Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall"

Transkript

1 Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån på inntil kr 150 mill til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem av avfall i Bergen. Av beløpet er kr 50 mill til refinansiering av lån fra Bergen kommunes lånefond. Resten skal benyttes til langsiktig finansiering av neste års investeringer. Lånet kan tas opp gjennom kommunens lånefond og betjenes gjennom kontantstrømmen fra renovasjonsgebyrene i BiR - området samt brukeravgifter. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge budsjettfullmaktene kapittel IV, bokstav A, punkt 1, vedtar bystyret selv endringer i investeringsbudsjettets samlede inntektsside. Dette gjelder også innlån til lånefondet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1) Bergen kommune ved lånefondet tilbyr BiR AS lån på inntil kr 150 mill. Lånet tilbakebetales som serielån over 40 år og skal brukes til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem av avfall i Bergen. Renter på lånet fastsettes i samsvar med prinsippene i statlige retningslinjer for beregning av selvkost. 2) Lånet sikres med pant i aksjene i Boss Nett AS, jf. panteloven 4-2 a. 3) Kapitalkostnadene til investeringen forutsettes dekket gjennom de fremtidige renovasjonsavgiftene, gjennom et grunnpåslag til alle abonnenter i BIR - kommunene og brukerbetaling fra dem som er direkte berørt av anlegget. 4) Utlånet fra lånefondet finansieres tilsvarende økning av innlån til lånefondet. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre tekniske budsjettjusteringer. 5) Så lenge det ytes lån til selskapet skal Bergen kommune ha full bruksrett til anlegget, jf. kommuneloven Den tekniske infrastrukturen eies av BossNett AS, som eies 100 % av BIR AS. 6) Dersom det skjer vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i BiR AS eller i datterselskapet BossNett AS, har Bergen kommune rett til å kreve lånet innfridd med frist på tre måneder fra slikt varsel er gitt. Monica Mæland byrådsleder Harald Victor Hove byråd for finans, konkurranse og eierskap 1

2 Saksutredning Bergen kommune har vedtatt at det skal bygges et rørbasert innsamlingssystem for avfall i Bergen sentrum. Nettet skal bygges og driftes av selskapet BossNett AS som eies 100 % av BIR AS. BossNett AS eier rørnettet frem til eiendomsgrensene. Eventuelle interne installasjoner er det eiendomsbesitter som må bekoste. Investeringen for Bergen sentrum er beregnet til ca kr 680 mill når rørnettet blir fullt utbygd om noen år. Vedlagt følger kort redegjørelse fra selskapet for framdriftsplan og byggekostnader. BiR AS har søkt om langsiktig lån inntil kr 150 mill til langsiktig finansiering av investeringer i rørnettet. Av beløpet er kr 50 mill til refinansiering. Resten benyttes til finansiering av neste års investeringer. Bergen kommune skal ha bruksrett til nettet slik at lånet kan tas opp gjennom kommunens lånefond. Det foreslås at lånet gis til BiR AS som låner midlene videre til BossNett AS. Aksjene i BossNett AS pantsettes som sikkerhet for lånet. Lånet betjenes gjennom kontantstrømmen fra renovasjonsgebyrene i BiR - området samt brukeravgifter. Det haster med å få langsiktig finansiering. Utbyggingen går for fullt. Kr 50 mill i kortsiktig lån fra Bergen kommune er brukt opp. For tiden dekkes løpende investeringsutgifter av BiR. BossNett AS sine vedtekter Selskapet er et allmennyttig selskap og har ikke erverv til formål. Det skal ikke deles ut utbytte. Ressurser som genereres gjennom virksomheten skal brukes til å realisere selskapet formål. Formålet er å bygge ut og drifte sammenhengende rørbaserte avfallssystem i Bergen. Det er ikke satt forbud mot at aksjene kan pantsettes. Tidligere vedtak i saken Bergen bystyre behandlet sak om utbygging av bossug i Bergen sentrum i møtet , sak , og fattet følgende vedtak: 1. Bergen sentrum skal som hovedløsning ha rørbasert system som oppsamling av avfall som beskrevet i saken. 2. Videre detaljprosjektering med sikte på utbygging av et nett for Sentrum Vest som 1. prioritet gjennomføres i tråd med anbefalinger i framlagte forprosjektet for oppsamling og innsamling av avfall i Bergen sentrum. 3. Kapitalkostnadene til investeringen dekkes over de fremtidige renovasjonsavgiftene, gjennom et grunnpåslag til alle abonnenter i BIR-kommunene, og en brukerbetaling fra dem som er direkte berørt av anlegget. I henhold til selvkostregelverket skal investeringen lånefinansieres. Lån tas opp av BIR AS gjennom selskapet BossNett AS, med kommunal garanti fra BIRs eierkommuner. 4. Rør til bossugsystemet søkes lagt fortløpende der andre pågående arbeider i sentrum gjør dette aktuelt. Inntil endelig vedtak om utbygging av bossug i Bergen sentrum er fattet av 2

