STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Sak 40/15 Sak 41/15 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I AVREGNING AV ENDELIG SATS 2014 SEGALSTAD SETER - SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTIDER SERVERINGSBEVILLING - POP UP - KAFÈ VED SEGALSTAD BRU - MOBIL UTESERVERING FRA VOGN Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Gausdal, Hans Oddvar Høistad Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

2 Gausdal kommune 2 Ark.: 212 Arkivsaksnr.: 14/1350 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 33/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014 Vedlegg: 1. Avlagt regnskap Årsberetning Årsmelding for Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse for 2014 (ettersendes til formannskapets møte) Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Oversikt over internkontroll fra årsmelding 2014 rapportering til Fylkesmannen. SAMMENDRAG: Det foreslås at kommunens regnskap og årsberetning for 2014 vedtas og at kommunens årsmelding for 2014 tas til etterretning. Videre foreslås det å videreføre framførbart underskudd på noen selvkostfond til kommende regnskapsår. Det foreslås at mindreforbruk i 2014 på ,95 kr avsettes til kommunens reservefond. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunens regnskap for 2014 ble avlagt med et resultat på ,95 kr. Årsaken til det positive avviket er blant annet høyere utbytte og lavere avdragsutgifter enn budsjettert. Det vises til årsberetningen og årsmeldingen for informasjon knyttet til dette. Mindreforbruket i 2014 bør avsettes til kommunens reservefond for å styrke de frie fondene. Når det gjelder selvkostfond er det anbefalt at dersom underskudd på selvkostområder skal videreføres til neste regnskapsår, bør dette vedtas av kommunestyret. Det inntas derfor i vedtaket de underskudd det er ønskelig å framføre. Kommunestyret får seg forelagt egne saker knyttet til overføring av ubenyttede investeringsmidler for 2014 til 2015 samt overføring av overskudd/underskudd vedrørende enhetene fra 2014 til I 2014 er det foretatt et klart skille mellom pålagt årsberetning i henhold til kommuneloven og kommunens egenbestemte årsmelding. Dette er gjort for å rendyrke dokumentene mer enn tidligere og tydeliggjøre det formelle skillet mellom dem. Side 2 av 12

3 Sak 37/15 Årsberetningen tar for seg kommunens samlede regnskapsresultat og forhold knyttet til dette, mens årsmeldingen tar for seg rapportering på mål som kommunestyret har valgt å vektlegge. Dette omfatter også ikke-økonomiske parametere, sammenstilling av kommunens KOSTRAtall med andre kommuner og utvikling over tid, og økonomirapportering ned på det enkelte planområde. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Kommunens årsregnskap for 2014 vedtas med et mindreforbruk på ,95 kr. 2. Kommunens årsberetning for 2014 vedtas. 3. Kommunens årsmelding for 2014 tas til etterretning. 4. Underskudd på følgende selvkostområder framføres til senere regnskapsår: a. Kart- og delingsforretninger kr b. Byggesak kr c. Feiing kr d. Plansaker kr 5. Kommunens mindreforbruk i 2014 disponeres ved å sette av ,95 kr til kommunens reservefond. Det gjøres følgende budsjettjustering: pr ,95 K pr ,95 D Formannskapet behandlet saken, saksnr. 33/15 den Behandling: Enstemmig tiltrådt Innstilling: 1. Kommunens årsregnskap for 2014 vedtas med et mindreforbruk på ,95 kr. 2. Kommunens årsberetning for 2014 vedtas. 3. Kommunens årsmelding for 2014 tas til etterretning. 4. Underskudd på følgende selvkostområder framføres til senere regnskapsår: a. Kart- og delingsforretninger kr b. Byggesak kr c. Feiing kr d. Plansaker kr 5. Kommunens mindreforbruk i 2014 disponeres ved å sette av ,95 kr til kommunens reservefond. Det gjøres følgende budsjettjustering: pr ,95 K pr ,95 D Side 3 av 12

4 Gausdal kommune 4 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 15/850 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 34/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE Vedlegg: Oversikt overskudd/underskudd per enhet Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. SAMMENDRAG: Det foreslås at overskudd for enhetene for 2014 overføres fra reservefondet til enhetenes overskuddsfond. De enheter som skal videreføre et underskudd får dette lagt inn som et trekk i driftsbudsjettet for 2015, tilsvarende beløp tilbakeføres reservefondet. SAKSOPPLYSNINGER: Det er vedlagt saken en oversikt knyttet til den enkelte enhet sitt resultat for 2014 og en kort forklaring på avvik der dette er aktuelt. Det framgår også av oversikten hvilke beløp som det foreslås at den enkelte enhet skal enten få med seg eller trekkes i rammen for samt størrelsen på overskuddsfondet som den enkelte enhet har fra før. VURDERING: Praksisen med overføring av overskudd/underskudd fungerer etter administrasjonens syn bra. Enhetenes overskuddsfond vil være med å ta uforutsette utfordringer og svingninger mellom år. Tilsvarende må enheter som har underskudd som hovedprinsipp trekke med seg hele eller deler av dette. Det blir foretatt konkrete vurderinger knyttet til den enkelte enhet og de årsaksforhold som foreligger. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Overføring av overskudd fra 2014 til 2015 med til sammen kr vedtas slik det framgår av vedlegg til saken. Den enkelte enhet sitt overskuddsfond tilføres midler fra reservefondet tilsvarende. De enheter som må trekke med et underskudd får tilsvarende trekk i driftsrammen for 2015, sum trekk tilsvarende kr tilføres reservefondet. Side 4 av 12

5 Sak 38/15 2. Det foretas følgende budsjettendring kr Redusert driftsramme Fjerdum skole kr Redusert driftsramme Forset skole kr Redusert driftsramme Gausdal ungdomsskole kr Redusert driftsramme Rehabilitering/habilitering kr Redusert driftsramme NAV kr Avsetning til reservefondet Formannskapet behandlet saken, saksnr. 34/15 den Behandling: Enstemmig tiltrådt. Innstilling: 1. Overføring av overskudd fra 2014 til 2015 med til sammen kr vedtas slik det framgår av vedlegg til saken. Den enkelte enhet sitt overskuddsfond tilføres midler fra reservefondet tilsvarende. De enheter som må trekke med et underskudd får tilsvarende trekk i driftsrammen for 2015, sum trekk tilsvarende kr tilføres reservefondet. 2. Det foretas følgende budsjettendring kr Redusert driftsramme Fjerdum skole kr Redusert driftsramme Forset skole kr Redusert driftsramme Gausdal ungdomsskole kr Redusert driftsramme Rehabilitering/habilitering kr Redusert driftsramme NAV kr Avsetning til reservefondet Side 5 av 12

6 Gausdal kommune 6 Ark.: 223 A10 Arkivsaksnr.: 13/1401 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 35/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I AVREGNING AV ENDELIG SATS 2014 Vedlegg: Dokumentasjon beregning av sats for kommunalt driftstilskudd 2014 ut fra avlagt regnskap. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Oversikt regnskapsdetaljer KOSTRA-funksjon 201 og 211. SAMMENDRAG: Det foreslås at kommunestyret fastsetter de endelige satser for driftstilskudd 2014 ut fra kommunens avlagte regnskap for Det foretas en avregning overfor de ikkekommunale barnehagene i tråd med avregnede satser for SAKSOPPLYSNINGER: I tråd med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal de faktiske satsene for 2014 vedtas av kommunestyret. I tråd med forskriftens 4 skal de ikke-kommunale barnehagenes tilskudd avregnes i henhold til kommunestyrets endelige avregnede satser. Ved selve avregningen vil følgende forhold bli hensyntatt: - Antall barn (små og store) på telletidspunktene og (virkning 01.08) - Kommunens faktiske regnskapstall for 2014 knyttet til barnehagedriften. 1) Antall barn og sammensetning av plasser til små og store barn. Antall barn i kommunens barnehager på de ulike telletidspunktene er vektet og summert for å få vektet antall hele plasser for små og store barn for Av tabellen framgår både faktisk antall barn gjennom året og budsjettert antall barn. Antall heltidsplasser Faktisk barnetall Budsjettert barnetall Små barn 50,6 57,6 Store barn 129,4 139,0 Sum 180,0 196,6 Side 6 av 12

7 Sak 39/15 2) Økonomi. Budsjetterte utgifter for drift av kommunens barnehager for 2014 ved fastsettelse av satsene var 26,7 mill. kr. Regnskapet viser utgifter tilsvarende 26,6 mill. kr. Det er nærmest identiske beløp. Kommunen har brukt mindre penger til strøm som følge av lave strømpriser og en høyere temperatur enn normalt. Kommunen har optimalisert drifta av barnehagene, men samtidig har kommune i 2014 svært høye pensjonsutgifter. Dette som følge av at kommunen ikke fikk skiftet pensjonsleverandør per , men måtte vente til Dette innebærer at endelig oppgjør/avregning knyttet til pensjon først vil komme i Totalt sett ble dermed de budsjetterte utgifter omtrent som avlagt regnskap. Ut fra avlagt regnskap vil de endelige satsene for 2014 bli som følger: Tilskudd 2014 endelig Foreløpig sats 2014 Sats heltidsplass avregnet sats driftstilskudd Små barn Store barn Tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene for 2014 vil bli avregnet i 2015 i henhold til dette. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Som følge av kommunens vedtatte regnskap for 2014 er det foretatt følgende beregning av kommunens faktiske satser for 2014 for tilskudd til ikke-kommunale barnehager: Driftstilskudd heltidsplass små barn kr Driftstilskudd heltidsplass store barn kr De faktiske satsene danner grunnlag for avregning av endelig tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for Formannskapet behandlet saken, saksnr. 35/15 den Behandling: Enstemmig tiltrådt. Innstilling: Som følge av kommunens vedtatte regnskap for 2014 er det foretatt følgende beregning av kommunens faktiske satser for 2014 for tilskudd til ikke-kommunale barnehager: Driftstilskudd heltidsplass små barn kr Driftstilskudd heltidsplass store barn kr Side 7 av 12

8 Sak 39/15 De faktiske satsene danner grunnlag for avregning av endelig tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for Side 8 av 12

9 Gausdal kommune 9 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 15/549 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 37/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Saksbehandler: Jane Holoen SEGALSTAD SETER - SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTIDER Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Uttalelse fra forespurte instanser. SAMMENDRAG: Segalstad seter v/andreas Tonte innvilges utvidelse av åpningstider på Segalstad seter kafe til kl SAKSOPPLYSNINGER: Segalstad seter v/andreas Tonte fikk v/delegert vedtak utvidet åpningstidene på kafeen til kl. 0100, fra. 1. til 6. april p.g.a. påskearrangementer, og søker nå om å utvide åpningstidene permanent. Segalstad seter har serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kl. 1, 2 og 3 og har godkjent åpningstid til kl Tonte har etter å ha drevet kafeen ca. et halvt år erfart at trafikken har tatt seg opp og ser det derfor nødvendig med lengre åpningstid. Med åpningstid til kl vil dette samsvare med de andre serveringsstedene i Skeiområdet. VURDERING: Segalstad seter v/andreas Tonte innvilges utvidelse av åpningstider på Segalstad seter kafe til kl Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Segalstad seter v/andreas Tonte innvilges utvidelse av åpningstider på Segalstad seter kafe til kl Formannskapet behandlet saken, saksnr. 37/15 den Behandling: Enstemmig vedtatt. Innstilling: Side 9 av 12

10 Sak 40/15 Segalstad seter v/andreas Tonte innvilges utvidelse av åpningstider på Segalstad seter kafe til kl Side 10 av 12

11 Gausdal kommune 11 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 15/749 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 38/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Saksbehandler: Jane Holoen SERVERINGSBEVILLING - POP UP - KAFÈ VED SEGALSTAD BRU - MOBIL UTESERVERING FRA VOGN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Uttalelser fra høringsinstanser. Søknad om serveringsbevilling m/vedlegg. SAMMENDRAG: Det foreslås at Åslaug Enger Olsen, org. nr , innvilges serveringsbevilling for «pop-up» kafe som omsøkt. SAKSOPPLYSNINGER: Åslaug Enger Olsen, f , og Anette Musdalslien, f , søker om serveringsbevilling for å drive mobil kafedrift fra vogn. Det skal selges kaker, vafler, kaffe og lignende varer og ideen er at utsalget skal være ved Segalstad bru, men det vil variere hvor den transportable kafeen blir etablert fra gang til gang. Olsen har opprettet enkeltpersonforetak, org.nr , og det er hun som skal være styrer for bevillingen. Åslaug Enger Olsen har bestått etablererprøve for serveringsvirksomhet. Det foreligger avtale med Gausdal ungdomsskole om leie av godkjent kjøkken og det er inngått avtaler med grunneiere der vogna til enhver tid skal stå. Det er innhentet uttalelse fra lensmannen i Gausdal, helsesjefen i Gausdal og kemneren i Sør- Gudbrandsdal, og ingen av disse har anmerkninger til søknaden eller søkerne. Helsesjefen sier at det i dette tilfelle virker som om det skal være salg av matvarer med svært liten risiko for å kunne være årsak til helsemessige problemer og han regner med at bestikk, asjetter, krus m.m. vil være engangs og at det er kan da ikke se at det skal være noen helsemessige problemer knyttet opp mot dette heller. Åslaug Enger Olsen har hatt kontakt med Mattilsynet og serveringen er innmeldt der, i tillegg er det anmodet om uttalelse til søknaden, men vi har pr. dags dato ikke mottatt svar. Serveringsbevilling skal ifølge serveringsloven gis til bestemt adresse, men mobile serveringsvogner er unntatt slik at serveringsbevillingen skal gis til foretakets adresse. VURDERING: Side 11 av 12

12 Sak 41/15 Med bakgrunn i saksopplysningene innvilges Åslaug Enger Olsen, org.nr serveringsbevilling for mobil uteserving fra vogn «pop-up»-kafe. Olsen, f , godkjennes som styrer for bevillingen. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Åslaug Enger Olsen, org.nr , innvilges serveringsbevilling for mobil uteservering fra vogn-«pop-up»-kafe. Åslaug Enger Olsen, f , godkjennes som styrer for bevillingen. Det forutsettes at de nødvendige avtaler med grunneiere er i opprettet. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 38/15 den Behandling: Enstemmig tiltrådt. Innstilling: Åslaug Enger Olsen, org.nr , innvilges serveringsbevilling for mobil uteservering fra vogn-«pop-up»-kafe. Åslaug Enger Olsen, f , godkjennes som styrer for bevillingen. Det forutsettes at de nødvendige avtaler med grunneiere er i opprettet. Side 12 av 12

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.03.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.03.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 21/11 Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 REFERATSAKER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 78/13 Sak 79/13 Sak 80/13 Sak 81/13 Sak 82/13 Sak 83/13 Sak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 13/10 Sak 14/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10 Sak 18/10 Sak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Kl. 18.00: Informasjon fra GLØR v/ daglig leder Inge Morten Haave. Ca. kl. 18.30: Innledning om tilstandsrapporten

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Møtet settes kl. 12.45. Kommunestyret inviteres til lunsj fra kl. 12 i kantina. Det vil bli 2 orienteringer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer