Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus"

Transkript

1 Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1

2 2

3 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd og ved ekteskapsinngåelse, jf. St meld nr. 17 ( ) Staten og Den norske kirke og Innst S nr. 287 ( ). På bakgrunn av dette etablerte Kulturdepartementet (KUD) en prøveordning, hvor Akershus fylkeskommune er med, sammen med Oslo kommune, Tromsø, Hordaland, og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Forsøksordningen retter seg mot kommuner, felleskirkelige råd og frivillige organisasjoner. Formålet med midlene er å bidra til å opprette nye livssynsnøytrale seremonirom. Det tilstrebes å ha et enkelt, men likevel tilstrekkelig regelverk, og dette skal i størst mulig grad harmonisere med regelverket for Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Det har vært holdt møter mellom Kulturdepartementet og medlemmene i forsøksordningen, for å avklare forventninger og krav til forvaltning av ordningen, og for å evaluere første søknadsrunde. Akershus fylkeskommune ble tildelt kr i 2012 og kr i De første retningslinjene for Akershus ble vedtatt høsten 2012, i sak 54/12, i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Høsten 2013 ble disse noe justert, i sak 38/13, i samme hovedutvalg. Ordningen lyses ut, og gjøres kjent for potensielle søkere. Det legges ut informasjon på fylkeskommunens hjemmesider. Informasjon sendes også direkte til kommunene og de kirkelige fellesrådene. Kommunene bes om å gjøre ordningen kjent i sine kommuner. Søknadsskjema finnes på velg Tilskudd og støtteordninger. Spørsmål kan rettes til Akershus fylkeskommune på Oslo, Torunn Korneliussen Rådgiver Kristin M. Felde Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse 3

4 1. Formål Tilskuddene skal bidra til å opprette nye, livssynsnøytrale seremonirom. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging, modernisering og utsmykning av livssynsnøytrale seremonirom, men ikke til vedlikehold og drift. Prosjekter som kan støttes inkluderer, men er ikke avgrenset til: Tilrettelegging av eksisterende kapeller og krematorier til å bli livssynsnøytrale. Tilrettelegging for bruk av eksisterende samfunnshus eller foreningslokaler til å kunne benyttes til seremonier. Støtte til livssynsnøytrale seremonirom i nye lokaler. Ved vurdering av søknader skal det telle positivt dersom det livssynsnøytrale seremonirommet kan realiseres raskt. 2. Hvem kan søke Kommuner, kirkelige fellesråd og frivillige organisasjoner, herunder tros- og livssynssamfunn. 3. Vilkår for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom For å få tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom må følgende vilkår være oppfylt: a) Seremonirommet skal ligge praktisk til i bygningen slik at det på en verdig og enkel måte skal kunne fraktes kiste inn i og ut av seremonirommet. b) Seremonirommet skal være skjermet for innsyn fra eventuelle besøkende/brukere i den øvrige delen av bygningen. c) Innredningen og utsmykningen skal være nøytral og verdig slik at rommet kan brukes uavhengig av livssynsmessig eller religiøs tilknytning. d) Arealet på seremonirommet skal være hensiktsmessig ut i fra lokale forhold og behov. e) Seremonirom som mottar tilskudd skal være universelt utformet i samsvar med plan- og bygningsloven og forskrifter i denne, se Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). Det kan legges opp til at seremonirommet brukes til andre formål når det ikke er seremonier. 4

5 4. Søknadsprosedyre og søknadsfrist Søknadsskjema finnes på fylkeskommunens hjemmesider, Søknaden skal fremmes gjennom den kommunen der bygget ligger/skal ligge. Den enkelte kommune fastsetter selv frist for innsending av søknader til kommunen. Det bør påregnes minst en måneds behandlingstid i kommunen. Kommunen skal behandle og godkjenne søknaden, samt påse at den fyller formelle krav. Kommunenes frist for å oversende søknader til fylkeskommunen er 15.januar Det er kommunens ansvar å påse at søknadene er komplette, og i formell orden før de oversendes. Fylkeskommunen behandler søknadene. Søker og kommune underrettes i tilsagns- eller avslagsbrev. Det lages en orienteringssak til hovedutvalget om fordelingen i etterkant. 5. Søknaden skal inneholde: a) Opplysninger om funksjon, aktiviteter, behovsunderlag, og om søker. b) Tegninger med tilhørende beskrivelser av prosjektet. Disse skal være stemplede, og daterte fra kommunen. c) Prosjektbudsjett, med avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve. d) Dokumentasjon av gjennomførings- og fullfinansieringsansvar. e) Fremdriftsplan f) Finansieringsplan. Alle postene i finansieringsplanen, bortsett fra søknadssummen skal dokumenteres. Egenkapital bekreftes med kontoutskrift fra bank, post eller lignende samt vedtak på at beløpet er bundet til utbyggingen av anlegget. Andelskapital skal dokumenteres. Kommunalt og /eller fylkeskommunalt tilskudd må være bekreftet med kopi av vedtaket. Det samme gjelder kommunal eller fylkeskommunal garanti. Private tilskudd/gaver, eksempelvis rene pengetilskudd, materialer, rabatter og lignende skal bære bekreftet ved undertegnet gavebrev. Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på rabatter eller gaver. Arbeid utført på dugnad anføres med referanse til arbeidskostnader i tilbud/anbud fra firma. Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift for dugnad. Oppført lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn fra bank hvor også vilkårene fremgår. g) Eieransvar etter at tiltaket er ferdigstilt. h) Driftsfinansiering og plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Det gjøres oppmerksom på at søknaden behandles i den form den foreligger ved oversendelse til fylkeskommunen. 5

6 6. Om finansiering og prosjektbudsjett Det stilles ikke krav til egenfinansiering for å få tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom, men søknader med egenfinansiering kan bli prioritert for å få mest mulig effekt ut av midlene. For søknader der livssynsnøytrale seremonirom inngår som en del av en søknad til et kulturbygg, kan tilskuddet til seremonirom komme i tillegg til kulturbyggmidlene. Dersom seremonirommet skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. 7. Klageadgang Forvaltningsloven 28 andre ledd gir søkere rett til å klage på enkeltvedtak. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av fylkeskommunene i saker vedrørende forvaltningen av denne ordningen. 8. Regnskapsplikt (Når prosjektet har fått tilsagn om midler) Det anbefales søker å kontakte kommunens revisjonsselskap når prosjektet har fått tilsagnsbrevet. Da kan en få hjelp til å legge opp regnskapsrutinene slik at de blir tilfredsstillende og samtidig effektive. Alle søkere som mottar tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom har plikt til å levere eget regnskap. Revidert regnskap er et krav for å få utbetalt siste del av tilskuddet. Det skal føres eget byggeregnskap, og som hovedregel benyttes egen kasse, bankkonto for alle ut- og innbetalinger vedrørende prosjektet. Regnskapet skal være ført slik at det er sammenlignbart med det godkjente prosjektbudsjettet som ble sendt inn i søknaden. Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som i budsjettet. Regnskapet skal revideres av kommunerevisjonen. Tilskuddsmottaker plikter å påse at tildelt tilskudd anvendes i samsvar med forutsetninger og fastsatte vilkår. Det skal foreligge bilag for alle utbetalinger og innbetalinger. Bilagene skal vise: hva betalingen gjelder hvilken konto som er belastet hvem som har anvist hvem som har attestert bilagsnummer. 6

7 Attestasjon og anvisning skal ikke gjøres av samme person. Bilagene skal nummereres fortløpende og arkiveres etter stigende nummer. Tilskuddsmottaker plikter å oppbevare bilag og regnskapsbøker så lenge som regnskapsloven tilsier (10 år). Verdi av gaver (ikke pengegaver), rabatt og dugnad For de poster der hele eller deler av arbeidet er utført på dugnad, skal verdien av dugnaden settes til det beløp dette arbeidet var satt opp med i godkjent prosjektbudsjett i søknaden. Det kan ikke settes opp et høyere beløp, enn i prosjektbudsjettet som ble godkjent av fylkeskommunen i søknaden. Gaver (ikke pengegaver) og rabatt kan heller ikke føres opp med høyere beløp enn i godkjent søknad. Det skal ikke beregnes merverdiavgift på dugnad, gaver og rabatt. Dersom det er betalt for arbeid som i søknaden var oppført som dugnad, rabatt eller gaver, skal verdien i regnskapet for disse postene nedjusteres med tilsvarende beløp. Verdien vil i stedet fremkomme som ei betalt utgift under kontantutgifter i regnskapet. Bokføring av kontantinntekter som skal finansiere anleggskostnaden Alle kontantinntekter som skal finansiere byggekostnadene skal føres i regnskapet, for eksempel egenkapital, lån, kommunale og private tilskudd. Hovedpostene for kontantinntektene skal være de samme som postene i finansieringsplanen i søknaden, slik at en enkelt kan sammenlikne postene i søknad og regnskap. 9. Utbetaling av tilskudd Sluttutbetaling finner sted når fylkeskommunen mottar regnskapssammendrag og revisoruttalelse for prosjektet. Ferdigattest skal legges ved. Ved særskilt behov kan det sendes inn anmodning om delutbetaling når prosjektet er kommet godt i gang. Det holdes igjen minst 10 % av tilskuddet til regnskapet er sendt inn. Tilsagn om tilskudd gjelder i inntil 2 år fra dato på tilsagnsbrevet. Er prosjektet ikke igangsatt og søker ikke har bedt om utbetaling, bortfaller tilsagnet, og midlene inndras. 7

8 Design og print: AFK grafisk senter 2013 Akershus fylkeskommune Avdeling for kultur, folkehelse og frivillighet PB 1200 Sentrum 0107 Oslo 8

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer