Spillemidler Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg"

Transkript

1 Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

2 Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent André Flatner Pause Lervik IF nytt klubbhus v/ Thor Martin Martinsen Nedre Glomma turn Activ Center v/ Birgit Vallestrand Spørsmål/ Plenumsdiskusjon Slutt

3 Ny idrettsmelding Like muligheter for fysisk aktivitet Gode rammevilkår for organisert idrett Godt tilrettelagt for egenorganisert aktivitet Styrke toppidretten

4 Sentrale målgrupper Barn og ungdom (6-12 år og år) Personer med nedsatt funksjonsevne Inaktive

5 Satsingsområder Anlegg for idrett og egenorganisert aktivitet Organisert idrett Ungdomsidrett Barneidrett Toppidrett Egenorganisert aktivitet og friluftsliv Inaktive Grupper med behov for særlig tilrettelegging Inkludering

6 Prioriterte anleggstyper Høyt brukspotensial Anlegg med lav dekningsgrad Flerbruksmuligheter Mangfold i aktivitetstilbudet

7 Spillemiddelordningen

8 Lov om pengespill av 28. august 1992 nr , Overskudd til idrett 47,9 % (2013/14) 64 % (2015) Søknadsbasert og behovsvurdert Basert på kommunens og fylkeskommunens prioritering Tildeling basert på: Godkjent søknadssum (50%) Antall innbyggere (25%) Anleggsfordeling (25%)

9

10 Skråblikk på dagens ordning En toppinvestering Kommunal investering står for 66% på landsbasis Stort etterslep 2,2 milliarder 1,5 års ventetid i Østfold Spillemidlene må forskutteres!

11 Anleggskategorier Ordinære anlegg (organisert aktivitet, trening og konkurranse) 1/3 av godkjent kostnad, tilskudd inntil ,- Egne satser for kostnadskrevende anlegg Nærmiljøanlegg (egenorganisert aktivitet) 50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil ,- Interkommunale anlegg Ytterligere 30% tilskudd.

12 Nytt årshjul for søknadsprosessen Tydelig og forutsigbar søknadsprosess God politisk behandling Øke kunnskapen i idrettslagene Øke antall søknader Troen på å gjennomføre prosjekter!

13 Frist for forhåndsgodkjenning i Kulturdepartementet. Budsjett og handlingsplan i Bystyret. Prioritering av spillemidler i Kulturutvalget Kommunen oversender spillemiddelsøknader til Fylkeskommunen. Desember 15. November 15. Januar Frist for innsending av spillemiddelsøknad til kommunen. 1. Oktober Spillemiddelprosessen Fredrikstad kommune 15. Mars Fylkeskommunen oversender spillemiddelsøknader til KUD med prioritering. 1. September April Frist for innsending av forhåndsgodkjenning til kommunen. August 1. Juni Obligatorisk seminar for søkere om spillemidler. Rullering av handlingsprogram i kulturutvalget. Behandling av søknader om kommunalt tilskudd. Tildeling av spillemidler 1.juli Kommunal saksbehandling Spillemiddelsøker Frist for innmelding av nye anleggsprosjekter til kommunen. Politisk behandling

14 April Obligatorisk seminar Lag og organisasjoner som skal søke om spillemidler i kommende periode må delta. Gjennomgang av spillemiddelordningen og søknadsprosessen. Foredrag fra lokale prosjekter. Diskusjon og spørsmål.

15 1. Juni Nye anleggsprosjekter Frist for innmelding til kommunen ved idrettsavdelingen. Sendes inn på eget dokument. Skal inneholde informasjon om: Utbygger/eier Kort prosjektbeskrivelse med enkle skisser Enkelt kostnadsoverslag og finansieringsplan Behov for tilskudd Ikke et juridisk bindende dokument.

16 August Kulturutvalget Rullering av handlingsprogrammet. Nye anlegg vurderes innrullert Søknad om kommunalt tilskudd og OFS/OPS behandles.

17 1. September Forhåndsgodkjenning Frist for innsending til kommunen. Sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og estetiske og miljømessige forhold Erstatter ikke byggesaksbehandlingen i kommunen. Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

18 1. September Forhåndsgodkjenning Må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Igangsatte byggearbeid uten godkjenning er avslagsgrunn. Gyldighet i to år fra godkjenningsdato. Innen dette tidspunkt må byggearbeidene være igangsatt. Kan fornyes. Gir ikke garanti for tilskudd.

19 1. September Forhåndsgodkjenning Anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500. Behovsoppgave med redegjørelse for den kartlegging av behov som har vært foretatt og resultatet av den. Enkelt kostnadsoverslag. Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget. Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapets karakter. Alle tegninger skal foreligge i tre eksemplarer.

20 1. Oktober Spillemiddelsøknad Skal leveres inn via Før det søkes må anlegget få eget anleggsnummer. Kontakt idrettskonsulenten! Ha klart alle vedlegg før du sender inn. Kommunen behandler søknaden og setter godkjent/ ikke godkjent.

21 1. Oktober Spillemiddelsøknad 1. Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer for anlegget med behovsoppgave. Stemplet med underskrift fra kommunen.

22 1. Oktober Spillemiddelsøknad 2. Detaljert kostnadsoverslag Kontrollerbart Mengdeangivelse i m/m²/m³ knyttet opp mot planene. Dugnad spesifiseres (jf. omtale av vedlegg 3 nedenfor). Totalkostnaden for anlegget oppgis. Tilskuddsberettigete og ikke-tilskuddsberettigete kostnader Administrasjonskostnader, herunder utgifter til revisjon Maksimalt 5 % av godkjent kostnadsoverslag.

23 1. Oktober Spillemiddelsøknad 3. Finansieringsplan redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster Egenkapital og aksjekapital skal dokumenteres. Kontoutskrift fra bank, post e.l., som viser at beløpet er bundet til byggingen av anlegget. Kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd/garanti. Kopi av vedtaket. Private tilskudd/gaver, materialer, rabatter o.l. Undertegnet gavebrev

24 1. Oktober Spillemiddelsøknad 3. Finansieringsplan redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster Dugnad. Lån. Egen dugnadsoversikt med utgangspunkt i de arbeider som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad. Verdien beregnes av kvalifisert fagperson (f.eks.kostnadsvurdering/anbud fra kommune eller firma [entreprenør, håndverker e.l.]). Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på dugnad. Kopi av lånetilsagn. Eventuelle lånevilkår må være oppfylt/akseptert.

25 1. Oktober Spillemiddelsøknad 4. Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan (FDVU) med budsjett Plan for bruk, med budsjetterte utgifter og inntekter (Alle anlegg) Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling med tilhørende budsjetter (Idrettshaller, svømmehaller og spesialhaller)

26 1. Oktober Spillemiddelsøknad 5. Dokumentasjon på rett til bruk av grunn Tinglyst eiendomsrett bekreftet utskrift avgrunnboken. Tinglyst feste-/leierett på 40/ 20 års varighet bekreftet kopi av feste-/leieavtalen og bekreftet utskrift av grunnboken. Anlegg på kommunal eller fylkeskommunal grunn Avtale på 30 års varighet om bruk av grunnen.

27 Regnskap og revisjon Regnskapsplikt Eget anleggsregnskap Regnskap som er sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan Egen konto med dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger Godkjenning av anlegget etter ferdigstillelse Revisjonsattest regnskapssammendrag Utbetaling fra fylkeskommunen

28 Nytt klubbhus Thor Martin Martinsen

29

30

31

32 Frist for forhåndsgodkjenning i Kulturdepartementet. Budsjett og handlingsplan i Bystyret. Prioritering av spillemidler i Kulturutvalget Kommunen oversender spillemiddelsøknader til Fylkeskommunen. Desember 15. November 15. Januar Frist for innsending av spillemiddelsøknad til kommunen. 1. Oktober Spillemiddelprosessen Fredrikstad kommune 15. Mars Fylkeskommunen oversender spillemiddelsøknader til KUD med prioritering. 1. September April Frist for innsending av forhåndsgodkjenning til kommunen. August 1. Juni Obligatorisk seminar for søkere om spillemidler. Rullering av handlingsprogram i kulturutvalget. Behandling av søknader om kommunalt tilskudd. Tildeling av spillemidler 1.juli Kommunal saksbehandling Spillemiddelsøker Frist for innmelding av nye anleggsprosjekter til kommunen. Politisk behandling