3 alle BIRs eierkommuner, slik at BossNett AS kan ta opp lån, yter Bergen kommune lån til BIR AS for å finansiere fortsatt utbygging gjennom Lånet gis en ramme på inntil kr 50 mill. Så lenge det ytes lån til BIR AS skal Bergen kommune ha full bruksrett til anlegget, jf. kommuneloven Den tekniske infrastrukturen eies og forvaltes av BossNett AS, som eies 100 % av BIR AS. Styret i BIR AS har tidligere behandlet saken og anbefalt at samtlige ni eiere fatter følgende vedtak: 1. "Drifts og kapitalkostnader ved utbygging av bossnett dekkes over de fremtidige renovasjonsgebyrene, gjennom et grunnpåslag til alle abonnenter i BIR-kommunene, og en brukerbetaling fra dem som er tilkoblet bossnettet. Finansieringen gjøres gjennom selskapet BossNett AS, med kommunal garanti fra BIR sine eierkommuner. 2. Det stilles selvskyldnerkausjon for finansieringen i samsvar med egen eierandel i BIR AS. 3. Det anbefales at vedtektene for BossNett AS endres slik at virkeområdet for BossNett AS omfatter alle BIR kommuner." Etter at det ble klart at det ikke vil være i strid med kommuneloven om Bergen kommune selv tar opp lån til finansiering av bossnettet, har styret i BiR AS på nytt behandlet saken. I møte vedtok styret: 1. Styret i BIR AS gir administrasjonen fullmakt til å fremforhandle alternative langsiktige finansieringer av bossnettet i Bergen. 2. Styret i BIR AS gir administrasjonen i tillegg fullmakt til å søke Bergen kommune om inntil 150 millioner kroner i langsiktig finansiering i Herav vil 50 millioner medgå til å betale ned eksisterende låneavtale med Bergen kommune. Vurdering av de to ulike modellene for lånefinansiering Det er en tungvint form for finansiering dersom selskapet selv forestår låneopptak. Dette krever at samtlige kommuner stiller selvskylderkausjon for investeringer i Bergen sentrum. Det er mulig å lage en avtale der kommunene til en hver tid hefter proratarisk innad men står solidarisk ansvarlig utad for selskapets gjeld. Alle låneopptak vil i så fall kreve vedtak i BossNett AS, likelydende vedtak i samtlige kommunestyrer og fylkesmannens godkjenning hvert eneste vedtak. Dersom det oppstår uenighet mellom eierkommuner, kan det være krevende å oppnå slik enighet både nå og eventuelt i framtiden. Det samme kan skje ved endrede politiske prioriteringer i en eller flere av eierkommune i BiR. Det er langt enklere dersom Bergen kommune selv står for låneopptak i kapitalmarkedet og låner midlene videre til BossNett AS. Betjeningsevnen for lån er sikret gjennom et grunnpåslag til alle abonnenter i BIR- kommunene, og brukerbetaling fra dem som er tilkoblet bossnettet. Så lenge denne avtalen står fast, er det i hovedsak et praktisk spørsmål hvordan låneopptakene skal organiseres. 3

4 Kommentarer til de foreslåtte vedtakspunktene Vedtakspunkt nr 1: Avdragstid I medhold av 8 i forskrift om forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner er avskrivningstiden for rørnettet 40 år. Det er naturlig at det er like lang avdragstid for lånet som avskrivningstid for investeringene Gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fremgår av rundskriv H-2140 fra Kommunal- og regiondepartementet. Renten for lånet settes i samsvar med prinsippene i de statlige retningslinjene som gjelder til enhver tid Vedtakspunkt nr 2: Sikkerhetsstillelse I henhold til panteloven 4-2 a kan aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister, pantsettes med mindre noe annet er fastsatt i selskapets vedtekter. Panteretten får rettsvern ved at selskapet får melding om pantsettelsen. Gjennom eierskap i BiR AS, pant i aksjene i BossNett AS og innholdet av vedtektene i BossNett AS, sikres kommunen kontroll over rørsystemet dersom lånet ikke blir betjent eller dersom selskapet går konkurs. Vedtakspunkt nr 3: Betjening av lånet BossNett AS sin primære kundegruppe er husholdningskunder. Disse har pliktig renovasjon i medhold av forurensingsloven 30. I samsvar med forurensingsloven 34 skal kommunen fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er dessuten sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6-1. De ni eierkommunene i BiR utgjør fra år 2000 et felles gebyrområde. Dette innebærer at like tjenester prises likt i hele BIR-området. I brev fra BossNett AS er brukerbetalingen foreslått løst slik kr pr år fra husholdningskunder i BiR området kr pr år fra husholdningskunder som benytter bossnettet - 45 kr pr år i tillegg for husholdningskunder som benytter bossnettet og som har to - gangs tømming i dag. I tillegg kommer inntekter fra næringslivskunder og fra kunder som benytter nettet sporadisk. Næringskunder vil få tilbud om å koble seg på rørnettet. Inntekter fra næringskunder vil medføre at kostnaden pr. husholdningskunde blir lavere. 4

5 Vedtakspunkt nr 4-6: Bruksrett til rørsystemet og eierskap. I følge kommuneloven 50.1 kan kommuner bare ta opp lån til eget bruk. Det er ikke satt som vilkår at kommunen har eiendomsrett til det som skal finansieres. Bruksrett er tilstrekkelig for at kommunen skal kunne lånefinansiere et utlån til selskapet. Det er naturlig at denne bruksretten knyttes til offentlig eierskap fordi BossNett AS eier rørnettet og BiR AS eier BossNett AS. Det er også viktig å sikre muligheten til å få innfridd lånet dersom det skjer vesentlige endringer i eierstrukturen i selskapene. Vedlegg: Brev fra BiR AS datert Brev fra BossNett AS datert Brev fra BossNett AS datert Vedtekter for BossNett AS 5

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 63/11 Byrådet Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS GOMI SARK-154-200900097-97 Hva saken gjelder: Fra Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 13. januar 2010 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer - møte i byrådsleders

Detaljer

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering. Byrådssak 164/15 Rapport om finansforvaltningen i 2014 GOMI ESARK-1402-201206087-25 Hva saken gjelder: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning trådte i kraft 1.7.2010, og inneholder

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Saksframlegg Arkivsak: 11/923 5 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap

Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap Byrådssak 177/13 Strategiske valg knyttet til drift av Hovedanlegg for svømming og stup - etablering av et aksjeselskap BJOL ESARK-0324-200913701-52 Hva saken gjelder: Frem mot åpningen av Hovedanlegg

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer