Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/ Behandlet Funksjonshemmedes råd 66/ Enstemmig Kommunalstyret for levekår 70/ Annet forslag vedtatt Kommunalstyret for miljø og utbygging 94/ Dissens Stavanger formannskap (AU) 183/ Stavanger formannskap 183/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging 29/ Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 54/ Behandlet Stavanger formannskap 54/ Annet forslag vedtatt Eldrerådet 18/ Behandlet Funksjonshemmedes råd 27/ Behandlet Kommunalstyret for miljø og utbygging 82/ Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 135/ Behandlet Stavanger formannskap 135/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging 179/ Dissens Kommunalstyret for miljø og utbygging 50/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging 66/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / LERVIG SYKEHJEM - SKISSEPROSJEKT - ALTERNATIVER MED KJØKKEN - PROSJEKTNR 4337 Forslag til vedtak: 1. Skisseprosjekt for Lervig sykehjem, alternativ 2, med produksjonskjøkken og med utvidelse til 123 ved ny 7 etasje, godkjennes som basis for konkurransegrunnlag for gjennomføring i totalentreprise. 2. I konkurransegrunnlag medtas opsjon/ mulighet for å trekke ut produksjonskjøkken før politisk behandling av kostnadsoppstilling etter anbud og før inngåelse av kontrakt. 1

2 LERVIG SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT - ALTERNATIVER MED KJØKKEN - PROSJEKTNR 4337 Hva saken gjelder Saken gjelder behandling av skisseprosjekt for nytt sykehjem i Lervig, alternativer med kjøkken. Det er tidligere lagt frem et skisseprosjekt uten kjøkken. Tidligere vedtak Skisseprosjekt for nytt sykehjem i Lervig ble behandlet i Kommunalstyret for miljø og utbygging i møte , sak 66/13 med følgende vedtak: Saken sendes tilbake. Lervig sykehjem ferdigstilles med storkjøkken, dette skal ikke gå på bekostning av antall pasient. Parallelt med skisseprosjektet utarbeides detaljert reguleringsplan for sykehjemstomten. Kommunalstyret for byutvikling behandlet planen i møte , sak 108/13, med vedtak om at det innpasses et produksjonskjøkken med maks 400m2 i reguleringsplanen, før den legges ut til offentlig ettersyn. I rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan har rammen for prosjektet tatt høyde for et sykehjem med 106, samt dagsenter og legesenter for 4 leger. Prosjektkostnad kr 440 mill. tar høyde for et eventuelt produksjonskjøkken og kjøp av tomt. Det fremgår videre at rådmannen vil legge frem en egen sak hvor innhold i prosjektet tydeliggjøres. Ved bystyrets behandling av rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan , er det protokollført at Stavanger kommune har en svært god dekningsgrad for sykehjems i henhold til statlige retningslinjer. Bystyret ønsker å sikre en mer moderne boligmasse, utvide antall netto og gjennomføre omrokkering av sykehjems. Dette skal skje blant annet ved at: Lervig sykehjem skal ferdigstilles i 2016 med areal til produksjonskjøkken. Det vil innen 2015 avklares om produksjonskjøkken skal tas i bruk ved oppstart. Lervig sykehjem skal ha 123 sykehjems. Sykehjemmet skal erstatte Våland sykehjem, St. Petri Aldershjem og Mosheim. Dette gir ca 20 nye netto. Skisseprosjektet legges frem med 2 alternativer med kjøkken: Alternativ 1 Kjøkken uten arealutvidelse. Alternativ 2 Kjøkken med arealutvidelse. Henvisninger til tidligere fremlagt skisseprosjekt uten kjøkken, er i saken kalt Alternativ 0. Prosjektet kalt Alternativ 0, ble lagt frem uten kjøkken med henvisning til politisk vedtak i 2002 vedrørende omlegging av kjøkkenstrukturen i sykehjem, fra produksjonskjøkken til postkjøkkenmodell. Målet er at tilberedningen av maten skal skje nærmere brukerne, slik at de i større grad kan delta i matlagingen og velge egne spisetider. Tilberedning av mat og måltidene skal være en integrert del av avdelingens samlede aktivitetstilbud. Evaluering av den nye kjøkkenstrukturen ble behandlet i formannskapet den , sak 3244/08. Et smakspanel, med representanter fra både pensjonistforening og Eldrerådet, evaluerte maten både i 2003 og Panelet konkluderte blant annet med at middagene smakte minst like godt som 2

3 middagene som ble laget i sykehjemmets eget produksjonskjøkken, og at miljøet rundt beboernes spisesituasjon var god og ga mer aktivitet i avdelingene. Direktør for oppvekst og levekår har avklart at storkjøkkenet på Stokka sykehjem har kapasitet til å produsere middager både til beboere og dagsenteret i det nye sykehjemmet Alternativ 1 kjøkken uten arealutvidelse Produksjonskjøkken es i 3. etasje, i fløy D sammen med noe areal til fysioterapi. Resterende areal til fysioterapi, samt kontor for sykehjemsleger, skissert i denne fløyen i alternativ 0, es i fløy C. Dagsenteravdelingen skissert i fløy C, er redusert fra 30 til 10. Det er ingen endringer med hensyn til andre funksjoner skissert i alternativ 0. Med denne løsningen er ikke arealet utvidet. Det er uendret antall sykehjems, totalt 106 stk. Kjøkkenet es ut mot felles torgareal ved Ryfylkegaten, på samme gatenivå. Tidligere skissert park i dette området, reduseres for å gi plass for varelevering til kjøkken. Innkjøring for varelevering til kjøkkenet, er skissert fra Breivikveien og via den indre torggaten. Dette er samme atkomst som er godkjent som innkjøring for varelevering til butikk i utbyggingsprosjektet Tinfabrikken. Opparbeiding av innkjøring fra Brevikveien vil derfor være et fellesprosjekt mellom prosjektene for Tinfabrikken og sykehjemmet. Kostnader Det foreligger ikke noen kvalifisert kostnadsberegning, men estimert kostnad for kjøkken er kr 30 mill. Summert med anslått kostnad kr. 410 mill. for alternativ uten kjøkken (alternativ 0), gir dette en estimert totalkostnad på kr 440 mill. inkl. tomtekostnad på kr 50 mill. Dette er i samsvar med rådmannens forslag til HØP Alternativ 2 kjøkken med arealutvidelse Det er også utarbeidet et alternativ der produksjonskjøkkenet kommer i tillegg til det prosjektet som er presentert tidligere. Dette dersom en vil unngå å redusere antall dagsenter. Arealutvidelsen kan utføres ved at sykehjemmet utvides med en ny inntrukket 7. etasje, med nettoareal ca 1600m2. Arealutvidelsen er vesentlig større enn arealbehovet til kjøkkenet, noe som innebærer at alternativet åpner for at antall rom økes. Arkitekten har laget en arkitektonisk vurdering med 3D illustrasjoner for en ekstra, inntrukket etasje. Med grunnlag i dette materialet, har byplankontoret vurdert å kunne anbefale å heve sykehjemmet fra 6 til 7 etasjer. Endringene tas inn i detaljert reguleringsplan, som revideres og legges ut til ny førstegangsbehandling. Ved at det reguleres inn 7 etasjer, vil planen også gi rom for å bygge i 6 etasjer. I alternativ 2 es kjøkkenet på samme sted som for alternativ 1, i 3. etasje i fløy D, sammen med kontor for sykehjemsleger. Dagsenteravdelingen es i fløy C med 30, som i alternativ 0. Fysioterapiavdelingen flyttes opp i ny 7. etasje. Antall sykehjems I ny 7. etasje er det i tillegg til areal for fysioterapiavdeling, også vist 2 bogrupper med 9 sykehjems i hver, totalt 18. På grunn av at 7. etasje er inntrukket i forhold til underliggende etasjer, må hovedtrapper flyttes og antall sykehjems i 6. etg. blir redusert med 1 plass. 3

4 Antall sykehjems i alternativ 2 er totalt 123. Det er ingen endringer med hensyn til andre funksjoner skissert i alternativ 0. Kostnader Som for alternativ 1, foreligger det ikke noen kvalifisert kostnadsberegning. Kostnad for ny 7. etasje estimeres til kr 50 mill. Summert med anslått kostnad kr. 410 mill. for alternativ uten kjøkken (alternativ 0) og kjøkken kr 30 mill., gir dette en estimert totalkostnad på kr 490 mill inkl. tomtekostnad på kr 50 mill Sammendrag Alternativ Alternativ 0, uten kjøkken Alternativ 1, med kjøkken, uten arealutvidelse Alternativ 2, med kjøkken, med arealutvidelse ved ny 7 etasje og 17 flere Antall etasjer Antall sykehjems Antall dagsenter Deknings grad for sykehjems i ,3% ,3% ,7% Oppgitt dekningsgrad for sykehjems i Stavanger kommune i 2017, omhandler heldøgnsomsorg for eldre i aldershjem, sykehjem og bofellesskap for eldre. Det er lagt til grunn at utbygging på Øyane sykehjem står ferdig i Sammendrag kostnader Alternativ Alternativ 0, uten kjøkken Alternativ 1, med kjøkken, uten arealutvidelse Alternativ 2, med kjøkken, med arealutvidelse ved ny 7 etasje Tomte kostnad kr Total kostnad kr Kostnad pr plass eks. tomte kostnad Merknader 50 mill. 410 mill. 3,39 mill. Kostnad er kr. 30 mill. mindre enn sum oppført i HØP pga at kostnad til kjøkken utgår. 50 mill. 440 mill 3,68 mill. Kostnad er lik sum oppført i HØP mill. 490 mill 3,58 mill. Kostnad er kr 50 mill. høyere enn sum oppført i HØP pga kostnad for 17 flere og ny 7. etasje. Det foreligger ikke noen kvalifisert kostnadsberegning. Kostnadene er estimerte kostnader. Det understrekes at prosjektet er i en tidlig fase og at kostnadene er usikre. Det er lagt til grunn en innsparing grunnet totalentreprise 4

5 Husbanken gir investeringstilskudd til nye sykehjems. For 2013 er tilskuddet pr plass kr ,-. For 106 vil dette utgjøre kr 118,72 mill. og for 123 kr 137,76 mill. Husbanken gir også tilskudd til dagsenter (dagaktivitet for hjemmeboende) med 40% av kostnadene. Utleie Skissert legesenter for 4 leger, er planlagt utleid og driftet av private. Tilsvarende gjelder for frisør og fotpleie. Fysioterapiavdelingen kan leies ut til eksterne brukere når den ikke benyttes av sykehjemmet. Det vil også være mulig med utleie/ privat drift av kafe/ kafèkjøkken. Det er ikke foretatt noen undersøkelser mht leiepriser. Det er derfor ikke mulig å fastslå størrelse på mulige leieinntekter. Oppsummering I saken er det redegjort for flere alternativer. Alternativ 0 Skisseprosjekt uten kjøkken. Med 106 sykehjems og 30 dagsenter. Prosjektkostnadene er estimert til 410 mill.kroner. Alternativ 1 Skisseprosjekt med kjøkken, uten arealutvidelse. Med 106 og 10 dagsenter. Prosjektkostnadene er estimert til 440 mill.kroner., Alternativ 2 Skisseprosjekt med kjøkken, med arealutvidelse ved ny inntrukket 7. etasje. Med 123 og 30 dagsenter. Prosjektkostnadene er estimert til 490 mill.kroner. Rådmannen har tidligere foreslått alternativ 0, noe som innebærer at prosjektet bygges uten eget produksjonskjøkken. Begrunnelsen for dette er kort gjengitt i dette saksfremlegget. Rådmannen har i tillegg valgt å vise at det er mulig å utvide prosjektet som da gir rom både for et kjøkken og åpner opp for en utvidelse av sykehjemmet med 17 (alternativ 2). Dersom en slik løsning velges må dette sees i sammenheng med tidspunktet for realisering av øvrige sykehjem. En slik løsning innebærer imidlertid at prosjektkostnaden må økes med kr 50 mill. kroner. Det er også utarbeidet et alternativ med produksjonskjøkken (alternativ 1), hvor dette er innpasset på bekostning av 20 dagsenter. Det konstateres at det i bystyrets vedtak legges til grunn at alternativ 2, med produksjonskjøkken og med utvidelse til 123 ved ny 7 etasje. Etter rådmannens oppfatning er det derfor dette alternativet som nå legges til grunn i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Det konstateres videre at bystyrets vedtak har en innebygd usikkerhet både mht til produksjonskjøkken og prosjektets samlede kostnad. Det foreslås at det tas høyde for usikkerheten ved at det i konkurransegrunnlaget medtas opsjon/ mulighet for å trekke ut kjøkkenet. Ved kontrahering vil det også kunne bli behov for å foreta endringer i prosjektet. Endelig avklaring vedtas før eller i forbindelse med politisk behandling av kostnadsoppstilling etter anbud og før inngåelse av kontrakt. Det må da fremlegges en sak hvor innholdet og omfanget av prosjektet kan klargjøres basert på en gjennomførte anbudskonkurranse. Rådmannen anmoder om at valgt skisseprosjekt for Lervig sykehjem godkjennes som basis for konkurransegrunnlag for gjennomføring i totalentreprise. 5

6 Etter rådmannens vurdering kan en ferdigstilling til 2016 bli praktisk vanskelig å gjennomføre. Det vil imidlertid være naturlig å drøfte en mulig forsering av prosjektet ved inngåelse av kontrakt med entreprenør. Fremdrift Politisk godkjenning av skisseprosjekt februar 2014 Politisk godkjenning av detaljert reguleringsplan desember 2013 juni 2014 Anbudskonkurranse totalentreprise med kontrahering mars 2014 oktober 2014 Byggetid 2 år årsskiftet 2014/ /2017 Innflytting våren 2017 Kommentar til fremdriftsplan Detaljert reguleringsplan kan endres etter offentlig ettersyn og påfølgende sluttbehandling. Hvis endringene blir vesentlige, må entreprisegrunnlaget og tilbudet fra totalentreprenør endres eller forkastes. Dette kan føre til at prosjektet forsinkes med opptil måneder. Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Kirsti Steine-Aase saksbehandler Vedlegg: Alternativ 0 skisseprosjekt uten kjøkken Notat vedrørende vurdering av eget kjøkken Alternativ 1 - kjøkken uten arealutvidelse: Planløsning for 3. etasje 3D illustrasjoner Alternativ 2 - kjøkken med arealutvidelse Planløsning for 3. etasje Planløsning for 7. etasje Oversiktsplan 3D illustrasjoner Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-14/15778-15 26495/15 26.03.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører.

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. Dato: 30. desember 2002 FULLMAKTSAK 03/03 Direktør ved Bergen Bygg og Eiendom KF Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. BJSC BBE-1633-200000712-147 Hva saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.11.2010 66402/2010 2010/16496 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/ byrom-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN

BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07313-1 Saksbehandler Sidsel Haugen Gunnar Sinnes m/flere Behandles av Møtedato Formannskapet 01.10.2013 Bystyret 22.10.2013 BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 12.11.2014 14/6256-15 101432/14 12 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KPE-13/3916-21 11539/15 10.02.2015 Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 38/14 06.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer