STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen REFERATSAKER FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

2 Gausdal kommune 2 Ark.: Arkivsaksnr.: 11/1377 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 66/11 Formannskapet Saksbehandler: Liv Snerting REFERATSAKER FORMANNSKAPET Vedlegg: 1. Skriv om evaluering av kommunestyrevalget ref. sak 1 2. Ref. fra møte 30. sept Strukturtilpassinger i Lillehammer Kunnskapspark. ref. sak 2 1. Ref. evaluering av kommunestyrevalget Ref. fra møte om Oppland fylkeskommunes aksjer i Lillehammer Kunnskapspark AS og arbeidsgruppas anbefalinger og konklusjon. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Referatsakene tas til etterretning Side 2 av 8

3 Gausdal kommune 3 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 11/893 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/11 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial Sammendrag av medarbeiderundersøkelsen for Brev til fylkesmannen av Utgifter etter flommen i juni 2011 søknad om ekstraordinære skjønnsmidler. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2011 tas til etterretning. Samtidig foreslås det vedtatt en del tilleggsbevilgninger samt finansiering av dette. SAKSOPPLYSNINGER: Status på drift og eventuelle avvik framgår av selve tertialrapporten og det vises derfor til denne. I tillegg er det en del andre forhold som tas opp i saken som kommunestyret må ta stilling til. Finansiering av tilskudd Svatsum Vel Kommunestyret behandlet i sakene 59/10 og 65/10 blant annet salg av rektorboligen ved Svatsum skule. Det ble vedtatt at salgsinntektene skulle tilføres Svatsum Vel over en periode på 5 år. Inntektene fra salg av rektorboligen er en investeringsinntekt, mens tilskuddet til Svatsum Vel er en driftsutgift. Dette innebærer at det rent formelt ikke er anledning til å bruke salgsinntektene til å finansiere tilskuddet til Svatsum Vel. Det må i stedet brukes av et disposisjonsfond. Ettersom det kun er kommunestyret som kan fatte et slikt vedtak er denne formaliteten medtatt i denne saken. Tilskuddet til Svatsum Vel fordeler seg slik: År År År År År Totalt Salgssum Renter Fratrekk betalte fakturaer etter at bygget er tatt i bruk Til utbetaling I 2011 må det derfor budsjetteres med en utgift på til sammen kr ,- (tilsvarer år 1 og år 2) og tilsvarende bruk av disposisjonsfond. Side 3 av 8

4 Vennskapskommunetreffet I formannskapets møte d besluttet formannskapet at vennskapskommunetreffet for 2011 skulle være slik som disse oppleggene har gått før. Forutsetningen har vært at vennskapskommunetreffet skal dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost, men det ble imidlertid ikke fremmet noen budsjettjustering knyttet til dette vedtaket. Kommunens utgifter er anslått å utgjøre kr. Renteinntekter / utbytte kraftsektoren I henhold til kommunestyresak 35/11 skal det i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial informeres om når renteinntektene fra nytt lån til Eidsiva vil tilflyte kommunen. Det arbeides fortsatt med å få alle formaliteter på plass i tilknytning til dette, men som det framgår av selve tertialrapporten ligger det an til at utlånet vil bli renteberegnet fra ca Dette vil muligens medføre økte renteinntekter i 2011 på 0,8 mill. kr. TRUST Gjennom TRUST prosjektet har kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu og Lillehammer sammen med Sykehuset Innlandet lagt et godt grunnlag for å møte utfordringene knyttet til samhandlingsreformen. Gjennom etablering av formell samarbeidsstruktur og etablering av faglige samhandlingsarenaer er det høstet erfaringer som videreføres for å ivareta nye pasientgrupper (der det er hensiktmessig) og i arbeidet med å ivareta nye myndighetskrav. TRUST er forkortelsen for "Tiltak for regional utvikling av samhandlingstjenester". I budsjettet for 2011 er det avsatt 2 mill. kr til å dekke opp kommunens andel av utgifter i TRUST-prosjektet. Dersom det viser seg at utgiftene blir lavere enn budsjettert, anbefaler rådmannen at disse midlene avsettes til et eget fond. Dette vil kunne brukes til å dekke opp for økte utgifter i forbindelse med utvidelse av prosjektperioden for TRUST inklusive utgifter til Kom-Ut senger og felles samhandlingslege samt økte utgifter i årene som kommer knyttet til samhandlingsreformen. Brannsamarbeid. I budsjettet for 2011 er det avsatt kr til en eventuell inngangsbillett i et brannsamarbeid. I kommunestyrets møte ble det besluttet å slutte seg til ordningen med virkning fra Det blir ingen inngangsbillett når det gjelder brannsamarbeidet. Det foreslås derfor at dette beløpet avsettes til fond for å kunne dekke opp for utgifter til forskriftsfestet opplæring av brannmannskaper i 2012/2013. Dette er etterslepet Gausdal kommune har på opplæring, og som kommunestyrene har vedtatt at Gausdal kommune skal dekke. Forprosjektstudie nytt helsesenter. I formannskapets møte i sak 55/11 ble det vedtatt følgende: 1. Formannskapet gir sin tilslutning til at det utarbeides en forprosjektstudie for felles legekontor med et innhold og et omfang som vist i rådmannens utredning ovenfor. Utredningen skal behandles inneværende år og skal danne grunnlaget for kommunens videre utbygging av helsetjenestene i kommunen. 2. Formannskapet gir videre sin tilslutning til at det benyttes eksterne utredningsressurser til deler av oppdraget. Kostnader knyttet til utredningsarbeidet avklares i tilknytning til behandlingen av økonomirapporten for 2. tertial. Side 4 av 8

5 I formannskapets møte i sak 64/11 ble det fattet følgende vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til at utredningsarbeidet i forbindelse med nytt legesenter igangsettes. En administrativ arbeidsgruppe får bruke inntil kr til ekstern konsulenthjelp. Kr bevilges i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomirapport for 2. tertial. Det fremmes derfor i denne saken et forslag om å bevilge kr til formålet. Flom juni 2011 konsekvenser. I vinter hadde kommunen merutgifter på 1,8 mill. kr knyttet til tele- og kjøvingsproblematikk. I juni hadde vi flommen som har medført store utgifter i år og vil utfordre oss også neste år. Beregninger viser at kommunen har hatt / vil få merutgifter i størrelsesorden 2,6 mill. kr som følge av flommen. Ut fra tidligere praksis i slike saker må kommunen påregne en egenandel på 1,3 mill. kr. Det er påløpt utgifter i regnskapet for 2011 per nå tilsvarende 1,4 mill. kr. I tillegg er det beregnet skader langs vassdrag på 25 mill. kr. Dersom det blir krevd distriktsandel som kommunen må stå ansvarlig for vil dette kunne innebære en ekstra utgift for Gausdal sin del på 5 mill. kr. Mest sannsynlig vil dette bli aktuelt. Dette er forhold som vil utfordre kommunen i betydelig grad og dette vil medføre et merforbruk på planområdet. Størrelsen på dette merforbruket henger sammen med hvor mye som faktisk vil bli kompensert fra statlig hold og når denne kompensasjonen eventuelt vil komme. Avsette eventuelt ubrukte midler knyttet til funksjonshemmede barn i førskolealder. Som følge av at tidligere øremerket tilskudd til funksjonshemmede barn i barnehage ble innlemmet i kommunens rammetilskudd sammen med det ordinære barnehagetilskuddet med virkning fra , har kommunen avsatt en pott tilsvarende tidligere tilskudd. Potten i 2011 utgjorde kr. Dersom det ved årets slutt viser seg å være igjen midler på denne posten foreslås det at rådmannen får fullmakt til å avsette dette til eget disposisjonsfond for bruk senere år til samme formål. Hvor mye som årlig brukes til dette formålet varierer, men kommunen har en plikt til å dekke tiltak både for barn i kommunens barnehager så vel som barn i de ikke-kommunale barnehagene. Dette kommer i tillegg til de driftstilskudd som de ikke-kommunale barnehagene mottar årlig. Det er derfor viktig at det er fondsmidler som er med på å utjevne svingningen i behov årene i mellom. Eierstrategi - IKOMM I kommunestyresak 4/11 framgår det at Gausdal kommune forplikter seg for inntil 17,2 % av 1 mill. kr til gjennomføring/vurdering av salgsprosess. Denne forpliktelsen må innfris og Gausdal sin andel av dette utgjør kr. Det foreslås å bruke resten av formannskapets tilleggsbevilgningspost til å finansiere dette. Finansiering av ikke gjennomførte nedjusteringer av driftsrammer. Side 5 av 8

6 I budsjettet for 2011 ble det vedtatt en vesentlig nedjustering av driftsrammene. På planområde 1 Administrative fellestjenester og planområdene 6 Teknisk drift/ 7 Bygg/eiendom/areal er det gjenstående henholdsvis kr og kr. I forbindelse med kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport i juni-møtet samt formannskapets behandling av økonomisk status per 1. halvår ble det gitt uttrykk for at det var et politisk ønske i forhold til å vurdere disse nedtakene på nytt. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er mulig å gjennomføre de nedtakene som er vedtatt på planområde 1 uten store negative konsekvenser for oppgaveløsning, styring og kontroll. Når det gjelder planområdene 6/7 er budsjettet der marginalt i forhold til oppgavene som skal løses og nødvendig vedlikehold på kommunale bygg, anlegg og veger. Det foreslås derfor at de gjenstående nedtak på planområdene 1 og 6/7 reverseres. Oppsummering økonomi Tabellene nedenfor viser et oppsett over utgifter og inntekter som foreslås budsjettjustert nå samt forhold som må vurderes senere på året. Årsaken til at alt ikke tas nå er at det er knyttet usikkerhet til hvor stor del av f.eks flomutgiftene som vil påløpe i år samt hvilke tilskudd kommunen vil få i den forbindelse. Det foreslås derfor at noe budsjettkorrigeres nå mens noe utsettes til kommunestyrets møte i desember. Økte utgifter/reduserte inntekter Foreslås budsjettjustert nå Fsak 64/11 - utredning legesenter Ksak 4/11 - eierstrategi IKOMM Planområde 1 - ikke innfridd nedtak Planområde 6/7 - ikke innfridd nedtak som følge av vedtak i Ksak 35/11 Planområde 6 - utgifter i forbindelse med tele-/kjøvingsproblematikk. Planområde 6 - utgifter i forbindelse med flom Sannsynlig kommunal "egenandel" ved tiltak langs vassdrag Avventes til senere Tilskudd til Svatsum Vel Økte utgifter til lønnsoppgjør / pensjon Redusert skatteinntekt/inntektsutjevning Sum utgifter Økte inntekter/reduserte utgifter Foreslås budsjettjustert nå Formannskapets tilleggsbevilgningspost, jfm Fsak 64/11 Formannskapets tilleggsbevilgningspost, jfm Ksak 4/11 Anslag tilskudd fra staten knyttet til flommen Bruk av reservefondet Avventes til senere Side 6 av 8

7 Netto sparte renteinntekter og -utgifter Antatt renteinntekt lån til Eidsiva Energi as Sum inntekter Inntektsøkning som avsettes til reservefondet Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2011 tas til etterretning. 2. Det brukes kr av disposisjonsfondet for å finansiere vedtatt tilskudd til Svatsum Vel. 3. Dersom avsatte midler på planområde 12 Omsorg til TRUST-prosjektet/ samhandlingsreformen ikke fullt ut brukes opp i 2011 får rådmannen fullmakt til å avsette disse midlene på et eget disposisjonsfond. 4. Dersom avsatte midler på planområde 4 Barnehage til barn med funksjonshemminger ikke fullt ut er brukt opp i 2011 får rådmannen fullmakt til å avsette gjenstående midler til eget disposisjonsfond. 5. Ubenyttede midler avsatt til et eventuelt brannsamarbeid i budsjettet for 2011 på 0,5 mill. kr avsettes til et eget disposisjonsfond til bruk i 2012/ Det godkjennes følgende tilleggsbevilgninger i budsjettet for 2011: Fsak 64/11 - utredning legesenter Ksak 4/11 - eierstrategi IKOMM Planområde 1 - ikke innfridd nedtak Planområde 6/7 - ikke innfridd nedtak som følge av vedtak i Ksak 35/11 Tilskudd til Svatsum Vel Økte utgifter til lønnsoppgjør / pensjon Sum tilleggsbevilgninger i budsjettet Inntektsøkning som avsettes til reservefondet Sum utgifter Tilleggsbevilgningene finansieres slik: Formannskapets tilleggsbevilgningspost, jfm Fsak 64/11 Formannskapets tilleggsbevilgningspost, jfm Ksak 4/11 Bruk av reservefondet Netto sparte renteinntekter og -utgifter Side 7 av 8

8 Sum inntekter Side 8 av 8

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer