Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus"

Transkript

1 Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1

2 2

3 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd og ved ekteskapsinngåelse, jf. St meld nr 17 ( ) Staten og Den norske kirke og Innst S nr 287 ( ). Kulturdepartementet (KUD) har på bakgrunn av dette etablert en prøveordning i Akershus, Rogaland og Troms fylker. Disse fylkene har en befolkning som er sammensatt etnisk, kulturelt og religiøst. Forsøksordningen retter seg mot kommuner, felleskirkelige råd og frivillige organisasjoner. For forsøksåret 2012 ble Akershus fylkeskommune tildelt kr , og formålet med midlene er å bidra til å opprette nye livssynsnøytrale seremonirom. Det har vært holdt et møte mellom administrasjonen i Akershus fylkeskommune og Kulturdepartementet, for å avklare forventninger og krav til fylkeskommunens forvaltning av ordningen. Det tilstrebes å ha et enkelt, men likevel tilstrekkelig regelverk, og dette skal i størst mulig grad harmonisere med regelverket for Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Akershus fylkeskommunes retningslinjer er basert på at dette er en prøveordning. Dersom dette blir en fast ordning må retningslinjene justeres noe. Det må da bl.a. avklares hvilket nivå i fylkeskommunen fordelingen skal skje på. Fordi at midlene skal brukes raskt legges det i 2012 opp til at behandlingen skjer administrativt i fylkeskommunen. Det legges fram en orienteringssak for hovedutvalget etter fordelingen, med rapport over fordelingen, samt erfaringer som er gjort i søknadsbehandlingen. Ordningen lyses ut, og gjøres kjent for potensielle søkere. Det legges ut informasjon på fylkeskommunens hjemmesider. Informasjon sendes også direkte til kommunene og de kirkelige fellesrådene. Kommunene bes om å gjøre ordningen kjent i sin kommune. Dersom ordningen blir permanent, og Kulturdepartementet gir årlige tilskudd, vil det senere legges fram en ny sak med justerte retningslinjer til politisk behandling. Søknadsskjema finnes på velg tilskudd. Spørsmål kan rettes til Akershus fylkeskommune på Oslo, Torunn Korneliussen Rådgiver Kristin M. Felde Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse 3

4 1. Formål Tilskuddene skal bidra til å opprette nye, livssynsnøytrale seremonirom. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging, modernisering og utsmykning av livssynsnøytrale seremonirom, men ikke til vedlikehold og drift. Prosjekter som kan støttes inkluderer, men er ikke avgrenset til: Tilrettelegging av eksisterende kapeller og krematorier til å bli livssynsnøytrale. Tilrettelegging for bruk av eksisterende samfunnshus eller foreningslokaler til å kunne benyttes til seremonier. Støtte til livssynsnøytrale seremonirom i nye lokaler. Ved vurdering av søknader skal det telle positivt dersom det livssynsnøytrale seremonirommet kan realiseres raskt. 2. Hvem kan søke Kommuner, kirkelige fellesråd og frivillige organisasjoner, herunder tros- og livssynssamfunn. 3. Vilkår for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom For å få tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom må følgende vilkår være oppfylt: a) Seremonirommet skal ligge praktisk til i bygningen slik at det på en verdig og enkel måte skal kunne fraktes kiste inn i og ut av seremonirommet. b) Seremonirommet skal være skjermet for innsyn fra eventuelle besøkende/brukere i den øvrige delen av bygningen. c) Innredningen og utsmykningen skal være nøytral og verdig slik at rommet kan brukes uavhengig av livssynsmessig eller religiøs tilknytning. d) Arealet på seremonirommet skal være hensiktsmessig ut i fra lokale forhold og behov. e) Seremonirom som mottar tilskudd skal være universelt utformet i samsvar med plan- og bygningsloven og forskrifter i denne, se Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). Det kan legges opp til at seremonirommet brukes til andre formål når det ikke er seremonier. 4

5 4. Søknadsprosedyre og søknadsfrist Søknadsskjema finnes på fylkeskommunens hjemmesider. Søknaden skal fremmes gjennom den kommunen der bygget ligger/skal ligge. Den enkelte kommune fastsetter selv frist for innsending av søknader til kommunen. Det bør påregnes minst en måneds behandlingstid i kommunen. Kommunen skal behandle og godkjenne søknaden, samt påse at den fyller formelle krav. Kommunenes frist for å oversende søknader til fylkeskommunen er 1. desember Det er kommunens ansvar å påse at søknadene er komplette, og i formell orden før de oversendes. Fylkeskommunen behandler søknadene. Søker og kommune underrettes i tilsagns- eller avslagsbrev. Det lages en orienteringssak til hovedutvalget om fordelingen i etterkant. 5. Søknaden skal inneholde: a) Opplysninger om funksjon, aktiviteter, behovsunderlag, og om søker. b) Tegninger med tilhørende beskrivelser av prosjektet. Disse skal være stemplede, og daterte fra kommunen. c) Prosjektbudsjett, med avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve. d) Dokumentasjon av gjennomførings- og fullfinansieringsansvar. e) Fremdriftsplan f) Finansieringsplan. Alle postene i finansieringsplanen, bortsett fra søknadssummen skal dokumenteres. Egenkapital bekreftes med kontoutskrift fra bank, post eller lignende samt vedtak på at beløpet er bundet til utbyggingen av anlegget. Andelskapital skal dokumenteres. Kommunalt og /eller fylkeskommunalt tilskudd må være bekreftet med kopi av vedtaket. Det samme gjelder kommunal eller fylkeskommunal garanti. Private tilskudd/gaver, eksempelvis rene pengetilskudd, materialer, rabatter og lignende skal bære bekreftet ved undertegnet gavebrev. Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på rabatter eller gaver. Arbeid utført på dugnad anføres med referanse til arbeidskostnader i tilbud/anbud fra firma. Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift for dugnad. Oppført lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn fra bank hvor også vilkårene fremgår. g) Eieransvar etter at tiltaket er ferdigstilt. h) Driftsfinansiering og plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Det gjøres oppmerksom på at søknaden behandles i den form den foreligger ved oversendelse til fylkeskommunen. 5

6 6. Om finansiering og prosjektbudsjett Det stilles ikke krav til egenfinansiering for å få tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom, men søknader med egenfinansiering kan bli prioritert for å få mest mulig effekt ut av midlene. For søknader der livssynsnøytrale seremonirom inngår som en del av en søknad til et kulturbygg, kan tilskuddet til seremonirom komme i tillegg til kulturbyggmidlene. Dersom seremonirommet skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. 7. Klageadgang Forvaltningsloven 28 andre ledd gir søkere rett til å klage på enkeltvedtak. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av fylkeskommunene i saker vedrørende forvaltningen av denne ordningen. 8. Regnskapsplikt (Når prosjektet har fått tilsagn om midler) Det anbefales søker å kontakte kommunens revisjonsselskap når prosjektet har fått tilsagnsbrevet. Da kan en få hjelp til å legge opp regnskapsrutinene slik at de blir tilfredsstillende og samtidig effektive. Alle søkere som mottar tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom har plikt til å levere eget regnskap. Revidert regnskap er et krav for å få utbetalt siste del av tilskuddet. Det skal føres eget byggeregnskap, og som hovedregel benyttes egen kasse, bankkonto for alle ut- og innbetalinger vedrørende prosjektet. Regnskapet skal være ført slik at det er sammenlignbart med det godkjente prosjektbudsjettet som ble sendt inn i søknaden. Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som i budsjettet. Regnskapet skal revideres av kommunerevisjonen. Tilskuddsmottaker plikter å påse at tildelt tilskudd anvendes i samsvar med forutsetninger og fastsatte vilkår. Det skal foreligge bilag for alle utbetalinger og innbetalinger. Bilagene skal vise: hva betalingen gjelder hvilken konto som er belastet hvem som har anvist hvem som har attestert bilagsnummer. 6

7 Attestasjon og anvisning skal ikke gjøres av samme person. Bilagene skal nummereres fortløpende og arkiveres etter stigende nummer. Tilskuddsmottaker plikter å oppbevare bilag og regnskapsbøker så lenge som regnskapsloven tilsier (10 år). Verdi av gaver (ikke pengegaver), rabatt og dugnad For de poster der hele eller deler av arbeidet er utført på dugnad, skal verdien av dugnaden settes til det beløp dette arbeidet var satt opp med i godkjent prosjektbudsjett i søknaden. Det kan ikke settes opp et høyere beløp, enn i prosjektbudsjettet som ble godkjent av fylkeskommunen i søknaden. Gaver (ikke pengegaver) og rabatt kan heller ikke føres opp med høyere beløp enn i godkjent søknad. Det skal ikke beregnes merverdiavgift på dugnad, gaver og rabatt. Dersom det er betalt for arbeid som i søknaden var oppført som dugnad, rabatt eller gaver, skal verdien i regnskapet for disse postene nedjusteres med tilsvarende beløp. Verdien vil i stedet fremkomme som ei betalt utgift under kontantutgifter i regnskapet. Bokføring av kontantinntekter som skal finansiere anleggskostnaden Alle kontantinntekter som skal finansiere byggekostnadene skal føres i regnskapet, for eksempel egenkapital, lån, kommunale og private tilskudd. Hovedpostene for kontantinntektene skal være de samme som postene i finansieringsplanen i søknaden, slik at en enkelt kan sammenlikne postene i søknad og regnskap. 9. Utbetaling av tilskudd All utbetaling formidles gjennom kommunen. Sluttutbetaling finner sted når fylkeskommunen mottar regnskapssammendrag og revisoruttalelse for prosjektet. Ferdigattest skal legges ved. Ved særskilt behov kan det sendes inn anmodes om delutbetaling når prosjektet er kommet godt i gang. Det holdes igjen minst 10 % av tilskuddet til regnskapet er sendt inn. Tilsagn om tilskudd gjelder i inntil 2 år fra dato på tilsagnsbrevet. Er prosjektet ikke igangsatt og søker ikke har bedt om utbetaling, bortfaller tilsagnet, og midlene inndras. 7

8 Design og print: AFK kopisenter Akershus fylkeskommune Avdeling for kultur, folkehelse og frivillighet PB 1200 Sentrum 0107 Oslo 8

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen.

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen. Retningslinjer for lokale kulturbygg i Rogaland Hva er et lokalt kulturbygg? Lokale kulturbygg er fellesbenevnelsen for samfunnshus, mindre kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, verksted for ulike fritidsaktiviteter,

Detaljer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer FORMÅL Tilskotta skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. Tilskott kan gjevast til kulturhus,

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

S P I L L E M I D L E R T I L K U L T U R B Y G G

S P I L L E M I D L E R T I L K U L T U R B Y G G S P I L L E M I D L E R T I L K U L T U R B Y G G VILKÅR DESENTRALISERT ORDNING FOR SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I AKERSHUS 2010-2012 Vedtatt av Fylkestinget den 29.10.2009 Sak 67/09. Arkivref: 2008/11958-14

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer