Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:"

Transkript

1 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / Stavanger formannskap (AU) Stavanger formannskap Stavanger bystyre FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA Forslag til vedtak: 1. Stavanger kommune stiller seg positiv til bygging av ny idrettshall for Bedriftsidretten i Rogaland. 2. Stavanger kommune ønsker å stille selvskyldnergaranti som dekker byggingen av flerbrukshallen og eventuell mellomfinansiering av spillemidler. Garantibeløpet skal være oppad begrenset til 85,2 millioner kroner. Garantitiden kan være opp til 25 år og garantibeløpet skal nedtrappes suksessivt gjennom denne perioden. Rådmannen gis fullmakt til å utstede garantien. 3. Stavanger kommune er positiv til å vurdere en leieavtale på inntil to flater i flerbrukshallene for å sikre breddeidretten i Stavanger brukstid i hallen. Tiltaket ses i sammenheng med øvrige tiltak og vil bli vurdert ved utforming av HØP

2 FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA 1. Hva saken gjelder Rogaland Bedriftsidrett er en ideell organisasjon som fyller behovet for idrettslig aktivitet for arbeidslivet. Bedriftsidretten har ca medlemmer på Nord-Jæren, totalt er det ca medlemmer i hele Rogaland. Visjonen til organisasjonen er «Et sprekere Rogaland». På grunn av at bedriftsidrettens annerledeshet så er organisasjonen ikke prioritert når det gjelder tildeling av brukstid i kommunale haller, men får i stedet benytte gymsaler på skolene der disse er ledige. Bedriftsidretten har i de senere år vokst seg stor, og som følge av manglende lokalitet har de nå ønske om å bygge et eget idrettsbygg på Forus. Bygget har fått navnet Forus Bedriftsidrettsarena. Bygget skal etter planen inneholde 5 squashbaner, 3 flerbrukshaller, skytebane, treningssenter, barnehage, leilighetshotell. En del av tilleggsfunksjonaliteten som hotell og barnehage er bygget for å få en tilstrekkelig økonomi i prosjektet. Bedriftsidretten har i møte med administrasjonen, senere også bekreftet i brev, fremmet ønske om bidrag fra Stavanger kommune innenfor ulike områder for å sikre realisering med bygget på Forus. Dette slik at bygget kan oppføres med den kapasitet og funksjonalitet som idrettslaget behøver i et lengre perspektiv. Bidraget som ønskes fra Stavanger kommune er følgende; Forskuttering av spillemidler, avtale om leie av kapasitet i flerbrukshall og kommunal selvskyldnergaranti. 2. Bakgrunnsinformasjon Den planlagte lokaliseringen til Forus Bedriftsidrettsarena ligger i nærheten av de sentrale knutepunkt i forhold til transport og arbeidsplasser. Geografisk vil bygget ligge i Sola kommune, men med kort avstand til både Sandnes og Stavanger. Med utgangspunkt i beliggenheten har derfor bygget gode forutsetninger for å samle medlemmene og samtidig gjøre Forus enda mer attraktivt som arbeidssted. Bedriftsidretten har en god dialog med Sola kommune om den planlagte skytebanen i bygget. I Sola formannskap den ble det vedtatt å utrede muligheten nærmere for Sola kommune å inngå som eier av skytebanen en gang i fremtiden, men at det i oppstartfasen inngås avtale på forskuttering av spillemidler til skytebanen. Kostnadsrammen for bygget er estimert til 193 mnok med romslig budsjettering. Bedriftsidretten hevder selv å ha egenkapital nok til dekning av 50 % av dette beløpet. Dette baserer seg både på spillemidler, idrettens refusjonsordning for MVA, tilskudd og gaver, brukerbetaling og samarbeidsavtaler. Resterende beløp må finansieres ved lån, eventuelt ved at flere avtaler med samarbeidspartnere inngås. Tomten som bygget ønskes oppført på skal kjøpes fra Forus Næringspark AS til redusert pris og det er også gitt tilsagn om betalingsutsettelse for å begrense behovet for mellomfinansiering. Forus Bedriftsidrettsarena kan anslagsvis stå ferdig innen førstekvartal 2015 om alt går etter planen. 3.1 Forskuttering av spillemidler 2

3 Bedriftsidretten i Rogaland har mottatt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for anlegget. Totalt utgjør tilsagnet om spillemidler 28, 8 millioner kroner. Av dette er 3,2 millioner øremerket oppføring av skyteanlegget. Som følge av at spillemidlene ikke blir betalt ut før 3-5 år etter anlegget er ferdigstilt må disse midlene i praksis mellomfinansieres. De beløp som er øremerket skyteanlegget skal dekkes av Sola kommune. Bedriftsidretten ønsker derfor at Stavanger kommune skal forskuttere 25,2 millioner kroner frem til spillemidlene utbetales. 3.2 Vurdering forskuttering En forskuttering må trolig lånefinansieres av kommunen. I kommunens budsjetter vil en slik forskuttering regnes som en driftsutgift noe som ikke er ønsket. Ved forskuttering må det også utarbeides en avtale mellom partene. Kostnaden kommunen får som følge av forskutteringen må overføres tilbake til kommunen, alternativt må noe av forskutteringen inngå som upfront betaling for en eventuell leie av hallen. Dette synes derfor som en mindre effektiv løsning enn om bedriftsidretten gjør dette selv overfor sin kredittgiver. Rådmannen mener en forskuttering ikke vil være en optimal løsning i dette tilfellet og ønsker i stedet å se bedriftsidrettens behov for gunstig mellomfinansiering i sammenheng med punktet under om kommunal selvskyldnergaranti. Dette vil gi en rimeligere løsning for kommunen, samtidig som bedriftsidretten kan mellomfinansiere til markedets beste betingelser. 4.1 Kommunal selvskyldnergaranti for flerbrukshallen Bedriftsidretten ønsker at kommunen stiller en selvskyldnergaranti for flerbrukshallen. Garantien er avgrenset til flerbrukshallen, men må gjelde i 25 år. Den ytre økonomiske rammen for en slik garanti er ønsket å være 60 mnok. En kommunal selvskyldnergaranti på denne størrelsen krever godkjenning av Fylkesmannen for at den skal være gyldig. Fordelen med en slik garanti er den lave finansieringskostnaden bedriftsidretten oppnår ved å ha kommunen som garantist. Dette gir bedriftsidretten rett på lån i Kommunalbanken til meget gunstig rente. Nest beste finansieringsinstitusjon ut over dette tilbyr rente som er rundt 3 % høyere. I kronebeløp utgjør denne forskjellen ca 1,8 millioner i sparte utgifter i første år og ca 25 millioner over 25 år etter bedriftsidrettens egne kalkulasjoner. Bedriftsidretten uttaler på eget initiativ at kommunen kan få «gratis» halltid tilsvarende besparelsen om kommunen velger å inngå en slik løsning. 4.2 Vurdering selvskyldnergaranti Det finnes pr i dag enkelte lovlighetsskranker i kommuneloven ved å stille kommunal garanti. Slik Rådmannen vurderer, er det likevel ingen forbud mot å stille garanti til fordel overfor denne type ideell organisasjon som bedriftsidretten er. Flere storbyer, blant annet Trondheim og Bergen, har også dette som vanlig praksis ved oppføring av slike bygg i privat regi. Rådmannen har i tidligere henvendelser fra andre idrettslag og organisasjoner hatt en restriktiv holdning overfor ønsker om kommunal selvskyldnergaranti. Dette har sammenheng med at det ikke 3

4 er ønskelig for kommunen å stille denne type sikkerhet for andre sine forpliktelser. Videre kan kommunen utsettes for økonomisk risiko hvis det blir mange slike garantier og det blir dårlige økonomiske tider. Rådmannen mener likevel at det ikke vil være usaklig forskjellsbehandling om Rogaland bedriftsidrettslag får stilt en slik garanti i dette tilfellet. Dette kan begrunnes med at bedriftsidrettslaget ofte havner mellom to stoler i tildelinger fra kommunen; De blir ikke betraktet som et ordinært idrettslag som får nyte godt av kommunens tildelinger av tid og penger, men er fortsatt en ideell organisasjon basert på idrettens verdier frivillighet og dugnad. Dette kan derfor tale for å strekke seg lenger for å sikre realisering av eget anlegg for bedriftsidretten. I tillegg finnes det også et næringspolitisk argument ved at en bidrar til å gjøre forusområdet mer attraktivt som arbeidssted. Rådmannen ønsker i tillegg å øke garantibeløpet slik at også bedriftsidrettens behov for mellomfinansiering av spillemidlene dekkes av den totale garantien i dette tilfellet. Som nevnt i pkt 3.2 er en ren forskuttering ikke en foretrukket løsning her. Totalt vil selvskyldnergaratien da omfatte 85,2 millioner kroner og kan gjelde for inntil 25 år. Det ønskes likevel at garantibeløpet avtrappes suksessivt gjennom garantiperioden slik at kommunen ikke innestår for mer enn nødvendig. Fordelen med å stille garanti er den økonomiske besparelsen som både bedriftsidretten og kommunen kan få. Besparelsen for bedriftsidretten vil være knyttet til finansiering og kan komme kommunen til gode gjennom brukstid i hallen. Kostnaden ved å stille en selvskyldnergaranti er også beskjeden målt opp mot den fordel som oppnås i retur gjennom brukstid i hallen. Ulempen for kommunens del er den risiko som kan være å stille sikkerhet for andres forpliktelser. Bygget som bedriftsidretten skal bygge er stort og kostnadskrevende slik at det vil være risiko knyttet til den økonomiske driften. På den annen side vil garantien kunne sikres i flerbrukshallen, noe som gir kommunen rett på å overta hallen dersom vilkårene for dette er til stedet. Dette vil kunne gi kommunen tiltrengt hallkapasitet på mer permanent basis. Kommunen kan også til en viss grad leie mer tid i flerbrukshallen og på den måten begrense den økonomiske risiko i prosjektet. Rådmannen mener etter dette det er gode grunner for å inngå en selvskyldnergaranti forutsatt at alle økonomiske tall og avtaler er gjennomgått og kvalitetssikret før en garanti utstedes. 5.1 Leieavtale på halltid i flerbrukshallen. Forus Bedriftsidrettsarena er bygget først og fremst med tanke på bedriftsidrettens eget behov i et fremtidig perspektiv. På tross av dette er det ventet at det vil ta noe tid før kapasiteten er full og det er i denne perioden ønskelig å leie overskuddskapasiteten bort til eksempelvis kommunen. Rogaland bedriftsidrettsforening har foreslått å inngå leieavtale med kommunen for to hallflater; Den ene er en 10 års leieavtale på en flerbruksflate med kommunal åpningstid. Det er her foreslått en mulighet for forlengelse på ytterligere 5 år. Det er her estimert en årlig leiepris på 2,4 millioner eks mva, men inklusiv alle normale driftskostnader. Prisestimatet forutsetter at bedriftsidretten med kommunes hjelp får lavere rente i kommunalbanken, men det er ikke tatt høyde for en eventuell motregning for besparelsen som oppnås med en kommunal selvskyldnergaranti. 4

5 For den andre avtalen er det foreslått en leietid på 5 år, men med gjenkjøpsrett fra bedriftsidretten i perioden. Dette for å justere behovet til bedriftsidretten i oppstartsfasen. Milepæler for når denne gjenkjøpsretten kan benyttes skal avtales konkret. Det er også her estimert en årlig leiepris på 2, 4 millioner kroner under samme forutsetning som over. Dersom en forutsetter åpningstid på 1980 timer på årsbasis vil timeprisen være ca 1212 kr timen for flerbrukshallene. Til sammenligning er leieavtalen med Vikinghallen på 1150 kr timen. 5.2 Vurdering leietid Slik rådmannen vurderer ønsket om leieavtaler så er dette fornuftig. For de områder i Stavanger som vil være aktuelle for denne hallen er det i dag liten halldekning, og det vil være uproblematisk å få fylt opp tilgjengelig tid. Det er heller ingen umiddelbare planer å bygge egne kommunale haller i disse områdene. En annen bieffekt ved oppføring av bygget vil trolig være at kapasiteten i kommunens gymsaler vil bli bedre på kveldstid. Dette ettersom det kan blir frigjort mer tid i gymsalene på kveldstid. Ulempen med bedriftsidrettens forslag til leieavtaler er en viss usikkerhet med tanke på renteavhengig leiepris. Dette innebærer at bedriftsidrettens långivere ønsker muligheten for at leieprisen justeres av renteendringen. I et slikt regime vil 1 % økning i renten innebære ca kroner i leiepåslag, pr flerbrukshall. Dersom det stilles kommunal selsvskyldnergaranti så vil rentenivået være tilsvarende det kommunen selv oppnår. Avslutningsvis vil det være en forutsetning for utarbeidelse av disse leieavtalene at dette foreligger budsjettmessig dekning før avtalene inngås. Dette er ikke avklart i nåværende situasjon og vil måtte avklares i kommende handlings- og økonomiplan HØP Rådmannen vil legge frem leieavtalene for godkjennelse Kommunalstyret for Kultur og idrett når dette er klart. 4. Samlet vurdering Rådmannen vurderer det slik at hvis punktene om selvskyldnergaranti og leieavtale ses i sammenheng så kan det være muligheter for å oppnå fordelaktige løsninger for begge parter. Bedriftsidretten vil trolig heller ikke komme dårligere ut ved at deres ønske om forskuttering av spillemidlene i stedet dekkes inn gjennom en forhøyet selvskyldnergaranti fra kommunen sin side. Totalt sett kan tiltakene fra kommunen gjøre prosjektet drivverdig samtidig som kommunen i gjenytelse får en meget lav leiekost og rask tilgang på sårt etterspurt tid i flerbrukshallen. 5. Forslag til vedtak: 1. Stavanger kommune stiller seg positiv til bygging av ny idrettshall for Bedriftsidretten i Rogaland. 2. Stavanger kommune ønsker å stille selvskyldnergaranti som dekker byggingen av flerbrukshallen og eventuell mellomfinansiering av spillemidler. Garantibeløpet skal være oppad begrenset til 85,2 millioner kroner. Garantitiden kan være opp til 25 år og 5

6 garantibeløpet skal nedtrappes suksessivt gjennom denne perioden. Rådmannen gis fullmakt til å utstede garantien. 3. Stavanger kommune er positiv til å vurdere en leieavtale på inntil to flater i flerbrukshallene for å sikre breddeidretten i Stavanger brukstid i hallen. Tiltaket ses i sammenheng med øvrige tiltak og vil bli vurdert ved utforming av HØP Kristine C. Hernes konstituert rådmann Leidulf Skjørestad Direktør Anders Lea saksbehandler Vedlegg: Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

PERMANENT INNENDØRSHALL

PERMANENT INNENDØRSHALL PERMANENT INNENDØRSHALL Styret har arbeidet med hallsaken etter fullmakt fra Ekstraordinær Generalforsamling 22.8.2013: «Styret ble enstemmig innvilget fullmakt til å påbegynne forprosjektet i forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMHE-13/13074-3 84119/13 28.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.03.2014

Detaljer