1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll"

Transkript

1 Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/ Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Konkurransegrunnlaget og kunngjøringen i Doffin - Notat fra Gjøvik kommune av SAMMENDRAG: Ved kommunestyrets behandling av sak 61/12 ble det fattet vedtak om at det skulle utlyses anbudskonkurranse for å søke i leiemarkedet etter legesenter og helsestasjon. I tillegg at det skulle utredes muligheten for legesenter i eksisterende lokaler i kommunehuset. Konkurransegrunnlaget ble kunngjort i Doffin med frist Ved utløp av anbudsfristen var det innkommet ett tilbud, og dette tilbudet inneholdt tilbud om leie for legesenter. Konkurransen avlyses. Det er saklig grunn for å avlyse konkurransen i og med at det er kun kommet ett tilbud, jfr Forskrift om offentlig anskaffelser 22-1 (1). I tillegg tilfredsstiller heller ikke tilbudet kvalifikasjonskravene. Det tilbudet som er kommet inn ligger høyere enn kommunens sammenligningsgrunnlag. Rådmannen anbefaler at Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler og nybygg danner grunnlaget for nødvendig investeringsramme på 29 mill. kr. Det anbefales at det iverksettes et forprosjekt der endelig planløsning etc. fastsettes. Planskissen skal forelegges formannskapet til godkjenning.

2 SAKSOPPLYSNINGER: Det vises til tidligere vedtak i kommunestyre og formannskap. Videre til komite 2 som la frem saken for kommunestyre i sak 61/12, og det ble fattet følgende vedtak: 1. Det utarbeides et konkurransegrunnlag for å søke i leiemarkedet etter legesenter med plass til 6 eller flere legearbeidsplasser, og helsestasjon. Anbudsrunden skal gjennomføres med nødvendige forbehold slik at kommunen står fritt til å vedta/forkaste et hvert tilbud. 2. Videre utrede muligheten for legesenter i eksisterende lokaler i kommunehuset, med plass til 6 eller flere legearbeidsplasser. Samtidig planlegge videre utbygning/ombygging med fokus på gode planløsninger og samhandling mellom helsetjenestene i kommunen. Formannskapet behandlet saken og fastsatte vilkårene for anskaffelsesprosessen. Ut fra ovennevnte har det vært gjennomført en åpen anbudskonkurranse. Kommunen har i forbindelse med utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget benyttet en ekstern jurist som er ekspert på lov om offentlige anskaffelser, i tillegg til eget regionalt innkjøpsmiljø. Det kom inn ett tilbud i konkurransen. Dette tilbudet inneholdt leie av lokaler til legesenter. For å unngå at det kan bli reist tvil om kommunens habilitet knyttet til evaluering av innkommet tilbud og eget sammenligningsgrunnlag, ble det besluttet å nytte eksternt miljø (Gjøvik kommune) til å forestå denne vurderingen. Mottatt tilbud sammenholdt med kommunens sammenligningsgrunnlag er som følger: Samlet leiepris per år Mottatt tilbud Kommunens sammenligningsgrunnlag Legesenter kr kr Alle beløp er inkl. mva. Det mottatte tilbudet viser en årlig leiepris som er kr høyere enn kommunens sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging og nybygg. Kommunens sammenligningsgrunnlag. Når det gjelder Gausdal kommune sitt sammenligningsgrunnlag er det lagt til grunn at en skal bygge om eksisterende lokaler, dagens legesenter og helsestasjon, samt føre opp et tilbygg for å tilfredsstille nødvendige arealbehov. Det anses nødvendig å bearbeide vedlagt skisse mer for å kunne oppnå en best mulig arealutnyttelse og dermed kunne redusere investeringsbehovet.

3 I forbindelse med kommunens kalkulasjon av ombygging og nybygg er det beregnet kostnader som også innbefatter ombygging av hele arealet i eksisterende lokaler. Dette sett i sammenheng med at en må ombygge hele arealet for å kunne oppnå en best mulig arealutnyttelse. Gausdal kommune følger budsjett- og regnskapsforskrifter for kommuner/fylkeskommuner med hjemmel i Kommuneloven. Kommunen fører dermed sitt regnskap etter anordningsprinsippet, noe som innebærer at kommunen fører utgifter i sitt regnskap i motsetning til kostnader. I kommunens beregningsgrunnlag knyttet til legesenter er følgende forutsetninger lagt til grunn: Rentesats: 0,04 Avdragstid lån 25 år Levetid (brukstid) 50 år Pris per m² vedr ombygging (inkl. 10 % uforutsett) beløp uten mva. Pris per m² vedr nybygg (inkl. 10 % uforutsett) beløp uten mva. FDV per m² årlig utenom strøm og snøbrøyting 650 Inkl. mva. Utviklingskostnad / ekstraordinært vedlikehold hvert 6. år 387,5 Inkl. mva. Leie av midlertidige lokaler legesenter og helsestasjon Inkl. mva. Leie av midlertidige lokaler helsestasjon Inkl. mva. Behov for flere parkeringsplasser: Helsestasjon og legesenter 10 Helsestasjon 0 Pris per P-plass inkl. mva Inkl. mva. Kommentarer til de ulike elementene: 1) Brukstid. Avskrivningstid på administrasjonsbygg skal i henhold til forskrift settes til 50 år. Det kan vurderes kortere avskrivningstid/levetid dersom det er opplagt at bygget har en slitasje som tilsier at det er riktig. Administrasjonen kan ikke se at det foreligger særlige grunner til at avskrivningstiden skal settes kortere og har da satt avskrivningstiden til 50 år. På denne bakgrunn er brukstiden satt til 50 år. 2) Avdragstid lån. Gausdal kommune har 25 års avdragstid på sine lån. Denne avdragstiden er dermed brukt for å beregne avdrag på lån (og vil også ha påvirkning på renteutgiftene). I kommunens regnskap er det avdrag på lån og ikke avskrivninger som har resultateffekt.

4 3) Rentesats. Det er benyttet 4 % rente. Denne er benyttet i forbindelse med beregning av renteutgift på låneopptak. Samme rentesats er også lagt til grunn i forbindelse med deflatering av alle utgiftsposter i brukstiden på 50 år. 4) Momskompensasjon. Ettersom legetjenester i henhold til Merverdiavgiftsloven ikke er en avgiftspliktig tjeneste, vil verken kommunen eller private utleiere med frivillig registrering av bygg kunne få fradrag for merverdiavgift på nybygg/ombygging eller drift. Dette innebærer at heller ikke kommunen vil kunne få momskompensasjon på sin investering til legesenter. Av den grunn er det bedt om at de beregningsgrunnlag som er lagt til grunn må inkludere merverdiavgift på utgiftselementene. Kommunen har dermed inkludert mva. i alle sine beregninger knyttet til ombygging og nybygg samt vedlikehold. 5) Priser ombygging og nybygg. I forbindelse med beregninger er det lagt til grunn følgende priser: Ombygging Nybygg kr + 10 % uforutsett = kr/m² + mva kr + 10 % uforutsett = kr/ m² + mva. I beregning av ombyggingsutgiften er det benyttet bruttoareal for ombygging og mva er der plusset på med 25 %. 6) Priser vedlikehold og utvikling. Strøm og snøbrøyting er ikke inkludert. Dette fordi det er utgifter som kan svinge en god del over tid og det er ikke naturlig at utleier fullt ut skal ta en slik risiko. Strøm og snøbrøyting faktureres i forhold til faktisk bruk og vil dermed komme i tillegg til oppgitt FDV per m². Når det gjelder utvikling er det lagt inn en utviklingskostnad hvert 6. år som skal dekke eventuelt behov for ekstraordinært vedlikehold. 7) Midlertidige lokaler. Kommunen regner med å kunne benytte eksisterende lokaler i kommunen dersom det skal bygges/ombygges i kommunal regi. Det er likevel lagt inn kr til eventuelle utgifter i denne forbindelse. 8) Prising av eksisterende lokaler. Kommunens eksisterende bygg er ikke ført opp med noen inngangsverdi. Lån til investering er for lengst gjort opp og bygget er snart ferdig avskrevet. Det er likevel lagt inn kr årlig for å prise inn et lite element vedrørende dette. 9) Risiko og fortjeneste. Når kommunen foretar en beregning av hva det koster å bygge i egen regi legges det ikke inn noe avanseelement i beregningen. Kommunen trenger heller ikke legge inn noe risikoelement knyttet til at lokalene ikke lenger skal benyttes til gjeldende formål. Kommunens aktivitet er av et slikt omfang at dersom

5 endringer vil skje fram i tid må en anta at lokalene vil få et alternativt kommunalt bruksområde. Det er benyttet en standard nåverdimodell for å komme fram til en sammenlignbar leiepris. Inventar og utstyr. Uavhengig av eierform må det tas nødvendig høyde for utgifter til medisinsk utstyr, nødvendig møblering og annet inventar til et kommunalt legesenter. Ved etablering av legesenteret legges til grunn at hjelpepersonell tilsettes av kommunen og at kommunen sørger for nødvendig medisinsk inventar og utstyr. Den enkelte lege dekker utgifter til løpende forbruksmateriell. Det forutsettes at kommunen løser inn eksisterende praksiser, slik det foreslås for praksisen til Karper/Bræin, for så å leie dette ut igjen som en del av fellesdrifta i et nytt legesenter. Ved etablering av et felles legesenter forutsettes betydelig sambruk av medisinsk utstyr. Det må gjøres en faglig vurdering av hva som kan/er hensiktsmessig å gjenbruke. Det er derfor vanskelig å anslå hva kostnadene vil bli, men etter beste skjønn anslås kostnadene til 1,7 mill. kr. Kostnadsestimatet forutsetter innkjøp av 10 komplette kontorarbeidsplasser, 6 selvstendige legekontorplasser og 4 kontorplasser for merkantilt/legesekretærpersonell samt utstyr til venterom. Dette blir anslag i det en ikke har fullstendig oversikt over eksisterende utstyr i dag. VURDERING: Som en del av kvalitetssikringen ble det bestemt at tilbudet og kommunens eget sammenligningsgrunnlag skulle oversendes Gjøvik kommune til behandling. Gjøvik kommune har i notat datert gitt en vurdering av innkommet tilbud. Notatet følger saken som ikke utsendt vedlegg. Deler av vurderingen er gjort på feil grunnlag, i og med at kommunens beregningsgrunnlag ble behandlet som et tilbud, - noe det ikke var. De stiller også spørsmål med hvilken del av Forskrift for offentlige anskaffelser anbudet ble kjørt etter. Det var ikke en del av oppdraget å vurdere det. Her kan en argumentere for ulike alternativ. Vi har valgt ett, og har i prosessen med anbudsforberedelsene rådført oss med eget innkjøpsfaglig miljø og advokat. Disse problemstillingene er ikke relevante nå, og har etter rådmannens vurdering ikke noe å si for konklusjonen og videre behandling av saken. Vurderingen av tilbudet: Gjøvik kommune konkluderer med at innkommet tilbud i saken må avvises. Bakgrunn for anbefalingen er at tilbudet ikke tilfredsstiller de kvalifikasjonskrav som er oppstilt.

6 Gjøvik kommune har altså konkludert med at tilbudet avvises. De har følgelig ikke vurdert kommunens sammenligningsgrunnlag. Rådmannen konkluderer med at konkurransen avlyses på grunn av følgende: Det er saklig grunn for å avlyse konkurransen i og med at det er kun kommet ett tilbud, jfr Forskrift om offentlig anskaffelser 22-1 (1). Tilbudet tilfredsstiller ikke kvalifikasjonskravene. Det tilbudet som er kommet inn ligger høyere enn kommunens sammenlikningsgrunnlag. Kommunestyret kan ikke velge å gå videre med det mottatte tilbudet. Det vil i så fall være en ulovlig direkte anskaffelse, jfr innkjøpsregelverket. Rådmannen anbefaler nå at Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler og nybygg danner grunnlaget for nødvendig investeringsramme på 29 mill. kr. Rådmannen mener det er sannsynliggjort at kommunen selv kan gjøre dette prosjektet rimeligere enn private aktører. I tillegg blir det en bedre løsning i og med at legesenter og helsestasjon forblir samlet, med de mulighetene for sambruk og tverrfaglig arbeid det gir. Det anbefales at det iverksettes et forprosjekt der endelig planløsning etc. fastsettes. Planskissen skal forelegges formannskapet til godkjenning. FINANSIERING: Brutto investeringsbehov inkl. mva. utgjør 29 mill. kr. Administrasjonen ser for seg følgende finansieringskilder: - Momskompensasjon investering. Den del av investeringen som vedrører legetjenesten vil kommunen ikke få momskompensasjon for da legetjenesten ikke er kompensasjonsberettiget virksomhet. Kommunen vil derimot få refundert merverdiavgift knyttet til helsestasjonsdelen. Det anslås at kommunen vil få kompensert ca. 2 mill. kr av merverdiavgiften på dette investeringsprosjektet. - Låneopptak Kommunen må finansiere resterende investering med låneopptak. Det vil si 27 mill. kr. Alternativ: Dersom kommunestyret likevel skulle ønske å se bort fra kommunens eget sammenligningsgrunnlag har kommunestyret følgende alternativer:

7 1. Utlyse ny konkurranse. Det må i så fall bes om pris på leie av lokaler uten at tilbudene skal sammenlignes med kommunens eget alternativ. Det antas at flere aktører vil kunne være interesserte i å inngi tilbud i en slik konkurranse. 2. Rette direkte forespørsel til tre aktuelle tilbydere. Årsaken til at dette ikke kunne gjøres i utgangspunktet var at kommunen definerte oppdraget som en bygg og anleggskontrakt med krav om utlysning. I tillegg var kommunen opptatt av at prosessen rundt denne utlysningen skulle være så åpen og gjennomsiktig som mulig, i og med at kommunen også var en aktør, jfr kommunestyrevedtaket og kommunens sammenlikningsgrunnlag. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Gausdal kommune etablerer lokaler for legesenter og helsesenter i egne lokaler. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag danner grunnlag for kostnadsrammen i forhold til nødvendig investering. 2. Det vedtas en kostnadsramme på 29 mill. kr for bygging av legesenter /ombygging av eksisterende lokaler. Dette finansieres med 2 mill. kr momskompensasjon investering samt 27 mill. kr opptak lån. 3. Endelig plantegning forelegges formannskapet til godkjenning før prosjektet iverksettes. 4. Det gjøres følgende budsjettendring: Investering 29 mill. kr D Inntekt momskomp inv. -2 mill. kr K Overf fra drift til inv 2 mill. kr D Overf fra drift til inv. -2 mill. kr K Bruk av lån -27 mill. kr K

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 Mandat og gruppesammensetning Styringsgruppen i ROVAR prosjektet nedsatte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe bestående av: Per Hanasand (leder), Ove Rødstøl

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer