetillatelse er gitt den ref. sak /6. Klagefrist er satt til 3 uker etter utsendelse av vedtak. Etter det Etat for Byggesak og private planer kjenner til er det ikke kommet inn noen klager pr. dato(se kopi av mail fra Etat for Byggesak og private planer i vedlegg 6). En forutsetning i denne saken er at eventuelle klager på rammetillatelsen ikke blir tatt til følge. Finansiering er tenkt som følger: Lån inklusive forskuttering av spillemidler(kr. 18,4 mill) og momsref.(kr. 9 mill) kr ,- Egenkapital(inkl. gaver og rabatter) kr ,- Samlet kostnad kr ,- Søknad om kommunal garanti er for låneopptak for å forhåndsfinansiere moms og spillemidler, samt lån med renter. Søknaden er delt i garanti for mellomfinansiering for spillemidler pålydende kr. 18,4 mill, lån for momskompensasjon pålydende kr. 9 mill(beregnet 80 %), 3 millioner(usikret lån fra sponsorer) samt ordinært lån pålydende kr. 17,1 mill. på til sammen kroner 47,5 millioner. En forutsetning for den kommunale garantien er at Fylkesmannen i Hordaland godkjenner garantistillelsen, jfr. kommunelovens Handelsbanken har satt som vilkår i sitt tilbud om langsiktig finansiering at egenkapital stor kr ,- skal benyttes før disponering av byggekreditten finner sted. 1

2 Det er fremlagt et driftsbudsjett basert på åpningstid i 44 uker pr. år, samt utleiepriser som ligger under gjennomsnitt for tilsvarende prosjekt. I tillegg vil anlegget ha kapasitet til ytterligere inntjening fra andre inntektsbringende aktiviteter, både idrettslige og kommersielle. Tennis er også en idrett i utvikling og legger nå til rette for en bredere brukergruppe enn tidligere. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Søknader om kommunal garanti må først innvilges av bystyret, og så videresendes Fylkesmannen i Hordaland for godkjenning, jfr. Kommunelovens Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen bystyre innvilger Paradis Tennisklubb en kommunal garanti(simpel kausjon) for låneopptak pålydende kr ,-. Lånet skal brukes i forbindelse med finansiering av dobbel flerbrukshall med seks tennisbaner og tilhørende styrkerom, garderober og sosiale rom på Slettebakken. 2. Bergen bystyre har følgende forutsetninger: 2.1. Fylkesmannen i Hordaland godkjenner garantistillelsen, jfr. Kommunelovens Handelsbanken sender kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune Lånet skal pantesikres. Bergen kommune kan tre inn i Handelsbanken sin panterett dersom lånet misligholdes, og skal derfor varsles umiddelbart dersom terminbeløp uteblir Garantistillelsen skal ha en varighet på inntil 10 år fra utbetalingsdato eller til spillemidler og momskompensasjon er utbetalt Dersom misligholdelse skjer og/eller Paradis Tennisklubb oppløses, skal Bergen kommune ha rett til å tre inn i festekontrakten på samme vilkår som Paradis Tennisklubb og/eller Bergen kommune overtar festeforholdet på tomten Alle eventuelle fremtidige investeringstilskudd og/eller prosjekttilskudd fra Bergen kommune knyttet til denne utbyggingen skal gå til reduksjon av lån eller avdragsbetaling på lånet. Spillemidler og momskompensasjon skal gå til reduksjon av lån At idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning blir gitt av Kulturdepartementet med minst kr ,- i spillemidler til anlegget eller annen tilfredsstillende finansiering sammen med spillemidlene utgjør denne sum At prosjektet får momskompensasjon på minst 80% av beregnet beløp(kr. 9 millioner). Risikoen med at momskompensasjonsordningen kan utgjøre mindre enn 80% må Paradis Tennisklubb ta selv At festekontrakt med Bergen kommune er inngått før saken oversendes til Fylkesmannen i Hordaland for godkjenning At forutsetningene i rammetillatelsen blir oppfylt. Samt at det ikke foreligger klager som tas til følge på rammetillatelsen. Dato: 23. oktober 2012 Monica Mæland byrådsleder Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke 2

3 Vedlegg: 1. Søknad fra Paradis Tennisklubb 2. Mail av med justering av søknad 3. Lånetilsagn fra Handelsbanken 4. Intensjonsdokument for festekontrakt fra Etat for Eiendom 5. Gavebrev fra Grieg Holdings AS, Grieg Foundation og Ystholmen AS 6. Rammetillatelse 3

4 Saksutredning: Paradis Tennisklubb har i brev av søkt om kommunal garanti pålydende kr ,- for oppføring av 6 stk innendørs tennisbaner på Slettebakken i Bergen del av Gnr.160, Bnr 908 og 181. Klubben har i mail av justert søknaden til kr ,- Anlegget vil betjene tennis-spillere fra hele byen, men vil også fungere som et nærmiljøanlegg for Årstad bydel. Det vil bli mulighet for trening og konkurranser året rundt. I vedtatt idrettsplan for Bergen kommune fremgår det at Bergen kommune vil legge til rette for tomt til privat utbygging, drift og bruk av tennisanlegg på Slettebakken. Anleggets lokalisering er sentralt i forhold til byrådets levekårssatsing for øvrig. Paradis Tennisklubb har ca 280 medlemmer, og med de samarbeidende klubbene har samlet medlemsmasse blitt oppgitt til over 900. Dette ser klubben for seg vil stige ytterligere når nye baner kommer på plass. Det finnes i dag et fåtall andre innendørs baner i Bergen, to på Slettebakken(Paradis Tennisklubb) der ny hall vil bli bygget, samt ved Aktiv 365 på Paradis, ved Bønes Racketsenter og en privat hall i Eidsvågen. I et av resultatmålene i Idrettsplanen under pkt «Spesialhaller/anlegg innendørs» vil Bergen kommune tilrettelegge for tennis ved Slettebakken. Utbygging, bruk og drift forutsettes i privat regi. Prosjektet er i skrivende stund inne til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i Kulturdepartementet. Søknaden omhandler to store tennishaller og sosialt rom på til sammen 18,4 millioner i spillemidler. Der er ingen garanti for at Kulturdepartementet vil gi kr. 18,4 millioner i spillemidler til prosjektet, derfor må det legges som en forutsetning for vedtaket at spillemidler i denne størrelsesorden eller annen finansiering fra klubben blir gitt. Foreløpig uten kjennskap til eventuell reduksjon på spillemidlene har Paradis Tennisklubb dokumentert ytterligere kr ,- i gave/egenkapital fra Grieg Holdings AS. Bergen kommune ved Etat for Eiendom holder i skrivende stund på med festekontrakt med Paradis Tennisklubb på tomten. En forutsetning for kommunal garanti er at festekontrakt med Paradis Tennisklubb blir ferdigstilt og signert før banken kan utbetale lån, dette er også en forutsetning fra Handelsbanken sin side. Finansiering er tenkt som følger: Lån inklusive forskuttering av spillemidler(kr. 18,4 mill) og momsref.(kr. 9 mill) kr ,- Egenkapital(inkl. gaver og rabatter) kr ,- Samlet kostnad kr ,- Søknad om kommunal garanti er for låneopptak for å forhåndsfinansiere moms og spillemidler, samt lån med renter. Søknaden er delt i garanti for mellomfinansiering for spillemidler pålydende kr. 18,4 mill, lån for momskompensasjon pålydende kr. 9 mill(beregnet 80 %), 3 millioner(usikret lån fra sponsorer) samt ordinært lån pålydende kr. 17,1 mill. på til sammen avrundet til kroner 47,5 millioner. Handelsbanken har satt som vilkår i sitt tilbud om langsiktig finansiering at egenkapital stor kr ,- skal benyttes før disponering av byggekreditten finner sted. I tillegg har Handelsbanken satt som kriterier før byggelån etableres: At festekontrakten med Bergen kommune skal være på plass. All relevant dokumentasjon som kan ha betydning i saken, så som anbudsbeskrivelse, kontrakt for totalentreprise, avtaleverk med Bergen kommune skal være fremvist. At garanti blir gitt fra entreprenørens morselskap Betonmast Bygg AS for oppfyllelse av totalentreprise kontrakt. Det blir engasjert profesjonell prosjektleder som skal godkjennes av Handelsbanken Byggkontrollør skal godkjennes av Handelsbanken. At panteobjektet er forsikret, Paradis Tennisklubb må oppgi navn på forsikringsselskap og polisenummer. 4

5 En annen forutsetning for den kommunale garantien er at Fylkesmannen i Hordaland godkjenner garantistillelsen, jfr. kommunelovens Videre forutsettes det at Handelsbanken sender kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune, og at lånet pantesikres, samt at Bergen kommune kan tre inn i Handelsbanken sin panterett dersom lånet misligholdes. Bergen kommune skal derfor varsles umiddelbart av Handelsbanken dersom forfalt terminbeløp uteblir. Garantistillelsen skal ha en varighet på inntil 10 år fra utbetalingsdato av lånet eller til spillemidler(5 år) og momskompensasjon(2 år) er utbetalt. I lånedokumentet har Handelsbanken satt som forutsetning at: Handelsbanken har 1. pr. pant i Bergen Tennis Arena på festet grunn pålydende kr ,- Selvskyldnerkausjon fra Bergen kommune pålydende kr ,- blir gitt. Garantien nedtrappes i takt med nedbetaling av gjeld og løper i hele lånet sin løpetid. Selvskyldnergarantien sikrer også byggelånet. Løpetid på lån i Handelsbanken: Lånet nedreguleres med kr ,-(tilsvarende momsrefusjon) innen 2014 og ytterligere med kr ,-(tilsvarende spillemidler og/eller gave/egenkapital) og kr ,-(usikret lån fra sponsorer) til kr ,- innen utgangen av deretter nedbetales lånet som serielån over 14 år. Handelsbanken har gitt tilbud om gjeldsbrevlån annuitet datert den Dette er gitt med nedbetalingstid på 15 år, men med avdragsfrihet i 1 år og senest etter 2 år skal beløp(momskompensasjon) nedbetales med beløp kr. 9 millioner. Senest etter 5 år skal spillemidler betale ned lånet ytterligere med minst kr. 18 millioner. Dette beløpet er det knyttet usikkerhet til gjennom spillemiddelordningen siden saken pr. dato ligger til vurdering hos Kulturdepartementet. Handelsbanken gir lånetilsagnet med forbehold om garanti fra Bergen kommune. Lånet gis med forbehold om kommunal bekreftelse vedrørende pantsettelse av Gnr.160, Bnr 908 og 181 i Bergen kommune, eiendom på festet grunn. Handelsbanken forutsetter videre at aksept på tilbudsbrev, samt låne og sikkerhetsdokumenter er underskrevet av låntaker. Og at forsikringsattest utstedt til banken som panthaver for den/de pantsatte objekter. En forutsetning for den kommunale garantien er at Fylkesmannen i Hordaland godkjenner garantistillelsen, jfr. kommunelovens Videre forutsettes det at banken sender kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune, og at lånet pantesikres, samt at Bergen kommune kan tre inn i Handelsbanken sin panterett dersom lånet misligholdes. Bergen kommune skal derfor varsles umiddelbart av Handelsbanken dersom forfalt terminbeløp uteblir. Garantistillelsen skal ha en varighet på inntil 10 år fra utbetalingsdato av lånet eller til spillemidler og momskompensasjon er utbetalt. Det er fremlagt et driftsbudsjett basert på åpningstid i 44 uker pr. år, samt utleiepriser som ligger under gjennomsnitt for tilsvarende prosjekt. Åpningstid er satt til klokken til hver dag. Foreløpig er det ikke regnet med utleie på dagtid eller morgener. I tillegg vil anlegget ha kapasitet til ytterligere inntjening fra andre inntektsbringende aktiviteter, både idrettslige og kommersielle. Estimert driftsresultat inkludert kapitalbetjening(renter og avdrag på lån) første driftsår er satt til kr ,- og driftsår 5 til kr ,-. Det er i driftsbudsjett lagt inn en buffer på en dags belegg. Tennis er også en idrett i utvikling og legger nå til rette for en bredere brukergruppe enn tidligere. Området som det skal bygges på er regulert til idrettsformål. I søknad om rammetillatelse er det søkt om disp. mot grense til LNF område mot øst. Rammetillatelse er gitt ref. sak /6 fra Etat for Byggesak og Private Planer. Rammetillatelsen setter forutsetninger på plassering, høyde på bygg, adkomst, parkering, vannforsyning og avløp, fjernvarme, bygg- og anleggsavfall, rivning av gammel boblehall, utomhusarbeider, forurenset grunn, universell utforming, godkjenning av ansvarsrett og gjennomføringsplan. 5

6 Konklusjon: Bergen bystyre bør innvilge Paradis Tennisklubb en garanti(simpel kausjon) for kr ,-. Garantien bør gjelde i inntil 10 år fra utbetalingsdato eller til spillemidler og momskompensasjon er utbetalt. Bergen bystyre må ha følgende forutsetninger: 1 At Fylkesmannen i Hordaland godkjenner garantistillelsen, jfr. Kommunelovens At banken sender kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune. 3 At lånet skal pantesikres. Bergen kommune kan tre inn i banken sin panterett dersom lånet misligholdes, og skal derfor varsles umiddelbart dersom terminbeløp uteblir. 4 At garantistillelsen skal ha en varighet på inntil 10 år fra utbetalingsdato eller til spillemidler og momskompensasjon er utbetalt. 5 At dersom misligholdelse skjer og/eller Paradis Tennisklubb oppløses, skal Bergen kommune ha rett til å tre inn i festekontrakten på samme vilkår som Paradis Tennisklubb og/eller Bergen kommune overtar festeforholdet på tomten. 6 At alle eventuelle fremtidige investeringstilskudd og/eller prosjekttilskudd fra Bergen kommune knyttet til denne utbyggingen skal gå til reduksjon av lån eller avdragsbetaling på lån. Spillemidler og momskompensasjon skal gå til reduksjon av lån. 7 At idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning blir gitt av Kulturdepartementet med minst kr ,- i spillemidler til anlegget eller annen tilfredsstillende finansiering sammen med spillemidlene utgjør denne sum. 8 At prosjektet får momskompensasjon på minst 80% av beregnet beløp(kr. 9 millioner). Risikoen med at momskompensasjonsordningen kan utgjøre mindre enn 80% må Paradis Tennisklubb ta selv. 9 At festekontrakt med Bergen kommune er inngått før saken oversendes til Fylkesmannen i Hordaland for godkjenning. 10 At forutsetningene i rammetillatelsen blir oppfylt. Samt at det ikke foreligger klager som tas til følge på rammetillatelsen. 6

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

PERMANENT INNENDØRSHALL

PERMANENT INNENDØRSHALL PERMANENT INNENDØRSHALL Styret har arbeidet med hallsaken etter fullmakt fra Ekstraordinær Generalforsamling 22.8.2013: «Styret ble enstemmig innvilget fullmakt til å påbegynne forprosjektet i forbindelse

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/1495 I Arkiv sakid.: 10/2761 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak II nr.: 018/11 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen I Dato: 28.02.2011

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR 2010 - TILLEGGSBEVILGNING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR 2010 - TILLEGGSBEVILGNING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6646 1 I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 10/1656 I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sakm.: 064/10 FORMANNSKAP Dato: 20.09.2010 056/10

Detaljer

HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd

HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd 1. Formål... 3 2. Dokumentasjon... 4 3. Taushetsplikt og fullmakt... 4 4. Vurdering av lånsøkers

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer