Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform."

Transkript

1 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 34/ Overhalla kommunestyre 35/ Rådmannens innstilling 1. Ny leieavtale med bruk av Gimle på kr pr. år godkjennes med virkning fra Overhalla kommune øker driftstilskuddet til Gimle for 2009 med kr , som dekkes med bruk av disposisjonsfond (balansekonto ). Nivå på driftstilskuddet for 2010 fastsettes i forbindelse med budsjettarbeidet for Framtidig anvendelse av samfunnsdelen av Gimle vurderes i sammenheng med planleggingen av byggetrinn 2 for Overhalla barne- og ungdomsskole. Konklusjonene fra disse vurderingene brukes som grunnlag for beslutning om framtidig eierskap og driftsform for Gimle. 4. Følgende budsjettjustering gjennomføres: Art Ansvar Tjeneste Beløp Tekst ,- Tilskudd ,- Bruk av disposisjonsfond Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Behandling i Overhalla kommunestyre Behandlet.

2 Vedtak i Overhalla kommunestyre , enst.: Formannskapets forslag til vedtak vedtas. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef

3 Dokumenter i saken 1.Budsjett for Gimle Vedlikeholdsplan datert Forslag til ny leieavtale med Gimle. 4.Forslag til ny leieavtale i byggeperioden 2009/2010. Saksopplysninger Det ble gjennomført ekstraordinært årsmøte den og dannet et nytt utvidet styre. Hensikten var å gjøre en intensiv jobb fram til ordinært årsmøte 30. mars dette år. Hovedårsaken til at det ble nedsatt et nytt styre var tilbakevendende problemer med drifta og den økonomiske situasjon. Styret har fram til årsmøte hatt hovedfokus på følgende punkter: 1. Avklare løsninger på økonomien i selskapet. 2. Daglig drift/rutiner. 3. Avklaring av bygningsmessige utfordringer på kort og lang sikt. 4. Framtidig organisering av Gimle. Styret har hatt flere møter og det er i tillegg gjennomført et folkemøte for å avklare ønsker og behov for videre driftsopplegg ved Gimle. Vurdering Budsjett. Budsjettet for 2009 viser et mulig underskudd på kr Regnskapet for 2008 ble avsluttet med et underskudd på kr Likviditeten er etter hvert blitt prekær og det er relativt umiddelbart behov for tilføring av kapital. Vesentlig reduksjon av utgiftssida anses ikke fornuftig og realistisk med dagens driftsform. For å bedre økonomien må inntektssida økes. Det anses ikke realistisk med vesentlig økning av inntektssida på kort sikt ved ordinært utleie til arrangementer og lignende. Inntektssida kan økes ved reforhandling av faste avtaler og evt. inngåelse av nye avtaler, og kommunens tilskuddsnivå kan vurderes. Vurdering av eierskap/driftsform vil også være naturlig å foreta. Av de totale driftsinntekter bidrar Overhalla kommune med kr (kr tilskudd over kulturbudsjettet og kr leieavtale OBUS). Med andre ord bidrar kommunen med ca. 60 % av inntektssida. Av resterende inntekter kr er tyngdepunktet knyttet til idrettshallen. Utleie til samfunnshus/restaurant utgjør anslagsvis ca. kr pr. år. Det er sendt søknad til bedrifter om tilskudd/sponsoravtaler og dette kan bidra positivt på inntektssida. Ikke mottatt svar p.t. Daglig drift/rutiner. Styret har satt fokus på dette og avklart ansvarsforhold til vaktmester og skal ansette nye renholdsressurser.

4 Bygningsmessige utfordringer. Takarbeider har pågått i 2008, og skal formelt avsluttes på våren med ferdigbefaring/godkjenning. Det er videre foretatt en gjennomgang av kortsiktige og langsikte behov for vedlikehold og tiltak ved bygget. Denne viser at det er behov for bygningsmessige tiltak i størrelsesorden kr Idrettshallen framstår i dag som i rimelig bra stand. Samfunnshuset og restauranten burde vært oppgradert og gitt en mere presentabel form. Gammeldansklubben har gitt tilsagn om tilskudd kr til oppgradering av bord og stoler i samfunnsdelen. Det foreligger også andre tilskuddsmuligheter som vil bli forsøkt utløst i forhold til oppgradering av bygget. Bruken av bygget. Idrettshallen utnyttes godt mandag torsdag. Det er imidlertid fortsatt et potensiale i forhold til økt bruk av idrettsdelen fredager og helger, samt i perioden ca april oktober hvor mange aktiviteter trekker utendørs. OBUS er p.t. største bruker av samfunnsdelen med bruk ca 1 dag pr uke i snitt, og bruker idrettsdelen 22 skoletimer pr uke. Kulturskolen har noe bruk av samfunnsdelen. For øvrig er det et sporadisk utleie av samfunnsdelen til enkelte arrangementer, bryllup osv. Under byggeperioden på OBUS blir Gimle leid på våren uke og på høsten fra uke 32 uke 4 i Til sammen blir dette 32 uker og avtalt leiepris er kr Dette i tillegg til den faste leieavtalen. Når det gjelder den langsiktige leieavtalen har kommunen de siste årene betalt kr Denne avtalen er nå reforhandlet med en ny fast årlig leiepris på kr (Idrettshallen kr og samfunnshuset kr ) Brukstid på samfunndelen er beregnet til 43 dager i året og idrettsdelen 22 skoletimer pr. uke. Hvis en regner med samlet brukstid på 1200 t pr. år gir reforhandlet avtale en pris på 200 kr/t i leie. Det tilrås at leieavtalen godkjennes og gjøres gjeldende fra Ved en del større arrangementer fyller samfunnsdelen ut fra sin størrelse/kapasitet en rolle som samfunnshus for hele bygda, og skiller seg slik sett fra de øvrige samfunns-/grendahus i kommunen. Et slikt felles samlingslokale for lokalsamfunnet er verdifullt. Ved mindre arrangementer har samfunnsdelen en tilsvarende grendahusfunksjon som de øvrige bygg, og konkurrerer for så vidt da om arrangementer i det samme markedet. I hovedtrekk kan en si at bruken av samfunnsdelen siden oppstarten av Gimle er blitt vesentlig redusert av ulike årsaker, her under også den generelle samfunnsutviklingen med endret festkultur, bortfall bingo, bruk av skolene osv. Samtidig har tilskuddsdelen av inntektssiden over årene blitt redusert, både som følge av noe redusert kommunalt tilskudd, og fra og med 2008 som følge av at fylkeskommunen trakk seg ut som bruker etter nedleggelsen av den videregående skolen i Barlia. Etter åpningen av Gimle høsten 1984, ga kommunen kr i årlig driftstilskudd fram til 1996, da det ble redusert til kr og har siden ligget på dette nivået. Det har med andre ord ikke vært oppjustert i forhold til kostnadsveksten i perioden. På den andre siden har leieavtalen for OBUS sin bruk av Gimle vært gradvis oppjustert. Etter rådmannens oppfatning vil en hovedutfordring framover (ut over de økonomiske driftsutfordringene) være å avklare hvordan utnyttelsen av samfunnsdelen kan økes vesentlig. En eventuell kommunal overtakelse av bygget vil i seg selv ikke gi noen løsning på dette. En kan se for seg ulike retninger/strategier for bruken av samfunnsdelen: 1. Fortsatt samfunnshusfunksjon som i dag, men med standardheving/omgjøring av bygg/inventar for å tilrettelegge for økt bruk, her under vurdering av ny amfiløsning.

5 2. Utleie til andre formål/virksomheter, dvs opphør av bruk som samfunnshus. Medfører at OBUS og ulike arrangementer må finne andre løsninger. 3. Bruk av bygget til kommunale formål skolebygg og/eller kulturformål, for eksempel bibliotek. Medfører også opphør av bygget som samfunnshus, og at arrangementer må finne andre løsninger. I alternativ 1 bør det etter rådmannens oppfatning vurderes om det er byggteknisk og økonomisk gjennomførbart å investere i en mobil amfi-løsning (teleskopamfi) og eventuelt andre tilhørende løsninger for å gjøre samfunnsdelen mer fleksibel og attraktiv i forhold til ulike behov. En ambisjon kan i så måte være å i større grad tilrettelegge samfunnsdelen som et kulturelt flerbrukshus som kan ta i mot ulike lokale og regionale arrangementer. En eventuell amfiløsning på Gimle vil for øvrig være naturlig å vurdere i forhold til hva byggetrinn 2 for OBUS skal omfatte av tilsvarende løsninger. Også alternativ 2 og 3 vil kunne berøre planene for det framtidige byggetrinn 2 for OBUS. Her vil det være nødvendig med en nærmere prosess for å avklare disse mulighetene. Rådmannen vil derfor ikke ta stilling til dette nå, men innpasse spørsmålet i forhold til planlegging av byggetrinn 2. På kort sikt (2009/2010) ser rådmannen det som mest hensiktsmessig at samfunnsdelen videreføres i tråd med alternativ 1, og at de beskrevne vurderingene av eventuelle omgjøringer samtidig utredes nærmere. Økonomi Selv med dagens nøkterne driftsutgifter viser budsjettet for Gimle et betydelig underskudd. Rådmannen ser det som lite realistisk at en eventuell kommunal overtakelse vil medføre besparelser i driftsutgiftene. Mye tyder på at det vil være nødvendig at kommunen går inn med mer ressurser i Gimle uansett driftsform. En driftsstand ved Gimle som følge av økonomiske problemer, er ikke et alternativ rådmannen ser som aktuelt. Det synes som det fremdeles er et visst engasjement blant lag og organisasjoner til å bidra økonomisk og med dugnadsarbeid til en positiv utvikling for Gimle. Som ikke-kommunalt anlegg er det også en del tilskuddsmuligheter som kan gi uttelling. Nåværende driftsform er godt egnet til å utvikle videre engasjement og oppslutning om Gimle fra ulike aktører i bygda. Med representasjonen i nyvalgt styre vil det også være et nært samarbeid mellom idrettslaget og kommunen. På kort sikt vil rådmannen derfor tilrå at dagens driftsform som andelslag videreføres. En nærmere avklaring av ovennevnte strategier for videre bruk av samfunnsdelen av Gimle, blant annet i forhold til byggetrinn 2 ved OBUS, vil gi bedre grunnlag til å beslutte om dagens driftsform bør fortsette eller om kommunen på et tidspunkt bør overta bygningsmassen. Ut fra en helhetlig og effektiv drift av bygget, ser rådmannen det som lite rasjonelt å splitte eierskapet hvor for eksempel idrettslaget eier idrettsdelen og kommunen eier samfunnsdelen. Basert på budsjettet og likviditetssituasjonen for Gimle 2009 og med fortsatt håp om mulige nye inntektskilder som blir avklart i løpet av året, vil rådmannen foreslå at Overhalla kommune for 2009 øker tilskuddet til Gimle med kr , dvs samlet tilskudd kr Tilskuddsnivå for 2010 fastsettes i forbindelse med budsjettarbeidet, og må vurderes ut fra hvordan Gimles økonomi utvikler seg utover året.

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer