Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7"

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås å gå fra utleie av Gausdal Arena til utån av lokalene i stedet. Betalingen for bruk settes til et symbolsk beløp. Kommunen vil få betydelig lavere husleieinntekter, men samtidig vil kommunen få mer kompensasjon for den merverdiavgiften som kommunen betaler for å drifte bygget. Samtidig vil kommunen som følge av justeringsreglene kunne få kompensasjon for merverdiavgift på investeringen i Gausdal Arena og rehabiliteringen av den eksisterende idrettshallen. Totalt sett vil dette være økonomisk gunstig for kommunen. Det foreslås at endringen i priser gjøres gjeldende fra og med SAKSOPPLYSNINGER: Idrettshallen(e) i Gausdal har i alle år blitt leid ut til den videregående skolen på dagtid og til lag og foreninger på kveldstid/helger. En stor del av den merverdiavgiften som kommunen betaler i forbindelse med drift av Gausdal Arena blir ikke kompensert. Selv om kommunen ble frivillig registrert i forbindelse med byggingen av Gausdal Arena og rehabilitering av eksisterende idrettshall, er det en stor del av merverdiavgiften knyttet til hallene som kommunen ikke kompenseres eller får fritak for. Det viser seg at dersom kommunen ikke lenger leier ut lokalene, men i stedet låner dem ut for et symbolsk beløp, vil kommunen få full kompensasjon for merverdiavgiften. Dette fordi bruk av hallende dermed vil kunne betraktes som kommunens egen virksomhet. For at dette kan bli aktuelt, må det være slik at de leieinntektene som kommunen taper på å ikke leie ut lokalene kompenseres av mer momskompensasjon/fritak for merverdiavgift. For å belyse saken nærmere er det en oversikt over de forhold som vil være viktige for en slik samlet vurdering.

2 Kompensasjon for merverdiavgift, jamfør Lov om kompensasjon for merverdiavgift. Kommunen kan få kompensert merverdiavgift for utgifter som er til «kommunens eget bruk». Dersom kommunen leier ut idrettshallen er ikke utgiftene til «kommunens eget bruk» og muligheten for å få kompensert merverdiavgiften bortfaller. Dersom kommunen i stedet for å leie ut lokalene stiller dem til gratis disposisjon, eventuelt med en liten kompensasjon for utgifter som påløper, vil dette falle inn under begrepet «eget bruk» og full kompensasjon kan dermed oppnås. Fritak for merverdiavgift i henhold til Merverdiavgiftsloven. Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet ikke omfattet av merverdiavgiftslovens bestemmelser. Det vil si at utleie skal faktureres uten påslag av merverdiavgift. Det er likevel inntatt et unntak i merverdiavgiftsloven; Dersom arealene leies ut til avgiftspliktig virksomhet eller kompensasjonsberettiget virksomhet da kan en søke om frivillig registrering og få fritak for merverdiavgift i henhold til Merverdiavgiftsloven. Justeringsreglene merverdiavgift på investeringer. I både kompensasjonsloven og merverdiavgiftsloven er det inntatt justeringsregler. Disse sier at dersom bruken av lokalene endres i løpet av de kommende 10 år etter at bygget er tatt i bruk, skal fritak for merverdiavgift/kompensasjon for merverdiavgift korrigeres med en forholdsmessig andel hvert år. Ettersom kommunen ikke har krevd full momskompensasjon i forbindelse med investeringsprosjektet, vil en andel av dette i de kommende år kunne korrigeres. Det vil si at kommunen vil kunne få tilbake den delen av kompensasjonen som en tidligere ikke har fått som følge av at bruken av lokalene har endret seg. Gausdal Arena ble tatt i bruk , mens den gamle idrettshallen ble tatt i bruk etter rehabiliteringen Beregningsnøkkel. Kommunens investeringsutgifter i Gausdal Arena knytter seg til ulik bruk. Utgiftene fordeles først ut fra en forholdsmessig andel av investeringsutgiftene per m² på de ulike lokalene. Deretter fordeles bruken av idrettshallen ut fra brukstid. Det er kommet en uttalelse fra Skattedirektoratet i 2013 der det slås fast at dersom det skal beregnes forholdsmessig bruk ut fra tid, skal dette beregnes ut fra 24 timer i døgnet i alle årets dager.

3 Priser. Som vedlegg til saken er det lagt ved en oversikt som viser dagens leiepriser ved bruk av Gausdal Arena samt de prisene som foreslås som en symbolsk pris ved utlån av lokalene. De nye prisene som skal gjelde for å låne hallene, vil gjelde for kommunens lag og foreninger. Andre aktører (som i praksis kun leier sporadisk) vil måtte betale leiepriser som i dag. Oppland fylkeskommune har egen avtale. For at bruk av hallen skal kunne omdefineres fra leie til utlån, må prisene være symbolske/svært lave. Dette innebærer at de forslag som er satt opp i forhold til utlån til kommunens lag og foreninger settes svært lavt. De utlånsprisene som settes opp skal kun kompensere deler av driftsutgiftene ved bruken, for eksempel renhold. Med de utlånsprisene som her settes er det ingen tvil om at kommunens utgifter til renhold langt overstiger de beløp som her kompenseres ved utlån av lokalene. Når satsene for kommunens egne lag og foreninger settes så lavt er det ikke naturlig å opprettholde prisskillet mellom barn og voksne. Full oversikt framgår av vedlagt oversikt, men noen eksempel vises her: Priser uten mva. Utlån lag og foreninger barn/voskne Utleie til utenbygds som i dag I dag - Utleie av hallen - barn I dag - Utleie av hallen til andre - voksne Hel hall per time - hverdager Hel hall per time lør/søn Dansesal, hverdag Klubbrom lør/søn Alle priser vil bil fakturert uten merverdiavgift. Økonomi. Det er ikke mulig å få et helt presist tall for hva som er årlig leieinntekt for begge hallene. Dette fordi det ikke foreligger noe fullt driftsår for begge hallene før Tallene baserer seg derfor på 2013-tallene og et anslag for 2014 ut fra bruk hele året. Noe av det samme vil i noe grad være tilfellet for driftsutgiftene også, men her er det noe mer forutsigbarhet. Dette vil ha påvirkning på hvor mye merverdiavgift som betales og hva kommunen deretter vil få fritak / kompensasjon for.

4 I tillegg må det ses på hvor mye mer merverdiavgift knyttet til selve investeringen i Gausdal Arena som kommunen vil kunne få kompensasjon for ved å låne ut i stedet for å leie ut. Følgende oppstilling legges til grunn: Anslag endring per år: hele tusen kr Momskompensasjon drift/fritak mva. 460 Redusert leieinntekt -250 Anslag besparelse drift 210 Momskompensasjon inv. 656 Anslag samlet årlig besparelse 866 VURDERING: Talloppsettet ovenfor innebærer at det er økonomisk lønnsomt for kommunen å gå over til utlån av Gausdal Arena i stedet for utleie. I tillegg vil dette være gunstig for kommunens lag og foreninger. I det store og hele vil en slik reduksjon i prisene kunne muliggjøre enda mer bruk av dagens lokaler enn det som er tilfellet i dag. Ytterligere tilgjengelighet av lokaler for lag og foreninger er viktig i et folkehelseperspektiv. Det er ikke sendt ut fakturaer for bruk av Gausdal Arena for Endring i priser forutsettes gjort gjeldende fra og med Det er naturlig at ordningen evalueres etter noen år for å se om forutsetningene er de samme. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Gausdal kommune vedtar å låne ut kommunens lokaler i Gausdal Arena til kommunens lag og foreninger til en symbolsk pris med virkning fra Prisene framgår av eget vedlegg til saken. 2. Sparte utgifter i drift ses i forhold til nedtak som planområde 7 er pålagt i budsjettet for Sparte utgifter/reduserte inntekter i investeringsregnskapet på ca kr innebærer redusert låneopptak tilsvarende. Budsjettet korrigeres som følger: prosjekt K prosjekt D prosjekt K prosjekt D

5

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg

MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg Presentasjon på MOMSKONFERANSEN- Lerkendal 07.12.2006 MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg OPPSUMMERING: Refusjon/ kompensasjon av mva ved bygging og drift av idrettsanlegg. Utarbeidet av: Sivilingeniør KJELL IVAR

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Husleier næringsbygg Oktober 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as&

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Utfordringer:& Utfordringenvaratdetoleietakerneikkevarmomsregistrert/momspliktigHaugesund Toppidrettsgymnas(HTG)eretprivatgymnassomikkefakturerersineskolepenger/inntektermed

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer