2. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr ,-. pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr 44 817060,-. pr 31.12.2011."

Transkript

1 Byrådssak 305/12 Selvskyldnergaranti for lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI SARK Hva sakengjelder: Bystyretvedtoki møte å stille garanti(simpelkausjon)for lån til fem privatepleie - og omsorgsinstitusjoner leverertjenestertil Bergenkommune. Ettergjennomførtkonkurranseble KommunalbankenAS valgt somleverandørav lån. Gjeldendefemårs avtaleutløper ,og detskal derforavholdesny konkurranseom refinansieringav restlånene. I tillegg omfatterkonkurransenrefinansieringav et garantertrestlånpåkr ,- som Domkirkehjemmethartatt oppi KLP Forsikring.Lånetvar opprinneligpåkr 25 mill, og garantienble vedtatti formannskapetsmøte Forskrift om kommunaleog fylkeskommunalegarantierble endret Det ble gitt adgangfor kommunertil å stille selvskyldnergarantifor lån. Selvskyldergarantier et virkemiddelfor å oppnåinntil 1 % poenglavererentemarginpålån enndetsomoppnåsvedsimpel kausjon.all dentid deter kommunen somdekkerkapitalkostnadenei henholdtil inngåtte avtaler medinstitusjonene, vil selvskyldnergaranti reduserekommunensutgifter. Et tilleggslånfra 2009til BergenRødeKors Sykehjemharalleredeslik garantiogomfattesderforikke av innstillingen. Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: Byrådetharkun fullmakt til å innstille til bystyreti sakerom kommunalegarantier.vedtakom å endre tidligerevedtakom kommunalgarantikreveri tillegg statlig godkjenning. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgendevedtak: 1. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til BergenRødeKors SykehjemAS, til rest kr ,- pr Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr ,-. pr Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til rest kr ,- pr Lånetskalværeinnfridd senest Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenNykirkehjemmet, til restkr ,- pr Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenLandåsMenighetsEldresenter, til rest kr ,- pr Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenSlettebakkenMenighets Eldresenter, til restkr ,- pr

2 7. Garantiansvaret reduseresmednedbetalingsplanen. Forlån somer nevnti vedtakspunkt1, 2, 4, 5, og 6 og opphørerkommunensgarantiansvarsenest15 år fra tidspunktfor refinansiering. 8. Det er et vilkår at virksomheteneikke hareller vil få et økonomiskformål for eiernesålenge kommunenhargarantiansvar. 9. Det er et vilkår at Fylkesmanneni Hordalandgodkjennergarantivedtaket, jfr. kommuneloven Dato:9. oktober2012 MonicaMæland byrådsleder Liv Røssland byrådfor finans,eiendomog eierskap Vedlegg: Byrådssak ;BergenRødeKors Sykehjem- avslutningav ombyggingsprosjektet 2

3 Saksutredning: Det skalgjennomføreskonkurranseom refinansieringav garantertelåntil fem privatepleie- og omsorgsinstitusjoner.fire av disseer nåorganisertsomstiftelsermensdensiste,bergenrødekors Sykehjem,er organisertsomaksjeselskap.(det visestil byrådetsvedtakav i sak ) Institusjoneneinngåri kommunenstjenestetilbudog harderfordriftsavtalermedkommunen. Kommunensplikt til å dekkekapitalutgifteneframgårav avtalenes 9 om økonomiskansvarderdet heterbl.a.: «I tillegg til detårlige fastsattebudsjettetknyttettil driften, dekkerkommunenfortløpendealle kapitalutgifter(renterog avdrag)knyttettil Institusjonensbygningsmasse. Detteskjerpå bakgrunnav bekreftetoversiktovergjeldsforpliktelserog gjeldendevilkår for detaktuellebudsjettår¼» Avtaleneharto årsgjensidigoppsigelsestid. Tabellengir oversiktoverlåntakere,opprinneliglånebeløp,avdragstidog restgjeldpr for de lån somer tatt oppi KommunalbankenAS, inklusiv detnevntetilleggslåntil BergenRødeKors Sykehjem. Lånebeløp 2008 Kommunalbanken Lånenummer Avdragstid Lånesaldo pr Bergen Røde Kors sykehjem år Bergen Røde Kors sykehjem tilleggslån år Bergen Røde Kors totalt Domkirkehjemmet år Nykirkens Alders- og sykehjem år Landås Menighets Eldresenter år Slettebakken Meninghets Eldresenter år Tabellengir oversiktoverlåntaker,opprinneliglånebeløp,avdragstidog restgjeldpr for lån somer tatt oppi KLP Forsikring Lånebeløp Lånenummer Avdragstid Lånesaldo 1993: KLP pr Domkirkehjemmet år Institusjonenehartidligeregitt samtykketil at detgjennomføreskonkurranseom lån og lånevilkår. Kommunenvil beom tilbud om fastlånerentei fem år samtregulerbarlånerentemedfastrentemargin mot tre månedersnibor - rente. Tidligere garantivedtak. Bergenbystyre behandletsakeni møtet , sak og fattet følgendevedtak: 1 Bergenkommunegir kommunalgarantitil BergenRødeKors Sykehjemfor lån for inntil kr ,-. 2 Bergenkommunegir kommunal garantitil Domkirkehjemmetfor lån for inntil kr ,-. 3 Bergenkommunegir kommunalgarantitil Nykirkens Alders- og Sykehjem for lån for inntil kr ,-. 4 Bergenkommunegir kommunalgarantitil LandåsMenighetsEldresenterfor lån for inntil kr ,-. 5 Bergenkommunegir kommunalgarantitil SlettebakkenMenighetsEldresenterfor lån for inntil kr ,-. 3

4 6 Det forutsettesat fylkesmanneni Hordalandgodkjennerkommunensgarantier,jfr. Kommuneloven Fylkesmannengodkjentevedtaketmedbrevav og sattevilkår for godkjenningen. Kommunal garanti på lån - BergenRødeKors Sykehjem Bergenbystyre behandletsakeni møtet , sak og fattet følgendevedtak: 1. Med henvisningtil bystyresak gir Bergenkommunekommunalgarantitil BergenRødeKors Sykehjemfor lån for inntil kr ,-. 2. Bystyretforutsetterat byrådetleggerfrem ensakom prosjektetsgjennomføringog totalkostnadfor bystyret. 3. Det forutsettesat fylkesmanneni Hordalandgodkjennerkommunensgaranti,jfr. Kommuneloven Fylkesmannengodkjentevedtaketmedbrevav Selvskyldnerkausjonfor tilleggslån til BergenRødeKors Bergenbystyre behandletsakeni møtet , sak og fattet følgendevedtak: Bergenkommunestiller selvskyldnergaranti for lån til BergenRødeKors for lån inntil kr ,- og meddevilkår somfremgårav bystyretsvedtakden i sak Vedtakom simpelkausjon utgår. Det forutsettesat Fylkesmanneni Hordalandgodkjennerendringeni garantien,jfr. Kommuneloven Fylkesmannengodkjentevedtaketmedbrevav Domkirkehjemmet. Garanti for lån Formannskapetbehandletsakeni møtet ,sak og fattet følgendevedtak: 1. Bergenkommunegarantererfor et lån stortkr ,- somdomkirken Diakonatskalopptatil utbedringav Domkirkehjemmet.Garantistillelseninnbefatterriktig betjeningav låneti detsløpetid,somsettestil 30 år. Vedtaketi pkt. 2 av 13. mars1989i bystyresaknr. 59/89,utgår 2. Administrasjonenfår fullmakt til å foretaendeligavgjørelsei valg av finansieringsinstitusjon. 3. Vedtaketer fatteti medholdav Kommunelovensprgf. 22. Selvskyldnerkausjon og simpel kausjon Hensiktenmedå gi kommunalgarantitil privateinstitusjonersomutføreroffentligeoppdrag, er å oppnåbedrelånevilkår(lavererente)og dermedredusertekapitalkostnader. Markedsbetingelsene for kommunegaranterte lån er bedreennfor ikke-garantertelån. Paragrafnr to i forskrift om Forskrift om kommunaleog fylkeskommunalegarantierble endret Det er nåtillatt for kommunerå stille selvskyldnergarantifor lån. Formeltsettøkerdettekommunens risiko. Ved ensimpelkausjon måenkreditorførstsøkedekninghosvirksomhetendetgaranteresfor, og kommunensansvarbegrensestil detsomikke kandrivesinn her.i praksisvil detsi at kommunenikke 4

5 måbetalefør deter tatt rettsligeskritt mot låntakeren.ved enselvskyldnerkausjonkankreditorgådirekte pågarantistenvedmislighold.isolertsettøkerdettekommunensrisiko, mensamtidiggir detlåntaker bedrelånevilkårfordi et utlånmedselvskyldnergarantibindermindreegenkapitalhos utlåner.fordi kommunendekkerkapitalkostnadenei henholdtil inngåtteavtaler,vil bedrelånebetingelser for pleie- og omsorgsinstitusjonerreduserekommunensutgifter utenat risikoenøkes. 5

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører.

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. Dato: 30. desember 2002 FULLMAKTSAK 03/03 Direktør ved Bergen Bygg og Eiendom KF Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. BJSC BBE-1633-200000712-147 Hva saken

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 15.12.2009 150/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 15.12.2009 150/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200904459 Arkivkode : E: 601 Saksbeh. : Marianne Schwerdt / Stein Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 120/09 Bystyret

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene.

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene. REGNSKAPS NOTAT UTKAST 30.august 2013 Fra Regnskap konsern Vedr Grieghallen IKS avdragstid Bakgrunn Fra Finans har Regnskap Konsern mottatt følgende informasjon «Grieghallen IKS skal opprettes og gjennomføre

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer