Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre / SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM Forslag til vedtak: Søknad fra stiftelsen Øyane sykehjem om lånegaranti på kr 6 mill. avslås. Sammendrag Stavanger kommune har mottatt søknad om lånegaranti på kr 6 mill. fra stiftelsen Øyane sykehjem. Øyane har i de senere årene hatt økonomiske vansker og ifølge sykehjemmets revisor behøver sykehjemmet akutt økonomisk hjelp for å dekke sine løpende utgifter i de kommende måneder. Stiftelsen for Øyane sykehjem har søkt Stavanger kommune om garanti for låneopptak. Usikkerhet rundt Øyanes betjeningsevne og risiko for mislighold av lånet gjør at rådmannen anbefaler å avslå garantisøknaden. Dersom Stavanger kommune avslår søknaden om lånegaranti er det overveiende sannsynlig at Øyane vil måtte avslutte virksomheten etter noen få måneder dersom stiftelsen ikke får tilført kapital for å bedre likviditeten på annen måte. For å avhjelpe den løpende likviditetsutfordringen kan det være et avgrenset og midlertidig tiltak å gi løpende forskudd på ABItilskuddet (måned for måned). Dette vil gi stiftelsen et midlertidig pusterom til å gjennomføre og forbedre omstillingsplanen og vil samtidig gi kommunen mulighet til å gjøre en nærmere vurdering av stiftelsens gjennomføring av omstillingene og om det eventuelt er forsvarlig å gi lånegaranti på et senere tidspunkt. 1

2 SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM Bakgrunn for saken Stiftelsen Øyane sykehjem (heretter Øyane) er en privat ideell organisasjon som har driftsavtale med Stavanger kommune om leveranse av 58 sykehjemsplasser og 13 dagsenterplasser. Øyanes totale driftsinntekter består av tilskudd fra Stavanger kommune. Stiftelsen har i de senere årene hatt økonomiske vansker og kommunen har på dette grunnlag mottatt søknad om lånegaranti på kr 6 mill. Øyane har i møter med Stavanger kommune lagt frem opplysninger om sykehjemmets økonomiske vansker og dets akutte likviditetsproblem. Likviditetsproblemet anses å være uunngåelig til tross for at styret og lederteamet ved Øyane sykehjem i den senere tid har utarbeidet konkrete tiltaksplaner som skal redusere sykehjemmets utgiftsnivå. Søknad og øvrige dokumenter følger saken som vedlegg. Den økonomiske situasjonen ved Øyane sykehjem Øyane har de senere årene hatt et varig likviditetsproblem. En gjennomgang av sykehjemmets regnskapsdata viser at sykehjemmet siden 2008 (med unntak av 2010) har hatt høyere driftsutgifter enn de totale tilskuddene. Den vedlagte tiltaksplanen tyder på at hovedårsaken til underskuddene de senere årene skyldes at sykehjemmet har hatt høyere bemanning, særlig i administrative stillinger, enn de har hatt budsjettmessig dekning for. Likviditetsproblemet vil, ifølge sykehjemmets revisor, toppe seg i august måned. Dette medfører at sykehjemmet da vil være avhengig av økonomisk bistand for å dekke sine løpende utgifter, deriblant lønnsutgifter. Øyane har ytret ønske om å løse problemene med et lån på kr 6 mill. Kommunen kan i henhold til kommuneloven 50 ikke yte lån til driftsformål. Dermed må låneopptaket skje i privat bank som, ifølge Øyanes bankforbindelse, forutsetter garanti fra kommunen. Det har blitt avholdt flere møter mellom Øyane og kommunen for å finne en løsning på de økonomiske problemene som sykehjemmet har. Etter forespørsel fra Øyane har rådmannen ved to anledninger, en gang i november 2013 og en gang i juni 2014, valgt å forskuttere sykehjemmets inntekter slik at sykehjemmet har hatt nok midler til å dekke sine utgifter. Det gjøres oppmerksom på at Øyane trolig vil behøve et tilskudd til i august måned for å kunne opprettholde driften mens bystyret behandler søknaden om lånegaranti. Tidligere forskudd ble gitt under forutsetning at sykehjemmet utarbeidet en plan for å forbedre sin økonomi. Øyane fikk i tillegg tilbud om økonomisk rådgivning. Rådgivere fra økonomiavdelingen og fagstab Levekår har gjennom dialog med sykehjemmet prøvd å kartlegge potensialet for kostnadsreduksjon. Rådmannen har kun hatt en veiledende rolle og Øyanes ledelse og styret har selv utarbeidet tiltaksplaner for sykehjemmet. Øyane informerer om at sykehjemmet vil klare å redusere sine utgifter med omtrent kr 4,5 mill. fra I møter mellom kommunen og Øyane har det også kommet frem opplysninger om at det forventede underskuddet i 2014 vil være omtrent kr 3 mill. Akkumulert negativ egenkapital vil da ved utgangen av 2014 bli ca. -6,8 mill. Størrelsen på den negative egenkapitalen gjør at forbedring av Øyanes økonomi fremover avhenger av at omstillingsprosessen lykkes og at det ikke oppstår store uforutsigbare endringer i sykehjemmets inntekter og utgifter. Tiltaksplanen, som i hovedsak er en nedbemanningsplan, følger saken som vedlegg. 2

3 Betjeningsevne I søknaden om lånegaranti redegjør Øyane for hvordan nedbetalingen av lånet skal gjennomføres. Øyane har, allerede før opptak av dette lånet, et sterkt behov for tilpasning av sitt driftsnivå til den tilskuddsrammen som sykehjemmet er tildelt. Realiseringen av de planlagte omstillingstiltak vil øke Øyanes betjeningsevne av et fremtidig lån. Effekten av sykehjemmets tiltaksplan, dersom den gjennomføres, vil imidlertid først merkes i Øyanes betjeningsevne, slik det er beskrevet i søknaden, er direkte avhengig av vellykket gjennomføring av tiltaksplanen. Endring i sykehjemmets inntekter underveis (aktivitetsbaserte inntekter) kan innebære behov for ytterligere tilpasninger. Det fremgår av søknaden at lånet har en nedbetalingstid på 10 år. Det innebærer at Øyanes årlige utgifter vil øke med minimum kr med den laveste rentesatsen. Dersom Øyane ikke lykkes med gjennomføring av tiltaksplanen vil risikoen for å misligholde lånet være stor. Øyanes totale inntektsgrunnlag består av tilskudd fra Stavanger kommune. Størrelsen på tilskuddet er regulert i driftsavtalen som stiftelsen har inngått med Stavanger kommune om drift av sykehjemmet. Driftsavtalen bygger på prinsippet om likhetsbehandling av kommunale og private ideelle sykehjem. Hoveddelen av inntektene består av ABI-inntekter som er beregnet etter den mengde aktivitet som foregår rundt brukere på sykehjemmet. ABI-inntektene er ment til å dekke lønns- og andre driftsutgifter som er direkte knyttet til pleie på sykehjemmet. Etter et eventuelt låneopptak vil Øyane sykehjem trolig måtte bruke ABI-inntektene til å betjene lånet. Dette vil bety at tilskuddet benyttes til kapitalkostnader istedenfor til pleie til brukere på sykehjemmet Generelt om kommunal garantistillelse Kommunelovens 51 med tilhørende garantiforskrift regulerer bruken av kommunale garantier. Det fremkommer her at det for kommunens del «ikke er lov å stille økonomiske forpliktelser for næringsvirksomhet». Kort sagt omfatter begrepet «næringsvirksomhet» organisasjoner som opererer i et marked, som har avkastningskrav og som har eiere som kan hente utbytte. Begrepet omfatter ikke frivillige eller ideelle organisasjoner som ikke har et slikt profittmotiv, slik som Øyane sykehjem. Selve garantivedtaket er etter kommuneloven 51 tillagt bystyret. Når kommunen stiller garantier over kr skal departementet ved fylkesmannen gi sin godkjenning. Dette gjøres ved at vedtaket om å stille garanti, sammen med opplysninger og organisasjonen/ prosjektet det stilles garanti for sendes inn for formell godkjenning. I praksis vil begrepet garanti omfatte både simpel garanti og selvskyldnergaranti. Simpel garanti innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold må søke dekning hos skyldneren, garantistens ansvar begrenses da til det som ikke kan drives inn her. Selvskyldnergaranti innebærer at kreditor kan gå direkte på garantisten. Selv om risikoen kan fremstå høyere er oppsiden at selvskyldnergaranti gir vesentlig bedre lånevilkår. Dette fordi lån med slike garantier risikovektes på lik linje med lån direkte til kommunen, noe som gir opptil 1 % bedre rentemargin enn en simpel garanti. Øyanes bankforbindelse oppgir at lånet forutsetter selvskyldnergaranti fra Stavanger kommune. Banken informerer videre at det vil også være mulig å innvilge lånet med simpel garanti fra Stavanger kommunen, men da vil låntaker få dårligere lånebetingelser. 3

4 Vurdering Stiftelsen har gjort en solid innsats for å håndtere de økonomiske utfordringene, men det er likevel på det rene at Øyane ikke er i stand til å fortsette driften over tid uten å få tilført kapital. Rådmannen ser følgende aktuelle alternativer: 1. Stavanger kommune avslår søknad om lånegaranti. 2. Stavanger kommune yter simpel lånegaranti slik at stiftelsen kan ta opp lån 3. Stavanger kommune kjøper eiendommen Dersom Stavanger kommune avslår søknaden om lånegaranti er det overveiende sannsynlig at Øyane vil måtte avslutte virksomheten etter noen få måneder dersom stiftelsen ikke får tilført kapital for å bedre likviditeten på annen måte. For å avhjelpe den løpende likviditetsutfordringen kan det være et avgrenset og midlertidig tiltak å gi løpende forskudd på ABI-tilskuddet (måned for måned). Dette vil gi stiftelsen et midlertidig pusterom til å gjennomføre og forbedre omstillingsplanen og vil samtidig gi kommunen mulighet til å gjøre en nærmere vurdering av stiftelsens gjennomføring av omstillingene og om det er forsvarlig å gi lånegaranti på et senere tidspunkt. En fast avtale om forskudd på tilskudd som løper over lengre tid vil i realiteten være en avtale om å yte kreditt/lån og vil ikke være tillatt etter kommuneloven 50. Etter rådmannens vurdering vil en avgrenset og midlertidig ordning der eventuelt forskudd vurderes løpende og fra måned til måned ikke være i strid med denne bestemmelsen. En eventuell innvilgelse av lånegaranti og påfølgende låneopptak vil kunne gi Øyane tilstrekkelig kapital til å gjennomføre de planlagte omstillingene. På sikt vil driftskostnadene da kunne bli redusert i et slikt omfang at det blir balanse mellom inntekter og utgifter. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til om omstillingene kan gjennomføres raskt nok i praksis. Rådmannen vurderer situasjonen som såpass alvorlig at det er klar risiko for at en eventuell garanti vil kunne bli krevd innfridd og kommunen bør derfor bør ved en eventuell garanti begrense denne til en simpel lånegaranti. Dersom det ytes simpel lånegaranti vil den reelle tapsrisikoen for kommunen være avhengig av hvor mye av lånet som kan dekkes inn gjennom verdiene i stiftelsen. Ved mislighold av lånet vil hele lånet forfalle til betaling og kommunen må da dekke det beløpet Øyane ikke klarer å betale til banken. Dermed kan tapet bli inntil kr 6 mill. pluss påløpte renter. Den økonomiske risikoen kan reduseres noe dersom garantien utstedes med pant i eiendommen, men en slik løsning har begrenset verdi for kommunen da pantet ikke kan realiseres/selges. Dersom det gjennomføres låneopptak vil Øyane måtte bruke deler av sine tilskudd til å nedbetale lånet. Hoveddelen av tilskuddet er aktivitetsbaserte, såkalte ABI-inntekter mens en liten del består av avkastningsinntekter fra utleie av bygget. ABI-inntektene er beregnet med utgangspunkt i antall brukere på sykehjemmet, og det pleiebehovet den enkelte bruker har. ABI-inntektene skal dekke lønn og driftsutgifter som er direkte knyttet til pleie på sykehjemmet. ABI-modellen er utformet på en slik måte at sykehjemmet skal kunne gi faglig forsvarlige tjenester til de brukerne de til enhver tid har ansvar for. Ettersom ABI-inntektene er avhengig av hvor omfattende pleiebehov brukerne har, vil de kunne variere noe over tid. Etter et eventuelt låneopptak vil Øyane sykehjem trolig i lang tid framover måtte bruke noe av ABI-inntektene til å betjene lånet. Dette vil bety at tilskuddet benyttes til kapitalkostnader istedenfor til pleie til brukere på sykehjemmet. I praksis innebærer dette at sykehjemmet må bruke mindre ressurser på å gi brukerne nødvendig pleie og omsorg, enn det kommunen har beregnet at de trenger. Dette kommer i tillegg til at sykehjemmet må gjennomføre en nedbemanning for å bringe løpende driftsutgiftene ned på nivå med inntektene. Stavanger kommune 4

5 er ansvarlig for å sikre brukerne nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Rådmannen ser med bekymring på en løsning hvor sykehjemmet bruker mindre ressurser på å gi brukerne nødvendig pleie og omsorg enn det som vil være det generelle omfanget av tjenester ved de andre sykehjemmene i byen. Et siste alternativ kan være at Stavanger kommune kjøper eiendommen av stiftelsen. Dette alternativet har så langt ikke vært drøftet med Stiftelsen. Ved et eventuelt salg av bygget kan Stiftelsen skaffe seg nødvendig likviditet til drift av sykehjemmet samtidig som tapsrisikoen for kommunen reduseres. Kommunens gevinst ved et eventuelt kjøp vil være begrenset og kapitalkostnadene vil trolig overstige kostnadene i dagens leieavtale. Gevinstene begrenser seg dermed til at kommunen gjennom et eventuelt kjøp kan sikre kommunen mulighet for å disponere eiendommen til sykehjemsdrift eller andre offentlige formål også etter leieavtalens utløp I tillegg vil et kjøp kunne være fordelaktig med hensyn til de avtaleforhold som skal etableres i forbindelse med kommunens planlagte utbygging av en ny fløy ved sykehjemmet. Gevinstene ved et eventuelt kjøp er begrenset og kommunens økonomiske situasjon tilsier at rådmannen ikke kan anbefale dette alternativet. Konklusjon Omstillingsprosessen er godt i gang men det er knyttet usikkerhet til om endringen både vil kunne opprettholde et godt tjenestetilbud samtidig som det skal frigjøres midler til betjening av lån. Dette gjør at det foreligger stor risiko for at garantien kan bli krevd innfridd. I lys av at stiftelsens betjeningsevne er usikker anbefaler rådmannen å avslå garantisøknaden. Rådmannen vil fremover som en avgrenset og midlertidig ordning fortløpende vurdere stiftelsens økonomiske tilstand og muligheten for forskuttering av sykehjemmets inntekter mens stiftelsen gjennomfører og forbedrer omstillingsplanen. Det er viktig at det gjennomføres tiltak som sikrer stabil og bærekraftig drift over tid. Med utgangspunkt i stiftelsens anstrengte økonomiske situasjon mener rådmannen at Stiftelsen bør utrede og vurdere alternative driftsformer av sykehjemmet Forslag til vedtak Søknad fra stiftelsen Øyane sykehjem om lånegaranti på kr 6 mill. avslås. Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes økonomidirektør Eman Bourdbar Taclami saksbehandler 5

6 Vedlegg: Vedlegg 1: Søknad om lånegaranti- Øyane sykehjem Vedlegg2: Nedbemanningsplan- Øyane sykehjem Vedlegg 3: Nedbemanningsplan, detlajer- Øyane sykehjem Vedlegg 4: Søknad om forskuddsbetaling av ABI-inntekter Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer