Brukerbetaling for den organiserte idrettens bruk av kommunale idrettsanlegg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerbetaling for den organiserte idrettens bruk av kommunale idrettsanlegg."

Transkript

1 Dato: 31. mars 2011 Byrådssak 1142/11 Byrådet Brukerbetaling for den organiserte idrettens bruk av kommunale idrettsanlegg. FRKA SARK Hva saken gjelder: For å møte de fremtidige økonomiske utfordringene innen tjenesteområdet idrett, har det vært naturlig å vurdere å innføre en annen kostnadsfordeling for den organiserte idrettens bruk av kommunale idrettsanlegg, eksempelvis brukerbetaling, inntektsbringende tiltak i regi av idretten og private aktører, og på den måten ha muligheter til å gjennomføre vedtatt Idrettsplan og investeringsrammen for det nye hovedanlegget for svømming og stup på Nygårdstangen. Byråden har vurdert brukerbetaling for den organiserte idretten i lys av gjeldende momsreglement og eventuelt hvilke konsekvenser og ressurser som en innføring av brukerbetaling vil måtte medføre både for den kommunale virksomheten og idretten selv. Det er i økonomiplan innført et mål om å avklare metode for voksenbetaling i kommunale idrettsanlegg i Det foreslås i saken å skrinlegge brukerbetaling for voksenidrett, og at det sammen med idretten arbeides videre med å vurdere alternative inntektskilder og kostnadsfordeling. Vedtakskompetanse: 13 (Driftsfullmakter) i reglement vedtatt av bystyret 24. april 2006 (b.sak ). Byråd for kultur, kirke og idrett innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Byrådet skrinlegger sak om innføring av brukerbetaling for den organiserte idrettens bruk av kommunale idrettsanlegg. Byrådet vil i samarbeid med idretten arbeide videre med å vurdere andre inntektskilder og kostnadsfordeling på idrettsfeltet. 2. Byrådet oversender saken til komité for kultur, idrett og næring til orientering. Harald Victor Hove Byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap 1

2 Saksutredning: Bakgrunn: Det er i økonomiplan et mål å avklare metode for brukerbetaling for voksnes bruk av kommunale idrettsanlegg. Tiltaket er en oppfølging av idrettsplanen og oppgavemeldingen. Byrådet har i denne saken gjennomgått brukerbetaling i lys av gjeldende momsreglement, krav til innkrevingssystem og mulige konsekvenser for den frivillige idretten. Status: I Idrettsplanen - et steg foran , kapittel 5.1, sies det følgende: "Innenfor vedtatte rammeåpningstider er bruken av idrettsanlegg og gymsaler i Bergen gratis for idretten, verdien av gratis bruk er beregnet til kr.73 mill. i Gratis bruk for den ordinære organiserte idretten videreføres i planperioden. For å sikre rammene til fremtidig drift av idrettsanlegg, vil Bergen kommune innføre en annen kostnadsfordeling for bedriftsidretten, bruk av anlegg til større idrettsarrangement og bruk som gjennomføres utover den ordinære trenings- og konkurransevirksomheten, eksempelvis inntektsbringende tiltak i regi av idretten og private aktører". Den organiserte idretten i Bergen hadde i 2010 registrert totalt 667 idrettslag, hvorav 398 er ordinære idrettslag med medlemmer, og 269 er bedriftsidrettslag med medlemmer. Den organiserte idretten har i dag gratis bruk av idrettsanleggene innenfor vedtatte rammeåpningstider. Verdien av gratis bruk for idrettene er forsiktig beregnet til kr. 80 mill i I oppgavemeldingen sies det følgende om drift av idrettsanlegg: "Bergen kommune driver ca 400 idrettsanlegg i tillegg til diverse nærmiljøanlegg. I 2008 var det 4,6 millioner bruk av anleggene, hvorav i svømme- og isanlegg. I tillegg til å være arena for kommunal tilbudsproduksjon foregår hoveddelen av aktivitetstilbudet i kommunale anlegg ved gratis bruk av frivillig idrettslag. Total kostnad på anlegg kr. 136 mill". Det sies videre i samme melding: "Bergen satser på idrett ifølge ASSS tallene. Et viktig element er "gratisprinsippet", innenfor vedtatt rammeåpningstider er bruken av anleggene gratis for idretten. Bergen gir i tillegg betydelig kompensasjon til idrettslagenes for bortfall av automatinntekter. ASSS tallene er inklusive avskrivninger. De senere årene er mange store anlegg finansiert ved gaver fra eksterne givere. Avskrivning av disse øker utgifter per innbygger". Den organiserte idrettens gratis bruk av idrettsanlegg gjelder for bruk av anlegg innenfor vedtatte rammeåpningstider. Bruk av de kommunale idrettsanleggene utover rammeåpningstider belastes idretten i henhold til vedtatte utleiesatser. Utleiesatsene er differensiert i forhold til ulike anleggstyper. Rammeåpningstidene er som følger: Rammeåpningstider: Mandag - fredag kl /22.30 i 10 idrettshaller Lørdag kl

3 Søndag kl Det er i arbeidet med denne saken hentet inn opplysninger fra andre bykommuner som det er relevant å sammenligne seg med. Kristiansand kommune: I Kristiansand kommune har den organiserte idretten gratis trening i ukedagene, med unntak av bedriftsidretten som er gitt tilgang på noen utvalgte anlegg og betaler for alle dager. Gjennom bruk av differensierte priser for barn og voksne betaler idretten for bruk av anleggene til arrangementer i helgene. Kommunen har innført garderobeavgift i vintersesongen, også for bruk av ubemannede garderober. I Kristiansand faktureres idretten gjennom særkretser eller idrettslag. Idrettslag faktureres direkte for bruk av anlegg til sommerleire/idrettsskoler. Stavanger kommune: Den organiserte idretten har gratis bruk innenfor rammeåpningstider i ukedager og helg. Utenfor rammetid må idretten betale for bruk, og det er avgift knyttet til kamper, arrangement eller garderobebruk. Prisene er differensiert på anleggstyper, men ikke på alder, kjønn og/eller målgruppe. Det betales for all kommersielle bruk. I Stavanger faktureres idretten direkte gjennom idrettslagene. Trondheim kommune: I Trondheim kommune er baneleie gratis for lag og organisasjoner tilhørende kommunen. Det er også gratis bruk til egenorganisert bruk for barn og unge til og med 19 år. Utenbyslag og bedriftslag blir fakturert for bruk etter egne satser. Oslo kommune: I Oslo kommune er det innført gratis bruk av idrettsanlegg, med unntak av bedriftsidrettens og elite-/toppidrettens bruk av anlegg. For sistnevnte gruppe foretas det en skjønnsmessig vurdering for bruken basert på den enkelte idretts betalingsevne. Idrettslag som har drifts-/tilsynsavtaler ved kommunale anlegg, kan som en del av inntekter kreve garderobeavgifter av brukerne. Veiledende pris i 2011 er kr. 150 pr lag/gruppe pr. trening/kamp. For idrettens bruk av kommunale badeanlegg betaler brukerne tilmålt brukstid, samtidig som de får tilskudd som tilsvarer leien. Dette begrunnes i behovet for å få synliggjort bruken og for å få en effektiv bruk av badene. Bruk utover tilmålt tid betales det leie for. Det er forutsatt at dette ikke er i konflikt med gjeldende momsreglement. I alle kommunene nevnt ovenfor fordeles bruken av idrettsanleggene i tett samarbeid med idrettsrådene i kommunen. Byråden har i dialog med representanter for idrettsstyret blitt gjort kjent med at det foreligger et forslag om at norsk idrett skal arbeide for at den organiserte, frivillige barne- og ungdomsaktivitet skal ha gratis tilgang til arrangementer, konkurranser og trening i offentlige idrettsanlegg. Det arbeides også for at den organiserte idrett skal prioriteres som bruker i alle idrettsanlegg som er spillemiddelfinansiert. 3

4 Vurdering: Momsreglementet og brukerbetaling for organisert idrett i kommunale idrettsanlegg: Voksenidrettens bruk av kommunale idrettsanlegg er estimert til ca 20 % av den totale brukstiden. Ved kun å legge til grunn dagens betalingssatser, ville inntektspotensialet fra denne målgruppen kunne estimeres til ca kr. 8 mill i året. Det er da forutsatt en gjennomsnittlig utleiepris på kr. 400,- pr. time uavhengig av anleggstype. Ved å legge samme forutsetning til grunn ville inntekstpotensialet fra bedriftsidrettens bruk være ca kr. 1,3 mill, kr. 0,6 mill for internasjonale og nasjonale arrangement og kr. 2,5 mill for inntektsgivende kurs/arrangement. Det er videre lagt til grunn at voksenidrett omfatter organisert idrett fra og med det året de fyller 20 år (Idrettsplanen). I vedtatt idrettsplan er barn fra 6-12 år og ungdom i alderen år prioriterte målgrupper. I den statlige idrettpolitikken er det valgt å ha et særlig fokus på barn 6-12 år og ungdom år. Denne inndelingen er også i tråd med idrettens egen definisjon (NIF). Ved en eventuell innføring av brukerbetaling har det hele tiden vært en forutsetning at den skal vurderes i forhold til både gjeldende momsreglement, til krav til innkrevningssystem og til mulige negative konsekvenser for de involverte parter. Oversikt over regelverket: Kommunens rett til kompensasjon av merverdiavgift følger av LOV nr 108: Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (nedenfor benevnt som KL). I utgangspunktet krever Bergen kommune kompensasjon for merverdiavgift på alle oppføringskostnader (investeringer) knyttet til bygg og anlegg innenfor idrettsfeltet. Tilsvarende gjelder driftsutgiftene. Noen unntak finnes, for eksempel hvis kommunen driver ordinær avgiftspliktig virksomhet, men dette er ikke av vesentlig betydning i denne saken. KL 4 omtaler begrensninger i kommunens rett til kompensasjon. Hovedregel i 4,1 ledd er at " Kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten". Et vilkår i denne sammenheng vil være at subjektet (kommunen) som har foretatt anskaffelsen selv står for bruken. Når eksempelvis en kommune oppfører et bygg, må bruken av bygget stå for kommunens regning og risiko for at kompensasjonsordningen skal gjelde. Finansdepartementet har i sin fortolkningsuttalelse til KL uttalt at dette er å anse som et minstekrav i denne forbindelse. Dersom en kommune reiser et bygg som helt ut overlates til andres eksklusive bruk, vil følgelig verken oppføring av bygget eller den etterfølgende virksomhet være kompensasjonsberettiget. 4, 2 ledd omhandler tilfeller der det ikke ytes kompensasjon. I denne saken vil det være av vesentlig betydning å fastlegge omfanget av innholdet i 2. ledd nr 3: Det ytes ikke kompensasjon " for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie". I den saken vil det være avgrensingen mot "utleie" som er relevant i forbindelse med brukerbetaling. Med "leie" forstår departementet at bruksretten til en eiendom stilles til 4

5 disposisjon for en annen for et avgrenset tidsrom og mot vederlag. "Utlån" vil således ikke avskjære retten til kompensasjon. Dersom en kommune låner ut eller på annen måte vederlagsfritt stiller fast eiendom til disposisjon for andre, anser departementet at kommunens anskaffelser vil være kompensasjonsberettiget. Dette gjelder uansett om låntakers bruk/rådighet er total eller ikke. Dette er illustrert med et eksempel hvor en skoles gymnastikksal og mosjonsapparater vederlagsfritt blir benyttet av ulike idrettsforeninger i kommunen. Under forutsetning av at kommunen dekker alle utgifter forbundet med driften, inklusiv renhold, likestilles dette med egen drift. Tilsvarende må da også gjelde for idrettshaller og anlegg som kommunen vederlagsfritt stiller til disposisjon. I dette eksempelet er det snakk om flere idrettsforeninger versus et tilfelle hvor en aktør tildeles disposisjonsrett, jf departementets uttalelse om "eksklusiv bruk" ovenfor. Betyr dette at hvis en klubb alene benytter et kommunalt idrettsanlegg så vil kommunens kompensasjonsrett bortfalle? Det finnes eksempel i Bergen hvor en klubb tilnærmet er enebruker av kommunale idrettsanlegg. For eksempel er idrettslaget Arna Bjørnar enebruker av idrettsanlegget på Garnes i Arna bydel. Skattedirektoratet har her uttalt at "lokale idrettsklubbers normale bruk av ikke kommersiell karakter må anses som allmenn bruk". Ovenfor er det søkt å avklare status for kommunens rett til merverdikompensasjon når andre bruker kommunens bygg/anlegg vederlagsfritt. Hvordan skal vi forholde oss til merverdikompensasjon om anleggene leies ut? Hovedregelen er at kommunen ikke får kompensasjon på anskaffelser til bygg eller anlegg for utleie. I denne saken behandles utleie til aktører som ikke driver avgiftspliktig virksomhet. Ubetydelig bruk "Dersom bruken av en merverdiavgiftspliktig anskaffelse utenfor kompensasjonsberettiget virksomhet er ubetydelig i forhold til bruken innenfor kompensasjonsberettiget virksomhet, ytes full kompensasjon for merverdiavgift uten fordeling av inngående merverdiavgift på anskaffelsen. Som ubetydelig anses bruken når den ikke overstiger 5 % av den totale bruk." Teksten er hentet fra 9 i Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. (FOR nr 1566). Det har således ikke betydning for kommunens merverdikompensasjon om det foregår en ubetydelig utleie. I et slikt tilfelle antas ikke utleieprisen å ha betydning. Det er andel av bruk som er relevant. Hvis mindre enn 5 % av arealet i en idrettshall fast leies ut, kan kommunen fortsatt kreve full kompensasjon. Et eksempel kan være at et lite kontor i en idrettshall leies ut til et idrettslag. Tilsvarende må også gjelde for sporadisk utleie. Utleieandelen må her beregnes ut fra anleggets totale åpningstid og antall kvadratmeter utleid. Dersom 5 % grensen overstiges, skal det gjennomføre en forholdsmessig reduksjon av merverdikompensasjon. Voksenidrettens bruk av kommunale idrettsanlegg er forsiktig estimert til 20 % av den totale bruken av de kommunale idrettsanleggene i Bergen. Bruken vil kunne variere noe fra anlegg til anlegg, men vil overstige "ubetydelig bruk". Det vil stille seg annerledes om man kun ser på bedriftsidrettens bruk. Selv her vil det kun på enkeltanlegg overstige "ubetydelig bruk", for eksempel bedriftsidrettens bruk av fotballbanene ved Slettebakken idrettspark. 5

6 Symbolsk betaling Symbolsk betaling for bruk av et bygg/anlegg avskjærer ikke kommunens rett til full merverdikompensasjon. Det er ikke angitt noen eksakte beløp på hva som kan betraktes som symbolsk, men finansdepartementet har gitt noen eksempler: "Departementet antar at dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å dekke rengjøring, vil det ikke anses å foreligge utleie. Dersom eksempelvis fotballgruppen betaler et lite beløp hver gang den henter nøkkel til gymsalen, eller det koster et lite beløp å få benytte hele bygningen der skolefritidsordningen drives en ettermiddag/lørdag for å holde bursdagsselskap, antar departementet dermed at kompensasjonsordningen vil gjelde. Det samme gjelder hvor brukerne av en kommunal gymsal spleiser på renholdet." Dagens utleiesatser antas å ligge over det nivå som symbols betaling indikerer. Publikumsbetaling På individnivå i for eksempel svømmehaller kreves det inn betaling for adgang til anlegget. Enkeltbillett for voksne i sentralbadet koster kr 70,- og på Slåtthaug kunstisbane koster det kr 40.- for voksne. I sum ser byråden ikke bort fra at dette overstiger hva departementet har fastsatt som symbolsk betaling. På tross av dette antas kompensasjonsordningen fullt ut å gjelde. Inngangsbilletter for brukere kan ikke betraktes som utleie. Brukerne får ingen eksklusiv rett til lokalene. Forholdet antas å være annerledes dersom Sentralbadet eller Slåtthaug leies eksklusivt ut til en gruppe på for eksempel timebasis. Det er i vedtatt økonomiplan varslet at det skal utredes innføring av brukerbetaling for voksne innenfor idrettsfeltet. Ut fra redegjørelsen ovenfor kan dette vanskelig effektueres uten at kommunen påføres en kostnad i form av redusert merverdikompensasjon. Størrelsen på tapet vil avhenge av hvilken modell som velges, men uansett antas beløpet å være vesentlig. I 2010 fikk kommunen kr. 14,5 mill i merverdikompensasjon knyttet til byrådsavdelingens investeringer på idrett. Merverdikompensasjon knyttet til Bergen Kommunale Byggs (BKB) investeringer i eksempel hovedanlegget for svømming og stup, utgjorde kr. 16,9 mill i Merverdikompensasjon fra tidligere år vil også måtte justeres. Det vil også bli redusert merverdiavgiftskompensasjon på byggrelaterte driftsutgifter (strøm, renhold, vedlikehold mv.). Totalt ble det innenfor byrådsavdelingen inntektsført ca kr. 5 mill i merverdikompensasjon (drift) på byggfunksjonen på idrett. Det er ikke foretatt noen beregning av inntektstapet. Dette vil som nevnt avhenge av eventuell modell. Dersom det kreves leie for all voksen bruk av anleggene, og denne bruken utgjør 20 % av total bruk, vil et grovt anslag for inntektstapet bli kr. 6 mill på investering og kr. 1 mill på drift i Det er da ikke tatt hensyn til eventuelt tapt investeringsmoms for tidligere år. En annen vinkling vil være å utrede ytterligere inntektsmuligheter på idrettfeltet uten å komme i konflikt med kommunens merverdikompensasjon. I så fall må det aksepteres at idrettsanleggene i enkelttilfeller ("ubetydelig bruk") anvendes til annet enn idrettsformål. Tilsvarende må det avklares hvor grensen mellom "publikumsbetaling" og utleie skal trekkes. Garderobeavgift kan være et eksempel. 6

7 Oppsummering av gjeldende momsreglement: Kompensasjonsretten til offentlige organer begrenses av vilkåret om at anskaffelsen skal være til bruk i den kompensasjonsberettigete virksomheten, det vil si at kommunen eier og driver anlegget. Det ytes ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie. Ved utlån beholder kommunen sin kompensasjonsrett. Momskompensasjon betinger at kommunen dekker alle utgifter med driften av anlegget, men det har vært gitt åpning for at det betales en helt "symbolsk betaling". Innkrevningssystem: Ved en eventuell innføring av brukerbetaling vil det være 2 hovedprinsipper som er vurdert lagt til grunn for innkreving: Betaling for faktisk bruk Betaling for tildelt tid til trening og kamper, uavhengig om tildelt tid benyttes eller ikke. Betaling for faktisk bruk vil kreve ekstra ressurser til registrering og avregning av bruken av anleggene. Legger man prinsipp for betaling ut i fra tildelt tid, vil dette kreve færre kommunale ressurser for å administrere ordningen, men for brukerne vil det medføre økt administrativ belastning. Når det gjelder innkrevning av betaling uavhengig av prinsipp, er det vurdert 2 ulike modeller: Bergen kommune fakturerer det enkelte idrettslag/gruppe direkte. Bergen kommune fakturerer idrettsrådet/særkretser, som dermed er ansvarlig for innkreving fra de enkelte klubber/lag. Velger en den siste modellen, er dette på bakgrunn av at fordeling av rammeåpningstiden skjer via idrettsrådet til særkretser, som så viderefordeler dette ut til de enkelte klubber/lag. Denne modellen er relativt lite ressurskrevende for Bergen kommune, men vil gi idretten økt administrativ belastning. En slik ordning vil det måtte forventes sterke reaksjoner på. Det synes som om fakturering i forhold til faktisk forbruk vil være det som oppleves mest rettferdig fra brukers synspunkt. En slik ordning vil kreve mye administrasjon både for Bergen kommune og for idretten. Det vil også være den mest kostnadskrevende. Det er ikke foretatt en detaljert kostnadsvurdering, men det vurderes at det er betydelige kostnader forbundet med å følge opp og administrere ordningen både på kommunalt nivå og i den frivillige idretten. Idrettslagenes inntekter kommer i hovedsak fra egeninnsats, som lotterier, dugnader, medlems- og treningsavgifter. I tillegg henter idrettslagene i varierende grad støtte fra eksterne samarbeidspartnere og givere. Det foreligger ikke en samlet dokumentasjon på omfanget og fordeling av inntektene til idretten i Bergen. En eventuell innføring av brukerbetaling vil kunne medføre økt fokus på inntektsbringende tiltak på bekostning av idrettslagenes fokus på utvikling av kjerneaktiviteten for barn og unge. Byråden har foreløpig ikke vurdert andre alternativer til brukerbetaling, for eksempel kutt i tilskudd til idretten eller reduksjon i rammeåpningstidene. Byråden har hatt dialog med Idrettsrådet (IRB) i Bergen om brukerbetaling, han har også invitert IRB til å komme med 7

8 innspill til konkretisering av ordningen, dersom prinsippet blir vedtatt innført. IRB har uttrykt prinsipiell uenighet om innføring av brukerbetaling for voksne. På grunn av toppidrettens økonomi og dens store betydning som spydspiss for idretten og som byens ambassadører, ha byråden vurdert at betaling for toppidrettens bruk også bør skjermes. Byens gode talent- og toppidrett gjør at Bergen blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt, og stimulerer breddeidretten. I vedtatt Idrettsplan er det også en ambisjon å styrke arbeidet med å tilrettelegge for at Bergen skal sikres flere nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Store internasjonale arrangement setter Bergen på kartet som idrettsby - og arrangementsby, og vil kunne generere gode inntekter til næringslivet i byen. Byråden har derfor heller ikke vurdert utvidet betaling for bruk av anlegg til dette formålet i denne omgang. Konklusjon: Det er byrådens vurdering at innføring av betalingsidrett for voksnes bruk i kommunale idrettsanlegg ikke vil ha det inntektspotensialet en slik ordning måtte forvente å ha for å forsvare den innført i Bergen. Dette begrunnes både i forhold til merutgifter for å kunne innføre og administrere ordningen, til økt belastning på den frivillige idretten, samt vurderinger knyttet til gjeldene momsreglement. Det vurderes at voksenidrettens bruk av kommunale idrettsanlegg vil overstige "ubetydelig bruk". Derimot vurderes det at bedriftsidrettens bruk kan vurderes under prinsippet "ubetydelig bruk". Byråden ønsker likevel ikke å innføre brukerbetaling i denne omgang for denne målgruppen, på grunn av at dagens kvalitet på det mest brukte anlegget er i dårlig forfatning. Byråden foreslår på denne bakgrunn å skrinlegge saken om brukerbetaling for organisert idrett. Byråden foreslår videre at det initieres et samarbeid med idrettens organer for å se nærmere på andre alternative løsninger til inntektskilder og kostnadsfordeling for idrettsfeltet, uten å komme i konflikt med kommunens merverdikompensasjon. I så fall må det aksepteres at idrettsanleggene i enkelttilfeller ("ubetydelig bruk") anvendes til annet enn idrettsformål. Tilsvarende må det avklares hvor grensen mellom "publikumsbetaling" og utleie skal trekkes. Garderobeavgift kan være et eksempel. Et samarbeid om felles forståelse med idretten for å se på annen kostnadsfordeling vil være med på å kunne opprettholde Idrettsplanens målsetting med et rikt og variert idretts- og friluftsliv for målgruppen barn og unge og toppidrett. 8

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm NB! Mva er vesentlige beløp Byggekostnad på kr 100 mill kr 25 mill i mva (25% av vederlaget) Mva lovene er «nådeløse»:

Detaljer

Dato: 6. september 2011. Administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg

Dato: 6. september 2011. Administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg Dato: 6. september 2011 Byrådssak 1411/11 Byrådet Administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg NIOE SARK-16-201014335-1 Hva saken gjelder: I vedtatt Idrettsplan "Idrettsbyen Bergen-

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1 Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014 1 Asker Idrettsråd www.askeridrettsråd.no 59 idrettslag 25 837 medlemskap Bredde- og toppidrett Anleggsutvikling Idrett for funksjonshemmede Idrettsnettverk AIR Forum

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

REGLEMENT OG PRISER FOR UTLEIE AV IDRETTS- OG SVØMMEHALLER OG UTENDØRSANLEGG

REGLEMENT OG PRISER FOR UTLEIE AV IDRETTS- OG SVØMMEHALLER OG UTENDØRSANLEGG REGLEMENT OG PRISER FOR UTLEIE AV IDRETTS- OG SVØMMEHALLER OG UTENDØRSANLEGG VERSJON JANUAR 2015 GJELDER PERIODEN 01.01.2015-31.12.2016 Innhold 1.0 REGLEMENT KOMMUNALE IDRETTSANLEGG... 2 2.0 PRISLISTE

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 31.01.2012 009/12 SFO Kommunestyret 09.02.2012 002/12 SFO Formannskap 28.02.2012 016/12 SFO Kommunestyret 08.03.2012

Detaljer

Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF. Bad park og idrett 9. mars 2016

Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF. Bad park og idrett 9. mars 2016 Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF Bad park og idrett 9. mars 2016 Idrettsglede for alle Vedtatt på idrettstinget i juni 2015 Idrettsmål Medlemsutvikling Resultater

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen Byråd for barnehage, skole og idrett Anne-Marit Presterud Kommunaldirektør BBSI Rune Titlestad Direktør i idrettsseksjonen 2 Overordnet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Gausdal Arena. Utfordringer knyttet til håndtering av merverdiavgift og momskompensasjon. Marit Bråten Homb Økonomisjef

Gausdal Arena. Utfordringer knyttet til håndtering av merverdiavgift og momskompensasjon. Marit Bråten Homb Økonomisjef Gausdal Arena Utfordringer knyttet til håndtering av merverdiavgift og momskompensasjon Marit Bråten Homb Økonomisjef OM PROSJEKTET / BAKGRUNN Felles investeringsprosjekt Oppland fylkeskommune skulle bygge

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Klagesak nr AA

Klagesak nr AA Klagesak nr. 5709 AA Ingress: Kl.nr 5709 Klagenemndas avgjørelse av 11. desember 2006. Saken gjelder: 1) Frivillig registrert utleier leide ut til kommune. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift på

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg

MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg Presentasjon på MOMSKONFERANSEN- Lerkendal 07.12.2006 MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg OPPSUMMERING: Refusjon/ kompensasjon av mva ved bygging og drift av idrettsanlegg. Utarbeidet av: Sivilingeniør KJELL IVAR

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

GULLHAUG IDRETTSPARK. - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne

GULLHAUG IDRETTSPARK. - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne GULLHAUG IDRETTSPARK - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne For å underbygge at Gullhaug IL er en seriøs samarbeidspartner for Holmestrand kommune har vi i klubben utarbeidet en liten oversikt

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion Byrådssak 82/13 Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion ROLO ESARK-0183-201221604-7 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 27.11.12 mottatt innbyggerinitiativ

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke.

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke. Saksfremlegg Saksnr.: 10 /3504-1 Arkiv:. A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: REGLEMENT FOR UTLEIE AV SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge

Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge Bakgrunn. Refusjon halleie skal legges fram til politisk behandling. Bystyrekomité for kultur har gitt følgende mandat: Gjennomgå ordningen med refusjon halleie

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2 Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen

Detaljer

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS 1 Mottatt 10.11.15 Ordfører i Kristiansand kommenterte tørt: «Er tallene store nok

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9348 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2510 I Saksbehandler: Gunar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 076/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 014/09 ELDRERÅDET

Detaljer

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 Agenda 1. Innledning ved Tove Tveråmo 2. Bakgrunn og historikk v/tore Hoem 3. Konsekvenser av den nye rettsoppfatningen v/tore Hoem 4. Praktiske

Detaljer

Dato: 11. januar 2012

Dato: 11. januar 2012 Dato: 11. januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet FIKS Bergen aktivitetsplaner 2012 NIOE SARK-326-201111146-144 Hva saken gjelder: Denne saken handler om forslag til oppfølging, iverksetting og organisering

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB NORGES HÅNDBALLFORBUND - AMATØRKONTRAKT AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB MELLOM ARBEIDSGIVER/KLUBBEN ORG.NR ADRESSE OG ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED FOR PERIODEN

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i innendørs idrettsanlegg i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i innendørs idrettsanlegg i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i innendørs idrettsanlegg i Haugesund kommune Vedtatt i Oppvekststyret den 03.03.2016 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 2.0 Saksbehandling...

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift meldinger SKD 15/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Kompensasjon for merverdiavgift Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift

Detaljer

Aktuelle problemstillinger innen mva kompensasjon

Aktuelle problemstillinger innen mva kompensasjon Aktuelle problemstillinger innen mva kompensasjon Økonomiforum Nord-Trøndelag 16. mai 2017 Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Aktuelle tema Kulturbygg og økonomisk aktivitet

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2016

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2016 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2016 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 17.03.2010

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 17.03.2010 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 17.03.2010 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTETS FORTOLKNINGSUTTALELSE AV 2. MARS 2004 OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TIL KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER MV.

FINANSDEPARTEMENTETS FORTOLKNINGSUTTALELSE AV 2. MARS 2004 OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TIL KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER MV. FINANSDEPARTEMENTETS FORTOLKNINGSUTTALELSE AV 2. MARS 2004 OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TIL KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER MV. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift reiser flere avgrensingsspørsmål. Disse

Detaljer

IDRETTSRÅDET I BERGEN

IDRETTSRÅDET I BERGEN POSITIV FRITID I INKLUDERENDE BY IDRETTSRÅDET I BERGEN IDRETTSRÅDET I BERGEN ET UTKAST Idrettsbyen Bergen - fra ett skritt foran til.. Innledning Idrettsrådet i Bergen vil med dette skrivet uttrykke dyp

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014!

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! 1.0 Innledning Retningslinjene for søknad om refusjon av merverdiavgift for 2014er nå på plass, og det er ikke gjort endringer i disse i forhold til fjorårets

Detaljer

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard)

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) Dato: 06. oktober 2011 Byrådssak 1444/11 Byrådet Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) ROBR SARK-4030-200807001-39 Hva saken gjelder: Ifbm byrådssak 1356-10 Brukerstyrt

Detaljer

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv.

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv. Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gro Qvigstad 21. juni 2010 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 45 2010/588253 Arrangører av idrettsstevner mv. Merverdiavgift - inngangsbilletter

Detaljer

Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell. Alta 13. juni 2015

Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell. Alta 13. juni 2015 Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell Alta 13. juni 2015 Side 2 Idrettstinget 2015 Side 3 Side 5 Side 6 Idrettsglede for alle, ikke bare for dem som har råd! Alle barn og unge skal kunne delta i

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014 Prisliste Oppvekst- og kulturavdelingen Grunnskole i Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned 5 dagers tilbud 2251 2320 69 3,07 % 4 dagers tilbud 1834 1890 56 3,05 % 3 dagers tilbud 1411 1 455 44 3,12

Detaljer

Sluttmeldinger idrettsbygg: 1. Nygårdstangen badeland, 2. Flaktveit idrettshall, 3. Fysak- allaktivitetshus for uorganisert ungdom på Slettebakken

Sluttmeldinger idrettsbygg: 1. Nygårdstangen badeland, 2. Flaktveit idrettshall, 3. Fysak- allaktivitetshus for uorganisert ungdom på Slettebakken Dato: 24. november 2009 Byrådssak 1053/10 Byrådet Sluttmeldinger idrettsbygg: 1. Nygårdstangen badeland, 2. Flaktveit idrettshall, 3. Fysak- allaktivitetshus for uorganisert ungdom på Slettebakken TJO

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Organisering av idrettsarrangementer. v/advokat Morten Justad Johnsen

Organisering av idrettsarrangementer. v/advokat Morten Justad Johnsen Organisering av idrettsarrangementer v/advokat Morten Justad Johnsen INNHOLD 1. Idrettens produkt (verdier og risiko) 2. Ulike organisasjonsformer (Hvilken organisasjonsform bør idrettslaget velge?) 3.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Bergen kommune på forslag til nye kriterier til fordeling av ordinære spillemidler til idrettsanlegg

Høringsuttalelse fra Bergen kommune på forslag til nye kriterier til fordeling av ordinære spillemidler til idrettsanlegg Dato: 2. mars 2010 Byrådssak Byrådet Høringsuttalelse fra Bergen kommune på forslag til nye kriterier til fordeling av ordinære spillemidler til idrettsanlegg RKTI SARK-03-201001729-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

Bad, park & idrett/anleggsseminaret 2016 Drift og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. Fagdirektør Åsmund Berge 9.

Bad, park & idrett/anleggsseminaret 2016 Drift og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. Fagdirektør Åsmund Berge 9. Bad, park & idrett/anleggsseminaret 2016 Drift og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg Fagdirektør Åsmund Berge 9. mars 2016 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (logo) MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM Side 1 av 9 AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM MELLOM OG Side

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF Åsgårdstrand 22.08.2012 Anleggsbygging Hvor mye investeres det i bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Norge i året? eller hvor mye bør

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten

Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten Merverdiavgiftskompensasjon vurdering av endret praksis i Skatteetaten Utarbeidet av EY på oppdrag for KS Ansvarlig partner: Advokat John Olav Auran Larvik, 25. februar 2016 Kilden Teater- og Konserthus

Detaljer

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive Visjon Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette er en videreføring av tidligere mål. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010 Trondheim 01.12.2010 Terje Wist Medlem Idrettsstyret Nestleder NIF s anleggsutvalg Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS Detaljplanleggingen starter: Årsmøtebehandlingen prinsipielt vedtak Idrettsfunksjonell

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Tilsynsordning i idrettshaller

Tilsynsordning i idrettshaller Enhet idrett og friluftsliv v/rune Molland Sandøy Tilsynsordning i idrettshaller Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommunes budsjett for 2011: Trondheim kommune og idretten må samarbeide bedre for å

Detaljer

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik:

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik: Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon 1. Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 som sier at Nkom skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet gode,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KIL Barneidrett 2007/2008

KIL Barneidrett 2007/2008 KIL Barneidrett 2007/2008 Generell informasjon: KIL Barneidrett startet i 1993, og er et tilbud til barn i alderen 5-10 år. Tilbudet om barneidrett er lovbestemt av NIF, og bør i stor grad sees på som

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer