Byrådssak 220/15 1. Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 220/15 1. Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb ESARK-154-201200047-229"

Transkript

1 Byrådssak 220/15 1 Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb GOMI ESARK Hva saken gjelder: Åsane Rideklubb søker i brev av om endringer i garantivilkår. Klubben er fortsatt i en etableringsfase, og økonomien er utfordrende. Anlegget ble noe dyrere enn budsjettert. Dette hadde også sammenheng med at ferdigstillelse tok betydelig lengre tid enn planlagt. For å redusere månedlige utgifter søkes det om tillatelse til annuitetslån i stedet for serielån. For det andre søker klubben om tillatelse til avdragsfrihet i 6 mnd. I e- post av søkes det dessuten om økt garantibeløp på kr 0,4 mill. for å fullfinansiere anlegget. Bystyret har gjentatte ganger behandlet saker om kommunal garanti til klubben. Et sammendrag av sakshistorikken gjengis i saksframstillingen. Deretter redegjøres det for søknaden og dagens situasjon. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådet har kun fullmakt til å innstille til bystyret i saker om kommunale garantier. Vedtak om å innvilge eller endre kommunal garanti krever i tillegg statlig godkjenning, jf. kommuneloven For kommunale garantier har departementet delegert myndigheten til fylkesmennene Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Det vises til bystyrets vedtak av i sak 44-14: Søknad om endring til lånegaranti til Åsane Rideklubb: Vedtakspunkt 2 e utgår og erstattes med følgende: «For lån inntil kr ,- skal garantien ha en varighet i 30 år fra utbetalingsdato. Lånet avdras etter annuitetsprinsippet fra og med Garantibeløpet reduseres tilsvarende.» Vedtakspunkt 2 f utgår og erstattes med følgende: For lån inntil kr ,- skal garantien ha en varighet til merverdiavgiftskompensasjon er utbetalt og ekstraordinært avdrag betalt. Dato: 16. juni 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Eiler Macody Lund byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: 1) Søknad om endring av lånerammer i forbindelse med kommunal garanti for Åsane Rideklubb. 2) Kausjonsansvar Åsane Rideklubb pr ) E post fra Åsane Rideklubb : Åsane Rideklubb - søknad om avdragsfrihet og omgjøring fra serielån til annuitetslån. 1

2 4) Resultat- og balanserapport for 2014 for Åsane Rideklubb (urevidert) 5) E- post fra Åsane Rideklubb: Søknad om endret garanti. 2

3 Saksutredning: Sammendrag av sakshistorikken: Sak om finansiering av ridesenteret har vært behandlet flere ganger i bystyret. Første gang var i Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Bystyret innvilger Åsane Rideklubb kommunal garanti (simpel kausjon) for banklån pålydende kr. Garantien gjelder i lånets løpetid i 30 år fra utbetalingsdato. 2. Bystyret innvilger også en kortsiktig garanti for mellomfinansiering av tilskuddsberettigete spillemidler. Garantien gjelder inntil spillemidlene er mottatt. 3. Revidert regnskap for hvert driftsår fremlegges for Bergen kommune. 4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Hordaland godkjenner garantistillelsen, jfr. kommunelovens Det forutsettes at kommunens garantiansvar nedtrappes etter hvert som lånet nedbetales i samsvar med lånets ordinære avdragsplan (annuitetslån). 5. Långiver er ansvarlig for at det sendes kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune. 6. Kommunen trer inn i bankens panterett dersom lånet misligholdes, og skal derfor varsles umiddelbart av banken dersom forfalt terminbeløp uteblir. 7. Garantistillelsen har en varighet til , og utbetalte spillemidler skal nyttes til avdrag på lån. Etter at saken var oversendt til byrådet mottok BKNI, seksjon for idrett, den e-post fra Åsane Rideklubb hvor klubben viste til tidligere innsendt søknad datert Klubben søkte om at garanti for låneopptak ble økt fra kr ,- til kr ,- og garanti for låneopptak for mellomfinansiering av spillemidler ble økt fra kr ,- til kr ,-. Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Punkt 1 sak 77/07 blir erstattet med: Bystyret innvilger Åsane Rideklubb kommunal garanti (simpel kausjon) for banklån pålydende kr. Garantien gjelder i lånets løpetid i 30 år fra utbetalingsdato. Punkt 2 sak 77/07 blir erstattet med: Bystyret innvilger også en kortsiktig garanti for mellomfinansiering av tilskuddsberettigete spillemidler på inntil kr Garantien gjelder inntil spillemidlene er mottatt, senest Åsane Rideklubb søkte i brev av om utvidelse av kommunal garanti fra kr ,- til kr ,-. Bakgrunnen for at Åsane Rideklubb ba om utvidelse av garantien var at byggebegrensninger i forbindelse med høyspentledninger medførte at Åsane Rideklubb måtte legge om plasseringen av ridehall, staller, garderobe og utebane. I tillegg skulle det planlagte anlegget utvides med en stall. Utbyggingen var planlagt finansiert ved lån, spillemidler, gaver og dugnad. Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Bergen bystyre innvilger Åsane Rideklubb en garanti (simpel kausjon) for kr ,-. Garantien gjelder i 30 år fra utbetalingsdato. Garantien kommer i tillegg til tidligere garanti på kr ,-. 2. Bergen bystyre forutsetter at følgende forutsetninger i saksfremstillingen oppfylles: 3

4 2.1 Fylkesmannen godkjenner garantistillelsen, jfr. Kommunelovens Sparebanken Vest sender kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune. 2.3 Lånet skal pantesikres. Bergen kommune kan tre inn i bankens panterett dersom lånet misligholdes, og skal derfor varsles umiddelbart av banken dersom forfalt terminbeløp uteblir. 2.4 Garantistillelsen skal ha en varighet i 30 år fra utbetalingsdato 2.5 Dersom mislighold skjer og/eller Åsane Rideklubb oppløses, skal Bergen kommune ha rett til å tre inn i leiekontrakten på samme vilkår som Åsane Rideklubb har med unntak av punkt 17 i avtalen. Det forutsettes at leieavtalen blir reforhandlet og at dette punktet blir innarbeidet i avtalen. 2.6 Eventuelle fremtidige investeringstilskudd/prosjekttilskudd fra Bergen kommune knyttet til denne utbyggingen skal gå til redusert låneopptak eller avdragsbetaling på lånet. Åsane Rideklubb søkte i brev av om utvidet kommunal garanti for momskompensasjon for Åsane Ridesenter på Hjortland. I byggebudsjettet la klubben til grunn at rideanlegget på Hjortland ville gi rett til løpende momskompensasjon i vanlige MVA terminer, seks ganger i året. Til et idrettslag utbetales momskompensasjon fra Lotteritilsynet når anlegget står ferdig og byggeregnskapet er bekreftet av revisor. Klubben manglet derfor kr ,- for å kunne ferdigstille anlegget. Åsane Rideklubb la til grunn at de i tillegg til tidligere beregnet låneopptak kan betjene et låneopptak på mellomfinansiering av momskompensasjonen inntil anlegget står ferdig og regnskap er godkjent av kommunerevisjonen og søknad om momskompensasjon er innvilget (se vedlegg mail av 4. mai 2011) jfr utredningen. Dette innebar at Åsane Rideklubb i en mellomperiode(byggeperiode) måtte kunne klare å dekke hele lånebeløpet(renter) uten inntekter fra rideanlegget. Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende enstemmige vedtak: 1 Bergen bystyre innvilger Åsane Rideklubb en garanti (simpel kausjon) for kr ,-. Garantien gjelder i 30 år fra utbetalingsdato. Garantien kommer i tillegg til tidligere garanti på kr ,-. 2 Bergen bystyre forutsetter at følgende forutsetninger i saksfremstillingen oppfylles: 2.1 Fylkesmannen godkjenner garantistillelsen, jfr. kommunelovens Sparebanken Vest sender kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune. 2.3 Lånet skal pantesikres. Bergen kommune kan tre inn i bankens panterett dersom lånet misligholdes, og skal derfor varsles umiddelbart av banken dersom forfalt terminbeløp uteblir. 2.4 Garantistillelsen skal ha en varighet i 30 år fra utbetalingsdato. 2.5 Dersom mislighold skjer og/eller Åsane Rideklubb oppløses, skal Bergen kommune ha rett til å tre inn i leiekontrakten på samme vilkår som Åsane Rideklubb. 2.6 Eventuelle fremtidige investeringstilskudd/prosjekttilskudd fra Bergen kommune knyttet til denne utbyggingen skal gå til redusert låneopptak eller avdragsbetaling på lånet. 2.7 Når momskompensasjon blir gitt, skal dette gå i sin helhet til avkortning av lånet. Dette skal rapporteres til Bergen kommune snarest etter at momskompensasjon er gitt. Fylkesmannen har godkjent bystyrevedtakene. 4

5 Åsane Rideklubb sendte søknad om endring i kommunal garanti for lån kr 17 mill. til bygging av nytt ridesenter på Hjortland. Klubben har tidligere fått simpel garanti, men trengte selvskyldnergaranti for å få realisert anlegget. Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre innvilger Åsane Rideklubb sin søknad av om selvskyldnerkausjon for lån kr ,-. 2. Bergen bystyre forutsetter at følgende vilkår oppfylles: a. Fylkesmannen godkjenner at garantien endres fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon, jfr. kommunelovens b. Finansinstitusjonen der lånet tas opp, skal sende kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune. c. Lånet skal pantesikres. Bergen kommune skal kunne tre inn i finansinstitusjonens panterett dersom lånet misligholdes. d. Kommunen skal varsles umiddelbart av långiver dersom forfalt terminbeløp uteblir. e. For lån inntil kr ,- skal garantien ha en varighet i 30 år fra utbetalingsdato. Garantibeløpet reduseres med 1/30 årlig. f. For lån inntil kr ,- skal garantien ha en varighet til merverdiavgiftskompensasjon er utbetalt og ekstraordinært avdrag betalt, likevel ikke utover 5 år fra utbetalingsdato. g. Dersom mislighold skjer og/eller Åsane Rideklubb oppløses, skal Bergen kommune ha rett til å få tiltransportert leiekontrakten og på uendrede leievilkår. h. Eventuelle fremtidige offentlige investeringstilskudd skal gå til redusert låneopptak eller avdragsbetaling på lånet. i. Når merverdiavgiftskompensasjon blir utbetalt, skal beløpet uavkortet og uten ugrunnet opphold brukes til nedbetaling av garantert lån. Det skal rapporteres til Bergen kommune straks etter at momskompensasjon er utbetalt og brukt til nedbetaling av det garanterte lånet. 3. Bystyrets vedtak av i sak utgår. Liv Røssland ble, i henhold til Forvaltningslovens 6 annet ledd, erklært inhabil og deltok ikke i da byrådet avga innstilling i saken. Med brev av godkjente fylkesmannen vedtaket. I brevet presiserte fylkesmannen bl.a. at punkt 2 e. i bystyrets vedtak var lagt til grunn for godkjenningen. Dette innebærer at saken må behandles på nytt i bystyret dersom klubbens søknad av skal kunne innvilges. I tillegg kreves fylkesmannens godkjennelse av et endret garantivedtak. Bystyrets vedtak i sak 66-14: Fra saksutredningen til bystyresak som bystyret behandlet den , siteres det: «Slik byrådet ser det, reiser søknaden fra Åsane Rideklubb flere spørsmål som krever bredere gjennomgang der prinsippene for å gi kommunale garantier blir drøftet. Byrådet legger derfor frem egen sak om dette.» Til bystyremøtet den la byrådet fram saken «Kommunale garantier for lån til andre formål enn boliglån.» Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende enstemmige vedtak: «Bystyret legger til grunn at Bergen kommune i framtiden bør unngå å stille selvskyldnerkausjon for lån. Det gjøres unntak i de tilfeller der kommunen er den reelle betaler av renter og avdrag på lånene.» 5

6 Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte følgende protokolltilførsel som også fikk tilslutning fra SV, R, MDG og BY: «Selv om vi slutter oss til prinsippet om en restriktiv praksis med å gi selvskyldnerkausjon, frasier vi oss ikke retten til å vurdere saker individuelt dersom dette prinsippet gir urimelige eller utilsiktede virkninger.» Klubbens søknader av og Søkeren gjør rede for behovet for endringer i garantiene og for kr 0,4 mill. i økt garantibeløp. Etter gjeldende praksis er ikke bystyrets garantivedtak rettet til en bestemt finansinstitusjon. Søker kan således legge ved bystyrevedtaket i sin kontakt med finansinstitusjoner. Etter at søknaden ble mottatt ble klubben anbefalt å ta kontakt med alternative långivere med sikte på lavere lånerente. Det er nå etablert kontakt med KLP Kommunekreditt AS med sikte på at dette selskapet overtar som långiver. Utviklingen etter at søknaden ble mottatt Fra klubben fikk vi følgende e- post 11.6:..»Dialogen med Shazia i KLP, er etablert og vi er i dialog vedr ulike avklaringer. Som kjent er Åsane Rideklubbi i en noe anstrengt situasjon - økonomisk - og ser på alle muligheter til å stabilisere denne situasjonen. Er det mulig for Bergen Kommune å godkjenne at klubben får en periode på 6-12 måneders avdragsfrihet? Dette hadde hjulpet betydelig for klubbens situasjon».. Offentlige tilskudd og merverdiavgiftskompensasjon BKNI ved idrettsservice har i samsvar med gjeldende praksis hatt ansvar for å kontrollere spillemiddel og merverdiavgiftskompensasjonsregnskapet samt sørge for at dette blir oversendt revisor for godkjenning og til Hordaland fylkeskommune for utbetaling. Idrettsservice sendte følgende e- post: «Åsane Rideklubb ble i 2009 tildelt sysselsettingsmidler på kr 4,7 mill. kr til utbygging av Ridesenteret. Dette var midler som i utgangspunktet var beregnet til anlegg som raskt kunne realiseres. I ettertid viste det seg at prosjektet fikk større utsettelser pga. krav om reguleringsarbeid, flytting av høyspentledning, nye søknader om kommunal garanti for lån, nye krav fra Mattilsynet mm. I 2010 fikk rideklubben utbetalt sysselsettingsmidler á konto. Beløpet utgjorde kr 3,8 mill., og grunnarbeid ble gjennomført. En oppnådde betydelige rabatter ved at mottak stein fra det nye Ikea anlegget. Ridebane ble ferdigstilt i 2011 og lysanlegg I 2013 fikk klubben ytterligere en á kontoutbetaling på kr For offentlige tilskudd er det vilkår og frist for ferdigstillelse og innsending av revisorbekreftet spillemiddelregnskap. Det har vært søkt om utsettelse flere ganger grunnet forsinket framdrift. Høsten 2014 satte Hordaland fylkeskommune frist for endelig ferdigstillelse av anlegget og innsending av reviderte spillemiddelregnskap til Alternativt måtte kr 3,8 mill. av mottatt á kontoutbetaling tilbakebetales. I tillegg ville tilsagn om ikke- utbetalte midler på 0,9 mill. kr bli trukket tilbake. Da Åsane Rideklubb kunne dokumentere at bygget var under ferdigstillelse, fikk klubben utsatt frist til februar Reviderte regnskap for spillemidler ble innsendt Hordaland fylkeskommune, og restmidler på kr ble utbetalt i mai 2015.» 6

7 Tabellen viser oversikt over tilskudd til de ulike delprosjektene i anlegget. I ble det verken gitt tilsagn om midler eller foretatt utbetalinger. Samlet tilsagn utgjør kr ,-, mens kr ,- er utbetalt. Det kan ikke påregnes ytterligere utbetalinger Totalt mottatt spillemidler Tilsagn sysselsettingsmidler akontoutbetaling sysselsettingsmidler Tilsagn spillemidler akontoutbet spillemidler A konto spillem. Stall Ridehall Klubbhus Ridebane Lysanlegg Garderober Stall Sum Rideklubbens virksomhet omfattes av regelverket om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. BKNI ved etat for idrettsservice har sendt følgende oversikt: (omsøkt) Stall Ridehall Klubbhus Ridebane Lysanlegg Garderober Stall Sum Tabellen viser at det nylig er søkt om kompensasjon for kr 3,9 mill. Beløpet som er ikke utbetalt, er kr 1,1 mill. lavere enn det bystyret la til grunn i punkt 2 f. i vedtak av Finansiering av differansen er uløst og omfattes ikke av den kommunale garantien slik byrådet vurderer saken. Byrådets innstilling tar hensyn til dette. Urevidert resultat- og balanserapport for Kommunen har mottatt en urevidert resultat- og balanserapport for Rapporten danner grunnlagt for regnskap 2014 men er ikke behandlet i klubbens organer. Rapporten viser et ordinært resultat (overskudd) på kr ,-, men ulike kostnader knyttet til bygg og finansieringskostnader på i alt kr ,- medførte at driftsunderskuddet ble kr ,-. Den bokførte egenkapitalen er tapt. Likviditeten har vært anstrengt, og klubben har betalingsanmerkninger. I følge styreleder skal disse skal nå være gjort opp. Garantiansvar pr I brev fra Fana Sparebank den oppgis det at kommunens kausjonsansvar ved årsskiftet var kr 17 mill. med tillegg av eventuelle renter, morarenter og omkostninger. Garantien var knyttet til to beløp på henholdsvis kr 12 mill. og kr 5 mill. Byggelån pr utgjorde kr 15,6 mill. I tillegg kom byggelånsrenter på kr 0,5 mill. 7

8 Delgaranti knyttet til merverdiavgiftskompensasjon: Som nevnt vedtok bystyret at for lån inntil kr 5 mill. skal garantien ha en varighet til merverdiavgiftskompensasjon er utbetalt og ekstraordinært avdrag betalt. Kompensasjonsbeløpet skal uavkortet brukes til nedbetaling på det garanterte lånet. Som tidligere vist i tabell utgjør omsøkt kompensasjonsbeløp kr 3,9 mill. Dette innebærer at kr 1,1 mill. ikke har tilstrekkelig finansiering. Fullfinansiering av investeringene For å få fullført og fullfinansiert anlegget har klubben søkt og fått innvilget ytterligere lån kr 1,5 mill. i Fana Sparebank. Mottatte spillemidler i 2015, kr ,-, er benyttet til nedbetaling på dette lånet. Forutsetningen i bystyrets vedtak av var at midlene skulle benyttes til nedbetaling på lån garantert av kommunen. Vi spurte klubben om restgjeld for lånet pr og fikk via klubben følgende e- post fra banken: «Den , skrev "Øye Ruth" >Ok, av kredittbeløpet på kr ,- er kr ,- sperret, >kredittbeløpet kan reduseres med sperret beløp.» Det fremgår at restgjelden nå er kr ,-. Konklusjoner: Klubben har flyttet inn i det nye anlegget. Av søknaden fra klubben fremgår det at utgiftene ennå er større enn inntektene. Klubben har behov for mer tid for å øke sine inntekter og redusere utgifter slik at det oppnås balanse i driften. I følge søknaden arbeides det aktivt med dette. Den vanskelige økonomien har sammenheng med at investeringsutgiftene ble høyere enn budsjettert, og realisering tok betydelig lenger tid enn forutsatt. Dette førte også til svak likviditet samt behov for tilleggslån. Manglende fullføring av prosjektet medførte at kommunen i høst var i akutt tapsfare for kr 4,7 mill. i mottatte offentlige tilskudd. I tillegg måtte kommunen i så fall overta garanterte lån og få tiltransportert leiekontrakten. Ved å ferdigstille anlegget ble dette tapet unngått. Byrådet vurderer det slik at det ikke er i kommunens interesse å overta leiekontrakt og drift av anlegget. Bergen kommune påtar seg ikke vesentlig økt risiko ved å innvilge søknad om avdragsutsettelse og omgjøring fra serielån til annuitetslån. I tillegg bør garantien for det langsiktige lånet økes med kr 1,1 mill. Til gjengjeld reduseres garantibeløpet med kr 1,1 mill. for lån knyttet til merverdiavgiftskompensasjon slik at det blir balanse mellom garantert beløp og merverdiavgiftskompensasjonsbeløpet. Klubben har dessuten behov for å få god langsiktig finansiering. Fullføring av anlegget medfører konvertering av byggelån til langsiktig lån. Siden kommunen har avgitt selvskyldnerkausjon kan klubben oppnå vesentlig lavere lånerente ved lån fra institusjoner som verken er forretnings- eller sparebanker. Dette er imidlertid avhengig av at anlegget er fullfinansiert. Byrådet innstiller derfor på at garantibeløpet økes med kr 0,4 mill. Risikoen ved selvskyldnergaranti til Åsane Rideklubb vil fortsatt være betydelig. 8

Kan denne e posten legges inn på sak 201200047? Mvh. Geir Ove

Kan denne e posten legges inn på sak 201200047? Mvh. Geir Ove Fra: Misje, Geir Ove Sendt: 16. juni 2015 09:42 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: SV: SV: SV: SV: VS: Åsane Rideklubb - søknad om avdragsfrihet og omgjøring fra serielån til Kan

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb Byrådssak 326/12 Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb ROLO SARK-154-201200047-47 Hva saken gjelder: Paradis Tennisklubb har i brev av 31.08.2012 søkt om kommunal

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering. Byrådssak 164/15 Rapport om finansforvaltningen i 2014 GOMI ESARK-1402-201206087-25 Hva saken gjelder: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning trådte i kraft 1.7.2010, og inneholder

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering. Byrådssak 143/13 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2012, bruk av premiefond og oppfølging av bystyresak 252-12: Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter. GOMI

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 63/11 Byrådet Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS GOMI SARK-154-200900097-97 Hva saken gjelder: Fra Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI BERGEN KOMMUNE Postboks 7700, 5020 Bergen si Sentralbord 05556 Teiefaks 55566915 linans@bergen kommune.no www bergen kommune no BYRÅDSAVDEL,ING FOR FINANS, KONKURRANSE OG Kommunal - og regionaldepartementet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013

www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013 www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Mandat og metode... 5 1.1 Gjennomgang Rock City Namsos mandat og avgrensning... 5 1.2

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

RAPPORT OG ROCK CITY. Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE

RAPPORT OG ROCK CITY. Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE RAPPORT NAMSOS KOMMUNE OG ROCK CITY Leieavtaler og garantiansvar NAMSOS KOMMUNE 20.02.2013 FORORD Denne undersøkelsen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kommunestyret i Namsos kommune.

Detaljer

Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS

Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS Selskapskontroll av Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS - Porsgrunn kommune - Selskapskontrollrapport nr.: 405 003 2013 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn, formål og

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer